Ezoterika

Kép
Karsay   Ma, 03:17  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Nem tartozik ugyan szorosan a parapszichológia jelenség¬köréhez, de évszázadok óta izgatja mind a regényírók, mind a nagyközönség fantáziáját a szellemidézés, a szellemjárás, a túlvilági lelkek időnkénti visszatérése a földi világba. Ez a sokak által hihetetlennek tartott jelenség a test és a lélek meg¬le¬hetősen misztikus kapcsolatának tudható be. A lélek egy rendkívül összetett, bonyolult teremtmény, amelynek semmi köze sincs az anyagi világhoz, csupán azért költözik a testbe, hogy fejlődhessen. A lélek azonban nem kötődik szorosan a testhez. Többen tapasztalták már, főleg a klinikai halál álla¬potában, hogy lelkük kilépett a testükből. Léteznek azonban a léleknek ennél meghökkentőbb kilépési módjai is az emberi testből. Egyelőre még nem tisztázott, hogy az Agykontrollban a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikáját alkal¬mazva a tudatunk egy része kerül-e kivetítésre, vagy maga a lélek száll ki időlegesen a testből, és indul el felfedező körútra. A lélek és a test kapcsolatában néha előfordulnak olyan fura esetek is, amikor egy testbe több lélek költözik. A pszichológusok ismernek olyan személyt is, akiben összesen 23 lélek lakik együtt, és ezek különböző időpontokban lépnek fel. Mind¬egyik lélek a tudat meghatározott tartományát aktiválja, és a többi léleknek megfelelő személyiségjegyek ilyenkor háttérbe szorulnak. Egy-egy átváltozás során az illető viselkedésén kívül külső megjelenése is megváltozik, és ezzel egyidejűleg teljesen megfeledkezik a többi énjéről.

Egyébként a földi világtól elszakadni képtelen lelkek meg¬le¬hetősen gyakran költöznek mások testébe, hogy ily módon hosszabbítsák meg fizikai létüket. Az utóbbi évek pszicho¬lógiai vizsgálatai kiderítették, hogy az esetek túl¬nyomó részében a szexuális identitászavarok is a megszállottságra vezethetők vissza. A transzvesztiták és a homoszexuálisok normálistól eltérő viselkedésének többnyire az az oka, hogy a testüket egy ellenkező nemű szellem megszállta. Az idegen lélek uralma néha olyan erős, hogy áldozatukat transz¬szexuális operációra kényszerítik azért, hogy a teste jobban hasonlítson a megszálló korábbi testére. Mellesleg a test elhalt személyek vagy démonok által történő megszállása a múlt¬ban is gyakori jelenség volt. A Biblia pl. huszonhat helyen említi, hogy Jézus szellemeket űzött ki különböző emberek testéből. A középkorban az ördögűzés elismert tudomány volt. Az egyház erre a célra speciálisan képzett papokat alkalmazott, akik a megelőző vizsgálatok után egy jól kidolgozott szertartást, a Római rituálét hajtották végre. Gonosz szellemekkel, démonokkal való találkozáskor az ördögűző pap nem egyszer komoly fizikai, mentális és érzelmi sérülést szenvedett, sőt az is megesett, hogy életét vesztette. A felvilágosodás kora után ezekben az esetekben elektro¬sokkot alkalmaztak, ami szintén hatásosnak bizonyult, de sokszor maradandó agykárosodást okozott. Jelenleg klinikai pszichológusok és erre a feladatra specializálódott terapeuták végzik ezt a tevékenységet, hipnózis segítségével. Ez a módszer a rábeszélésen alapul, így a páciensre nézve teljesen ártalmatlan. Általában két-három kezelés már meghozza az eredményt, az illető végleg megszabadul a testi-lelki szen¬vedést okozó “társbérlőktől”.

Még mielőtt bárkiben alaptalan félelmet keltene ennek a jelenségnek a létezése, le kell szögezni, hogy nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a számunkra láthatatlan, kártékony erőknek. Az igaz, hogy az alvilági szféra megnyilvánulása szempontjából alapvető fontosságú az emberek megkísértése, megszállása, de ez ellen védekezni tudunk. A Sátán és csapata ugyanis nem képes közvetlenül ölni, pusztítani; ez számára nem megengedett. Pszichokinézis útján senkit sem tehet el láb alól “saját kezűleg”. Célját csak az emberek manipulálásával, emberi test által képes elérni. Erre a célra az alvilági szférából felemelt és emberi testbe született lelkeket használja, akik még az ő fennhatósága alatt állnak, vagy súlyosabb esetekben ártatlan embereket száll meg, és szolgálatába kényszeríti őket. Ebből következik, hogy fenyegetőzései mindig üresek. Olya¬nok, mint az Amerikában oly gyakori MIB (Men in Black) esetek. Ezek a fekete ruhába öltözött robotszerű emberek ismeretlen rendszámú fekete autóikon érkezve sokszor megfenyegették már az ufológiában élenjárókat, hogy ha nem hagyják abba a tevékenységüket, akkor elteszik őket láb alól. Ez azonban sohasem következett be.

A sátáni lények akárcsak a MIB-ek csupán egy módon érhetik el céljukat, ha hiszünk bennük. A gonosz erők egyetlen hatékony fegyvere, a beléjük vetett hit. Minél jobban hiszünk bennük, minél jobban félünk tőlük, annál nagyobb lesz a hatalmuk rajtunk. Ha nem félünk, ha nevén nevezve elküldjük a settenkedő Gonoszt, akkor az el fog tűnni, keres magának más áldozatot. Ehhez azonban szükségünk van a jóakaratú erőkbe vetett hitünkre, amit a Teremtőhöz, illetve a Megváltóhoz intézett imáinkkal fejezhetjük ki a legeredményesebben. Mindebből egyértelműen következik, hogy mi vagyunk a Sátán legfőbb letéteményesei; mi tehetünk arról, hogy egyre gonoszabb világban élünk. Félelmeink leküzdése által nem állunk ellen a kísértésnek, sőt mind több az olyan ember, aki evilági létének megkönnyítése érdekében szívesen lép szövetségre a pokol világunkat megrontó küldötteivel, pénzért eladja lelkét az ördögnek. Ezek az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy milyen következményekkel jár a gonosz erők szolgálata. Erre csak akkor döbbennek rá, amikor haláluk után a Sátán benyújtja nekik a számlát, és a birodalmába űzetve a pokolban találják magukat.

A középkorral ellentétben a Sátánnal kötött szövetség ma már nem nyíltan megy végbe. A mi világunkban az ördögök, démonok, fantomok már nem öltenek fizikai testet. A háttérből, láthatatlanul manipulálnak bennünket úgy, hogy sokszor észre sem vesszük. Minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a legtöbb ember nem hisz a pokolban, és tagadja az alvilág őreinek létezését. Olyanok is vannak, akik gúnyt űznek a gonosz erőkből. Ez a felelőtlen cselekedet azonban könnyen megbosszulhatja magát. Tanulságként idézzünk egy olvasói levélből, amely Árvai Attila: Paranorma című könyvében jelent meg: Egyik este összejöttünk egy csendes, szolid szórakozóhelyen a haverokkal. Mindenféléről beszélgettünk, aztán valahogy a szellemekre, a Sátánra, meg ilyenekre terelődött a szó. Öten ültünk ott, és valaki azt mondta közülünk: “Ugyan már fiúk, ez az egész egy nagy baromság!” Majd gúnyos hangon folytatta: “Jaj ne fárasszatok már ilyenekkel! Miféle Sátánról beszéltek? Ezek csak a Bibliában léteznek, meg a keresztények fejében. Ébredjetek már fel!”


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Tegnap, 05:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Feltehetően a két lábon járó számítógépeknek nevezett fejszámoló művészek is rendelkeznek parapszichológiai képességgel. Különben nehezen lenne ért¬hető, hogy egy tizenkét gyermekes szegény indiai családból származó tanulatlan kislány hogyan tudott volna Sydney egyetemén több számítógéppel szemben diadalmaskodni. Shakunta Devi ugyanis a legnagyobb számokból is másodpercek alatt képes volt ötödik-hatodik, sőt hetedik gyököt vonni. Világ körüli útja során Texasban ötven másodperc után megmondta egy kétszáz szám¬jegyű szám huszonharmadik gyökét. Az egyik számolózseni nem is tagadta, hogy nem kerül különösebb erőfeszítésébe a megoldás, mert agyának belső képernyőjén látja a végeredményt. A Magasabb Intelligencia közremű¬kö¬dé¬sére utal az a megfigyelés is, hogy ezeket a képességeket rendkívüli mértékben zavarja a légköri elektromosság. A színpadi fejszámoló művészek is jól ismerik ezt a jelenséget, és úgy fogalmaznak, hogy “zivataros napokon nem megy a munka”. De nem csak ez nem megy, hanem az ingával való jóslás, az elhunyt lelkek megidézése, és minden olyan tevé-kenység, ami a túlvilági ¬kapcsolatfelvétellel, és ennek köz¬vetítő közegével, a szubatomi energiaáramlással kapcsolatos.

Ha netalántán matematikai őstehetségre, egy ki nem bontakoztatott képesség időnkénti megnyilvánulására gyanakodna valaki, akkor zsákutcába jut. Erre a feltételezésre egy autista ikerpár esete cáfol rá az Egyesült Államokból. Az Ame¬rican Journal of Psychiatry -ban megjelent cikk szerint George és Charles rendkívül alacsony intelligenciaszinttel rendelkeztek. Ennek ellenére mindketten hátborzongató pontossággal “emlékeztek” dátumokra. Bármely dátumról pillanatok alatt megmond¬ták, hogy mely napra esett, sőt azt is, hogy milyen idő volt akkor. Az 1582 előtti dátumok azonosításánál számításba vették a tíznapos időkülönbséget is, holott soha életükben nem hallottak a Julianus és a Gergely naptár közötti eltérésről. Aki esetleg azt feltételezné, hogy bemagolták a kettőtől négyszázig terjedő öröknaptárt, majd a táblázatra emlékezve a meg¬adott képlet alapján fejben elvégezték az átszámítást, szintén rossz nyomon jár, mivel a hétezredik év utáni dátumokat is gondolkodás nélkül közölték. Ez a képességük azért is döbbenetes, mert egyébként egyáltalán nem tudnak össze¬adni, kivonni, osztani, szorozni, sőt azt sem képesek felfogni, hogy mi az egy¬szeregy. Az iskolából is kimaradtak, mivel a memóriájukban semmilyen tan¬anyagot sem tudtak rögzíteni.

Ennél is meggyőzőbb esetről számol be a Scientific American. Egy Reuben Field nevű férfi szellemi képességei megrekedtek az óvodás gyerek szintjén, ezért be sem íratták az iskolába. Testvérei ugyan megpróbálták megtanítani legalább a betűvetésre, de minden fáradozásuk kárba veszett. Egyetlenegy betűt vagy számot sem volt képes felismerni, így mindenki komplett idiótának tartotta. Ennek ellenére a gyengeelméjű testvér a legbonyolultabb matematikai problémával is pillanatok alatt megbirkózott. Amikor megkérdezték tőle, hogy hány darab egytizenketted hüvelyk átmérőjű lencsemaggal lehetne körberakni a Földet, azonnal rávágta, hogy 19 008 000 000-val. Jó néhány percbe telt, amíg a jelen levő kutatók ellenőrizni tudták az eredményt. Az autistákról azt tartják, hogy vannak közöttük olyanok, akik egy-egy témában zseniális teljesítményekre képesek. Ez esetben azonban az autizmus rejtélyes megnyilvánulásáról nem lehet szó, mivel Reuben Field egy olyan képességgel is rendelkezett, amelynek nem sok köze van a matematikához. Bármikor percre pontosan meg tudta mondani, hogy hány óra van. Órája nem volt, de hiába is nézett volna rá, mert nem ismerte a számokat.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.18. 00:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az okkultizmus kedvelt területe a számmisztika is, melynek alapja az az ősrégi megfigyelés, hogy egyes számok¬nak különös hatásuk van életünk alakulására. C. G. Jung szerint az emberiség nem kitalálta, hanem felfedezte a számokat. Galilei egyenesen azt vallotta, hogy “a természet könyvét a matematika nyelvén írták”. A IV. fejezetben már említett Euler-féle szám (e = 2,7183) az élővilág szinte minden megnyilvánulását átszövi és szabá¬lyozza. Nem véletlen, hogy jól alkalmazható a fák és az élő szövetek növe¬kedésének kiszámításában, de használják az elektro-nikában, a biztosítási mate¬matikában, és sok más helyen.

Érdekes módon a numerológia létjogosultságát a modern tudomány sem tagadja. A tudósok szerint a matematika olyan kulcsot ad a beavatott kezébe, amelynek segítségével megfejt¬heti a kozmosz titkait. Ezen a haladó nézeten nincs mit csodál¬kozni, hiszen már ókori elődjük Pitagorasz is azt vallotta az ¬i. e. VI. században, hogy a kozmosz rendje a számok összefüg¬gésein alapul, és bizonyos számokat misztikus jelentőséggel ruháztak fel. Ennek igen sok bizonyítéka található a naprend¬sze¬rünkben, sőt a Földünkön. A Földnek szinte nincs is olyan paramétere, amely valamilyen módon ne függne össze a bűvös számként kezelt kozmikus számértékekkel. A 7 - 12 - 30 - 36 - 40 - 50 - 54 - 72 stb. számoknak és ezek többszöröseinek földi életünkkel kapcsolatos összefüggései részletesen meg¬található a szakirodalomban.

Vannak azonban olyan összefüggések is, amelyekre eddig még senki sem gondolt. Vajon a véletlen műve, hogy Brahma isten világának egyetlen másodperce alatt a Földön éppen 100 ezer év telik el? Valószínűleg nem; főleg ha tudjuk, hogy a földi év és Brahma isten 1 napja olyan arányban vannak egy¬mással, hogy az átszámítások során a szubatomi energiaré¬szecskék áramlási sebessége kerek értéket eredményez. A Földnek azonban nem csak a Nap körüli, de a precessziós mozgása is hasonló pontossággal lett beállítva. Tudjuk, hogy a Védák-könyve szerint a “nagy világév” 25 920 földi évnek felel meg, ami azt jelenti, hogy 1 világhónap 2160 évig tart. Brahma isten 1 napja ennek az értéknek éppen a kétmilliárdszorosa. Egyébként a Védák-könyve szigorú formai követelmények szerint íródott. Pontosan 432 000 szótagot tartalmaz, ami Brahma isten 1 napjának tízezred része, és a világhónap 200-szorosa. Az égiek oly nagy gondot fordítottak ennek a bolygónak a fejlődésére, hogy a Hold keringési idejét is a számmisz¬tika jegyében állították be. Újkori kísérőnk igen fontos sze¬repet tölt be az élővilág szabályozásában, ezért bizonyára nem véletlen, hogy egyes negyedei éppen 7 napig tartanak. Pitagorasz azt is felismerte, hogy a számok a zenében is nagyon fontos, sőt meghatározó szerepet játszanak.

A számok bűvös ereje annyira erős, hogy az átlagembe¬rekre is hatást gyakorol. Nem véletlen, hogy oly sokan félnek a 13-as számtól. Ez a világszerte fóbiává terebélyesedett ellenérzés, minden bizonnyal nem alaptalan. Ezt támasztja alá az alábbi anekdota: A babonás tengerészek a péntek 13-i indu¬lástól annyira rettegtek, hogy a brit kormányzat 1790-ben elhatározta, véget vet ennek a “sületlenségnek”. Utasításukra egy új hajót “Őfelsége Péntek”-nek kereszteltek el, és a legközelebbi péntek 13-ai napon nagy csinnadrattával vízre bocsátották a londoni kikötőben. Soha többé nem hallottak róla, de a legénységéről sem. “Őfelsége Péntek”-et az óceán nyomtalanul elnyelte.

Ezek után nem csoda, hogy amikor egy londoni hajózási vállalat, amely 12 hajóval rendelkezett, és szüksége volt egy új járatra, egyszerre 2 hajót rendelt, nehogy 13 vitorlása legyen. Mi sem bizonyítja jobban a számmisztika természetes eredetét, hogy a középkori babonák mára már elfelejtődtek, de megmaradt a 13-as számtól való félelem. Sok ország szállodáiban pl. átugorják a 13-as számot, a 12-ik szoba után a 14-ik következik. Kétszeres szerencsétlenségnek számít, ha 13-a péntekre esik. Ennek eredete a Bibliában keresendő, mert mint tudjuk a Megváltót ezen a napon feszítették keresztre. A másik elátkozott szám a 666-os. Az Apokalipszis szerint ez a “fenevad”, vagyis a Sátán száma. Nem zárható ki, hogy van némi alapja ennek a félelemnek is, mivel sokan panaszkodtak, hogy furcsa dolgok történnek velük, amikor ilyen rendszámú autóval találkoznak, vagy ilyen rendszámú gépkocsiban ülnek. Emiatt az angliai Rendszám- és Forgalmiengedély-nyilvántartó Iroda 1991-ben bejelentette, hogy a 666-os számot a továbbiakban nem adják ki senkinek.

Úgy tűnik, mintha az egyszerű és összetett számok specifi¬kusan kötődnének bizonyos energia-sugárzásokhoz, szemmel látható formá¬ban megtestesítve azok jellegét. Születésünk időpontja nem csupán lelkünk energiaösszetételé¬vel áll szoros kapcsolatban, hanem elválaszthatatlanul kötődik hozzá egy szám is. Ezt a számot úgy kaphatjuk meg, hogy születési dátumunk számjegyeit egymás után össze¬¬adjuk addig, amíg el nem jutunk a számok gyökeréhez, vagyis amíg egyjegyű számot nem kapunk. Ahogy az egyes planéták születési konstel¬lá¬ciónkkal har¬mo¬nikus vagy diszharmonikus szöghelyzetbe kerülve kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolják sorsun¬kat, a születésünkre jellemző szám is bizonyos napokon előnyös, vagy előnytelen hatást gyakorol életünk alakulására. Az ókori kalde¬usok megfigyeléseiket kiterjesztették a nevekre is úgy, hogy minden egyes betűhöz hozzárendeltek egy számot. Ebből kifolyólag a ne¬vünk¬höz is szorosan kötődik egy szám, melynek szintén meghatározott szerepe van sorsunk alakulásában. Ennek alapján egyébként nem csak személyek, hanem városok, vagy akár egy hajó nevéhez is hozzárendelhető egy-egy szám.

A számmisztika szabályai szerint a születésünkre és a nevünkre vonatkozó számokat összekombinálva a lakóhelyünk nevéhez hozzárendelhető számmal, vagy annak az épületnek a házszámával, amelyben lakunk, messzemenő következtetéseket vonhatunk le dol¬gaink alakulásával kapcsolatban. Hasonlóan a horoszkó¬pokhoz, a személyünkhöz fűződő számok segíthetnek a megfelelő partner kiválasztásában is. A számmisztika avatott mesterei a ránk vonatkozó számokat összekombinálva különböző naptári dátu¬mokkal, sokszor megdöbbentően pontos jóslásokra is képesek.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.17. 01:37  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A teljesség kedvéért beszélni kell még a babonáról is. A modern kor felvilágosult embere nem hisz a babonákban, és mereven elutasítja azok létjogosultságát. Az igazság azonban az, hogy az emberek nem ostobák, az életképtelen dolgok nem maradnak fenn évezredekig. A babonák annak köszönhetik mai napig is tartó pályafutásukat, hogy kisebb-nagyobb mértékben közük van a parapszichológiához. A keleti kultúrákban a Yi-Ching (ji csing), a nyugati világban pedig a kártyavetés nem más, mint az Agykontroll kezdetleges módon való alkalmazása. Akik járatosak az Agykontrollban, azok tudják, hogy életünk alakulásával kapcsolatban a legtöké¬letesebb és legmegbízhatóbb tanácsokhoz úgy juthatunk, ha közvetlenül a túlvilági tanácsadóinkhoz fordulunk. A szub¬jektív világban tartózkodó tanácsadók azonban más módon is segítenek, mindig olyan formában, ahogyan azt kérjük. Ha valaki primitív módon kérdez, az kezdetleges formában, pálcikák vagy kártyalapok elrendeződése útján fogja meg¬kapni a választ. Még ennél is megbízhatatlanabb módszer a kávézaccból, vagy az ólomöntés útján való jóslás. Rendkívül egyszerű a magyarázata a kris¬tálygömbből vagy tükörből való jóslásnak is. A kristálygömb illetve tükör tulajdonképpen nem más, mint egy alfa tartományban megjelenített képernyő. A jóslást végző személy a képernyőnek használt kristály¬gömbben pergeti a képeket vissza a múltba, vagy előre a jövőbe, és ily módon látja meg az őt érdeklő eseményeket.

Az Agykontroll gyakorlásának ezek az ősi, kezdetleges módjai természetesen nem túl hatékonyak. A jósok gyakori melléfogásaikat úgy próbálják palástolni, hogy tevékeny¬ségüknek rituális jelleget adnak. Ezért gyakori az ilyen jellegű jóslások során a misztikus ruházat és egyéb hókuszpókuszok alkalmazása. Ezek a szemfényvesztések csak arra jók, hogy növeljék a jós személyébe vetett hitet, és eltereljék a figyelmet az így kapott jóslatok sokszor homályos részleteiről. Nagy¬mértékben rontja ennek a tevékenységnek a hitelét, hogy a könnyű pénzszerzés reményében gátlástalan szélhámosok is gyakran valódi jósként lépnek fel. A hiszékenységnek eme vámszedői kuruzslással, kóklerséggel pótolják a hiányzó jós¬tehetségüket, lejáratva ezzel a parapszichológiai képessé¬gekkel rendelkező szakavatott jósok hitelét. Sarlatánok azonban az élet más területein is szép számmal akadnak, csak elfogulatlanul körül kell nézni a világunkban.

A szellemvilággal kapcsolatban nem álló “jósok” közös jellemzője, hogy csupa általánosságot mondanak. Olyan homályos célzásokkal szolgálnak, amelyek bárkire vonatkoz¬hatnak. Ezt a jóslásban hinni akaró kliensük személyes közlésnek tekinti, és erre megered a nyelve. Ezáltal sok hasz¬nos információt ad ki magáról, melyeket aztán a sejtelmesen hallgató álmédium később úgy tesz közzé, mintha tőle szár¬mazna. Mivel egy szélhámos semmit sem bíz a véletlenre, a botcsinálta sorselemző is gyakran megfogja a kliense kezét, mielőtt jósolni kezd. Ezáltal érzékelni tudja látogatója öntu¬datlan izomreakcióit, amelyből meg tudja állapítani, hogy helyes úton jár-e. Ha azt érzékeli, hogy tévúton halad, azonnal korrigál, mielőtt még kliense megszólalhatna. Ha nincs rá mód, hogy megfogja ügyfele kezét, akkor feszülten figyeli az arckifejezését és egyéb reakcióit, ami szintén kellő bizton¬sággal tükrözi, hogy szavaival jó vagy rossz nyomon jár. Az álmédium tehát nem a feladatára koncentrál, hanem a belépésétől kezdve gondosan tanulmányozza kliense viselkedését, és azt vezérfonalként használva tulajdonképpen azt mondja vissza, amit ő hallani szeretne. Ennek a jóslatnak semmi köze sincs a valósághoz, és többnyire csak pozitív közléseket tartalmaz abban bízva, hogy az ügyfél a jó hírt bőkezű honoráriummal viszo¬nozza.

Jelentős mértékben könnyíti ezeknek a csalóknak a helyzetét, hogy a sorsüldözött emberek zöme rettenetesen ki van éhezve a vigasztaló szóra, gör¬csösen kapaszkodnak minden pozitív tartalmú kijelen-tésbe, és eközben fel sem merül bennük, hogy rászedik őket. Eleve hisznek az önmagát ügyesen reklámozó kókler képességeiben, ezért elsikkadnak az általa alkalmazott trükkök felett. Jócskán elősegíti ennek a kalandor tevékeny¬ségnek a fennmaradását, hogy az áldozatok egy része nem is bánja, hogy rászedték. Azzal vigasztalják magukat, hogy legalább átmenetileg abban a hitben ringatózhattak, hogy őket is érheti szerencse. Ezekben az esetekben csupán anyagi kár történik. A hamis jóslatoknak azonban lehet egy sokkal messzebb menő következménye is, a beteljesítési kényszer. Amennyiben valakinek balesetet jósolnak - hiába nem igaz - a hiszékeny ember könnyen szerencsétlenül járhat. Az elbizonytalanodás, az önszuggesztió sodorja olyan helyzetbe, hogy végül is a baleset bekövetkezik. Olyan eseteket is feljegyeztek, hogy egyesek megbetegedtek, sőt meghaltak. Nem a megjósolt betegségbe haltak bele, hanem szívinfarktust kaptak az izgalomtól, amikor elérkezett “haláluk” előre beharangozott időpontja.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.16. 02:52  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Visszatérve a cirkuszi mutatványokhoz, minden való¬színű¬ség szerint a világhírű bűvészek és illuzionisták is parapszichológiai módszerekkel dolgoznak, amikor embe¬reket tüntetnek el, vagy tárgyakat lebegtetnek. Ők ugyan erősen tiltakoznak az ilyen jellegű célzások ellen, és váltig állítják magukról, hogy ők illuzionisták, szemfényvesztők. Belegondolva a helyze¬tükbe, ez a magatartás nagyon is érthető. Képzeljük el, hogy mi lenne akkor, ha színt vallanának, és nyíltan elismernék, hogy amit ők csinálnak, az nem más, mint létező fizikai jelenségek alkalmazása. Ki váltana jegyet egy olyan cirkuszba, amely úgy reklámozza magát, hogy egész este fizikai kísérleteket fog bemutatni. A legtöbb ember ezeket a kísérleteket már az iskolában is unta, ilyen előadásra még akkor sem menne el, ha ingyen beengednék. Egy ilyen beismerés után a ma körülrajongott, dicsfényben úszó és jól kereső bűvészek egyik napról a másikra elvesztenék állásukat, és munka¬nélkülivé válnának. A helyükben mi is így cselekednénk, ezért nem szerencsés dolog parapszicho¬lógiai kísérletekbe bűvészeket bevonni. Persze azért akadnak kivételek is. David Copperfield, a nagy amerikai mágus sohasem tagadta, hogy fantasztikus mutatványait a “szellem erejével” hajtja végre. Parapszichológiai képességeinek bizonyítására arra is vállalkozott, hogy megjósolja a német lottó nyertes számait. Február 17-én felírta egy papírra, hogy október 13-án milyen számokat fognak kihúzni az Amerikától 6000 kilométernyire levő országban. A cédulát átvette egy közjegyző, és borítékba zárva lepecsételte. A sorsolás után 1 órával élő televíziós adásban felnyitották a borítékot, és a két számsorozat teljesen megegyezett.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.15. 07:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ezeknek az akcióknak a során szinte minden esetben megfigyelhető az úgynevezett “ÓZ” tényező fellépése. Ennek a különös jelenségnek a lényege, hogy a szubatomi energiával besugárzott területen belül kísérteties csend tapasztalható, a zónában tartózkodók számára a külvilág zaja teljes mértékben megszűnik. A jelek arra engednek következtetni, hogy ez a fizikai hatás ugyanarra az okra vezethető vissza, ami az UFO-k zajmentes közlekedését lehetővé teszi. A koncentrált energiasugárzás távol tartja a levegőmolekulákat a besugárzott tértől, így a hanghullámok nem tudnak bejutni erre a területre. Érdekes ada¬lékként megjegyezhető még, hogy koncentrált szubatomi energiasugárzás hatására csak a benzinbefecs¬kendezésű motorral üzemelő járművek állnak le, hiszen a dízelüzemű járművek nem igényelnek elektromos gyújtást. A világítás azonban itt is megszűnik, és mivel ezek az elrablások többnyire éjszaka történnek, így a dízelmotorral ellátott járművek tulajdonosai sem tudják az útjukat folytatni.

Akik nem járatosak az UFO-k szakirodalmában, azok számára itt célszerű röviden vázolni a különböző típusú talál¬kozások jellemzőit. Első típusú találkozás: Az UFO nem lép kapcsolatba a környezetével, sem a megfigyelő¬vel. Nehéz ellenőrizni a történtek hitelességét, mert egyedül a szemtanú által elmondottakra hagyatkozhatunk. Ezeknél az eseteknél a megfigyelők különös, felhőszerű képződményekről, magányosan vagy csoportosan feltűnő fénypontokról, jár¬műveket követő plazmagömbökről, illetve a legkülönbözőbb formájú repülőszerkezetekről számolnak be. Második típusú találkozás: Az UFO szemmel látható, mérhető nyomot hagy a környezetben, vagy változást idéz elő a megfigyelő egészségi állapotában. Előfordulhat, hogy magát a járművet nem is látjuk, viszont olyan nyomokat, esetleg anyagmarad¬ványokat hagy hátra (pl. gabonakörök, angyalhaj) amelyeket egyértelműen az UFO-knak tulajdonítanak. Gyakori eset még, hogy elektromos zavarok lépnek fel, pl. leáll a járművek motorja; ezek a hibák azonban az UFO-k távozásával megszűnnek. Harmadik típusú találkozás: Személyes kontaktus alakul ki a Földön kívüli járművek személyzete, és a megfigyelő között. A beszélgetés történhet szóban, vagy telepatikus úton. Ebben az esetben gyakran előfordul, hogy UFO nem található a közelben. Az idegen civilizációk küldöt¬teinek megjelenése nem csak szokványos módon, hanem teleportációval, vagy falon, illetve csukott ablakon átrepülve is megtörténhet. Negyedik típusú találkozás: A földön¬kívüliek a megfigyelőt felviszik a járművükre, ahol vizsgá¬latnak vetik alá. Eközben haj-, szőr-, könny- és vérmintát vehetnek tőle, de sokszor megesik, hogy spermát vagy petesejtet “vételeznek”. A vizsgálat során gyakran meg is gyógyítják az illetőt, végül kitörlik az esemény emlékképét a tudatából. Néha előfordul, hogy az elhurcolt embereket elviszik a saját bolygójukra, hogy megmutassák nekünk a világukat. Ötödik típusú találkozás: Ezt a kategóriát akkor szok¬ták alkalmazni, ha a megfigyelő számára a földönkí¬vüliekkel való találkozás végzetessé vagy véglegessé válik. Ebbe a csoportba sorolhatók a halállal végződő összeüt¬közések (földön, vízen, levegőben) sugárfegyverek alkal¬mazása földi megfigyelőkkel szemben, és azok az elrablások, ahol az illetőt nem hozzák többé vissza a Földre. A végleges elrablás vagy a jövőbe való átteleportálás a megfigyelő járművével együtt is történhet.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.14. 06:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Pszichikai úton a pozitívon kívül a negatív energia kisugárzását is növelni lehet. A kínai Chi Kung harcművészet fő gyakorlatai közé tartozik, hogy a harcos pszichikai úton intenzív Yin energiát sugároz ki a lábán, amely kölcsön¬hatásba lépve a Földből kiáramló gravitációs kisugárzással szinte odacövekeli az illetőt a talajhoz. Ez azzal az előnnyel jár, hogy az ellenség számára az ilyen harcmodort alkalmazó katona szinte megmozdíthatatlan, a “földbe gyökerezett” lábak úgy tartják a testet, mintha egy nehéz kőszobor lenne. Természetesen a Yang energiához hasonlóan a Yin energia kisugárzásának sem egyetlen módja a koncentrált energia¬kibocsátás. A negatív energia teljes testfelületen történő kisugárzásának leglátványosabb megnyilvánulása a tibeti fakíroknak az a gyakorlata, amikor a Hima¬lája hófödte hegycsúcsain akár egy egész telet eltöltenek ruhátlanul anélkül, hogy az egészségük a legcsekélyebb mértékben károsodna. Vannak közöttük olyanok is, akik a melegítő hatást kiváltó negatív szubatomi energiát olyan intenzíven képesek a testükből kisugározni, hogy a jeges vízbe mártott kendőt is meg tudják magukon szárítani. A gyakorlott tumo-mesterek egy éjszaka alatt a testükre csavart és jéggé fagyott kendőket egymás után negyvenszer felolvasztják, majd megszárítják. Testünk nem csak meleget, hanem intenzív hideget is képes magából kiárasztani. Egy iráni férfi a csikorgó hideget és a +50 oC -os meleget egyaránt jól viseli. A -30 oC -os hideget ingujjban is jól tűri, és nem izzad a legnagyobb hőségben sem. Ez a ritka képesség feltehetően annak tudható be, hogy nagy melegben Yang jellegű energiát bocsát ki magából, ami hűti a szervezetét.


Az intenzív gravitációs vonzás nem csak úgy állítható elő, hogy belőlünk áramlik ki a koncentrált Yin energia, hanem úgy is, hogy a padló, amire ráállunk, sugároz ki intenzív Yin energiát. Ez természetesen nem úgy jön létre, hogy a Föld kezd el a korábbinál jóval nagyobb gravitációs energiát kisugá¬rozni, hiszen ehhez nagyságrendekkel nagyobb tömegre lenne szükség. Ez a fura jelenség akkor lép fel, ha egy elektromosan vezető, különleges anyagba áramot vezetünk, és rálépünk erre az anyagra. Ennek a szovjet mérnökök által évekkel ezelőtt kidolgozott eljárásnak a lényege az, hogy az áram bekap-csolásakor az anyag felületén jelentős számú elektron sűrűsödik össze, az atomok legkülső elektronhéja telítődik, és ennek következtében a sztatikus vonzáshoz hasonló jelenség lép fel. Ezt a hatást azonban nem ionizált töltés¬hordozók váltják ki, hanem a koncentráltan megnyilvánuló Yin-jellegű részecs-kesugárzás. Ennek a művi úton megnövelhető gravitációnak nagy hasznát vehetnénk a biztonságtechnikában. Amennyiben a jelentősebb értéktár¬gyakat tartalmazó helyiségek padlózatát ilyen anyagból készítenénk, akkor a betörőket a riasztáson kívül el is tudnánk fogni.

Valószínű, hogy ez a koncentrált Yin energiakisugárzást eredményező jelen¬ség alkalmas lenne az anyagi természetű fény elnyelésére is. A Véda-könyvek szerint az óindiai népeket látogató istenek repülőgépeiket szükség esetén láthatatlanná tudták tenni. Nem elképzelhetetlen, hogy ezt oly módon való¬sították meg, hogy elektromos áram segítségével igen sűrű elektronréteget hoztak létre a jármű külső felületén, és ez váltotta ki ezt a hatást. A tapasztalatok szerint ez a jelenség csak a látható elektromágneses hullámokra, vagyis a fényre terjed ki, mivel az ily módon láthatatlanná tett tárgyak radarhullámokkal, illetve hangdetektorokkal továbbra is érzékelhetők.

A jelek szerint a szubatomi energiasugárzás hatással van a levegő nedvességtartalmára is, mivel a benne levő vízmo¬lekulákat felbontja. Az így felszabaduló hidrogén reakcióba lép a levegő nitrogénatomjaival, és ammóniát hoz létre. Az oxigén-felszabadulás ózonképződéshez vezet, amelyet az elrabolt emberek közül sokan “elektromos szag”-nak neveznek. Ezek a gázok együttesen fahéjra emlé-keztető illatot is eredményezhetnek, amit a földönkívüliek által elhurcolt személyek gyakran testszagnak vélnek. Érdekessége ennek a sugárzásnak, hogy nem mindig Yang jellegű, tehát nem minden esetben vált ki súlytalanságot. Megfigyeltek már olyan eseteket is, amikor ez a legtöbbször kék, fehér vagy zöld színű sugárnyaláb Yin jellegű volt, vagyis ráirányítás után úgy odaszegezte a menekülő személy lábát a földhöz, mintha leragasztották volna. Ebben az esetben a mozgáskép¬telenségnek nem az izommerevség volt az oka, mivel az illető a többi testrészét szabadon tudta mozgatni, csak a lábai tapadtak úgy a földhöz, hogy képtelen volt bármerre lépni. A negyedik típusú találkozásokról szóló élménybeszámolók alapján pozitív jellegű sugárnyalábot a földönkívüliek gyak¬ran használják liftként is, mert ezen át siklanak le a földre, illetve emelkednek fel a levegőben álló járművükhöz.

Ennek a sugárzásnak az intenzitására jellemző, hogy még a legnehezebb gépkocsikat is könnyedén emeli a magasba. Az ily módon történő eltérítések minden esetben úgy kezdőd¬nek, hogy az energiasugárzás hatására előbb elkezd a rádió recsegni, majd megszűnik a jármű áramellátása, ezért leáll a motor. Ennek ellenére sok esetben előfordul, hogy a kocsi álló motorral is tovább robog. Ilyenkor telekinetikus úton mozgatják és irányítják a járművet, és csak ezután a bűvész¬mutatvány után emelik fel a magasba. Mivel a víz jó villamos vezető, ezért gyakori jelenség az is, hogy a koncentrált mágneses sugárzás hatására felforr és elpárolog a hűtővíz, sőt lecsökken az akkumulátor folyadékszintje.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.13. 06:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A jógalégzés formájában felvett és az ujjainkon keresztül átadott energia legegyszerűbb megnyilvánulási formáját már sokan tapasztalták. A világ számos országában az iskolás gyerekek kedvenc játéka, hogy valakit leültetnek egy székre, ketten melléállnak és mély lélegzetet véve egy ujjal felemelik társukat. Minél jobban koncentrál a két gyerek a feladatra, annál könnyebben emelik fel az egyre súlytalanabbá váló testet.

Az energiát azonban nem csak tudatosan szívhatjuk magunkba, hanem kényszer hatására is belénk áramolhat. Ezt az eljárást használják a bűvészek is az emberi test lebegtetése során úgy, hogy a médiumot hipnotizálják, azaz agyának frekvenciáját lecsökkentik théta szintre, és ebben az állapotban utasítják őt telepatikus úton arra, hogy energiát vegyen fel. A hozzánk látogató idegen civilizációk képviselői is gyakran alkalmazzák ezt a módszert, amikor valakit meg akarnak vizsgálni. Többen is beszámoltak már arról, hogy ezek az idegenek rendkívül fejlett para¬pszichológiai képességeiket kihasználva behatolnak a megvizsgálandó személy tudatalattijába, energiát irányítanak a testébe, és az ily módon súlytalanná tett testet beszívják az űrhajóba. A vizsgálat elvégzése után a súlytalan testet ugyanoda helyezik vissza, ahonnan elmozdították, és utána telepatikus úton kivonják belőle a többletenergiát. Egy másik gyakran alkalmazott módszer szerint koncentrált Yang jellegű sugárnyalábot irányítanak a kiválasztott személyre, és így teszik a testét súlytalanná.
Mostanában olyan esetekről is hallani, hogy nagy forgalmú országutak felett a megvizsgálni kívánt személyeket gépkocsijukkal együtt emelik be az UFO-kba, és a tudat kitörlése után ugyanúgy helyezik őket vissza. Ehhez az eljáráshoz feltehetően azért folyamodnak, hogy minél kevesebb feltűnést keltsenek. A hátra maradt, üresen álló gépkocsi ugyanis felhívhatná az arra járók figyelmét erre a rendellenességre. A zavarkeltés további csökkentése érdeké¬ben ezeket a vizsgálatokat többnyire a látóhatár fölé emelkedve végzik el, és csak annyi időre szállnak le ismét, amíg a gépkocsit visszahelyezik az útra.
Az akciók során sokszor előfordul az “agyleszívás”. Ezt a módszert főleg azok a civilizációk alkalmazzák, akik ritkán látogatnak hozzánk, és ily módon próbálnak minél többet megtudni rólunk. Az agyba való pszichikus behatolás a homlokon keresztül, vagy hátul, a tarkótájon történik. Ennek során nem a tudatalattit bolygatják, hiszen tökéletesen tisztában vannak azzal hogy honnan jöttünk, sokkal többet tudnak az abszolút világról, mint mi. Behatolásaik során a tudatot “lapozzák át”, arra kíváncsiak, hogy a magunkkal hozott tudásból mennyi került át a tudatba, illetve a fizikai világban megszerzett tudásunk hol tart. A tudathoz ugyanis nem lehet távolról hozzáférni, a bal agyfélteke tartalma kizárólag akkor sugárzódik szét az univerzumba, ha rágondolunk dolgokra. A rejtett gondolatok csak az agy közvetlen letapogatásával für¬készhetők ki, amihez szükség van a személyes érintkezésre.

A lebegtetés gyakori mellékjelensége az izommerevség. A gömbvillámnál illetve az UFO-k hajtóművéből kiáramló energia eredetének kutatásánál már kiderült, hogy az energiabesugárzás hatással van az elektronok mozgására. Ez a leginkább cirkuszi mutatványok során megfigyelhető kata¬leptikus merevedés hasonló okokra vezethető vissza, mint az elektronok fémes anyagokban való lebénulása energia¬besugárzás hatására. Azonban a hozzánk látogató kevésbé fejlett idegenek is ezt a fizikai hatást alkalmazzák, amikor az általuk nem kívánt harmadik típusú találkozások során sugárfegyvereiket ráirányítják az őket megtámadó emberekre. Mivel ebben az esetben a szubatomi sugárforrás csak kis felületen éri a testet, így a testnedvekben mint elektrolitban található negatív ionok a koncentrált sugárforrás irányába indulnak meg. Eközben ez az idegingerülethez hasonló gyenge villamos áram áthalad a test izmain is. Mivel az izmokat az agyból kiinduló gyenge villamos impulzusok irányítják, ez a sajátos elektron- illetve ionáramlás görcsbe merevíti az összes izmot, amely a test teljes lebénulását eredményezi. Csak a szemmozgató izmok, valamint a belső szerveket működtető izmok, inak hártyák maradnak működőképesek. Így ebben az állapotban nem fenyeget bennünket a szívbénulás, vagy a megfulladás. A hipnózis során ugyanez a jelenség lép fel. Itt azonban a szubatomi energiaforrás szerepét minden való¬színűség szerint a fej¬tetőn beáramló pozitív szubatomi energia tölti be. Ez az energia szétárad ugyan az egész testben, és ez okozza a lebegést, de a beáramlás helyén olyan koncent¬rációban van jelen, hogy képes elindítani a negatív töltésű ionok izombénító áramlását. Ez a különös fizikai jelenség leglátványosabb módon akkor észlelhető, amikor “extra¬szensz” személyek villanylámpát érintenek meg. Ebben az esetben az izzószálban levő szabadelektronok olyan nagy sebességgel indulnak el a parafenomén által megérintett pólus irányába, amely az izzólámpa felvillanását eredményezi.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.12. 06:19  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Kiegészítés

Az előző fejezetekhez híven, foglalkozzunk most ismét néhány parajelenséggel, és azok sajátos társadalmi vetüle¬tével. A IV. fejezetben említésre került a keleti jógik misztikus kapcsolata az ősenergiával. A pszichikai úton, vagy jóga¬légzés során testünkbe juttatott Yang energia sok csodával határos jelenséget képes előidézni. Korábban a tűztánc leírásánál szó volt arról, hogy a magunkba szívott energia bármely testrészünkön képes kisugárzódni, megvédve bennünket a káros külső behatásoktól. Lehetséges, hogy a fakírok azért képesek hegyes szögekkel kivert deszkára feküdni, mert előzőleg a meditáció során felvett energiát a hátukon kisugározzák, és ily módon egy rendkívül sűrű és kemény energiaréteg védi bőrüket a felnyársalástól. Mivel a levitáció szintén a magunkba gyűjtött többlet Yang energia következménye, nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy a fakírok ezzel a többletenergiával csökkentik a testsú¬lyukat, és már szinte lebegő állapotban fekszenek fel a szegekkel kivert ágyra. Az ősi kínai írások szerint a súlytalanság állapotát vegyileg, bizonyos narkotikumokkal is elő lehet idézni. Liu An alkimista i. e. II. században olyan főzetet készített, amellyel lehetővé vált a súlytalanság elérése.

A magunkba juttatott energia testünkből való kisugárzása nem csak irányítatlan, hanem tudatosan irányított formában is lehetséges. Ebben az esetben a koncentrált energia az ujjainkból áramlik ki, és besugárzódik a céltárgyba. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a pszichokinézis során, amikor úgynevezett “extraszensz” személyek két kezük között külön¬böző tárgyakat lebegtetnek anélkül, hogy hozzáérnének. Az indiai fakírok számára is ez az energiakisu¬gárzás teszi lehetővé, hogy vastag tűkkel a fájdalom legcsekélyebb jele nélkül át tudják szúrni a fülüket, karjukat vagy bármely testrészüket. Ilyenkor a Fülöp-szigeteki healerekhez hason¬lóan valószínűleg az ujjaikból kiáramló energia nyitja meg a tű előtt a bőrfelületet, és állítja meg a vérzést. Mivel a behatolás sejtroncsolás nélkül történik, a tű kihúzása után a bőrfelületen sebhely nem képződik. Mély transzban arra is képesek, hogy levágnak egy darabot a nyelvükből, majd mintha mi sem történt volna “vissza¬ragasztják” a helyére.

A roncsolásmentes testmegnyitás ennél is meghökkentőbb módját produkálta egy holland bűvész. Minin Dajo egy zürichi kórház orvosai előtt adta elő azt a mutatványát, hogy asszisztense a vesék magasságában beledöfött egy 70 cm hosszú és 8 mm vastag vívótört a hátába, melynek hegye a melléből állt ki kb. 30 cm hosszan. Ebben az állapotban felsétált az I. emeleti röntgenosztályra, ahol átvilágították. A nyársat 20 perc múlva húzták ki a testéből, és se előtte, se utána nem vesztett egy csepp vért sem. A röntgenfelvétel egyértelműen kimutatta, hogy kétszer is átszúródott a has¬hártya, de a penge áthatolt a vesén, a gyomron, a beleken és a májon is. Normál körülmények között ilyen esetben azonnal beáll a halál. Amikor a bűvész az izgalmakat tovább fokozva egyszerre három tőrt szúratott a testébe, a hatóságok betil¬tották a mutatványt.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.11. 07:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az eddig elmondottak azonban a változások láncolatának csak egy részét képezik, mivel a jövőben minden megszűnik ami “talmi”, az emberek csak az igaz értéknek fognak jelentőséget tulajdonítani. Ennek a folyamatnak a fejlemé¬nyeként a mostani munkahelyek jelentős része megszűnik. Ez azonban azokban az országokban ahol a jelenlegi válságból való kiútkeresés során az “előremenekülést” választják nem fog társadalmi összeomláshoz, az ipar és a mezőgazdaság tönkremeneteléhez vezetni. Táplálkozni ugyanis a jövőben is kell, az emberek a továbbiakban sem fognak jóval keve¬sebbet enni, mint eddig, csak a táplálkozási szokások vál¬toznak meg. Ebből kifolyólag óriási feladatok várnak a jövő józanul gondolkodó és a fejlődés szükségszerűségét belátó politikusaira, mert a korábbi acélipari válsághoz hasonlóan most is emberek tömegét kell majd átképezniük, és átirá-nyítani őket a biofeldolgozó üzemekbe, a szójagyárakba, és egyéb természetes élelmiszereket előállító egységekbe. A hadi¬ipari dolgozók jelentős részét valószínűleg a hihetetlen perspektívával rendelkező űrtechnikai eszközöket gyártó ipar fogja felszívni, de a megnövekedő feladatköre következtében a villamos és elektronikai ipar is igen nagy számban fog többlet¬munkaerőt alkalmazni. Ezenkívül jelentős mértékben fokozódik majd a tudományos kutatóintézetek munkaerő-szükséglete.


Az emberek túlnyomó részét azonban továbbra is a szol¬gál¬tatóipar fogja lekötni, mert a munkaidő folyamatos csökke¬nésével, és az élettartam kitoló¬dásával egyre nagyobb lesz az igény a szabadidő értelmes eltöltésére. Ezzel egyidejűleg jelentős mértékben megnő a kereslet a pedagógusok iránt, mivel az egyén felvilágosodása és az általános értékátren¬deződés következtében az emberek szinte egész életükön át fognak valamit valamilyen szinten tanulni, hogy minél nagyobb tudásra, azaz maradandó értékre tegyenek szert. A jövőben az oktatás szerepe annyira felérté¬kelődik, hogy külön tudományág foglalkozik majd az önmegvalósítással, önmagunk kiteljesítésével. A mezőgazdaságban dolgozók sem maradnak munka nélkül, mert minden valószínűség szerint rendkí¬vüli módon meg fog növekedni a kereslet a zöldség, a gyümölcs, a tejtermékek, valamint a méz, az olajos magvak és a termesztett gyógynövények iránt.

Kétségtelen azonban, hogy még így is jelentős lesz a munkaerő-felesleg, amihez nagymértékben hozzájárul majd a fennmaradó iparágak termelésének további automatizálása. A létszám¬csökkentésre irányuló tendencia a terme¬lésen túlmenően az adminisztráció területén is jelentkezni fog. A későbbiek során ugyanis feleslegessé válik az a bürokratikus apparátus, amely korábban rátelepedett a termelő egységekre, mivel a jövőben mindenki saját magát fogja adminisztrálni. Ennek a rendszernek a bevezetését nem az teszi lehetővé, hogy egy csapásra minden ember becsüle¬tessé válik, hanem az a lehetőség, hogy az Agykontroll elterjedésével, illetve a kronovizor segítségével bárkinek a munkája könnyen ellenőrizhetővé válik, így bármilyen csalás pillanatok alatt felderít¬hető lesz. Az ily módon előálló munkanélküliség azonban már nem fog krónikus társadalmi feszültséget kelteni, mert az élelmiszerárak jelentős csökkenése, és az ingyen energia felszámolja a nyomort. Az élelmiszerek árát nem terheli többé a talajmegmunkáló-, növényápoló- és termésbetakarító gépek üzem¬anyagköltsége, és a fentiekben említett okok miatt nem lesz szükség műtrágyára valamint növényvédő szerekre sem. Ráadásul a szubatomi energiával kezelt földeken jelentős mértékben nő a termésátlag. A megélhetési gondokat tovább enyhíti majd az a helyzet, hogy az energiaárak zuhanása következtében jelen¬tős mértékben csökkenni fog az iparcikkek ára is. Mivel az energiaköltség elmaradása kihat az építőanyagok gyártására is, a lakásárak szintén csökkenni fognak. Ezzel együtt csök¬ken a szolgáltatások ára, mert ez a szektor szintén jelentős mennyiségű energiát használ fel.

A társadalmi fejlődésnek ezen a szintjén tehát már senkinek sem kell félnie attól, hogy éhen hal, vagy kilakoltatják az otthonából, ha nem megy el dol¬gozni, illetve pénzt keresni; így a jövőben főleg azok fogják a betöltendő állásokat megpályázni, vagy az állásajánlatokat elfogadni, akik életük fő céljának az önmegvalósítást, a kreatív munkát tekintik. Azonban azoknak sem kell majd tétlenkedniük, akik nem lesznek képesek a különböző munkahelyek megnövekedett igényeinek eleget tenni. Ezek az emberek minden valószínűség szerint a természet gondozásával, táj¬rendezéssel, és egyéb közszol¬gálattal fogják a munkaerejüket lekötni, vagy a világpolgári jogon járó létminimum feletti életszínvonalhoz szükséges többletköltséget előteremteni.
Amennyiben ez a tendencia tovább folytatódik, eljutunk oda, hogy az elkövetkezendő századokban a munka nem kényszer, nem is kötelesség, hanem kiváltság lesz. Csak azok fognak dolgozni, akik életük nélkülözhetetlen ele¬mének tekintik a munkát, és magas fokon képesek a követelményeknek eleget tenni. Az sem lehetetlen, hogy az önmegvalósításnak ezt az útját járó emberek ingyen, csupán a munka, az alkotás öröméért fognak dolgozni. Erre az ad lehe¬tőséget, hogy megélhetés feltételei minden ember számára biztosítva lesznek, így zavartalanul kiélhetik kreatív, új értéket teremtő hajlamaikat. Sokan viszont a tanulást fogják életcéljuknak tekinteni; annak tudatában, hogy a megszerzett tudás örökre a sajátjukká válik, és mindenhova elkíséri őket. Lesznek olyanok is, akik a szórakozást tekintik majd életük fő céljának, arra hivatkozva, hogy számukra ez okoz igazán örömet. Ebből is látható, hogy a Vízöntő korszakban megszűnik minden kényszer ami az emberre nehezedett, a new age emberének megadatik a lehetőség, hogy szabadon döntsön a sorsáról.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.10. 08:47  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Így jelentős veszteség fogja érni a divatszakmát, és a koz¬metikai cikkeket gyártó cégeket. A nők ugyanis egyszerűen és természetesen fognak öltözködni, nem fogják magukat festeni, és a szőrmebundák is végleg kimennek a divatból. Miután a jövőben egyre kevesebb nő fog magából “feldíszített karácsonyfát” csinálni, ezek a változások az ékszer- és a bizsuiparra is jelentős kihatással lesznek. A tönkremenés veszélye azonban nem fenyegeti ezeket a szakmákat, mivel a nőkből a tetszésvágy remélhetőleg sohasem fog kiveszni, csupán az öltözködés módja fog radikálisan megváltozni. A tudati fejlődés előrehaladtával egyre kevesebb nő fogja vakon követni a divatot. Az éppen aktuális divatirányzatból csak annyit építenek be az öltözködésükbe, amennyi az egyé¬ni¬sé¬gükkel és a lelkivilágukkal összhangban van. A XXI. század lányai és asszo¬nyai valószínűleg ugyanúgy nem fogják visszasírni a divat jelenlegi kellékeit, mint ahogy ma sem hiány¬zanak egyetlen nőnek sem dédanyáink halcsontos fűzői, turnűrjei; vagy a malomkeréknyi tollas, bokrétás kalapok és hömpölygő uszályok. Amennyire groteszk számunkra ma már ez a viselet, ugyanolyan nevetséges lesz a jövő század nemze-dékei számára jelenkorunk divatos hölgye, aki dauervízzel meg különböző festékekkel agyonmaratja a haját, Jancsi bohóc módra több “kiló” festéket ken az arcára, a lábát középkori kínzóeszközökhöz hasonló tűsarkú körömcipőbe bújtatja, és teleaggatja magát mindenféle csingilingivel.

A jövő lányainak öltözködését minden bizonnyal alap¬vetően befolyásolni fogja az a ma még nem eléggé tudatosult mondás is, hogy: “Nem az a fontos, hogy mi van rajtad, hanem az, hogy miként viseled”. Az elegancia ugyanis belülről fakad. Nem a ruhája, hanem személyiségének kisugárzódása tesz valakit előkelővé. Van aki egy darab zsákvásznat is méltósággal tud viselni, máso¬kon viszont a hermelin palást is úgy áll, mint tehénen az a bizonyos fehérnemű. A divat önkritikával nem rendelkező rabjai jobban tennék, ha a testük cico¬mázása helyett a lelkük szépítésével törődnének. A szép lélek ugyanis kihat a testre is, finomítja a mozgást, nemesíti az egyén viselkedését. Ennek tudható be, hogy az igazán értékes nő nem csak hordja, hanem viseli az öltözékét. Sok nő tévesen hiszi azt, hogy akkor tetszik leginkább a férfiaknak, ha a legutolsó divat szerint öltözködik, ha kritikátlanul követi az éppen aktuális irányzatokat. Az érté¬kes férfi messze elkerüli ezeket a divatbábukat, komoly kap¬cso¬latot csak olyan nővel kezdeményez, akinek termé¬szetes báját nem kendőzi el az arcára kent vastag festékréteg, és az öltözködését sem a kihívás, hanem az egyéniségével harmonizáló szolid elegancia jellemzi. Egyébként nincs az az ócska, divatjamúlt ruha, amelyről ne lenne képes elterelni a figyelmet a szívből jövő kedvesség, az eredetiség vagy a jó humorérzék.

Közbevetőleg megjegyezve, a haj dauervíz nélküli hullá¬mo¬sításának van egy rendkívül egyszerű módja is. Mosás után töröljük a hajat szárazra, majd a jobb- és a bal oldalon készítsünk belőle egy-egy varkocsot. Utána a szorosan befont hajat alaposan szárítsuk meg, és éjszakára hagyjuk befonva. Az ily módon készült hullám egy hétig is kitart, és nem kell hajcsavarókkal vagy sütővassal bajlódnunk. Az arc ápolá¬sához, bőrünk rugalmasságának megőrzéséhez sincs szükség különböző vegyszerekkel átitatott szintetikus készítmé¬nyekre. Az ősidők óta alkalmazott zöldség, gyümölcs, méz, tojás és egyéb természetes anyagokat tartalmazó pakolások ugyanolyan jó hatásfokkal alkalmazhatók, mint a gyári kozmetikumok, és nem kell tartanunk a bőrben felhalmozódó méreganyagok káros kihatásától sem. A méregdrága kozmetikumoknál sokkal hatékonyabban óvja a bőr üdeségét, természetes színét a Cayce által javasolt kenőcs: 17 dg vegytiszta mogyoróolajhoz adjunk 6 dg olívaolajat, 6 dg rózsa¬olajat és 1 evőkanálnyi felolvasztott lanolint. Ezt a szépségmegőrző elegyet fürdés után kell a bőrbe dörzsölni. A masszázsszerű bedörzsölés fokozza a hatást, az arc szöveteit azonban mindig meg kell paskolni, mert ez serkentő hatását tekintve többet ér bármilyen arcizomgyakorlatnál. Használat előtt az oldatot jól rázzuk fel. Az időnkénti iszappakolás tovább segíti a bőr kislányos hamvasságának megőrzését.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.09. 07:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A változások szele a szolgáltatóipart sem fogja elkerülni. Mint már szó volt róla, rohamosan csökkenni fog a jövőben a reklám szerepe. A társadalom fokozatos tisztulása következtében egyre kisebb lesz az érdeklődés a horror- és a pornófilmek, illetve az ilyen jellegű könyvek és folyóiratok iránt. Az erőszak és a bűn öncélú, alantas ösztönöket kielégítő ábrázolása mind kevesebb ember figyelmét fogja felkelteni. A kozmikus szex megismerése visszavezeti az erotikát a por¬no¬gráfia mocskából, és a kultúra szintjére emeli. A rövidesen ránk köszöntő új korszak sajnos a művészi értéket hordozó filmek alkotóinak sem fog kedvezni. Szinte biztos, hogy teljes mértékben meg fog szűnni a történelmi filmek gyártása, mivel az emberek kronovizoron megtekinthetik a múltbeli ese¬mé¬nyeket eredetiben is. Hasonló sors vár a természetet vagy más népek kultúráját bemutató filmekre, mert a Delta-T antennákkal a világ bármely ¬pontja a szobánkban elhelyezett képernyőre vetíthető anélkül, hogy bárkinek is a helyszínre kellene utaznia, hogy ott rögzítse az eseményeket. Dokumen¬tum¬filmekre sem lesz többé szükség, mivel ezekkel az új technikai eszközökkel bármilyen eseményről bármikor megtudhatjuk a teljes igazságot.

Szórakoztató és oktató filmeket azonban továbbra is készítünk majd. Ezek a filmek a világ bármely országában levetíthetők lesznek anélkül, hogy szinkronizálnák. Az általános megértést az teszi lehetővé, hogy a szubatomi érzékelő¬vel kiegészített képmagnó nem csak a képet és a hangot, hanem a szereplők agyából kiáramló gondolatokat is rögzíteni fogja. Mint tudjuk szavainkat már a gondolat megszületésének pillanatában specifikus energiasugárzások kísérik, amelyek kizárólag arra a fogalomra jellemzőek. A speciális frekvenciaspekt¬rumú energianyalábokat az új típusú tévé¬készülékekbe illetve filmvetítőkbe szerelt szubatomi erősítő egységek felerősítik, és meghatáro¬zott hatótávolságban kisugározzák. Ezek a hullámok a nézők agyába eljutva anyanyelvüktől függetlenül lehetővé teszik a cselekmény megértését.

Ez a technikai rendszer lehetőséget ad a színészi képességek eddigieknél sokoldalúbb kibontakoztatására is. A szubatomi érzékelő egység ugyanis a gondolatokon túlmenően az érzelmi megnyilvánulásokat kísérő energiakisu¬gárzásokat is rögzíti, így a kitűnő színészi játék a nézőket még intenzívebben képes magával ragadni. A szinkronizálás elmaradása módot ad arra is, hogy a világhírű színészek hangját eredetiben hallhassuk. Így teljes képet kaphatunk az egyéniségükről, és mellesleg még a nyelvi ismereteinket is gyarapíthatjuk. A jövőben tehát nem csak viselkedési mintákat kaphatunk példaképeinktől, hanem szórakozás közben idegen nyelveket is tanulhatunk. Ezen az elven könnyen és olcsón létrehozhatunk abszolút tökéletes fordítógépeket is. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint a szöveget egyszer érthetően, tagoltan, és mellékgondolatoktól mentesen felolvasni, majd a gondolathullámokat rögzíteni. Ezt a lehetőséget valószínűleg az Interneten böngészők fogják leginkább kihasználni, mert nagyságrendekkel több anyagot tudnak majd áttekinteni, mint most.

Nem csak gondolkodásmódunkat, hanem külsőnk megíté¬lését illetően is jelentős fordulatnak nézünk elébe. Ennek követ¬kez¬tében a jövőben egyre kevesebb lesz a buta, üresfejű, narcisztikus hajlamú egyének száma, akiknek csak múlandó szépségük és fiatalságuk adja az élet értelmét. Ez a szemlélet-változás szintén komoly hatást gyakorol majd a gazdaságra. Az emberek érdeklődésének befelé fordulása, a belső értékek és a lélek előtérbe helyeződése csökkenteni fogja azoknak az iparágaknak és kereskedelmi egységeknek a forgalmát, amelyek az egyén külső tulajdonságainak kihangsúlyozását helye¬zik előtérbe.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.07. 07:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ilyen körülmények között törvényszerű, hogy rohamos növekedésnek indul a megélhetési bűnözés. A létfenntartásukért viaskodók mindent ellopnak, ami pénzzé tehető. Először a közlekedési táblákat és az utcai villamos áramelosztók alumínium fedeleit szerelik le. Utána a telefonkábeleket és a vonatok közlekedését irányító rézkábeleket húzkodják ki a föld alatti csatornákból. A szakértelemmel rendelkezők a nagyfeszültségű távvezetékek kábeleit szerelik le, és lecsapolják a transzformátorállomások olaját. Később a szakértelem hiánya sem fogja elriasztatni a bűnözőket ettől a pénzszerzési lehetőségtől. Ők csákánnyal átszakítják a transzformátor oldalát, és így folyatják ki belőle a hűtőolajat. Mivel hűtés hiányában a helyi áramellátást biztosító transzformátorok leégnek, nagyságrendekkel nagyobb kár keletkezik, mint a fűtés céljára elvitt olaj ára. Nem is szólva a lakosságnak és az ipari áramfogyasztóknak okozott kárról, mert egy nagyteljesítményű transzformátor cseréje fél napot is igénybe vehet. A rendőrség tehetetlenségét látva egy idő után vérszemet kapnak, és darus teherautókkal járva kirángatják a földből az útjelző táblákat tartó oszlopokat, kitépik a helyéről a közlekedési lámpákat irányító szekrényeket, és elhurcolják a köztéri bronzszobrokat is. Nem tisztelnek senkit és semmit, még a temetőket is feldúlják, és lefeszegetik a síremlékekről a fémkereszteket. Az összerabolt szerelvények és dísztárgyak az illegális színesfémöntödékben kötnek ki, ahol felismerhetetlen öntecsekké alakítják őket, majd jó pénzért eladják a fémkohóknak.

A színesfémtárgyak fogyatkozásával a vasúti síneket fogják felszedni, ami az anyagi károkon túlmenően már tömegkatasztrófákat is okozhat. A merészebbek megcsapolják majd a föld alatti gáz- és olajvezetékeket. Miután szakszerűen elzárni nem tudják a vezetéket, és erre idő sincs, a kiömlő nyersanyag helyrehozhatatlan károkat fog okozni a környezetben. Mindennapossá válnak az illegális fakivágások, az erdőletarolások is. A vidéken élők kénytelenek lesznek abbahagyni a földművelést, mert a termést éjszaka tevékenykedő bűnbandák takarítják be. Az állattartás is lehetetlenné válik, mivel napirenden lesz az ólak, istállók fosztogatása. Eközben a városokban élő társaik sem tétlenkednek. Sáska módjára lekopasztják az utcákat, a tereket, az épületeket. Semmit sem kímélnek, semmit sem tisztelnek, mindent elvisznek, ami mozdítható. Végül az egész ország egy lepusztult táj benyomását fogja kelteni, ahol a csupasz falakon és a tönkretett természeten kívül alig marad valami.

A katasztrofális helyzet láttán a társadalmi ranglétra tetején állók még idegesebbek lesznek, és pozíciójuk révén egyre nagyobb részt próbálnak meg kiszakítani a még meg¬levő javakból, hogy tartalékot képezzenek. Gátlástalanul emelni fogják a vállalkozásaikból származó árucikkek, szolgáltatások árát, ami az infláció elsza¬ba¬dulását eredményezi. Ezt a folyamatot a legfőbb politikai vezetők nem tudják megakadályozni, mivel ebben a stádiumban ők már könyékig vájkálnak a rájuk bízott közpénzekben, így az alattuk levők csak azt teszik, amit elöljáróiktól látnak. Mindez tovább szélesíti a társadalmi konfliktusokat, ami végül az állami struktúrák teljes összeomlásához vezet. Ezután a gazdaságilag tönkretett országokban élő emberek megpróbálják sorsukat a saját kezükbe venni, és öntevékeny módon boldogulni. Ez a primitív szinten szerveződő élet azonban a természeti környe¬zet további kizsákmányolását eredményezi, ami negatív visszacsatolás formájában még lehetetlenebb helyzetet teremt. A környezet teljesen lepusztul, mindenütt az enyészet, a romlás, a züllés jelei mutatkoznak. A pénzhiány miatt megszűnő oktatás következtében ugyanis a fiatalok tömege¬sen válnak bűnözővé, és féktelen bosszúvágyukban mindent elpusztítanak, amit balsorsukat okozó elődeik létrehoztak, illetve amit a fosztogatók meghagytak. A legrosszabb azonban ezután követezik, mivel a végkifejlet már a Mindenható ítélete alapján zajlik, ami nem sok jót ígér az ebben a térségben élőknek.

Más formában ugyan, de a forradalmi változások a haladást vállaló fejlett ipari államok társadalmát sem fogják kímélni. Ezekben az országokban elsősorban a termelés strukturális átrendeződése fog megrázkódtatásokat okozni. Az életfelfogás megváltozása, a fogyasztás átrendeződése következtében valószínűleg egész iparágak fognak a jövőben tönkremenni. Pl. a húsfogyasztás csökkenése miatt néhány évtized múlva az állattenyésztő telepek elnéptelenednek, a nagyobb vágó¬hidak leállnak, és a húsfeldolgozó üzemek jelentős része kénytelen lesz elbocsátani az alkalmazottait. Mivel a műanyag¬ipar a következő évszázadban képes lesz arra, hogy olyan anyagokat állítson elő, amelyek tökéletesen kiváltják a bőrt és a gyapjút, így a jövőben az állattartás szerepe már csak a tej és a tojástermelésre korlátozódik. Hasonló sorsra jut a borászat, mert az egészséges életmódra való áttérés következtében mind kevesebb ember fogyaszt alkoholt. A borkészlet már most is megnyilvánuló halmozódása a borospincék fagyasztókamrákká való átalakításával, a szőlő levének mustként történő forgalmazásával kerülhető el. Ugyancsak nagyfokú leépülés várható az élelmiszer-feldolgozó iparban, mert a szubatomi tartósítószekrény elterjedésével nem kell többé feldolgozni, és vegyileg tartósítani a télre eltett zöldséget, gyümölcsöt. Ezek a hűtőagregáttal kombinált elektromágneses tartósítószekrények hónapokon át frissen tartják majd a bennük tárolt élelmi¬szereket, és ezt követően is csak aszalódás megy végbe, így a feldolgozással ellentétben a zöldség, gyümölcs és egyéb élelmiszerek nem veszítik el vitamin- és enzimtartalmukat.
Ez azonban csak egy töredéke lesz az elkerülhetetlen változásoknak, mivel előreláthatóan hasonló sors vár a gyógyszeriparra, a dohány- és a szesziparra, a cukorgyártásra, sőt még az édesiparnak is komoly keresletcsökkenéssel kell számol¬nia. A játékipart is jelentős veszteség éri, mert ismét divatba jönnek a kézügyesség-fejlesztő kreatív játékok. A jövő gyermekei sokkal jobban szeretnek majd a saját maguk által készített játékokkal játszani, mint a méregdrága gyári csodákkal. Miután a nemzeti hadseregek fokozatosan leépülnek, az erőszakos bűn¬cselekmények száma pedig egyre kevesebb lesz, a hadiipari termelés is szinte teljes egészében meg¬szűnik. Hasonló távlatok elé néz a szénbányászat, ugyanis az emberiségnek nem lesz többé szüksége fosszilis tüzelő¬anyagokra. Az uránbányászat szintén meg fog szűnni, és nagymértékben csökkenni fog a kőolaj- és földgázkitermelés is, mert ezekre a nyersanyagokra a továbbiakban már csak a vegyipar tart igényt.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.06. 02:27  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A zavaros helyzetben egyre aktívabbá válnak a bűnözők is, mivel a bűnüldözésre sincs elég pénz. A maffia módszereit átvéve a profi bűnözők sorra rabolják ki a bankokat, állítják meg a pénz¬szállító autókat. Egy idő után nem lesz olyan nap, amikor ne rabolnának ki legalább egy pénzintézetet, vagy valamilyen kereskedő, szolgáltató céget. Miután a magánszemélyek könnyű prédának számítanak, rendkívüli mértékben megnő a lakáskirablások, a nyaralófosztogatások száma is. Elég ha csak pár órára kiteszi a tulajdonos a lábát a lakásból, mire visszatér az utolsó szegig mindent elszállítanak az otthonából. Nem kutatnak rejtett értékek után, hanem költöztető cégnek álcázva magukat mindent elvisznek, és egy elhagyott helyen aztán átvizsgálják a zsákmányt. A szomszédok megakadályozhatnák ugyan a lakás kirámolását, de a sok baj az embereket fásulttá teszi; annyira közömbösek lesznek a világ és egymás iránt, hogy senkit sem érdekel majd, hogy a másikkal mi történik. A nyilvántartás szigorodásának ellenére a gépkocsilopások száma is emelkedni fog. A hatósági intézkedések következményeit úgy fogják kivédeni, hogy az ellopott autókat szétszerelik, és alkatrészként forgalmazzák. Soha nem látott méretűvé duzzad a szesz- és dohányárú-csempészet, valamint a kábítószer-kereskedelem. Ezt a kereslet növekedése fogja kiváltani, mivel az ellehetetlenülés határán állók közül mind többen fognak az élvezteti cikkek által kínált mámorba menekülni. Egyre gyakoribb jelenség lesz az emberrablás is, mert ez a tevékenység jóformán semmilyen beruházást nem igényel. Ilyen körülmények között aki teheti önmaga megmentésére rendezkedik be, és veszni hagyja a közösséget, nem siet az állam, a társadalom megmentésére.

Nem kis gondot fog okozni a bűnözésnek egy sajátos ága: az egész társadalomra kiható egyéni megtorlás. Az egyre elviselhetetlenebb életkörülményeikért az állampolgárok a hatalmon levőket hibáztatják, és tehetetlen dühükben némelyek úgy próbálnak elégtételt venni rajtuk, hogy sorra gyújtják, illetve robbantják fel az állami intézményeket. Mivel ezek az épületek nincsenek biztosítva, az újraépítésük roppant terheket ró az amúgyis tetemes költségvetési hiánnyal küszködő államháztartásra. Tovább tetézi ezeket a károkat, hogy az elkeseredett polgárok egy része önmaga ellen fordul. Miután semmilyen kiutat nem talál a bajaiból, magára gyújtja a lakását, vagy kinyitja a gázcsapot. A gázrobbanás többnyire a szomszédos lakásokat is romba dönti, nem is szólva a kioltott életekről. Ez esetben a biztosító megtéríti ugyan az okozott kárt, de ez a veszteség végső soron az egész társadalmat sújtja, a nemzeti vagyon értékét csökkenti. A lakástüzek száma is növekedni fog, amit a csonkig égő gyertyák okoznak. Hogy miért világítanak az emberek a XXI. században mind nagyobb számban gyertyával? Mert a kifizetetlen számlák miatt kikapcsolják a lakásukból az áramot. Jelentős mértékben fokozza a pusztító indulatokat a leépülő országok kormányai által folytatott sikerpropaganda. Miközben szemmel láthatóan minden téren egyre rosszabb állapotok uralkodnak, a hatalom birtokosai a statisztikai adatok manipulálásával próbálják politikájuk eredményességét bizonyítani. A pénzügyi gondokat tovább növelik az egész világot érintő globális éghajlati változások. Az évről évre mind nagyobb területre kiterjedő árvizek, belvizek, szél- és hóviharok, valamint a sorozatos földrengések óriási károkat fognak okozni minden országban. Ebben a helyzetben a pénzügyi tartalékokkal nem rendelkező államokban a gazdasági hanyatlás megállíthatatlanná válik, ami maga után vonja az életkörülmények rohamos rosszabbodását, széles népré¬tegek egyre nagyobb mértékű elszegényedését, nyomorba taszítását.

Az ellehetetlenülés határán levő országokban a munkanélküliség is mind nagyobb mértéket ölt, ami a fizetőképes kereslet szűkülését, a gazdaság pangását eredményezi. A negatív tendenciák együttes hatásaként a költségvetési hiány minden erőfeszítés elle¬nére fokozódik, amelyen a szűk látókörű kormányok a szociális kiadások megnyirbálásával próbálnak úrrá lenni. Ennek következtében még nagyobb lesz a szegénység, a polgároknak a megfelelő táplálék beszerzésén kívül a gyógy¬szerek kiváltása is megold¬ha¬tatlan problémát okoz, így egészségi állapotuk rohamosan romlik. Siettetni fogja ezt a folyamatot az olcsó üdülési lehetőségek, valamint az ingyenes orvosi ellátás megszűnése is. Az állami bevételek mindenáron való növelése érdekében emelni fogják a lakbéreket és a szolgáltatások árát, melynek hatására a diktatúrákban és a látszatdemokráciákban élő emberek létük alapvető feltételeit sem tudják biztosítani. A kiegyenlítetlen számlák miatt kikapcsolják lakásaikból az áramot, elzárják a vizet, megszüntetik a fűtést, sőt a tetemes lakbérhátralék miatt tömeges kilakoltatások várhatók.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.05. 06:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1873
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A gazdasági romlás első jele a bizalmi válság lesz. Ez abban nyilvánul meg, hogy a gazdagok látva az állam tehetetlenségét, a problémák sűrűsödését és megoldatlanságát eltitkolják a jövedelmeiket, visszatartják az államkincstár javára való befizetéseiket. Attól tartva, hogy összeomlik az államháztartás, igyekeznek minél több pénzt felhalmozni a saját háztartásukban, a túlélés érdekében. Mivel nem bíznak nemzeti valutájuk stabilitásában sem, az összegyűlt pénzt kimenekítik az országból. Vagyonukat külföldi ingatlanvásárlásokra fordítják, vagy nyugati országok bankjaiban helyezik el. Az értékmegőrzésen kívül ezek a pénzügyi tranzakciók azt a célt is szolgálják, hogy szükség esetén elhagyhassák az országot, biztosítva legyen a kinti megélhetésük. Ennek éppen ellenkezője figyelhető meg a jól működő országokban, pl. az Egyesült Államokban. Amerikában a gazdagok érzékelve az állam mindenre kiterjedő figyelmét, a költségvetési hiány fokozatos felszámolását, igyekeznek eleget tenni a kötelezettségeiknek. Náluk egyre kevésbé divat az adócsalás, sőt az ottani gazdagok a hétvégeken társadalmi munkával segítik a környezetüket, mert látják, hogy a közös erőfeszítésnek van értelme. A lecsúszóban levő álla¬mok tehetősei azonban nem látnak mást, minthogy állandóan nő a korrupció, a csalások, sikkasztások száma. Az általuk befizetett összegek a legfelső szinte¬ken kézen-közön eltűnnek, és ezáltal mind több megoldatlan probléma nyugtalanítja az embereket. Semmire sincs pénz, ami van, az is elúszik a panamák és a dilettáns gazdaságirányítás következtében. Azokat a lehetőségeket sem ragad-ják meg, amelyek ugrásszerű javulást hozhatnának a fejlődésben, és ezáltal javulna az ország versenyképessége, pénzügyi helyzete.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron