Ezoterika

Kép
Karsay   2019.06.19. 03:55  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Világunk kozmikus törvényei

A IV. fejezetben szó volt a hatás-ellenhatás törvényéről, a környezet ellen¬állásának hatványozott megnyilvánulásáról. Az emberi lélek fejlődését azonban nem csupán statikus erők befolyásolják, hanem egy jellegzetes periodi¬citás is meg¬figyelhető ebben a folyamatban. Ez a jelenség a közismert egyszer fenn, egyszer lenn esete. Ahhoz, hogy a lélek fej¬lődhessen, nehézségekre, terhelésre van szüksége. A vég¬telenségig terhelt lélek azonban elnyomorodik, szükség van az időnkénti felengedésre, a fáradalmak kipihenésére. Sorsunkban tehát a hullámvölgyeket periodikusan hullámhegyek követik. A csúcson való tartózkodás szintén nem tarthat sokáig, mert ez egyrészt nem szolgálja a lélek fejlődését, másrészt a mindig sikeres ember egy idő után elbízza magát, határtalannak képzeli erőit és képességeit. A léleknek szüksége van a kudarcokra is, hogy tanulhasson belőlük. A krízisek tehát elengedhetetlen velejárói életünknek, ezért ne féljünk tőlük. A pozitív módon kezelt kudarc idővel még előnyünkre válhat. Aki úgy rendezi be az életét, hogy mindenben abszolút biztonságra törekszik, az a saját fejlődését akadályozza meg. Spinoza szerint: “Ami nem öl meg, az erősebbé tesz.”

A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerű sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van, mivel a ma embere hatalma, sikerei csúcsán hajlamos arra, hogy anti¬humánus cselekedeteket vigyen véghez, visszaéljen kedvező helyzetével. A fejlődés törvénye azon¬ban nem tűri az egyensúly megbomlását, ezért egy idő után visszaállítja a dolgok normális menetét. A Biblia szerint így lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. A törvényszerű bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés, mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg, személyi kultusz formájában. Aki lépten-nyomon dicséri önmagát, vagy megköveteli környezetétől, hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit, az egy idő után földre szállt istennek hiszi magát, és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. A képmutató, öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben, és gyűlöletet szít az emberek lelkében. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következ¬ménye a bukás, melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek, akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. Így teljesedik be a teremtésnek egy másik fontos törvénye, amely a Bibliában a következő¬képpen van megfogalmazva: “Aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Mert ami az emberek előtt ¬magasz¬tos, az Isten előtt utálatos.”


Ez a bibliai idézet egyben utal ennek a törvénynek az ellen¬tétpárjára is, vagyis arra az esetre, amikor valakit nem felmagasztalnak, hanem éppen ellenkezőleg, meg¬aláznak. Annak ellenére, hogy az emberiség történelmét szakadatlanul végigkíséri az üldözöttek üldözőkön való felül-emelkedésének szükségszerű bekövetkezése, a zsarnokok mind a mai napig nem tanultak ennek az ősrégi törvénynek a minden akadályt elsöprő érvényesüléséből. Történelmi elő¬deikhez hasonlóan a jelenkor diktátorai is minden esz¬közzel igyekeznek ártani a nekik nem tetsző személyeknek, ember¬cso¬portoknak vagy népeknek. Eközben figyelmen kívül hagyják azt a törvényt, hogy minél nagyobb üldözésnek van kitéve valaki, annál magasabb szintre emeli őt a hatalom. Az üldözés elkerülhetetlen velejárója ugyanis, hogy a hata¬lom, az erő fokozatosan átáramlik az üldözött félhez, ami azt eredményezi, hogy az üldözött egyre erősebb lesz, az üldöző viszont a saját sírját ássa meg ezzel a cselekedetével. Ebben a folyamatban az üldöző és az üldözött közötti erőkülönbség előbb-utóbb az ellenkezőjére fordul, és minél kegyetlenebb, minél embertelenebb az elnyomás, annál hamarabb következik be a fordulat.

Nem egy zsarnok ezt úgy próbálja megakadályozni, hogy kioltja ellenségei életét. Ezzel azonban éppen ellenkező hatást ér el, mert cselekedetével nem hogy elpusztítaná, hanem örökre halha¬tatlanná teszi ellenségei nevét, akik hőssé magasztosulva vonulnak be a történelembe, mártírhaláluk évfordulóját pedig nemzeti ünneppé nyilvánítja az utókor. A megölt személyek csak meggyötört testüket veszítik el, cserébe viszont a Mindenható kellőképpen megjutalmazza őket állhatatos¬ságukért, az elkö¬vetkező életükben bőséges jutalmat nyernek kárpótlásul. Az sem elképzelhetetlen, hogy a volt üldöző a továbbiakban az általa üldözött személyek alárendeltje, kiszolgálója lesz, hogy ily módon a saját bőrén tapasztalja és tanulja meg a karma törvényének szükségszerű beteljesülését. A büntetés azonban legtöbbször a zsarnok életében megkezdődik, mivel a kiontott vér maggá válik, amely elkerülhetetlenül kihajt, és egyre terebélyesebbé növekedve a diktatúra bukását eredményezi.

Érdemes ennek az egyetemes érvényű törvénynek a kozmikus hátterét is megvilágítani. A médiumi közlések alapján a Gonosz csak átmenetileg diadalmaskodhat. Ellenfele fizikai megsemmisítésével nem a saját, hanem az áldozat győzelmét segíti elő. Ha ugyanis egy igaz eszmét hirdető embert meggyilkolnak, akkor az általa képviselt elvek kiszabadulnak a test korlátozó burkából, és akadálytalanul útjukra indulnak. Miután a mártírrá vált személy a fizikai világban lemondott a győzelemről, ezek az erők az abszolút világban számára megsokszorozódva jelennek meg. Az áldozattá válás olyan erők aktiválását váltja ki az univerzumban, amelyek a hasonlóság törvénye alapján magukhoz vonzzák a Jót szolgáló tiszta erőket. A fizikai világban ez azzal a következménnyel jár, hogy a bukásra kárhoztatott ember minden korábbi kezdeményezését mágikus erők özöne árasztja el. Minden, amivel a földi életében érintkezésbe került, szinte megszentelődik. A kudarcba fulladt törekvéseihez szegődő segítő erők halála után aratnak győzelmet ellenfelei felett, mégpedig olyan fölényes sikert, mely által az áldozat neve fennmarad az idők végezetéig, élete példa¬értékűvé válik. Az általa kisugárzott erőből azok is bőséggel meríthetnek, akik hittek az ő igazságában. Ez az erő egykori ellenségeit is elkerülhetetlenül szembesíteni fogja önmaguk vétkével, napnál világosabbá téve a meggyalázói felett aratott diadalt.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.18. 05:01  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ezzel a témával kapcsolatban feltétlenül szólni kell arról, hogy a fekete illetve fehér mágia nem az ördög öncélú tudománya, hanem mindennapi világunk szerves része. A világegyetem fejlődése a dualizmus jegyében zajlik, így minden jónak van egy rossz ellentétpárja. A mágia ellentétpárja a para¬pszichológia. Amit a parapszichológia eszközeivel el lehet érni, azt a fekete mágusok is produkálni tudják, a különbség csak a céljaikban van. Amíg a parapszichológusok igyekeznek a Jót szolgálni, addig a fekete mágia hívei képességeiket a Rossz szolgálatába állították. Ahogy bárki eldöntheti, hogy élete során jó vagy rossz emberré váljon, így arról is dönthet, hogy az abszolút világgal kapcsolatba lépve milyen erőket szolgáljon. Aki a becsületes, a tisz¬tességes utat választja, az messzemenően tartózkodjon attól, hogy a mágia eszkö¬zeit használja. Ne engedjük azt se, hogy ezek a sötét erők önszuggesztió által, a félelmeink, a képzelőerőnk közvetítése útján kerüljenek közel hozzánk. Aki¬nek tiszta a lelke, annak nincs mitől tartania, félelmeinktől pedig agyunk átprog¬ramozása útján eredményesen meg¬szabadulhatunk. Ha az Agykontroll mód¬szerével saját erőnkből nem tudunk megszabadulni a fóbiától, vagy az akaratlanul magunkra vont rontástól, keressünk fel egy képzett hipnotizőrt, aki egy általa létrehozott energia-védőköpeny alatt mentesít bennünket ettől a nemkívánatos hatástól. Azokra, akik a fekete mágia, a sátánizmus szolgálatába állnak kegyetlen büntetés vár, mert a sátáni erők végleg kiterjesztik rájuk a hatalmukat, és a bűnt kell szolgálniuk az idők végezetéig. Aki tehát a karmikus ciklusa után Istenhez és nem a Sátánhoz akar megtérni, vagyis a mennyországot választja a pokol helyett, az messzemenően tartózkodjon a mágia mindennemű megnyilvánulásától. A Biblia szerint: “A gonosz közöttünk lakozik, ám ha tisztán látunk ebben a dologban, akkor védekezhetünk ellene.”


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.17. 06:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A hatékonyság növelése

Mint az előző fejezetben láttuk, az önszuggesztiós gyakor¬latok során is nagyon fontos a vágy. Nem mindegy azonban, hogy a vágyunk mire irányul. Ha káros szenvedélyeink vannak, nem arra kell vágynunk, hogy leszokjunk a dohányzásról, vagy az alkoholról. Mindig a leszokásból eredő előnyökre vágyjunk, így a siker nem marad el. Képzeljük el, hogy ha nem iszunk, akkor nem pusztulnak el az agysejtjeink, meggyógyul a májunk, fokozatosan visszanyerjük testünk korábbi kondícióját. Kitisztul az agyunk, rendeződik a magánéletünk, képességeinknek megfelelő munkát találunk, és ezentúl emberszámba vesz bennünket a társadalom. Ha erre vágyunk és elvárjuk magunktól a sikert, akkor ez, ha nehezen, is de be fog következni. Amennyiben az akaratunk nem elég szilárd ahhoz, hogy leküzdjük káros szenvedélyeinket, hívjuk segítségül a képzeletünket. A vágyaink által sarkallt képzelet annyira erős, hogy legyőz minden nehézséget, és célba juttat minket.

Az Agykontroll gyakorlásának előrehaladott stádiumában képesek leszünk arra, hogy agyunk frekvenciáját oly mérték¬ben lecsökkentsük, hogy az alfa tartomány alá jussunk. Önmagunk gyógyítása a 7-14 Hz közötti alfa tartomány kb. felénél, 10 Hz-en valósítható meg a legkönnyebben. Ahhoz, hogy másokat is gyógyítani tudjunk, alapszintre, azaz 7 Hz-re kell lemennünk. Ha agyfrekvenciánkat tovább csök¬kentjük, lejutunk thétába. A 4-7 Hz közötti théta tartomány¬ban sok csodás dolog történhet velünk. Azon kívül, hogy a normál mélységű alvás ezen a szinten zajlik, ebben a frekvenciatartományban hozható létre a hipnózis, és itt kezdődnek a parapszichológiai jelenségek is. Az öngyógyítás szempontjából a théta szint szintén nagyon fontos, mivel ebben a frekvenciatartományban agyunk közvetlen kapcsolatba kerül sejtjeinkkel, szöveteinkkel és szerveinkkel. Ezen a frekvencián gondolatainkkal a Magasabb Intelligencia közvetítése nélkül is gyógyíthatjuk magunkat. Gondolatban megfogalmazott üzenetekkel irányíthatjuk vegetatív idegrendszerünket, gondolati úton energiát irányíthatunk bármely szervünkbe, helyreállíthatjuk meridiánjaink energia¬egyen¬sú¬lyát, vagyis teljes mértékben rendelkezhetünk a testünk felett.

Ezt a módszert egyébként a jógik már évezredek óta hasz¬nálják egész¬ségük fenntartására. Ez a magyarázata annak a megfigyelésnek is, hogy egy jógi bármikor képes testhőmér¬sékletét lecsökkenteni, a pulzusát tetszőleges módon gyorsítani vagy lassítani, és nyílt seb esetén a vérzést megállí¬tani. Ebben az állapotban a test oly mértékben az agy irányítása alatt áll, hogy gondolati úton sebeket is elő lehet idézni a bőrön, de a már meglévő sebeket meg is lehet gyógyítani. Azok a fakírok, akik élve eltemettetik magukat, szintén ezen az agy¬frekvencián csökkentik le percenkénti levegővételeik számát a mini¬mumra. A légzésszám csökken¬tésével lelassítják szívritmusu¬kat is, és utasítást adnak a sejtjeiknek, hogy az anyagcsere-tevékenységet csökkentsék a lehető legkisebb szintre. A théta szintű tevékenység hátránya az alfa szinten történő gyógyítással szemben, hogy nehezebben kivitelezhető, és a hatékony gyógyuláshoz elengedhetetlenül szükséges szervi funkcióink elmélyült anatómiai ismerete. Erre azért van szükség, mert mint már szó volt róla ezen a szinten nem a Maga¬sabb Intelligencia irányítja a gyógyítás folyamatát, így könnyen előfordulhat, hogy ártunk magunknak. Itt szükséges megemlíteni, hogy théta szinten nem csak magunknak, hanem másoknak is árthatunk. A hipnotizőr akaratától függően a médium testén is létrehozhat sebeket úgy, hogy közvetlen összeköttetést teremt az illető agyával. Alfa szinten kizárólag a Magasabb Intelligencia közvetítésével tevékenykedhetünk, így ebben a tartományban ártani nem tudunk. Théta szinten azonban a Magasabb Intelligencia már meg is kerülhető, és az egyén saját felelősségére is tevékenykedhet.

Ezt a lehetőséget használják ki a fekete mágia hívei, amikor parajelenségeket idéznek elő bűnös célok érdekében. Manapság kezd divatba jönni a fehér mágia. Erről a modern boszorkányságnak nevezett kuruzslásról tudni kell, hogy csak látszólag tűnik ártalmatlannak. Valójában ugyanolyan veszélyes, mint a fekete mágia, mivel észrevétlenül kerülünk a gonosz erők hálójába. A Biblia szerint: “Aki a gonoszt idézi, annak előbb-utóbb szembe kell néznie vele.” Ez a szem¬benézés azonban könnyen végzetessé válhat. Vagy az életével fizet érte a kísérletező, vagy az idők végezetéig a Sátánt kell szolgálnia.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.16. 00:20  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Pszichoorientációs gyógyítás

A pszichoorientációs gyógyítás elkezdésének legfőbb és egyben legnehezebben elérhető feltétele az alfába jutás. A IV. fejezetben több módszer is ismer¬tetésre került, melyek az alfa frekvenciatartományba való lejutást segítik elő. Az alfa tartomány birtokbavételének alapvető feltétele azonban a hit, a vágy és az elvárás megléte. Akinek nincs problémája az egészségével, és nem vágyik arra sem, hogy másokat gyógyítson; aki az egyes szabályok alkalmazása során nem várja el a kívánt gyógyító hatást; vagy aki nem hisz ennek a módszernek a hatékonyságában, az nem fog ezen a téren eredményeket elérni. Ahhoz, hogy valaki az abszolút világ által kínált előnyöket kihasználhassa, nyugalomra és lelki békére van szüksége. Ezen túlmenőleg elengedhetetlenül szükséges a Magasabb Intelligenciával való érintkezésbe lépés eltökélt szándéka. Aki negatív érzelmeket táplál ezzel a módszerrel szemben; aki ideges, agresszív vagy a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtési szándéka nem elég komoly; az nem fog lejutni alfa szintre, vagy nagyon könnyen kibillen onnan.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.15. 03:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AZ ÉLET MOZGATÓRUGÓI; JÖVŐKÉP


A természetgyógyászati módszerek tárháza szinte kimeríthetetlen. A legfontosabbakat már megismertük az előző fejezetekben, most lássuk a legkellemesebbet.

Kiegészítő természetgyógyászati módszerek

Régóta alkalmazott természetes gyógymód az aromaterápia. Az illóolajok és illatos növények az emberiség legré¬gebbi gyógyszerei közé tartoznak. A különféle illóolajok zsír¬oldékonyságuk következtében nem csak az orr- és száj nyálkahártyáján, a gyomor-, valamint a bélcsatornán át képesek felszí¬vódni, hanem a bőrön keresztül is. Fajtától függően 20-120 perc a felszívódási idejük, és jelenlétük kimutatható a véráramban is. Kiválasztásuk elsősorban a tüdőn keresztül történik, ami kb. 0,5-2 óra múlva indul meg. Napjainkban az illóolaj-tartalmú fürdőkészítmények bevonultak a fito¬terápia eszköztárába is. A fürdőkivonaton kívül gyakori alkalmazási módja még az illóolajoknak a tinktúra (alkoholos kivonat), a gél, a kenőcs és a paszta. Belső használat esetén az illóolajok étvágy¬gerjesztő-, epestimuláló-, szélhajtó-, köp¬tető-, görcs¬oldó-, gyulladáscsökkentő-, fertőtlenítő-, vizelet¬hajtó-, nyugtató-, szívműködést és vérkeringést serkentő-, tejelválasztó-, hormonális- és féreghajtó hatást fej-tenek ki a szervezetben.

Külsőleg alkalmazva legjelentősebb hatásuk, hogy vérbőséget idéznek elő a bőrben, és az alatta elhelyezkedő szer¬vekben, ezért jó eredmény érhető el vele a sportorvosi gyakor¬latban, a rándulás, ficam, zúzódások, izomgörcsök keze¬lésénél. Jelentős sikerre számíthatunk az ízületek reumás megbetegedései, a lumbágó és egyes ideggyulladások (pl. ülő¬idegzsába, váll-karszindróma) ese¬tén is. Megfelelő koncentrációban az illóolajok külsőleg szintén alkalmasak fertőtlenítésre, sőt helyi érzéstelenítő (hűsítő) hatásuk is van. Az illóolajok különleges felhasználási területe a levegőfertőtlenítés. Különösen a citrom héjából kinyert olaj alkalmas erre a célra. Egy pohár forró víz tetejére cseppentsünk 5-6 csepp citromolajat, és tegyük a szoba közepére. Kb. 1 óra múlva az illóolaj elpárolog, és a helyiség levegőjében található vírusokra, baktériumokra, gombákra rátelepedve szinte minden kórokozót elpusztít.

Nem mindegy hol szerezzük be az illóolajokat, mert a különböző készítmények hatékonysága az illóolaj koncent¬rációján és a felhasznált hordozóanyagon kívül a minőségtől is függ. Nem megfelelő tisztaságú illóolaj használata esetén bőrirritáló és allergiás megbetegedések léphetnek fel. Külö¬nösen vonatkozik ez a terpentin- és a borókaolajra. Ezért csak hivatalosan engedélyezett terméket vásároljunk, tartózkodjunk a minőségi tanúsítvány nélkül forgalmazott illóolajoktól. Jó minőségű terméket a fitotékákban (gyógynövényboltokban) kaphatunk. Nagyon fontos még, hogy az illóolaj termé¬szetes alapanyagú legyen. A szintetikus úton előállított illóolajok, kölnik, parfümök nem mások, mint vegyszerek, amelyek nem rendelkeznek semmilyen gyógyhatással. A beszerzésnél fordítsunk gondot a szavatossági időre is, mert egyes olajok hajlamosak a gyors avasodásra. Az állagromlás lelassítása érdekében az illóolajokat légmentesen lezárva, hűtőszekrényben célszerű tárolni. Különösen a kámforolajnál ügyeljünk a légmentes visszazárásra, ellenkező esetben a következő használatnál már csak az üres üveget találjuk a helyén.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.14. 05:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A homogén kisugárzások intenzitása és frekvenciája nagymértékben függ a tárgy méretétől, színétől és egyéb fizikai jellemzőitől. Ezt látszik alátámasztani a bőrlátás jelensége is. Mint ismeretes, a bőrlátók olyan ritka képességű személyek, akik az ujjaik vagy egyéb testrészeik ideg-sejtjeinek rendkívüli érzé¬kenysége folytán érintés útján is képesek érzékelni az energiakisugárzást, és a sugárzás jellege alapján következtetni tudnak a tárgy színére és alakjára. Ezek az emberek eltérő alapon, eltérő színű betűket - letakart álla¬potban is - könnyen elolvasnak. A velük végzett laborató¬riumi kísérletek során kiderült, hogy gumikesztyűben, sőt infravörös fényben is képesek felismerni a színeket. Egy angol festőművész esetében a kézlátás oly mértékben kifejlődött, hogy vaksága ellenére nagyméretű színes képeket is képes készíteni. Andrew Thorpe festményein nem otromba krikszkrakszok láthatók, hanem ágaskodó lovakon ülő keresztes lovagok, és mögöttük részletesen kidolgozott vadregényes hegyvidéki tájak. A bőr rendkívüli képességei nem korlátozódnak a fény- és színérzékelésre. Egy olasz lány azon túlmenően, hogy a fülével látott, az állával és a sarkával szagolni is tudott. A természetben előforduló energiasugárzásokat nem csupán érzékelni, de néha kísérő jelenségek formájában látni is lehet. Pusztító erejű földrengések előtt nem egyszer sarki fényhez hasonló fényjelenségek figyelhetők meg az égen. Ezek a földrengésfények a légköri ionizáció következtében jönnek létre, melynek közvetlen kiváltó oka a föld mélyéből kiáramló intenzív szubatomi energiasugárzás.

Rendkívül érdekes kísérőjelensége még az energiasugár¬zásoknak, hogy minden tárgy, minden élőlény bárhol van is, bárhol jár is, energianyomokat hagy maga után. Az anyagra jellemző specifikus sugárzás impregnálódik más anyagokba, és ezek az energianyomok hosszú ideig megmaradnak. Sokan azt hiszik, hogy a nyomozó kutyák a szag után követik a bűnözőket, vagy a mada¬rak a környezetükben észlelt szagok alapján találják meg a saját fészküket, illetve a méhek a kaptáraikat. Ez azonban csak a látszat. Nagy a valószínűsége annak, hogy az állatok az energianyomok alapján keresik meg az egyes tárgya¬kat és személyeket. A közelünkben levő tárgyak szintén átveszik a testünkre jellemző energiakisu¬gárzást, ezért amikor valakinek a használati eszközét a kutya orra elé helyezik, az elsősorban nem szagmintát vesz, hanem ráhango-lódik erre a speciális frekvenciájú energiasugárzásra, és a továbbiakban azt keresi. Ennek bizonyítéka, hogy a nyomkövető kutyák erős ellenszélben is biztosan végzik feladatukat. A víz, különösen a folyóvíz azonban eltünteti, lemossa az anyagba impregnálódott energianyomokat, így egy nagyobb eső után a nyomkövető kutyák tehetetlenek lesznek. A folyóvíz azonban nem szünteti meg a tárgyak saját energia¬kisu¬gárzását, így ennek és a táj domborzati viszo¬nyainak kisugárzása alapján az állatok a postagalambokhoz hasonlóan egy kiadós eső után is hazatalálnak otthonaikba.

Ez persze nem jelenti azt, hogy az állatok nem használják ki a rendkívül fejlett szaglóérzéküket is. Ha a kutya keres valamit, akkor többnyire a szag után tájékozódik, de ha egy eléje tartott energianyomokat tartalmazó tárgy alapján nyomozásba kezd, akkor az orra csak annyiban segíti ebben a tevékenységben, mint amennyiben az ember látószervét segíti a hallószerve a tájéko-zódásban. Ezt legmeggyőzőbb módon a hegyimentő kutyák bizonyítják, mert ezek az idomított állatok több méter vastag, szagzáró jégréteggel borított hólavina alatt is képesek megtalálni a szerencsétlenül járt embereket. A környezet által kibo¬csátott szubatomi energiasugárzás annyira részletes képet szolgáltat a világunk¬ról, hogy hagyományos érzékszervek nélkül is kitűnően lehet tájékozódni benne. Erre legmeggyőzőbb példa a termeszhangya, amelynek nincs szeme, orra, füle, bőre; ennek ellenére értelmi képessége, a környezetében való tájékozódó ké¬pessége és teljesítménye sok tekintetben meghaladja az emberét.Ismét visszatérve a telepátiára, az emberi agy nemcsak telepatikus érzékelésre alkalmas, szellemi képességeinkre támaszkodva mi már teljes folyamatában látni is tudjuk az eseményeket. A képi kapcsolatfelvétel az Agykontroll gyakor¬latokból már elsajátított módon Hatékony Érzékelés Kivetítés útján lehetséges. A legfejlettebb élőlény, az ember tehát szellemi képességeihez méltó módon egy színes televízió által nyújtott komfort szintjén értesülhet a földi és kozmikus eseményekről, míg a növény- és állatvilágnak be kell érnie “távirati” szintű információközléssel, a telepátiával.
Az eddigi fejezetek figyelmes áttanulmányozása után még a leghitetlenebb olvasóban is felmerül majd a gyanú, hogy az okkultnak nevezett jelenségek talán mégiscsak léteznek a valóságban. Egyébként egyre többen meg vannak győződve arról, hogy nem vagyunk már messze attól az időponttól, amikor valaki matematikailag is meg fogja fogalmazni az egységes tér és idő elméletet, amelybe a már ismerteken kívül a ma még ismeretlen fizikai jelenségeknek is pontosan meghatározott helyük lesz. Az egységes fizikai rendszernek a megismerése határtalan távlatokat fog megnyitni az emberiség előtt, és csak rajtunk múlik, hogy mire fogjuk használni a kezünkbe került lehetőséget.

Budapest, 1990. május
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.13. 04:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Megszűnik azonban ez a jelenség, ha a félig kiürített palackot elfektetjük. A másik megoldás, hogy valamilyen tárgyat (pl. egy rézgyűrűt, rézkarikát) teszünk az edény aljába. Ezzel megtörik az alsó tükör reflektáló hatása, ami meggátolja a turbulencia kialakulását a két folyadékfelület között. Mindezekre nincs szükség, ha a palack tele van. Ez esetben ugyanis az összeszűkülő nyakrész megszünteti a felső folyadéktükröt. Nem érvényesül ez a hatás a korábban gyártott benyomott fenekű palackoknál sem.

Ez a jelenség magyarázatot ad a vízérsugárzás kialakulására is. A föld mélyén található vízerek ugyanis nem csőszerűen folynak, hanem ugyanúgy, ahogy a felszíni folyók. A legtöbb folyó medre lapos, és felette párhuzamosan helyezkedik el a víztömeg felszíne. Csupán a folyómeder partjai lejtősek, ami azt eredményezi, hogy a turbulencia szempontjából ideális négyszög keresztmetszet trapézzá torzul. Ennek a feje tetejére állított trapéznak az alja azonban továbbra is párhuzamos marad a vízfelszínnel, így létrejön az a sajátos hatás, melynek következtében a két felület közötti víztömeg magához vonzza a környezetből kiáramló mágneses sugarakat. Ennek koncentrált kisugárzása azonban ez esetben nem történik meg, mivel a turbulencia kialakulását a felső víztükör megtörése is megakadályozhatja. Egy szabadban levő vízfelület ese¬tén ez elkerülhetetlenül létrejön, hiszen a szél állandóan hullámokat kelt rajta, és a víz színén úszó tárgyak is lehetetlenné teszik a tükörsima felület kialakulását.

Mindezen zavarok nem érvényesülnek a föld alatt. Vízerek esetén a hatást fokozza a víz által simára koptatott fenék is. Ez azért jön létre, mert a föld mélyén levő kőzetek általában keményebbek, mint a felszíni folyók laza, homokos medre. A sugárzás erőssége a vízoszlop magasságától, felülete pedig az alsó víztükör szélességétől függ. Intenzitására nincs számottevő hatással a víz áramlási sebessége, sőt a kisugárzás álló folyadékoszlop esetén a legerősebb, mivel a felső víztükör ekkor a legsimább. A víz lassú áramlása viszont nagy való¬színűséggel hatást gyakorol a kisugárzott energiahullám frekvenciaspektrumára, ami döntően befolyásolja, hogy a sugárzás milyen betegséget vált ki a szervezetben.

Egy rendkívül erős homogén energiabehatás következ¬ménye az ár-apály jelenség, amely a hozzánk meglehetősen közel álló nagy tömegű Hold gravi¬tációs vonzásának tudható be. A Hold azonban az élettelen anyagokon kívül az élőlényekre is hatást gyakorol. A népi megfigyelés szerint azokat a gyógynövényeket, amelyeknek a leveleit, illetve virágját hasznosítjuk, legjobb teleholdkor szedni, mert ilyenkor a Hold vonzóhatása következtében a növényi nedvek nagy része a szárba húzódik. Ennek megfelelően újhold idején célszerű azokat a gyógynövényeket begyűjteni, amelyeknek a gyökerét hasznosítjuk. Ugyanezen okok miatt azokat a növényeket, amelyek a föld felszíne felett hozzák a termé¬süket, holdtölte idején; azokat pedig, amelyeknek a földben fejlődik ki a termésük, a holdfogyatkozás időtartama alatt kell kiültetni. Ezt a hatást tovább növeli a Napból kiáramló negatív energiasugárzás is. Ezért a természetgyógyászok szerint a gyógynövények hatóereje akkor a legnagyobb, ha délben vagy koradélután végezzük a begyűjtést. Ez a módszer természete¬sen csak abban az esetben követendő, ha a növény szárát, levelét, vagy a virágját kívánjuk hasznosítani. Amennyiben a gyökerére van szükségünk, ennek legoptimálisabb begyűjtési időpontja éjfélkor van.Az őskorban ezek az ismeretek még hozzá tartoztak a mindennapjainkhoz, mivel akkoriban nem volt más módja a gyógyításnak. Mára azonban elfelejtődtek, mert a természetes hatóanyagokat szintetikus vegyszerekkel helyettesítjük. Ma már csak egyes népmesei motívumok őrzik ezeknek a szabályoknak a jelentőségét. Pl.: “Menj el teliholdkor a hetedik hegyen túlra, ásd ki éjfélkor a csodagyökeret, vidd haza, és áztasd forró vízbe.” Ezek a történetek bizonyítják, hogy az ősi népi gyógyászat csodákra is képes volt. Ez a lehetőség számunkra is fennáll, csak élni kell vele. (Nálunk az “Ideál” című folyóirat közöl részletes vetési és betakarítási naptárt 1 hónapra előre. Ha holdfázisokra bontott naptárra van szükségünk, azt az “Elixír” maga¬zinban találhatjuk meg, negyedévenként előre megadva.)

Hosszas megfigyelések alapján újabban összefüggéseket fedeztek fel a növények élettevékenysége, és a sziderikus holdritmusok között is. Pl. ha a Hold a Bika, a Szűz vagy a Bak jegyében áll, az kedvez a gyökérképződésének, vagyis ezek az ültetés napjai. A “levélnapok” azok, amikor a Hold a Rák, a Skorpió vagy a Halak jegyében áll. Ilyenkor különösen jól növekednek a levelek és a hajtások. Az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő csillagképben álló Hold a virágzást; a Kos, az Oroszlán és a Nyilas pedig a termés, a gyümölcs beérését ösztönzi. Az állatöv jegyeivel kombinált részletes holdnaptárhoz a “Természetgyógyász magazin” asztrológiai rovatából juthatunk hozzá, az esedékes hónapra megadva. Mellesleg a sziderikus holdritmusok nem csak a növények fejlődésére, hanem az emberi tevékenységre is kihatnak. A Természetgyógyász magazin részletesen leírja azt is, hogy mikor, mit érdemes csinálni. Ez a lista folyamatosan bővül. Általános szabályként elmondható, hogy amit meg akarunk teremteni a szervezetünkben, azt növekvő; amitől viszont szabadulni szeretnénk, azt fogyó holdnál tegyük.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.12. 06:55  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
.

Az emberi test mágneses térerőváltozásokkal szembeni érzékenysége azzal magyarázható, hogy 70%-a víz. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. Szervezetünk érzékenységét tovább növelik a vörösvértestek, melyeknek a közepében vastatom helyezkedik el. Ezt a nagyfokú érzékenységet az utóbbi évtizedek civilizációs ártalmai alaposan lerontották. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a bennünket körülvevő természetes információs mezőt teljesen elszennyeztük, a pozitív rezgéseket elektromos és elektromágneses sugárzásokkal elnyomtuk.” A grazi kutatóintézet munkatársai módszeresen ellenőriznek minden olyan terméket, amelyek gyártói azt állítják, hogy védő hatásúak. Közöttük nem egy abszolút hatástalan. A kutatók is kifejlesztettek ilyen jellegű eszközöket. A legjobb hatásfokúnak a porított, összesajtolt ásványokból készültek bizonyultak. Ezek úgy működnek, mint egy információcsomag, amely segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázi¬sát, és ellensúlyozzák a káros térenergia hatásait. Hatósugaruk néhány méter.

Ezzel a jelenséggel rokon a különböző formájú tárgyak által kibocsátott energiasugárzás. Mint tudjuk, az élettelen tárgyaknak is van aurájuk. Normál körülmények között ez az energiakisugárzás olyan gyenge, hogy számottevő hatást nem gyakorol ránk. Vannak azonban olyan geometriai formák, amelyekből a formahullámok koncentráltan áramlanak ki. Ilyenek az egymást derékszögben keresztező vonalak, vagy térbeli tárgyaknál a különböző szögű élek, és a homorú kiképzés. Kifejezetten erős sugárzást bocsátanak ki magukból a mágikus tárgyak. Ezek közül legismertebb az óegyiptomi sírokból előkerült “Nílus kulcs”. A füles kereszthez hasonló tulajdonságokkal bír a görög “Ô ” betűre emlékeztető idom is. Amennyiben egy réz vagy vasgyűrűt azonos anyag¬ból készített rúdra erősítünk úgy, hogy az elfektetett gyűrű a rúd végén szimmetrikusan helyezkedjen el, akkor egy harmonikus, káros sugarakat semlegesítő eszközt kapunk. Ez a hatás azonban csak megfele¬lő tájolás ese¬tén indul meg. Ha a nyakunkban vagy a ruhánkon, kitűzőként viseljük, úgy kell elhe¬lyezni, hogy a szára lefelé nézzen. Amennyiben vízszintesen (pl. a szobánkban) használjuk, akkor oly módon kell tájolni, hogy a szára pontosan az Északi mágneses sark felé irányuljon.

Jótékony helyett kifejezetten káros formahullámokat kapunk, ha a gyűrűt kettévágjuk, és ezt az eszközt úgy szereljük össze, hogy a félkörök háttal illeszkedjenek a rúdhoz. Ennek a cirill “ć” betű¬höz hasonló alakzatnak a közelében nyugtalanság, álmatlanság lesz úrrá rajtunk, és nagyon hamar megbetegszünk. Az összetett geometriai alakzatok is erőteljes energiahullámokat bocsátanak ki magukból. A szimmetrikus formák kedvezően befolyásolják az élővilág egyensúlyi állapotát, az aszim-met¬rikus formák viszont ártó energiákat szabadítanak fel. Ismert jelenség, hogy a homorú tükör összegyűjti, fókuszálja a fénysuga¬rakat. A megfigyelések szerint ez a mágneses sugárzások ese¬tén is igaz, ezért ne tartózkodjunk homorú tárgyak tengelyében, és főleg ne a fókuszpontjában.

A káros hullámokat kibocsátó formasugárzók előzőleg említett változata csak véletlenül, egy helytelenül kialakított virágtartó, vagy más kovácsoltvas dísztárgy révén kerülhet a lakásba. Minden háztartásban megtalálhatók azonban a kártékony sugárforrásoknak egy kevésbé veszélyes, de jóval gyakoribb formája, a hengeres testek. Amennyiben páros számban találhatók a helyiségben, akkor a kisugárzásuk legerjeszti egymást; páratlan számban, egy sorban elrendeződve viszont fokozott gerjesztés lép fel. Ennek a többnyire palackok, befőttesüvegek, lábasok, fazekak formájában megnyilvánuló idomnak az egészségkárosító kisugárzása akkor válik igazán érzékelhetővé, ha néhány centi¬méternyi víz vagy más folyadék is található benne. A gondot nem a víz ¬okozza, mivel a víz magához vonzza a földsugárzást, így jelenléte akár hasznos is lehetne. A baj az, hogy az edényben levő folyadék fenéktükre, valamint a folyadékfelszín által alkotott felső tükör között turbulencia alakul ki, melynek következtében a víz a magába gyűjtött mágneses sugarakat felerősítve kisu¬gározza magából. Ez a sugárzás túlnyomórészt felfelé irányul, de ha a fenéktükör és a folyadékfelszín valamilyen szöget zár be egymással, akkor a kisugár¬zás ferde irányú lesz.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.11. 05:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A növényekre az informatív energiasugárzásokon kívül a homogén sugár¬zások is érdekes módon hatnak. Erős homogén energiabesugárzás esetén a magvak csírázása jelentős mértékben felgyorsul, a növények pedig dússá, bujává válnak. Termésük nagysága többszörösen meghaladja a normális méretet, ízük azonban egy bizonyos növekedési határon túl már többnyire élvezhe-tetlen. Úgy látszik, csodára még a szubatomi energiasugárzások sem képesek. Vannak azonban olyan növények is, amelyekre kifejezetten rossz hatással van a föld alatti energiakisugárzás. Ilyen növények termesztése esetén a sugárzó helye¬ken csak gyengén fejlett, csenevész példányok találhatók. Jellemző rájuk, hogy idő előtt elsárgulnak, termésük pedig kirepedezik. A vizuális jelek alapján ¬sokan tévesen hiszik azt, hogy ezeken a földsávokon alacsonyabb a talaj tápanyagtartalma. Ilyen esetekben a kiskerttulajdonosok akkor járnak el a legcélszerűbben, ha a kritikus helyeken babot termesztenek, mivel a zöldségek közül a bab tűri legjobban az energiakisugárzást. A másik megoldás a gyógynövénytermesztés. A gyógyfüvek ugyanis általában igénylik az erős földsu-gárzást. Minél intenzívebb energiasugárzásnak vannak kitéve, annál maga¬sabb a hatóanyag-tartalmuk. Különösen vonatkozik ez a csalánra és a mezei pásztortáskára.

A legtöbb gyümölcsfára szintén rossz hatással van a föld mélyéből kiáramló koncentrált energiasugárzás. A vízér fölé ültetett fák törzsén fagyásra emlékeztető repedések, rákos daganatok keletkeznek, és pár év alatt kiszáradnak. Ezen a téren legérzékenyebbek a barackfák. Jól bírja azonban a földsugárzást a fűzfa és a tölgyfa. Ha nem túl erős a sugárzás, akkor gyakori jelenség az elhajlás is. Azok a fák, amelyek nem kedvelik a földsugárzást, sokszor úgy védekeznek ez ellen, hogy növekedés közben a törzsüket ferdén elhajlítják, és csak azután kezdenek függőleges növekedésbe, amikor a lombozatuk kikerül a föld alatti vízér zónájából. Olyan növények is vannak, amelyek nem csak jól érzik magukat ezeken a helyeken, hanem képesek semlegesíteni a sugárzónákat. A vízfolyásokra ültetett néhány páfrány pl. a kevésbé intenzív sugárzást teljesen meg tudja szüntetni.
A növényekre a földből kiáramló energiasugárzásokon kívül az egymásból kiáramló sugárzások is hatnak. A ker¬tészek már régóta tudják, hogy vannak növények, amelyek kölcsönösen nem viselik el egymás közelségét, míg más növények nagyon jól érzik magukat egymás mellett. Az ok a növények különböző frekvenciájú - egymást kiegészítő, vagy egymással nem harmonizáló - ener-gia¬kisu¬gárzásában, és a levegőre gyakorolt ionizáló képességükben, vagyis a körü¬löttük uralkodó mikroklíma jellegében rejlik. A gyümölcsfák pl. általában pozitívan ionizálják a körülöttük lévő levegőmolekulákat, míg az örökzöld dísznövények az ember közérzetére is igen jótékonyan ható negatív ionokat állítanak elő. Ezek a hatások fékezik vagy ösztönzik az egyes magvak csíraképességét, így ennek a jelenségnek a kihasználásával igen eredményesen védekezhetünk a gyomnövények, és a növényi kártevők ellen. Tulajdonképpen ezen az elven alapul a biokertészet is, és többek között ezek a fizikai hatások teszik lehetővé, hogy permet-, azaz vegyszermentes növényeket, gyümölcsöket termeszthessünk. Azt hogy az egyes növények közül melyek tekinthetők jó szomszédoknak és rossz társaknak Könczey Réka és S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz című könyvéből részletesen is megtudhatjuk. Ezen túlmenően megismerhetjük ebből a műből az egyes növényi kártevők elleni természetes védekezés, a környezetet nem károsító permetszerek előállítási módját.

A biokertészet lehetőségeinek kimeríthetetlenségét bizo¬nyítja egy misztikus jelenség is. Anglia dél-nyugati partjainál elterülő Scilly-szigeteken megfigyelték, hogy az egyik nár¬cisz¬fajta két hónappal korábban virágzik, ha a termesztéséhez szükséges földterületet ötszög alakban jelölik ki. A föld¬művelésügyi minisztérium szakértője megállapította, hogy az ötszög puszta kijelölésével az alakzaton belüli talajon 2 °C -os hőmérsékletemelkedés idézhető elő. Ehhez a művelethez 5 db bot egyszerű földbe szúrása is elegendő. Ha az ötszöget kétszer vagy háromszor jelölik ki, a talaj hőmérsékletét fokozatosan 5-6 °C -kal lehet emelni. Sajnos nem folytattak szakértői vizsgálatokat annak megállapítása érdekében, hogy ezt a különös hatást ennek a geometriai alakzatnak a szubatomi energiakisugárzása okozza, vagy szerepet játszik benne vala¬milyen geomágneses anomália is, ami erre a területre jellemző.

Egyébként ma már komoly kutatások folynak ezen a téren. A tudósok korábban azért nem foglalkoztak ezekkel az erőkel, mert nem tudták mérni őket. Az utóbbi években kifejlesztett korszerű műszerek azonban képesek a rendkívül alacsony intenzitású mágneses sugárzásokat is érzékelni. Ezek segítségével a grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézet fizikusokból és mérnökökből álló kutatócsoportja 10 éve tanulmányozza a földsugárzásokat. Tapasztalataik alapján dr. Noemi Kempe fizikus kijelentette, hogy: “Ezek az erők, illetve erővonalak speciális térbeli mágneses mezők, illetve azok bonyolult struktúrái. A Föld egészét felölelő mágnesesség lokális változásai, amelyeket geológiai folyamatok, illetve vízerek idéznek elő. Ezek a változások igen csekély mértékűek, de az élőlények szervezete érzékenyen reagál rájuk. A reakció elsősorban a szervezet bioenergia-egyensúlyának változásaiban észlehető. A geomágneses mezők szervezetünkre gyakorolt hatása további kutatásokat igényel. Ami pillanatnyilag biztosra vehető, hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát (a szervezet belső állapotának állandóságát biztosító élettani folyamatok összességét), tehát káros hatású. Ezzel szemben a pozitív energiájú helyek frissítő, éltető, energeti¬záló hatásúak. A kelták nagyon sokat tudhattak ezekről a helyekről, mert az általuk épített szentélyek mindegyike ilyen kedvező energiájú helyeken épült

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.10. 09:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Leg¬egyértelműbb bizonyítéka az állatok energiaérzékenységének, amikor pl. egy kutyát telepor¬tációs kísérletnek vetünk alá. A teleportáció előfeltétele a koncentrált energiamező. A sűrűsödő ener¬giakvantumok viszont olyan iszonyatos félelmet váltanak ki az állatból, hogy még napokkal az “áttelepítés” után is levert lesz tőle. Hasonló pánikot vált ki az állatokból az UFO-kból kiáramló szub¬atomi energiasugárzás. A környezetben általuk észlelt energiahullá¬mokhoz képest ez a sugárzás annyira intenzív, hogy már akkor reagálnak rá, amikor a repülő csészealj még nem is látható. Közeledtükre a kutyák rémült vinnyo¬gásba, a lovak szinte sikoltozó nyihogásba, a tehenek pedig soha nem hallott üvöltésbe kezdenek.

A szakirodalom ennél különösebb reakciókat is feljegy¬zett. Kanadában néhány gyerek a Vancou¬ver melletti erdő szélén játszott egy macskával. Egy¬szer csak távoli zúgást hallottak, de nem ezen lepődtek meg, hanem az állat szokatlan viselkedésén. A felettük elhaladó UFO hatására a cica előbb mene¬külni akart, majd váratlanul megtorpant, és a földre vetette magát, mintha elpusztult volna. Ezzel az állatvilágból jól ismert viselkedési formával pró¬bálta az ismeretlen ellenfelet megtéveszteni. Ennél sokkal rosszabb megoldást választott egy olaszországi kiskutya, amely az általa még soha nem tapasztalt stressz hatására előbb ugatni kezdett, majd körbe-körbe forgott, végül kimúlt az emberek szeme láttára. Az állatok kollektív öngyilkosságára is számos példa akad. Franciaországban egy békésen legelésző csordát annyira megijesztett a fölöttük elhúzó repülő csészealj, hogy a marhák vad rémületükben nekiszaladtak a közeli folyónak, és közülük sokan a vízbe fulladtak. 10 évvel később Annecy városában 50 tehénből álló csordát riasztott meg egy leszálló UFO. Az állatok a közeli szakadék felé rohantak és közülük 36 jószág belezuhant a 20 méteres mélységbe. Páni félel¬mükben a maradék 14 is utánuk ugrott, de ők életben maradtak, mert társaik puha testére zuhantak.

Az állatokat a környezeti energiakisugárzások nem csupán a tájékozódásban, és a vészhelyzetek felismerésében segítik, hanem más tevékenységüket is jelentő¬sen megkönnyítik. Ha pl. megbetegszenek, akkor sokak szerint “ösztönösen” keresik azokat a gyógynövényeket, amelyek gyógyulást hoznak számukra. Valójában azonban a növények auráját észlelik, és megérzik hogy mely gyógy¬növények azok, melyeknek az energiakisugárzása képes helyreállítani meri¬diánjaik felbomlott energiaegyensúlyát. A legtöbb állat különösen érzékeny a víz energiakisugárzására. Szárazság idején az elefántok még a föld alatt is megtalálják a rejtett vízforrásokat, és agyaraikkal kiássák a legeldugottabb zugokban rejlő pocsolyákat is.A föld alatti vízér különösen erős vonzerőt gyakorol a villámra. Azok az emberek is magukhoz vonzzák az “ég nyilait”, akiknek a testében az átlagosnál több Yin energia halmozódott fel. 1918-ban egy floridai csatatéren villám¬csapás érte J. Summerford kanadai őrnagyot. A katonatiszt leesett a lováról, és elájult. Néhány hét múlva súlyos sérülései miatt leszerelték. Hat év után Vancouverben, halászás közben csapott bele a villám. 1930-ban háromszor sújtotta az istennyila. A harmadik villámcsapás megbénította. Az őrnagy 1932-ben halt meg Vancouverben. A természet haragja még a sírban sem hagyta nyugton, ugyanis két év múlva a sírkövét megrepesztette egy villámcsapás.

A madarak közül a gólya kerüli leginkább a Yin energia¬kisugárzá¬sokat. Talán ennek tudható be, hogy a népi hagyo¬mány szerint abba a házba, ¬amelynek kéményén fészket rak a gólya, soha nem fog belevágni a villám. Egy másik népi megfigyelés szerint ott kell kutat ásni, ahol a szarka fészkel, mivel a madarak közül csak a szarka szereti az intenzív Yin energiakisugárzást, ezért előszeretettel telepszik vízfolyások kereszteződése fölé. A szarkához hasonlóan a kígyók is kedvelik a sugárhatás alatt álló helyeket. Ha kígyót vagy siklót látunk karikába gömbölyödve a napon sütkérezni, akár kutat is áshatunk azon a helyen, mert biztosan vízérre bukkanunk. Egyes rovarok - közöttük a méhek - szintén kedvelik a föld sugárzó zónáit. A legtöbb méhész ezért föld alatti vízfolyások fölé telepíti kaptárait, 40%-kal növelve ezzel a méztermelést. Arra azonban ügyelni kell, hogy a pihenési idő alatt a kaptárakat sugármentes helyen kell tárolni. Ellenkező esetben a méhek a hideg idő beköszönte után is idegesen röpködnek, csípnek, “gyűjtik a mézet”.

Ugyancsak nagyon szeretik az ingersávokat a hangyák, emiatt az ősi Kínában olyan helyre, ahol hangyák telepedtek le sohasem építettek házat. Sajnos a földből kiáramló koncentrált negatív energiasugárzás elősegíti a mikrobák (vírusok, baktériumok, gombák) szaporodását is. Az erdei vadak viszont egyáltalán nem kedvelik ezeket az ingersávokat. A vadászok megfigyelték, hogy az állatok vonulásakor a csapás bizonyos helyein a nyomok megsza¬kadnak, és azután néhány méterrel odébb folytatódnak. Semmi látható akadály nincs ezeken a helyeken, ami a vadakat ugrásra kényszerítené, mégis mindegyikük ugyanott rugaszkodik el a talajtól, hogy minél hamarabb túljusson a veszélyes zónán.


folyt.köv.....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.09. 06:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Bármennyire meglepő, földből kiáramló káros sugárzások ellen nem csupán fizikai eszközökkel lehet védekezni. Tudomá¬nyos vizsgálatok szerint pszichés állapotunk jelentős hatást gyakorol a földsugárzásokra. A veszekedő, indulatos ember eltéríti, mintegy magába sűríti a körülötte levő Hartmann-vonalakat, ami még ingerlékenyebbé teszi. Ugyanez a jelenség tapasztalható a görcsösen, kapkodva síró személynél. Ezzel szemben a kedves becéző szavak, illetve a szeretetteljes érintés gyengíti a földsugárzásokat. Még ennél is nagyobb csodára képes a szeretetteli pillantás. A tekintet átható ereje, vagyis két lélek egymás közötti közvetlen kommunikációja teljes mértékben legerjeszti a köztük levő összes Hartmann-sugárzást, bármekkora távolságra legyenek egymástól a találkozó szempárok. Az sem titok többé, hogy miért tudjuk olyan elmélyülten élvezni a zenét. A vizsgálatok egyértel¬műen kimutatták, hogy azt a helyiséget, ahol valaki áhítattal zenét hallgat, elhagyják a földsugárzások. Ez bizonyos fokig magyarázatot ad a zene gyógyító hatására is. Ez a jelenség azonban csak a kiegyensúlyozott hangzásvilágú klasszikus zeneművek és örökzöld dalla¬mok hallgatásakor lép fel. Korunk dübörgő popzenéje éppen ellenkezőleg hat. Felerősíti, megsokszo¬rozza a káros hatásokat olyannyira, hogy egy idő után félelmet ébreszt, nyugtalanságot és haragot kelt. Hosszú távon pesszimizmust és lelki szorongást is okozhat.

Sajnos a pozitív megnyilvánulások mind ritkábban nyer¬nek teret az életünkben. Az emberiség fennmaradását fenyegető globális válság, valamint a megélhetésért folytatott mindennapi hajsza egyre idegesebbé tesz bennünket. Ennek következtében elveszítjük a türelmünket, és a mások iránt érzett szeretetünket. Így mind inkább érvényesülni tudnak a munka- és lakóhelyünkön uralkodó káros sugárzások, visel¬kedésünkkel már nem tudjuk semlegesíteni őket. A földsu¬gárzások zavartalan megnyilvánulása, vagy túlfeszített idegállapotunkban való magunkhoz vonzása azután különböző betegségekhez vezet.

Amennyiben Hartmann- vagy Curry-csomópontban van valakinek az ágya, akkor többnyire nem alakul ki krónikus betegség, hanem csak tartós rosszullét (étvágytalanság, gyomorpanaszok, fáradtságérzet, neuraszténia, koncentrációs zavarok, álmatlanság, vagy heves szívdobogás és hirtelen vérnyomásváltozás) tapasztalható. A legtöbbször azonban fejfájás, szédülés, émelygés, hányinger, fülzúgás, kéz- és lábzsibbadás, illetve rossz közérzet, nyugtalanság, ingerlékenység vagy depresszió lép fel. Ez azért van, mert ez a sugárzás viszonylag gyenge, így az éjszaka lemerült meridián nappal (az ágy elhagyása után) újratöltődik. Így csak azt észleljük, hogy valamely szervünk illetve testrészünk tartósan fáj, vagy úgy érezzük magunkat, mint akibe csak “hálni jár a lélek”. Mellesleg hasonló hatást gyakorol ránk az elektroszmog is. A legbiztosabb jele ennek a fajta betegségnek, hogy amikor néhány hétre szabadságra vagy kül¬földre megyünk minden panaszunk megszűnik, visszatérésünk után azonban pár nap múlva kiújul a “nyavalyánk”. A legtöbb emberben fel sem merül, hogy a szabadság alatti elutazás nem pusztán a levegőváltozás miatt gyakorol ránk előnyös hatást, hanem azért is, mert ilyenkor magunk mögött hagyjuk otthonunk és munkahelyünk megszokott vízér- Curry- és Hartmann-sugár¬zásait. Természetesen az új környezetünk sem mentes a káros kisugárzásoktól, de ezek többnyire máshol, más testrészünkre gyakorolnak hatást, így nem egy esetben előfordul az is, hogy a túltöltődött meridiánjainkból vonnak el energiát. Ennek következtében korábbi panaszaink megszűnésén kívül még jelentős közérzetjavulás is felléphet.

Mivel az utazás alatt igen sok vízér felett haladunk el, szer¬ve¬zetünkre szinte záporoznak a különböző intenzitású és frekvenciájú energiaimpulzusok. Ezek oly mértékben meg¬mozgatják a meridiánjainkban áramló energiát, hogy koráb¬ban pangó szerveink működése normalizálódik. Ennek leg¬gya¬koribb megnyilvánulási formája, hogy bélrendszerünk működése újra beindul, melynek következtében megjön az étvágyunk, vagy megszűnik krónikus székrekedésünk. Sok esetben tapasztalható a migrén, a fejfájás vagy egyéb rejtélyes panaszok elmúlása is. A környezetváltozás tehát minden em¬ber számára igen fontos, nagy hibát követ el az, aki a sza¬¬bad¬¬ságát otthon, a megszokott tartózkodási helyén tölti. A pénz-hiányra való hivatkozás nem lehet valós indoka az otthonma¬radásnak, hiszen a hátizsákos turizmus, vagy a város környéki kirándulás lehetősége minden ember számára adott, így csak elhatározás kérdése, hogy mindazon előnyös hatá¬sokban részünk legyen, amelyek szűk környezetünk elhagyá¬sával járnak.
Az állatok rendkívül érzékenyen reagálnak a koncentrált energiasugár¬zásra. A macska pl. nagyon szereti az ilyen ener¬gia¬zónát, a kutya és a legtöbb állat viszont rettenetesen fél tőle. Ennek tudható be, hogy az állatok, de különö¬sen a patkányok már órákkal a kitörés előtt érzékelik a földrengé¬seket, intenzíven reagálnak a föld mélyéből feltörő magma energiakisugárzására. Földrengésveszély esetén még a téli álmukat alvó kígyók is előbújnak a föld alatti odvaikból. Röviddel a rengés előtt a háziállatok megvadulnak, a sertések és a szarvasmarhák fejvesztve menekülnek. A tyúkok riadtan verdesnek a szárnyaikkal, és nem hajlandóak visszamenni az ólba. Kínában annyira komolyan veszik ezt a figyelmeztetést, hogy 1973. február 4-én kiürítették Haicseng városát. Nem sokkal ezután a Richter-skála szerint 7,3 erősségű földrengés rázta meg a települést. A házak fele összeomlott.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.08. 07:26  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A káros földsugárzásokat a jövőben valószínűleg úgy fogjuk tökéletesen hatástalanítani, hogy a lakásokban pinceszinten elhelyezünk egy erős pozitív energiakisugárzó készüléket, amely eltaszítja, falakon kívül szorítja, illetve semlegesíti a földből kiáramló káros negatív sugárzásokat. A másik védekezési mód feltehetően az lesz, hogy az épület körül intenzív negatív energiakisu¬gárzó eszközöket helyezünk el, amelyek magukhoz vonzzák az épület alatti negatív sugárzásokat. Ez a megoldás azonban csak egyedül álló házak esetén alkalmazható, mert az eltérített sugarak beszivárognának a szomszédos épüle¬tekbe. A semlegesítő eszközök hátránya még, hogy szak¬szerűtlen elhelyezés esetén pozitív kisugárzásukkal károsan befolyásolhatják az egészségünket.

Nem kell ezzel a mellékhatással számolni a sugarak szétszórása esetén. Ennek legegyszerűbb módja, hogy legalább 100 db ing- és kabátgombot vászonzacskóba varrunk, és a Hartmann-csomó¬pontba rakjuk. Az össze-vissza elhelyezkedő gombok mini domború tükörként viselkedve teljesen megzavarják a földsugárzások erőterét. Mellesleg ezt teszik az összekuszált szalmaszálak is. Nem véletlen, hogy a szalmazsákon alvó őseinknek jóval kevesebb bajuk volt a földsugárzásokkal, mint nekünk. (Manapság ezt a hatást kókuszmatraccal próbálják elérni. A kókuszdió külsején található rostszálak ugyanis szintén szétszórják a földsugárzást.) Nem lebecsülendő előnye volt még a szalmazsáknak, hogy nem atkásodott el. Mire ez megtörténhetett volna, az összetöredezett szalmát kicserélték. Az ágyak sugármentesítésének ugyancsak mellékhatásoktól mentes módja, hogy pinceszinten alárakunk egy 12 cm átmérőjű műanyag edényt. Beletöltünk kb. 1 centiméternyi vizet, és lefed¬jük egy 30 cm átmérőjű sima krómnikkel lappal. Ez a sugárelhajlításon alapuló eszköz 1,5-2 méter magasságban már egy franciaágynak megfelelő méretű területet képes sugármentessé tenni.

A sugárelhajlítás jelenleg ismert leghatékonyabb és legegyszerűbb alak¬zata a sugárzásvédő ék. Ezzel a 12×17 cm méretű találmánnyal, pinceszinten elhelyezve egy ikerházat is semlegesíthetünk. Működési mechanizmusánál fogva ezt az eszközt is csak szabadon álló épületeknél, vagy maximum sorházaknál alkalmazhatjuk, mivel a védett területen túl feltörő sugárpalást a szomszédos lakásokban sugárkárosodást okozna. Érdekes tulajdonsága ennek az elhajlítás után ismét függőlegesen felfelé áramló sugárfüggönynek, hogy elpusztítja a levegőben levő vírusokat és baktériumokat. A megfigyelések szerint a mágneses gyűrűn belül tartózkodó személyek szinte sohasem lesznek influenzások. Ez a koncentrált szubatomi energiarészecskékből álló sugárpalást valószínűleg elriasztja a legyeket, szúnyogokat és egyéb rovarokat is, így a védett téren belül élők szinte abszolút nyugalmat élveznek.

Könnyen beszerezhetők, de csak rövid idejű védelmet nyújtanak a földsu¬gárzások ellen a különféle héjas magvak. Közülük is leghatékonyabb a vad¬gesztenye. Csekély súlyához képest igen nagy mennyiségű mágneses energiát képes magába fogadni, ezért már egy maréknyi mennyiség is elegendő ahhoz, hogy az ágy alá szórva megvédjen bennünket a földsugárzás káros hatásától. Néhány nap után azonban telítődnek, emiatt ki kell cserélni őket. Ezek után érthető, hogy miért hordtak szépapáink vadgesztenyét a nadrágzsebükben. Ily módon óvták magukat a Hartmann-háló okozta reumás fájdalmaktól. A kis hatékonyságú eszközök közül megemlíthető még a nyitott fém karperec, -gyűrű és -homlokpánt. Állandó használatuk azonban nem ajánlott, mert túltöltést okoznak, ami erős fejfájásban nyilvánul meg. Arra is legyünk tekintettel, hogy ezek az eszközök nem gyakorolnak mindenkire egyforma hatást. Sokak szer¬vezete közömbösen viseltetik a “mágikus gyűrűkkel” szemben, de olyanok is vannak, akikre kifejezetten károsan hat. Kisebb zavarok esetén átmeneti megoldásként megpróbálkozhatunk a reikizéssel is. Amennyiben a jobb vagy a bal tenyerünket a fájós testrészre helyezzük, pótolhatjuk az elvesztett energiát, illetve kivonhatjuk a mágneses sugárzások okozta többletenergiát.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.07. 08:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A természetes eredetű földsugárzások ismert fajtája még az úgynevezett Hartmann-sugárzás. Ezek az ingersávoknak is nevezett kisugárzások a hosszú¬sági és szélességi fokokhoz hasonló módon körülfutják a földgolyót, és egy rendkívül sűrű hálót hoznak létre. A Hartmann-háló négyzetes elrendezésű ingersávjainak a szélessége kb. 0,3 m, az egyes sávok közötti távolság pedig átlag 2,5 m, ami az Egyenlítő felé haladva növekedik, a sarkok irányába pedig csökken. Ez a negatív energiát kibocsátó méhsejtszerű háló az egész Földet körülveszi, és a rácspontokban mért intenzitása nem sokkal marad el a föld alatti vízérsugárzások intenzitásától. A Hartmann-háló sűrűsége folytán főleg a szűk, modern lakásokban lehetetlen kikerülni az egyes rácspontokat, ezért ezek a kb. 30×30 centiméteres gócpontok számos betegség kialakulásának lehetnek az okai. A legveszélyesebbek azonban azok a helyek, ahol a Föld mágneses sávjai felszín alatti vízérrel kereszteződnek. Feltételezések szerint ezeknek a csomópontoknak nagy szerepük van a szklerózis multiplex kialakulásában. Sajnos ezzel nem merült ki a kártékony földsugárzások sora. A szakirodalom a dr. Ernst Hartmann kutató által megtalált globális rácshálón kívül nyilvántart egy másik hálózatrendszert is, a Curry-hálót. A felfedezőjéről, dr. Manfred Curryről elnevezett háló rácsszélessége hozzá¬vetőlegesen 4 méter. Ez azt jelenti, hogy minden második Hartmann-négyzetbe esik egy Curry-csomópont.

Aki hajlamos arra, hogy a földsugárzások egészségká¬rosító hatását elbagatellizálja, a vele foglalkozókat pedig szélhámosnak tekintse, olvassa el Georg Otto: Földsugárzás és egészség című könyvét. Ennek a műnek a tárgyilagos hangneme, a logikus, tényfeltáró adatközlése sok embernek elvette már a viccelődő kedvét. és rádöbbentette őket arra, hogy mindenki az életével játszik, aki nem veszi komolyan a természetnek ezt az alattomos megnyilvánulását. A szerző “Elektroszmog” című könyvében a villamos áram egészségre gyakorolt káros hatásáról is részletes tájékoztatást kaphatunk. Évente több millió ember hal meg a világon a káros földsugárzások, valamint a nagyfeszültségű villamos távvezetékek okozta különböző betegségekben. Ez az esztelen áldozat csak akkor kerülhető el, ha az építészeti hatóságok mind az építkezés megkezdése, mind a beköltözés előtt előírják a kötelező geopatológiai felmérést. A föld¬sugárzások egyébként nemcsak varázsvesszővel érzékelhetők. Erre a célra ma már egzakt eredményeket szolgáltató elektronikus műszereket is gyártanak. Ezekből a könyvekből megismerhetjük a dr. Aschof-féle vértesztet is. Ezzel a módszerrel egy csepp vérből megállapíthatók a kezdeti stádiumban levő betegségek, sőt korábbi betegségeink is kimutathatók vele.

Ma már egyre több országban ismerik fel a földsugárzások egészségre gyakorolt káros hatását, és megpróbálnak külön¬böző módszerekkel védekezni ellene. A Hartmann- és Curry-sugárzás, valamint a föld alatti vízérkisugárzások elleni véde¬lem módszere megegyezik, így az erre a célra szolgáló eszközök mindkét sugárzás ellen hatásosak. A legegyszerűbb és legbiztosabb védekezési módszer, ha a lakásunkat egy nagy gyakorlattal rendelkező geopatológussal illetve radiesztétá¬val felméretjük, és az ágyunkat áttoljuk a sugárzásmentes zónába. Ha ez nem lehetséges, akkor egyéni védőeszközt is alkalmazhatunk. Földsugárzás-árnyékoló ágybetéteket, szőnyegeket, lepedőket helyezhetünk az ágy alá, amelyek különleges rétegezettségük folytán a káros sugárzások jelentős részét képesek elnyelni. Ezeknek az eszközöknek a közös hátránya azonban, hogy egy éjszaka alatt telítődnek, így összehajtogatva naponta át kell helyezni őket a lakás egy sugárzásmentes zónájába. Ennél jobb megoldás a “lengő¬gyűrű” felállítása. Pozícióhelyes elhelyezés esetén ez a nem túl drága készülék anélkül képes a helységben uralkodó mágneses sugárzást kioltani, hogy telítődne.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.06. 08:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Telepatikus úton a dinamikus kisugárzásokon vagyis az információn kívül az élettelen tárgyak homogén energiaki¬sugárzása is felfogható. Sok helyen megfigyelték már, hogy az autópályák bizonyos pontjain az átlagnál jóval nagyobb mértékben fordultak elő balesetek. A vizsgálatok kimutatták, hogy ezeken a szakaszokon mélyen az úttest alatt vízér húzódik, és ennek olyan erős az ener¬gia¬kisugárzása, hogy nem egy esetben eszméletvesztést is okozott. Vannak, akik fokozottan érzékenyek ezekre a sugárzásokra, és egy kezükben tartott fa- illetve fémrúd, vagy közismert nevén “varázsvessző” közvetítésével a vízen kívül képesek érzékelni a föld alatti ásványi anyagokat és kőolajkészleteket is. Ennek az eszköznek alapvetően kétféle kivitele van. A hagyományos “Y” alakú varázsvesszőnek a két szárát kell megfogni, és hegyének függőleges irányú mozgását kell figyelni. A “len¬gyelpálca” nem más, mint két derékszögben meghajlított fémhuzal, melyeknek egymáshoz viszonyított állását kell figyelni, miközben a rövidebb szárukat megmarkoljuk. Itt a magunk elé tartott pálcák oldalirányú kereszteződése jelzi a keresett anyagot. A profik csapágyazott pálcákat használnak, ami nem más, mint két rövid cső. Ezekbe illesztik a fém¬pálcák rövidebb szárát, így a kéz szorítása nem befolyásolja a moz¬gásukat, oldalirányú elmozdulásukat.

Ez a különös képesség annak tudható be, hogy az élő szervezet rendkívül szenzibilis a mágneses sugárzásokra. A francia Íves Rocard professzor mérései alapján a “varázs¬vesszős” emberek már 0,0001 G mágneses erővonalsűrűséget is képesek érzékelni. Összehasonlítási alapként megemlíthető, hogy egy átlagos rúdmágnes mágneses erővonalsűrűsége 10 000 Gauss felett van. Bár az emberek mágneses érzé¬kenysége sokkal rosszabb, mint az állatoké, ennek elle¬nére egy Wilhelm de Boer nevű kísérleti alany 10-10 Gausst is képes volt észlelni, ami egymilliárdod része a Föld Sarkokból kiinduló mágneses erővonalsűrűségének.

Ugyancsak a földből kiáramló sugárzásnak tudható be, hogy ha valakinek a szobája, illetve az ágya egy föld alatt húzódó vízér felett van, akkor állandó fejfájások gyötrik, és álmatlan éjszakái vannak. Statisztikai kimutatások sze¬rint ezek az aszimmetrikus energiasugárzások gyakori kiváltó okai a rákos megbetegedéseknek és egyéb szervi elváltozásoknak is. Ezek közül leggyakoribbak a vérszegénység, gyomor¬fekély, asztma, reumás megbetegedések, tüdőgyulladás, fül-, orrbántalmak, látászavarok, szívizomgyulladás, trombózis, lábszárfekély, csonttuberkulózis, köszvény, cukorbaj, víz¬kórság, altesti bántalmak, prosztatagyulladás, hormonza¬varok, menstruációs panaszok, petefészek-gyulladás, abortusz, koraszülés, epilepszia, továbbá ideg- és elme¬betegségek. Egyébként az állatok viselkedésére, szaporo-dására és tejhozamára sincs jó hatással, ha az istállójukat egy föld mélyében rejlő vízér fölé építik. A nem megfelelő helyen álló épületeket viszont sugármentesítőkkel használhatóvá lehet tenni. Ezeknek a viszonylag egyszerű eszközöknek az elkészítési és telepítési módja a szakirodalomban megtalálható.

A földből kiáramló sugárzások azonban nem minden esetben károsak. Léteznek ugyanis olyan gyógyhelyek, amelyeket sokan azért keresnek fel, mert a föld mélyéből feltörő koncentrált szub¬atomi energiasugárzás jótékony hatást gyakorol a betegségükre. Mivel a földsugárzás alapvetően Yin jellegű, ezért ezek a gyógyhelyek elsősorban azok számára hasznosak, akik krónikus Yang energia hiányban, illetve Yin energia telítettségből eredő betegségekben szenvednek. Ilyen geo¬mág¬neses anomáliák nem csak egyes helyeken fordulnak elő, hanem a Föld majd minden országában összefüggő nyomvonalak is találhatók. Kínában ezeket az energiavonalakat sárkányösvényeknek nevezik, és a modern térképeken is feltüntetik őket. A ley-vonalak mentén az energia több helyen is koncentrálódik. Ezekre a pontokra a geomantiában jártas őseink hatalmas kőoszlopokat állítottak. A kő ugyanis összegyűjti a föld mélyéből kisugárzó mágneses energiát, így ezeknek a megalitoknak az átölelése gyógyító hatást váltott ki az arra vetődött vándorokban. A “Föld erejének” minél hatéko¬nyabb összegyűjtése érdekében a menhirek talajba ágyazott végét kihegyez¬ték, sőt az eltemetett részt kígyószerű, vésett barázdákkal látták el.

Ezen túlmenően a lelki és a testi energia növelésére is alkalmasak voltak ezek az oszlopok, amit a sziú indiánok úgy értek el, hogy nekitámasztották a csupasz gerincüket. Némely kő energia¬kisu¬gárzása még most is annyira erős, hogy egyeseknél szédülést, hallucinációt, érzéki csalódást okoz¬nak, sőt a túlérzékenyek sokkhatást is szenvedhetnek. Kelet-Európában a ley-vonalak csomópontjaira kis dombokat építettek. Az ily módon megjelölt gyógyító erejű kegyhelyeket nálunk kunhalmoknak, míg Bulgáriában és Belső-Ázsiában kurgánoknak nevezték, és átlagosan 15-20 kilométerenként emelkedtek ki a környezetükből. Sajnos a legtöbbjük eltűnt, a modern építkezések, és a nagyüzemi földművelés áldozataivá váltak. Érde¬kes módon hasonló kisu¬gárzásuk van a vulkánikus eredetű kőzeteknek is. Nálunk a Tapolcát és Zánkát összekötő út fölé magasodik egy ilyen bazaltkúp, a 337 m magas Hegyeskő. Aki nekidől a Monoszló község mellett található 20-40 cm átmérőjű bazalt¬oszlopoknak, néhány perc alatt feltöltődik energiával. Mellesleg az ily módon való feltöltődésre a nagy átmérőjű, több száz éves fák is alkalmasak, de ezeknek az energia¬kisugár¬zá¬sa jóval alacsonyabb, mint a megalitoké, vagy a vulkánikus kőzeteké.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.05. 09:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Rövid ideig tartó intenzív energiakisugárzásra azonban az átlagemberek is képesek. Lelki emóciók hatására minden emberből olyan erős sugárzások áradnak ki, amelyek tartós formában csak a rendkívüli egyéniségekre jellemzőek. Különböző lelkiállapotok, pl. az önzetlen cselekedet, a szívből jövő sajnálat, az őszinte csodálat és más katartikus lelkiállapot olyan jelentős energiakisu¬gárzással jár, amelyet a környezetünkben levő emberek megéreznek, és ez a sugárzás igen nagy hatást gyakorol mindenkire. Ez a fennkölt lelkiállapot azonban mesterségesen is előidézhető, és a nagy színészeket éppen az különbözteti meg az átlagemberektől, hogy kellő átélés esetén bármikor képesek kiváltani maguk¬ból ezeket az energiasugárzásokat. Egyébként a művészvi¬lágban már évtizedek óta különös gonddal ügyelnek a lelki kisugárzás minél intenzívebb megnyilvánulására. Ennek tudható be, hogy az amerikai filmproducerek olyan nagy hangsúlyt fektetnek a szemek fényképezésére. Gondolják, ha már több millió dollárt ki kell fizetniük egy-egy világhírű színészért, akkor a lelkük legmélyéig kiaknázzák őket.

Visszatérve a telepatikus információközlésre, ennek legegyszerűbben megvalósítható formája a szemtől szembe történő kommunikáció, mivel a lélek¬kel nem csupán az agyfrekvencia lecsökkentése útján lehet kapcsolatba lépni, hanem bétában, azaz normál tudati állapotban is, a szem közvetítésével. Ezt az teszi lehetővé, hogy a szem nem kizárólag a látás, hanem egyben a lélek kommunikációs szerve is. Az előzőekben már volt szó róla, hogy a lélek az érzékelésen túlmenően “beszél” is a szemen keresztül, a szemből kiáradó sugarak közvetlen összeköttetést teremtenek mások lelkével. Mivel ez a kapcsolat nem az agy közbeiktatásával történik, ezért sokkal gyorsabb, tökéletesebb, mint a beszéd. A köz¬vetlen lelki kontaktus nagy előnye még, hogy jóval megbízhatóbb, mint a tudat által befolyásolt hagyományos kommunikáció. A lélek ugyanis nem képes hazudni, mivel a pupilla tágulata, valamint a szemből kiáradó energiasugárzás tudati úton nem befolyásolható. Ezért fordul elő gyakran, hogy aki meg akarja tudni valakiről hogy igazat mond-e, annak mélyen a szemébe néz, és ha tisztában van azokkal az apró jelekkel, amelyek csalhatatlanul leleplezik a hazugságot (pl. a pupilla összeszűkül, a fél szemöldök felhúzódik) akkor sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát. A jó színészi képességekkel rendelkezők viszont ezen az úton is megté¬veszthetnek bennünket. Ez a képesség azonban csak addig működik, amíg az illető képes uralkodni magán. Erős izgalom vagy meglepetésszerű közlés esetén az agy összezavarodik, elveszti a kontrollt az átlagnál fejlettebb mimikai képességek felett, és ekkor már aka-dálytalanul megvalósítható a lelki kommunikáció. Időnként a primitív embe¬rek is próbálkoznak valódi énjük színészkedéssel való elfedésével. Tartó¬san azonban ez sem szokott sikerülni. Elég egy őszinte pillantás, egy elkapott tekintet, egy sunyi, felrebbenő szempilla, egy ösztönös mozdulat; és máris lelep-leződött az illető.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron