Ezoterika

Kép
Karsay   2019.07.05. 07:09  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A fejlődésben jelenleg élen járó 300 millió fős Egyesült Államoknak nem érdeke, hogy másod- illetve harmadrendű hatalom legyen az 1,3 milliárd fős Kína, illetve az 1 milliárd lakosú India mögött. Nem is szólva a régi vetélytárs, Oroszország feléledéséről. A Szovjetunió szétesése nem csak politikai téren, hanem gazdaságilag is padlóra juttatta Oroszországot; a szubatomi energia széleskörű hasznosítása azonban potenciális esélyt adna az oroszok újbóli felkapaszkodására. Ráadásul az ingyen energia lehetővé tenné a nyomor és a bűnözés felszámolását, így a volt ellenfél ütőképességét belső nehézségek sem nehezítenék többé. Amerikának jelentős kára származik abból, hogy a titkos kutatások eredményeit nem dobja piacra; de elég gazdagok ahhoz, hogy ezt megtehessék. Ez a gondolkodásmód érthető, de egy dolgot figyelmen kívül hagy. Az új technológia elterjedésének akadályozásával, a régi technológia konzerválásával rohamosan pusztul a környezetünk, és a nagy titkolózások közepette egyszer csak megsemmisül a világunk. Ebben az esetben már nem lesz jelentősége annak, hogy ki járt az élen a fejlődésben, mert a természet tönkremenetelével az elsők ugyanúgy elpusztulnak, mint az utolsók.


A kiszivárogtatott hírek szerint az UFO-k különböző planétákról érkeznek, és a világ számos pontján, több ezer méteres mélységbe telepített hatalmas tenger alatti bázisokon állomásoznak. Ezeken a városszerű bázisokon közel 4000 űrhajó tartózkodik állandó jelleggel, a szakértőkből álló személyzeti állomány pedig meghatározott időközönként cserélődik. A földönkívülieknek azonban nem csak az óceánok mélyén vannak támaszpontjaik, hanem a szárazföldön is. Korábban titkosan kezelt katonai információk szerint az Egyesült Államok területén már több mint tíz földalatti bázis van az idegenek tulajdonában, ezek közül kettő hivatalosan is engedélyezett. A jelek szerint a Földön kívüli asztronauták nem inváziós céllal érkeztek a Földre, szerepük kizárólag a megfigyelésre korlátozódik. Sok ember számára természetes, hogy ezek az űrlények ellátogatnak hozzánk. Korábban a sci-fi írók azzal rémisztgettek bennünket, hogy a galaktikus jövevények elpusztítják a Földet, sugár¬fegyvereikkel lerombolják városainkat és kiirtják az emberiséget. Ezzel szemben a megfigyelések zöme azt bizonyítja, hogy a hozzánk látogató idegenek antik istenekre emlékeztető olimposzi közönnyel viseltetnek irántunk.

Sokan sérelmezik is, hogy miért nem veszik fel a közvetlen kapcsolatot az emberiséggel. Ennek több oka is lehet, ezek közül a legvalószínűbb, hogy a két civilizáció között óriási a fejlődésbeli különbség, így egyszerűen nem tudnak mit kezdeni velünk. Az ő viselkedésük hasonlatos ahhoz, ahogy mi viselkedünk a termeszhangyák társadalmával szemben. Ha valaki meglát az erdőben egy termeszhangyavárat, mit tesz vele, elpusztítja? Nem, legfeljebb érdeklődéssel figyeli. Ugyanezt teszik a hozzánk látogató idegenek is velünk. Pusztító szándékuktól azért sem kell tartanunk, mert az univerzum törvényei szigorúan tiltják, hogy egy intelligens erő fejletlenebb civilizációkat megtámadjon és megsemmisítsen. A másik ok, hogy bármely civilizáció csak élve jelent értéket, egy holt bolygó maximum nyersanyagbázisként jöhetne szóba, de az ő fejlettségi szintjükön már nem valószínű, hogy nyersanyag¬szükségle¬teiket bányászás útján elégítik ki. Ők úgy lehetnek velünk, mint mi a természettel, ha kipusztítanánk a föld növény- és állatvilágát, mire mennénk vele?

A földi élet, úgy ahogy az univerzum, csonkítatlanul, a természet törvényei által megteremtett harmonikus egységben képes csak kiteljesedni. Sokan feltehetnék azt a kérdést is, hogy jó-jó, de mi van akkor, ha egy paranoiás őrült beszabadul az erdőbe, és széttapossa a termeszhangyák várát? Ilyen őrültek természetesen bármely értelmes lények által lakott bolygón lehetnek, de ezekre a felelősségteljes kozmikus utazásokra olyan személyeket küldenek ki, akik magas intelligenciával és kifogástalan etikai érzékkel rendelkeznek, vagyis olyanokat, akik tisztában vannak cselekedetük következ¬ményeivel. Vannak, akik azért aggód¬nak, hogy az idegenek majd beleavatkoznak az életünkbe, megváltoztatják a politikánkat. Erre szintén azt lehet vála¬szolni, hogy ha mi látnánk, hogy a sötétebb színű hangyák háborút indí¬tanak a világosabb színűek ellen, akkor beavat¬koznánk ebbe a konfliktusba? Minden bizonnyal nem, mivel semmi érdekünk sem fűződne hozzá.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.04. 07:55  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Hivatalos körök gyakran hivatkoznak Orson Welles 1938-ban sugárzott rádiójátékára “Világok harca” címmel, amely az Egyesült Államokban országos pánikot keltett. Ez a balul sikerült rádióadás állítólag rámutatott arra, hogy az ismeretlentől való félelem kollektív hisztériát eredményez. Nagy a való¬színűsége azonban annak, hogy a kormányszervek titkolódzása nem a pánik¬keltéstől való félelemnek tudható be, hanem sokkal inkább annak, hogy az ily módon megszerzett információkat katonai titokként kezelik. Erősen gyanítható, hogy a nagyhatalmak szigorúan őrzött laborató¬riumaiban, óriási költséggel, és speciális szakemberek bevonásával intenzív kutatások folynak az UFO-k által hasz¬nált rejtélyes energia mibenlétének kiderítésére. A szeren¬csétlenül járt UFO-k darabjainak, valamint a különböző meghibásodások folytán viszonylag ép állapotban birtokukba jutott példányoknak az analizálása útján lázas sietséggel folyik a járművek hajtóművének rekonstruálása.

A titok hosszú távú megőrzésének elengedhetetlen feltétele volt a közvélemény manipulálása, az emberek félrevezetése is. Ezt a feladatot a Központi Hírszerző Hivatal látta el. Tevékenységük leghatékonyabb eredménye a “Project Blue Book”-on alapuló Condon jelentés volt, amely megpróbálta nevetségessé tenni a korábban feljegyzett UFO-megfigyeléseket. Edward U. Condon az UFO-jegyző¬könyveket kivizsgáló tudományos bizottság elnöke ezt úgy érte el, hogy a teljesen egyértelmű és megcáfolhatatlan eseteket egyszerűen figyelmen kívül hagyta, a többit pedig meteoro¬lógiai megfigyelő ballonnak, földi rakétakísérletnek vagy atmoszferikus optikai jelenségnek minősítette. A Colorado Egyetemen két éven át folytatott vizsgálat 1969-ben fejeződött be, és a tudományos körökben is erősen vitatott értékelés közzététele évtizedekre visszavetette az UFO-kutatást. Ettől kezdve egyetlen neves tudós sem volt hajlandó komolyan foglalkozni ezekkel az észlelésekkel, és az újságírók is lépten-nyomon nevet¬ségessé tették azokat, akiknek ilyen jellegű élményben volt részük. Némi változás csak az utóbbi években, Condon beismerő nyilatkozata után állt be. Közvetlenül halála előtt ugyanis bevallotta, hogy a “Blue Book”-ként hírhedtté vált dezinformációs jelentést a CIA utasítására állította össze.

Ami azt illeti, ez a beismerés a közvélemény számára nem okozott meg¬lepetést. Az emberek kezdettől fogva sejtették, hogy ez a tudományos köntösbe öltöztetett bohóckodás nem más, mint egy átfogó dezinformációs hadművelet. Az újságírók sem titkolták a véleményüket erről az ügyről olyannyira, hogy vicceket is gyártottak róla. Ezek közül legszellemesebb egy karikatúra volt. Ezen két apró termetű ufonauta magával vonszolja Edward Condont, hogy a háttérben látható repülő csészealjjal elrabolják. A Colorado Egyetem kapujában álló professzortársai utánaszólnak: “Nyugalom dr. Condon, mondja csak azt, hogy mi semmit sem hiszünk el az egészből.”

Mivel a világ eddig két egymással szembenálló nagyha¬talom érdekszférá¬jába tartozott, biztonsági szempontból érthető volt ez a nagyfokú titoktartás, indokolt volt a technikai fölény megszerzésére való törekvés. A legutóbbi évek politikai eseményei, a nagyhatalmak egymással való kibékülése azonban egyre kevésbé indokolják ezt a titkolódzást. Az enyhülés következtében a katonai tömbök lassan feloszlanak, és belátható időn belül megszűnik a világ megosztottsága. Ilyen körülmények között nem az elzárkózás, hanem a helyzet nyílt feltárása lenne a kívánatos politika. A rendelkezésre álló információk kicse¬rélésével, a kutatási lehetőségek egyesí¬tésével nagyobb eredményeket lehetne elérni, mint egymástól elszigetelt, sokszor párhuzamosan folyó kísérletez¬getésekkel.
Nem segíti elő az együttműködést, hogy a nemzetbiztonsági hivatalok által elrendelt kényszerű hallgatásnak politikai okai is vannak. Ez abból a felismerésből ered, hogy ha a szubatomi energia hasznosítási módja széles körben ismertté válna, akkor a fejlődő országok nagyon gyorsan felzárkóznának, és komoly geopolitikai tényezővé válnának a világban. Különösen nagy a valószínűsége Kína és India gyors felemelkedésének, mivel itt még a nyugati országok polgáraiban meglevő hitetlenkedést, kételkedést sem kell legyőzni. A kínaiak és az indiaiak a szabadenergia hasznosítási módjait teljesen természetesnek találnák, úgy kezelnék, mint őseik elfelejtett tudo¬má¬nyának újbóli birtokba vételét. Azért is nagy a valószínűsége a technikai lemaradás gyors behozásának, mert ezekhez a fejlesztésekhez nincs szükség horribilis összegekre, és csúcs¬techno¬lógiára sem. A sok pénz egyébként sem mindig előny a fejlesztések során. Amikor az amerikaiak fellőtték az első űrhajóikat, hamar rájöttek, hogy a kozmoszban a golyóstoll nem működik. Gravitáció hiányában nem jön ki a tinta belőle. Erre kifejlesztettek egy tollat, ami fejjel lefelé is ír, és víz alatt is működik. Emellett üvegre is lehet vele írni, és +300 oC -ig működőképes. Mindez egy évtizedbe, és 12 milliárd dollárba került. Ezzel szemben mit csináltak az állandó pénzszűkében levő oroszok? Ceruzát használtak. Semmibe sem került, és ezzel fagypont alatt is lehet írni.


folyt. köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.03. 06:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A koncentrált szubatomi energiasugárzást azonban nem csak közvetett úton lehet érzékelni, hanem minden esetben kimutatható a jelenléte varázsvessző¬vel is. Erős energiasu¬gárzás esetén a kör középpontjába helyezett iránytű körbe forog, az elektronikus hang- és képrögzítő készülékek időlegesen működés¬képtelenné válnak, a rádiók pedig elhallgatnak. Az iránytű vad forgásának az az oka, hogy a mágnesezett nyelv megpróbál függőleges helyzetet felvenni. Ez is azt bizonyítja, hogy a mágnesező hatás felülről érkezett, de már csak az alsó pólus, a besugárzott föld van jelen. A szub¬atomi energiasugárzás intenzitására jellemző még, hogy az ezeken a helyeken learatott gabonaszemeken a biológusok különböző génmutációkat fedeztek fel.

A legelgondolkoztatóbb azonban egy hatalmas ábrának az a négy egymás mellé rajzolt jele volt, melynek megfejtése arra enged következtetni, hogy ebben a figyelemfelkeltő tevékenységben Atlantisz vagy Lemuria elsüllyedt civilizá¬ciója is szerepet vállalt. Ez az óhéber nyelven közölt üzenet így szólt: “Hadd éljünk!” Ennek realitását támasztja alá az a sokak által nem eléggé hangsúlyozott megfigyelés, hogy a gabonatáblákban a nagyméretű körök mellett nem egy esetben láthatók voltak kisebb háromszögek is. Ezenkívül a körök túl¬nyomó része is egy óriási háromszög alakú területen található, amely arra utal, hogy ennek a körülménynek alapvető jelentősége van a titok megfejtésében. Nem zárható ki, hogy a két föld alá vonult civilizáció ezzel a képzettár¬sításra ösztönző szimbólummal kívánta felhívni a figyel¬münket arra, hogy ők a Bermuda-háromszög illetve a Sárkány-háromszög térségében élnek.

Mindezen fáradozások ellenére a hivatalos tudomány mind a mai napig nem hajlandó elismerni, hogy ezek az ábrák egy magasan fejlett civilizáció művei. Amíg csak köröket rajzoltak a gabonatáblákba azt mondták, hogy ez a forgószél műve. Erre földi állatokat ábrázoló alakzatokat, majd különféle feliratokat készítettek. Ekkor azzal álltak elő, hogy ezt a hamisítók művelték. Mindezek láttán új módszerekhez folyamodtak. Egyre bonyolultabb, kézi úton egy éjszaka alatt elkészíthetetlen ábrákat kezdtek el rajzolni. Köztük egy Mandelbrot-ábrát, amelyről még a cambridge-i egyetem matematikai tanszékének professzorai is azt nyilatkozták, hogy ilyen rövid idő alatt, és ilyen precizitással kivitelezve ők sem mernék vállalni az elkészítését. Ezt követően egy olyan piktogramot hoztak létre, amely 175 különböző nagyságú ábrából állt. Erről már senki sem hihette, hogy az éj leple alatt, megtévesztés céljából készült; hacsak nem szállta meg egy hadseregnyi hamisító a környéket, hogy reggelre készen legyenek vele. Mellesleg ezt az esetet több szemtanú is látta különböző irányból. Az egybehangzó élménybeszámolók alapján ezt a csodálatos formációt két szivar alakú UFO készítette 30 másodperc alatt. Miután nekik sem hittek a kutatók, az idegenek ember által megközelíthetetlen helyeken kezdtek el rajzolni. Sarki területek havában, majd elérhetetlen szakadékok mélyén hoztak létre elképesztő ábrákat. Ezek azonban mesze voltak, és a tudósok nem vették maguknak a fáradtságot, hogy megtekintsék őket.


A tudati felvilágosításunkat szorgalmazó idegenek még ekkor sem adták fel, hanem taktikát váltottak. Technikai fölényüket kihasználva nem csak megrajzolták az egyre komplikáltabbá váló ábráikat, hanem besugározták őket gyógyító energiával. Ez úgy derült ki, hogy egy légzési allergiában szenvedő angol asszony azt érezte, hogy összeszorul a torka, amikor belépett egy óriáskereket ábrázoló gabonakörbe. Miután hazament, néhány napi torokfájás után légzőszervei kitisztultak, és megszűnt az évek óta tartó betegsége. Cherry Needham gerincbántalomban szenvedett. Egy kora nyári napon valamilyen láthatatlan erő a lockeridge-i alakzat közepébe vonzotta. Amint távozni akart belőle, a titokzatos erő visszahúzta a gabonakörbe. Állj fel, és forogj - suttogta egy idegen hang. A beteg megszívlelte a tanácsot. A következő héten örömmel tapasztalta, hogy fájdalma teljesen megszűnt. 1997-ben a petersfieldi Diana M. szintén egy gabonakörben szabadult meg a csontritkulás által okozott fájdalmától. Ezekre az esetekre nem tudnak magyarázatot adni a tudósok. Ezért most az ilyenkor szokásos taktikát alkalmazzák, agyonhallgatják az ügyet. Sajnos még az ismeretlentől való félelem is a kezükre játszik. Nem régen két angol szemtanú a Wilt Shire-megyei Knapp dombon állva alacsonyan szálló helikoptereket figyelt meg a frissen készült gabonakörök fölött. Egyikük egy plazmaburokkal körülvett UFO-t üldözött, amikor megjelent egy másik fénygömbnek látszó jármű, és most az kezdte el üldözni a helikoptert. Ezt a bizarr eseményt a szemtanúk videó kamerával rögzítették, de eddig még nem mertek vele a nyilvánosság elé állni. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a brit légierő miért üldöz “nem létező UFO-kat” olyan gabonakörök felett, amelyeket “hamisítók” készítettek.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.02. 00:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Úgy látszik, az idegen civilizációk tagjait is bosszantja, hogy a hivatalos szervek tagadják a létezésüket, ezért már nemegyszer megkísérelték felhívni az emberiség figyelmét a jelenlétükre. Korábban különböző állatok egyik helyről másikra való átdeportálásával próbálkoztak. 1861. február 16-án Szingapúrban egy földrengés és egy háromnapos özönvízszerű esőzés után mintegy 20 hektárnyi területen ezrével találtak élő törpeharcsákat. A közeli folyó áradása nem magyarázhatta ezt az eseményt, mert zártkertekben is találtak égből hul¬lott halakat, ahová az áradás nem ért el. Ennél is gyakoribb volt a békaeső. ¬1683-ban az angol Norfolk grófságban békák tömkelege árasztotta el Acle falut. Időnként más állatokra is sor került. 1578-ban a norvégiai Bergenben egerek, 1578-ban az USA-beli Utah államban gyíkok, 1977-ben Memphisben kígyók, 1978-ban az ausztráliai Új-Dél Walesban pedig garnélarákok hullottak az égből. Több alkalommal próbálkoztak növényi eredetű terményekkel is. 1867-ben Dublinra óriási diózáport zúdítottak, amely ellen még a sisakos rendőröknek is menedéket kellett keresniük. 1971-ben egy brazil tanyára afrikai eredetű bab hullott. 1979. február 12-én mustármag és zsázsaeső árasztott el Southamptonban egy angol kertet. Mindezek az események azonban nem gondolkodtatták el a tudósainkat. Amikor pl. több méteres jégtömbök zuhantak alá az égből, azzal magyarázták a jelenséget, hogy ezek a világűrből származnak. 1896-ban a németországi Essen városára hullott jégtömbben azonban egy belefagyott pontyot is találtak.

Korunk emberének technikai érdeklődését kihasználva, időközben áttértek a modern világunkhoz igazodó jelenségek előidézésére. Ennek leglátványo¬sabb módja az volt, amikor az UFO-jukból kiáramló koncentrált energiasu¬gárzással angliai gabonatáblákba szabályos mértani alakzatokat, sőt az alábbi szöveges üzenetet rajzolták: “We are not alone!” vagyis: Nem vagyunk egye¬dül! Ennek a 12 m magas betűkből szóközmentesen kirajzolt feliratnak a hossza 61 m volt. Bár időközben néhány tréfás kedvű szélhámos is megpróbált különböző mértani ábrákat készíteni, ez azonban mit sem változtatott annak a felmérésnek az eredményén, amely szerint csupán 1990-ben az angliai Stonehenge környékén, egy hatalmas háromszög alakú területen több mint 1200 ilyen ábrát számoltak össze. Ezek az ábrák többnyire éjszaka készültek, de vannak szemtanúk, akik nappal is látták, sőt egy ízben le is filmezték az égből alászálló UFO-kat, amelyek az óra járásával ellenkező irányban kb. 5 perc alatt készítettek el egy-egy nagyméretű ábrát. Ennek a mintázatnak a legfel¬tű¬nőbb tulajdonsága az, hogy körvonalai élesen elhatárolód¬nak a környező gabo¬natáblától, a koncentrált energiasugár¬zással felpuhított szalmaszálak pedig nem törnek, hanem szabályos ívben meghajlanak. Ennélfogva itt a kalászok tovább növekednek, nem úgy, mint a letaposott gabona¬száraknál. Ráadásul a meghajlott szalmaszálak sokszor bonyolult alakzatokat képeznek: köröket, spirál alakú mintákat, hajfonatszerű szerkezeteket.

Különös tulajdonságuk még ezeknek az ábráknak, hogy az egyes minták közepén misztikus hangokat lehet hallani. Magnószalagra véve a NASA tudósai kielemezték ezeket a hangokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy ez feltehetően egy idegen civilizáció meglehetősen gyors ritmusú beszéde. Valószínűleg így akarnak közölni velünk valamit, de nem értjük, hogy mit. Időközben a kör alakú ábrák kiegészültek bonyolult piktogramokkal is, ame¬lyek Földünkön honos állatokat ábrázolnak. Ezek a művészi színvonalú rajzok feltehetően azt a néhány tudós által vallott nézetet akarták szétoszlatni, mely szerint ezeket az ábrákat ionizált légörvények hozzák létre.
Valamivel érthetőbb már az a jelenség, hogy az állatok messze elkerülik ezeket az ábrákat, a különös jelek környékén tartózkodó emberek pedig egy idő után fejfájásra majd hányingerre, szemgyulladásra panaszkodnak. Ennek minden bizonnyal az a magyarázata, hogy az UFO-ból kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás elnyelődik az elhajlított gabonaszálakban, valamint a talajban, és az erős sugárzás energiát von el a szervezet Yang meridiánjaiból. Mint már szó volt róla, a meridiánrendszer energiaegyensúlyának felbomlása különböző betegségeket vált ki a szervezetben, és ennek legkorábban észlelhető megnyilvánulása a fejfájás. Akadnak azonban olyanok is, akikre éppen ellenkező hatást gyakorol ez a sugárzás, megszabadulnak fájdalmaiktól, és megerősödnek. Ez akkor fordul elő, ha az illető Yang energia-túltengésben szenved. Az ily módon elvont többletenergia helyreállítja a meridiánrendszer egyensúlyát, és megszünteti a betegséget. Ennél is különösebb jelenséget idéz elő a gabonakörökben felszedett magvak elfogyasztása. A bennük koncentrálódott energia megnöveli a szervezet bioenergia-szintjét, ami a felgyorsult anyagcserétől kezdve az álmatlanságon át különböző víziók átéléséig sok mindent okozhat. Gyakran megesik az is, hogy az illető testéből kiáramló fokozott energiasugárzás rövidzárlatot okoz a környezetében levő elektromos berendezésekben.


folyt.jöv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.01. 03:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Fejlődésünk buktatói

Bizonyos szempontok miatt szólni kell arról, hogy a világban szaporodnak a hírek a különböző UFO-megfi¬gyelésekről. Technikai fejlődésünk felgyorsulásával a hozzánk legközelebb álló galaktikus civilizációk egyre több felderítő járművet küldenek hozzánk. Egyes hírforrások szerint hivatalos körök évente több mint 2500 UFO-berepülést észlelnek és tartanak nyilván. Az elmúlt 30 év során 15 millió UFO-bejelentés érkezett, és ebből 80 000 bizonyult igaznak világviszonylatban. A bejelentett eseteket a lehető legrö¬videbb időn belül alaposan kivizsgálják, és a rendelkezésre álló tárgyi bizonyítékokat begyűjtik. A vizsgálatok eredményéről azonban eddig még nem adtak ki széleskörű tájékoztatót. Az egyes országok kormányai azzal az indokkal titkolják el értesüléseiket, nehogy a lakosság körében pánikot keltsenek. Nem akarják tudomásul venni, hogy az emberek túlnyomó részének ma már egyáltalán nem jelent problémát annak a ténynek az elfogadása, hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes civilizációk a világűrben.

A titkolódzás másik oka, hogy a világ vezető politikusai félnek egy kozmikus inváziótól. Ezeknek az aggodalmaknak ugyan semmi komoly alapja sincs, de ha lenne, az agyonhall¬gatás akkor sem a legjobb védekezési forma. Egy világméretű katasztrófa valószínűsége esetén össz¬társadalmi összefogásra van szükség, de hogyan segítsenek az emberek akkor, ha a leglényegesebb dolgokat eltitkolják előlük, sőt különböző hazugságokkal és dezinformációval félrevezetik őket. Amíg a kormányok az állampolgárokat nem tekintik nagykorúnak, amíg a nép nem ébred rá, hogy mi zajlik körülötte, addig nem tudnak kiválni belőle azok a személyek, akik képesek len¬nének segíteni a problémák leküz¬désében. A problémameg-oldáshoz ugyanis információra van szükség; aki nincs tisztában azzal, hogy mi a baj, az nem talál rá ellenszert sem. Egy agyonmanipulált társadalom kép¬telen hatékony adat¬szolgáltatásra, a hatalommal való kooperálásra, már pedig ma már világosan látható, hogy a kormányszervek széleskörű segítség nélkül képtelenek megbirkózni a világunkat veszélyeztető problémákkal. Civilizációnk minden egyes tagjának összefogására van tehát szükség, de ez csak akkor lehetséges, ha a hatalom alapvetően változtat eddigi politikáján. A titkolódzás stratégiai szempontból is erősen kifogásolható, mert még ha komoly veszély leselkedne ránk, akkor is előnyösebb a széleskörű tájékoztatás, mint az agyonhallgatás, mivel jobb ma egy pánik, mint holnap egy összeomlás.

Mindenesetre nem ártana megkérdezni az illetékeseket, hogy ha nincsenek földönkívüliek, akkor a jelenleg hatályos amerikai törvények miért tiltják a velük való kapcsolat¬felvételt. Az 1969. július 16-án kelt Szövetségi Szabályok Gyűjteményében az 1211. szakasz 14-es bekezdése azt írja, hogy: “Az Egyesült Államok polgárainak tilos kapcsolatba lépni Földön kívüli egyénekkel vagy járműveikkel. Azok, akik ebben vétkesnek találtatnak, karanténba zárandók, és egyéves börtön-büntetésre, valamint ötezer dollár pénzbün¬tetésre ítélendők.” Ennél is szigorúbb törvények vonatkoznak a kor¬mánytisztviselőkre, valamint a fegyveres erők tagjaira. A költségvetési szervek hivatalnokai UFO-ügyekben a JANAP 146 rendelet szerint kötelesek eljárni. A rendelet végrehajtását az amerikai légi¬erőnél a 200-2. számú parancs szabályozza. Betartása oly drákói cenzúrát eredményez, ami gyakor¬latilag meggátolja az ilyen jellegű információk kiszivárgását. Ebből is látható, hogy itt nem az elis¬meréssel van probléma, hiszen már törvény is született a kapcsolat¬felvétel korlátozására, illetve ezeknek az eseteknek az eltitkolására. Politikusaink azért nem foglalkoznak az UFO-jelen¬séggel, mert megdöbbentő számukra, hogy vannak olyan értelmes lények, akik nem engedelmesked¬nek az akaratuknak, és a hadseregünk is tehetetlen velük szemben.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.30. 05:10  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ezek után minden bizonnyal sokakban felmerül még egy kérdés: Vajon mióta tart ez a folyamat? Volt-e a teremtésnek kezdete, és lesz-e vége? Ennek a dilemmának az eldöntésére a földi tudomány egyelőre még találgatások formájában sem vállalkozik. A régi írások között azonban található egy rész-letes számadatokkal szolgáló forrásmű, a Mahábhárata. Ebből a több mint három és félezer évvel ezelőtt keletkezett ősi indiai eposzból megtudhatjuk, hogy a teremtést elindító isten nem él örökké. Élettartama 36 ezer Brahma-nap. (Ez a mi számításaink szerint 1016, azaz 10 trilliárd földi évet tesz ki.) Minden Brahma-nap egy világnapnak (szanszkrit nyelven kalpa-nak) felel meg. “A világnappal hajnalán Brahma kiárasztja magából a mindenséget, véghez viszi a teremtés művét. A világnappal végét Brahma éjszakája követi, amikor minden visszaolvad kútfejébe, a végtelen és megközelíthetetlen Brahmanba.” A világnap nem más, mint egy világkorszak, amely két szakaszra oszlik: a folya¬matos keletkezésre, majd az ugyanannyi ideig tartó pusztulásra. A hindu felfogás szerint mi az univerzum 18 001-ik kalpá¬jában, vagyis világkorszaká¬ban élünk, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi Brahma isten eddig hozzávetőleg 18 ezerszer teremtette újra a világegyetemet, és még majdnem ennyiszer fogja ezt megtenni. Ezt követően Brahma maga is megszűnik létezni, visszaolvad eredetébe, a személytelen Brahmanba. (Mint már szó volt róla, ez a misztikus állapot valószínűleg nem a megsemmisülést jelenti, hanem azt, hogy a fejlődé¬sének csúcsára ért Brahman léleksejtekre oszlik, és apró lélekkezdeményekként vesz részt a további fejlődésben.) A teremtés ismétlődő folyamata azonban nem ér véget, csupán a tevékeny isten személye változik. Egy új Brahma lép elő az Ősokból, hogy újabb 36 ezer cikluson át végezze a fejlődési spirál szakaszokra osztódó fenntartását. A mindenség ura csupán személyessé vált kisugárzása az igazi Ősoknak, a felfoghatatlan, a szóban és gondolatban kifejezhetetlen Brahmannak.

Sajnos ebből még mindig nem világlik ki, hogy mióta tart ez a folyamat, hány Brahma volt eddig, és még mennyi lesz. Erre a kérdésre a nálunk nagyság¬rendekkel fejlettebb civilizációk sem tudnak felelni. A földönkívüliektől származó információk szerint a személytelen, meg nem nyilvánuló isteni Őserő mindig volt, és örökké lesz, így nincs értelme kutatni a kezdetet és a véget. A hindu mi¬to¬lógia szerinti univerzumképhez szervesen hozzátartozik még, hogy Brahmá-nak csak a te¬rem¬tés elindításában van szerepe. Az ősenergiából megte¬remti az egyetemes élet magvait, kezdetét és alap¬jait, beleárasztva a természet törvényeit, melyekben a létezés további kibontakozásának lehetősége rejlik. A mér¬hetetlen időben folyamatosan ható törvényeken azonban már Visnu, a fenntartás istene uralkodik, ő az aki a világok szüntelen keletkezését felügyeli, a mindenséget fenntartja és élteti. A keletkezéshez szorosan hozzá tartozik az elmúlás is. Az örökös változás fenntartója Siva, a pusztító isten, aki a megszületett világok, végül az univerzum szétbomlását felügyeli, hogy helyet adhasson az újnak, a tökéletesebbnek.


folyt- köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.29. 05:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Nem zárható ki annak a feltételezésnek a valószínűsége sem, hogy az anyag¬halmaz sűrűsége egy bizonyos határon túl oly mértékűvé válik, amely leállítja a leszakadt elektronok és az atommagok saját forgását is. A tengely körüli forgásukban meggátolt atomi részecskék ekkor nagy változáson mennek keresztül, mivel a bennük levő szubatomi energiarészecskék vonzóerejüknek enge¬delmes¬kedve egymáshoz tapadnak, és mint anyag megszűnnek létezni. Ettől kezdve az egyre sűrűsödő anyaghalmaz egy még kisebb és tömörebb energiagömbbé (vagy ahogy a fizikusok mondják szingularitássá) válik, amelynek szintén van gravitációs erőtere, ez azonban már nem negatív, hanem pozitív. Ez a pozitív erőtér azután elkezdi magához vonzani a világmindenségben min¬denütt fellelhető szubatomi energia¬részecskéket is. Az éter megszűnése után az egész világegye¬tem egy roppant sűrűségű energiagömbbe koncentrálódik, amely a dogon mitológia szerint a semmi közepén pihen. Ezután következik be az úgynevezett ősrobbanás, amelynek ereje spirál alakban szétsugározza a hatalmas tömegben összesűrűsödött energiakvantumokat. A szabaddá vált energiarészecskék a tér minden irányába egyenletesen szétszóródnak, és egyre távo¬labb kerülnek az ősrobbanás helyétől. Az energiarészecskéknek ez a gigantikus mére¬tekben lezajló távolodása évmilliárdokon keresztül tart, és ez okozza a világegyetem tágulását. Az ősrobbanás után energiakoncentrálódás útján megindul az anyagképződés, és minden kezdődik elölről.

Ez utóbbi feltevésnek a realitását támasztja alá, hogy a fizikusok kiszámították az univerzum kezdeti hőmérsékletét. Mint tudjuk, a kozmikus háttérsu¬gárzás hőmérséklete fokozatosan csökken. Jelenlegi értéke 3 fokkal magasabb az abszolút nulla foknál, azaz -273 °C -nál. Ebből kiszámolható, hogy a világegyetem hőmérséklete 1 másodperccel a tágulás kezdete után mintegy 10 milliárd fok volt. Ilyen hőfokon viszont nem létezhet anyag, ami alátámasztja az univerzum kezdeti anyagtalan állapotát. Anyag hiányában nem létezett idő sem, sőt az éter megszűnésével tér sem. Azt nem tudjuk, hogy a szubatomi energiarészcskékből álló gömb mekkora volt. A szakirodalomban gyakran emlegetett szingularitás kifejezésből sokan arra következtettek, hogy akkora mint egy pont, vagyis végtelenül kicsi. Ez az elképzelés azonban fordítási hiba következménye. Az angol “singularity” szó köznapi értelemben furcsát, különlegeset, egyedit, különös dolgot jelent. Matematikai szakkifejezésként azt a pontot értik alatta, ahol az értelmezési tartomány véget ér, ahol a megoldás érvényessége megszűnik, ahol bármilyen meglepetésre számíthatunk. A szingularitás tehát ez esetben nem pontot jelent, hanem egy állapotot, ahol a józan ész megáll, ahol a legmeghökkentőbb következtetés is előfordulhat.

A világegyetem élettartama tehát véges. Ennek számszerű értékét nem ismerjük, de a jelenlegi tudásunk alapján hozzávetőleges becsléseket már végezhetünk. Hawking szerint, ha a világegyetem galaxisaiban fellelhető összes csillag tömegét összeadjuk, akkor a tágulás megállításához szükséges tömegnek alig 1%-át kapjuk. Ha figyelembe vesszük a galaxisokban a bolygók, s a láthatatlan por és gáz tömegét, valamint fekete lyukakként jelen levő anyag-mennyiséget is, akkor az össztömeg már kb. 10%-ra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy hozzávetőleg tízszer annyi idő kell a tágulás lefékeződéséhez, mint amennyi eddig eltelt. A jelenlegi tudományos álláspont szerint az univerzum élettartama nem több 14 milliárd évnél. Ebből könnyen kiszámítható, hogy az univerzum tágulási periódusa kb. 140 milliárd évig fog tartani. Amennyiben feltételezzük, hogy az összehúzódás sem fog gyorsabban végbemenni mint a tágulás, akkor az univerzum élettartama, vagyis a teremtés egy-egy periódusa kb. 280 milliárd évig tart. Ez természetesen már nem fog bennünket érinteni; azért sem, mert addigra a Tejútrendszer csillagai kis fehér törpékké vagy neutron¬csillaggá válnak, amelyek a galaxisunk közepén korábban kialakult nagy fekete lyukba masíroznak.

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a Mindenható még a világmindenség létrehozását sem saját kezűleg végzi, hanem olyan fizikai törvényeket állított fel, amelyek saját szabályaiknak megfelelően, minden külső beavatkozás nélkül alakítják ki újra és újra az univerzumot. Ezeknek a törvények¬nek a legfőbb őre és mozgatórugója a dualitás. A dualitás törvénye azonban nem csak a világ¬egyetem kialakulásának a kényszerítője, hanem az összehúzó¬dási folyamat, vagyis a megsemmisülés előidézője is. A fokozódó anyag¬képződés ugyanis az anyag-energia egyensúly megbomlásához vezet, és ez az egyen¬súlyvesztés, a dualizmus törvényének a meg¬sértése váltja ki az univerzum pusztulását

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.28. 01:36  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A negatív energiasugárzás, azaz a gravitáció elválaszt¬hatatlan az anyagtól. Minden létező anyagnak, vagyis mindannak, ami tár¬gyia¬¬sult formát öltött, gravi¬tációs kisugárzása van. A III. fejezet végén a parapszichológiai jelenségek tárgyalása során láttuk, hogy a szubatomi energia világában az egynemű töltések vonzzák egymást. Ennek tudható be, hogy minden anyag kölcsönös vonzást gyakorol a körülötte lévő anyagokra. Erre a legszemléletesebb példa, hogy ha valaki felugrik a levegőbe, akkor nagyon hamar visszazuhan a földre, mert a Föld gravitációs kisugárzása vonzást gyakorol az emberre, mint anyagra, ¬illetve annak gravitációs erőterére. Ez azonban nem mindig van így. Továbbra is megmaradva az előbbi példánál, korábban azt is láttuk, hogy ha az ember théta szinten szabad állapotban levő ősenergiát gyűjt magába, akkor súlytalanná válik. Sőt azt is tudjuk, hogy ha valaki többletenergiát vesz fel, akkor repülni is képes. Ez a jelenség nem azáltal jön létre, hogy az illető kezével csapkod a levegőben, mintha szárnya lenne, de nem is oly módon, hogy ellöki magát a talajtól, és az így szerzett impulzust használja fel a felemelkedéshez. A súlytalanságnak és a talaj¬tól való elszakadásnak kizárólag az az oka, hogy a Föld negatív energiakisugárzása eltaszítja magá¬tól a pozitív energiarészecskékkel telített testet.Hawking elmélete alapján az univerzum periodikus tágulási és összehúzódási folyamatának feltételezhető okára is magyarázatot találhatunk. A világegyetem ősrobbanás előtti állapota igen nagy hasonlatosságot mutat a fekete lyukak viselkedésével. Ősrobbanás után az energiarészecskék a tér minden irányába szétszóródnak, fokozatosan távolodva a robbanás helyétől. A részecs¬kék távolodása, vagyis az univerzum tágulása során elkezdődik az anyag kiala¬kulása. Ez a folyamat évmilliárdo¬kon keresztül megszakítás nélkül tart, és energiakoncentrálódás révén egyre több anyag keletkezik az univerzumban úgy, hogy előbb hidrogéngáz képződik, ebből por lesz, amely ezután szilárd anyaggá, majd égitestekké áll össze. (Ennek a folyamatnak már tudományos bizonyítékai is vannak. Pár évvel ezelőtt a Cornell egyetem csillagászai a galaxisok közötti térben egy hatalmas, ellipszis alakú hidrogénfelhőt fedeztek fel. A felté¬telezések szerint egy új csillagrendszer keletkezéséről van szó. Ennek a tőlünk 65 millió fényévnyire levő galaxiskezdeménynek az átmérője tízszer akkora, mint a mi Tejútrendszerünk, a tömege viszont csak a tizede.)

A világegyetemben szétterülő anyagmennyiség negatív energiasugárzást bocsát ki magából, és mivel folyamatosan növekvő mennyiségű anyag jön létre, a gravitációs erőterük is egyre nagyobb lesz. Egy idő után a világmindenség anyaghalmazainak gravitációs erőtere már oly mértékűvé válik, hogy megállítja az univerzum tágulását. Jelentős mértékben segíti a megállást, hogy az univerzum tágulása nem lineáris, hanem exponenciális görbe szerint zajlik. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti óriási sebesség fokozatosan csökken. A nagy mennyiségben létrejött anyaghalmazok olyan erős vonzást gyakorolnak egymásra, hogy ettől kezdve a galaxisok már nem távolodnak egymástól, hanem engedelmeskedve a növekvő vonzóerőnek igyekeznek egyre közelebb kerülni egymáshoz. Az anyag fokozatos kon¬centrálódása végül egy hatalmas gömböt eredményez, amelyben annyira erős a gravitációs erőtér, hogy az anyaghalmaz összeroppan, és korábbi méretének töredékére zsugorodik. Ebben az állapotban megszűnik az anyag atomi szerkezete, az elektronok belezuhannak az atommagba, majd az atommag is alkotóelemeire bomlik.
Ennek a fekete lyuknak is nevezhető tartománynak olyan nagy a sűrűsége, hogy szinte elképzelhetetlen mértékű a gravitációs erőtere. Ez a végtelen gravi¬tációs erőtér mindent magához vonz, ezért semmiféle külső behatás nem képes a stabilitását megingatni. Ennek alapján azt hihetnénk, hogy ez az állapot akár az idők végezetéig is eltarthat, mivel az univerzum koncentrá¬lódása után már nem található olyan erő a világmindenségben, amely ezt a helyzetet meg tudná változtatni. Külső erő hiányában valóban semmi sincs, ami ezt a végtelen nagy erőkoncentrálódást szétrobbanthatná, ez csak úgy következhet be, ha ez az erő önmagát semmisíti meg. Erre viszont minden esélye megvan, mert a sűrűség növekedésével ennek a felmérhetetlen mértékű erőkon¬centrációnak a gravitációs erőtere is egyre nagyobb lesz. A gravitációs kisugárzás viszont energiaveszteséggel jár, ami azt jelenti, hogy csökken a részecskékre gyakorolt koncent¬ráló erő, melynek az lesz a következménye, hogy a fekete lyuk felrobban, és energia formájában szétsugárzódik a világűr minden irányába. Univerzális méretekben ez az esemény az ősrobbanás.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.27. 08:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Maradjunk még egy kicsit a dualizmusból eredő energia¬egyensúly megbonthatóságának orvosi alkalmazásánál. Világunkban a kórokozók elleni védelmet mind jobban nehezíti a multirezisztencia, ami azt jelenti, hogy napjainkra a vírusok és a baktériumok már minden elképzelhető antibiotikum ellen rezisztenssé váltak, még azok ellen is, amelyeket nem ismernek. Legsúlyosabb a helyzet a rákgyógyítás terén. Az előbb említett rezisztencia miatt a kemote¬rápiás módszerek egyre kevésbé hatásosak. Ráadásul a rákos sejtek kifejlesztettek magukban egy kis “pumpát”, melynek segítségével valósággal kiköpik a nekik nem tetsző vegyi anyagokat, még akkor is, ha azokkal korábban soha nem találkoztak, tehát nem volt rá alkalmuk beazonosítani őket, és megtanulni ellenük a védekezést. Egyre nyilván¬valóbb, hogy a mikroorganizmusok meg fogják nyerni a háborút ellenünk. Az antibiotikumos és vegyi kezelés korábban hatékony fegyverét lassan letehetjük, mert már csak a káros mellékhatásuk maradt meg, használni egyre kevésbé képesek. Mindezek tetejébe szinte ¬hetente szabadulnak ránk új vírusok és baktériumok, amelyek ellen semmilyen módon sem tudunk védekezni. A legtöbbjüket még beazonosítani sem tudjuk, így bármikor felütheti a fejét egy világméretű járvány, amellyel szemben teljesen tehetetlenek leszünk.

A másik gond, hogy az új kórokozók beazonosítása, a velük szemben hatékony szérumok kikísérletezése, gyártásba vitele és gyógyszerként való engedélyeztetése iszonyatosan sokba kerül, nem is szólva a folyamat időigényességéről. Csupán a gyógyszerengedély kiadását megelőző toxikológiai vizsgálatok, valamint az állatokon majd embereken végzett kísérletek min. 5 évet vesznek igénybe készítményenként. A kellő technológiai fejlettséggel rendelkező nyugati országokban egy-egy új gyógyszer kifejlesztése 500 millió dollárt is felemészthet. Ha ezt a helyzetet összevetjük az új kórokozók rohamosan növekvő számával, hamar rá fogunk jönni, hogy az orvostudomány néhány év múlva csődöt vall. A hagyo¬mányos úton haladva nem fogjuk bírni az iramot, az idő- és pénzhiány miatt biztos vesztesként kerülünk ki ebből a versenyből. Ezt egyébként már maguk a tudósok is elismerik. Az “Archives International Medicine” című folyóirat ezt írta egyik vezércikkében: “Ma már nem az a kérdés, hogy az ember elveszti-e a mikrobák világával folytatott harcot, hanem az, hogy mikor veszti el.”

Ebben a küzdelemben csak egy módon lehet nyerni, ha felhagyunk a vegyi illetve organikus úton történő véde¬kezéssel, és áttérünk a fizikai módszerekre; közülük is a leg¬hatékonyabbra, a szubatomi energiasugárzásra. A kórokozók fizikai úton történő megsemmisítésének nagy előnye, hogy nem fajspecifikus. Minden élőlény ellen bevethető, függet¬lenül annak származásától és méretétől. A pusztító hatás azonnali, és semmilyen mellékhatással nem jár az alkalmazása. Mint az előzőekben is láthattuk ennek oka, hogy az egészséges sejtek a szubatomi energiahullámok által elvont energiát a meridiánláncból pótolni tudják. Egyébként a földönkívüliek is ezt az egyszerű és olcsó módszert alkalmazzák a számukra ismeretlen földi vírusok ellen. Az általuk elrabolt emberek elmondása szerint a jármű fogadási csarnokában kékes fényt láttak, amely leginkább a mi germicidlámpánk (germicid = csíraölő) fényéhez volt hasonló. Ezeknek a derengő fényt keltő Yang jellegű szubatomi energia-hullámoknak az a feladatuk, hogy az űrhajóba általunk behurcolt mikroorganizmusokat megöljék, és ezt követően már “sterilen” kerüljünk át a vizsgáló terembe. Sajnos ezeknek az energiahullámoknak egyelőre sem az intenzitását, sem a frekvenciáját nem ismerjük. Ezt nekünk kell kikísérleteznünk biológusok, orvosok, fizikusok és mérnökök összefogásával


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.25. 08:41  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A rák ellen hatásos lehet még a sugárkezelés is, de nem olyan formában, ahogy jelenleg alkalmazzuk. A jövőben nem radioaktív sugárzást kellene a beteg szövetekre irányítani, amely a rákos sejtekkel együtt gyakran az egészséges sejteket is elpusztítja, hanem olyan koncentrált Yin vagy Yang jellegű energiasugárzást, amely elvonná a többletenergiát a rákos sejtektől, megszüntetve ezzel a gyors szaporodás kiváltó okát. Ezt a módszert egyébként a Fülöp-szigeteken tevékenykedő csodadoktorok már ma is alkalmazzák. Ők az ujjaikból kiáramló koncentrált energiasugárzás segítségével vonják el a beteg sejtekből az azonos jellegű többletenergiát, és állítják vissza az energiaegyensúlyt. Mellesleg nem tudatosan ugyan, de az orvostudomány jelenleg is alkalmazza a szub¬atomi alapon történő sugárkezelést. A dr. Szász András által felfedezett és több nyugati országban alkalmazott hiperter¬miás rákkezelő módszernél ugyanis nagy valószínűséggel nem a keletkező hő, hanem az elektromágneses tér által kibocsátott szubatomi energiasugárzás pusztítja el a tumort. A magyar gyártmányú MED-INNO CTT 2000 berendezés által létrehozott elektromágneses sugárzást közvetve, vagy elektródák segítségével irányítják a rákos sejtekre. A perkután galvánterápiával elért eredmények meglepően jók, és nagy előnye még ennek a módszernek, hogy az elektromágneses, vagyis a szubatomi energiasugárzás az egymást követő kezelések során nem adódik össze, nem kommulálódik úgy mint a röntgensugárzás.

A sokkszerűen alkalmazott intenzív szubatomi energia¬sugárzás viszont arra is képes lenne, hogy egy igen erős elektromágnes segítségével pillanatok alatt elpusztítsa a kórosan elszaporodott sejteket. Ezt közvetlenül az váltja ki, hogy az erős energiasugárzás maradéktalanul elvonja a függetlenné vált sejtek aurá¬jából az egyik energiaösszetevőt, és az energiaegyensúly drasztikus felborulása a beteg sej¬tek elkerülhetetlen pusztulását okozza. Az egészséges sejteket azért nem károsítja ez az intenzív sugár¬zás, mert ezek nem önállósították magukat, így a sugárzás megszüntetése után az őket tápláló meridiá¬nokból pótolni tudják az energiavesz¬teséget. Ennek az eljárásnak az eredményességét támasz¬tja alá az a kísérlet is, hogy ha rákos növényeket nagy¬frekvenciás mágneses mezővel kezelnek, akkor a daganatok elmúlnak. Egyébként feltételezhetően ez a jelenség okozza a Fülöp-szigeteken végzett műtéteknél a fertőző baktériumok megsemmisü¬lését is. Mint ismeretes, ezeknél a beavat¬ko¬zá¬soknál a meglehetősen rossz higiéniai viszonyok ellenére sem kell számolni fertőzésveszéllyel, mivel az inten¬zív energia-besugárzás felborítja a testtől idegen sejtek energiaegyen¬súlyát, amelyek energia¬utánpótlás hiányában menthetetlenül elpusztulnak. A rák legyőzésének létezik egy harmadik lehető¬sége is, ame¬lyet a földön-kívüliek sugalltak nekünk. Eszerint a szubatomi energiasugárzás frekvenciá¬jának változtatásával módosítani kell a rákos sejtek vibrációs szintjét. Ez feltehetően dematerializációt idéz elő, így a sejtburjánzás nem csak életképtelenné válik, hanem el is tűnik.

Mellesleg a ráksejtek elpusztításának eddig is volt egy hatékony módja (amelyről az emberiség nem nagyon vett tudomást), a böjtölés. A böjtölés során ugyanis a szervezet nem jut táplá¬lékhoz, így kénytelen felélni a saját tartalékait. Amikor már elégette a zsírsejteket, elkezdi “megenni” a szer¬¬vezet kiörege¬dett sejtjeit, és eközben megemészti a felesleges ráksejteket is. Meg kell azonban jegyezni, hogy csodákra egyetlen módszer sem képes. Végső stádiumban már lehetetlen a rákos betegeket meggyógyítani. Ennek oka a rák természetéből fakad. Májráknál pl. hiába állítjuk meg a rákos sejtek szaporodását, és hiába pusztítjuk el ezeket a sejteket, ha a májnak már nincsenek ép szövetei, akkor a beteg menthetetlen. Ebben az esetben csak azt érjük el, hogy az illető nem rákban, hanem a májfunkció hiánya miatt, a testben felszaporodó mérgek következtében fog meghalni. Ennek a betegségnek felszá-molása során tehát a gyógyítás önmagában nem elegendő; nagyon fontos a megelőzés, az egészséges életmód, és a rend¬szeres szűrés.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.24. 06:56  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az élet mozgatórugói

Az előző fejezetben az univerzum kialakulásával kapcso¬latban említett törvények nem lennének teljesek Stephen Hawking angol fizikus elméletének ismertetése nélkül. Hawking rendkívül figyelemre méltó teóriája szerint: a világegyetem nettó energiamérlege nulla. “Az univerzum kialakulása során az anyag energiából keletkezett. A létrejött anyag gravitációs vonzást gyakorol a világegyetemben található összes többi anyagra. Ez a vonzás negatív energiát ad az anyagnak, és annak mértéke pontosan megegyezik az anyag teremtéséhez felhasznált energia mennyiségével.” Az anyagot feltehetően a dualitás törvénye hozta létre. A fejlődés előfeltétele a keletkezés. Az univerzum fejlődése során a keletkezés az ősrobbanás volt. A keletkezés azonban nem vezet automatikusan kifejlődéshez, az ősrobbanás során keletkezett roppant mennyiségű energia önmagában nem képes továbbfejlődni. A továbbfejlődés előfeltétele a harmónia. A harmóniához, a kiegyensúlyozottsághoz azonban legalább két ellentétes erő szükséges, amelyek egyensúlyba kerülhetnek egymással. Ha az ősenergiát pozitív erőnek tekintjük, akkor a dualizmus alapján kell lennie egy negatív erőnek is, mely kiegyensúlyozza a természet pozitív energiatúltengését. Az anyag Hawking által feltételezett negatív energiakisugárzása az az ellenerő, ami megteremtette a természet egyensúlyát. Az anyag létét a dualitás szüksége kényszerítette ki, az így létrejött erőegyensúly pedig a fejlődés, az élet elindulásának alapvető feltétele. A világ¬egyetem kialakulása és fejlődése tehát a dualizmus jegyében zajlik, ennélfogva az élet lényegének megértése csak dialektikus szemlélet¬móddal lehetséges.

Biológiai ismereteink alapján tudjuk, hogy az élet kifejlődésének minden egyes szakaszát a dualitás uralta. Az élet minden megnyilvánulása, vagy az evolúció során bármely faj fejlődése csak addig tart, amíg a dualitás törvényéből eredő erőegyensúly fel nem borul. Ha az erőegyensúly eltolódik, akkor a fej-lődés harmóniája megbomlik, ami a továbbfejlődés gátjává válik. Az egyen¬súly további eltolódása életképte¬lenséget vált ki, melynek törvényszerű következménye a pusztulás. Kissé visszakanyarodva az akupunktúrához, a természetet uraló pozitív és negatív erők létét látszik igazolni a több mint négyezer éves kínai életenergia-elmélet is. A két elméletet összekombinálva a Yin energia felel meg az anyag¬ból kisugárzódó negatív energiának, míg a világegyetem szubatomi energiakészlete a pozitív energiasugárzás. Ennek a kettőnek kell egyensúlyban lennie a Yin és Yang jellegű meridiánjainkban ahhoz, hogy egészségesek, tehát életké¬pesek legyünk. A természetben tapasztalható egyensúlymegbomlás nem csak globális formában, hanem az élő test egészén belül, kis elszigetelt tartományban is lehetséges. A test kis darabkájának elkülönülése az egésztől azzal a ve¬széllyel jár, hogy az elszigetelődött sejtek vagy szövetek életfunkciója ellenőrizhetetlenné válik, és életjelenségük helytelen iránya romlást hozhat az egész testre.

Az előző fejezet végén láttuk, hogy a legegyszerűbb élőlények, az egysej¬tűek aurájuk segítségével hogyan tartják a kapcsolatot a külvilággal, és hogy az aura közvetítésével miként kerül az “életenergia” a sejtbe. Arról is szó volt, hogy erős homogén energiabesu¬gárzás esetén a sejtek életfolyamatai felgyorsulnak, a fokozott energiafelvétel hatására a növényi sejtek gyors osztódásba, szaporodásba kezdenek. A sejtek túlburjánzása azonban a növényeken kívül az állati, sőt az emberi szervezetben is megfigyelhető. Igen nagy a valószí¬nűsége annak, hogy a rákos sejtek kialaku¬lásának is az energetikai egyensúly felbomlása, illetve a testen belül elszigetelődött sejtek fokozott energia¬felvétele az oka. Nem zárható ki, hogy helyi túlburjánzás esetén a rákos sejtek kivonják magukat a testmeridi¬ánok energiaszabályozó, egyensúlyfenntartó hatása alól, és a saját polarizált aurá¬juk segítségével ellenőrzés nélküli élettevékenységbe kezdenek. (Növekedésük korlátlanságára jellemző, hogy 1998-ban egy debreceni férfi gyomrából 38 kg tömegű daganatot operáltak ki.)

Ha nem kémiai úton, különböző gyógyszerekkel próbál¬nának a kutatók a rák ellen harcolni, hanem egy fizikus szemszögéből közelítenék meg a problémát, hamar rájönnének arra, hogy miként szüntethető meg a rákos sejtek túlburjánzása, és az emberiség végre elfelejt¬hetné ezt az alattomos betegséget. A rákot csak úgy győzhetjük le, ha helyreállítjuk a rákos szövetek energetikai egyensúlyát, vagy egyszerűen elpusztítjuk a felesleges sejteket. Korábban kiderült, hogy testünk aurája rendkívül érzékenyen reagál a külső homogén besu¬gárzásokra. Minden anyag más-más módon hat testünk meridiánjaira. Indiában az Ajurvéda tanításai szerint úgy védekeznek a rák ellen, hogy rend¬kívül nagy tisztaságú aranyat, ezüstöt, vasat és rezet gyan¬tába kevernek, és kiégetés után ezt a szén¬szerű anyagot megőrlik, majd a beteggel lenyeletik. A testbe juttatott anyagrészecskék speciális sugárzásukkal nem a rákos sejteket pusztítják el, hanem megnövelik a páciens életenergiáját. A bioenergia növekedése aktiválja az immunrendszert, amely a limfociták mozgó¬sításával legyőzi a betegséget. Ennek következté¬ben ez a szer a gyógyításon kívül az életerő fokozására is alkalmas.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.23. 10:19  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A különböző korok nem csupán az emberi alkotásokban hagynak nyomot maguk után, hanem az emberek külső karakterét is erősen befolyásolják. Ezt legegyértelműbb módon akkor tapasztalhatjuk, ha a századelő színészeinek port¬réit összehasonlítjuk a századvég színészeinek fényké¬peivel. Még a felületes szemlélő számára is azonnal szembeötlik, hogy az előző generációk charmos arckifejezését teljes mértékben felváltotta a ma emberére jellemző arctípus, a modern korhoz illő arcvonások. Fizikai megjelenésünket azonban egy-egy korszak domináló energiasugárzásán kívül a lélek energia¬összetétele, rezgési frekvenciája is befolyásolja. Nem hiába mondják azt, hogy az arc a lélek tükre. Különösen vonatkozik ez a szemekre. Talán ezzel magyarázható az a statisztikai megállapítás is, hogy a legtartósabbá azok a házasságok válnak, ahol a partnerek arcvonásai nagy hasonlóságot mutatnak. Az arc karakterének meg¬egyezése ugyanis rokon lélekre vall, és az egymással harmonizáló lelkű embe¬rek vonzzák egymást. Ezek a kapcsolatok szinte szétszakíthatatlanok, mivel a partnereket a megértés, a szeretet, az együvé tartozás érzése fűzi egymáshoz. A sikeres házasságban élők úgy szokták ezt kifejezni, hogy egy hullámhosszon vannak. Ennek következtében tiszteletben tartják a másik egyéniségét, és megérzik egymás gondolatát. Ez a lelki összhang azonban nem a véletlen műve. Egyetlen élet kevés ahhoz, hogy két ember ilyen tökéletesen egymáshoz csi¬szolódjon. Korábban több életet kellett egymással leélniük, hogy a harmo¬nikus kapcsolathoz szükséges szeretet kialakuljon közöttük.

folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.22. 08:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mindebből látható, hogy a Teremtő mindenek fölé helyezte a fejlődés szükségességét. A fejlődés legfőbb irányítója és kiegyensúlyozója az ellenerő megnyilvánulása. Az előzőekből azt is tudjuk, hogy az ellenerő mértéke pozitív törekvéseink horderejétől függ. Minél nagyobb feladatba vágtuk a fejszénket, annál nagyobb ellenállást kell leküzdenünk. Ehhez azonban állhatatosság és odaadás szükséges. Ebből következik, hogy az elszántság, az elkötelezettség megléte minden más emberi kvalitásnál fontosabb. Hiába a szorgalom, a tehet¬ség, a magas fokú képzés; ha az állhatatosság, a rendíthetetlenség és az odaadás hiányzik belőlünk, nem érünk el nagy dolgokat az életben. Nem véletlen, hogy az élet tele van sikertelen tehetségekkel, meg nem értett zsenikkel, és többdiplomás utca¬seprőkkel. A szorgalom sem ér önmagában sokat, ha nem párosul türelemmel, kitartással. Ezek az emberek annak tulajdoníthatják a kudarcukat, hogy nin¬csenek tisztában az univerzum törvényeivel. Nem tudják, hogy létezik egy erő a világegyetemben, ami minden sikernek megkéri az árát, nem engedi, hogy előrevivő céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg.


Sokan azt hiszik, elég tehetségesnek vagy szorgalmasnak lenni, illetve magas fokú képzettséget szerezni, és máris biztosítva van a siker az életben. Az egymás után jelentkező nehézségek láttán azután elkeserednek, és feladják a küzdelmet. Nincsenek tisztában azzal, hogy az akadályok csak akkor hárulnak el, a Mindenható csak akkor nyitja fel a sorompót, ha erőfeszítéseink összessége meghaladta az ellenerő mértékét. Ebből következik, hogy soha nem szabad feladni a küzdelmet! Mielőtt belevágunk valamibe, mérjük fel, hogy képességünk, képzettségünk és egyéb adottságaink elegendők-e a feladat elvégzéséhez, és képesek vagyunk-e feláldozni magunkat az ügy érdekében. Ha úgy döntünk, hogy igen, attól kezdve tűzön-vízen át tartsunk ki az elhatározásunk mellett, még akkor is, ha a kitűzött cél csak tengernyi szenvedések árán érhető el. Menet közben ugyanis már nem tehetünk semmit. Ha kiszállunk a küzdelemből, biztosan veszítünk. Elveszítjük a törekvéseinkbe fektetett rengeteg időt, pénzt, energiát, az egész addigi életünket. Ha viszont továbbra is kitartunk, soha nem tudhatjuk, hogy erőfeszítéseink mértéke mikor éri el azt a szintet, amikor átbillen a mérleg nyelve, és a sors utat nyit előttünk.

Lehet, hogy eközben elszáll az életünk, és egyre valószínűbb, hogy siker helyett az öregség, a halál vár ránk, mégse adjuk fel a küzdelmet. Ez esetben vigasztaljon bennünket a tudat, hogy az átélt szenvedések jelentős mértékben elősegítették lelki fejlődésünket, amelynek a következő életünkben nagy hasznát vesszük. A céljait feladó ember viszont megkeseredik, emberi ronccsá válik, akinek az élete a legjobb esetben sem nevezhető másnak, mint vegetálásnak. A legtöbbször azonban hanyatlás, visszafejlődés jellemzi ezeket az embereket, mert nem hagyja őket nyugodni, hogy kudarcot vallottak. Lelkiismeret-furdalásuk következtében mind nagyobb bűntudatuk támad, amelyet alkoholba vagy narkotikumokba fojtva képesek csak elviselni. Az ily módon történő bukás automatikusan magával hozza az alacsonyabb osztályba sorolódást, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek a következő életükben jóval nehezebb körül¬mények közé születnek vissza.

Nem mindegy azonban, hogy milyen ügy mellett kötelezzük el magunkat. Néha előfordul, hogy rossz cél felé haladunk. Ilyenkor nincs mit tenni, módosítani kell az életpályánkat. A helyes irány érdekében gyakran alkalmazkodnunk kell a megváltozott viszonyokhoz is. Az állhatatosság tehát rugalmasságot feltételez. Sajnos a kitartó emberek egy részében a tántoríthatatlanság nem az állhatatosságnak, hanem a makacsságnak tudható be. A hajlíthatatlanság azonban nem szolgálja sem az egyén, sem a világ érdekeit. A makacs, csökönyös ember lecövekel az eredeti elképzelése mellett, és nem hallgat a józan ész által diktált érvekre, nincs tekintettel a körülményekre, megy a saját feje után. Egy idő után már ő is látja, hogy rossz irányba visz az útja, de ekkor sem képes a váltásra. Az ilyen ember ugyanúgy bukásra ítéli önmagát, mint az erejüket túlértékelők, a megfutamodók; és a sorsa ne lesz más, mint a küzdelmet feladóké.
Sokan érthetetlennek tartják a Biblia egy másik kijelen¬tését is, melynek az a lényege, hogy Isten akit szeret, azt bünteti. Isten az általa kiválasztott személy lelki fejlődését szenvedések által segíti olyan magasságba, amely kiemeli őt az átlagból. Ennek kollektív megnyilvánulását figyelhetjük meg az általa kiválasztott nép, a zsidóság esetében. A Biblia szerint Isten a zsidókat kiemelkedő tehetséggel ajándékozta meg, de ellentételként a fokozott büntetés terhét rótta rájuk. A történelemből tudjuk, hogy ennek milyen következményei lettek. Közismert a zsidó nép évszázadokon át tartó üldöz¬tetése, a sorozatos pogromok, amely azután egy világméretű holocaustban végződött. A Biblia ezt a tehertételt az alábbi formában juttatja kifejezésre: “Csak veletek léptem szövet¬ségre a Föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket.” Az átlagember szemével nézve Isten fokozott figyelme nem csak áldás, de egyben nagy csapás is. Nem véletlen tehát, hogy a legtöbb ember jobban szeret a “langyos vízben dagonyázni”, mint világmegváltó tettekkel bajlódni.


folyt. köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.21. 08:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Visszakanyarodva a fő mondanivalóhoz a Mindenható¬nak nem érdeke, hogy céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg. Nem csak egyéni, hanem társadalmi méretekben is érvényesül tehát az ellenerő törvénye. Minden jel szerint a személyes tudathoz hasonlóan a közösségi tudat hatékony fej-lődése is csak kellő súly alatt mehet végbe. A kollektív tudat fejlődése sem mentes attól a hullám¬zás¬tól, amely az egyszer fenn, egyszer lenn állapotával jellemezhető. Az egyes nemzetek törté¬nelmének tanulmányozása során jól megfigyelhető, hogy hosszabb nyugalmi szakaszokat gyors kaoti¬kus sza¬kaszok követnek, amelyek azután ismét hosszabb nyugalmi szakaszba mennek át. Többek kö¬zött en¬nek a szükségszerűségnek tudható be a béke és a háború periodikus váltakozása az emberiség tör¬té¬netében.

Érdekes, hogy a Teremtő nem csak az egyes közösségek fejlődése során irtózik a “langyos” közegtől, hanem az egyéni érvényesülés terén sem jutalmazza a lagymatag, határozatlan mentalitást. Ahhoz, hogy valaki az élete során maradandót alkosson, nyomot hagyjon maga után, nem elég a szakértelem, kurázsi is kell hozzá. Nem egy világraszóló tehetség életműve fulladt már az érdektelenség mocsarába, mert az illető túl sok gondot fordított a körülötte élők elvárásainak a kielégítésére, túl simára egyengette az útját azzal, hogy már jó előre leszerelte környezete rosszallásának legkisebb megnyilvánulását is. Magyarországi viszonylatban ennek talán legkirívóbb példája egy múlt szá¬zadi költőnk, Endrődi Sándor élete. Endrődi Sándort Petőfi és Arany halála után a legnagyobb élő költőnek tartották Magyarországon. Kiváló emberi tulaj¬donságokkal bírt, ezért kortársai mindnyájan szerették. Költészetének virtuozitását a legmegátalkodottabb kritikusok is elismerték. Ennek ellenére mégis elfeledett költő lett belőle, ma már senki sem emlékezik rá, neve még az iskolai irodalomkönyvekből is hiányzik. A méltatlan feledés oka, hogy középen állt, mind magánéletét, mind munkáját illetően semleges volt. Hegedűs Géza megállapítása szerint: “Bírál, de nem gyűlöl. Hazafi, de nem nacionalista. Kitűnő költő, de nem vátesz. Haladó, de nem forradalmár.” Ezzel szemben Petőfi “láng¬lelkű költőként” írta be nevét az irodalomtörténetbe, mert munkássága mellett szívén viselte hazája sorsát is, így az 1848-as forradalom és szabadságharc elindítója volt. Igaz, hogy ezért az életével fizetett, de az a 26 év ameddig élt mélyebb nyomot hagyott a nemzet emlékezetében, mint a 70 évig élt Endrődi Sándor nyugodt, minden szélsőségtől mentes pályafutásának teljes életműve.

Úgy tűnik, hogy a sors számára az egyéniség minden áron való érvényre juttatása, az élet kihívásaival szembeni hatá¬rozott fellépés annyira elengedhetetlen, hogy fontosságát tekintve gyakran még a tehetséget is felülmúlja. Napjainkban ennek legkirívóbb bizonyítékát a popvilág szolgáltatja, ahol jó néhány énekescsillag elsősorban nem a tehetségével, hanem a szinte már botrányosnak számító megnyilat-kozásaival és életformájával vált világhírűvé. A határozott élet- és munkastílussal járó kockázatok nélkül tehát nincs tartós siker. A legmélyebb nyomot pedig rendszerint azok hagyják ma¬guk után, akik létük lényegét annyira önpusztító módon fejezik ki, hogy életükkel fizetnek érte, idő előtt áldozatává válnak állhatatos, karakán kiállásuk következmé¬nyeinek. Az elho¬mályosíthatat¬lan hírnévhez valószínűleg az is hozzájárul, hogy így próbálja kompenzálni a sors azt az önzetlenséget, ha valaki a legnagyobb kincsét, az életét áldozta az ügyért, amit rövid életében megalkuvás nélkül, önmagát sem kímélve képviselt.

Ez a követelmény nem csak a művészek világában érvényesül, hanem az élet minden területén. A gazdasági életben sem díjazzák a kicsinyességet, a pitiáner viselkedést. Ismerjük a közmondást: “Aki kifoszt néhány járókelőt, az gengszter; de ha több millió embert foszt ki, pénzügyi szakértő.” Egy másik találó mondás szerint: “Aki egy embertől lop, az plagizál; aki több embertől, az kutat.” Ez az univerzális törvény annyira erősen hat a társadalomra, hogy átmenetileg még a bűnözőket is védi. Nem véletlenül tartják sokan, hogy “minél többet lop valaki, annál kevésbé esik bántódása”. Talán azért huny szemet a Teremtő az ilyen jellegű bűncselekmények felett, mert a nagy tettek több hasznot hajtanak a világnak, mint amennyi kárt okoznak a vele járó szélhámosságok. A bün¬tetés természetesen ezekben az esetekben sem marad el, de a kirívó tettek ereje halasztó hatályt gyakorol a kisza¬básukra. A nagystílű bűnözők csak életük végén, vagy a következő életükben nyerik el méltó büntetésüket, amikor a sors már nem veszi hasznukat.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.20. 06:26  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A művészi irányzatok inspirálásán kívül a társadalmi tudat befolyásolásának szintén érdekes esete, hogy minden kor más és más eszmeáramlatot vet felszínre, amely az emberi élet különböző tevékenységeit juttatja előtérbe. Mindnyájan tudjuk, hogy az előző évszázadok korszelleme inkább a művésze¬teknek kedvezett. Az építőművészet és a belső építészet pl. a barokkban és a rokokó stílusban teljesedett ki. Ennek a stílusnak a részletgazdagságát ma már lehetetlenség utánozni, netán felülmúlni. A mai művészeknek nincs türelmük ahhoz, hogy agyoncizellált alkotásokat hozzanak létre; arról nem is szólva, hogy nem látják az értelmét a túldíszítésnek. Korunk tervezői a funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt, a díszítés háttérbe szorult. Az operaszerzés fénykora a múlt század második felében, Verdi életében volt. Az előtte és utána született operák színvonala össze sem hasonlítható az aranykorban írtakkal. A XX. század köztudottan a technikai fejlődésnek kedvezett, de a modern művészeti irányzatok is ebben a korban bontakoztak ki. Közülük legnagyobb jelentőségű a rock-és a diszkózene megszületése, melynek fénykora az 1960-as, ’70-es és a ’80-as évek voltak. Soha nem fogunk olyan dallamos és fülbemászó könnyűzenei számokat írni, mint ebben a három évtizedben. A XXI. században is lesz könnyűzene, de ez inkább hasonlít majd az űrzenéhez, mint a rockhoz.

Egy-egy tevékenység nem csak világviszonylatban válhat kiemelten színvonalassá, hanem egyes föld-rajzi térségekben is. Ez különösen nagyobb embercsoportok erős fizikai- és lelki megrázkódtatása esetén nyilvánul meg. Valószínűleg ennek tudható be, hogy kontinensekre kiterjedő háborúk idején annyi sok kiváló művészegyé¬niség tevé¬kenykedik a megpróbáltatásoknak kitett földrajzi régiókban, amely se előtte, se utána nem figyelhető meg. Ugyancsak kiemelkedő szerephez jut ezekben az időszakokban a sport. Magyarországon pl. 1953-ban, a ¬kommunista diktatúra tető¬fokán a magyar “aranycsapat” olyan kiugró formában volt, hogy a londoni Wembley stadionban 6:3-ra verte a világhírű angol futballcsapatot. Az angoloknak a budapesti vissza¬vágón sem sikerült szépíteniük. 1954-ben a Népstadionban 7:1-es vereséget szenvedtek. Úgy tűnik, hogy nagyobb válságok idején a Mindenható ily módon próbál lelki vigaszt nyújtani az embereknek, hogy legyen erejük elviselni a megpróbáltatásokat. Gondoljunk csak Chaplin munkásságára, és a II. világháború idején alkotott “Diktátor” című filmjére. Ez a film a szövetséges harctereket megjárva óriási mértékben növelte a fasiszta diktatúra ellen harcoló katonák kitartását, és erkölcsi fölényérzetét. Ezekben az időszakokban az irodalomban is kiemelkedő alkotások születnek. A háborús évek regényei közül még ma is nagy népszerűségnek örvendenek pl. Tolsztoj: Háború és béke, Solohov: Csendes Don, Hemingway: Akiért a harang szól, vagy George Orwell: 1984 című műve.


Ennek a jelenségnek az ellenkezője figyelhető meg tartós béke idején, vagy olyan országokban, ahol a nép hosszú ideje kispolgári jólétben és egzisztenciális biztonságban él. Az ilyen helyeken az élet minden területén többnyire csak átlag¬teljesítmények születnek. Úgy látszik, hogy igaza van a Bibliának, amikor azt írja, hogy “Isten csak a túl meleg és a túl hideg dolgokat kedveli, a langyosat kiköpi”. Kizárólag oda, olyan helyekre ad nagy lehetőségeket, ahol azok óriási erőfeszítések és harcok árán valósulhatnak csak meg. Messze elkerüli az olyan társadalmakat, ahol minden feltétel adva van ahhoz, hogy a felmerülő nehézségeket legyőzzék, az ügyet könnyen célba juttassák. Ennek alapján már érthető, hogy a gazdag, jóléti államokhoz viszonyítva miért születik nálunk annyi világraszóló alkotás. Nem azért, mert mi olyan kreatívak vagyunk. Korántsem vagyunk olyan tehetségesek, mint Isten kiválasztott népe. A magyar-országi viszonyok annyira kedvezőtlenek az alkotó mun¬ka számára, annyi nehézséggel, akadállyal, szenvedéssel, sőt tragédiával jár egy-egy ötlet kidolgozása, hogy ez szinte ide vonzza az ihletet sugalló túlvilági erőket. Amióta csak létezünk, szüntelenül pusztítjuk önmagunkat, történelmünk akár az önsors-rontás mintaképe is lehetne, és ez a közeg termékeny talajt teremt az alkotó munkának. Érdekes, hogy mi még a szülőhazától elszakadva sem tudunk változtatni mentalitásunkon. Egy ismert mondás szerint, amíg más nemzet fiai idegenben egymás kezét fogják, mi egymás torkát.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron