Ezoterika

Kép
Karsay   2019.08.05. 06:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A gazdasági romlás első jele a bizalmi válság lesz. Ez abban nyilvánul meg, hogy a gazdagok látva az állam tehetetlenségét, a problémák sűrűsödését és megoldatlanságát eltitkolják a jövedelmeiket, visszatartják az államkincstár javára való befizetéseiket. Attól tartva, hogy összeomlik az államháztartás, igyekeznek minél több pénzt felhalmozni a saját háztartásukban, a túlélés érdekében. Mivel nem bíznak nemzeti valutájuk stabilitásában sem, az összegyűlt pénzt kimenekítik az országból. Vagyonukat külföldi ingatlanvásárlásokra fordítják, vagy nyugati országok bankjaiban helyezik el. Az értékmegőrzésen kívül ezek a pénzügyi tranzakciók azt a célt is szolgálják, hogy szükség esetén elhagyhassák az országot, biztosítva legyen a kinti megélhetésük. Ennek éppen ellenkezője figyelhető meg a jól működő országokban, pl. az Egyesült Államokban. Amerikában a gazdagok érzékelve az állam mindenre kiterjedő figyelmét, a költségvetési hiány fokozatos felszámolását, igyekeznek eleget tenni a kötelezettségeiknek. Náluk egyre kevésbé divat az adócsalás, sőt az ottani gazdagok a hétvégeken társadalmi munkával segítik a környezetüket, mert látják, hogy a közös erőfeszítésnek van értelme. A lecsúszóban levő álla¬mok tehetősei azonban nem látnak mást, minthogy állandóan nő a korrupció, a csalások, sikkasztások száma. Az általuk befizetett összegek a legfelső szinte¬ken kézen-közön eltűnnek, és ezáltal mind több megoldatlan probléma nyugtalanítja az embereket. Semmire sincs pénz, ami van, az is elúszik a panamák és a dilettáns gazdaságirányítás következtében. Azokat a lehetőségeket sem ragad-ják meg, amelyek ugrásszerű javulást hozhatnának a fejlődésben, és ezáltal javulna az ország versenyképessége, pénzügyi helyzete.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.04. 06:24  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Zang Bao-seng képességeit speciális katonai kutatóberendezésekkel vizsgálják. Ezek egyike egy filmfelvevő gép, amely percenként 400 felvételt készít. A kísérlet kezdetén egy tablettát üvegcsőbe zártak, és lepecsételték. A szemtanúk csak azt látták, hogy a pirula egy pillanat alatt kikerült a kémcsőből. A teleportáció igen gyorsan végbemenő jelenségét a szem nem képes követni. A filmfelvétel azonban feltárta a jelenség folyamatát. Három kockán látható volt, amint a tabletta benyomul az üvegfalba, áthatol rajta, majd kijut a sza¬badba. Kínán kívül Japán is élénken érdeklődik az ezotéria iránt. Nemrégen létrehoztak egy szabadenergia-hasznosítással foglakozó kutatóintézetet. Ugyancsak Japánban már 100 egyetemi tanszéken tanulmányozzák ezt a témát, és kísérleteket is folytatnak a szubatomi energia hasznosításával kapcsolatban.

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a kiválasztódás társadalmi szinten is érvényesülni fog, ami sajnos azt eredményezi, hogy még jobban szétnyílik az “olló két szára”, azaz még nagyobb lesz a technológiai szakadék a fejlett és fejlődő országok között. Azok a kevésbé fejlett országok, amelyek nem képesek bekapcsolódni a technológiai versenybe, vagy nem használják ki a lehetősé¬geiket, végképp lemaradnak és lesüllyednek a harmadik világ szintjére, végül olyan sorsra jutnak, mint amire az indiánokat kárhoztatta az evolúció. Az újkori területfoglalás már nem tömeges vérengzés formájában megy végbe, mivel a mi erkölcsi törvé-nyeinkkel nem egyeztethető össze a népirtás. Nincs is szükség erre, mert a hódításnak a fegy-vereknél van egy hatékonyabb eszköze is, a pénz. Azért sem szükséges erőszakot alkalmazni, mivel a lepusztulóban levő országok önként felkínálják magukat a XXI. századi konkvisztádoroknak.

A bekebelezés két úton megy végbe. A tehetős szomszédos országok polgárai sorra felvásárolják az értékes házakat, telkeket, erdőket; befészkelik magukat a legszebb helyekre. Ezzel egyidejűleg a külföldi nagytőkések meg¬veszik az ország gyárait, üzemeit, és minden számottevő létesítményét. Ezt követően a helyi lakosság szolgasorsra kényszerül. A férfiakból bérrabszolgák, a nőkből pedig cselédek vagy kitartott örömlányok lesznek. Sanyarú helyzetük ellen nem mernek lázadni, mert féltik a nyomorúságos állásukat, a megélhetésüket. Kezdetben még örülnek is az új tulajdonosoknak látván, hogy sok valuta és “működő tőke” áramlik az országba. Később azonban rájönnek, hogy uraik csak annyi pénzt hagynak az országban, amennyi a megélhetésükhöz, és a bennszülött szolgák, cselédek bérének kifizetéséhez szükséges, a többit kiszivattyúzzák, átmentik a saját hazájukba. Ez a jutalmuk azért, amiért a lepusztult területeket visszakapcsolták a világgazdaság vérkeringésébe. Isten annak adja a világot, aki jó gazdaként kezeli, aki biztosítja a töretlen fejlődését, aki megteszi azt a lépést, amit az ott élők elmulasztottak. A fejlődésképtelen nemzetek életterüket vesztve tengődnek tovább, és soha többé nem lesz esélyük arra, hogy visszanyerjék önrendelkezésüket, és felkapaszkodjanak a világ élvonalába.

Már némi ízelítőt is kaptunk abból, hogy milyen sors vár ránk. Az egyik napilapunk riportja szerint így bánik az újsütetű német földbirtokos a magyar napszámosaival: Egy uborkaültetvényen dolgoztunk, ahol emberszámba sem vettek bennünket. A német munkafelügyelő ott járt mögöttünk, és aki felnézett, annak lenyomta a fejét, hogy az uborkát nézze. Egy nagy gép ment a sorok között, és kétoldalt kinyúltak a szárnyai. Arra hasalt rá 12-12 ember. A tűző napon szinte égette a testünket a felforrósodott fémszerelvény. A kezünk a földön volt, és ahogy ment a gép kapkodtuk az uborkát, és dobáltuk a futószalagra. Ha egy ott maradt, a német ordított. Ha több is a soron maradt, fizetés nélkül elzavarták az embert. “Nichts Robot!” - üvöltötte a német, és könyörtelenül kirúgta, aki hibázott. Napközben csupán egyszer kaptunk egy 15 perces pihenőt. A melegágyban, a fólia alatt volt a szállásunk. Férfiak és nők vegyesen, egy lavór volt a fürdőszoba. Egy másik vállalkozónál gyümölcsöt kellet szedni. Ha valaki beleharapott a barackba, a főnök kiköpette vele. Amikor nem volt köztünk, távcsővel figyelt minket. Így jár az, aki nem becsüli a sajátját, az új tulajdonos majd megbecsülteti vele. Aki ma nem használja ki a lehetőségeit, attól holnap a szájába vett falatot is elvonják.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.02. 02:17  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A vallás is nagy átalakuláson megy át. Az idegen civili¬zációk egy idő után felfedik majd az emberiség érdekében korábban alkalmazott földi beavatkozásaik okát és módját. A részletek tisztázása után a bibliai csodák és jelenségek egzakt módon értelmezhetők lesznek. Lehet, hogy a jövőben az is kiderül majd, hogy mind a Gilgames-eposzban, mind pedig az antik görög mitológiában említett istenek valóban léteztek. Ezek a különböző időszakokban hozzánk érkezett magasan fejlett lények kiválasztottak maguknak egy-egy népcsoportot, és jól körülzárt hegycsú-csokon kialakított bázisaikról, vagy a Föld körül keringő űrhajóikról irányították fejlődésük kezdeti menetét. Múltunk és eredetünk megismerésével a hit és az egyház előreláthatóan nagy átalakuláson megy majd keresztül, a különböző Istenek imádását a Mindenható tisztelete fogja felváltani. A jelenlegi fejlődésképtelen, dogmává mere¬vedett vallások, a liturgikus egyházak helyét egy újfajta monoteista vallás fogja átvenni, amely a mindenek felett álló EGY elismerésében nyilvánul meg. Az ökumenikus egyház létrejöttének első állomása az iszlám, a judaizmus és a kereszténység összeolvadása lesz. Sajnos a nagy világvallások egyesülése nem fog simán menni, mivel a fanatikus hívők felháborodása fegyveres incidenseket is kiválthat. A józan ész és a szükségszerűség azonban idővel elsimítja az ellen¬téteket, s a különféle dogmák hangoztatói is belátják, hogy a fejlődést ezen a téren sem lehet megakadályozni. Ez az új vallás mindenféle külsőségektől, ceremóniáktól mentes, vagyis emberközeli lesz. A papság szerepe is jelentős mértékben átalakul, legfőbb feladatuknak a spirituális tanulás és továbbfejlődés elősegítését tekintik.

A hit életünkben betöltött szerepében azonban az lesz a legnagyobb változás, hogy a későbbiek során a vallás és a tudomány egybe fog olvadni. Tudósaink rájönnek arra, hogy a világegyetem Isten alkotása, így annak bármely részlete csak általa érthető meg. Mind több kutató osztja majd Einstein véleményét, mely szerint: “A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.” A Mindenható létének elfogadása alapvető feltétele az univerzumot működtető erők megértésének. Ennek következtében az ateizmus meg fog szűnni. A tudományos ismeretek gyarapodása, a világ titkainak feltárása ugyanis mind több hitetlen tudóst és átlagembert fog meggyőzni arról, hogy ez az egész nem jöhetett létre külső közreműködés nélkül. A világegyetem rendkívül precízen behangolt működése elengedhetetlenné teszi egy nálunk jóval magasabb képességű intelligencia, a Teremtő létét. A hit terjesztői is egyre inkább tudományos alapon közelítik meg Istent. Nem lesz többé szükség liturgiákra, a hit formákkal, egyházi rituálékkal történő erősítésére, mivel a tudomány mélyreható eredményei a kételkedők számára is egyértelmű bizonyítékokat fognak szolgáltatni a Mindenható létezéséről. Tudományos ismereteink gyarapodásával már nem hit kérdése lesz, hogy elfogadjuk-e Isten létét. A racionális alapon gondolkodók is vallásossá válnak. Elismerik a Mindenható világunkat teremtő és felügyelő szerepét, hiszen felvilágosodott elméjükkel ezt lépten-nyomon tapasztalni fogják.

Idővel meg fog oldódni az elsüllyedt Atlantisz rejtélye is. Ahogy csökkenni fog a közöttünk és a közel 12 000 évvel ezelőtt elsüllyedt civilizáció közötti fejlődésbeli különbség, úgy egyre nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy elődeink felveszik velünk a közvetlen kapcsolatot. Az eddigi egyoldalú kap¬csolattartás helyett, a jövőben várható lesz a külső civili¬zációkkal való két-oldalú kapcsolatfelvétel is. Ez minden¬képpen be kell hogy következzen, mert a későbbi sugárfegy¬vereink birtokában a kozmoszból érkező járművek már kény¬telenek lesznek berepülési engedélyt kérni a földi hatósá¬goktól, ha továbbra is látogatni akarnak bennünket. Termé¬szetesen nekünk is lehetőségünk lesz majd arra, hogy meglá¬togassunk más galaktikus civilizációkat.

folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.01. 04:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A biometrikus azonosítás egyszerűbb módjára, az íriszvizsgálatra már várni sem kell, mert bevezetés alatt áll. Amennyiben általánossá válik az alkalmazása, akkor a személyazonosítás rendkívül egyszerűvé és bürokráciamentessé válik. Megkérdezik az illető nevét, megvizsgálják az íriszét, és ha a kettő azonos személyt takar, már tovább is engedik. A British Airways beléptető rendszerénél már ezt a módszert alkalmazzák. Meg sem nézik az utasok útlevelét. Az íriszazonosító számítógép ugyanis kapcsolatban áll a belügyminisztérium adattárával, amely egyértelműen közli, hogy az illető kapott-e útlevelet, elhagyhatja-e az országot. Így nincs értelme könnyen hamisítható papírokat vizsgálgatni. Ettől függetlenül a fényképes és ujjlenyomattal ellátott igazolványok kiadása egy darabig még megmarad, mert ahol nincs lehetőség számítógépes összeköttetésre, ott továbbra is az okmányok vizsgálatára kell szorítkozni. Az ujjlenyomat-vizsgálat ugyanis bárhol elvégezhető. Nem kell hozzá más, mint egy festékpárna, és egy nagyító. Az igazi megoldás azonban az auravizsgálat lesz, ami remélhetőleg már a XXI. században megvalósul, és általánossá válik.

A tárgyakból kisugárzódó energiának a mindennapi életben is lépten-nyomon hasznát fogjuk venni. Nem lesz többé rejtve előttünk semmi; mindenbe “belelátunk”, minden szemmel nem látható dolgot ellenőrizhetünk. A jövőben pl. elképzelhető, hogy energiadetektorral járunk majd vásárolni, amely kimutatja nekünk az egyes termékek beltartalmi értékét. Egy hétköznapi példával illusztrálva, nem vezetnek többé eredményre az olyan trükkök, hogy olcsó boro¬kat úgy sóznak rá a vevőkre, hogy díszes címkével felci¬comázzák, és csak otthon derül ki, hogy lőre van az üvegben. De komolyabb vásárlásoknál is hasznát fogjuk venni ezeknek a detektoroknak. A fejlett nyugati államokban az óriási árudömping miatt már ma is gondot okoz a vevőnek, hogy melyik terméket válassza. Mivel minden egyes termék értéke aurogram formájában kisu¬gárzódik a tárgyakból, nem lesz nehéz eldönteni, hogy pl. komolyabb műszaki termékek vásárlása esetén melyik a legtökéletesebb konstrukció, vagy melyik termék értéke áll arányban az árával. Ezzel a módszerrel egyébként könnyen ellenőrizhetők lesznek az esetleges rejtett hibák is, amelyek az aurogramban jól érzékelhető törésvonalként, vagy elszíneződött foltként mutatkoznak meg. Ennek a helyzetnek egyenes következménye lesz, hogy fokozatosan elveszti jelentőségét a reklám, mert az emberek az áru valódi értéke alapján fognak vásárolni, a figyelem¬felkeltés szerepét pedig az Agykontroll tanácsadói látják el. A későbbiek során megszűnik az irodalmi és egyéb művészi alkotások, valamint a tudományos művek elbírálása során tapasztalható bizonytalanság is. A szubjektív megítélés helyett erre a célra is energiadetektorokat fogunk alkalmazni, amelyek kimutatják, hogy a szerző mennyi energiát fektetett a művébe, illetve tartalmaz-e pozitív, előrevivő gondolatokat az alkotás.

A háborúnak sem lesz többé értelme, mivel a filmekben látott sugárfegyver mindennapos eszköz lesz, amellyel az ellenséges gyalogság könnyen megbénítható. Páncélozott járműveket már csak a múzeumokban fogunk látni, mert a szubatomi energiasugárzásnak semmilyen anyag, még a legvastagabb páncél sem lesz képes ellenállni. Koncentrált energiasugárzás hatására a jelenlegi tankjaink egy pillanat alatt megolvadt fémbugává válnának. A légvédelem számára nem fog nehézséget okozni a behatoló harci eszközök dematerializálása sem. Megszűnnek a hadititkok, nem kell többé rajtaütésszerű támadásoktól, vagy országon belüli katonai puccstól tartani, mivel parapszichológiai módsze¬rekkel minden titok bárki számára könnyen hozzáférhetővé válik. A Maga¬sabb Intelligencia valószínűleg engedélyezni fogja minden olyan titoknak a felfedését, amely kárt okozhat az emberiségnek. A jövőben tehát semmit sem lehet majd elhallgatni, nem lehet ostoba tévtanokat hirdetni, az egyé¬neket és a tömegeket félrevezetni. Lehet, hogy a későbbiek során sok országban származástól, vallási hovatartozástól és képzettségtől függetlenül fogják kijelölni a legfőbb politikai vezetőket is a Magasabb Intelli¬gencia tanácsai alapján. Ezt a módszert egyébként a tibetiek kissé komplikált formában ugyan, de már évszázadok óta alkal¬mazzák a dalai láma megválasztásánál.

Ezzel egyidejűleg a politika is nyílttá és őszintévé válik, nem szolgálhatja többé szűk hatalmi csoportok érdekeit. A hazudozás, a képmutatás, a demagógia többé nem vezet eredményre, még átmenetileg sem. Minden ember szabad lesz, a korlátlan energiabőség, és az olcsó élelmiszerek következ¬tében megszűnik a szegénység. Az oktatás magas fokúvá és teljesen ingyenessé válik. Mindenki számára alapvető jog lesz, hogy képességeit maximális mértékben kifejlessze. Minden ember azzal foglalkozik majd, amihez ért, és amihez kedve van. Az álláskeresés során nem azt fogjuk nézni, hogy anyagilag hol járunk jobban; hanem azt, hogy hol van ránk nagyobb szükség, hol használhatunk legtöbbet a társadalomnak. A rutinszerű munkát robotok fogják végezni, az emberek munkahelyeiken kreatív tevékenységet folytatnak majd, kötetlen munkaidőben. A munkaadók várhatóan nem állás-hirdetések útján próbálják munkaerő-szükségleteiket kielé¬gíteni, hanem személyre szóló ajánlatokat tesznek azok számára, akik az Agykontroll tévedhetetlen tanácsadói szerint a leginkább alkalmasak az állás betöltésére. Így mindenki oda kerül, ahol a leghaté¬konyabban tudja kifejteni képes¬ségeit, és olyan munkát végez, amelyben örömét leli. Az átlag¬élettartam és a felhalmozódó ismeretanyag növe¬kedésével várhatóan mind az iskolai képzés időszaka, mind a munkában eltöltött évek száma növekedni fog.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.31. 04:20  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
.

A jövőben a bűnözés is teljesen meg fog szűnni. Ez nem csak azért történik meg, mert a következő évezred embere fejlettebb erkölcsi érzékkel fog rendelkezni, hanem egysze¬rűen értelmetlen lesz bármilyen bűncselekményt elkövetni. A parapszichológia módszerével való bűnüldözés során ugyanis a tudat múltba való kivetítésével vagy kronovizor alkalmazásával egyértelműen és tévedhetetlenül megállapít¬ható lesz a bűnelkövető személye, így egyetlen bűneset sem marad felderítetlen. Nem lesz tehát szükség rendőrökre, ügyészekre, ügyvédekre és bíróságra sem. A bíró leül a kronovizor elé, megtekinti a sértett által kifogásolt bűncselekményt, majd fellapozza a törvénykönyvet, és a paragrafusok alapján kiszabja a büntetést. Ezt követően a börtönőrök kimennek a bűnöző lakására vagy búvóhelyére, és az elítéltet beviszik a fogdába. Egy idő után a börtönöket is bezárhatjuk, mert ha a bűnözők tudatára ébrednek annak, hogy a büntetést semmiképpen sem kerülhetik el, abbahagyják ezt az életformát. Aki pedig ilyen körülmények között sem hagy fel ezzel az életmóddal, az nem normális. Ez esetben nem a börtönben, hanem az elmegyógyintézetben a helye. Egyébként sem lenne sok esélye tervének végrehajtására, mivel a tudat jövőbe vetítése útján a bűnmeg¬előzés is rendkívül hatékonnyá válik. A szándékos rongálók és az anarchisták sem érhetik el céljukat, mert az őrizet alatt álló objek-tumokat radarernyőszerűen körbe forgó auraérzékelő berendezések fogják felügyelni, amelyek a közeledő emberi testet képesek lesznek tetszőleges távolságból kimutatni. Idővel a terrorizmus és az árucsempészés is lehetetlenné válik. Mivel minden anyag eltérő frekvencia-összetételű energiasugarakat bocsát ki, a későbbiek során speciális szubatomi detektorok segítségével az elrejtett robbanószer, kábítószer, vagy különféle értéktárgyak megtalá¬lása rutin jellegű feladat lesz.

A prekogníció módszerének elterjedésével a bűnözésen kívül a szerencsejátékok is megszűnnek. Nem lesz értelme pl. lottózni, ha mindenki előre megtudhatja a kihúzott számokat, mert ebben az esetben a sok telitalálat miatt még a szelvény árát sem fogjuk visszanyerni. Hasonló sorsra jutnak majd a részvény, a nyersanyag és a valutaárfolyamokra vonatkozó spekulációk is. Az abszolút világ segítségével tehát a társadalom alapos megtisztuláson megy keresztül, a jövőben a jövedelem¬szerzés egyetlen lehetséges forrása a munka lesz.

A későbbiek során valószínűleg meg fog szűnni a kész¬pénz- és a csekkforgalom is. A jövő pénztárgépei olyan áramköröket fognak tartalmazni, amelyek auránk alapján tévedhetetlenül megállapítják a személyazonosságunkat, és összeköttetésbe lépve a központi bankokkal ellenőrzik a fizetőképességünket, majd a fizetendő összeget automa¬tikusan levonják a bankszámlánkról. A fej¬lődés természetes folyamata, az emberek erkölcsi érzékének növekedése azonban egy idő után oda fog vezetni, hogy megszűnik a pénz is. A jövő kommunisztikus alapokon álló társadalma csak a nevében fog emlékeztetni napjaink halódó kommunista diktatúráira, mivel ez az ideális társadalom valóban mindenki számára biztosítja majd a magas életszínvonalat, és a személyiségjogok maximális tiszteletben tartását.


Az aura személyazonosító szerepe azonban továbbra is megmarad, mivel semmilyen adottságunk nem őrzi meg a kilétünket olyan megbízhatóan, mint testünk energiasu¬gárzásának a jellege. Az aurát még a korunk sem befolyásolja. Ez a tulajdonságunk ősidők óta jellemző ránk, amit egy közismert görög hősköltemény is bizonyít. Többévnyi bolyongás után Odüsszeusz már egyáltalán nem hasonlított hajdani önmagára. Nem is ismerte meg senki háza népéből, csak a kutyája. Az aurája ugyanis nem változott, és az állatok ezt is látják, sőt elsősorban ennek alapján tájékozódnak a világban. A külső megtévesztő lehet, de auránk speciális energiatérképét nem tudjuk sem megváltoztatni, sem leplezni.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.30. 05:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A jövőben a házasságok sem spontán módon fognak kötődni. A jelen embere még megérzés alapján választja ki partnerét, de a későbbiek során a tartós kapcsolatok kialakítása már tudományos alapon fog történni. A jövő házasságköz¬vetítő és házasság előtti tanácsadó szolgálatai a testből kiáramló energiasugárzás spektrumának és intenzitásának alapján fogják kiválasztani az egymáshoz illő, egymással minden tekintetben harmonizáló embereket, vagy jelenlegi szóhasználattal élve a “rokon lelkeket”. Az aurogramok elemzése során az is kideríthető lesz, hogy a partnerek között nincs-e olyan “taszítás” amely meggátolja a gyermekáldást, minimálisra csökkentve ezzel a meddőséget. A tervezett házas¬ság kilátásainak elemzése során valószínűleg alkalmazni fogják a chirológiát is, mely a tenyérvonalak analizálása útján képes messzemenő következtetéseket levonni a partnerek várható élettartamára, a későbbiek során megszületendő gyermekek számára, valamint a házasságkötés utáni években esetlegesen felmerülő súlyos problémákra vonatkozóan. Miután a kéz és az ujjak formája összefüggésben áll tulajdo-nosának jellemével, belső értékeivel, ezért az arcvonások előzőekben említett hasonlóságán kívül ezen az úton is következtetni lehet a vizsgált személyek lelki rokonságára.

Egyébként az asztrológusok már ma is meg tudják állapí¬tani, hogy két ember között harmonikus vagy diszharmonikus lesz-e a viszony úgy, hogy a partnerek születési konstellációját egymásra helyezik, és megvizsgálják az egyes planéták közötti szögállásokat. Ez azért is fontos, mert az egymással nem harmonizáló partnereknek sokszor gyermekük sem lehet. (Mellesleg ennek a rejtélyes jelenségnek már tudományos bizonyítéka is van. A lombikbébi program tapasztalatai alapján “egymást taszító erők” fennállása esetén a férj spermiumai “menekülni” kezdenek, ahogy a petesejt közelébe érnek. Ugyanaz ismétlődik meg a testben, ami a lélekben történik.) A jövő szakemberei a partnerek rejtett hibáinak, negatívumainak feltárása, valamint az önismeret elmélyítése érdekében minden részletre kiterjedő tanácsadá¬saik kialakításánál fel fogják használni a grafológia eredmé¬nyeit is. Az sem zárható ki, hogy hipnózist alkal¬mazva a part¬ne¬reket visszavezetik néhány előző életükre, hogy megtudják, van-e egymással szemben fennálló karmikus adósságuk. A min¬den tekintetben tökéletes társ megtalálásának legha¬tékonyabb módszere azonban a “baserolás” lesz. Ennek a zsidó hitközségben élők által jelenleg is gyakran alkalmazott eljárásnak a lényege, hogy Földön túli erők segítségét kérik a társlélek kiválasztásánál, így olyan emberek kerülnek össze, akik előzőleg már több életet is leéltek egymással. A távoli jövőben mint minden emberi kapcsolatban, a férfi és nő közötti viszonyban is jelentős változás megy végbe. A sze¬relem mindenekelőtt ember és ember között fog kialakulni, és nem férfi és nő között. A szerelmet többé nem oldás és kötés, a nemek közötti ellentét, hanem az univerzális szeretet fogja áthatni


folyt.köv--
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.29. 05:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Vigyázni kell azonban az emberi táplálkozásra szolgáló növények öröklődési tulajdonságainak a megváltoztatásával. Már 10 éve állítunk elő génmanipulált növényeket, de még soha sehol nem végeztek kísérleteket arra vonatkozóan, hogy a belőlük készített élelmiszerek hogyan hatnak az emberi szervezetre. A káprázatos terméseredmények, a kártevőkkel szembeni nagyfokú ellenálló képesség következtében a tudósok elfeledkeztek ezekről a vizsgálatokról. Egy magyar származású skót kutató viszont hivatalos felkérésre elkezdte az élettani kísérleteket. Először fiatal patkányokat vizsgált, melyekkel genetikailag módosított burgonyát etettek. Sajnos a kísérletsorozat vég¬eredménye ez esetben a kétkedőket igazolta. A patkányok nem kaptak ugyan semmilyen betegséget, de a génmanipulált élelem hatására egyes szerveik (pl. az agyuk) lassabban, míg mások gyorsabban növekedtek. Ezen túlmenően érzéketlenné vált az immunrendszerük. A szakértők szerint egyelőre nincs okunk az aggodalomra, mert az állatkísérletekből még nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni. Ehhez embereken kellene széleskörű vizsgálatokat végezni, önkéntes alapon. Erre azonban nem került sor, mivel a hatóságok úgy megijedtek a jelentés láttán, hogy az állatkísérleteket végző tudóst, Pusztai Árpádot azon¬nali hatállyal nyugdíjazták.

Eközben folyamatosan nő a géntechnológiai eljárást elfogadó és alkalmazó országok száma. Jelenleg már 45 millió hektáron termesztenek transzgénikus növényeket szerte a világon. Mindezt annak ellenére teszik, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a kormányokra a génmanipulált növények termesztésének betiltása érekében. Ma már a génsebészet fellegvárában, az Egyesült Államokban sem lelkesednek annyira az emberek az ilyen jellegű beavat¬kozásokért. A nem romló paradicsom, a nagyobb fehérjetartalmú szója, a bő terméshozamú és ezáltal olcsóbb kukorica, a vírusoknak ellenálló banán kezdetben lelkesedést váltottak ki a termesz¬tők és a fogyasztók körében. Később azonban szembesülniük kellett a génsebészet fonákjával is. A genetikailag manipulált növények a különféle szervi elváltozásokon kívül számos betegség kiváltói is lehetnek. Ezek egyike az allergia. Ha a burgonyát vagy a paradicsomot tengeri halak génjével mó¬dosítják azért, hogy fagyállóvá tegyék, akkor a halra allergiás ember nem tudja, miért támadnak kiütései egy tányér krumpli, vagy egy adag paradicsomsaláta el¬fogyasztása után. Ennél is nagyobb veszélyt jelentenek számunkra a genetikailag manipulált baktériumok. A triptofán nevű élelmiszer-kiegészítőként használt aminosav gyorsabb és olcsóbb előállítása érdekében pl. egy cég elhatározta, hogy genetikailag módosít bizonyos baktériumokat. Megváltoztatva a baktériumok génállományát gyorsan piacra dobták az anyagot. Az eredmény: a termék 2-3 hónap alatt 37 ember halálát okozta, és további 5000 megbetegedett tőle. Közülük 1500-an megbénultak.

A genetikailag módosított baktériumok alkalmazása ellen a bioszféráért felelősséget vállaló tudósok is tiltakoznak. Elain Ingham új-zélandi kutatónő felhívta kormányának figyelmét arra, hogy a Klebsiella planticola nevű baktérium genetikailag manipulált változata a szabadba jutva elpusztítja a növények jelentős részét, és ellenőrizhetetlen szaporodásával potenciálisan veszélyezteti az emberi faj fennmaradását. Véleményét arra alapozta, hogy amikor ezt a baktériumot laboratóriumi körülmények között a búza talajába juttatta, valamennyi növény egy héten belül elsorvadt, tönkrement. Mivel ezt a baktériumot azért módosították, hogy alkalmassá tegyék szerves hulladékból alkohol előállítására, könnyen előfordulhat, hogy kikerül a szabadba. A biotechnológiai ipar támogatói “tudományosan elfogadhatatlan világvége forgatókönyv” terjesztésével vádolják a kutatónőt, és minden fórumon igyekszenek elhallgattatni. Ellenfelei az állásából is megpróbálták elmozdítani. Vala¬mi alapja azonban lehet az állításának, mert az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal visszavon¬ta a genetikailag manipulált baktérium szabadföldi kipróbálására kiadott engedélyt. A sorozatos botrányok után mind többen hangoztatják, hogy a genetikusok orosz rulettet játszanak a természettel és az egészségünkkel.

A műanyagiparra is jelentős fejlődés vár. A nagy atomszámú elemek előállításával számunkra is lehetővé válik olyan szilárd anyagok előállítása, amelyek mechanikai úton roncsolhatatlanok lesznek. Semmilyen ütő-, vágó- vagy présszerszámmal nem lehet kárt tenni bennük. Ellenállnak a savaknak és a magas hőnek is. A lövedékek, robbanószerek sem képesek szétszakítani őket. A fejlődés másik iránya a környezetbarát műanyagok létrehozása lesz. Ezeket nyugodtan ki lehet majd dobni, mert komposztálhatók lesznek, a természetben nyomtalanul lebomlanak. A trágyaként hasznosítható műanyag első változata már meg is született. A BASF vegyi konszern kutatóinak sikerült biológiailag teljes körűen lebomló műanyag fóliát kifejleszteni. A biohulladékhoz hasonló módon elrothadó fólia építőelemei az adipinsav, a butadinol és a tereftalsav molekuláris szinten a természetes anyagokkal azonos kémiai kötések szerint rendeződnek el. Ezáltal a mikro¬organizmusok képesek a műanyagot “feltörni”, és azt vízzé, szén-dioxiddá s biomasszává alakítani. Az új polimerkeverékből készült talajtakaró fóliát a betakarítás után nem kell felszedni, hanem trágyaként beszántható. A három rétegben elhelyezkedő molekulaláncok hosszának megváltoztatásával ebből a fajta műanyagból bevásárló szatyrot, szemetes zsákot és a páraelszívó fejekre szűrőt is elő lehet állítani.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.28. 01:27  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
.
Hasonló okok miatt nincs értelme annak a törekvésnek sem, hogy sokan mesterséges megtermékenyítés útján próbálnak átlagon felüli képességű utódokra szert tenni. Manapság egyre több nő fordul a spermabankokhoz azzal a céllal, hogy a tudományos élet kiválóságaitól begyűjtött ivarsejtekkel terméke¬nyíttesse meg magát. Arra számítanak, hogy ily módon zseni lesz a születendő gyermekük. Az esetek túlnyomó részében azonban csalódniuk kell, ugyanis a statisztikai kimutatások szerint a kiemelkedően tehetséges embereknek többnyire átlagos képességű gyermekeik születnek. Persze akadnak kivételek, de ennek az az oka, hogy a leszületni szándékozó léleknek szüksége van arra az alkotó légkörre, ami a tehetséges apa családjában uralkodik. Arra is van példa, hogy a hozzánk készülődő lélek azért választ magának világhírű apát, mert folytatni akarja az életművét. A fogantatásnak ennél a módjánál azonban nem alakulhat ki a kívánt állapot, mert eleve hiányzik az apa. Miután az utódlásnak ezt a módját jobbára olyan emancipált nők választják, akik egyedül kívánják gyermeküket felnevelni, még arra sincs remény, hogy legalább férji minőségben átvegye valaki a nevelőapa szerepét. Ilyen körülmények közé egyetlen értékes lélek sem kívánkozik. Így hiába az igyekezet, kárba vész az amúgy kiváló genetikai adottságokkal rendel¬kező test, illetve elfoglalja egy olyan lélek, akinek a fennálló körülmények is megfelelnek.

Visszatérve a klónozásra, ennek az eljárásnak az igazi veszélye abban rejlik, hogy megszűnik a világ változatossága, beszűkül az emberiség génállománya, és mi is arra a sorsra jutunk, mint azok a földönkívüliek, akiket kimentettek bolygójuk végső pusztulásából. Eredetileg ők is különbözőek voltak, de az alacsony egyedszám miatt utódaik egyre jobban hasonlítanak egymásra. Elmondásuk szerint azért járnak hozzánk szívesen, hogy gyönyörködjenek fejlődésünk sokrétűségében, és tanulmányozzák azt a végtelen lehető¬séget, amit a mi változatos fajunk kínál. Ennek bármilyen ideológia alapján való beszűkítése azért sem célszerű, mert könnyen meglehet, hogy az elkövetkező évszázadok legki¬válóbb tudósainak és művészeinek világrajöttéhez, kitelje¬sedéséhez éppen azokra a génekre lesz szükség, melyeket a most lenézett népcsopor¬tok hordoznak magukban. A külön¬böző rasszok vérkeveredéséből eredő kedvező folyamat egyébként már most is érezteti hatását. Kiri Te Kanawa, az opera világának “legszebb és legtehetségesebb dámája” nem született volna meg, ha az elmúlt évtizedek fajgyűlölete nem hagy alább, és a határok nem válnak nyitottá. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy az embernek nincs joga beavatkozni a teremtés rendjébe. Ha csak egyetlen egy társunkat megöljük vagy különböző tudományos manipulációkkal meggátoljuk világrajöttét, végzetes hibát követhetünk el. Hasonló tragé¬diát okozna a fasiszta fajvédő törvények feltámasztása, vagy az utazási szabadság politikai okokból történő korlátozása. Sohasem tudhatjuk ugyanis, hogy ezáltal nem egy olyan ember későbbi megszületését tesszük lehetetlenné, aki egy távoli világkatasztrófától menthetné meg az emberiséget.

Mellesleg még ha akarnánk sem tudnánk elárasztani a Földet klónozott szuperemberekkel, mert ennek biológiai akadályai vannak. Nemrég derült ki ugyanis, hogy az időközben elkezdődött génmanipulációs kísérletek első eredménye Dolly, a klónozott juh öregen született. Erről Ian Wilmut skót tudós számolt be, az általa életre keltett világhírű juh genetikai vizsgálata után. Dolly kromoszómái olyan komoly szerkezeti elváltozásokat tükröznek, amelyek csak öreg állatoknál figyelhetők meg. Eszerint a klónozott állat életkora nem a bejegyzett születési idejével azonos, hanem annak az állatnak az életkorával, amelyből létrehozták. A klónozott egyed tovább klónozása esetén ez a jelenség felgyorsul, és négy-öt generáció után már olyan mértéket ér el, hogy az embrió ki sem fejlődik, az új élet létre se jön. Ezt a folyamatot csak úgy lehetne lelassítani, ha az újszülötteket kló¬noz¬nánk. Ennek viszont semmi értelme sincs, mert a kiugró testi vagy szellemi adottságok csak felnőtt korban mutatkoz¬nak meg. Jellegzetessége még ennek a jelenségnek, hogy minél nagyobb fokot ért el az egyed az evolúciós fejlődési folyamatban, annál intenzívebben lép fel a halmozott örege¬dés. Úgy látszik a természet ily módon védekezik az ember illetéktelen beavatkozása ellen.

Az alacsonyabb rendű élőlények esetén azonban lehetsé¬ges, sőt hasznos a klónozás. Ezzel a mód-szerrel ugyanis a növé¬nyek közül kiválaszthatók a legéletképesebb egyedek, és tovább¬szaporításukkal számos előnyhöz juthatunk. A kló¬nozás tette lehetővé a növénytermesztésben a vírusmentes egyedek létrehozását is. Az ily módon előállított növények mentesek a fajtára jellemző kártevőktől, ami feleslegessé teszi a növényvédőszer-felhasználást. A klónozás a fokozatos elkorcsosulástól is megvédi a fajtát. Aki pl. fokföldi ibolyát vásárol, az biztosan klónozott dísznövényt vett. Amikor szár¬darabolással szaporítjuk a muskátlit, szintén klónozást végzünk.


folyt.
köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.27. 02:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A sci-fi irodalomban gyakran lehet olvasni, hogy a jövő nemzedéke lombikban, azaz “in vitro” fog megszületni. A lom¬¬bik¬bébi eljárás azonban várhatóan csak kísérleti célokat szolgál majd, mivel a természetellenes körülmények, az emberi testen kívüli fejlődés nagy valószínűséggel érzelmi károsodást okozna az utódokban. Sokkal reálisabb elképzelés az, hogy a gyermekek továbbra is természetes úton, az anya testében fognak kifejlődni, a szülés pedig a császármetszés egy továbbfejlesztett változata útján, fájdalom nélkül zajlik le. Ennél az újfajta eljárásnál a hasfalat energiasugárzó mani¬pulátorokkal nyitják meg, szülési komplikációk és a vérzés, a fájdalom, valamint a fertőzésveszély legcsekélyebb kocká¬zata nélkül. A műtét után nem keletkezik sebhely, nem lesz szükség kórházi ápolásra, az ily módon véghezvitt császár¬metszés pedig nem korlátozza a további szülések számát sem. Ennek az eljárásnak a beveze-tésével minden bizonnyal fele¬désbe merül majd a bérszülés intézménye is. Miután a terhes¬ségből már csak a gyermekvárás öröme marad meg, és nem kell többé tartani a szülés alatti fájdalmaktól, valamint az azt követő esetleges elváltozásoktól, ezért egyetlen nő sem fog idegenkedni többé gyermekei világrahozatalától. Az egész¬séges és minél jobb képességű utódok életre hozatala érdekében egyre több szülő fogja majd igényelni, hogy a megtermékenyítés testen kívül, a legéletképesebb ivarsejtek kiválasztása útján, ellenőrzött formában történjen.

Mint minden új korszaknak, sajnos ennek is lesznek negatív megnyilvánulásai. Sokakban ugyan ellenérzést fog kiváltani, de rohamosan fejlődni fog a génsebészet. Genetikai átültetés révén mi is elő tudunk majd állítani kimérákat, azaz vízi sellőket, farkasembereket, emberfejjel és lótesttel rendel¬kező kentaurokat, és egyéb szörnyeket. Ezeknek a sejtfúziós kísérleteknek az eredményes¬ségét feltehetően egy nálunk fejletlenebb bolygón fogjuk kipróbálni úgy, ahogy azt a régi történeti leírások szerint egy magasabb rendű civilizáció annak idején nálunk végezte. Ezt nem azért tesszük, hogy ártsunk az ott élőknek, hanem azért, hogy megteremtsük a mitológiájukat, hogy legyen miről regélniük a későbbi nemzedékeknek. Mellesleg ilyen jellegű génmanipulációkra már ma is képes a földi tudomány. Ennek leglátványosabb bizonyítéka a birke. Ezt a különös állatot néhány évvel ezelőtt a birka és a kecske hibridizációjával hozták létre.

Már ennek az évezrednek a végén sor kerül a klónozásra, ami a génmanipuláció első botrányköve lesz. A várható világméretű felháborodás azonban csak részben indokolt. Sokan azzal magyarázzák a félelmüket, hogy így soro¬zatban “gyárthatók” lesznek az Einstein-képességű egyedek, akik bűnözővé vagy diktátorrá nevelve elpusztítják a világot. Ez az aggodalom nagyfokú tájékozat¬lanságra vall. Az ember lényege ugyanis nem a testben, hanem a lélek¬ben van. Hiába születnek klónozás útján azonos kinézetű emberek, ezek mind különböző lélekkel fognak rendelkezni, így még annyira sem hasonlítanak majd egymáshoz, mint az egypetéjű ikrek. Testi adottságaik megegyeznek ugyan, de a természetük és a szellemi képességeik eltérőek lesznek. Ennek oka, hogy lelket nem lehet klónozni, sőt még megrendelni sem; nem tőlünk függ, hogy egy-egy testbe ki fog leszületni hozzánk a Földre. Einsteint sem a teste tette azzá, ami volt, hanem a lelke. Ezt az is bizonyítja, hogy a halála után megvizsgálták az agyát, és semmi különöset nem találtak rajta. Ennél meglepőbb bizonyítékkal is rendelkezünk a testi adottságok másodlagosságának bizonyítására. Anatol France Nobel-díjas író boncolásakor kiderült, hogy agyvelejének súlya az átlagos értéknek csupán a fele volt.

Ha csak a testi adottságoktól függne az érvényesülésünk, akkor az evolúciós fejlődési lánc csúcsán most nem az ember, hanem a delfin állna. A delfin agya ugyanis 30 dekagrammal nagyobb tömegű, mint az emberé, és jóval barázdáltabb is, melynek következtében agytekervényeiben 50%-kal több neuron van, mint a miénkben. Ezzel azonban csupán annyit sikerült elérnie, hogy az állatok között a legintelligensebbé vált. Hiába van egy élőlénynek szuperagya, ha nincs aki használja. A lélek színvonalától, fejlettségi fokától függ, hogy a test adottságait milyen mértékben képes használni. Az agytérfogatnak azért sincs meghatározó szerepe, mert a jelenlegi lerövidített életünkben kapacitásának csak a 10%-át használjuk. Ez a jelenség magyarázza a hidrokefáliában (vízfejűségben) szenvedők életképességét is, azt az orvosilag feltárt tényt, hogy viszonylag jól boldogulnak az életben annak ellenére, hogy gyakorlatilag nincs agyvelejük

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.26. 05:26  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A természetes gyógymódok és a technika segítségével az orvosok munkája is átalakul. Az ártalmas sugarakat kibocsátó röntgenátvilágítás szerepét átve¬szik a bioenergia-érzékelő rendszerek. Ezek legegyszerűbb változata a mag¬netokar¬diográf lesz. Ez a készülék alapvetően három egységből fog állni: egy Faraday-kamrából, egy kameraszerű detektorból, amely a mennyezetről nyúlik majd alá egy gömbcsuklós kar segítségével, valamint a jelfeldolgozó és megjelenítő egységből. A baleseti sebészetre szállított beteget nem kell költséges, hosszadalmas és veszélyes röntgenátvilágításnak alávetni, mert a szuperérzékeny tekercsekből álló detektor ráirányításával azonnal láthatóvá válnak a belső szervei. Az EKG-val ellentétben az MKG-s vizsgálatnál még elektró¬dákkal sem kell teleaggatni a pácienst. Ennek ellenére igen részletes és plasztikus kép rajzolódik ki az érzékelőfejhez csatolt monitoron, amit az tesz lehetővé, hogy az élő sejtek nem csak felvesznek, hanem ki is sugároznak magukból bio¬energiát. Szöveti károsodás esetén az energiasugárzás mértéke is megváltozik, ami az egészséges sejtektől való éles elhatárolódásban nyilvánul meg. Miután az MKG passzív képalkotó rendszer, vagyis semmilyen sugarat nem bocsát ki magából, a beteg belső szervei tetszőleges ideig vizsgálhatók a károsodás legcsekélyebb veszélye nélkül. Így arra is mód lesz, hogy műtét közben más szerveket is megfigyelés alatt tartsanak. Segítségével a gyógyulás folyamata is könnyen figyelemmel kísérhető. A vizsgáló helyiség elektromágneses leárnyékolására azért van szükség, mert a környezetünkben fellépő zavaró mágneses sugárzások százszor erősebbek, mint amelyeket a szervezet generál.

A későbbiek során nem lesz szükség erre a berendezésre, sőt árnyékoló kalitkára sem, mivel várhatóan kifejlesztünk egy olyan összetételű kristályt, amely mágneses sugárzás hatására látható fénysugarat bocsát ki magából. Ez a lencsévé formált kristály fémkeretbe foglalva, és egy kis nyéllel ellátva kerül majd forgalomba. Az orvosok ezt az eszközt a monok¬lihoz hasonlóan fogják hordani, vagyis a nyeléhez csatla¬koztatható fémlánc segítségével a gomblyu¬kukhoz erősítik, és köpenyük szivarzsebébe rakják. Így szükség esetén egy pillanat alatt kézbe vehetik, és miközben az egyik sze¬mükkel a beteg belső szerveit vizsgálják, a másikkal figyelemmel kísérhetik a külső állapotát. Miután a testbe pillantva közvet¬lenül látható lesz a betegség kiváltó oka, elmaradnak a több napos kivizsgálások. Nem kell többé a mellék¬hatásokból visszakövetkeztetni a betegség okára, így a téves diag¬nózisok száma elenyésző lesz. Szellemi fejlődésünk előrehaladtával nem fogunk használni mág¬neseskisu¬gárzás-érzékelő segédeszközöket sem. Az orvosok a Hatékony Érzékelés Kivetítés techni¬káját alkalmazzák majd, mind a betegség megállapítása, mind pedig a gyógyítás során.

Ennek a folyamatnak az eredményeként a jövőben a gyógyítás módja foko¬zatosan leegyszerűsödik, és egyre olcsóbbá válik. Ennek legfőképpen a társadalombiztosítási intézmények fognak örülni. Az érzéstelenítőkön, fájda¬lomcsillapítókon, és kötszereken kívül nem lesz többé szükség olyan drága műszerekre sem, mint az endoszkóp, laparoszkóp, hiszteroszkóp, a belső szerveket ultrahanggal vizsgáló szonográf, vagy a csillagászati összegekbe kerülő komputer-tomográf, a mágneses rezonanciaképet szolgáltató MRI, illetve a pozitron emissziós rétegvizsgáló, a PET. Lenyelhető minika¬merával sem kell bűvészkedi, amely egyelőre nem a kívánt módon halad, hanem oda fordul a gyomorban, illetve a bélrendszerben, ahová akar. Jellemző a hagyományos gyógyítás költségességére, hogy Kínában az emberek 90%-a a tradicionális gyógyítást veszi igénybe, és csak 10%-uk fordul a nyugati orvoslás művelőihez. Ennek ellenére az egészségügyi kiadások 90%-át a nyugati gyógyászati módszerek gyakorlásához szükséges eszközök beszerzésére és fenntartására fordítja a költségvetés. (Egyébként ugyanez a helyzet Indiában az ayurvedikus gyógymóddal.) Igazán nagy megtakarítást viszont a betegségek megelőzésével lehetne elérni. A WHO (Egész¬ségügyi Világszervezet) legutóbbi jelentése szerint az életmód 43%-ban, a környezetünk 27%-ban, a gyógyászati ellátás színvonala pedig csak 11%-ban befolyásolja a lakosság egészségi állapotát. Jelenleg azonban a megelőző gyógymódok csak azok számára hozzáférhetők, akik meg tudják fizetni.

A műszerek egyszerűsödésével párhuzamosan fokozatosan visszaszorul a gyógy¬szer¬gyártás is, mivel a jövőben nem alkalmazunk szintetikus készítményeket gyógyászati célra. Az operációk vértelenné válnak, mert a testet kizárólag szubatomi energiát kibocsátó manipulátorokkal fogják felnyitni. A legbonyolultabb szerv¬át¬ültetés is mindennapos, bevett gyakorlat lesz. A varratok, sebhelyek megszűnnek, ezért elmarad a több hetes kórházi ápo¬¬lás, a betegek még az operáció napján hazamehetnek. A műtét alatt sem fájdalom, sem fertőzés nem lép fel, így feleslegessé válik az altatás, és gyulladásokból eredő későbbi komplikációktól sem kell tartanunk. Az egészséges életmód következtében jóval kevesebb beteg lesz mint ma, műtéteket szinte kizárólag csak balesetek esetén fognak végezni. A vértelen műtétek járulékos következménye lesz még, hogy szükségtelenné válik a vérátömlesztés, így meg¬szűnik az oly sok gondot okozó véradás problémája. A kórházi ágyak megszüntetéséhez jelentős mértékben hozzá fog járulni a természetgyógyászati módszerek általános alkalmazása. Ezek segítségével minden ember önmaga orvosa, saját testének tudatos karbantartója lesz.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.25. 05:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Információtárolásra nem kompakt-, vagy mágneslemezt, hanem kristálykorongot fogunk alkalmazni. Ezen a videolemezhez hasonló eszközön a mecha¬nikus bemélyítések illetve vaspor helyett nagyságrendekkel nagyobb tároló¬kapacitású kristályszemcsék rögzítik majd az adatokat. A jelenleg legígéretesebbnek tűnő biochip azért nem fog beválni, mert mint minden élő szer¬vezet ez is öregedik, így hosszú távon megbízhatatlanná válik. Ennek alapján úgy tűnik, hogy elhamarkodott volt fizikusainknak az a bejelen¬tése, hogy a Single-Electron Tunneling effektus “a legvégső miniatürizálásnak tekinthető a mikroelektronika területén”. A SET-nek is nevezett villámgyors kapcsoló és tároló egység elvét az orosz Konsztantyin Liharev és Alekszander Zorin dolgozták ki, és a komputertechnikában lázasan vizsgálják alkalmazásának lehetőségét. A legparányibb bináris táro¬lókban azonban az “igen-nem” állapotot nem irányított elektronok, hanem szubatomi energia¬részecskék fogják megjeleníteni. Ez azt jelenti, hogy a miniatürizálásnak, illetve a tárolókapacitás növelésének nem lesz fizikai határa. Csupán a mindenkori technológiai fejlettségünk szabja meg, hogy mennyi információt tudunk belepréselni a kristályba.

(Fontos saját megjegyzés: az írás az 1990-es évek végén és 2000 évek elején készült!
Karsay István)A jelenlegi adatrögzítő technikánk egyébként nem csak a jövővel, hanem a múlttal összehasonlítva is lemaradásban van. Az inka birodalomban egy rövid kötélbe font zsinórfüzér szolgált az államháztartással kapcsolatos adatok tárolására. Ennek a “quipu” (kipu)-nak nevezett ősi komputernek a leolvasásánál a zsinórok számán, hosszán, a szálak színein, és a különböző szövésmintákon kívül figyelembe vették a zsinórokra kötött csomók elhelyezési módját, követési távolságát, sőt még a csomó formáját is. Nálunk a legmo¬dernebb adatrögzítőnek tekintett kompakt lemezen is csupán két jellemző hordozza az információt: az azonos mélységű és szélességű vájatok hossza és követési távolsága. Nem csoda, hogy ezekkel a többszörös jellemzővel bíró kisméretű eszközökkel a több ezer évvel ezelőtt élt hivatalnokok olyan pontos nyilvántartást tudtak kialakítani, hogy a hatalmas birodalomban még egy nyílvessző sem tűnhetett el nyomtalanul.


Nincs kizárva, hogy a telefon szerepét is átveszi majd a telepátia, de ehhez az szükséges, hogy előbb mindenki megtanulja az agyfrekvencia lecsök¬kentésének módszerét. Amíg ez nem történik meg, addig mi is kénytelenek leszünk agyhullámerősítő készüléket alkalmazni, ahogy egyes Földön kívüli civilizációk tagjai, akiknél az övükre csatolt fémdoboz valószínűleg ugyanezt a célt szolgálja. Egy fejpántként felrakható hatékony tolmácsoló eszköz megszünteti a különféle nyelven beszélő emberek közötti kommunikációs nehézségeket is. Az idegen nyelveken nyomtatott szöveg megértése sem fog gondot okozni. Erre a célra telepatikus írásértelmező ceruzákat használunk majd. Ennek a Földön kívüli civilizációk által általánosan alkalmazott eszköznek az egyik végén egy lencseszerű mikrokamera van, amely a sorok fölött végighúzva leolvassa az egymás után következő betűket. Egy beépített mikrochip a szóközök segítségével értelmezi a szavakat, és ezeket egy konverterbe juttatja, ami a szöveget szubatomi energia-hullámokká alakítja át. Végül a szöveg tartalmától függő különböző frekvenciaspektrumú energiahullámok a toll másik végén elhelyezett mini antennára kerülnek, amely telepatikus úton agyunkba sugározza az információt.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.24. 05:24  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A jelenlegi néhány százalékos hatásfokú lámpáink helyett olyan fényforrásokat gyártunk majd, ahol a fotonokat valamely anyag atomjainak szubatomi energiarészecskékkel való bombázása útján fogjuk gerjeszteni. A jövőben tehát a fény nem egy hőforrás mellékterméke lesz, így a fényerő növe¬lését várhatóan nem akadályozzák többé hőelvezetési nehézségek. A nagy hatásfokú fénykeltés másik lehetséges módja, hogy belülről fluoreszkáló festékréteggel ellátott üvegballonba szubatomi energiagenerátort helyezünk, és a fényt a kisugárzott energia kelti a fluoreszkáló réteg gerjesztése által. Az American Electric Power Co. egyébként már ma is gyárt ilyen fényforrásokat, azzal a különbséggel, hogy a 20 évig is használható és csak negyedannyi villamos energiát igénylő “E-lám¬pá¬ban” a gerjesztést nem szubatomi, hanem elektro¬mágneses sugárzás végzi.

A költséges villanyárammal működő klímaberendezé¬seket felváltják majd a szubatomi energiával működő környezetkímélő fűtő és hűtő berendezések. Elsősorban életünk minőségét fogja javítani, hogy a későbbiek során az ipar átáll a zajmentes szerszámok gyártására. A készülékház alatt egy vékony szubatomi energiafal távol tartja a levegőt a zajkeltő mechanizmustól, így nem kell többé szenvednünk az aszfalttörő kalapácsok, láncfűrészek és egyéb munkagépek fülsiketítő lármája miatt. A zajártalom csökkenéséhez jelentős mértékben hozzá fog járulni, hogy a városokban a felszíni közlekedés is nesztelenné válik. Nem lesz többé motorzaj és a gumiköpenyek által keltett surrogás is megszűnik, mert az állórész nélküli hibridmotorokkal hajtott gépjárművek kerekek nélkül fognak siklani az út felszíne felett. Így az utak sem fognak kopni, ráadásul a jegesedésből eredő csúszásveszéllyel sem kell számolni.

A leglátványosabb változásokat azonban az építőiparban fogjuk tapasztalni, ahol a jövőben valószínű¬leg nyugdíjba fogják küldeni a toronydarukat, mivel energia¬besugárzással bármekkora méretű és tömegű tárgy súlytalanná tehető, így az utánunk következő generációk számára az emeletes házakat feltételezhetően már előre gyártott lakáson¬ként fogják könnyedén egymásra emelni, és néhány nap alatt összeszerelni. Érdekes alkalmazási területe lesz a szubatomi energiának, hogy koncentrált Yin jellegű energiasugárzással le lehet lassítani, ki lehet tágítani az időt. Ez lehetővé teszi a gyorsított öregedés-vizsgálatot. Ebben a zónában ugyanis pár óra alatt több évtizedet öregedik az anyag, így mentesülünk a költséges fárasztó-vizsgálatoktól.

Az már szinte természetes, hogy mint minden új dologban, így a szubatomi energiában rejlő lehetőségek kihasználása terén is az elektronikai ipar fog élen járni. A jövőben a számítógépek használata általános lesz, mert megszűnik a programnyelv, nem lesz szükség külön előképzettségre ahhoz, hogy valaki számítógéppel kommunikáljon. Ez a közvetlen kommunikáció várhatóan nem beszéd útján fog létrejönni. Utódaink minden valószínűség szerint telepátiával, vagyis az agyból kiáramló gondolati kisugárzások útján fogják a számítógépeket különféle feladatok elvégzésére utasítani. Ilyen irányú kísérletek egyébként már évek óta folynak Japánban, nagy sikerrel. Ugyanígy fogjuk használni a híradás¬technikai készülékeket, gondolatainkkal szabályozzuk majd a fűtést, a világítást, sőt még az ajtó kinyitását is telepatikus úton végezzük majd.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.23. 05:57  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ennek az egészségügyi szempontból igen előnyös helyzetnek azonban lesz egy hátulütője is. A szubatomi sugárforrás nem csupán a rágcsálókat és a rovarokat fogja elüldözni, hanem megőrjíti, menekülésre készteti a szomszédban tartott háziállatokat is. Ennélfogva törvényalkotással rendezendő ellentét fog kialakulni az eb- és egyéb háziállattartók, valamint a kártékony élősdiektől sza¬ba¬dulni akaró polgárok között. A szubatomi energiasugárzó hordozható változatának a kirándulók, a turisták látják majd nagy hasznát. Övükre erősítve távol tarthatják maguktól a szúnyogokat, a kullancsokat, a méheket, darazsakat és egyéb rovarokat. Még a kutyák és a különféle vadállatok ha¬rapásától is megvédi őket. Nem kell többé tartaniuk a maláriától, a Lyme kórtól és a ragadozók támadásától. Az előzőekben ismertetett szubatomi germicidlámpa a bakteriális és vírusos fertőzésektől fogja az utazókat megóvni. A trópusi országokban is nyugodtan ehetnek-ihatnak bármit, ha előt¬te ezzel a csíramentesítő eszközzel besugározzák.

A szubatomi energiasugárzó segítségével a kártevő-mentesítésen kívül egy sok gondot okozó egészségügyi és esztétikai problémát is megoldhatunk. Különösen földszintes épületekben igen gyakori jelenség, hogy szigetelési hiányosságok miatt a falak átnedvesednek, salétromossá válnak, majd leomlik a vakolat. Ez a baj azonban elhanyagolható amellett, hogy a vizes falak miatt megnő a belső terek relatív páratartalma. Ennek következtében megindul a penészképződés, az épület dohossá, nyirkossá válik. Ez azon túlmenően, hogy a nedves helyiségben élők, dolgozók közérzetét rontja, előbb-utóbb asztmát, tuberku¬lózist és reumát okoz. Emellett télen jelentősen megnő az épület fűtési költsége is. Sokan úgy próbálják ezt a problémát megoldani, hogy a leomlott fal helyére vízzáró vakolatot hordanak fel. Ez azonban nem segít, mivel a fal belső szerkezetén át felszivárgó víz és ásványi sók egy idő után megjelennek a csodavakolat felett. Végleges megoldást eddig csak a hiányzó, illetve tönkrement szigetelés pótlásával lehetett elérni. Ennek több módja is van, pl. a nedves falakat szakaszosan elfűrészelik, és a résekbe szigetelő lemezeket ütnek be, vagy lyukakat fúrnak bele, amelyen keresztül műgyantát injektálnak a falba, ami megszilárdulva eldugaszolja a hajszálcsövecskéket.

Ezek a rendkívül fáradságos és költséges eljárások azonban mellőzhetők, ha az épület közepén elhelyezünk egy Yang jellegű energiát kibocsátó szubatomi sugárforrást. A gene¬rátorból kiáramló pozitív mágneses sugárzás semlegesíti a kapilláris csövekben uralkodó intenzív gravitációs vonzást, és emiatt a hajszálcsövecskékben nem tud többé felszivárogni a víz. Ennél a megoldásnál nincs szükség elektródákra, és az egyes helyiségeket sem kell külön-külön készülékkel ellátni, mert a szubatomi energia átszivárog minden anyagon, és a hatókörzetén belül az egész épületet kiszárítja. Nagy hatás¬fokú elektromágnest alkalmazva hálózati táplálásra sincs szükség, mivel a készülék gerjesztésről egy beépített telep is képes gondoskodni.
Visszatérve az ipari felhasználásra a hegesztések során nem hőenergiával, hanem szubatomi energiasugárzással fogjuk a kohéziós erőt megszüntetni, és a fématomokat egymásba folyatni. Az öntés művelete is jóval egyszerűbbé válik, mert az energiasugárzással meglá¬gyított fémet viszonylag egyszerű módon lehet majd a kívánt formára idomítani. Mivel ez a technológia nem jár hőfej¬lődéssel, az egymáshoz hegesztendő anyagok nem égnek el, ami azt eredményezi, hogy a fémeken kívül más anyagok is összeköthetők lesznek ezen a módon. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben nem lesz szükség ragasztókra. Ha eltörik valami, vagy ha két azonos illetve különböző anyagot egymáshoz akarunk erősíteni semmi mást nem kell tenni, mint az összeillesztendő felületeket Yang jellegű elektromágnessel besugározni, majd egymáshoz préselni. Az ily módon létrejött kötés felülmúlja a legjobb ragasztó által biztosított szilárdságot is, mivel anyagfolytonosságot hoz létre.

Amennyiben az anyagból nem vonjuk ki a Yang energiát, ez azzal a következménnyel jár, hogy eltaszít magától minden más anyagot. Ily módon megvalósítható az ideális súrlódásmentesség. Ennek szintén a gépipar veszi a legnagyobb hasznát, mert ha a fém alkatrészeket pozitív szubatomi energiarészecskékkel sugározzuk be, akkor megfoghatatlanul síkossá válnak még akkor is, ha egyéb¬ként érdes a felületük. A súrlódásmentesség nem csak a különböző gépek hatásfokát fogja növelni, hanem megszűnik az alkatrészek kopása, és nem lesz szükség kenőolajra sem. Ezáltal minimálisra csökken a mechanikus szerkezetek karbantartásigénye. Nem zárható ki, hogy szubatomi sugárkezeléssel megoldható lesz a vas rozsdamentesítése is. Ennek lehetőségét az a megfigyelés támasztja alá, hogy a meteoritokban és a Holdról származó kőzetekben levő vasszemcsék nem korrodálódnak. A tudósok szerint ennek oka a kozmikus sugárzásban keresendő.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.22. 01:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
.
A forradalmi változások azonban az iparban fognak leginkább mutatkozni. Szinte nem lesz olyan iparág, amelyet ne érintene a szubatomi energia koncent¬rált felhasználási lehetősége. Az energia-besugárzás kohézióerő-csökkentő képességét valószínűleg a gépipar fogja leginkább kihasz¬nálni. A korábban alkalmazott mechanikus daraboló, vágó módszerek helyett a fémeket koncent¬rált energiasugárzással szabjuk majd megfelelő méretre. Ez a fajta sugár még a lézernél is precízebben és hatékonyabban vágja az anyagot.

Mellesleg a “szubatomi energiakést” a földönkívüliek nálunk is gyakran alkalmazzák az állatcsonkításoknál. Segítségével élő állatok¬ból pillanatok alatt távolítanak el különböző szerveket, többnyire azért, hogy megállapítsák a környezetszennyezés mértékét a Földön. A “kis szürkék” által végzett kísérletek sajátos indítéka még, hogy az emlősállatok is rendelkeznek érzelmekkel. Miután ennek a civilizációnak az érzelmi világa leépült, az “ész-érzelem-ösztön” egyensúlyának helyre¬állítása érdekében az embereken végzett kísérletek mellett elkezdték állatvilágunk tanul¬mányozását is. A koncentrált szubatomi energiasugárzás használatának egyértelmű bizonyítéka, hogy a visszamaradt tetemeket még a közismerten dögevő prérifarkasok sem hajlandók eltakarítani. Mind a prérifarkas, mind a kutyák néhány méterrel a tetem előtt megállnak, majd érzékelve az energiasugárzást eliszkolnak. Az intenzív szubatomi energia¬sugárzásnak tudható be az is, hogy az ily módon elpusztult állatok sebfelülete sokáig nem indul oszlásnak. A szubatomi energiakés érdekessége, hogy nem csak a molekulákat hagyja épen, hanem a sejteket is, az egyes szöveteket a sejtfalak mentén választja el egymástól.

A IV. fejezetből tudjuk, hogy az állatok agyfrekvenciája megrekedt alfa szinten, ezért igen érzékenyen reagálnak a szubatomi energiasugárzásokra. Ennek alapján Klein-alak¬zatban tekercselt koncentrált energiasugárzókkal könnyen megoldható lesz a nem kívánt helyekről való távoltartásuk. A mezőgazdaságban pl. nem lesz többé szükség költséges vadvédelmi kerítésekre, és a meglehetősen alacsony hatásfokú madárijesztőkre. Elég lesz a védendő terület közepére leszúrni egy elemmel gerjesztett, hajszálvékony huzalból tekercselt sugárforrást, és ettől kezdve a vadak illetve a madarak nagy ívben elkerülik a környéket. Mivel a szubatomi energia elnyelődik a talajban is, egyúttal meg-oldódik a mező¬gazdaságilag hasznosított földterületek rágcsálómentesítése. Ez nem fogja károsan befolyásolni a termőföld állagát, mert a giliszták kifejezet¬ten kedvelik a szubatomi sugárzást, így talajporhanyósító feladatukat továbbra is el fogják látni. A rágcsálómentesítés jelentős mértékben hozzá fog járulni az éhínség felszámolásához is. A termést nem csak a mezei-, hanem a városi rágcsálók is nagymértékben pusztítják. Jelenleg tízszer annyi patkány él a Földön, mint ahány ember. Indonéziában a rizstermés kb. 15%-át a patkányok falják fel. Csupán ezzel a mennyiséggel 20 millió ember lakna jól egész éven át.

Ezen a módon könnyen megoldható lesz a madarak elriasztása a repülőgépek, illetve a repülőterek közeléből. Jól használható ez a módszer a műemlékek védelmére is. Egyébként Párizsban már elkezdték egy hasonló elven működő rendszer kiépítését. Először a Louvre épületére szereltek fel egy elektro-mágneses riasztót, és az eredménnyel igen elégedettek voltak. Ezt követően a Palais Royal árkádjai alatti drága butikokat és vendéglőket szabadították meg a galamboktól. Korábban semmilyen eszközzel nem tudták elérni, hogy a boltívekben ne rakjanak fészket. Most megpihenni sem hajlandók a közelben, nemhogy letelepedni. Hátránya azonban ennek a kezdetleges rendszernek, hogy a telepítése nagyon drága. A gyengeárammal táplált vékony drótok előnytelen tulajdon¬sága még, hogy egyszerre bocsá¬tanak ki Yin és Yang jellegű sugarakat, ezért a hatásfok nem túl magas, és a huzalokkal átszőtt épületek, szobrok látványa sem éppen esztétikus. A koncentrált sugárforrás viszont men¬tes ettől a hátránytól, és az ára is olyan alacsony lesz, hogy sokan az otthonaikban is alkalmazni fogják az egerek, patká¬nyok, csótányok, poloskák, pókok, molyok, hangyák, atkák kiűzésére, illetve a szúnyogok és a legyek távoltartására.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.21. 09:57  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A jövőben megszűnik az éhínség is, és ez nem kizárólag a termésátlagok növekedésének, a mezőgazdasági kultúrák földrajzi kiszélesedésének, hanem a megtermelt élelmiszerek hosszú idejű eltarthatóságának, veszteségmentes szállítható¬ságának lesz köszönhető. A koncentrált szubatomi energia¬sugárzás baktériumölő hatását kihasználva, a közvetlenül fel nem használt élelmi¬szereket raktározás előtt energiával fogják kezelni, minimálisra csökkentve ezáltal a romlásveszélyt. A konzerveket ezután nem rákkeltő vegyszerekkel, nem is vitaminkárosító hőkezeléssel tartósítják majd, hanem energiabesugárzással teszik őket hosszú ideig frissé és gusztusossá. Az élelmiszeripari termékek tartósítása terén ennek az új sterilizáló módszernek főleg a tejiparban lesz nagy jelentősége, mivel a jelenleg alkalmazott pasztörizálás nagymértékben káro¬sítja a tej vitaminjait, és elpusztítja az enzimtartalmát.

Sugárzással történő sterilizálást egyébként már ma is használnak mind az élelmiszeriparban, mind pedig az orvosi segédeszközök gyártása során, pl. injekciós tűk csíramen¬tesítésére. Ez idő szerint azonban a sterilizálás radioaktív sugárforrással történik, ami nagyon megdrágítja az eljárást. A tetemes költség egyrészt a gamma sugarakat előállító kobaltágyú magas árából, másrészt a kezelő személyzetet a káros radioaktív sugaraktól védő biztonsági felszerelés kényszerű alkalmazásából ered. Miután a szubatomi energiabesugárzás nem jár ilyen hátrányokkal, ezért semmi sem fogja meggátolni ennek a tartósító eljá¬rásnak a széleskörű elterjedését. Ráadásul a radioaktív sugárzással ellentétben a tartósított élelmiszerben nem keletkeznek szénhidrogének valamint szabadgyökök, amelyek rákot, érelmeszesedést és korai öregedést okoznak. Mellesleg az ökotermékeknél szigorúan tilos a sugárkezelés, ezért a biogazdálkodásban már régóta alkalmaznak egy egészségre ártalmatlan fertőtlenítést. Ennek során az élelmiszereket vákuumtérbe helyezik, majd kis mennyiségű vizet fecskendeznek be, ami hirtelen gőzzé válik, és szinte lerobbantja róluk a kórokozókat. Nagy hát¬ránya ennek a módszernek, hogy tetemes beruházást igényel. Jelen¬tős mértékben csökkenti a vesz¬teséget az is, hogy megszűnik a fagykár. Az ingyen energia következtében ugyanis télen fűteni fogják az élelmiszer¬rak¬tárakat, és elárusítóhelyeket. A távoli jövőben erre sem lesz szükség, mert a +23 oC -on temperált hőmérséklet az egész fölggolyón megszünteti a telet. Ennek a helyzetnek a legnagyobb előnye azonban az lesz, hogy duplájára emelkedik a mezőgazdasági termények mennyisége. A tél megszűnésével ugyanis a mérsékelt égöv alatt is kétszer teremnek a gyümölcsfák, és a gabona- s egyéb haszonnövények termését is évente kétszer takaríthatjuk be.

Az éhínség megszűnéséhez várhatóan az egészséges táplálkozási szokások is jelentős mértékben hozzá fognak járulni, mert a húsevés fokozatos csökkenése következtében jelentős - eddig takarmánytermesztésre használt - földterület szabadul fel világszerte. Mivel az állattenyésztés során átlagosan 10 kg takarmányból lesz 1 kg színhús, a korábban takarmánytermesztésre használt szántóföldek emberi táplálkozásra alkalmas növényekkel való betelepítése egyik évről a másikra tízszeresére növelheti a rendelkezésre álló élelmiszer mennyiségét. Miután ilyen nagy tömegű élelmiszerre nem lesz szüksége az emberiségnek, a termőterület egy része kivonhatóvá válik a művelés alól, ami lehetővé teszi a vetésforgó visszaállítását. Jelenleg a minél nagyobb haszon elérése érdekében már sehol a világon nem alkalmazzák a termőföld regenerálásának ezt az ősi módszerét. Pihentetés helyett műtrágyával próbálják pótolni az elhasználódott ásványi anyagokat. A talajerő vegyi anyagokkal való pótlása azonban nem érte el a kívánt hatást. A nem megfelelő módon, és nem megfelelő mennyiségben kiszórt műtrágya, valamint a gyomirtó- és permetező¬szerek megmérgezték a talajt, a rajtuk termelt zöldségek, gyümölcsök pedig az embereket. A fenti módszerek együttes alkalmazásával azonban ez a helyzet megváltoztatható. A tudati felvilágosítás, és a szubatomi energia széleskörű alkalmazása lehetővé teszi a kellő mennyiségű és minőségű táplálék előállítását.

A vetésforgó alkalmazásával lehetőség nyílik a gyomoktól való végleges megszabadulásra is. Jelenleg vegyszeres irtással próbáljuk visszaszorítani a gaz terjedését, de ez a haszonnövényekbe is felszívódik, és az emberi szervezetbe jutva különféle betegségeket vált ki. A Hirosima Egyetem kutatói azonban nemrégen találtak egy páfrányfélét, ami azzal tűnik ki a többi közül, hogy közötte nem marad meg más növény, sőt a rovarokat is távol tarja. Ennek következtében a nagy telepekben tenyésző “uradzsiro” páfrány alkalmas lenne arra, hogy a művelés alól kivont területeken kiirtsunk minden növényi és állati kártevőt. Néhány év múlva a páfránytelep kiszántásával, a növények összegyűjtésével és megsemmisítésével biológiailag tiszta területeket kapnánk, ahol a kultúr¬növények zavartalanul növekedhetnek. A kutatók a páfrány gyö¬keréből kloroform segítségével kivonták a hatóanyagot, így arra is lehetőség van, hogy ezen a módon emberre veszélytelen, mellékhatás¬men¬tes növényvédő szert állítsanak elő. Jellemző ennek a szernek a hatékonyságára, hogy amikor csírázásnak indult magot kezeltek vele, a növekedés azonnal megállt, majd a mag vörös színű lett, és hamarosan elhalt. Eddig az összes növényi maggal végzett kísérletek hasonló eredménnyel végződtek. A kutatók most azon fáradoznak, hogy a koncentráció beállításával meghatározzák a szer alkal¬mazási módját


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron