Szellemtan

Kép
Karsay   2018.11.22. 09:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Utolsó idők előestéje van - Felvezetés

Az Úr az, Aki meghallgatja a könyörgéseket és a szomorodott szíveket megvigasztalja, meggyógyítja. Mindenki meghallgattatik és mindenki megtalálja Őnála amit keres, amit nélkülözni kénytelen. Azért imádkozzon mindenki teljes hittel és bizalommal, mert senkit nem enged el üres kézzel, mindenki megkapja, amit kér, ha az teljesíthető. Az utolsó idők előestéje ez gyermekem és ha még nem is megy véghez a nagy leszámolása a Természettörvénynek, de az előkészületek mindenhez megvannak és mindennek kiérlelődik a mikéntje, az eszköze és az előjáték megtörténéséhez már készülnek a próbák.
Boldognak mondom azt, akit nem ér itt a nagy vihar. Nem a földi - testi - életet értem ezalatt, hanem a földhöztapadtságot, vagyis azt, aki még nem tudta kiértékelni azokat a nagy kegyelmi ajándékokat, melyeket az Úr a kegyelem idejében az emberek világába küldött az ő megmentésük és szabadulásuk érdekében. Mert ez a korszak lezárul, a magukat elkészített lelkek kiemelkednek a salak közül, a nehezebb fajsúlyúak pedig még mélyebbre kerülnek.
Ma még nem hisznek, ma még a bűn diktálja az iramot, még áltatják magukat azzal, hogy ez már régen lejárt, elmúlt; ma még a fénypontok felé törekednek, de akkor már minden lemerül az elmúlandóba. Nem jelent az semmit, hogy tán valamely egyházhoz, vagy más szellemi közösséghez tartozik test szerint. A hitetlenség bélyegét viseli lelkén azokban a kedvelt szokásokban, tévelygésekben, bűnökben, melyekből nem akar és nem tud megtérni.
Nem tud a megkezdett útról visszatérni, mert akkor le kellene mondania a gőgről, és a felettébb való önértékelésről. Ez az az édes méreg, ami megbénítja az emberek millióinak a jóban való előhaladását. Azonban ez akkor nem nyerhet létjogosultságot, mert erejét veszítve tehetetlenségre van kárhoztatva. Azokban a mélyre esett lelkekben nem tud már hatni. Az Igazság megkötözte, tehetetlenné tette a hamisságnak lelkét. Nincs értelme, sem célja többé a félrevezető eszmének és gondolatnak, amikor az Igazság kimondotta felette az ítéletet.
A csábító az elcsábítottal együtt száműzve van az élet értékesebb és kívánatosabb részéből, tehát most már a cél is lemerült és eltűnt az elérhetetlenségben. Az ellentét-eszmék hordozói és megvalósítói egymást okolva szenvedéseikért belátják hasztalan és céltalan erőpazarlásaikat, s komor duzzogással és bosszús egykedvűséggel veszik tudomásul, hogy minden hiábavaló, már semmiféle beismerés vagy megtérés nem használ. Amíg az élet alsó fokozataiban a reménytelenség és lemondás rideg dermedtségében merevíti lassan ezeket a csoportokat, addig, akik hittek - belső lelki kényszernek engedve - fokozatosan ébrednek fel szellemi világosságra és az élet kívánság testbe vonzza őket. Ez az első feltámadás. (Jelenések 20:5-6)
Bűneiket letakarva a megbocsátás finom puha leplével nem látják, nem érezik és nem emlékeznek elmúlt életeikre. Nem tudnak róla, mint a gyermek sem tud semmiről, nem emlékeznek küzdelmeikről, csalódásaikról, csak az ígéret által növekednek nagyra, szépre és hatalmasra. Időtlen idők peregnek le az Örökkévalóságban, amíg a kétfelé szakadt csoportok talán valaha találkoznak, akik valaha ismerték, talán szerették is egymást..

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Utolsó idők előestéje van
A vasárnapi testetöltésekről
A szellemtudományról
HANG - Egy apa közlése és tanacsai a túlvilágról
Az Úr ajándékai
Beszélgetések Istenről
Hazamennek a huszárok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhdIg6XvirJaVql_r1g
Zita médum közlése - A bűn Isten akaratával való szembehelyezkedés 18.nov.04.
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=CGCOnY-chUQ
Miért élünk – Gunagriha előadása

https://www.youtube.com/watch?v=30hzYMvKeCU
Böjte Csaba – Bölcsességek a szeretetről

https://www.youtube..com/watch?v=-FoMllJsm04
Kiáltó szó a pusztában – Mit jelent és hogyan működik az íge

https://www.youtube.com/watch?v=4UB5-TlBlBc
Téli emberek – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=8A3hRRsmW6Y
Ismerős arc – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.21. 07:25  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TESTETÖLTÉS 3 rész
Részlet a Mai kor vallása című kötetből


Az újra testetöltés
Most elmegyünk messze a múltba. Ne félj, ne rettegj, én veled vagyok. Előhívjuk a múltnak minden eseményeit, megvizsgáljuk a szeretet fényénél és meglátjuk: mi az igaz, mi a hamis? Megbírálhatja a világ is, mert Isten már kimondotta az ítéletet. Egy későkor is okulhat a te életedből, mert nem mindennapi dolog, ha valami végig tekinthet évszázados küzdést és ha-ladást.
Megmondom mi a célom. Az, hogy az emberek higgyenek az újra-testetöltés tanában, hogy tisztán, világosan lássanak, és vonják le belőle a tanúságot. Isten jósága és szeretete nem akarja a bűnös lélek örök kárhozatát; ez ellenkeznék az Ő örök igazságával. Ha elbukott, megengedi, hogy újra felemelkedhessen, és végre mégis megtalálhassa üdvösségét.
Elvezetlek egy királyi palotába, és te látsz ott egy valakit ülni, és az te vagy. Irigyelt szépség, hatalmas asszony, és te tudatában vagy mind ennek. Érzed a népek felett uralkodók minden gőgjét és büszkeségét. Vérrel van átitatva a trón lépcsője, véres a korona a fejeden, mert nem igaz úton jutottál hozzá. Átok és elkeseredés van nyomában, ha rendelkezel. Ki van a szemed sírva, de nem a bánattól, hanem a ki nem elégített bosszúvágytól. És – jön a halál. Félsz, rettegsz, minden szenteket, és Istent is hiába hívod, mert messze vagy te Tőle.
Most megállok és kérdem a világot, ki volt ez az asszony? Azt mondja rá: egy uralkodó lehetett és joggal tette, amit tett, mert uralkodói vérből származott. Magas családfája és nevelése tették azzá, ami lett belőle. Én azt mondom: nem, hanem Isten kegyelme azért küldte őt, hogy a népek sanyargatva legyenek általa, és az égi uralkodót keressék. Mert ha csupa jó uralkodók volnának, nem gondolnának Istenre és az Ő szeretet-törvényére.

A szellem testet ölt.
De menjünk tovább. A szellem testet ölt.
Már nem uralkodik; dehogy, hisz akkor nem tisztulhat! Egy kis cseléd törvénytelen gyermeke ő, és várja, hogy a többi néha szánalomból egy kis hulladékot dobjon neki, ami után mohón kap. Nem szereti senki, még saját anyja sem, mert megvetéssel és undorral fordul el tőle mindenki a gyermek világrajövetele után. Ki gondolna a rettegett királynőre az ütött-kopott nyomorék gyermekben? Csak egyedül a mindenek felett uralkodó Atya, Aki nem enged egyet is elveszni az Ő kicsinyei közül. Jó, hogy az élet rövid, mert a szellem egyre gyötrődik és jajgat; siratja azt, amit nem kapott ebben az életben: egy parányi szeretetet. És eljön újra a halál húsz éves korában, és felmenti a szenvedéstől.
De a lélek nem tiszta. Nem közeledhet oda, hol a szeretet felmelegítené megfásult szívét. Fázik, didereg; a szenvedések rég elfeledtették vele az egykori hatalmat, és görnyedve esedezik az Úr kegyelméért, hogy hibáit jóvá tehesse. Az Atya kegyelmes, és újra próbálkozik, ha lehet, visszaadni azt, ami elveszett. Vajon a gyermek megbecsüli-e? Meg. Mert új és szép élet vár rá. Ugyebár senki sem kifogásolja az emberek között, ha egy magas rangú asszonynak okos, de hidegszívű leánya van? Egész természetesnek találják. Mert hiszen csak nem gondolhat senki sem arra, hogy a család volt öreg szolgálója törvénytelen nyomorék gyermekének örülnek oly nagyon a méltóságos urak, asszonyok? Én sem találok semmi különöset rajta, mert lám, később még szeretni is tud a méltóságos grófkisasszony egy valakit és az elég. A cél el van érve. – Lehet folytatni a javulást. Nehéz lett nekem is a szívem, mert én is sajnálom, hogy a liliom letört, és fehér szirma a földet, a sarat érte, pedig ő magasan fenn képzelte magát. De akik felfelé néznek csak, és sohasem hajtják meg fejüket, hamar megbotlanak és elesnek.
A liliom fehér szirma bemocskolódott, a sár lehúzta, és alázatosságra intette. Ennek így kellett lenni, hogy a szív puhuljon, és porhanyóvá legyen a talaj, melybe a szeretetet ültették el égi kezek. Letörve, besározva hervadt el a büszke liliom, amire az utolsó remény, az utolsó sóhaj elrepült, élettelen, szép test maradt csak a Földön, hogy intse a földi embereket: minden elmúlik, csak a lélek nyugalma, a szív békéje marad meg a síron túl is. Hiába minden földi kincs, minden gazdagság, ha a lélek összetört, a test nem tarthatja fenn magát. A szellem elvégezte megpróbáltatását és pihenni tért. A kedvezőbb életkörülmények között levizsgázott. Most meg kell a rosszat is próbálni, hogy vajon a javulás kielégítő lesz-e itt is?

folyt.köv…
UI:
Túlvilágról szóló ősi könyvek
https://rejtelyekszigete.com/osi-konyvek-a-tulvilagrol/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.20. 09:20  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TESTETÖLTÉS 2 rész
Részlet a Mai kor vallása című kötetbőlMegérteni Isten szeretet törvényét
Kedves testvérem! Ti még nem ismerhetitek Istent, a nagy Istent; nem tudhatjátok szeretni sem, mert nem értitek meg Őt, nem értitek meg az Ő nagy törvényét, a szeretetet. Magatokat sem ismeritek, rendeltetéseteket sem, mert vagy túl nagy fontosságot tulajdonítotok magatoknak, vagy sze-rénységből éppen semmit. Egyik sem helyes. Ismerjétek meg magatokat, rendeltetéseteket, munkátokat, és meg fogjátok ismerni magatokban Isten gyermekét, az Ő apró szikrácskáját, akinek rendeltetése, hogy a nagy fény felé törekedjen, és abba bele olvadjon. Meg fogjátok a magatok munkáiról, a kicsinyről, a parányiról ismerni azt a nagy munkát, melyet a nagy összesség végez.
Micsoda egy csepp víz? Semmi! De összetapadva, egymásba olvadva, óriási tömeget alkot, és lám, mily kikutathatatlan mélységet tölt be a tenger vize. Az ember is ilyen csepp víz. De ha az összetartozás és szeretet érzése eggyé olvassza a nagy egésszel, kiszámíthatatlan nagy eredményeket képes elérni.
A földi élet tantárgya a szeretet, tanítja az alkalom, vagyis a sors: a testvérek iránti kötelesség betöltése, a lélek tisztítása pedig a munka. Isten a boldogság utáni vágyat meghagyta, és ezért harcol a legtöbb, hogy elnyerhesse. Ez kötelessége is minden embernek. Isten az utakat és módo-kat is megmutatta, amelyekkel el lehet érni. De az emberek éppen ezen utakat és módokat nem akarják keresni: éppen ez ellenkezik az ő meg-szokott módjukkal, mert nem akarnak sem tanulni, sem munkálkodni, és így kénytelenek magukat a sorstól vezettetni, ahelyett, hogy ők vezetnék a sorsot. Mert azt is lehet, mivel mint mondám, véletlen nincs.
A törvény öntudatosan működik: sehol semmi felesleges vagy kivetnivaló nincs. Ez a törvény Isten akarata, a szeretet törvénye. Jó ezt tanulmányozni, ebben munkálkodni, mert a sors így nem oly rémes, a szerencsétlenség nem olyan borzasztó. Még a szenvedés is édes megnyugvást terem. A halál, a sír nem a félelmek királya, mely szerintetek elsöpör min-den szépet és jót. Ez a törvény megbékéltet ama szörnnyel is, megenyhül lelked, megnyugszik szíved, mert ez a szál, amit ti életnek neveztek, nincs elszakítva a sírnál, csak egy csomót kötsz rá és folytatod tovább. Ez a szál elkísér téged arra a helyre is, melytől legjobban féltél: amelyet eddig hideg-nek, kietlennel gondoltál, és ott nem sejtett gyönyörökre találsz.
Én egy kis tükröt akarok most eléd tartani, nézz bele, és amit benne látsz, gondolkozz azon. Megérdemli, hogy gondolkozzál fölötte, mert meg-találod benne a jelenlegi földi életedre, és a jövő életedben elfoglalandó helyzetedre nézve a magyarázatot és útmutatást. Majd mindenki talál ben-ne valamit, mely az ő életére hasonlít, vagy a körülmények hasonlítanak. Kevés eltéréssel ki-ki könnyen kitalálhatja, hogy egyik-másik mag milyen ízű gyümölcsöt terem a jövő életben. Vagy aki már a gyümölcsöt fogyasztja, könnyen ráismer az ízéről a magjára, vagyis következményeire, a bűnre.
Most áttérek a te életedre. Elmegyek messze a múltba, és te velem jössz, elkísérsz kedves gyermekem. Rég letűnt idők kedves és kellemetlen óráit fogom elmondani neked, amiről te nem tudsz. Hogy is tudnál, mikor a szálat születésedtől fogva látod csak húzódni, pedig sok csomót kötöttél te már arra a szálra, mióta az Úr az életre elhívott.
Én csak a rendes javulási időtől számítottam össze, amit az Úr engedelmével és akaratával nekem tudtomra adtak. Megmutatlak a világnak, mert szép vagy lelkileg. Érdemes hogy megnézzenek, és az utat utánad végig járjak, amit te megjártál, és még járnod kell. Mert megállás a természetben egy pillanatra sincs. Haladni kell, akár előre, akár hátra. Te előre fogsz menni, mert megérezted a vonzást az örök szép, az örök igazság és az örök szeretet felé.


folyt. köv…

UI:

Halál közeli élmény - közelebbről
https://tudatostudat.blog.hu/2018/09/24/halal_kozeli_elmeny_kozelebbrol
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.19. 10:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Részlet Felcser Lászlóné „Krisztus mindenek felett” című kötetéből

29 - A szerető szívek szolgálata

Itt a bizonysága az emberi szeretetlen, háborgó magatartásnak. Békét hirdetnek, és tele van a lelkük gyűlölettel, az pedig magában hordja a támadó ellenségeskedést! Hogyan lehetne a békét megvalósítani, amikor nem tud a szeretet győzni a szívekben? A háború előszele már érezhető! Imádkozzatok, hogy lehetőleg elcsituljanak az ellenséges erők! Még csak ne is tudjanak erőre kapni Édes gyermekeim!
Én mindig kész vagyok a segítségre, de el kell nyerni ezt a segítséget! Legalkalmasabb mód erre a szerető szívek szolgálata! A szív átveszi az én adó erőimet, ami élő, ható és csak úgy áradhat tovább, ha éltető, elfogadó erő átveszi és továbbviszi, egészen oda, ahol a segítségre szükség van. Erre a szolgálatra pedig nincs alkalmasabb eszköz a szerető szívnél! Ezért tudom azt mindenkor felhasználni erőim közvetítésére.
Örüljetek tehát, ha érző a szív bennetek, át tudja venni a szenvedők fájdalmát, és éppúgy át tudja venni a segítő, gyógyító erőt tőlem, mintegy kicseréli a kettőt a maga szeretete szolgálatba állításával! Lássátok meg ebből, milyen nagy a szeretet fontossága földön. Rajta keresztül válhat a szenvedés áldássá. Ez az egyik üzenetem ma számotokra. A másik, nem kevésbé fontos tanításom az, hogy nem a szenvedés az, ami szükséges a gyógyuláshoz, hanem az csak egy próbája a szeretetnek. Megmutatja a szeretet erejét, mennyit bír el, mennyit vállal és annak arányában tudja közvetíteni az én erőimet, amilyen mértékben képes a szenvedést a jóra formálni!
Lássátok hát meg így, milyen úton haladhattok egymás terhe hordozása által, a magatok tökéletesedése útján előre. Mert amennyi áldást átvesztek szerető, a szenvedést átvevő szívetekkel, annyira haladtok előre a magatok lelkének tisztulása, haladása útján. Mert amit így, mások szenvedését átvéve, segítséget visztek neki, annyira hat az vissza rátok és viszi véghez a ti haladástokat.
Tehát soha ne panaszkodjatok, ha valami nehéz küzdelembe, fájdalomba kerül, hanem inkább örüljetek annak, ha ilyen szolgálatot teljesíthettek, mert ez által épül általatok és bennetek az én országom! A kánaánita asszony szerető szolgálata akkor lett teljessé, amikor még a megaláztatás szenvedését is elfogadta! Nem azért kellett mondanom azt a kemény szót, hogy ebek módjára juthat a számára a fiak morzsájából, mintha kegyetlen akartam volna lenni, hanem azért, hogy minél többet juttathassak áldásomból, mély megaláztatása árán.
Értsétek ebből ti is, ha sokat kell küzdeni, ha sok fájdalmat kell hordozni, ha megaláztatás, bántás, meg nem értés nehezíti szíveteket, lássátok meg, annál több áldásban lehet részetek és annál nagyobb lesz szolgálatotok jutalma az elért eredményben! Vegyétek ezt bizonyságul és hordozzátok szeretettel minden szenvedők fájdalmát, kérve az én megsegítő, megszabadító erőmet, minden arra rászoruló számára. Ámen.
*****
30 - Őrizője vagyok minden bennem bízó gyermekemnek

Őrizője vagyok minden bennem bízó gyermekemnek. Ezzel azt adom tudtotokra, hogy az én segítségem, ami egyformán árad mindenki számára, annak válhat csak igazán javára, ki hittel, bizalommal hozzá és ezáltal hozzám kapcsolja életét úgy, hogy én irányíthatom azt! Így lesz élete - gondos szeretetem őrizete mellett - fedve minden veszedelem között is biztonságban!
Ha így velem együtt él, és rajtam keresztül, tőlem fogadja el életének haladását úgy, hogy felragyoghat benne az élet szikrája és az áthathatja egész lényét, szellemét, lelkét, és átsugározza testét úgy, hogy mindenestül, egészen öntudatosan nekem adja át az uralmat, legyőzve az Ellen csábításait, lassan-lassan átalakul az öntudatlan kisgyermek tudatos gyermekké, és sok hűséges, kitartó küzdelem árán, teljesen öntudatos, nagykorú, érett, saját képemet kiábrázoló, hozzám hasonló, velem járó, eggyéváló részemmé lesz!
Ez a folyamata az Istenfiúságra érésnek! Így lehettek a gyermekből fiakká! Tehát értsétek meg: Gyermekségetek egészen tőlem van, ahhoz nem járultok hozzá semmivel, én adom magamból, magamtól! De fiakká a magatok igyekezete, engedelmessége is szükséges, hogy kialakulhasson bennetek az én előre megtervezett, megálmodott képem. Hogy valóra váljon mindaz, amit megint csak én adhatok Belőlem, a ti hűségetek jutalmául! Ez a fiúság számotokra és Számomra a boldog egymásra találás öröme. (A magam számára így van helyesen!)
Tehát egészen röviden: Gyermekségetek az elindulás, fiúságtok a megérkezés! A kettőt összeköti a tisztulás, a megigazulás nagy, fontos harca, munkája! „Akik az Istent szeretik, azoknak minden javát szolgálja”. Vagyis azok számára minden valóban ezt a fiúságot hozza elő, a benne eltakart, elrejtett, elferdült, hibás, beteg, de csak ideiglenes állapotából! Én megsegítem a bennem bízókat. Hogyan engedem meg a sok szenvedést, ha nekem adatott minden hatalom? Kérdezitek. Fájó, gyógyító ereje miatt!
A szenvedés nemcsak gyümölcse a rossznak, de egyszersmind gyógyító orvossága is! Nem én indítom el, de én alkalmazom az elindított rossz helyreigazítására! Mert a „rossz” terméke a „szenvedés” és az én kegyelmem hozzájárulásával gyógyító, helyreigazító balzsammá lesz. Ez az oka annak, hogy megengedem a szenvedések lehetőségét.
Ezért volt szükség az én emberré levésemre, hogy mint ember járhassak köztetek, a magam megtapasztalt emberi szenvedései árán - Isteni Lényem mindenható, tökéletes, az Atyával egy lényemnél! Aki valóban egyesítettem magamban ezt a két pólust, a szenvedő embert és a mindenekfelett tökéletes Istent! Mára ezt adtam, mint napi kenyeret, amit kértetek lelketek táplálására. Éljetek bennem, hogy élhessetek Általam! Ámen.

Szemlézte: Bíró László
https://www.youtube.com/watch?v=41GCKcuerH4
Pap Gábor_Szent István pusztítási kamu
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.18. 08:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TESTETÖLTÉS 1 rész
Részlet a Mai kor vallása című kötetből

Minden élet, minden fájdalom, minden megpróbáltatás, minden öröm és szeretet az örökkévaló Isten ajándéka. Neki ajánljunk fel mindent, mert Ő tud és lát mindeneket. Nem feledkezik meg a szenvedőkről, és nem utasítja el magától az örömtől hálálkodót. …
A Föld nem a jólét, nem a dőzsölés, nem a mulatság, de nem is a szenvedés és jajok hazája, hanem a szeretet iskolája. Ide kell jönni a szellemeknek, hogy szeretetet tanuljanak. Azért kell emberi testet ölteniük, hogy ezzel az egyenruhával ellátva közeledhessenek egymáshoz, akiket érzéseik, gondolkozásuk, eszméik nagyon messze elválasztanak egy-mástól a szellemvilágban.
Mi a célja földi életünknek
Ha végig tekintjük a földi életet, nem talál lelkünk egy nyugvópontot sem, hol az időt meg szeretné állítani, és az örökéletet arra az egy pontra kívánná felépíteni. Ez azért van, mert teljes megelégedés és boldogság itt a Földön fel nem található, el nem érhető. De hisz akkor miért vagyunk a Földön? Mi célja van az életnek, és a szenvedésnek itt? Kérdezd kedves földi testvérem. Az, hogy tanulj és dolgozzál! Tanuld meg a mások hibái iránt való elnézést, a szeretetben gyakorold magad, vagyis benne munkálkodjál, hogy egyszer, ha mindent megtanultál és elvégeztél, egy más, egy szebb hazában tovább fejlődj!
Hát lehet szeretet tanulni? Hiszen azt érezni lehet csak, kérdezed kedves földi testvérem. Én azt mondom, aki érzi, annak nem kell tanulni; de milyen kevesen vannak akik érzik, mert a legtöbb ember még nincs messzebb a tanulásban az önszeretetnél. Ezeknek tanulni kell, még pedig erősen, hogy az áldozatkész testvéri szeretetet elsajátíthassák, és abban munkálkodjanak. Mert a szeretetnek szorgalmasan kell munkálkodni, hogy ez a szenvedések hazája egykor paradicsommá váljék a rajta testet öltött szellemek (emberek) részére.
Ez a hivatása a Földnek, erre készül ő, a nagy menyegzőre, amikor megtisztulva, felmelegedve, kifejlődve a szeretet által befogadhatja azokat a munkásokat, akik akkorra már fényes, menyegzői ruhában várják Urukat, Királyukat, hogy vele megkezdhessék a szeretet gyümölcsét élvezni.
Addig sokat kell tanulni és dolgozni, mert az élet kötelességeket szabott eléd, és azoknak meg kell felelni. Első és fő kötelessége az embernek az, hogy kutassa, keresse mindennek az okát, mindennek a célját, mert tudnivaló, hogy ok és cél nélkül semmi sem létezhetik, semmi felesleges nincs a mindenség nagy tárházában.
A kutatás rávezeti az embereket a gondolkozásra, a gondolkozás az eredményre. Nem nagy fáradság ez, és vele azt az igazi gazdagságot szerzi meg az ember, mely senkitől el nem vétetik, t.i. a meggyőződést.
Eljutni az igazságig
A kutató nem állhat meg a felszínre hozott igazság mellett, hanem az igazság mélyét keresi, hátha talál még ott a mélységben több ilyen fényes gyöngyöt, ragyogó igazságot, ami egész sort betölt, és a Napnál fénye-sebben bizonyít.
Egy ilyen igazság az, amikor a szenvedő földi ember az ő szenvedésében megnyugodva, Isten akaratában vetett hittel várja a szenvedései végét. Drágagyöngyöt szorongat lelkében az ilyen, mert ezt az ő nagy hite teremtette. De ez csak az övé, ha másnak mutatja, lekicsinylik, értéknélkülinek, sőt hamisnak mondják, mert származását nem ismerik, nem kutathatnak utána.
Amikor Isten akaratában megnyugvó szenvedő testvérünk igazságát vizsgáljuk, bizony ráismerünk benne az igazgyöngyre, és ráismerünk mennyei származására. Mert a kutatás rávezeti az embert arra a következtetésre, hogy ha cél és ok nélkül semmi sincs, akkor ennek a szenvedésnek is kell, hogy oka és célja legyen, és mivel a szenvedés nem a kellemes érzésekhez tartozik, tehát csakis büntetés kell, hogy legyen; ha pedig büntetés, úgy bizonyára a bűn is megtörtént. Ha a bűn szenvedést eredményez, úgy ez nem lehet jó, mert a jó csak jót eredményezhet, soha rosszat, bár a külső körülmények azt mutatják is.
A szenvedés szerepe
Tehát ha a szenvedés megvan, a bűn is meg kell, hogy legyen valahol a múltban. De ha a szenvedő semmiképpen nem tud olyan számottevő nagy bűnt találni életében, ami őt erre a nagy szenvedésre érdemessé tehette volna, vajon erős hit nélkül mi lesz belőle? – Kételkedő!
A szenvedések megrendítik Isten jóságába és igazságosságába vetett hitét, és kételkedik, mert látja, hogy nálánál rosszabbak szenvedések nélkül élik át az életet, sőt még a rosszaság mintha segítené is őket, míg az ő sorsa a fájdalom. Mintha csak egyenesen a vak véletlen, a kíméletlen sors őt választotta volna ki áldozatul. De miért? Hiszen ő nem vétett oly nagyot, mint a másik, aki a sorsnak dédelgetett kedvence!
Kedves testvérem, a sors nem vak, és véletlen nem létezik. A mennyei Atya él, uralkodik a világok felett, és Ő intéz mindent a legnagyobb pontossággal. Mind a sors, mind a véletlen az Ő akaratát szolgálják, és akár mosolyog, akár beborul feletted az égbolt, Isten egyformán jóságos, szerető Atyád neked, mert az igazság és a szeretet.
Amikor vihar tombol feletted, lelked rettegéssel lesz tele; félve húzódsz meg egy kis meleg helyen, míg a vihar eláll, s ha elállt, élvezettel szívod be a felfrissült és megújult természet kiáradását, és elfelejted a rettegést, mert kárpótol a gyönyörűség.
Azért ha szenvedést hoz neked az élet, fogadd úgy, mint Isten ajándékát, amely módot nyújt neked lelked tisztításához, mert bizonyosan rászorult a tisztításra.
Ha ebben az életben nem találsz rá megfelelő bűnt, úgy egy más létezésben vethetted el azt a magot, amely most ezt a keserű ízű gyümölcsöt termi neked. Fogyaszd el ezt a keserű gyümölcsöt kedves testvérem Istenbe vetett hittel és bizalommal, mert ez tisztítja meg lelkedet attól a szennytől, amivel a bűn bemocskolta.
Minden élet egy előbbi élet következménye; minden létezés egy másiknak a folytatása. Mert ne higgyétek, hogy a mennyei Atya ártatlanul büntetné szeretett gyermekeit, akiket halhatatlan szellemével ajándékozott meg, és akiknek szabad akaratot és ítélő képességet adott, hogy a jót a rossztól megkülönböztetni tudják, a jót követhessék, a rosszat pedig elhagyhassák.
És mégis mit tesznek? Sok rosszat és nagyon kevés jót. Ezért kell szenvedni, ezért kell nélkülözni, hogy az ember ébredjen fel és gondolkozzon a saját sorsa felett. Hogyha képes az örökkévaló Istenségben hinni, és a világtestek évmilliókkal előbbi létezésében, kell, hogy higgyen a szellem örökkévaló életében is, mert mindennek oka és célja van.
Ha az ember csak azért élne, hogy egy rövid ideig a Földet díszítse vagy éktelenítse, nem volna célja az életnek. De mivel van célja, tehát kell, hogy ez a cél egyszer elérhető is legyen!
Létezésünk oka: Isten végtelen szeretete. Célja: a javulás, haladás, tökéletesedés és boldogság elérése. Egy emberélet olya pillanatnyi rövid, hogy a halandó alig ér rá feleszmélni, vajon hol, mikor folytathatja a meg-kezdett haladást, ha a halál végérvényesen pontot tesz a testi létezés után? De cél nélkül nincs semmi, így tehát a halál, mint megsemmisülés nem létezik. Az élet folytatódik tovább, megszakítás nélkül, más alakban, más körülmények között, de mindenkor a cél könnyebb elérésére leg-alkalmasabb módon.

folyt. köv..

UI:

Az élet túl rövid
https://www.youtube.com/watch?v=TRUifmw62KM&list=PLFqiNEwLL3ohuydmHVIfXEC-PlliEsAAj&index=70&t=0s
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.17. 08:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az egyházi és szellemtani igazság ellentmondásai

A szellemtani listán kaptam egy levelet az egyik kedves ismerősömtől. A levélven a következő kérdés tevődik fel: „Több ismerősöm is megkérdőjelezi, hogy szükség van a szférákra, a lépcsőzetes fejlődésre, mert szerintük Isten, ha kérjük őt egy másodperc alatt minden bűnünktől meg tud szabadítani, azaz megbocsátja és eltörli a bűneinket és máris Isten országába kerülünk. Tehát ők az egy életben hisznek, számukra nem szükséges a reinkarnáció, a fokozatos fejlődés. Leírnád nagyon egyszerűen, hogy miért nem veszi el Isten a bűneinket?”

Válasz: Szia M.!
Köszönöm a kérdésedet és hogy megtisztelesz vele. Sajnos a tanításoknak csak ott van értelme, ahol létezik a lelki érettség a befogadásukra, ahol az ember elkezdett gondolkozni és érdeklődni kezd a szellemi dolgok iránt, amikor kezdi kritikus szemmel nézni a vallási dogmákat.
Azt tapasztaltam, hogy a keresztények döntő többsége csak formálisan vallásos és elzárkózik a szellemi dolgok felé. A hite mintha egy tabu lenne, hallgat róla. Ha szóba is kerül, nagyon kevesen beszélnek őszintén arról, hogy miben áll a hitük, imádkoznak-e és hogyan. Ezeknek, ha beszélni kezdünk a szellemi dolgokról, úgy érzik behatoltunk kényelmes szellemi konfortzónájukba és veszélyeztetjük azt a megszokott szellemi biztonságot, amit a dogmák és a papság jelent nekik.
Ezt a kényelmetlen érzést erősíti a félelem, hogy lelküket megzavarjuk és esetleg olyan bűnös gondolatokat ültetünk el benne, melyekért talán bűnhődve kell megfizetnie. Ezért, ha velük szellemi beszélgetést kezdeményezünk, többnyire úgy viselkednek, mint akik megfagytak és leblokkoltak. Látszólag meghallgatnak, de súgárzik belőlük a nemtetszés és a "hagyd már abba" kifejezés az arcukon.
Akik viszont, akár a farizeusok, valamennyire elmélyedtek a dogmákba és mindenek fölött szeretik kifejteni mások előtt tudásukat és véleményüket, azok minden alkalmat megragadnak, hogy beszélgetéseket kezdeményezzenek, vagy bekapcsolódjanak egy már meglévő beszélgetésbe. Ezek számunkra a veszélyesek, mert olyanok mint a csapdák. Ilyeneket találunk bőven a Jehova tanuitól a hívőkön keresztül a keresztény papságig. Feltűnési viszketegségtől hajtva aránylag nagy, dogmákra alapozott lexikális tudást halmoznak fel és mindenre van egy néhány idézetük. Velük vitába szállni esztelenség, reménytelen, mert sohasem győzhetjük meg őket az igazunkról és csak elbeszélgetünk egymás mellett.
Arra rájöttem az évek során, hogy van egy biztos pontja azok felismerésének, akikkel nem kell ujjat húzni, nem kell vitába bonyolódni. Ez pedig a reinkarnáció tana. Ezért azt a beszélgetési stratégiát használom, hogy a szellemi téma felmerülésekor türelmesen meghallgatom és figyelem amiket mond. Aztán, ha látom, hogy alkalmas, finoman feldobom a reinkarnáció kérdését, mint amiről hallottam már és elgondolkoztatott. Ilyenkor a "farizeusok" megmutatják, hogy szellemi szempontból hány pénzt érnek. Ezután a megfigyeléseim és értékelésem alapján rajtam áll, hogy folytatom-e vagy nem a beszélgetést. Most már szinte kivétel nélkül megszakítom a témát és más vizekre evezek, mert semmi eredmény, ha erőltetek valamit, amire nincs még befogadási érettség.
Most mégis elmondom röviden legjobb tudásom szerint a választ a kérdésedre egy allegórikus mese segítségével.

"A mennyei Atyának száz fia volt, mind tökéletes szépségben és erőben. Az Atya végtelen szeretettel és bölcseséggel nevelte fiait. Tudomásukra hozott minden fontosat az élettel és a teremtő munkával kapcsolatban. Azzal, hogy szabad akaratuk szerint teremthettek a fiuk az atyjukra hasonlítottak.
Mivel az Atya maga volt a megtestesült szeretet, erre tanította a fiait is. Megtanította őket szeretetben élni és teremteni. Mérhetetlen szeretet és boldogság jellemezte ezt az ősi szellemi világot, melyben a bölcs Atya előre tudta, hogy a gyermekei szabad akaratában egy vestély csírája is benne lappang. Annak a veszélye, hogy a gyermekek egy része szabad akaratánál fogva esetleg nem akarja követni az Ő tanácsait és nem hallgat a szeretetteljes szavaira. Ehelyett önző módon gőgössé válva a saját útjait kezdi járni nem hallgatva senkire, nem tisztelve senkit.
Ezért az Atya már jó előre elkészítette a megmentési tervet is azok számára, akik erre az útra térnének. Mivel Ő maga a szeretet, ezért soha nem bánt vagy fenyít meg egy fiat sem, a szeretete mindenkire egyformán sugároz.
Valóban a sok-sok milliárd év elteltével egyike a száz fiúnak engedetlenné vált. Megjelent a lelkében a gőg, a ki vagyok-mi vagyok. Úgy gondolta, hogy ő szebbet és jobbat tud teremteni mindenki másnál és arról ábrándozott, hogy még az Atya teremtéseit is túl fogja szárnyalni. Nem hallgatott a jó szóra és eltávolodott lélekben az atyjától és testvéreitől. Olyan messze elkalandozott, hogy végül egy szakadék szélére sodródott és bele esett. Atyja és testvérei szánakozva néztek utása, de nem tehettek semmit, mert minden lépését szabad akaratból tette, az pedig szent volt mindenki előtt.
Mivel az Atya fiai örök életünek lettek alkotva, a szakadékba bukott fiú ott folytatta életét, ahova került. Tovább teremtett a saját elképzelései szerint, de abból amit csinált hiányzott valami lényeges, a "Rend", amit atyja és testvérei mindig betartottak. Az ők világuk gyönyörű, rendezett, minden részletében összefüggő világ volt. A bukott fiú már annyira belefeledkezett a saját világának teremtéseibe, hogy megfeledkezett szerető Atyjáról és testvéreiről. Elfelejtette azokat a misztériumokat, amelyek ismeretében tökéletes dolgokat lehetett teremteni.
Ezért a fiú teremtései mind kaotikusabbakká, rendezetlenebbekké váltak, míg végül mind jobban belefáradt a teremtésbe. Végül elvesztette minden erejét és kómaszerű állapoban belezuhant saját teremtéseinek káoszába.
Ezt látva a szerető Atya megkérte hozzá mindvégig hűséges fiait, hogy menjenek le a szakadékba, szedjék össze bukott testvérük élettelen tetemét, teremtéseit és csináljanak rendet a káoszból. Ez meg is történt úgy tizenöt milliárd évvel ezelőtt, amit a tudósok "nagy bummnak" neveztek el. Így jött létre a fizikai univerzumunk számtalan galaxisával, naprendszerével, bolygójával együtt.
Az Atya megmentési terve életbe lépett. Megteremtette hűséges fiai révén azokat a feltételeket, hogy a "tékozló fiú" szép lassan felébredhessen és kikecmereghessen a saját teremtései közül, amelyekbe belebonyolódott. Közben a tudata teljesen elhomályosodott. Megfeledkezett az atyai házról, a testvéreiről. Maradt a lelkében egy kitörölhetetlen sejtelmes emlék az örök boldogságról, de nem tudta hova tegye. Önmagát a teremtéseivel azonosította és már fogalma sem volt, hogy valamikor engedetlen önfejű gyermekként zuhant a szakadékba.
Az Atya igazságos akarata az, hogy, ha a tékozló fia a maga szabad akaratából távozott el tőle annak idején, most, hogy a feltételek megteremtődtek, ugyancsak szabad akaratából térjen is vissza az atyai házhoz. Ezzel magyarázható az a tény, hogy miért nem veszi le bukott fia szeméről a fátylakat. Ha maga az Atya nem tisztelné a saját és fiai szabad akaratát, mi értelme lenne az Igazságnak, akkor olyan lenne mintha a fiai helyett sorozatgyártott robotokat hozott volna létre
A fiú ahogy lassan kezd magához térni csetlik-botlik, hibát hibára halmoz. Mivel úgy képzeli egyedül van a világában folyamatosan szembesül saját hibáinak következményeivel, melyek sokszor nagyon fájdalmasak, de ettől lelke csíszolódik és tisztul. Mivel örökéletű szellemi lény, egy számára előkészített szellemi világban van az otthona, melyet szféráknak hivunk. Innen kell időszakonként lemerülnie a sűrű anyagi világba előbb, hogy megismerje, majd, hogy küzdjön meg vele és végül, hogy uralja. Ha már annyiszor lemerült, hogy kezd elege lenni belőle, keresni kezdi a kiutat.
Amikor már úgy érzi, hogy ez az anyagi világ semmit újat sem tud nyujtani számára, mert benne minden múlandó, még a lemerülő búvár élete is, rájön, hogy itt az anyagban semmi sem fogja vissza és köti, csupán a saját rövidlátása és téves hiedelmei. Ekkor lassan kinyitja léleklátó szemeit és rádöbben, hogy csak saját szabad akartán múlott, hogy annyi és annyi életen át a disznók vályújához kényszerült.
Ekkor már képes testvéreivel tudatosan felvenni a kapcsolatot, elfogadni segítségüket. Végre tisztán látja a szellemi dolgokat és tudatosul benne, hogy szerető atyja mindég is visszavárta, mert tudta, hogy tékozló fia egyszer visszatér megpróbálva és megtisztulva. Az is bizonyos volt számára, hogy ez a fiú már mindent megtapasztalt és soha nem lehet már őt elcsábítani az atyja házából."

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.16. 07:01  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Szellemtani Közlemények előfizetés


Szerkesztői üzenetek.

Továbbra is kérjük Olvasóink hűségüket, és új előfizetők toborzását, hogy megjelentetés nehézségiben is lehetőség legyen a szellemi táplálék átnyújtására.
Továbbra is tartjuk magunkat kizárólag csak az önköltség felszámolásához, melyet elsősorban a folyamatosan emelkedő postaköltségek határoznak meg. Az előfizetési díj meghatározásában nagy segítségünkre van a nyomda segítő jó szándéka, ezért a személyes átvétel előfizetési díja nem változik. Bár a postai díjak meghaladják a kiküldés összegét, de úgy határoztunk, hogy a megjelenésünk 20. évében a különbözetet megpróbáljuk a néhány túlfizetésből fedezni.
Előfizetés:
Személyes átvétel: 1600.Ft
Postai kiküldésnél: 2600 Ft.
Egyes szám ára: 400 Ft.
A Szellemtani Közlemények továbbra is minden negyedév közepén jelenik meg a megszokott formában és terjedelemben. Kérjük és várjuk Olvasóink észrevételeit, javaslatait, hogy minél színesebb, sokoldalúbb tartalommal készíthessük folyóiratunkat, lelki épülésre, a szellemi ismeretek bővítésére.
Személyes előfizetés és átvétel az eddigi kapcsolatoknál lehetséges, vagy a mellékelt általános postai utalványon történik a megbízottunk alábbi címén: Kuklis Henrik, 1131 Budapest, Unoka u. 52. (T.: 320-1160.) A tévedések elkerülése érdekében kérjük a feladóvevényen a feladó nevének és pontos címének jól olvasható kitöltését.
Korábbi számaink olvashatók a www.spiritualitas.hu honlapon, a Szellemtani Közlemények archívumában. A korábbi számok kedvezményes áron átvehetők, ill. megrendelhetők a fenti címen, és az eddigi kapcsolatoknál. A 2012 és 2013 évfolyamonként: 1000 Ft; a 2007, 2008, 2009, 2010 és 2011 évfolyamonként 600 Ft., postai kiküldés esetén plusz annak a díja.
Minden kedves Olvasónknak áldott, szép Karácsonyt, és boldog, egészséges, lelkiekben is gazdag Újesztendőt kívánunk sok szeretettel:

a Szerkesztőbizottság


Saját megjegyzés:

A Közleményekben különleges anyagok olvashatók, melyek máshol nem találhatók, vagy nagyobb anyagok vannak feldolgozva kisebb érthető formában!

Lehetőség van átutalásra is, ebben az esetben kérek egy jelentkezést a karsay@vnet.hu
címemre, elküldöm a számlaszámom, és én Budapesten készpénzben befizetem, így a postaköltséget meg lehet spórolni, ami sajnos ma már jelentősebb összeg kisebb befizetéseknél is

Karsay István
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.16. 06:42  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Most elkezdek egy Testetöltés sorozatot, kezdjük egy érdekes dologgal:

A testbeszületés előtti tudatlefedés
Részlet az 2000.11.14-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV.: A következő kérdésünk kapcsolható az eddigiekhez, és ez a feledékenység! De most nem az emberi agynak a feledékenysége, amiről már tudjuk, hogy csak az ember felejti el, de benn a lélekben, a szellemünkben elraktározódnak az ismeretek, és szükség esetén mindig előjönnek. Ezt bármelyikünk bizonyíthatja. Most arra a feledékenységre szeretnénk kérdezni, ami a tudatos, vagy elrendelt feledékenység, amikor a tapasztalatszerzés érdekében a földre jöttünkkor sok mindent letakar a Gondviselés. Nem elfelejtjük, csak le van fedve előttünk, a látszat, mintha elfeledtük volna, pedig hát pont az a cél, az eredetünkre való visszaemlékezés!
TSZ.: Jeleztem előzőleg, hogy örülnék ennek a témának, és örülök, hogy valóban fel-merült! A következőről van szó! Az, ami kis mértékben működik, az nagyobb mértékben is megtalálható, ha mindjárt más arccal is. Amit most kérdeztél, az a testbe születés előtti ún. tudatlefedés! A lefedés szó egy nagyon finom kifejezés, talán inkább úgy világítsuk most meg, hogy a gondolatok erők.
A tudás, amely gondolatok útján és segítségével keletkezik: erő. E¬zek az erők nem kerülhetnek abban a mértékükben, olyan képükben és arcukban az anyagi síkra amilyenek, mert nem lenne használható! A szellemi síkra átkerült, majd újra jelentkezett szellemi társaitok, hajdan közöttetek élt emberek úgy jelölték meg, hogy tudatkitágulásban van részük, sokkal több mindent tudnak és mindent áttekintenek egyetlen nagy, összefogott témában.
Ez a kettő nem fér meg sem erőben, sem előhívhatóságban, sem tartalomban, semmiben, mert annyira más erőkkel működik a Szellemi és az anyagi sík, pedig teljesen egy! De kü¬lönbséget kellett tenni a kettő között éppen azért, hogy olyan eredmények jöhessenek létre, olyan alakulások, változások, amelyek ezen a síkon csak ezekkel az erőkkel hozhatók össze, termelhetők ki, és emelhetők át a másik ol¬dalra!
Tehát az ún. lefedés, a tudatfátyol egy erőbeli különbséget jelent, annak a szellemnek a tudatával, aki testbe merül. Mert azzal, hogy az anyagba besu¬gárzik, - így szoktátok mondani, én is így említettem az imént - hogy a testbe merül, ill. a test merül őbelé, - de ez már egy másik kérdés lenne! - nem végezheti úgy, olyan körülmények között a feladatát, mert túlságosan más erőkön működik a szellem és az anyag, holott összeköttetésben vannak.
Tehát szükségszerű, hogy a szellem tudatának egy része olyan erőkkel legyen körbefogva, körbeburkolva, amely áthasonul az anyag rezgéseihez! Nyilvánvaló, hogy a földi agy, és az egész földi idegrendszer – az anyagi megjelenésén felül - egy félanyagi részt is képvisel. Ez az a bizonyos összekötő-rendszer a szellemi besugárzás tisztasága számára. Összeköttetések nélkül semmi sem működik, és hirtelenségek nincsenek ugrásszerűen, ezt is tudjátok!
A szellemi tudat, amely az anyagban végzi dolgait, és arra ráhatással van, az anyagi körülmények között alakít ki olyan tapasztalatokat és megélése¬ket, amelyre szüksége van, amíg anyagban van, és amíg anyaghoz kapcsolt, tehát még az éjszaka óráiban is! Ezeket az anyagi behatásokat nem lehetséges, hogy a maga részéről érezze! Ez a bizonyos, kissé erőbeli burkolat körbeveszi őt, és mégis sokkal több és nagyobb, mint az ún. földi tudatú kővetkeztetések, gondolatok, gondolkozások eredményei! Több, hiszen éppen ezzel tudja vezetni és befolyása alatt tartani, irányítani azt a földi testesülést, olyan földi eredmények elérésére, amelyet ki-tűzött eléje!
De amikor megszabadul az anyagtól, megszabadul ezektől az erőbeni lekötöttségektől, szinte robbanásszerűen visszanyeri azt a tudatfényét, amelyet e¬gyébként tartalmazott! Ez a tudatkitágulás. Tehát itt az ún. szellemi feledékeny¬ségnek is van egy megérthető része, mint ahogyan a ti földi életetekben a földi gondolkozás feledékenysége is energiakérdés, amelyet már annyiszor felpanaszoltatok, és amelyre nincsen állandóan szükség, hogy mindig előtérben legyen a teljes tudástartalom!
KV.: Megint olyan összefüggés sorozatot tártál fel, amit a szellemi megéléseinkben úgy is szoktunk nevezni, hogy a felszabadító önmunkálkodás. Amiket most elmondtál, tényleg nagyon sok előítélettől, félelemtől, mögöttes gondolattól szabadít fel bennünket, és könnyíti a továbblépést!
TSZ.: Szálanként tisztulnak a dolgok, amíg mind összefonódnak, összeállnak egyetlen hatalmas szövedékké! A teljes szövedéknek a kitisztogatása, kitisztítása e¬gyetlen emberélet alatt véghezvive oly nagyon ritka, hogy nem mondható az, hogy ez az általánosan megkívánt! A szálankénti, alapos, aprólékos kis kitisztogatások azok, amelyeket végez a testi ember, ha szellemi életet kíván élni, és felhasználja azokat az apróságokat, amelyekkel naggyá tehet, melyeket mi közvetítünk felétek!
KV.: Köszönöm!

UI:

Az Univerzum Spirituális Élete - A Kapoun-project
https://www.youtube.com/watch?v=IvkTDqlgmdQ&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.15. 08:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Teremtésünk titkai – Felvezetés

Minden bűn és bukás előtt csak tökétesen tiszta életprincípi¬um létezett, hogy szülje a „világosság gyermekeit” az elsődöket, biblikusan: az angyalokat, a paradicsomi szellemek viszont később abból az életprincípiumból származtak, amely a bukás után létesült engesztelő természet minden fázisán: az ellentéten, a kibékülésen, a lefokozódáson és a felemelkedésen végig ment. Az elsődök Istenhez, a paradicsomi szellemek pedig a Messiásokhoz voltak hasonlóak. Van tehát bizonyos különbözőség, de csak a lelki természet fluidikus állapota szerinti. /Szellem, erő, anyag XVI. fejezet./
Az ember a földön halhatatlan szelleme által Isten képe, lelke ál¬tal pedig a természet képe. A szellemi elem egyúttal a férfi, a lelki elem a női princípium, és a bensőleg egyesült duálszellemeknél: ez tökéletesség és egység. Asszonyok és férfiak, mindketten halhatatlan szellemek. Isten a teremtő és atya, a lelki elem az elfogadó és anya; itt a férfi és női princípium eggyé lett és bensőleg egyesült a duálszellemben. Az egyik feltételezi a másikat. Egyik sem lehet tökéletes a másik nélkül. Tehát a férfi és nő két szó fogalmi hátterében a teremtés miként¬jének nagy titka áll, amit a szellemvilág duálkérdésként tálalt számunkra.
Itt a földön a duálviszony lefokozódott tükörképét a házasságban találhatjuk fel, amely azonban majdnem egyénenként változik. Minél magasabbra fejlődött a szellem értelme és jósága, annál boldogabb lesz a házasélete, mert annál inkább fog hasonlítani a magasabb vilá-gok házaséletéhez. Szellemi érdekeknek kell uralkodniok, az igazi szeretetnek kell mértékadónak lennie, s az érzékiségnek csak annyi terének szabad maradnia, hogy a földi lét elviselhető legyen. Ez az ideális földi házasélet képe, amely néha-néha fordul elő nálatok - mondja Emánuel szellem.
Ez tehát az út, amely az emberi szellemre nézve is az elszakadt duállal való egyesülés felé vezet. Mert a paradicsomi szellemek (Adám-Evák) eredetileg szintén duálok voltak és így ők is telve van¬nak a vággyal, hogy elvesztett felüket megtalálhassák és vele egyesül¬hessenek.
A szellem, Istennek ez az önálló gondolata, nem csak az egyén erőközpontja, hanem birtoklója Isten első teremtő aktusával létreho¬zott életprincípiumnak, avagy életerőnek is. A szellem tehát két tényezőből áll: egy folytonos teremtőerővel felruházott isteni szikrá¬ból és az azt körbevevő életerőből, ami aztán egyéni lélekké fejlődik.
Amikor a szellem önállóan kezd működni, önmagából erőket sugá¬roz ki, ezzel érzelmi és értelmi szférát alkotva maga körül. Van tehát: a szellem, s az őt körülvevő lélek két szférája, amit ti itt asztrál és mentái rétegnek neveztek.
Amikor a szellem hatása még messzebbre terjed, akkor az akarat megnyilvánulásának rétege képződik körötte, azt ebben a világban éterinek mondva.
Mármost a szellemnek ez a sugárzása mindaddig tart, amíg a bukás következtébeni bűnök tömege, mint erő-anyag sűrűsödés a szellem bénultságát nem eredményezi.
Az egészen tiszta szellem egyszerű, az Isten iránti hálával telt sze¬retet fényburkában él. Mindazok a rétegek, amelyek a bukás utáni tevékenysége révén keletkeznek, már az ő munkálkodásának követ¬kezményei, érzelmi, értelmi, akarati lényének kivetítődései, vagyis az aurája. Ez arra is szolgál, hogy a szellemet és a szellem lelki testeit megvédje külső szellemi, lelki és fluidáris betolakodások ellen. Ez mint rugalmas ellenálló közeg, védi az értelmi és az érzelmi réteget a maga munkálkodásában, és gátul szolgál fluidáris behatások, ártó gondolatok és érzésekkel szemben.
Ez az erőburok, az aura tehát olyan szerepet tölt be a lélekkel szemben, mint a test külső bőre, az epidermis, a testtel szemben. Védi a test bensőjében zajló folyamatokat a külső hatások ellen.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Teremtésünk titkai
A teremtett szellemek jellemzője a kettősség
A szellemi tanítás nem e világból való tudás
HANG - Beavatásokról, egyházakról
Angyali bölcsességek
Rákóczi huszárja
Mi lenne ha Jézus napjainkban születne meg


https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhdILWLOMETK2rzX_8Q
Zita médium közlése – „Mindenek szabadok énnékem” – Letöltés a tárolóból

https://data.hu/get/11518799/SBK_Hirlevel_165.doc
Karsay István - 2018.novemberi szellemtani hírlevél

https://www.youtube.com/watch?v=idCPsw2VkiQ
Pap Gábor – A kötelező iskolai oktatás célja (Előadásrészlet)

https://www.youtube.com/watch?v=E9MNnv8uVoM
Pap Gábor – Hamvas „elvtársról” – Rövid előadásrészlet

https://www.youtube.com/watch?v=X1lO0oqQ9Ns
Találkozás Ericsbergben – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=yg9Zqg0Evn8&t=62s
Nefelejcs – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.14. 07:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A gondolat teremtő erejéről
Részlet az 2002.01.08-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; VSZ = vezetőszellem

KV.: Köszönöm szépen! Következő kérdésünk az lenne, hogy a gondolat teremtőerő. Ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, és valóban tudjuk, hogy a gondolataink minősége sze¬rint tudjuk megteremteni a történéseket, tehát amit gondolunk, az megvalósul a gya¬korlatban. Azért gondolunk valamire, mert a megvalósulás már közel van, hiszen sok¬szor tanítottátok azt, hogy a történések ott vannak, azok is mindig a jelen időben vannak! Tehát azért gondolunk valamire, mert már közel van az a történés, az ránk sugárzik, an¬nak az előrezgéseit megértjük, vagy pedig valóban mi hozzuk létre azt a valamit a gon¬dolatainkkal, és ez által történik aztán meg? Ezért például, ha valamitől félünk, az meg is valósul, nagyon sokszor évek múlva, amikor az, aki félt attól a valamitől, az már nincs is a fizikai síkon!
VSZ.: Ez független a személytől! A következőről van szó! Tudjátok, hogy már min¬den van, minden létezik, hiszen erről értesítésetek van, hogy nincs semmi, ami megte¬remteni való, nincsen, ami létesíteni való valójában, mert az minden megvan! Még ha a számotokra nem is látható és nem létezik! De ugyanakkor, most csak egy embert vegyünk! Ne azt, hogy ő valamitől fél, és az másik számára valósul meg, hanem csak egyetlen em¬beréleten keresztül vizsgáljuk meg ezt a kérdést!
Úgy érkezik le a Földre, hogy tudatában van annak a lehetőségnek, annak a "min¬dennek", amit áttekintett, és amire azt mondta, hogy igen, áthelyezkedem, és megpró¬bálom megvalósítani! Megtestesül, és a testi valójában itt van az a "minden", ami a számára lehető, amit a születése előtt lelki állapotában látott és tud. De amit nem tud, a testi valójában nem tudja, ugyanakkor van ennek a szellemi résznek egy olyan kisugárzása, ami igenis, mint egy homá¬lyos tükörkép, mint egy homályos tudat itt is jelen van!
A fizikai való¬jában nem az van, hogy az én számomra ez van megteremtve, tehát ezt nekem végre kell hajtanom, énnekem úgy kell gondolkoznom, úgy kell éreznem, úgy kell cselekednem, hogy ezt végrehajtsam! Szó sincs róla, nincsen végzetszerűség, és ezt ti is nagyon jól tud¬játok! Választási lehetőségek vannak ebből az egész tárházból, ami sokkal hatalmasabb és nagyobb, mint amiről elképzelés útján fogalmatok lehetne! Annyi mindenből vá¬laszthattok, nemcsak a jó meg a rossz mindenféle állapotából, és mindenféle árnya¬latából, de mindenféle időbeli eltolódással is nagyon sok lehetőség van!
Tehát ak¬kor, amikor úgy érzitek, hogy a számotokra valami nyugtalanító, vagy éppen valami jó, valami terv, megvalósítani való van, akkor valóban közel van hozzátok! Bennetek van, rátok sugárzik, lelkileg-szellemileg tud-játok, csak fizikailag merült feledésbe, ami¬ről már annyi szó esett. Ez a feledés nem száz szá-zalékos soha! Megértések, gon¬dolatok, hirtelen felvillanások tájékoztatnak arról, hogy valami van bennetek, valami van körülöttetek, amit tehettek, vagy amit elkerülni akartok!
Az adott inkarnációjában a fizikai ember, a gondolkodásával, az érzéseivel... és itt most hozzáteszek valamit! Az éppen lévő "aki vagy"-ságával, kívülről tudjátok már, hogy ez mit jelent! A lényét jelenti, azt a lény állapotát, amelynek ő a fizikai kifejezője, ami őhozzá átsugárzik. A lényének a félelmeit, gondolatait, minden egyebet a kö¬ré rendezi, amit választ, de nem végzetszerűség, amit vá¬laszt. Olyan gondolatokkal foglalkozik, olyan érzésekkel van eltelve, úgy uralkodik, vagy nem uralkodik rajta, amilyen az ő lényének az éppen esedékes erőnléte, világos-sága! Azért, mert abból az óriási rendszerből, ami, mielőtt leérkezett a Földre, abból nagyon sok mindent választhat, nemcsak egyet!
Nincsen végzetszerű elrendeltség, hogy neki ilyennek, olyannak kell lennie, hanem amit kidolgoz, amire ki tudta építe¬ni magát, ebből a sok lehetőségből azt választja, és a sok gondolat, a sok érzés teremtőerőivel lehívja magához azt, ami az ő számára igenis létezik, de a létezőből ő a földi síkjára, a földi létezéséhez ezt hozzávonzza, és az ott megjelenik és megva¬lósul!


UI:

LENYŰGÖZŐ FELFEDEZÉS A RÁK VALÓDI OKÁRÓL: MEGGYÓGYULHAT A BETEG, HA MEGÉRTI BETEGSÉGE OKÁT
http://www.jotemak.club/emberi-dolgok/lenyugozo-felfedezes-a-rak-valodi-okarol-meggyogyulhat-a-beteg-ha-megerti-betegsege-okat/?fbclid=IwAR1_CSmO-bRaaTallFVnpnf9wmAGV6W_azgxrsZ1GIwUAkOlHMfD6i0a-H8
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.13. 08:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
2018.novemberi szellemtani hírlevél
https://data.hu/get/11518799/SBK_Hirlevel_165.doc
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.12. 08:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Részlet Felcser Lászlóné „Krisztus mindenek felett” című kötetéből

27 - Értsétek meg, hogy az anyag az Ellentét eszköze

Az én közelségem nem terhet rak rátok, hanem inkább leveszi rólatok a ti terheteket is! Igyekezzetek ezt a tőlem jövő erőt felfogni, hogy szabadulhassatok minden tehertől, ami nehézzé teszi életeteket! Igen, az anyag a világnak a kincse azzal csábít mindenféleképpen! Elhiteti az emberekkel, hogy csak az anyaggal érhetnek célt! Az anyag táplálja a testet, az anyag ad erőt a munkához, az anyag viszi előre az életet. Minden téren és vonatkozásban az anyag az ura a mindenségnek, nélküle nincs semmi, ezért kell az anyagot mindenekfelett előnyben részesíteni.
Nem veszik észre, hogy miként sorvad így el a lélek és lesz tehetetlen bábbá az anyagias nézőpont szerint. Ne fájjon hát nektek, ha az anyagi javakban szűkölködnötök kell! Ez csak jó lehet számotokra, sőt örüljetek ennek és értsétek meg, hogy az anyag az Ellentét eszköze, abban van ereje, de megkötözöttsége is! Csak addig tud hatni, ameddig ti is meg vagytok kötözve az anyagi kincsek bűvöletétől!
Engedjétek, hogy a Szellem diadalmaskodjék bennetek! (A Szellem ereje!) És így az anyag elveszítse csábító erejét felettetek! Tehát ne legyen fontos! Nem értitek világosan az anyag mibenlétét? Ez természetes is, hiszen benne álltok az anyagban, nem láthattok keresztül rajta! De én, aki meggyőztem a világot, ismerem az anyag mibenlétét, én tudom az utat, ami titeket is kiszabadíthat az anyag terhe alól!
Tehát hallgassatok rám, kérjétek irányításomat és kövessétek! Az én vezetésemmel megszabadultok a rettegéstől, amit az anyag szeretete belétek olt! Tehát ne féljetek semmitől, ami számotokra most nehézséget jelenthetne. Legyetek hittel telve Irántam, de ne higgyetek, hogy vaktában rám bízzátok dolgaitokat, hogy én végezzem el azt helyettetek! Hitetek legyen mindig éber, indulásra készen, hogyha szólok, azonnal tegyétek akaratomat.
Mostani üzenetem fő gondolata: A szolgálatra kész engedelmes szív legnagyobb áldása. A szív az élet mozgatója, ahol megáll a szív, ott kialszik az élet. Ha a szív valakihez kapcsolódik, annak az életét éli ő maga is! Aki szívét hozzám kapcsolja, annak én leszek életadó, életformáló Ura! De ha kisiklik irányításom alól, akkor szomorúan, gazdátlanul keres magának új gazdát, de nem talál olyat, mint én! Nem tud megnyugodni, amíg újra hozzám nem szegődik!
Mi lehet az oka annak, ha valaki tőlem eltéved? Semmi más, csak az engedetlenség! Tehát értsétek meg, hogy az engedelmes szív legnagyobb ajándéka az, hogy soha nem tévelyedik el, nem kerül idegen hatalom alá, hogy az kizsákmányolja erejét, megsebesítse, és mint tehetetlen, hasznavehetetlen beteget, eldobja magától! Mert neki csak a haszon számít, amit munkátok jelent, de ti magatok nem értek semmit előtte!
Ha én kívánok tőletek engedelmességet, azért teszem, mert az engedelmesség köt össze benneteket és tesz örököseimmé, gyermekeimmé! Igyekezzetek engedelmességetek által mindig hozzám kapcsolódni, hogy megmaradhassatok házamban, boldog gyermekeimnek! Kérjétek az engedelmesség kegyelmét, hogy engedelmesek lehessetek! Ámen.
*****
28 - A szeretet, amikor ad, ugyanakkor saját maga is növekszik.

Figyelek rátok, amint most is észrevehettétek! Én már készenlétben várok a ti közeledéstekre, és örömmel szólok, amikor ti hívtok! Így van ez minden igaz szeretet kapcsolatnál, hogy amikor az egyik szívben felébred a szeretet, a másik megérzi, és szívében felel a szeretet kiáradására, hogy ez az egymás felé áradó érzés összehozza a lélek kincseit, kicserélje értékeiket, ami által mind a kettő meggazdagszik.
A szeretet, amikor ad, ugyanakkor saját maga is növekszik. Ezért lehetséges az, hogy a szeretet soha el nem fogyatkozik, hanem mindig gyarapszik. Hogy a kapott és adott szeretet egymást erősítik, gazdagítják! Gyakoroljátok magatokat ebben, hogy gyarapodjatok a szeretetben, a szeretet kiárasztása és befogadása által. Még azt is értsétek meg ebből, hogy a szeretet nincs a fizikai jelenléthez kötve, hanem áthat a távolságokon, messzeségeken, legyőzi annak nehézségeit, és ragyogva terjeszkedik tovább!
Legyetek a szeretetnek terjesztői, továbbadói! Ezért lehetséges a szeretetet megőrizni, megsokasítani, megerősíteni a messzeségeken át és nemcsak e földön lakók között, de a távolabb eső, most alakuló világokon élők között is meglehet ez a lelki kiáradás! Igen, a szeretet elindul és visszatér, szívből szívbe, de sohasem üresen, hanem megerősödve vagy legyengülve aszerint, amint fogadták, vagy elvetették!
Legyetek ti mindenkor örömmel befogadói a szeretetnek és továbbadói! Még azt fűzöm hozzá mindezekhez, hogy a magatok kapott és adott szeretetét kapcsoljátok bele az én atyai szívembe, hogy én áttisztítsam, megerősítsem, meggazdagítsam, mindenképpen megáldhassam. Ámen.


Szemlézte: Bíró László
https://www.youtube.com/watch?v=DTE5k6Wj5HU
Pap Gábor_A Szent Korona működése
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.11. 09:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Lorber Jakab: János Nagyevangéliuma részlet

Az ötödik és hatodik teremtési nap. A Föld, valamint az ember természetes keletkezése. A sok tudás káros volta, az Isten országa keresésének üdvössége.
1. (Az Úr) „De hogy eziránt többé ne kérdezzetek, hogy hogyan áll a dolog az ötödik és hatodik teremtési nappal, azért röviden mondom, hogy az egész állatvilág, végül maga az ember későbbi megteremtése nem jelent mást, mint mindannak teljes megelevenedését és biztos realizálását, amit az ember természeti részében magába foglal.
2. Tengere és vize élettel telik meg. Az ember már tisztán isteni – nem teremtett – világosságában felismeri és meglátja a teremtő eszmék és formák mérhetetlen bőségét és végtelenül változatos gazdagságát, és ilyen módon tudatára jut tisztán isteni származásának. És az első ember teremtéséről szóló elbeszélés azt ábrázolja, hogy válik ő tökéletes emberré, vagyis miképpen nyeri el a teljes istengyermekséget.
3. Szívedben egészen titkon persze ezt kérdezed: „Jó jó. Ez egészen helyes, bölcs és nagyon szép ugyan, és senki sem vonhatja kétségbe, hogy teljesen igaz. De hát akkor hogyan keletkezett ez a Föld, amely csak nem lehetett öröktől fogva olyan, amilyen most? Hogyan nőtte be a fű, a növény, a bokor és mindenféle fajta fa? Hogyan keletkeztek az állatok és mikor?
4. És hogyan lett az ember e Föld polgára? Valóban csak egy emberpár teremtetett – ahogyan Genezis mondja – vagy mindjárt sok különféle színű, alakú és jellemű ember került a Földre?”
5. E nem kifogásolható kérdésre nem mondhatok egyebet, mint amit már mondtam. Vagyis, ha az angyalok bölcsességének birtokában vagy, akkor a tisztán szellemi értelemből a természetszerűségbe visszamenő megfelelésben hajszálpontosan megtalálod az egész természetes teremtést is abban, amit Mózes Genezisében mond, és úgy fogod találni, hogy a természetes teremtés – jóllehet nagy terjedelmű időszakokban – szinte ugyanabban a sorrendben következik egymás után, amint a Genezis elmondja és az első emberpár keletkezése is majdnem ugyanabba az időbe esik, és megpróbáltatása, végül szaporodása is – megfelelő képekbe burkolt kevés kivétellel – ugyanazon rendben következik, amint a Genezis elmondja.
6. De ahogyan mondtam, az angyalok bölcsessége nélkül ezt nem találod meg, ha annyi bölcsességgel rendelkeznél is, mint a Földnek minden bölcse együttvéve, akik erről a pontról is már a legkülönfélébb felfogásokat és véleményeket nyilvánították.
7. Az ilyen tudomány nem is válik a világon senkinek sem különös hasznára, mert az ember szíve a sok tudással tulajdonképpen ritkán vagy egyáltalában nem javul, hanem igen gyakran még rosszabb lesz. Mert a sokat tudó nem ritkán büszke lesz és gőgös, aztán elérhetetlennek vélt magaslatáról kevélyen tekint le testvéreire, mint a keselyű a verebekre és apró madarakra, mintha ezek csak azért volnának, hogy őket megfogja és gyenge húsukat megegye.
8. Szívedben mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát keresd, a többivel keveset törődj, mert mindazt az angyalok bölcsességével együtt máról – holnapra megkaphatod. Úgy vélem, megértettél?”

UI:
http://www.jezusatyank.hu/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.10. 11:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A sötét erők sokszor szellemileg hasznos
munkát végeznek

Részlet a „Levelezésem” ciklusból.
M. levelében közli, hogy volt egy kis balesete: „Most éppen egy újabb baleset következményeit viselem, egy polc ráesett a lábamra és két lábujjam eltört. Az biztos, hogy akkor abban a pillanatban átértékeltem a csillagos éggel és a fájdalommal kapcsolatos összes eddigi gondolatomat. ;-) A kérdésem az, szerinted, hogy lehet megkülönböztetni a változással járó jeleket a sötét erők munkálkodásától, vagy a kettő összefügg?”

Válasz: Szia M.!
Nagyon sajnálom a balesetedet és minél hamarabbi gyógyulást kívánok Neked.
A sátáni erők kordában vannak tartva a fényerők által. A fényerők rezgésszintjüknél fogva kizárólag magas rendű szeretet-munkát végezhetnek, ezért a fejlődésünkhöz szükséges ugymond “piszkos” munkát kénytelenek a sötét erőkkel elvégeztetni. Ezt úgy kell érteni, hogy tökéletes kontrollal képesek bizonyos hozzáférési “zsilipeket” megnyitni-elzárni tetszés szerint.
Úgy képzeld el mint a földművest, aki az árkolt vizet terelgeti egyik ágyástól vagy sortól a másikig. Így az emberiséghez precízen eljuttatják azt a megpróbáló gonosz vagy negatív erőt, amire éppen szüksége van. Ezek is szellemi erők, melyek sugallatokkal, megszállással elvégzik a nekik megengedett, “őket szórakoztató” munkát. Annyira precízen dolgoznak a fény erői, hogy képesek akár ez egész emberiség minden tagjához elvezetni a számára éppen szükséges “kisördögöt”, hogy megkísértse, megkínozza és alaposan próbára tegye.
Gondold meg, hogy a hetedik szférás védő szellemeink és a felsőbb énünk kauzális testben élnek és az ő síkjukon még a rossz fogalma sincs meg, legfeljebb a jó és a szeretet hiányát érzékelik, tehát a próbatételeinket nem ők végzik, hanem azok tudtán kívül felhasználják a sötét erők képviselőit.
A változások minden embert megpróbálnak, főleg azokat, akiknél a legkisebb remény is megvan ahhoz, hogy megváltozzon, azaz megváltsa önmagát. A felemelkedésnek és üdvözülésnek nagyon komoly ára van, azt nem adják ingyen. Ehhez nemcsak jó értelemben megváltozni kell, hanem bizonyítani is. Erre valók a próbatételek, a megpróbáltatások. Ha belelátnánk abba a hihetetlenül bonyolult és magasztos szellemi munkába, melyet a Szentlélek erői érettünk tesznek szakadatlanul, le kellene buruljunk előttük és hálát adjunk Istennek és Jézus Urunknak, hogy ezeket az erőket segítségünkre bocsátotta.
Írtam, hogy a Kryon tanítások nekem nem jöttek be.. Most, hogy olvasom az anyagot, amit küldtél, gondoltam hozzáfűzök egy rövidke megjegyzést. A szöveg tetemes része üres hablatyolás. Össze-vissza kevert izmusokból kevert frázisok “terminus technicus-okkal” megspékelve.
Az “Isten lehellete” kifejezéssel például a Brahmanizmus pulzáló fizikai univerzumáról beszél, amelyet Isten ciklikusan kilehel és visszaszív. Ez is félrevezetés, mert a fizikai univerzum nem Isten, hanem a mi teremtésünk, hiszen Isten, a tökéletes, csak tökéleteset tud teremteni. Nyilvánvaló, hogy amit bukásunk folyamán botorul megteremtettünk, - a káoszt, melyet Isten akaratából a hozzá hűségesek számunkra rendbe tettek, - azt a fejlődésünk folyamán a szellemesítéssel meg is fogjuk szüntetni.
Ahogyan emelkedünk a fejlődés folyamán dimenzióról-dimenzióra, úgy teszünk mindenütt rendet magunk után és szép lassan oldódik fel és zsugorodik össze fizikai univerzumunk. Egyelőre még expanzióban vagyunk.
Dobálóznak Kryonék a szavakkal és fogalmakkal. Úgy beszél az u.n. Vagus idegről és annak fontosságáról érzelmi fejlődésünkben, mintha nem tudná, hogy az érzelmek kizárókag az asztrál testhez tartoznak és minden többi éteri és idegi szerv csak eszköz, mely segítségével a lélek megnyilvánulhat az anyagban.
A továbbiakat már nem részlezem, csak annyit, hogy úgy beszél Kryon azokhoz, akik hallgatják, vagy olvassák az üzeneteket, mintha valamennyien kivételesek, kiválasztottak lennének. Szinte sátánian hízelgő, édesgető stílusban beszél a közléseiben. Természetes, hogy a magyarságtól sem sajnálja a behízelgő szavakat. Ha Kryon és a szellemi gárdája olyan fejlett és magasrangú szellemiségek, miért kell aggódjanak és izguljanak miattunk, miért kell drukkoljanak nekünk?
Az a legmegtévesztőbb az egészben, hogy a szöveg legnagyobb része számomra is elfogadható igazság, de, ha kritikus szemmel olvasod, hamar rájösz, hogy kilóg a lóláb. Még sok mindent mondhatnék, ha lett volna türelmem az egész anyagot kielemezni, de gondolom ennyi is elég. Remélem nem ábrándítottalak ki.
Gyógyulj meg!

szemlézte: Bíró László

https://www.youtube.com/watch?v=eECLx_D6sEY&index=7&list=RDlY7sXKGZl2w
Illényi Katica – Puccini_O mio babbino caro - Előadja thereminen
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.08. 07:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1425
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Hogyan imádkozzunk? – Szellemi tanítás - Felvezetés

Imádkozva dolgozzál és dolgozva imádkozzál! Annak ellenére, hogy most az utolsó idők legutolsó perceiben nagyon sokan vannak, akik hitetlenek és nem imádkoznak, azért még vannak olyanok is, akik ezt megteszik. A baj csak az, hogy az imádkozó emberi lelkeknek nagy többsége nem imádkozik helyesen, így aztán imájuknak nem is lesz megfelelő hatása.
Először is az ember imája előtt összeszedettségre van szükség. Másodsorban évei során meg kellett volna tanulnia, hogy magát, vagyis érzés- és gondolatvilágát hogyan ürítse ki. Mert fontos és szükséges, hogy ima közben gondolatai ne csapongjanak, és egy pontra legyen képes koncentrálni. Ugyanis, ha az ima közben, akárcsak egy pillanatra vagy annak töredékére is emberies gondolatok fordulnak meg a gondolatvilágában, ezek máris elterelik a gondolatait attól a körtől, amelyet imának nevezhetünk. Tehát ezért szükséges az egy pontba való koncentrálás.
Továbbá szükséges, hogy a külvilágról olyan mértékekig feledkezzen meg, hogy ezek a kívülről jövő hullámzások nem annyira gondolatvilágát, mint inkább az érzésvilágát ne befolyásolják, és ne hassák át. Vagyis, mind az érzés, mind a gondolatvilág kész legyen arra, hogy a teremtő Istennel érzésben és gondolatban erői révén, az erők világában összekapcsolódhasson, mivel a fizikai távolság hihetetlenül nagy a teremtő Isten és a bukott emberi teremtmények között. A felfelé irányuló mozgó erőkbe kell feltétlenül belekapcsolódnia, és különböző erőrétegeken kell az imádkozó ember érzéseinek és gondolatainak áthatolniuk ahhoz, hogy Isten trónjához, Isten zsámolyához elérkezhessen.
Tulajdonképpen még az ima előtt át kellene gondolnia, hogy miről akar az őt teremtő és szerető Istennel elbeszélgetni. Ennek, egy olyan beszélgetésnek kellene lennie, amely elismeri Isten egyedülvalóságát és hatalmát minden teremtmény, és az egész világmindenség felett. Az ima előtt éreznie kell az embernek a maga kicsinységét és jelentéktelenségét a teremtő Istenhez viszonyítva, ugyanis a legtöbb ember tartja magát valakinek Istennel, a teremtővel szemben is.
A másik helytelenség az, hogy sok esetben, helytelenül azért fordul a teremtő Istenhez, mert nem tudja elfogadni azt, ami számára a teremtő Isten akaratából lenyújtatott; legyenek azok körülmények vagy a körülményekben rejlő nehézségek. Sőt legtöbb esetben Istent okolja azért, ami őt a földi világban érte, olyan dolgokért, amelyek nem Istentől valók, és nem Isten akaratából történtek vele..
Az Istennel való beszélgetésnek, az imának az ember teljes, őszinte kitárulkozásából kellene fakadnia úgy, hogy ne titkolózzon, hanem minden érzését és gondolatát őszintén tárja Isten felé. Tehát amikor imádkozik, akkor tulajdonképpen elsősorban azt kellene kérnie, hogy a teremtő Isten adjon neki erőt arra nézve, hogy bűneivel képes legyen felvenni a harcot, a küzdelmet, és ebből a harcból és küzdelemből ne vesztesen, hanem győztesen kerüljön ki.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Hogyan imádkozzunk? – Szellemi tanítás
Az imádság erői
A szellemi munkálkodásról
HANG - A helyes szeretetről
Amit senki nem vehet el tőled
Éjszaka Lőcsén
Székelyek címere

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=b8CiGxqWZU0
Pap Gábor_A törvény útján az ingyenkegyelemig

https://www.youtube.com/watch?v=HP-OegNLEv8
Kiáltó szó a pusztában – Az IGAZSÁGBAN nem létezhet parancsolat

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhdIKb156GEHz4R_gXw
Zita médium közlése – A fügefa példázatáról –Letöltés a tárolóból

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhdFWQiEMl0_42HmLPA
Sziddhartra – Hangoskönyv – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=VEqJtfzScfs
Szerelmes regény – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=tI43P_RkI44
Esze veszett szerelem – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron