Szellemtan

Kép
Karsay   2018.04.30. 05:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Nemcsak kenyérrel él az ember 3

Részlet a „Magas tanítószellemek mediális közlései” című kötetből

Erre a mi Urunk tett mindenkinek nagyon megszívlelendő kijelentést, amikor a sátán Őt a második kísértésbe vezette. Az Úr a kísértést visszautasította, azt mondván a sátánnak: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével”, vagyis értésére adta, hogy a magasabb rendű erők feleslegessé teszik az Ő számára a kenyeret, hogy azzal táplálkozzék. Ebből a sátán megérthette volna, hogy az Úr teste már nincs alávetve a fizikai törvénynek, így a nehézkedés törvényének sem. Felvitte Őt a templom tetejére, és azt mondta Neki: „Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva: az Ő angyalainak parancsol Felőled, hogy kezükön hordozzanak Téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe.”
Az Úr természetesen tudatában volt annak, hogy az Ő teste - amely a magasabb rendű erők által átsugározva a fizikai törvények hatása alá már nem tartozott - nem zúzódhat össze. Mégis azt mondta, nektek és mindenkinek: „Meg van írva, hogy ne kísértsd a te Uradat, Istenedet.” Nagy alázatosságában mondta ezt, eltakarva ezzel isteni hatalmát.
Azoknak tehát, akik többet és nagyobbat akarnak, mint amire képesek, ezt állítom a szemük elé: „Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!” Az ember alázkodjék meg teljesen, tárja ki lelkét Istennek, és bízza Rá magát azokra a magasabb rendű erőkre, amennyit küld az ő számára. Tehát ne ő maga akarjon hallatlan eredményeket elérni, hanem csak az Istennel való szakadatlan összeköttetést igyekezzék minden áron fenntartani.
Ezt a kapcsolatot jelenti az a parancs, hogy „Szüntelenül imádkozzatok!” Ez nem folytonos imák morzsolását jelenti, hanem hogy a lélek a gondolataival és érzéseivel állandóan Istenhez kapcsolja magát. Imádkozzék mások jólétéért, önmagát pedig egészen bízza Istenre: Legyen úgy, amint Ő akarja. Ha ezt a magatartást tanúsítjátok, akkor annyi magasabb rendű erő áramlik alá a lelketekbe, a testetekbe, az életetekbe, amennyire éppen szükségetek van, amennyit Isten - Aki mindent a legjobban tud, mert mindenben a legbölcsebb - nektek szánt.
Ő pedig, mivel a gyermekeit határtalanul szereti, mindig a legjobbat, a leghasznosabbat, a legtöbbet adja nektek, amit csak Tőle elfogadni képesek vagytok. Ha tehát a ti mennyei Atyátok így gondoskodik, akkor ha az Övéi akartok lenni, és az Övéi is vagytok, azaz ha Tőle el nem tántorodtok, ugyanúgy számíthattok az egészen rendkívüli gondoskodására. Mindezek után sokat megérthettek abból, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus mondott, és ami sokszor nemcsak csodálatosnak, de misztikusnak, néha érthetetlennek tűnik.
Ő is emberi testbe öltözködött; fölvette Magára a világ anyagát, ezt a holt tömeget, e világ anyagának minden rétegét a legalsóbbtól a legfelsőbbig. Harminc éves koráig, nyilvános fellépéséig ezt az anyagtömeget, a halálnak ezt a tömegét, a mennyei Atyával való állandó, örök kapcsolatában teljesen és tökéletesen átsugározta úgy, hogy abban egy atom sem maradt meg többé földi anyagnak; hanem mennyei erővé vált.
Amikor azon az utolsó vacsorán a kenyérre azt mondta: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem”, és a borra: „Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem”, és ezt: „Valaki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban”, mindannyiszor ugyan arról szólt: Ez az a mennyei erőmennyiség, amit itt hagyok a Földön, életet adva nektek. Ha ezt fölveszitek magatokba, akkor bennetek lakozom azoknak az erőparányoknak a révén, amelyeket én viseltem.
Amikor azt mondta, hogy: „Én vagyok az élő kenyér, amely életet ád e világnak”, arról a mennyei energiáról szólt, amely fenntartja a lelki és testi életet egyaránt. Az Ő énje és teste az a kenyér, amely mennyei erővel áthatott parányaival életet ébreszt ebben a halott világban. „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, ha nem énáltalam.”
Ő az élet, mert azokból a magasabb életrétegekből levont erők jelentik az életet az emberben is. Ő maga az a tiszta, mennyei élet, és csak ennek az életnek a segítségével lehet az Atyához eljutni.
Amikor azon az utolsó napon ragyogó, sugárzó testben fölemelkedett a Földről, eltűnt a felhők között, felszállott a mennyekbe, akkor az isteni és mennyei erőkkel átsugárzott testének anyagát visszahagyta a Föld minden szférájában; azt az anyagot, amelyet testbeöltözéséhez abból a szférából vett. Sőt, az alatt az idő alatt, amely kereszthalála és feltámadása között eltelt, még a poklok mélyére is leszállott, hogy ott is hagyjon abból az erőből, amelyet a mennyei táplálékával átsugárzott.
Bárki, aki a Föld bármely szférájában, vagy akár a poklokban is sóvárogva vágyik Hozzá, és irgalmáért esedezik, ott, abban a szférában, abban az életrétegben azonnal megtalálhatja azokat az életelemeket, amelyek mint erőcentrumok megkezdhetik az átalakító hatást a halálba dermedt lélekben és testben. Amikor azt mondom, hogy kövessétek, imádjátok Őt, tárjátok ki Neki a lelketeket, mert Ő az, Aki mennyei sugárzásával utat mutat tinektek, ha megfogadjátok a szavamat, és egészen átadjátok Neki magatokat, akkor a ti kicsinységetekhez mérten ti is hasonlatosak lesztek Őhozzá.
És ha közületek valaki a második szférából, vagy egy egészen alacsony életrétegből öltött is testet, de földi élete alatt azzal a magasabb rendű életréteggel kötötte össze a lelkét és abból táplálkozott, abból vont le erőt magának, ha üggyel-bajjal, jól-rosszul is, de mindig Reá tekintve vergődött keresztül e földi életén, akkor jelentékeny eredményt ért el. Valóságos nagy vagyonnak lesz birtokában, mert a magasabb rendű életrétegből levont erők az övéi maradnak.
A testöltéséhez kapott erőket a magasabb rendű erők által áthatva és részben megtisztítva, szintén visszahagyja azokban az alsóbb szférákban, amelyeken áthaladt. Azok az erőrészletek, amelyeket az alsóbb rétegekben visszahagyott, neki mindenkor otthont biztosítanak azokban. Ez nagyon fontos, mert aki már itt az Urat szolgálta, az odaát is azt teszi, és aki itt az egy talentumon kettőt tud szerezni, odaát talán 10 talentumot kap, amelyen százat kereshet. Onnan alászállva, hogy az alsóbb szférában dolgozzék az Úrért, már kész otthont talál a saját erőiben, amelyeket ő tisztított meg Krisztus útmutatása szerint. Egy alacsonyabb szférában az ott élők csak magukhoz hasonló szellemtől vesznek át eszméket, a magasabb rendűtől nem, mert ha az ő ragyogásában jelenik meg előttük, az legfeljebb tekintélyével hathatna, tehát csak felszínesen, de nem nyúlhatna bele a lélek mélyébe.
A magasabban állónak is hasonló ruhát kell felvennie magára, hogy föl ne ismerjék, hogy ki ő, mert ha magukhoz hasonlónak találják, akkor kinyitják a lelküket előtte. A Földön is a szegény ember a másik szegény ember előtt kiönti a szívét, de a nagy úr előtt begombolkozik, másnak mutatja magát, mint ami.
Nemde a mi Urunk is szolgai ruhát öltött Magára és úgy jelent meg ezen a Földön. Megjelenhetett volna mennyei ruhában is, az emberek szemét elkápráztathatta volna, de a távozása után csak egy nagy élményként könyvelték volna el, és a szívüket, a lelküket nem ragadta volna meg.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.29. 07:01  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Sziasztok, kaptam egy levelet, hátha érint valakit, az jelentkezzen nálam:


Egy szlovén ismerősöm nagyon érdeklődik Vay Adelma itteni tevékenysége iránt.
Most május végén többedmagával idejön kutatni és ehhez keresnek valakit,
aki tolmácsolni tudna nekik magyarról szlovénre és vissza, és akivel netán később
is tarthatnák a kapcsolatot.
Van-e olyan ismerősöd, aki – a velük megegyezett honoráriumért – vállalkozna
erre a több-napos munkára?”
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.29. 06:46  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Nemcsak kenyérrel él az ember 2

Részlet a „Magas tanítószellemek mediális közlései” című kötetből


A magyarázat a következő. Ezek az emberek túlfeszített akaraterő-kifejtéssel ebből a fizikai világból behatolnak az asztrális világba, annak törvényeivel szoros, személyes ismeretségbe kerülnek, annak a magasabb rendű életrétegnek a törvényét levonják a fizikai testbe, amely az anyagvilág törvényei szerint él. Uralkodóvá teszik a testi életükben addig a határig, amíg arra akaraterejük képesíti őket.
Ennek a magasabb rendű életrétegnek a törvényén keresztül a magasabb rendű erők is benyomulnak a testi életükbe, elárasztják a fizikai szervezetet, s áthatják annak minden molekuláját. Mivel annak a világnak az erői hatékonyabbak a földi világ erőinél, ezért azok az erők elhárítják a szervezetből a bomlás csíráit.
Mondok egy másik példát is. Egy közismert egyéniséget említek meg, akit mindnyájan ezen a néven ismertek: konnensreuti Teréz. Hosszú évek során nem táplálkozott, nem vett magához semmiféle eledelt, tehát a magasabb rendű világ rajta keresztül kétségtelenül bebizonyította, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember,” hanem olyan táplálékkal is, amelyet ti nem tudtok igazolni, a tömegek bámulva állnak a jelenségek előtt, s reá magyarázatot találni képtelen.
Amikor egy-egy lélek, aki a magasabb rendű szellemvilág eszközeként kiválaszttatik, vagy önmagát adja oda túláradó hálából és Isten iránt való hódoló szeretetből az Ő akaratának eszközéül, akkor összekapcsolja magát egy magasabb életréteggel, annak a törvényét levonja a maga kicsiny életébe, és táplálja vele a testét, a lelkét. „Van énnékem eledelem, amit ti nem tudtok: az én eledelem az, hogy Annak akaratát cselekedjem, Aki engemet elbocsátott.”
Világos, hogy az Úr a test táplálásáról beszél, és az szó szerint úgy igaz, minden átalakítás nélkül. Ebből most már könnyen megmagyarázható az a nagyon általános emberi életből vett példa is, amit a dúsak és a szegények élete közötti különbségre nézve felhoztam a nagyon jól és a nagyon szegényen élők élettartamára és egészségére.
A test hasznavehetőségére vonatkoztatva, a szűken élőknek a javára billen a mérleg. Mert ezek a szegények, akik „az orcájuk verejtékével keresik meg a kenyerüket”, akik éjjel dolgoznak az övéiknek, nappal másoknak, Isten parancsát teljesítik, habár öntudatlanul is, míg a dúsan élők az önzés törvényét követik.
Akik engedelmességükkel Isten törvényét követik, kapcsolatban vannak a magasabb rendű világgal, és ezen a csatornán keresztül leszivárog az életükbe egy erőtöbblet a magasabb rendű életrétegből, és az elegendő ahhoz, hogy az egészségüket és életüket konzerválja addig, amíg betöltik életüket. A dúsan élőknek, akik minden jóval el vannak látva, az Írás szavaival: „Megkövéredik a szívük, s szemük lévén, nem látnak, fülük lévén, nem hallanak”, vagyis önzésükben még az a vékony kis csatorna is eldugul, amely a Természettörvényen keresztül Istennel kötné össze őket.
Ha a földi életbe lehet így olyan erőket levonni, amelyeket a testi élet felhasznál, hogyan állunk akkor magával a testi táplálkozással? Hogyan viszonylik ez a kétféle erőforrás egymáshoz? Erre felel meg az Úr Jézus másik kijelentése, a: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem istennek minden igéjével.” A nemcsak kenyérrel azt jelenti, hogy tehát kenyérrel is. Hogyan történik a test táplálása? Az ember felvesz táplálékot és azt a szervezete feldolgozza, energiává alakítja át.
Nem a táplálék tömege tartja tehát fenn a szervezet életerejét és munkaképességét, hanem azok az energiák, amelyeket a szervezet a felvett anyagból kivon. A gőzgépet sem az tartja mozgásban, hogy egy tömeg szenet belelapátolnak a kazánba; ha azt benne el nem égetik, akkor a gőzgép holt és néma marad.
Az emberi szervezetet sem az tartja fenn, ami mint anyagtömeg belekerül, hanem az az erő, amely az anyagban lekötve volt, és amelyet a szervezet a maga részére kivont belőle. Sőt, egyenesen káros a szervezetre nézve, ha túl sok anyag raktározódik föl benne, amit energiává feldolgozni nem képes.
Az emberi szervezet egy csodálatos mechanizmus, amelyet a Természettörvény, Istennek ez az anyagba írott akarata évmilliók lefolyása alatt hozott létre és tökéletesített odáig, ahol most van. Ebben a mechanizmusban minden benne van, amit a földi ember leutánzott és megkonstruált.
Megvannak benne a vegybontó műhelyek, laboratóriumok, minősítési állomások, komplikált szállító rendszerek, központi igazgatás, távírda, telefon, és minden, de minden, olyan tökéletes összhangban, amilyen összhang csak Isten kezéből kerülhet ki. Ez a mechanizmus bizonyos tekintetben olyan, mint a gőzgép, ahol bizonyos anyagok bevitele szükséges, hogy abból energiát vonjon ki, és vele effektusokat, hatásokat tudjon létrehozni.
Azonban vannak olyan gépek is, amelyeket nem kell anyaggal táplálni, amelyekbe a kész energiát vezetik bele, és az tartja őket működésben. Nos, az emberi szervezet erre a második működési módra is be van állítva.. Tehát nemcsak kenyérrel él, hanem magasabb rendű életerőkkel is, amelyeket levonhat magába; és ezekkel az erőkkel sokkal kiválóbb munka teljesítésére képes, mint azokkal, amelyeket az anyagból választ ki. Adott esetben ezek a magasabb rendű erők teljesen pótolhatják az alsóbbrendű erőket, a földi erők tehát pótolhatók a magasabb rendű életrétegből levont erőkel, de azok hiánya az anyagból kiválasztott erőkkel nem pótolható, sőt ha a magasabb rendű erők beáramlása megszűnik, és csak az anyagból merített erők látják el a testi életet, akkor a szervezetnek tönkre kell mennie, mert nincs meg többé a magasabb rendű célja, amiért Isten az életbe állította.
A lélek élet, az anyag pedig a halál bizonysága. Hiszen az anyagról tudjuk, hogy nem egyéb, mint - az egyház nyelvén szólva - a bűn produktuma; természettudományos nyelven pedig vibrációk, erők, áramok kötött és tétlenségre kárhoztatott tömege. Az anyag, mint olyan, tényleg nem más, mint halálba dermedt erőtömeg.
Így tekintve a dolgot, az emberi test anyaga és a táplálék, amit felvesz, nem más, mint erők lekötött tömege, melyből a szervezet bámulatos mechanizmusa csodálatos procedúrákon keresztül szabadítja fel a kötött erőket. De amikor az ember a magasabb rendű életrétegből von le erőket magába, tehát a testbe, azaz a halálnak ebbe a kifejezőjébe, akkor az életet vonja le a halálba, az életet teszi hatékonnyá a halállal szemben. Mert az az élet, amely a magasabb rendű életrétegből áramlik alá a testetekbe, áthatja, átsugározza a test molekuláit, atomjait, természetesen olyan határig, amilyen határig a felülről jött erőket magában megtartani és érvényesíteni képes.
Aki tehát a magasabb rendű világgal összekapcsolta magát, és ezt a kapcsolatot féltő gonddal őrzi mindenféle megszüntető és kárhozatos behatások ellen, az fokról-fokra átváltozik, megtisztul, több élettel lesz telítve, sőt az élet túlsugárzik a testének határán. Ismeretes, hogy a magasabb szellemeknek széles, sugárzó aurájuk van, az alacsonyrendűeknek pedig nincs. Így az a sugárzó aura a szellem atmoszférája, értékmérője, hogy milyen határig van összeköttetésben a magasabb rendű világgal.
Ha ez így áll, akkor azt lehet mondani, hogy rajtatok áll, hogy mennyit vesztek magatokba ebből a táplálékból, abból a kimeríthetetlen isteni energiaforrásból, amellyel magatokat összeköthetitek, és amellyel magatokat telíthetitek. Úgy látszik, mintha ez egyedül rajtatok állna, és ti minden feltétel nélkül táplálkozhatnátok azzal az eledellel, amelyre az Úr mutatott reá.
Ez csak úgy látszik, de nem így van, mert hogy emberi hasonlattal éljek: senki többet nem meríthet a táplálékból, mint amekkora kanala van hozzá. Akinek csak egy kicsiny kávéskanalat adott kezébe a végzet, az csak annyit meríthet, amennyi abba belefér. Vagyis akinek adottságai, képességei csak egy bizonyos határig terjednek, az azok által megvont határon túl nem merészkedhet. Vannak azonban - mint ahogyan a felsorolt példákból is látható - kiválasztott egyének, akik igen széles körben terjeszkedhetnek, és nagyon sokat vonhatnak le magukba abból a magasabb rendű táplálékból.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.28. 05:56  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Nemcsak kenyérrel él az ember 1

Részlet a „Magas tanítószellemek mediális közlései” című kötetből

A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében üdvözöllek benneteket, embertestvéreim! Nem egyszer láttam a gondolataitokat: „Mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk?” - mint ahogyan az Írás mondja. És nem egynél láttam bizonyos aggodalmakat a jövőt illetőleg ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Mivel tehát ennyire emberi, anyagi aggodalmakat láttam a lelketekben, ma én is ilyen nagyon emberi dologról fogok nektek beszélni: a táplálkozásról.
Jézus Krisztushoz életének és működésének folyamán az Írások igen sok esetben emlékeznek meg a táplálkozásról. Amikor nyilvános fellépésének kezdetén 40 nap és 40 éjjel böjtölt a pusztában, annyira, hogy a testi életének fenntartása is immár kétségessé válhatott a hitetlenek szeme előtt, a sátán megkísérti Őt mondván: „Ha Isten Fia vagy, tedd, hogy e kövek átváltozzanak kenyerekké.” Az Úr azonban megfelel neki, „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével!” Ugyanezt mondja tanítványainak, amikor azok tudván, hogy Ő hosszú ideje nem étkezett, kínálták, hogy egyék kenyeret: „Van énnekem eledelem, amit ti nem tudtok; az én eledelem az, hogy Annak akaratát cselekedjem, Aki engem elbocsátott.”
Amikor a dicsőséges feltámadása után megjelent tanítványainak, amikor azok a Genezáret taván halásznak, megáll a parton, és megkérdi őket: „Van-e valami ennivalótok?”
Egy másik megjelenése alkalmával, amikor a tanítványok meg vannak riadva, mert azt hiszik, hogy valamely szellemjelenség, ezt mondja: „Íme nézzétek, a szellemnek nincs húsa és nincs csontja, mint nekem. Van-e valami ennivalótok?” A tanítványok pedig megkínálják hallal és lépes mézzel, és Ő előttük eszik.
A Szentírás sok helyen érthetetlen a közönséges, materiális gondolkozású ember számára, hogy: „van énnekem eledelem, az én eledelem az, hogy az én mennyei Atyám akaratát cselekedjem.” Gúnyosan fordul el ettől a kijelentéstől, azt mondván magában: „Hogyan lehet azzal táplálkozni, hogy valakinek az akaratát cselekszem? Nem fogadom el, nem is törődöm vele.”
Ha azonban ezt a kijelentést a hivő nem betű szerint érti, akkor oda köt ki, hogy ez alatt nem testi, hanem szellemi táplálkozást kell érteni, és akkor egyszerre megoldódik a rejtély. Ezzel, mint aki a dolgot jól elintézte, áttekint az Írás szelleme felett, és elintézettnek veszi azt, mondván, hogy a Szentírás túlnyomó része szimbolikusan, jelképesen szól az emberhez, éppen ezért az egyszerű és tanulatlan ember ne törje a fejét annak értelmén. Ugyanígy intézi el a másik, ehhez hasonló kijelentést is: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével.” Úgy véli, ez is a léleknek, a szellemnek a táplálkozását jelenti, nem pedig a testét.
Én pedig azt mondom, nektek, embertestvéreim, hogy igenis: a test táplálását kell érteni. Ma csupán ennek az egyetlen igazságnak a megvilágítását célzom, hogy a mi Urunknak ezekben a látszólag nem legnagyobb fontosságú kijelentéseiben is felismerjétek a legbensőbb lényeget, és ezzel olyan igazságnak jussatok birtokába, amely Őt egy kicsinnyel még ismertebbé, tehát még ragyogóbbá tegye a lelketek tükrében.
Ismétlem, hogy ezt a két kijelentést - mint sok mást is, - szó szerint úgy kell érteni, amint az Úr mondta: Nem szellemi, és nem lelki táplálékról beszélt, - ez a szentírási szövegből ki is tűnik - mert hiszen kenyérrel kínálják a tanítványai, akik tudták, hogy régóta nem evett. Tehát kétségtelen, hogy a test táplálására irányult a figyelmük, és az Úr erre válaszolt: „Van énnekem eledelem, amit ti nem tudtok, ami engem táplál.” A sátán kísértésére ugyanezt mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, - tehát nem a lélek, hanem az ember! - hanem Isten igéjével.”
Részletesen be is bizonyítom előttetek, hogy ennek ez a benső értelme. A táplálkozás, az evés az ember testi életének úgyszólván a tengelye, a tartalma, ezért küzd, ezért dolgozik. Az ő felfogásában az élet és a táplálkozás egy vágányon halad, jól élni annyi, mint jól táplálkozni. Ha nem táplálkozik, akkor elfogy az élet, és beáll a halál. Pedig ha kissé messzebb látna, kénytelen volna belátni, hogy azok az emberek, akik nagyon jó anyagi viszonyok között vannak, akik mindent megadhatnak a testüknek, bőven és változatosan táplálkozhatnak, nem szükségképpen egészségesebbek, nem hosszabb életűek, mint az a szegény napszámos, aki az orcájának verejtékével keresi meg szűkös táplálékát. Az anyagiasan gondolkodó ember erre azt mondhatja, hogy a dúsan élő nem végzi ugyanazokat a testmozgásokat, mint az a szegény testi munkás, és azért lesz a teste kevésbé ellenállóképes, lesz jóval rövidebb életű.
Az emberek ezt már fontolóra is vették, és nagy sportmozgalmak indultak meg a test kultusza érdekében. Azonban, ha ebből statisztikát készítenének, kétségkívül meg kellene állapítaniuk, hogy azok, akik sporttal foglalkoznak, nem lesznek hosszabb életűek, sőt sokan egészen korán pusztulnak el. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy a munkát Isten rendelte, azt mondván: „Az arcod verejtékével keresd meg a te kenyeredet”, a sportot pedig - amely nem egyéb, mint munkapótló - az ember eszelte ki és állította az értéket termő és az ember számára előírt munka helyére.
Másik példa az, aki a testét dédelgeti, és a külső szépség megóvása érdekében a Természettörvény által megkívánt anyai kötelességektől magát megtartóztatja, a maga részére gyűjti az élet energiáit. Mégis nem hosszabb életű, mint az a szegény mosónő, aki naponta a legnehezebb munkát végzi, a megélhetésért nappal másoknak dolgozik, éjjelének egy részét pedig a gyermekeire kell áldoznia, tehát még a szükséges pihenése sincs meg. Ahogy mondják: „nem ér rá beteg lenni”, mégis hosszabb időt ér meg, mint az előbbi.
Mindezek emberi, anyagi példák, amelyekre azt lehet mondani, hogy nem helytállók, mert ezer meg ezer tényező játszik közre, amely az eredményeket befolyásolja. Én azonban azt mondom nektek, hogy ha csak az anyagi tényező lenne döntő, az előzőeknek tízszer annyi ideig kellene élniük, mint az utóbbiaknak.. Kell lennie tehát egy olyan tényezőnek, „amit ti nem tudtok”, - ahogy az Úr mondta.
Ennek a titkos tényezőnek megkeresése egy kissé messzebb vezet, első láncszeme a Távol-Kelet. A keleti ember sokkal szűkösebben él és táplálkozik, mint az ebben a világban élő. Néha csak egy csekély kis rizs elegendő a táplálására, és emellett igen nagy munka-teljesítésre képes. Ugyancsak a keleti emberek között vannak különös törekvésű egyének, fakíroknak nevezik őket, akik képesek arra, hogy hosszú időn keresztül minden táplálék nélkül megéljenek. Hetekre, sőt hónapra eltemettetik magukat elevenen, és amikor az előre meghatározott idő után felbontják a sírt, a csodatévő felébred, és ott folytatja az életét, ahol abbahagyta.
Mi volt az ok, mi volt az a tényező, ami az aránylag hosszú idő alatt minden táplálék, sőt levegő nélkül is visszatartotta a halált? Mi volt az az erő, ami a feloszlást előidéző mikroorganizmusokat visszaparancsolta a testtől? Íme, kezdünk annak a titkos tényezőnek a nyomára jutni.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.27. 06:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A megbocsátás - út, a boldogság felé

A boldogságprogramunkban elérkeztünk a megbocsátás témaköréhez, melynek gyakorlása talán sokunk számára kihívást jelentő.

Mindannyiunk életében a megbocsátás elengedhetetlen szerepet játszik lelki fejlődésünk megtapasztalásában ez bizonyos. Nem olyan dolgok közé tartozik, melyeket egyszer megtapasztalunk és a folyamat lezárult, hanem ismétlődően olyan helyzetekben találhatjuk magunkat ahol megbántás, harag, düh érzetét éljük meg vagy a felháborodást. A megbántás formái a szóbeli, érzelmi és fizikai bántalmazás széles palettáján számtalan dolgot felölelnek. Haragos állapotunkban lelki szemeink előtt megjelennek a múlt sérelmei, a megaláztatásai, az érzékelt igazságtalanságok elégtételre vágyunk önbecsülésünk visszanyerésére. Úgy is mondhatnánk, egyfajta 'kapcsolatunk'
alakul ki a múlttal és minden a múlt sérelmeihez kapcsolódó döntést úgy hozzuk meg legtöbbször, hogy továbbra is ragaszkodunk a sérelmekhez, és kívülre, másra helyezzük a jóvátételt. Azonban bármilyen sérelem is ért a múlt már elmúlt, megváltoztatni sajnos nem tudjuk viszont róla alkotott gondolatainkat igen.

"Haragjában gyakran olyanokat mond az ember, amit maga sem hisz, utólag csak megbánni tudja. El kell fogadni a megbánásokat. Sőt, egy idő után el kell felejteni a sérelmeket. Nem szabad őket naponta újra meg újra bemagolni."
mondja Popper Péter.

Természetesen vannak olyan élethelyzetek melyekben neheztelésünket elengedni szinte lehetetlen, nem tudjuk felszakítani a gátakat. Azonban a megbocsátás erő, gyógyító erő! Felszabadít minket a múlt láncaitól a béklyóink lehullnak és megszabadít gondolatvilágunk csatározásaitól áthelyezve a megbékélés és az elfogadás állapotába. A lelki gyógyuláson túl az egészségre is csodás hatással van.

Miért érdemes megbocsátani?

Egyre többen foglalkoznak orvosi, pszichológia és spirituális körökben a megbocsátás erejéről. A John Hopkins School of Medicine kutatói a harag szívre gyakorolt hatását vizsgálták 36 éven keresztül 1337 személy bevonásával. Azoknál a személyeknél, akik nagyobb haraggal reagáltak egy stresszes helyzetre háromszor nagyobb volt a szívbetegségek kockázata és ötször gyakrabban kaptak szívinfarktust derült ki a kutatásból. A gondolataink hatást gyakorolnak testünk működésére derül ki a tanulmányból.
Az elme testre gyakorolt hatása annyira erős, hogy beindítja a biokémiai folyamatokat létrehozva tudatosan vagy tudattalanul a betegséget. Így tehát nem mindegy, hogy mit gondolunk vagy mondunk!

"Aki ragaszkodik a haragjához, az hasonló ahhoz az emberhez, aki forró szenet tart a kezében azzal a szándékkal, hogy megdobjon vele valakit, csak saját magát égeti meg vele." - mondja Buddha

forrás: boldogságprogram.hu

UI:

6 dolog, amit a mentálisan erős emberek sosem tesznek
http://twice.hu/bulvar/6-dolog-amit-mentalisan-eros-emberek-sosem-tesznek
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.26. 05:57  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik – Felvezetés

Nem kell aggódnod, az Úr Isten minden gyermekéről gondoskodik és sokszor csak a kezét kell kinyújtani egyiknek-másiknak, máris ott találja a mentőövet, hogy magához ragadhassa és megmenekülhessen a veszedelemtől. Nem mindenki részére rejt veszedelmet még a tengeri vihar sem. Még a hajótöröttek is megmenekülnek idejében, ha az az eshetőség sorsukban van. A sorsukban lévő nagyon rossz dolgoktól is megmenekülnek sokan, ha idejében elérik azt a (lélek fejlődési) fokot, amelyen túl már nincs hatalma a karmának felettük.
Szándékomban volt ezt a dolgot az emberekkel közelebbről ismertetni, hogy felettébb el ne keseredjék az, akinek úgynevezett rossz karmája van; és el ne bizakodjék az, akinek látszólag igen előnyös kilátásai vannak a földi életben.
Mert minden rossz karmát meg lehet javítani, ha nem is egészen, de valójában mindent a maga helyére és idejére lehet állítani és ott valójában beteljesedik, ami meg van írva, de „...akik az Istent szeretik, azoknak mindenek javukra válnak.”
Az isteni Kegyelem azt, ami rossz, úgy engedi lefutni, hogy az nem tesz nagyobb horzsolást a lélek falán, mert előre átitatja azt az isteni Kegyelem azzal az elhordozó erővel, világossággal és bölcsességgel, hogy amikor már átesett rajta, akkor látja milyen nagyszerűen oldotta meg feladatát és milyen jó eredmény származott belőle. Mert nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy minden rosszat csak annak kell elszenvedni, aki azt valamikor előhozta és mindenki okvetlen méltán szenved a világon, vagyis saját maga okozta a bajokat, melyek miatt szenvednie kell.
Nem így van! Az emberi bűnök, mint az árnyék úgy bevonják a lélek világát és mivel sötétségben van, nem is tudja, hogy bűnt követ el bizonyos elgondolásaival és cselekedeteivel.
A Természettörvény nem egyéni sorsokat kalkulál, csak a beszennyezett erőket osztja el az egyénekre, még pedig úgy sorakoznak ezek, mint ahogyan a fényképeket készíti el a mai ember a napfény hatásokkal. Ez is magától sorakozik a fény és árny szerint, amint a meglévő dolgok a maguk képét önmagukon és önmagukban hordják. Ez nem előre elkészítése a sorsoknak, hanem csak kivetítődése a belső énből egy-egy résznek, mely a nap fényében a Törvény szerint formát nyer.
Lehet egy nagyszerű és szent elhatározása az egyéni léleknek, amivel esetleg egy hatalmas árnyékot akar a belőle kisugárzó fénnyel felbontani, de az árnyék nagy és tömörségével ellenáll a fénynek. Az árnyék felfalja a fényt és az eltűnik, mielőtt felbontotta volna az árnyékot. Ilyenkor azt mondják az emberek: nem sikerült a jónak diadalra jutnia a rosszal szemben. Ilyenkor, amikor a jó eredmény nélkül bukik el a világi színtéren, azt mondják, az emberek: nem jött még el az ideje..
Ebben is tévednek, mert amikor már előlép valaki valami jobbal, mint ami már megvan, annak máris itt van az ideje, csak a tudatlanság még sötét árnyékban tartja az emberek lelkét és nem értik meg, mivel nem is akarják megérteni a jobbat, hiszen azon gondolkozni és annak érdekében valamit cselekedni és áldozni kellene.
Ez az áldozathozatal nagy gyengéje a Földön élőknek és nehéz megértetni velük azt, hogy áldozat nélkül nem várhatnak semmi javulást sorsukban. Csak az áldozat eredménye hozhatja meg azt a kézzel fogható és érezhető jobbat, amire mindenki várt és mindig vár.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik
Látomány az Igazság világáról
Vidámsággal a felismerés útján
HANG - Boldogság és házasság
Hogyan hozta létre a Vatikán az iszlám vallást?
A magyar krónikák és a kitalált középkor II
Karsay István_A nagymama

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhbsBFrctIWgTniG70A
Karsay István_Párkapcsolat 1-5 - Előadás – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=d3rp0_xZGpM&t=2827s
Tóth Ferenc – Államosítás Egyiptomban - Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=t4oWEzN2vV8&t=3s
Borbola János – A Magyar-Egyiptomi nyelvegyezés - Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=caIe937lh0Y
VNTV – Tanult zsidóskodás – Drábik János és Jakab István beszélgetése

https://www.youtube.com/watch?v=sEPCdiO2XTI&t=83s
Megmentőm a fény – Spirituális filmdráma

https://www.youtube.com/watch?v=iSRfIzMcAG0
Katie Fforde – Ásó, kapa, fakanál – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.25. 06:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek tartózkodási helyének cseréje. - A test halála
(Bertha Dudde által)


Tulajdonképpeni "énetek" a lélek, amely elmúlhatatlan, és amely a testi halállal - amikor a földi menetét befejezte - csak a tartózkodási helyén változtat, hogy aztán más szférákban érlelődjön tovább. Feltéve, ha nem tart ki az irántam való ellenállásában, mert akkor a mélységbe merül. Tehát valójában számotokra boldogító gondolatnak kellene lenni, hogy a haláltól nem kell félnetek, hogy akkor is éltek, amikor a Földet elhagytátok! És ez az élet MESSZEMENŐN SZEBB ÉS BOLDOGÍTÓBB, mint amilyen a földi élet bármikor is lehetne! Reményteljesen kell azzal a nappal szembenézni, amikor levétetik rólatok a külső burok, amikor lehull minden ami nehéz - és ti könnyedén és akadálytalanul lendülhettek föl igazi hazátokba, amely valóban általatok soha nem sejtett csodákat rejt magába.
UJJONGANI KELLENE, hogy számotokra NINCS HALÁL, mert lelketek csak tartózkodási helyet cserél, ami lehet hogy végtelenül boldogító lesz. De miért is féltek a haláltól? Vagy miért néztek kellemetlen érzéssel a halál elé? Miért lett a halál borzalom a számotokra? Miért vált ki félelmet belőletek, amikor valójában csak á t m e n e t e t jelent egy másik szférába? Mert önkéntelenül is érzitek, hogy a Földön nem éltek helyesen, a lélek nem szerzi meg magának azt a világosságot, ami elvenné minden félelmét.
Az az ember, aki teljesíti szeretet-parancsomat, tehát aki a Földön akaratomnak megfelelően él, az a haláltól való félelmet nem érzi. Igazi hazájába kívánkozik, és vágyódik hogy letehesse a földi burkot. A szeretet világos tüzet gyújtott benne, és előre tekintve már a közelembe tudja magát, ahol sem szenvedés, sem fájdalom, sem szomorúság már nem érheti, ahol szeretetemben védve érzi magát. Minden embernek lehetne ilyen boldogító bizonyossága, hogy a szenvedésekkel teli nehéz létet ezzel a védettséggel cseréli fel, ha ilyen irányú célkitűzéssel éli az életét, ha állandóan követi a benső hangot, amely akaratomat világosan tudtára adja, ha már a Földön helyes kapcsolatot alakít ki velem, örök Istenével és Atyjával.
Maga a gondolat, hogy a testi halállal minden megszűnik, már elárulja, hogy az illető ember életútja nincs akaratom szerint. Ellenfelem hatása ez benne, aki azt akarja megakadályozni, hogy helyes felismerésre jusson, aki e célból folyton erősíti a kívánságot, hogy a földi létet teljes élvezettel kiélje.
Ezek az emberek nem gondolnak arra, hogy "énjük" soha nem múlik el. Énjük létét éppúgy lehatárolják, ahogyan a test léte le van határolva. Azért akarják a földi létet minden irányban kiélni és kiélvezni, folyton testükre gondolva - és nem a lelkükre. Az ilyen ember a test halála után nagyon kétséges sorsot vesz magára. Nem tud semmit valódi hazája csodáiról és dicsőségéről, mert lelki minősége miatt nem nyer felvételt abba a szférába, ahol a nem sejtett boldogságok várnák.
Bár még ekkor is lehetséges, hogy elváljon a mélytől, és világosabb szférákba menjen, de az itt már több megerőltetést és önlegyőzést követel tőle mint a Földön - és segítség nélkül nem is tudja végbevinni. De ekkor is magának a léleknek kell az erre irányuló akaratot létrehozni - ami a Földön megint csak sokkal könnyebb.
Az "ÉN" soha nem pusztul el! De a kínos, vagy boldog sorsot mindenki MAGA TEREMTI MEG MAGÁNAK!
Mikor majd az emberek megtanulják, hogy ne csak a testüket tartsák "élőnek" hanem a testbe belenemzett lelket tartsák a "tulajdonképpeni énjüknek" - majd csak akkor élnek felelősségteljesen a Földön. Akkor már a haláltól sem félnek, mert az csak a testet érinti, de nem a benne lakó lelket. Akkor majd akaratom szerint élnek, és várják azt az órát, amikor lelkük a külső buroktól eloldódhat, hogy bemehessenek a Birodalomba, amely az igazi hazájuk.

szemlézte: Klára Vargáné Szemerédi

UI:

Magazin letöltés
http://aquariuskincsei.hu/wp-content/uploads/2018/04/Aquarius_2018_2.pdf
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.23. 07:02  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A háború

Részlet az Adelma írómédium által írt „Elmélkedések könyve” című kötetből

Kedves emberek, ha csak negyedrésze volna meg bennetek azoknak az érzéseknek, amelyeket e könyvecskében felsoroltunk, akkor nem lennének többé háborúk a Földön. Miből keletkezik a háború? Ne higyjétek, hogy Isten, a jóság Atyja kívánja a háborút, és hogy ennek az Ő akaratából kell bekövetkeznie. Nem! A ti bűneitek, gőgötök, kapzsiságotok idézi azt elő. Többnyire egy-két ember agyában szülemlik meg politikai nézeteltérésből vagy anyagi okokból.
De mi is a politika? Nem képes a Föld politika nélkül ellenni? Honnan származtak a különböző népcsoportok? Honnan különböző vérmérsékletük? Bolygótok tökéletlenségéből és alacsony fokozatából, s abból, hogy a Föld nem az üdülés, hanem a vezeklés helye, azért ölt testet a Földön javulás céljából olyan sok vezeklő, tökéletlen szellem, hogy az ottani viszonyok közepette szellemileg haladjon. Politikátok gyűlöletből, kapzsiságból és büszkeségből áll! Miért nem vagytok képesek a vallási és nemzetségi gyűlöletet levetkőzni? Miért nem engeditek magatokat kizárólag a szeretet által vezéreltetni, mire valók azok a gyűlölködések, amelyek a kedélyeket annyira felizgatják, és végül a csatákban ezrek halálát idézik elő?
Nehéz és rettenetes azok felelőssége, akik háborút idéznek elő! Áldozataik kísértetei és jelenségei évszázadokon át fogják őket kínozni, üldözni. Nincsen senki sem, aki ilyen túlizgatott pillanatokban a Földön „megálljt” kiáltana? Mindannyian lázongást, gyilkosságot, vérontást, sebeket, nyomorúságot akartok előidézni? Emberek, milyen alacsony fokon álltok ti, hogy ilyen eszközöktől sem riadtok vissza! Nehéz megpróbáltatásokon kell még a Föld államainak és népeinek átmennie, míg eljutnak az úgynevezett polgáriasultságnak, a felebaráti szeretetnek olyan fokozatára, amely véget vet minden háborúnak. Isten nem akarja a háborút, viszont ellenkeznék az Ő örök természet-törvényeivel, ha az általatok és bűneitek által előidézett zavarokat és háborúkat parancsszavával megakadályozná. A világon mindennek meg van a maga lefolyása. Szabad akaratotok van, tehát ti készítitek magatoknak a jövőt. Retteghettek ti, akiket a háborúk előidézése terhel.
Szavaink nem üres, elhangzó hangok, hanem milliószor többet jelentenek, mint amennyit a Föld minden nyelve mondhatna nektek! Mindaddig, amíg az emberek a gyilkoló szerszámok tökéletesítésén törik a fejüket, amíg a gyilkosság bármely faja és formája létezik köztetek, a Föld a világmindenség legalacsonyabb fokozatán marad. Milyen messze vagytok még azoktól a világoktól, ahol az emberek egyetértésben és szeretetben élnek, gyűlölség, irigység és nemzetiségek nélkül egyetlen családot képeznek és Istennek, Atyjuknak engedelmeskednek! Miért nem fedezitek fel ti tudósok okos agyvelőtök segítségével, hogyan lehet a békességet és felebaráti szeretet megteremteni? Azért, mivel ezt csak szívvel és nem ésszel, gépekkel, gyárakban sablonosan lehet létrehozni; ti pedig mindent csak azon az úton alkotván meg, csakhamar magatok is hideg gépekké váltok. Könyveket írhatnánk ezekről a szomorú földi állapotukról. Vajon figyelembe veszitek-e szavainkat? Nem fogjátok-e a spiritizmust, amely megmenthetné szellemeteket, magatoktól elutasítani? Emberek, ragadjátok meg szellemtant buzgó szeretettel, hogy segítsen a Földet a szeretet és a béke lakóhelyévé változtatni.

https://www.youtube.com/watch?v=7Cagh23F48M
Reményik Sándor – Kegyelem

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.22. 06:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A változások, és azok velejárói

Az alábbi szellemi tanítás médiumi ülésen hangzott el.

Mindig is volt olyan vélemény, hogy bármi, ami előrelépés, haladás, az minden körülmény között nagy pusztítással, pusztulással, veszedelemmel jár. A külső események alátámasztani látszanak ezt. Mindegyike mélyen megalapozott és nem véletlenszerű, de nem mindig van, hogy építés, fejlődés kizárólag a már réginek, túlhaladottnak teljes elpusztításával, megsemmisítésével jár. Tény az, hogy egy-egy korszaknak, vagy egy eredményes emberi életrésznek is nem teljes megsemmisülése, romba dőlése az, amiből egy építkezés és jobb következik. Ez egy kifejezés, melynek mélyebb átgondolását mindenkinek saját magával kell tisztáznia.
Leginkább arról van szó, hogy valami elért régebbi eredmény gyökere a föld alatt van és már nem látható, nincs szem előtt, annak a romjain épül fel egy régebbi kornak az eredménye – még ha elpusztultnak is látszik – a soron következővel. A lényege nem a látható része, nem az, amely információilag, külső megvalósulásban történt és ismeretes, hanem a láthatatlan lényege nagyon is tovább él a következőben. Így nem beszélhetünk arról, hogy valami végpusztulás, általános rombolás kell ahhoz, hogy valami új, jó keletkezzék. Azt nem vette figyelembe sok okos és elfogadott írás, hogy mindig az a lényeg, amely mint egy vezérfonal tovább megy, és mindig a tápláló alapot szolgáltatja a következő számára, mely a felszínen és a külső megjelenésben érzékelhető, tapasztalható.
Egy veszedelemnek, ún. végítéletnek, utolsó időknek, háborús pusztításnak, megsemmisülésnek vett korszak lényege, "lelke" az, ami tovább megy, tápláló talajul szolgálva a soron következőnek. Ahogyan az emberi életben is egy elért eredmény, egy lelki kiépítettség túllépése következik be, az ember észre sem veszi, hogy az annál már jobb, különb, építőbb ezen alapult, ennek talaján nőtt ki, csak éppen észrevehetetlenül, és így elfelejti meghálálni annak a letűnt kornak, eszmének, saját gondolatrendszerének, hogy volt. Bár túllépett rajta, talán sok kellemetlenséggel és pusztulással is járt, - most inkább szellemi eredményekről beszélek, nem külsőleges pusztításokról, - mégis nagyon megköszönhető minden lépés, eltűnt és túlhaladott gondolat, szellemi felfogás, értelmezés, amely azon túl is jelen van láthatatlanul.
Van egy olyan kifejezés, hogy csak a szenvedések útja vezet el olyan eredményre, mely már megváltó, továbblépő, a felszabadulást hozza. A szenvedéseket, megkínlódásokat most kapcsoljuk össze a rombolás és veszedelmek, háborúk és más külsődleges dolgoknak belső vonatkozású részével, egy leépítéssel, túlhaladással: ezeken át kell menni, de ez nem egyszerű! Kinek-kinek több-kevesebb szenvedéssel, bajjal jár, és csak későn veszi észre, ha egyáltalán észreveszi, - mint a vajúdó asszony, aki a fájdalmaival van eltelve és csak arra koncentrál - hogy valami új, valami nagyszerű jött a világra, és meg kell köszönnie a szenvedéseket, a fájdalmakat, melyek azt lehetővé tették, és amely fájdalmak, háborúságok, kínok utólag semmisnek, de örömokozónak is bizonyulnak.
Mélyebben átgondolva ezt, sokkal könnyebben és rendszeresebben keresztül lehet jutni az új korszak megváltozott szenvedésein, külső-belső küzdelmein, leépülésein, ha az ember legalább titokban szem előtt tartja a gondolataiba behelyezve, hogy ezek a dolgok hozzák világra majd azt az új szemléletet, új lelki állapotot, amelynek öröme, szépsége, fénye még előtte van, és a fájdalmakban el sem tudja képzelni, hogy ilyen lehetséges. Ez nem vigasz, ez tény! Ezt minden anya ismeri, és az emberek világa jelenleg kínosan vajúdik. Még csak a szenvedést látja, azt veszi észre, de egyszer még megköszöni ezt.
Az ember, mint kettős, az anyagában és szellemében lévő lény él a Földön. Ahogy az ember, úgy a többi bolygó is, mint Lények, nem ugyanazok, mint a másik, mindegyiknek megvan a maga jellegzetessége, történése, energiaburka és formációja. A Föld és a többi bolygótestvérei az összefüggéseikben évről-évre elérkeznek olyan helyzetbe, ahol nagyon hasonló összhatás mutatkozik. Ilyenkor nem a bolygók összeállását és egy-máshoz való viszonyát kell nézni, hanem, hogy az időközben megváltozott, emberileg felfoghatatlan és mérhetetlen energiaváltozások egymásra hatnak, egymásra sugároznak. A Föld, mint bolygó, a testvérei felől érkező sugárzásokra reagál. Ezek változnak, nem mindig azonosan és azonos erővel. Bizonyos kisugárzási változások történnek a naprendszeren belül.
Van, aki hiszi, van, aki nem, de természetes, hogy mivel minden él, minden változik és módosul, egymásra hatva összemunkálkodásban van. Az, ami a bolygótestvérek energiaváltozásaiban egy esztendő alatt, vagy azon belül - mert ilyen is van – az erőteljes változások összmódosulataiban történnek, megjelenik a Földnek, mint "élő szervezetnek" a reakcióiban. Ha a többi bolygótestvére összemunkálkodásában valami változás van, azt ő megérzi. Ő is, és azok is, akik vele együtt élnek szimbiózisban.
Természetes, hogy a Föld a maga reakcióit óriási belső energiákkal jelzi, ez az ő módszere. Ilyenkor az történik, hogy a külső változásokban megrendülések, kataklizmák történnek, melyek az egész természeti környezetére hatnak. Hogy ilyenkor anyagi pusztulások és romlások vannak, és hogy az az embertestekre és a természeti testekre, növényzetre, állatra, mindenre hat, az velejár.
Itt olyan energiákról van szó, melyek alól kivonni magát nem tudja. Ez semmiképp nem vehető külsőleges szellemi hatásnak, hogy bosszúból, figyelmeztetésül, vagy tanító célzattal végeznek ilyen szörnyű romboláso- kat, mert természetes folyamat. Tehát nem az ember ellen történik, hanem összhatásokról szól. Ahol ilyen nagy rombolások vannak, ott a fizikai lét veszik el, de nem az élet, mert az nem veszíthető, vagy csökkenthető, az élet állandó és győzedelmesen diadalmas. Csak a külső megjelenés pusztulása történik, bármennyire is szomorú, megrendítő és szörnyű.
Nézzük az ellenhatását: mi történik egyes esetekben? Olyan csodálatos megmenekülések hallhatók, amelyek megmutatják az emberiség meg maradt tömegeinek, hogy itt nem a rombolás a cél, mert mellette ott van vele együtt a megmaradás, amire azt mondjátok, hogy csoda. Ez hívja fel a figyelmet, hogy nem egyértelműen a régebbi felfogás szerinti büntetésről van szó, még ha bolygóközi hatalmas energiamozgások is történnek. Ezek a megmenekülő esetek bizonyítják, hogy minden ilyen tragikus eseménynél vannak túlélők, ún. csodás "véletlenek," amelyek felhívják a figyelmet, hogy nem a rombolás, hanem a tovább vivő élet a cél.
Kegyetlenségnek tűnik, de az ilyen világviszonylati mozgásoknál az eltávozottak számszerinti alakulása nem meghatározó. Ilyen nem létezik! Minden egyes élet fontos, és amikor nagyok az életvesztések, azt kell felismerni, ami ezen túlmutat, bár ez tűnik fel. Mivel itt óriási energiákról és eseményekről van szó, természetes, hogy nem csak néhány áldozata van, mert nagyságrendileg hatalmasabb energiák működtek közre, mint máshol. Ez érthetetlennek és kegyetlennek tűnhet, és azt is felvetheti, hogy ha egyre nagyobb létszámú pusztításról van szó, akkor mi következhet legközelebb? Erről nincsen szó! Ezért jó ezt a figyelmeztetést megjegyezni.
Egy példát mondok: az ún. vízözönnél, vagy Atlantisznál nem százezres tételek voltak, mint némely manapság történő természeti csapásnál, hanem sokkal több! Olyan külső, anyagi testű pusztulás, amely többé nem lesz! Ha mostanában nagyságrendi növekedés tapasztalható, de mégis, hosszú távon csökkenő tendencia mutatkozik. Nem azért, mert máskor ki-sebb energiák robbantanak ki pusztításokat, hanem másért.
Ahogyan az ember belső élete változik, és annak megfelelő energiákat bocsát ki, az mint egy védőpajzs veszi körül a Földet. Most még nem nagyon védő, a jelen korban inkább a rombolás látszik, de a változás a Föld nagy energiamozgásait is kordában tudja tartani, kiegyensúlyozni. Mert ez az emberiség feladata és dolga! Nem azt mondom, hogy jóvátételi munkája, mert egy folyamatban vesz részt.
A folyamat az, ami emelkedő tendenciát mutat, és ebbe kellene inkább megkapaszkodnia, mint erőbe, hogy mit tud a folyamatért tenni, itt és most. Óriási erőt tudna adni, különösen ha arra gondol, hogy ő nem csak embertömegeknek, a természetnek, a Földnek, mint élőlénynek jövendőjét hordja a tenyerén és a lelkében. Jégkorszakon, bolygóbecsapódásokon, annyi mindenen átment a Föld, - pedig akkor is volt már élővilága! - melyek iszonyatos pusztulásokkal jártak. Ahhoz képest most ne panaszkodjon az emberiség. Az emberélet araszol, de az ember nem csak egy kis emberéletből áll, belül sokkal hatalmasabb és nagyobb áttekintőképessége van, és ez fejlik ki egyre jobban.
A katasztrófák helye emberi szempontból véletlenszerű. Az ilyen jelenségeket a Föld dönti el, az ő belső élete. Ugyanakkor vannak olyan hatalmas belső események, melyek emberiek. Ilyenek ismeretesek, melyek több ezer ember életét követelték, és ott is történtek túlélések, csodálatos visszahatások, összefogások, tanulságok, és olyan dolgok, amelyek sok helyen, ha nem is mindenütt, az emberi lélekben olyan pozitív változásokat eredményeztek, melyekhez képest a rombolás semmisnek mondható, bár-milyen borzasztó is volt.
Amit az emberi lélekben lévő rossz, elhajlás és hiba éppen a korszak végére létrehozott, annak végbe kell mennie, mert ki kell tisztulnia, ki kell robbannia, akármilyen következményekkel is jár. A visszahatás nem egyik napról a másikra következik be, a tanulságok leszűrése, megélése és jobbítása még mindig az emberiség előtt áll. Annak a bizonyos emberi gyarlóságnak és rossznak a kirobbanása, amely például a terrorizmus, még mindig nem zárult le. A jó hatás az ember kis araszoló voltában csak a későbbiekben mutatkozik meg. Jóvátesz olyan dolgokat, melyek most még borzasztóak, és az ember "karmosan" viszonyul hozzá.
Látható, hogy a teremtett világ egy nagy átalakulási korszakon megy át, anyagi és szellemi vonatkozásban egyaránt. Ez az átalakulás az örök fejlődés kozmikus útja, azonban nehéz vele lépést tartani. Tudjuk, hogy a korszakzárás előtt a vizsga bizonyságtétele van. A sok átmeneti állapot mellett tapasztalható a polarizálódás. A tömegek még ragaszkodnak a régi szemléletű tanításokhoz, ha egyáltalán el is indultak a szellemi ismeretek útján, néhányan viszont "elszállva," a maguk eléggé egyéni igazságukba zárkóznak. Közöttük ott van az a réteg, akik már kiléptek a régiből, de még nem igazán tették gyakorlattá a már elfogadott újat, néha még berzenkedve is a nehezen érthetők miatt.
Ez három különböző állapot jellemzői. Ezeket csak emberileg lehet elválasztólag felfogni, mert tulajdonképp egy óriási összegezés, ahol még nem történik egy bizonyos előrelépés, hanem úgy tűnik, mintha bezárkózás lenne. Ahol esetleg az eddigiektől már teljesen eltérő, és éppen ezért "elszállt" kifejezést kapott állapot van, az azt mutatja, hogy az egyik mélyen lesüllyedt, a másik pedig egészen magasan van. A kettő között óriási különbség van, és a kettő közötti összekötő réteg se ide, se oda nem tartozik.
Ezt úgy kell venni, hogy az egész összesség nem ilyen, nem olyan, vagy közbülső, hanem hatalmasan összefogott eredményt ad. Az, aki még egyáltalán nem mozdul, semmivel nem lekezelendőbb, mint az, aki már messze felette jár. Az összekötő rétegen nagyon sok múlik, a még ún. lent maradóban, és a fent járóban. Az egyik húzóerő, példamutató, hogy ilyen eredmények is vannak, nem kell feltétlenül követni, de megérteni igen, hogy egyáltalán nem lehetetlen oda eljutni. A másikat nem kell lenézni, hogy nem mozdul, csak lehúzza a társaságot. Sem a lebecsülés, sem a felbecsülés nem megfelelő, mind a kettőnek megvan a szerepe. A nagy tömeg, a zöme, mely se ide, se oda nem tartozik, ha tudja, ha nem, ő a köztes, az átmeneten dolgozó, aki szeretne valahová eljutni, de tudja, hogy még vannak visszahúzó erői. Éppen úgy, mint az alatta lévőnek, akit esetleg éppen kritizál.
Ez a nagy zöm a szívében, lelkében érzi a le és a felfelé húzó erőket, és dolgozik. Ő az erjesztő, ő az, akire számítani lehet, soha nem róható fel neki, hogy olyan, amilyen. Sok szép terve, vágya, tudomása, igyekezete van, de még mindig nem tud, vagy nem akar olyan eredményt felmutatni, mint az elmélete, mert a gyakorlata még az alsó, a vágya, a lelke a felső csoporthoz köti. Ez a nagy tömeg még nem elég tudatos, de már indul. Csak a tudatosulás útján fog önmagában rálátni erre a kettősségre, a lehúzóra és a felfelé vágyóra.
Nagy jelentőségű annak felfedezése, hogy ő kettőből áll, és ez a belső harc, késztetés csodálatos! Ha nem lenne, nagy baj lenne! A két polaritás küzdéséből, az önmagában meglévő minőség harcából bontakozik ki az a bizonyos felfelé vivő új világ. Boldogító és előrevivő a küszködés, nem fájdalom, nem feszültség, hanem közbülső erő. Aki felfedezi magában, az használni kezdi, hogy az egyikből kivonuljon, és a másikba be. Ezt az ezen kettős feszültségben lévő erő nélkül csak nagyon lassan és bonyolultan tudná végrehajtani. De megteszi, mert felfedezi, megéli, nyugtalanítja, tudja, hogy neki ezzel valami dolga van.

Szemlézve:a Szellemtani Közleményekből.
UI:

Lenyűgöző repülés a Hold körül
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nr5Pj6GQL2o
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.21. 06:10  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TUDAT ALATTI TERMÉSZET

Részlet a Névtelen Szellem „Kiáltás az utolsó órában”című kötetéből, mely Eszter szomnambul írómédium által jött létre 1955-ben

Valaki, aki az Úr igaz, lélek szerinti követője, azt a Földön bárhova is állítja az Úr, az osztatlanul nem találja meg a saját lelki környezetét, mert a Földön nagyon vegyesen vannak a testet öltött szellemek elszórva. Főképpen azok, akik világítani vannak elküldve. Azoknak kell a világosság, akik sötétségben élnek és vannak.
Tehát az Úr lámpácskákat állított azokra a kanyargós utakra, amelyek a tévelygések útvesztőjében visszavezetik a földi emberek lelkét azokra a kiindulási pontokra, ahonnan jöttek, és ha ezekre rátaláltak a saját lelküknek megfelelő fokozat szerint, akkor azon tovább is mehessenek annál a világosságnál, melyet a fordulóknál egy-egy ilyen magányos lámpafény sugaránál megtalálnak.
Az ilyen kis útmutató lámpácskák sokat szenvednek a földön, mert az éretlen lelkek ezeket megtámadják beállított természetük szerint. Bár ösztönszerűen szeretik azt, hogy biztonságban lehetnek, de azt meg nem szeretik, hogy a lámpafény saját tévelygéseikre és bűneikre is rávilágít, ezért a rossz felé hajló ösztönük azt súgja, hogy a lámpást le kell a helyéről dobni, meg kell semmisíteni.
Ezek a szerencsétlenek ezt nem tudatosan cselekszik, hanem a bennük elrejtőző romlott természet sugallja ezt a tudatalatti énjükbe. A tudatalatti természet az, amit jóra vagy rosszra ki lehet használni a földi élet eggyétevő közös fluidjaiban megjelenő uralkodó tömegeszmének. Ez a tömegfluidokban uralkodó hajlam szerinti vágy, akarat és törekvés, mindig valamit a felszínre hoz az egyénben, amit a múltban talán nem is ismert, mert nem volt módjában ennek a vágynak a megvalósítására, még gondolatban sem. Ha az általánosító fluid (a korszellem eszmeisége) elfogadta ezeket a vágyakat, akkor addig forrong magában, amíg tömegeszmeként a felszínre jutva érvényt nem szerez annak, és az ki nem forrja benső erőit.
Azután lecsendesedik és vagy csalódva ellene fordulnak a tömegek és megdöntik uralmát, vagy megtisztulva annak legeszményibb kivonatát a kevesek kívánságának engedve megtartják mindaddig, amíg egy másik, talán jobb és igazabb gondolat teljesen el nem homályosítja azt.
Az ilyen igazságkereső eszméket mindig azok az elégedetlen vagy csalódott emberlelkek hozzák felszínre, akik nem találják meg a saját törekvéseik megvalósítását. Ez nem csak a Földön van így, hanem a szellemi világokban is hasonló a küzdelem, csak ott nem az erőszakkal, hanem a meggyőző bizonyságokkal harcolnak az elégedetlen szellemek. Az anyag itt már nem számít értéknek, sokkal inkább az elismerés a felsőbb hatalmak részéről. Ez már feljebb emelkedést és erőben való meggazdagodást jelent.
Azért, aki már a Földön is a jobbhoz, az igazabbhoz és a tisztább eszméhez csatlakozott, benne élt és eredményeket is tudott elérni, az már nagyobb vagyonnak megfelelő gazdagodást jelent. Ha pedig már áldozatot is tudott hozni a jó és igaz eszméért, az meg egyenesen felemelő, még akkor is, ha mint embernek, voltak is tévedései vagy fel nem ismert bűnei.. Azokat letakarják a Gondviselés angyalai, amíg újabb testet öltésben leküzdve azokat, az igaz úton haladva, elhalványodva, elerőtlenedve meg is szűnnek, és egészében megbocsáttatnak. Mert nagy a mi Istenünk kegyelme azokhoz, akik bíznak Benne és az Ő szent törvényeit magukévá teszik. Gyermekem, az Úr megtartja ígéretét mindenkor. Mindenben legyen meg az Úr akarata. Ámen! Isten veletek!

https://www.youtube.com/watch?v=D-giYTSVe_k
Juhász Gyula – Utolsó imágság

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.20. 07:40  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A halál órája
(Bertha Dudde által)

A lélek testtől való elválása olyan folyamat, amit a test többnyire fájdalmasnak érez, mert kell hozzá egy bizonyos érettségi fok, hogy a szétválás fájdalommentes legyen. Ezt az emberek ritkán érik el. A még éretlen emberben a halál órája azt a nézetet jelenti: ha egyszer az emberi burkot elhagyta, és saját erőből már nem képes semmire, akkor megszűnt minden - és ennek megfelelően a halál órája többé-kevésbé nehéz.
Amíg az ember a Földön él, van lehetősége, hogy eltávolítsa magából a selejtet. A lélek a túlvilágon megköszöni Teremtőjének, ha erre még a Földről való távozása előtt megadja a lehetőséget, és a léleknek nem kell a túlvilágon annyit szenvednie. Mert Isten igazságos, a léleknek el kell fogadnia a túlvilágon azt a sorsot amit megérdemel, és ott az érettség elérése sokkal nagyobb kínokat jelent. De e nélkül nem juthat a világosság-szférába, a magasabb lelki érettséget a szenvedés és kín hozza meg. Tehát a halál előtti hosszú küzdelmet mindig a magasabbra lépés küzdelmeinek kell tekinteni.
Az emberek csak a szenvedés állapotát látják, és ez okozza, hogy a haláltól azért félnek, mert a halál órája elviselhetetlennek tűnik nekik. Holott Isten ember iránti nagy szeretete készíti ezt, hogy a túlvilágon minél világosabb fénybe juthasson. Isten mindig e célból küld szenvedést és fájdalmat, hogy az ember testi vágyai elhaljanak, hogy csak a lelkére gondoljon, és annak tökéletesedésén dolgozzon. Áldás minden szenvedés, amelynek ez az eredménye. A földi élet hamar elmúlik. Ha valaki jóakarattal éli, és közben lemond minden anyagiakra vonatkozó vágyáról, akkor a lélek Isten akarata szerint alakul, és életútja végén nincs szüksége rendkívüli szenvedésre, hogy a Világosság Birodalmába juthasson.
De a szenvedés mindig magasabb érettséget hoz, és ezért kegyelem az ember számára. E nélkül hibáit és gyengeségeit a túlvilágon kellene letenni, ami szintén csak szenvedést jelent. Tehát a szenvedéstől semmiképpen sem szabadul - akkor sem, ha halála látszólag fájdalom-mentes volt. Isten minden egyes ember lelkét ismeri, ismeri jóakaratát, hogy mennyire akar küzdeni minden tisztátalan ellen, és ezért lehetőséget ad: a halál óráján utolsó alkalomként megengedi, hogy a lélek salakmentessé váljon, és az örökkévalóságba tisztán mehessen be. Amen.


szemlézte: Klára Vargáné Szemerédi

UI:

Igazolták, hogy bele lehet halni a bánatba
https://www.youtube.com/watch?v=GzX_65vDxS8

Atombomba hatása a világra
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2018/04/ez-az-interaktiv-terkep-megmutatja.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.19. 05:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Út az Isten Országának kapujához – Felvezetés

Akik Istent megtalálták, akik lelkükben hordozzák azt az eleven vágyat, hogy csakugyan a valóságát ismerjék meg mindennek, ami bennük van, ami rájuk vár, amire vágynak, ami után törekszenek: ezek az emberlelkek idejében felébrednek, felébrednek mielőtt még az éjszaka eljön...
Titeket is ilyen idejében felébredt emberlelkeknek látlak mindnyájótokat, akik keresitek az örökkévaló Igazságokat, ezért mindnyájótokat szeretettel üdvözöllek azon a napon, amely napon az Úr erre a küldetésre engem kijelölt, engem választott, hogy a Földön élők részére megnyissa a láthatatlan világ ajtaját, hogy betekintést nyerhessenek abba a világba (a médiumi közlések által), amelyet nem ismernek, csak az Írások után és a fennmaradt emlékek alapján kutatásra érdemesnek tartanak. (Névtelen Szellem, aki nem más mint Buddha illetve Péter apostol szelleme kapta Krisztustól azt a felelős megbízatást, hogy vezesse és irányítsa az utolsó időkben a magas szintű szellemi tanítások mediális közlését az emberiséggel az egész Földön.)
A mindenható Isten elindított egy kis hajót, elindított egy gyenge csónakot a nagy tengeren. Ebben a gyenge csónakban - amire azt mondják, hogy lélekvesztő - ebben egy lélek indult útnak keresni a célt a másik partot. És az Úr engem küldött ki, hogy előtte járjak, kormányozzam azt a kis hajót - azt a kis lélekvesztőt hogy elérkezzünk a partra, ahová az Úrral való rendeltetés küldött mindegyikünket. És ezen az úton már-már látszik a kikötő, már látszik az élet, a mozgás, a munka és a munkának az eredménye.
Ezt a kis hajót újra és újra megtöltjük emberlelkekkel, hogy azok is velünk együtt célhoz érjenek és újabb és újabb kis hajók induljanak meg a nagy óceán, az élet óceán tengerén: keresni azt a kikötőt, azt a partot, ahol az Isten kegyelmével: a Szeretettel összetalálkozik a lélek, amit egész földi életében - sőt sok földi életében - hiába keresett, amiért küzdött, fáradott, evezett és mégsem érte el a partot, hogy ott kössön ki, ahová vágyai vezérelték.
Mert a viharok, a megpróbáltatások, a szenvedések előttük állottak és mivel nem volt a részükre annyi erő és nem találták meg a lehetőségeket, a kis hajó idő előtt elmerült és akik utaztak ezen, azok vele együtt nem érkezhettek be oda, ahová reménykedtek, és amit vágyaikkal már-már megközelíteni véltek és talán az utolsó pillanatokban kerestek és elmerültek újra csak abba a mélybe, ahonnan a hullámok visszahajtják oda, ahonnan elindultak: a földi életbe, a megpróbáltatások, a nehéz küzdelmek helyére.
Én azonban azt mondom tinektek: jól fogózzatok meg a kis hajóban, mert a kis hajó kincseket visz. A kis hajó kincseket hordoz egyik kikötőből a másikba, és akinek vannak kincsei, azok könnyen elérhetik vágyaikat ahová indultak, ahol boldogságot reméltek. Ott ezeken a kincseken megvásárolhatják azt, amit a próbákon, a szenvedéseken keresztül a keblükhöz szorítottak és nem engedték, hogy valamiképpen a világ hízelgő csalfasága kiszedje a kezükből. (Szellemi kincs minden olyan gondolat, érzés szó és cselekedet, mely az ember életében szeretetből, jó szándékkal és jó akarattal valósult meg, a nem ártás, mindenkinek megbocsátás és segítség ott és akkor mikor szükséges és lehetséges volt életelvek jegyében.)

Összeállitotta: Bíró László


A csatolt anyagok listája:

Út az Isten Országának kapujához
Az Isten Országa, a Sátán Országa és az Evilági Ország
Látomány a hegyen épült városról
Mindenkire szükség van
HANG - Állatok iránti elferdült szeretet
A magyar krónikák és a kitalált középkor 1
A csalogány és a rózsa – Szerelmes mesehttps://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=N8-P2CinC_U&feature=share
" A Szkíta múlt nélkül, nincs Magyar jövő" - Prof. Bakay Kornél cáfolhatatlan előadása

https://www.youtube.com/watch?v=7u4297xK3oc
A szkíta nyelv – Czeglédi Katalin előadása

https://www.youtube.com/watch?v=DefqH54EqZ4
VNTV - Halálközeli élmény - Átjáró Ég és Föld között –
Horányi Ágnes beszélgetése Putnoki Tiborral

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhbpyAQ4a5YHr1NgLEw
Kisné Szabó Ágnes médium három rövid közlésének letöltése a tárolóból

http://hvg.hu/tudomany/20150119_atveros_weboldalak
Itt a nagy átverős lista: weboldalak, melyeknek soha ne higgyen el semmi

https://www.youtube.com/watch?v=cwvBVuIjWIE
Házitündér varázsszóra – Romantikus misztikus film

https://www.youtube.com/watch?v=5yGRik0-VPc
Karácsonyi fények – Romantikus életrajzi film
Az életrajzi ihletésű filmben Thomas Kinkade, Amerika egyik népszerű, elismert festőjének pályakezdő éveibe nyerünk bepillantást
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.18. 07:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Rejtélyes múlt: alkimisták, mágusok, boszorkányok

Bár a lovagkor évszázadaiban a mágiát üldözték, és az ősi ezoterikus tanokat a sátán művének tartották, mégis úgy tűnik: varázslók, aranycsinálók, misztikus beavatottak irányították az eseményeket a színfalak mögül.

Mágia, alkímia, ezotéria a középkorban? A legtöbben azt hinnénk, mindezt legfeljebb néhány méregkeverő, gyors meggazdagodásra vágyó csaló vagy épp megcsömörlött szerzetes gyakorolta – persze teljes titokban, már ha nem akarták, hogy az inkvizíció lecsapjon rájuk. A “boszorkány” szó hallatán máglyára hurcolt szerencsétlen asszonyokra, míg az “alkimista” kapcsán ősz szakállú, lombikok fölé görnyedő öregemberre szoktunk gondolni.

Pedig a valóság egészen más. Talán meglepő, de tudunk igazi “boszorkány” francia királynéról, szellemeket megidéző pápáról, a legnagyobb magyar király pedig szabadidejében az alkímia művészetének hódolt!

Medici Katalin szerelmi varázstalizmánja
Rejtélyes múlt: alkimisták, mágusok, boszorkányok
Azzal tehát, hogy a Római Birodalom bukásával (476) megkezdődött a középkor, és a keresztény vallás lett az uralkodó világnézet Európában, az ezotéria korántsem tűnt el. Legfeljebb a kulisszák mögé húzódott, mivel nyíltan valóban nem lehetett gyakorolni – ám búvópatakként továbbra is jelen volt.

Sőt nem egyszer meghatározó szerephez jutott az események formálásában. Így például Medici Katalin (1519–1589), II. Henrik francia király felesége köztudottan rajongott a mágiáért, és állítólag maga is tehetséges látnok, médium volt. A hírhedt “boszorkány-királyné”, “a cselszövés mesterasszonya”, ahogy kortársai rosszallóan hívták, döntéseiben főként az udvarában hemzsegő asztrológusokra és alkimistákra hallgatott.

Azt mondják, azért fordult már ifjan az okkult tudományok felé, mert mérhetetlenül megalázta, hogy királyi férje szeretőt tart mellette. Hogy legyőzze vetélytársát, a fiatal és gyönyörű Diane de Poitiers-t, állítólag démonokkal szövetkezett, akik örök ifjúságot ígértek neki, a blois-i kastélyban ma is megtekinthető laboratóriumában pedig saját kezűleg kotyvasztott különféle szépítő varázsszereket.

Ám mivel Henrik továbbra sem volt hajlandó szakítani Diane-nel, Katalin királyné még hatékonyabbnak vélt módszerhez folyamodott. 1553-ban készített egy igazi mágikus amulettet, melybe állítólag ősi istenek erejét zárta be, és segítségével elérte, hogy a király szerelme ismét felé forduljon, így megszülethessen negyedik fiuk. Ha netán kételkednénk a történet hitelében, egy biztos: az amulett ma is látható a Francia Nemzeti Könyvtárban, és jól olvasható rajta Anúbisz, Jupiter, Ganümédész és más ókori istenségek neve.

Az angol királynő házi mágusa
Nostradamus és Medici Katalin
Nostradamus és Medici Katalin
A különc, zárkózott, boldogtalan asszony csak egy embernek nyílt meg igazán: udvari orvosának és bizalmasának, Michel de Notre-Dame-nak, azaz a Nostradamus néven ismert világhírű jósnak. Miután II. Henrik egy lovagi tornán az életét vesztette, az özvegy Katalint főként az érdekelte, melyik fia fogja örökölni a francia trónt.

Nostradamus azt kérte, vezessék a hercegek elé. Megvizsgálva őket, rossz hírt közölt az anyakirálynéval: ugyan mindegyik fiú uralkodni fog, csakhogy rövid életűek és boldogtalanok lesznek. Katalin elkeseredett, ám ekkor a jós észrevett kíséretében egy jelentéktelen kamaszfiút, és azt mondta úrnőjének: szeretné megnézni ennek a fiúnak a testén az anyajegyeket. Az ifjú – egy köznemesi származású apród – azonban túl szégyenlős volt, és királynéja biztatására sem volt hajlandó levetkőzni. Amikor azonban Nostradamus megleste őt alvás közben, kijelentette: ez a fiú lesz Franciaország királya a rövid életű trónörökösök után. Így is történt: Katalin már rég nem élt, amikor ő lett IV. (Navarrai) Henrik, a francia történelem egyik legsikeresebb uralkodója.

Nostradamuson kívül azonban más királyi tanácsadókról is tudni lehet, hogy valójában misztikusok, alkimisták, asztrológusok vagy egyéb, ezoterikus “szakemberek” voltak. Így például John Dee (1527–1609) I. Erzsébet angol királynő házi mágusaként szolgált, és mint kora legnagyobb varázslóját, félelemmel vegyes tisztelet övezte. Dr. Dee akkor szerezte hírnevét, mikor még Véres Mária királynő rémuralma alatt elkészítette egy házi őrizetben lévő hercegnő horoszkópját, melyben az állt: elődje erőszakos halálát követően ő lesz Anglia új királynője. Hiába uszította ezért Mária a doktorra az egyházi hatóságokat, a jóslat hamarosan beteljesült. A fogoly hercegnő ugyanis a későbbi Erzsébet királynő volt, aki Mária meggyilkolása után lépett trónra.

A pápa és a démonasszony
De nemcsak tanácsadók folyamodtak az ezotéria tanításaihoz, hanem sokszor még pápák is! A Vatikán trónján ülő “mágusok” közül a leghíresebb II. Szilveszter pápa (999–1003), aki hazánkban főként magyar vonatkozásáról ismert: ő küldte el Szent István királynak a magyar Szent Koronát, mely állítólag még a hun Attila kincstárából került Rómába.

II. Szilveszter nagyon fiatalon került kapcsolatba a mágiával – legalábbis a középkori anekdota szerint. Még mint Gerbert d’Aurillac, egy szegény pásztorfiú őrizte nyáját a Francia-Alpokban, amikor egy teliholdas éjjelen gyönyörű, mezítelen nő látogatta meg. A kísérteties szépségről kiderült, hogy ő a Meridiana nevű démon. Felajánlotta a fiúnak a szolgálatait: nincstelen senkiből a pápai trónra juttatja őt, cserébe azonban a másvilágon fordítva lesz: Gerbert-nek kell a démonasszonyt szolgálnia.

Rejtélyes múlt: alkimisták, mágusok, boszorkányok
A fiú belement, és vérszerződést kötött Meridianával, aki egész életében bizalmasa, szeretője, hű tanácsadója volt. Segítségével már mint II. Szilveszter pápa csodás dolgokat vitt véghez: készített például egy bronzfejet, mely emberi hangon beszélt, és bármilyen kérdésre tudta a választ. Meridiana a halála időpontját is megjósolta: azt mondta, Gerbert, azaz Szilveszter földi élete akkor jár le, ha Jeruzsálemben fog misét mondani.

Ezért a pápa soha be nem tette a lábát a Szentföldre. Ám egyszer, mikor a római Jeruzsálem elnevezésű templomban misézett, megjelent előtte Meridiana, és kijelentette: letelt a szerződés első része, most követnie kell őt a másvilágra. II. Szilveszter aznap este rosszul lett, és pár óra múlva meghalt…


Magyar Diana

UI:
Üdvözlöm a benned rejtőző szellemet!
http://tudatossag.kery.org/2013/07/udvozlom-benned-rejtozo-isteni-lelket.html#more
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.17. 05:19  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Vedd észre, ha üzen a lelked!

Az utóbbi időkben mintha "járványszerűen" terjedne a pajzsmirigy alulműködése a nőknél. Állandó fáradtság, hízás, hajhullás, torokszorítás, rossz közérzet és még sok más tünet kíséri ezt a kellemetlen betegséget. Vajon miért egyre több az ilyen beteg – és miért pont a nők körében?


A holisztikus szemlélet alapján minden betegségünk pszichoszomatikusnak minősül. Betegségeink, tüneteink mögött mindig a lélek “üzenete” húzódik meg. Ha holisztikusan gondolkodunk, akkor a tünetet nem kioltani, sokkal inkább megérteni igyekszünk, és együttműködünk vele, így a gyógyulás az első tünetek megjelenésekor elkezdődhet, és nem kell megvárni, míg olyan mértékben súlyosbodik, ahonnan már nehézkesebb a visszaút. A test megbízhatóan visszajelzi a lelki folyamatok változását, kiváló tanácsadónk.

Az alulműködés kiváltója
Nézzük a pajzsmirigy-alulműködés lelki oldalát, holisztikus szemmel! A pajzsmirigyet szokás a hormonális rendszer karmesterének is hívni, mivel az általa termelt hormonok az egész test működésére, vagyis szinte minden életfunkciónkra – szimbolikusan nézve egész életünkre – kihatnak. A pajzsmirigy alulműködése azt jelzi, hogy az életünk szabályozása tartósan kibillent a ránk jellemző harmóniából, az életöröm és az életkedv alulműködik. Az illető teszi a dolgát, a kötelességeit, de nem sok öröme van benne. A fokozott kötelességtudat mellett sokszor észre sem veszi, hogy saját élete alig marad, szinte kizárólag másokért él, mások életét éli.

Ez sokféle okból alakulhat így, minden ember története más és más. Sokaknál a fokozott elvárások, a békességre való törekvés, a megfelelni akarás, a kielégíthetetlen szeretetéhség, az önbecsülés hiánya, a hozott családi minták, az élet tragédiái teremtenek olyan élethelyzetet, ahol az illető úgy érzi, nincs valódi választási lehetősége, eszi, nem eszi, azt kell tennie, amit az élet, vagy amit mások elvárnak tőle. Mindeközben valós negatív érzéseit – haragját, dühét, csalódottságát, keserűségét, tehetetlenségét stb. – elfojtja, és egyre mechanikusabban éli az életét. Az örömteli, de legalább elégedett élet helyett napról napra csak “túlél”. Megfakul az életkedv, eltűnik az életöröm, nincs szenvedély, lelkesedés, és ezek helyét lassan, sokszor észrevétlenül átveszi a beletörődés, a fásultság, a közöny és a sok-sok elfojtás.

“Minek örüljek? – kérdi az ilyen ember, ha az életéről kérdezik. – Már azt sem tudom, minek tudnék örülni.” Ilyenkor érdemes megpróbálni megkeresni, régebben mi tette őt boldoggá. Milyen jellegű tevékenység keltett pozitív életérzést benne? Ha elég erős az érzelmi vonzás, a lehetőségeket már könnyebb megteremteni hozzá. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, örülni bárminek lehet: egy kiadós sétának, egy új tanfolyamnak, vagy akár annak is, hogy van szemünk, orrunk, és láthatunk egy szivárványt, vagy hallhatjuk a hajnali rigócsicsergést. De akinek az életkedve megfakult, nehezen éri el ezt az érzést magában.

Vedd észre, ha üzen a lelked!
A nemet mondás képessége
Ha csakrákban gondolkodunk, a pajzsmirigy a torokcsakra területéhez tartozik. A kimondás képessége, az őszinte és nyílt kommunikáció, önmaga felvállalása egyaránt fontos téma a pajzsmirigy-alulműködéstől szenvedők számára. Az érintetteknek érdemes fejleszteniük kommunikációs képességüket, elsajátítani az asszertív kommunikáció és a nemet mondás képességeit is. Az első lépés persze önmagunkra figyelni és magunknak kimondani azt, amit őszintén érzünk, anélkül hogy önámításban léteznénk.

Sokaknál a pajzsmirigy alulműködése autoimmun jellegű elváltozás. Az autoimmun folyamatok mindig autoagresszív elváltozásokat takarnak. Ezekben az esetekben érdemes arra is gondolni, hogy az illető valami miatt, tudat alatt bántja, bünteti önmagát. Hogy miért van bűntudata? Sokszor csak azért, mert negatív érzései vannak mások, talán éppen a szerettei iránt. Önmaga ellen fordítja azt az agressziót, haragot, dühöt stb., amelyet mások ellen érez. Ha tudatában lenne ezeknek az érzéseknek, képes lenne őket megélni, integrálni, és a test nem jelezné őket. Ám mivel mindez nem tudatos, ezért elfojtja, és a tudatalattiba süllyeszti ezeket az érzéseket, a test pedig próbál a maga eszközeivel segíteni, vagyis tünetek formájában jelez.

Régi beidegződések
Gyerekkorunkban sokan megtanuljuk, hogy azok iránt, akiket szeretünk, nem táplálhatunk negatív érzéseket, és ezeket nem is fejezhetjük ki. Kevesen nőttek fel olyan érzelmi biztonságban, ahol nemcsak a pozitív, de a negatív érzéseiket is kifejezhették. Így tanulunk meg elfojtani olyasmit, ami nem kívánatos, miközben teljességgel természetesen létező. Innen pedig csak egy lépés, hogy ha rád nem haragudhatok, mert elveszítelek, akkor magamra fogok haragudni, és inkább önmagamat (az önmagammal való kapcsolatomat) veszítem el, és máris kész az autoimmun betegség táptalaja. Akiknek tehát a pajzsmirigy-alulműködésük autoimmun folyamat, érdemes lehet segítő támogatásával megvizsgálniuk azokat az elfojtott érzéseket is, amelyeket önmaguk ellen fordítottak.
Ha meg szeretnénk érteni bármilyen testi tünetünk üzenetét – így a pajzsmirigy-alulműködésnél is –, mindig érdemes két kérdést feltenni magunknak: Miben gátol ez engem? Mire kényszerít ez engem?

Ha például a betegségem arra kényszerít, hogy orvoshoz járjak, gyógyszereket szedjek, a netet böngésszem a gyógyulás lehetőségeit fürkészve, akkor valójában elérte célját, mert végre nemcsak másokkal, hanem magammal is törődni fogok.

Az önbecsülés hatása
A pajzsmirigy-alulműködéses ember nem sokat foglalkozik önmagával, inkább másokkal törődik. A betegség azonban rákényszeríti arra, amire enélkül nem volt képes: önmagára időt és energiát fordítani, és meggátolja abban, amiben túlműködött, vagyis hogy másokkal annyit törődjön, mint azelőtt.

Jóval több örömöt adna, ha betegség nélkül, önszántunkból választanánk meg az önmagunkkal törődés formáit. Ehhez persze nagy adag önbecsülésre lenne szükség, amiben a pajzsmirigy-alulműködők nem bővelkednek. Ők úgy érzik, nem érdemlik meg a törődést. Pont ezért akarnak mindenkinek megfelelni, ezért annyira fontos számukra mások elismerése, szeretete, hiszen ők önmagukat nem becsülik sokra. Sokszor jelentéktelennek, értéktelennek tartják magukat. Nem hiszik, hogy az életük, függetlenül a teljesítményeiktől, pusztán azért, mert léteznek, értékes. Pedig az, ahogyan mindenkié.

Mit tehetünk magunkért?,
• Építsd önbecsülésed azzal, hogy elkezdesz önmagadról másként gondolkodni, gondoskodni, odafigyelsz az érzéseidre, a szükségleteidre, az igényeidre, a testedre, a lelkedre, a gondolataidra, és nem önmagad helyett, nem önmagad feláldozása árán, hanem önmagadon keresztül működsz együtt környezeteddel!
• Törekedj az egyenrangúságra az alárendeltség helyett! Hidd el, hogy az te életed is éppen annyit ér, mint bárki másé, de semmiképpen sem kevesebbet! Fontos tudni, hogy ha én magam nem vagyok jól a testemben-lelkemben, akkor másoknak sem tudok tartósan a javára válni.
• Ha önmagammal is törődöm, az valójában nem önzés, mert ezzel a körülöttem élők is jól járnak, sokkal jobban, mintha beteg vagyok. Saját egészségünk valójában nem magánügy, hanem “közügy”!

Magyar Diana

UI:


A tudósok elmagyarázzák, mi történik velünk miután meghalunk!
http://filantropikum.com/a-tudosok-elmagyarazzak-mi-tortenik-velunk-miutan-meghalunk/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.16. 07:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1254
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A magyar szellemtan megpróbáltatása 2

Részlet Névtelen Szellem: A „Maradék”-hoz című könyv negyedik kötetének bevezetőjéből


Amikor 1942. október 7-én, felejthetetlen emlékű Pátkai Pál testvérünk, egyesületünk alelnöke és az Égi Világosság főszerkesztője hirtelenül és váratlanul meghalt az ő hátrahagyott végrendeletével kapcsolatban, amelyben egész vagyonát Eszter médiumra hagyta, Molnár László volt egyesületi titkár erőszakosan lépett fel és különösen szeretett Eszter testvérünkkel, a Névtelen Szellem nagyrabecsült médiumával szemben kifejtett rágalmaival, sértegetéseivel és a valóságnak meg nem felelő gyanúsításaival, erkölcsi hitelét rontani törekedve olyan helyzetet teremtett, amellyel az Istentől rábízott legmagasztosabb hivatását és működési erejét megbénította.
Lelki közösségünkben pedig a harmóniát megzavarta, ami azután a tagok között a megtörtént sajnálatos szakadást előidézte és a Névtelen Szellem becsületes és hűséges eszközét, Eszter testvérünket a nagynyilvánosság előtt hazugságokkal rágalmazta meg. Ennek szomorú mozzanataiként jelentkeznek azok a tények is, amelyek miatt az egyesület önkormányzati jogát felfüggesztették, bennünket az egyesület többségét képező - és mondhatjuk úgy az eszme lényegéhez, mint Eszter testvérünkhöz is a legszorosabban ragaszkodó testvéreket - (35-öt) az egyesület kötelékéből kizártak, s a különféle rágalmazások és valótlan állítások áradata miatt a büntetőbírósághoz kényszerítettek.
A tagok két évi bírósági meghurcolása után, miután Molnár László a bíróság előtt elismerte, hogy állításai a valóságnak nem felelnek meg, a bíróság előtt tett nyilatkozata alapján, melyet lapunk más helyén szószerint közlünk, a megindított vádeljárást ellene megszüntettük. Most pedig joggal kérdezheted kedves testvérem, hogy történhetett ez meg egy lelki egyesületben, alázatosságra és békességre törekvő, hívő emberek között? Röviden azt válaszolhatnánk: mert mindnyájan bűnnel terhelt, tökéletlen és tévedő emberek vagyunk. Éppen ezért azonban nem kívánunk erre magunk válaszolni, hanem ide iktatjuk kedves Vezetőnknek, a Névtelen Szellemnek 1944. március 30-án jött megvilágítását:

„Ami sötét és homályos volt, az világosságra került, hogy mindenki beletekinthessen abba. Mert mindenki előtt tisztázódott az az igazság, amelyet olyan sötét és piszkosszínűre festett a hazugság és a rosszakarat. Ennek meg kellett lenni, hogy mindenki kimutathassa lelki fokozatát. Mert határkőhöz érkezett el veled az az eszme, amelynek nagy hivatása van még a világban, mielőtt még ez a korszak lezáródik.
Veled - mondom - és mindazokkal egyetemben, akik hozzád tapadtak. Mert az Isten nem jelenti be az emberiségnek, hogy most fogja az embereket ebben, vagy abban próba elé állítani. Az Isten meglátogatását nem jelentik be nagy és díszes előhírnökök, hogy az emberek felvehessék a legdíszesebb öltözetüket és úgy várhassák, mint a királyokat szokták; hogy hajlongásaikért, udvarlásaikért a királyok megjutalmazzák őket. Nem! „Hanem úgy jő el, mint a lopó” az éjszaka sötétjében, amikor senkinek nem jutna eszébe, hogy a Hatalmas házához közeleg.
Nem fényes kísérettel, hanem álruhában. Néha koldusnak öltözve, néha csak vándornak, néha támogatást kereső özvegynek vagy árvának, néha munkásnak képében, hogy a Földön élők hitét és szeretetét próbára tegye: vajon milyen mértékkel mérnek egymásnak az emberek. Néha egyszerű szolgának vagy szolgálónak képében jön az emberek elé ez a határkő, hogy, akik vigyázva járnak az úton és az Isten törvényét mint iránytűt és világító lámpát a szívükben hordják, lássák, hogy egy állomást hagytak el a fejlődés vonalán és egy más útra, egy tisztább és egy könnyebb útra léptek és vele egy magasabb törvény világába emelkedtek. De akinek lelkéből hiányzik ez a világító lámpás és az iránymutató szerkezet, az nem tudja, nem érzi, hogy határkőhöz közeledett és nem tudja, hogy egy más út következik. Az belebotlik a kőbe és elbukik azon, megsebesül és elveszti tájékozódó képességét, mert homályos tekintetével nem tudja meglátni és felfogni, hogy a kő miért áll ott és miért nem folytathatja útját tovább abban az irányban.
Ez az az eszme, amelyet ti a sírontúli élet és a láthatatlan világ létezésének bizonyítására kaptatok, hogy a hitetek megerősödjön és a szeretet megnövekedjék, hogy ebben cselekedeteket mutathassatok be annak a nagy Hatalomnak, aki éberen figyeli a földi ember lelkének minden megmozdulását, hogy segítségével mindjobban és mind gyorsabban kiszabadíthassa a szenvedések völgyéből. Azért „akit szeret az Úr, azt megpróbálja”. Akire még nem tekintett, az még nem érkezett el a határkőhöz.
Ilyen kis próbák, ilyen kicsiny okok, nagy következményeket hozhatnak létre, amelyeken sok, nehezen megszerzett értékek zúzódnak széjjel.” (Névtelen Szellem.)
Egy újraszületésre készülő lélek vallomása

A magam részéről egy személyes vallomással kell folytassam. Múlha¬tatlanul szükségesnek tartom, hogy újra testbe érkezzem! Elmúlt életem, sőt életeim során a rendelkezésemre álló erőim és tudomásom szerint végigvizsgáltam mindent, és úgy döntöttem, hogy valóban szükségem van egy újra testesülésemre.
Utoljára női testben éltem, és női testbe kívánok érkezni ezentúl is. Óriási jelentősége van a női lelkek munkálkodásának! Sokkal erősebb és keményebb feladataik vannak és lehetnek, mint a férfi¬szellemeknek. Nagyobb a felelősségük, nagyobbak a munkáik, és sokkal nagyobbak az erőik is! Bár a tanítók egyforma erőkről szoktak beszámolni, de itt az erők más minőségéről van szó, és nem a nagyságrendjéről! Ezért a női lelkek testben való tevékenységéről sokkal jobb, nemesebb, tiszteletteljesebb véleményetek lehet, mind a nőknek, mind a férfiaknak, mert a jövendő időkben óriási szerepe lesz a minél jobban működő, jobban tisztulóbb és emelkedőbb női szellemeknek. Kifejezetten tudom és látom, hogy milyen óriási feladataim lesznek a következő életemben. Áttekintettem!
Nem tudom mennyire vagytok tájékozódva róla, de egy már komoly és tudatosult szellemi szint mellett a leszületés előtt álló szellem csaknem teljes egészében tud mindenről, ami reá vár, csak apró részletek és finomítási munkák, mint kidolgozatlan lehetőségek állnak még előtte. Természe¬tesen testesülve erről már nem tud, feledésbe merül. És minél erősebb, minél fejlettebb az a lélek, amely abba az új testbe kerül, annál több és jobb impulzust tud adni testének arról, hogy mit tegyen, hogyan gondolkoz¬zon, hogy végre tudja hajtani azt, amit ő szellemi állapotában már annyira világosan átlátott. Csaknem azt mondtam, hogy teljesen el is határozott.
Miért lehetséges ez, és miért furcsa? Mert valóságosan látom a múltat, és a jövendőnek nevezett ugyan azt. Úgy szokták ezt mondani, hogy ez a most pillanata. Teljes egészében úgy látom egész jövendő életemet, mint¬ha most zajlana le. Kissé homályosan, mert hiszen a részletek még hátra vannak. Rengeteg szép és jó feladatom lesz. Ez a mostani felszólalásom nem tanítás, hanem inkább bizonyosságtétel, mondhatnám, hogy pecsétet üt rá.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég