Egy emlékmű állítás bonyodalmai a II. VH zűrzavarában

Kép
nzyang   2017.07.09. 18:59  Hozzászólás
AvatarAdminisztrátor

Hozzászólások: 1284
Csatlakozott: 2017.06.29. 07:20
Tartózkodási hely: Bácskossuthfalva
 
Majláth Béla.jpg
Majláth Béla
Megtekintve 68 alkalommal.

    Majláth Béla gyűjteménye
Egy emlékmű állítás bonyodalmai a II. világháború zűrzavarában, és egy megsárgult jegyzőkönyv tükrében Bácskossuthfalván.
Jegyzőkönyv
Készült Bácskossuthfalva község képviselőtestületének 1941 nov. 25 napján tartott rendkívüli közgyűlésén.
Jelen vannak:
Kovács Lajos községi bíró, Scheffer Lajos, Szűcs Bálint, Pásztor András, Vadócz Dániel, Nemes Lajos, Kecskeméti Lajos, Varga János, Kiss Gábor, Ömböli Péter, Fábián Márton, Vitéz Lazányi István, Mészáros József, Gyarmati Sándor, Zádory András, Veszelity Pál, Szeitz József, Hajdu István, Bézi Sándor, Tóth József, Otterbein József, Szöczi József, Zádory János és Jeges Sándor képviselőtestületi tagok és Csorja Zoltán vezetőjegyző.
Elnöklő községi bíró üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályos időben és módon történt, jegyzőkönyv hitelesítésére Gyarmati Sándor és Szeitz József képviselő testületi tagokat fölkéri, a közgyűlést megnyitja.
(Felesleges kihagyva)

7. kgy.-6963/941
Községi jegyző bejelenti, hogy a község vezető személyeségeinek kezdeményezésére a községben felállítandó hősi emlékmű építési költségeinek fedezésére gyűjtés indult meg. A gyűjtés során eddig 25.000 P. már befolyt, a további 15.000 P. bevételre lehet számítani. A hősi emlékműbizottság a tervező művész javaslatára, a református és a r. katholikus egyházak lelkészeinek hozzájárulása mellett úgy határozott, hogy az országzászlóval kombinált hősi emlékművet a református templom kertjébe építteti fel. A református lelkész az ügyet a presbitérium elő vitte, s ott majd később egy összeverődött társaság előtt az emlékmű református kertbe való elhelyezésének terve ellen fordult, fellépésével és szavaival olyan hangulatot keltett a két felekezethez tartozó lakosság körében, ami miatt a r. kath plébános egyházi főhatóságához fordult. Az egyházi főhatóság kérésére a vármegye főispánja arra utasította a bizottságot, hogy az emlékművet a felekezeti sérelem elkerülése érdekében, más alkalmasabb helyre építesse föl. Az első közgyűlés nyújtotta alkalmát megragadva, a képviselőtestület elé terjeszti az ügyet.
A hősi emlékmű a világháborúban elesett hőseink emlékét tartja fenn, hirdeti azt az áldozatot, melyet községünk népe hozott a magyar hazáért, a magyarság egyetemiért. A hazaszeretet, s a nemzetközösségért való önfeláldozás jelképe a hősi emlékmű. Örök emlék, de örök példamutató jel is, ami a nemzet fiait hazája ás nemzete iránti kötelességeire inti. Emlékfáklya, de gyujtószövetnék is ha kell. Forrás kell, hogy legyen a hazafiasi érzés tűzforrása, melyben nemzetünk múltjához illő jövőnk kiharcolásához erőt meríthetünk. Szent emlék és szent szimbólum. Közös célért való közös harc és közös áldozat szent emléke.
A közös sors és a közös kötelesség szent szimbóluma. De éppen ezért legkevésbé sem lehet elindítója a lakosság felekezetek szerinti széthúzásénak, s a felekezetek közti gyűlölködésnek.
Előadja, hogy az emlékmű helyéül a tervező művész javaslatára választották a ref. templom kertjét, ahol az emlékmű a község legszebb, s egyedül alkalmas helyére kerülne. A tervező művész maga is buzgó katholikus. A tervet a r. kath. plébános is helyeselte. A reformátusokra pedig éppenséggel nem lehet sértő, ha a község legszebb. legszentebb, legreprezentálóbb műve talál elhelyezést templomuk kertjében. Érthetetlen, miért ellenezte a ref. lelkész ennek a tervnek a megvalósítását, amit előbb a hősi emlékmű bizottságban helyesnek jelentett ki. Bejelenti, hogy a ref. lelkészt álláspontjának megváltoztatására bírta, most már megvan a lehetőség arra, hogy az emlékmű a tervező művész kívánságának megfelelően a község legszebb helyére kerüljön. Sajnálja, hogy a ref. lelkész távolmaradt a gyűlésről, kijelenti, hogy érzése szerint a ref. lelkésznek a felekezetek közti békét zavaró eljárását a reformátusság 90%-a helyteleníti, a református templom kertben kiváló elhelyezést talál az emlékmű, míg a község más területei megközelítőleg sem alkalmasak, felkéri ezért a jelenlevő r. kath. lelkészt, hogy az emlékmű ide való elhelyezésének tervét ne ellenezze, hanem, mint az emlékműbizottságban tette, támogassa, egyházmegyei főhatóságánál pedig járjon el, hogy a főispán urat az említett rendeletének visszavonására kérje föl.
R. kath. lelkész kijelenti, nem reméli, hogy a helybeli katholikusok és reformátusok között valaha is megszűnik az ellenségeskedés, biztosan tudja, hogy a reformátusok gúnyolni fogják a katólikusokat ha halottak vagy hősök napján templomi zászlókkal vonulnak a hősök emlékműve elé, s ott gyertyákat gyújtanak: ezért az emlékmű tervezett elhelyezését helyteleníti.
Községi jegyző névszerinti szavazás elrendelését kéri. Községi bíró ezt elrendeli. Az emlékműnek a ref. templomkertben való elhelyezése mellett szavaztak: Szűcs Bálint, Pásztor András, Vadócz Dániel, Nemes Lajos, Kecskeméti Lajos, Varga János, Ömböli Péter, vitéz Lazányi István, Gyarmati Sándor, Zádory András, Szeitz József, Bézi Sándor, Tóth Jószef, Otterbein József, Szőczi József, Zádori János, Jeges Sándor és Csorja Zoltán, képviselőtestületi tagok, összesen 18-an. Ellene 4-en szavaztak, és pedig: Veszelity Pál, Scheffer Lajos, Fábián Márton és Mészáros József.
Határozat.
A képviselőtestület 18 szavazattal 4 ellenében kimondja, hogy a hősi emlékművet a református templomkertben kell felépíteni.
Csorja Zoltán Kovács Lajos
v. jző, jkvvezető bíró, elnök
hitelesítjük:
Gyarmati Sándor
Szeitz József
**************
Jegyzőkönyv
Készült Bácskossuthfalva község képviselőtestületének 1941 december. 20, tartott rendes közgyűlésén.
Jelen vannak:
Kovács Lajos községi bíró, Scheffer Lajos, Szűcs Bálint, Pásztor András, Vadócz Dániel, Nemes Lajos, Kecskeméti Lajos, Ömböli Péter, Somogyi Sándor, Mászáros B. József, Gyarmati (József) Sándor, Veszelity Pál, Szeitz József, Hajdu István, Bognoczky Géza, Varjas Sándor, Bézi Sándor, Tóth József, Otterbein József, Szőczi József, Jeges Sándor, Zádory János, Varga János képviselőtestületi tagok és Csorja Zoltán vezetőjegyző.
Elnöklő községi bíró üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályos időben és módon történt, jegyzőkönyv hitelesítésére Zádory János és Varga János képviselő testületi tagokat fölkéri, a közgyűlést megnyitja.
(Felesleges kihagyva)

30. kgy.-6999/1941
Községi jegyző bejelenti, hogy a hősi emlékmű építése tárgyában hozott 7/kgy.1941. számu képv. határozatot, mely többek között azt mondta ki, hogy a hősi emlékművet az emlékbizottság elgondolásának megfelelően a református templom kertjében kell felállítani, nem terjesztette be jóváhagyásra. Kéri a képviselőtestületet, hogy ezen határozatnak az emlékmű elhelyezésére vonatkozó részét módosítsa, illetve mondja ki, hogy az emlékművet a községháza melletti kertben kell felállítani, s az emlékmű építésével kapcsolatos elhatározások meghozatala és tennivalók elvégzésére bizottságok küldjön ki.
Véghatározat
A képviselőtestület egyhangúlag kimondja a következőket:
1. 7/kgy1941. véghatározatának azt a részét, mely szerint az emlékművet a ref. templom kertjében kell felállítani, hatálytalanítja,
2. a hősi emlékművet a községháza melletti kertben kell felállítani,
3. Az emlékműnek a bemutatott terv szerinti megépítésével tervezőjét, Hatzon Ferenc, szobrászművész, tanársegédet bízza meg,
4. Az építési költségekre 28.000 pengőt szavaz meg a befolyt adományok terhére, s kötelezi a szobrászművészt, hogy az emlékmű alapozási munkálatait is ő végeztesse el, úgy, hogy a községnek az alapozási munkálatok újabb költségébe ne kerüljenek,
5. A községháza melletti kertet a belvíz elvezetésével, szökőkúttá átalakítható víztartó medence építésével kell alkalmassá tenni. Ezt a kertet parkká kell átalakítani, hogy az emlékmű méltó keretéül szolgáljon. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat is a befolyt adományokból kell teljesíteni.
6. A tervező művész csak akkor kivitelezheti a tervet, ha a Hősi Emlékművek Bíráló Bizottsága, illetve az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács (jóváhagyja?). A hősi emlékművet a község csak veszi át, ha az elfogadott terv nagymintáját ez a bizottság kivitelezésre alkalmasnak találja. Ezt a tervező művész a bizottság írásbeli nyilatkozatával köteles igazolni.
7. Új szerződést nem kell kötni a tervező művésszel, de a szerződés csak a jelen határozatban foglalt módosításokkal, kikötésekkel, illetve kiegészítésekkel érvényes.
8. A hősi emlékmű pontos helyének megállapítására, a kert parkosításának, a vízmedence készítésének irányítására, a tervező művésszel való tárgyalások lefolytatására, esetleg egyezségek kötésére bizottságot küld ki, s a bizottság tagjaiul egyhangúlag Dr. Sántha György, Gyarmati Sándor, Zádory András, Szeitz József, Kovács Lajos és Csorja Zoltán, képviselőtestületi tagokat választja meg.
9. Az emlékmű építési költségeinek felét a terv és e határozat jóváhagyásakor, többi részét pedig a munka előre haladásának arányában kell a tervező művésznek kifizetni.
A határozatot jóváhagyás végett alispán elé kell terjeszteni. 15 napra közszemlére kell kitenni. Ez idő alatt fellebbezéssel lehet ellene élni, amit az elöljáróságnál kell beadni.
Csorja Zoltán Kovács Lajos
v. jző, jkvvezető bíró, elnök
Zádori János
Varga János
hitelesítők

I. VH emlékmű.jpg
I. VH rmlékmű
Megtekintve 28 alkalommal.
Kép
ezofestőVissza: Majláth Béla helytörténeti és történelmi fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron