Ezoterika

Kép
Karsay   2019.08.29. 00:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
VI. fejezet
VILÁGUNK KOZMIKUS TÖRVÉNYEI;
MAGNETOPRESSZÚRA


Az előző fejezetekben az Agykontroll fő alkalmazási területeivel foglal¬koztunk. Ez a pszicho¬ori¬en-tációs módszer azonban nem csupán gyógyításra használható.

Periférikus alkalmazási területek

Egyre idegesebbé váló társadalmunkban mások lecsillapí¬tásának és jobb belátásra térítésének legcélszerűbb módját szintén az Agykontroll segítségével sajátíthatjuk el. A legtöbb ember mások agresszivitásától szenved a legjobban, családon belül pedig a bajok fő forrása a megértés hiánya. Többször tapasztalhattuk már, hogy ezekben a “nehéz” esetekben hiába próbáljuk bétában meg¬oldani a problémát, ebben a tarto¬mányban a másikhoz való közeledés, a lelki rábeszélés rendszerint csak olaj a tűzre. A közös nevezőre jutás kizárólag szubjektív kommunikációval valósítható meg. Célunk elérése érdekében ki kell használnunk az emberi agynak azt a tulaj¬don¬sá¬gát, hogy amíg a bal agyfélteke a szembefordulást, a sarkítást, az elkülönülést képviseli, addig a jobb agyfélteke a világ minden egyes élőlényével való megértésre, az egységre, a tökéletes harmóniára törekszik. Ha agyunk alfa tartomá-nyában felvesszük a kapcsolatot má¬sok elméjével, akkor gondolati úton eljuttatott érveink már nem fognak leperegni az illetőről, hanem meghallgatásra találnak. A másik fél jobb agyféltekéje akaratlanul is foglalkozik a hozzá eljuttatott üzenettel, és ha úgy találja, hogy a javasolt megoldás számára is elő¬nyös, tudatalatti befolyást gyakorol a bal agyfél¬tekére, vagyis megváltoztatja a számunkra problematikus személy viselkedését.

Ez a képzeletbeli beszélgetés azonban csak akkor lesz sikeres, ha a másikat egyenlő félként kezeljük, mondandónkat pedig röviden, tömören, az agresszi¬vitás legcsekélyebb jele nélkül fogalmazzuk meg. Ügyeljünk arra, hogy az eljuttatott üzenet a számunkra előnyös érveken kívül azt is tartal-mazza, hogy a másiknak milyen haszna származik abból, ha megváltoztatja a viselkedését. Pl. az agresszív emberek lecsillapítása során ne csak azt hangsú¬lyozzuk, hogy lecsen¬de¬sedé¬sével kímélné a környezetében levők idegeit, hanem hozzuk fel neki érvként azt is, hogy ha megnyug¬szik, akkor lecsökken a vérnyomása, visszatér a normális ítélőképessége, és nem ragadtatja magát olyan tettekre, amelyeket később megbánna. A szubjektív kommunikáció segít mások rossz szokásainak megszüntetésénél is. Ha őszinte átérzéssel és szeretettel fogalmazzuk meg üzeneteinket, akkor elérhetjük, hogy csa¬ládtagjaink, szomszédaink, kollégáink vagy más számunkra fontos személyek elhagyják rossz szokásaikat, jobb belátásra térjenek, és mindkét fél számára előnyös módon megvál¬toztassák a viselkedésüket.
Az Agykontroll gyakorlatok közül az egészségünkön túlmenően a sorsun¬kat, az életünket is a Képzeletbeli Kép¬ernyő technika segít¬ségével tudjuk a legmélyrehatóbb módon befolyásolni. A vizualizálás útján történő programozás során azonban legyünk tekintettel arra is, hogy gondolkodásunk ne ¬probléma-, hanem megoldáscentrikus legyen. Ne korlá¬tozzuk gondjaink rendezését egyetlen lehetőség¬re. Vegyük sorra a lehetőségeinket, és igyekezzünk a legjobbat kivá¬lasztani. Ne ragaszkodjunk problémáink legkézenfekvőbb megol¬¬dásához, a lehetőségek keresése során adjunk minél nagyobb szabadságot mind a tudatalattinknak, mind a Gond¬viselésnek, mert könnyen előfordulhat, hogy a bennünket ért baj egy új, számunkra jóval kedvezőbb megoldást készít elő. Így a régi állapot helyreállításá¬hoz való görcsös ragaszkodá¬sunkkal lehetetlenné tesszük az előnyös változások bekövet¬ke-zését. Legyünk tehát rugalmasak céljaink megfogalmazá¬sakor, és ha nem rendelkezünk elegendő diplomáciai érzékkel, sorsunk alakulását bízzuk a Magasabb Intelligenciára.
Mind az önszuggesztiós, mind a vizualizálás útján történő programozás során gyakori gond még, hogy nem következik be a kívánt változás. Ennek legtöbbször az az oka, hogy nem hiszünk eléggé a sikerben. Az előző fejezetekben több alkalommal is szó volt a hit nélkülözhetetlen szerepéről ebben a folyamatban. Sajnos minél modernebbé válik egy társa¬dalom, minél felvilágosultabbak lesznek az emberek, annál kevésbé hisznek a csodaszerű változásokban, a tudatukban eluralkodó racionalitás egyre kevesebb teret enged a hitnek. Ez ellen a kortünetnek tekinthető káros jelenség ellen úgy védekezhetünk, hogy mindig csak annyi változást irányozunk elő, amennyinek a megvalósulását reálisnak véljük. Hiába programozunk ugyanis hirtelen változást életünkkel kapcso¬latban, ha nem hiszünk fenntartás nélkül a megvalósulásában, semmi sem fog történni. Az erősen bal agyfélteke orientáltak számára tehát az a legjobb módszer, ha lépésről lépésre haladva, egyszerre csak kis változásokat programoznak be maguknak. Így ha lassabban is, de biztosan elérik a céljukat.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.27. 07:16  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Érdekességként megemlíthető, hogy a hajdani Csehszlo¬vákiában a piramis effektusra már szabadalmat is adtak ki, és jó néhány cég sorozatban gyártja a Kheopsz-piramis asztalra helyezhető kicsinyített mását. A koncentrált energia¬sugárzás telekinetikus hatására alapozva a legtöbben fém-szerszámok és zsilettpengék újraélezésére használják ezeket a miniatürizált piramisokat. Karl Drbal feltaláló olyan hatékonysággal alkalmazza a szabadalmát, hogy 25 év alatt csupán 28 pengét kellett vásárolnia. Olyan példány is akadt közöttük, amelyet kétszázszor sikerült újraélezni. Mások élelmiszerek tartósítására használják a plexipiramisukat, de a bab és a borsó csírázási idejét is képes a felére lerövidíteni. Ilyen kicsinyített piramist egyébként otthon is építhetünk magunknak bármilyen anyagból. A működés előfeltétele azonban a tökéletes mérethűség, és a gúla éleinek a négy égtáj felé való pontos beállítása. Kísérletező hajlamú emberek 8-10 méter magas piramisokat is építettek már. Van aki zöldsé-geket termeszt benne, mert ebben a sajátos alakú üvegházban sokkal gyorsabban nő pl. az uborka, a paradicsom. Ráadásul keményebbek, tartósabbak, és az illatuk is intenzívebb a hagyo¬mányos úton termesztetteknél. Mások meditálásra használják a kertben felállított melléképület méretű pirami¬sukat. Élménybeszámolójuk alapján az agyfunkcióik hihe¬tetlen mértékben felerő¬södtek. Amikor egy éjszakát töltöttek bent a hallucinációjuk annyira felfokozódott, hogy időuta¬zásban volt részük.

A piramis effektus jelentős mértékben javítja az általa bezárt tér akusztikáját is. Ezért akadnak, akik zenét hallgatnak benne. Ebben a sajátos környezetben a melódiát megtestesítő hangeffektusok olyan tökéletes hatást keltenek, hogy szinte hipnotizálják a hallgatóságot. Ma már óriási tömegek befogadására alkalmas piramisutánzatokat is építenek. A Moszkva mellett felállított 44 m magas gúlát egy orosz gyárigazgató emeltette, műanyagból. Százával özönlenek a látogatók a fővárostól 38 km-re levő építménybe, hogy részük legyen a belsejében tapasztalható jótékony sugaraknak. Állítólag a desztillált víz -38 oC -on sem fagy meg a piramisban. A környékre is jó hatást gyakorol. A közelben lakók között jelentősen csökkent a megbetegedési arány, és jobbak lettek az aratási eredmények. Ennek láttán újabb 16 piramist építettek országszerte.

Aki ennél is részletesebb képet kíván kapni a parajelenségekről, tanulmá¬nyozza a szakirodalmat. Ebben a témakörben nagyon sok jó könyv jelent meg a világon. A hazai szerzők közül kiemelkedő szerepet tölt be Nemere István. Nem csak a mostanában írt művei kapcsán övezi őt általános elismerés, hanem a parajelenségek megismertetése terén végzett úttörő munkássága miatt is. Az 1980-as évek végén a “Titkok könyve” és az “Új titkok könyve” című művei¬vel ő törte át azt a gátat, amit a kommunista diktatúra emelt az okkultizmus ismeretanyagának nyilvánosságra hozatala elé. Ismerve a letűnt rendszer végle¬tekig materialista felfogását, ez a tett akkoriban nagy merészségnek számított.

A fenti, sokszor bizonytalan alapokon álló misztikus jelenségek megemlítése nem az okkultizmus vagy a sci-fi irodalom népszerűsítését, hanem azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb áttekintésünk legyen a parajelenségekről, és felfigyeljünk arra, hogy ezek a jelenségek mind egy tőről fakadnak. Ennek az átfogó képnek a tanulmányozása során óhatatlanul fel fog vetődni bennünk, hogy a miszticizmus minden egyes jelensége az univerzum legkisebb alkotóeleme, a régebben ódnak, fluidumnak illetve orgonenergiának, később pszí-energiának vagy WIMP-nek nevezett szub¬atomi energia vala¬milyen megnyilvánulási formája. Az előzőekben vázolt erőknek a megismerésével idővel áthidalható lesz a vallásos és a materialista felfogás közötti szakadék. Be fogjuk látni, hogy a hívők által emlegetett csodák igenis léteznek, ugyan¬akkor a materialistáknak is igazuk lesz, akik azt hirdetik, hogy csodák nincsenek. Mindennapi értelemben vett csodák ugyanis valóban nincsenek, csak olyan jelenségek léteznek, amelyek fizikai alapjait ma még nem ismerjük.

Budapest, 1990. június
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.26. 07:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Végül célszerű még említést tenni a piramis effektusról. Mivel a gúla alakú építmény igen jól ellenáll a természet romboló erőinek, a haladó nézetek képviselői szerint az egyiptomi, a latin-amerikai valamint a kínai piramisokat az özönvíz előtti, pusztulásra ítélt civilizáció építette azért, hogy megpróbálja benne átmenteni tudásanyagát az életben ma¬radók számára. Mások szerint a piramisok a korábban közöttünk élt, és bennünket sok mindenre megtanító, ezért istenként tisztelt kozmikus lények számára szolgáltak fő tartózkodási helyül. Régi történeti leírásokra alapozva ezt látszik alátámasztani az a körülmény is, hogy hajdanában ezeknek a piramisoknak a külső felületét hézag¬mentesen záródó csiszolt kőlapok borították. A tudósok megállapításai alapján ez a kemény, sima felület arra szolgálhatott, hogy megvédje a piramisokban tartózkodókat a napszélből eredő pro¬ton¬sugárzás káros hatásaitól. A sima felületről lesikló protonsugárzás nem jutott be a piramisba, így a bent tartóz¬kodók lassabban öregedtek. A régi papirusztekercsek szerint az “istenek” a piramisokban aludtak. Nappal az embereket tanították különféle hasznos dolgokra, éjszaka pedig ezekben a sajátos építményekben regenerálódtak. A piramis belseje ugyanis gyógyító, vitalizáló, egészségmegőrző hatást gyako¬rolt a benne tartózkodókra.

Az óegyiptomi feljegyzések szerint ezek a misztikus épít¬mé¬nyek azon kívül, hogy a Földre látogató “istenek” hajlékául szolgáltak, a kőbe vésett könyv szerepét is betöltötték. A piramisokat a legutolsó vízözön előtti negyedik földi világ lakói építették, hogy ez úton örökítsék meg társa¬dalmuk ismeretanyagát a jövő nemzedéke számára. Különösen a tévesen Kheopsznak tulajdonított piramis esetében ezt az állítást ma már számos bizonyíték támasztja alá. Neves matematikusok és csillagászok ugyanis megállapították, hogy a Nagy Piramis elhelyezési módjába és méreteibe minden geofizikai és csillagászati adat bele van sűrítve, amely Földünket és Naprendszerünket jellemzi. Ezt a feltételezést támasztják alá Szakudzsi Josimura japán professzor mérései is, aki modern műszerek segítségével megállapította, hogy ebben az épületben még számos fel nem tárt helyiség létezik. Egyes látnokok szerint ezekben a titkos kamrákban az emberiség olyan dokumentumokra lel majd, amelyek egyér¬telműen bizonyítják számunkra, hogy már előttünk is éltek fejlett kultúrával és technikai tudással rendelkező civilizációk a Földön. Sajnos az özönvíz nem csak az előző, magasan fejlett civilizációt pusztította el, hanem a technikai tudásu¬kat is. Így nem véletlen, hogy mi még megközelíteni sem tudjuk elődeink -eredményeit. A két civilizáció lehetőségeinek különbségét jól szimbolizálja a vízözön előtt épült Nagy Piramis és III. Amenemhat fáraó agyagtéglából készült piramisának építési módja. Amíg az előbbi 12 ezer éve dacol az idővel, és minden mérete valamilyen koz¬mikus törvényt szimbolizál, addig a 3800 évvel ezelőtt épült egyharmadnyi magasságú Amenemhat piramis ma már nem más, mint egy szánalmas sártéglahegy, amely semmilyen kozmikus törvényt sem testesít meg.

A hagyományelvű egyiptológusok által képviselt harma¬dik elképzelés sze¬rint a piramisok az elhunyt fáraók temetkezési helyéül szolgáltak. Ez nem kultikus okok miatt történt, de nem is azért, hogy a fáraók ezekkel a hatalmas építményekkel hívják fel az utókor figyelmét uralkodásuk jelentőségére. Az utóbbi évek műszeres vizsgálatai kiderí¬tették, hogy ezeknek a monumentális sírhelyeknek egészen más volt a szerepük. A fő feladatuk nem az volt, hogy dísz¬sírhelyül szolgáljanak, hanem hogy a fáraók bebalzsamozott, mumifikált testét tökéletesen konzerválják. Ezt az teszi lehetővé, hogy a piramisok csúcsa mindig a naprendszer középpontja felé irányul, melynek feltehető oka, hogy a hozzánk közel álló planéták közül a legnagyobb méretű, és ezért a Földet legintenzívebb szubatomi sugárzással elárasztó planéta a Nap. A piramis alakzat tulajdonképpen egy “kozmikus gyűjtőlencse”, melynek fókuszpontja a piramis alsó harmada. Korábban már szó volt róla, hogy a koncentrált energiasu¬gárzás baktériumölő és dehidratáló hatású. Ennek tudható be tehát, hogy a piramis alsó harmadába elhelyezett múmiák tökéletesen konzerválódtak. Több ezer évvel a halá¬luk után az itt elhelyezett fáraóknak még most is vannak olyan sejtjeik, amelyek ép DNS láncot tartalmaznak.

Ezekben a piramisokban olyan mikroklíma uralkodhatott, mint amilyen jelenleg tapasztalható a mexikói Caballos városban és környékén. Ezt a térséget ugyanis a Földet körülvevő Van Allen övezet folytonossági hiánya miatt a Napból kiáramló szubatomi energiasugárzás közvetlenül bombázza. Ennek következtében az itt lakók a más tájakon élő mexikóiakkal összehasonlítva jóval egészségesebbek, a baktériumokkal szemben ellenállóbbak, és teljesen ép a foga¬zatuk. Ennek a sugárzásnak járulékos hatása még, hogy ezen a vidéken szinte hemzsegnek az állat- és növényvilág fura kinézetű mutáns példányai, felette elrepülve pedig elhalnak a rádióhullámok. A kozmikus sugárzás koncentrálásán kívül a piramis alakzat rejtélyes hatása még, hogy tökéletesen véd a földből kiáramló káros sugárzások ellen.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.25. 08:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ehhez a témához tartozik még, hogy a neves személyek halálát többnyire valamilyen különös esemény (pl. arcké¬pének falról való le¬esése) jelzi. Köztudott, hogy Edison halálának pillanatában megállt házában a falióra. Ennél is különösebb esetet jegyeztek fel 1912-ben, lord Carnarvon halálakor. Mint már szó volt róla ő volt az, aki az átokkal dacolva először lépte át Tutenkámen fáraó sírkamrájának küszöbét. Néhány hónap múlva az ókori átok beteljesedett, és a híres mecénás lelke kénytelen-kelletlen elhagyta a földi világot. Ekkor egész Kairó hirtelen sötétségbe borult. A váratlan áramszünetet az áramfejlesztő telep felrobbanása váltotta ki, melynek okára azóta sem találtak magyarázatot. Hacsak nem jelent magyarázatot az a felirat, amit Carnarvon a sírban talált: “Gyors szárnyakon érkezik a halál ahhoz, aki megzavarja a fáraó békéjét”. Ez az intelem Nehbet keselyűistennőre utal. Az ő képmásait találták meg a múmia mellett. Szemtanúk szerint, amikor Carnarvon haldoklott, önkívületében ezt mondta: “egy madár karmolja az arcomat”. A leg¬rémisztőbb események azonban Krisztus halálát kísérték. A Bibliából tudjuk, hogy a kegyelemdöfés megadása után hirtelen elsötétedett az ég. A föld megrendült, a sziklák megre¬ped¬tek, a sírok megnyíltak, és a jeruzsálemi templom kárpitja hosszában ket¬té¬ha¬sadt. A déli 12 órától délután 3 óráig tartó ítéletidőt viharos szél kísérte, és az embereket iszonyatos félelem fogta el.

folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.24. 06:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A halál utáni lét kézzel fogható bizonyítéka még, hogy elhunyt művészek médiumokon keresztül gyakran érintke¬zésbe lépnek világunkkal, és tovább folytatják az alkotó tevékenységüket, vagy befejezik félbehagyott műveiket. Az ily módon születő versek, drámák és színdarabok többnyire automatikus írással keletkeznek, vagyis a médium lazán tartja a ceruzát a papíron, amely magától elkezd mozogni, és meglehetősen gyorsan megtölti a lapot. A túlvilágról vezérelt írás sebessége percenként a 3000 szót is elérheti, de vannak olyan szerzők, akik még ezt a sebességet is keveslik, ezért közvetlenül a médium agyába közvetítik a szöveget, amit csak gyorsírással lehet rögzíteni. Mivel a médiumok minden esetben alacsony fokon iskolázott személyek, akik ráadásul még a lakóhelyüket sem hagyták el soha, kizárt dolog, hogy olyan művet alkos¬sanak mint pl. az ily módon keletkezett “The Sorry Tale”, amely 325 ezer szóban meséli el Krisztus egy kortársának történetét. A két óra alatt született mű a legapróbb részletekig hitelesen ismerteti a korabeli Palesztina és a Római Birodalom gazdasági, társadalmi, és politikai éle¬tét. Az abszolút világból irányított írnokok közül legismertebb egy londoni háziasszony Rosemary Brown, aki Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninov, Monteverdi és Mozart közve¬títője. A meglehető¬sen kezdetleges zenei műveltséggel rendel¬kező nő egymás után jegyzi le a nagy zeneszerzők befeje¬zetlen szimfóniáit, de a mesterek gyakran diktálnak neki új zongoradarabokat, vagy eddig nem ismert zenekari műveket is. Sokan tanúi voltak ennek a folyamatnak, és megdöbbentek, hogy ez az egyszerű asszony ilyen elképesztő iramban “írja” a zenét.


Már olyan médiumról is tudunk, aki egy sor elhunyt énekes hangján képes énekelni. Úgy látszik, hogy az elmúlt évtizedek neves énekesei sem akarnak teljesen elszakadni a fizikai világtól. Megfelelő közvetítő esetén ők is szívesen hírt adnak magukról. A hölgy amikor visszatér az éber állapotba, semmire sem emlékszik. A transz ideje alatt nem ül vagy fekszik, hanem fel-alá járkál, és mikrofonnal a kezében énekel.

A lélek halhatatlanságát a nagy íróinkon, zeneszer¬zőinken és énekeseinken kívül rég elhunyt képzőművészeink is bizonyítják. Luis Gasparetto brazil “transz” művész pl. pilla¬natok alatt képes ihletett állapotban egy Toulouse Lautrec festményt produkálni, de Claude Monet, Manet, Paul Klee, Renoir, Modigliani, Cézanne, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer és Pablo Picasso is rendszeresen alkot pszichikus közvetítéssel újabb műveket. A festőktől függően szénrajzot, vízfestményt, olajfestményt. Ecsetet azonban nem használ, az ujjaival, a csuklójával fest. Közben beszédbe elegyedik az őt éppen “megszállva” tartó művésszel. Gasparetto tisztában van vele, hogy ő csak eszköz, olyannyira, hogy neki még látnia sem kell a készülő művet. Ezért többnyire sötétben fest, mert mint mondotta nem az ő dolga, hogy figyelemmel kísérje az alkotás menetét. A kétkedők meggyőzésére gyakran fest színpadon is, teljes megvilágításban. Ilyenkor mindig becsukja a szemét. Egyébként mindkét kezével egyszerre fest, az egyikkel mondjuk egy Dürert, a másikkal Van Goghot. Nem csak egyszerűen maszatol a vásznon, hanem hűen utánozza az illető festő stílusát, sőt kedvenc témáját is.

A csalás azért is kizárt, mivel a “transz” művész normál állapotban rajzolni sem tud. Akinek még mindig kétségei lennének a túlvilági irányítást illetően, vegye figyelembe a BBC televízió vele készített műsorának körülményeit. Ebben az 1978-ban lezajlott adásban a médium 75 perc alatt 21 festményt készített. Több tízmillió ember szeme láttára festett az egyik kezével Cézanne-t, a másikkal Renoir-t, méghozzá úgy, hogy a képek fejjel lefelé álltak. Nincs az a tehetséges csaló, aki ilyen feltételek mellett meg tudná ismételni ezt a produkciót. Nem is szólva a képkészítés sebességéről. Az adás ideje alatt több néző is betelefonált a stúdióba, hogy miért gyorsították fel a filmet. Azt hit¬ték, hogy felvételről megy a műsor, és így próbálták az adásidőt csökkenteni. A kétségek maradék¬talan eloszlatása érdekében egyszer ledobott egy tiszta vásznat a padlóra. Levette a cipőjét és a zokniját, felhajtotta a nadrágja szárát. Kiválasztott néhány tubus festéket, kinyitva a vászonra ejtette, majd lábujjaival a tartalmukat kinyomva elkezdett festeni. Miközben a lábával Rembrandt-képet festett, maga elé tett két vásznat, és a bal kezével egy Monet, a jobbal pedig egy Picasso képet készített. A három mű 12 percen belül megszületett, eredeti aláírásokkal hitelesítve. Gasparettot eddig több mint negyven elhunyt művész használta közvetítőként. Ezeknek a képeknek a mennyisége és a festők korábbi alkotásaihoz való hasonlatos¬sága a szakértők számára is meghökkentő, és igen csak elgondolkoztató, hogy véget ér-e az életünk a halállal.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.23. 02:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A “túlvilági lelkek” az Agykontroll tanácsadóihoz hasonlóan viszonylag könnyen megidézhetők, ezt hívják szellemidézésnek. Vannak visszajáró szellemek is, akik bizo¬nyos okok miatt (pl. zavarodottság, gyűlölet, birtokló szeretet, önvád) nem tudnak teljesen elszakadni korábbi világuktól. Ezek a szellemek materializálódás útján gyakran testet is öltenek, így keltve riadalmat az élők között. A romantikus rémregények tanúsága szerint a visszajáró lelkek kívánsá¬gának teljesítése esetén a szellemjárások végleg megszűnnek. Sokan nem is sejtik, hogy lépten-nyomon előfordulnak a világunkban olyan szellemek is, akik látszólag semmiben sem különböznek az átlagemberektől. A “tisztánlátók” azonban jól meg tudják különböztetni a materializálódott szellemeket a földi emberektől. A túlvilágról meghatározott céllal hozzánk küldött szellemek testének ugyanis nincs aurája. Ennek oka, hogy nincs étertestük, a fizikai testüket az asztráltestükre materializálják rá. Mivel az étertest nem csak a fizikai testnek, hanem az aura egyes rétegeinek is az alapja, így az étertest nélküli szervezetnek nincs energiakisugárzása. Megtehetnék ugyan, hogy alkotnak egy étertestet, de ennek semmi értelme sincs, mert az átlagember úgy sem látja. Itt létük csupán ideiglenes, egy-egy feladat elvégzéséig tart. Megbízásuk többnyire arra szól, hogy próbára tegyenek bennünket. Isten így dönti el, hogy érdemes-e valakit valamilyen fontos feladatra kijelölni, vagy továbbra is támogatni, ily módon vizsgáztat minket emberségből.

Materializálódni a hívatlan kísérteteken kívül a parapszi¬cho¬lógusok által megidézett túlvilági lelkek is képesek. Spiritiszta szeánszokon gyakran előfordul, hogy a hozzá¬tartozók kérésére a médium “halottidézést” hajt végre. Ennek során a megidézett lélek korábbi fizikai testében, kézzel¬fog¬ható módon jelenik meg, és olyan természetesen visel¬kedik rokonai körében, mintha sohasem távozott volna el közülük. Ennek a jelenségnek további érdekessége még, hogy a fekete mágusok élő személyek lelkét is ki tudják léptetni, és a kívánt helyen képesek újramaterializálni. A lélek saját testből való kiléptetésére azonban bárki képes, aki le tudja csökkenteni az agyfrekvenciáját théta szintre. Ebben az esetben a Hatékony Érzékelés Kivetítés egy továbbfejlesztett változatát végrehajtó személy egyszerre két helyen létezik. A két, minden tekintetben meg¬egyező test akár több ezer kilométerre is lehet egymástól, és önálló személy¬ként cselekedhet. A koncentrálás intenzitásától függően a kivetített lélek köré materializált test olyan tökéletes is lehet, hogy senki sem tudja megkülönböztetni az eredetitől. Ennek ellenére, van különbség a két test között. Az asztrál¬test köré materializálódott fizikai testből hiányzik az étertest, ezért az előbb említett okok miatt nincs aurája. Ezt azonban az a környezetében tartózkodók nem látják. Ebből a szempontból tehát nincs különbség a túlvilági és az e világi szellemek között. A földi ember azért nem képes szert tenni éter¬testre, mert nem tudja azt kiemelni a fizikai testéből. A két test ugyanis szerves egységet képez. Az étertest csak a halál beállta után válik le a fizikai testről, de a túlvilágra nem érdemes átvinni, mert egy idő után automatikusan feloszlik, szubatomi energiarészecskékké válik. Vannak, akik ezt a bilokációnak nevezett jelenséget éber állapotban is elő tudják idézni, tehát nem szükséges “transzba” kerülniük ahhoz, hogy a saját alteregójukat előhívják. Az ily módon megnyilvánuló személyre a szakirodalom gyakran alkalmazza a német eredetű “Doppelgänger” kifejezést is.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.22. 06:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az inkorporáció sajátos megnyilvánulási formája a tant¬rikus éneklés. A tibeti szerzetesek egy túlvilági eredetű technikával képesek arra, hogy egy¬szerre két, sőt három hangot szólaltassanak meg a torkukban. A mély tónusú dörmögő alaphang frekvenciája 75 Hz, ami két oktávval alatta van a normál “c” hangnak. Azért, hogy fogalmunk legyen ennek az orgánumnak a mélységéről érdemes megemlíteni, hogy az ismert operákban a legmélyebb basszushang frekven¬ciája 150 Hz. Az egyidejűleg megszólaló másik hang ennek több oktávval magasabb felharmonikusa. A mormogó mély hang egy magas és tiszta hanggal fonódik össze, mintha egy gyermek énekelne. Extrém esetben ennek a felhangnak illetve a harmadik hangnak a frekvenciaértéke két oktávval magasabb is lehet a normál hangfekvésnél. A templomi szertartásokban azonban többnyire teljes akkordokat szólaltatnak meg egyszerre, pl. a C-dúr akkordot, vagyis a “c”, az “e” és a “g” hangot azonos időben. Ez a fantasztikus hanghatás elképzel¬he¬tetlen azok számára, akik nem hallották élőben. A nagyon mély, mormogó alaphangot mintha fejhangon kísérnék a felhangok, ami semmi máshoz nem hasonlítható különleges élményt jelent a hallgatóságnak. Maguk a szerzetesek is úgy nyilatkoznak erről a jelenségről, hogy ez nem az ő érdemük, ők csak közvetítők, “hordozó edények” a túlvilági szellemek számára, akik torkukban megszólalnak. Ez az új éneklési stílus egyszerre testesíti meg az isteni energia férfias és nőies aspektusát. Ennek a különleges vokális képességnek az előfeltétele a meditáció, az agyfrekvencia lecsökkentése, hogy a túlvilági lények átvehessék a hangképző szervek irányítását.


Halál esetén a lélek elköltözik a testből, de nem semmisül meg, mert a lélek nem anyag, hanem energia, ezért elpusz¬títhatatlan. Az energiát azonban itt nem köznapi értelemben, erőforrásként kell érteni, hanem az anyag és minden ener¬giaforrás eredendő építőkövére, forrására, a szubatomi energia¬részecskékre kell gondolni. A lélek tehát szubatomi ener-giarészecskék intelligens koncent¬rációja, életteremtésre képes együttese. Az élet nem ér véget a halállal, csak egy időre áthelyeződik az abszolút világba, amíg a lélek újra testet nem ölt. A halál-nak és a lélekvándorlásnak létezik egy egészen különös módja is, amikor a halál beállta után egy másik lélek költözik a testbe, és az újjáéledő test felveszi az új lélek szoká¬sait és személyiségjegyeit. A lélekcsere legismertebb, minden részletében dokumentált esete éppen nálunk fordult elő. A nagy sajtóvisszhangot kiváltott történet lényege, hogy a két világháború között egy Lucia nevű spa¬nyol munkás¬asszony lelke beköltözött egy vele egyidejűleg tüdőgyul-ladásban elhunyt magyar diáklány testébe. Betegségéből felépülve időközben megta¬nult magyarul, és még ma is él Budapesten. Az azonosításba a spanyol nagy¬követ¬ség is bekapcsolódott, melynek során bebizonyosodott, hogy a csalás legcsekélyebb jele sem mutat¬ható ki ebben az ügyben. Írisz megrökönyödött szülei, a fiatal testben újjáéledt főhős, valamint a bizonyítást végző mellék¬szereplők tanúvallomásait utólag bárki ellenőrizheti, mert ezt a nem minden¬napi törté¬netet egy dokumentumfilm is megörökítette.

A lélekcserének ennél is meghökkentőbb módja a kiűzetés. Az UFO-iro¬dalom szerint ez akkor fordul elő, amikor egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció valamely tagja belefárad a munkájába, vagy egy olyan sorscsapás éri, amelyből nem talál kiutat. Ekkor keres az univerzumban egy nyugalmas bolygót, ahol kipihenheti a fáradalmait. Ott kinéz magának egy fiatal testet, a benne levő lelket szabályosan kizavarja, és elfoglalja a helyét. Ez az új helyzet azért hoz számára enyhülést, mert az elfoglalt test tudata nincs tisztában azzal, hogy valójában ki is ő, így a természetes halál bekövetkeztéig zavartalanul pihen¬het és felejthet. A lélekcsere hasonlóan ritka esete a “besétálás”. Ez a közös meg¬egyezésen alapuló jelenség akkor játszódik le, amikor egy földi ember nem kíván többé a testében élni, vagy éppen halni készül, ezért a testét átadja egy olyan szellemnek, aki részt szeretne venni a világunkban, de nem kíván átesni a gyermekkor és a serdülés hosszú szakaszán. A lélekcserének ez a módja csak a túlvilági erők engedélyével jöhet létre, egy olyan cél érdekében, amely a világ fejlődését segíti elő.

folyt.köv..


UI:

Iriszke - Lucia lélekcsere


Farczády Gerő vegyészmérnök Írisz nevű, tizenhatéves gimnazista lánya egyik reggel felébredve, a szüleit, testvéreit nem ismerte meg és a család számára ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. Az édesanya szerint a lány mély álomból ébredt, kiugrott az ágyból és elakart szaladni. Idegen nyelven Madridról beszélt, bizonyos Pedrót emlegetett, az anyját szenyórának, (úrnőnek) nevezte, magáról pedig azt állította, hogy Luciának hívják és szolgáló. (újsághír) Egy kezdő riporter, Ráthonyi János bukkant 1935-ben Budapesten e máig megmagyarázhatatlan történetre. Rátonyi másodszor is felkereste a családot. Magával vitte a spanyol követség titkárnőjét és a Budapesten szereplő Busch Cirkusz egyik spanyol artistáját. A spanyol vendégek szerint Írisz-Lucia olyan tökéletes kiejtéssel beszélt spanyolul, hogy ezt itt, Budapesten nem tanulhatta volna meg. Az is kiderült, hogy a lány úgy ismerte Madrid utcáit, tereit, piacait, mintha ott élt volna. A lány átlényegülése alaposan megváltoztatta Farczády Gerő mérnök családjának életét. Szolgálóként dolgozott a szülei házában, spanyol ételeket főzött, spanyol dalokat, tácokat adott elő. A család közben az egyik szerzetes rokon segítségével, - aki sok latin eredetű nyelvet ismert - egyre több érdekességet tudott meg a lány "madridi életéről". Ezek szerint Lucia Altarez de Salvio a neve, negyvenéves korában, 1933 augusztusában tüdőbajban halt meg Madridban és most "ébredt fel" Budapesten. A férje napszámosként kereste a kenyerét, ő pedig tizennégy gyermeket hozott a világra. Írisz-Lucia nehézkes, gyakorlatlan, szálkás betűkkel írta le a nevét. A lány korábbi írásával törvényszéki írásszakértő hasonlította össze, elemezte a spanyol szöveget és megállapította, hogy a kézírás teljesen elütő, más jellemű, megfáradt, iskolázatlan nő produktuma. A lány "elfelejtette" a magyar nyelvet. Ha magyarul szóltak hozzá, értetlenül bámult, gesztusokkal jelezte, hogy nem érti, amit mondanak neki. A riporter az első találkozáskor megpróbálta leleplezni a lányt. Amikor az anya kiment a szobából és kettesben maradt a lánnyal, olyan ocsmány és durva kifejezéseket vágott Írisz fejéhez, hogy azok hallatán, az apácáknál nevelkedett lány rögtön elpirul és felháborodik. Írisz azonban ártatlan, csodálkozó szemmel nézett a riporterre. A különböző hatóságok szakemberei, - törvényszéki elmeszakértők, pszichiáterek - igyekeztek választ kapni Írisz-Lucia hihetetlen átváltozására, azonban vizsgálódásaik eredménytelenek maradtak. Akadtak, akik a skizofrénia rejtélyes esetének tartották a lány történetét. A spanyol ügyvivő felkérte a budapesti főkapitányságot, derítsen fényt a bonyodalmas ügyre, mert ha a lány valóban spanyol állampolgár, tartózkodási engedélyt kell kérni a számára. A vizsgálat nem járt eredménnyel. Az Est madridi tudósítója jelentette, hogy számos Alvarez és Altarez család van spanyol fővárosban, de mivel nincs bejelentkezési kötelezettség, lehetetlen megtalálni Lucia madridi családját. Egyébként Írisz-Lucia Magyarországon élte le életét, sokáig tervezőintézetben műszaki rajzolóként dolgozott, családtagjai, köztük unokái, nagy-nagy szeretettel vették körül. Közeli rokonai szerint még idős korában is idegen kiejtéssel beszélt magyarul, törte "egykori anyanyelvét".

https://www.youtube.com/watch?v=4P18uylGFSc&feature=share
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.21. 07:22  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ez a kijelentés volt a fordulópontja további életünknek. Ezután heves vita alakult ki közöttünk. A csapat két részre oszlott, ketten állították azt, hogy van Sátán és Isten is, a többiek tagadták a létezésüket. Mindkét csoport egy sor érvet sorakoztatott fel a maga állításának bizonyítására, mígnem egyikünk azt javasolta: “Ide figyeljetek! Ha olyan nagy szátok van, menjünk és bizonyosodjunk meg róla, hogy kinek van igaza.” Erre a többiek: “Mégis hogyan?” - “Már láttam ilyet a tévében, idézzük meg a Sátánt.” Első hallásra idétlennek tűnt az ötlet, de miután este 11 óra után sem tudtunk dűlőre jutni, felkerekedtünk, és elmentünk egyikünk éppen üres lakásába. Tibor a látottak alapján a szoba közepére állított egy nagy asztalt, és kérte, hogy üljük körbe. Utána összeérintettük a kezeinket, és vártunk. Nem történt semmi. Erre valakinek a tanácsára gyertyát gyújtottunk, és leoltottuk a lámpát. Tibor fennhangon ezt mondta: “Sátán! Idézünk, jöjj el hozzánk! Itt várunk rád, ha létezel adj jelet!” Továbbra sem történt semmi, de amikor már vagy 20 perce próbálkoztunk, egyszer csak lassan emelkedni kezdett az asztal egyik lába. Csak kuncogtunk rajta, azt hittük valamelyikünk tréfát űz velünk. De hamar kiderült, hogy senki sem emelgette közülünk az asztalt, és ekkor kezdtünk megijedni. Valaki közbeszólt: “Én nem akarom tovább csinálni, hagyjuk abba!” Mikor ezt kimondta a függöny elkezdett össze-vissza táncolni a karnison, majd teljesen felemelkedett a leve¬gőbe. Ez már mindnyájunkat megrémítette, és azonnal be akartuk fejezni a játékot, de azon vettük észre magunkat, hogy képtelenek vagyunk felállni az asztaltól.

Valami láthatatlan erő odaragasztott bennünket a székeinkhez. Ekkor az asztal lapján lassan betűk kezdtek el kirajzolódni. Összeolvasva ez állt rajta: “MINDNYÁJATOKAT UTOLÉR A BALSZE¬RENCSE!” Erre már nagyon “berezeltünk”, gyorsan felálltunk az asztaltól, és döbbenten gyújtottunk lámpát. Az iszonyatos élmény után Tibor halkan megjegyezte: “Ez elképesztő, még most sem tudom elhinni.” Erre én: “Látjátok megmondtam, minek kellett ezt csi-nálni! Most mi lesz, ha mindegyikünk meghal, vagy ilyesmi?” Valaki ezt vála¬szolta: “Nyugodj meg, hazamegyünk, és elfelejtjük az egészet. Néhány hét múlva már nem is fogsz rá emlékezni.”
Bárcsak igaza lett volna, de sajnos tévedett. Három hónap múlva Tibor autó¬balesetet szenvedett, és deréktól lefelé megbénult. Most tolókocsiban tengeti napjait. László egy ígéretes üzleti vállalkozást vezetett, de egy év után csődbe jutott. Mindenét elvesztette, majd öngyilkosságot kísérelt meg. Péter barátomat elhagyta a felesége és három gyermeke. Miután teljesen kisemmizték, hajléktalan lett. Én ez év végén totálkárosra törtem össze a vadonatúj személygépko¬csimat. A biztosító egy fillért sem fizetett, nem beszélve a sérüléseimről, ame¬lyek az egész testemen látszanak. Csoportunk ötödik tagja alkoholista lett. Nemrég kaptam hírt róla, hogy most éppen börtönben ül, emberölésért. Szóval így végződött a sátánidézés. Egyébként korábban mindnyájan kiegyensúlyozott, boldog családi életet éltünk, és ígéretes karrier állt előttünk. Életünk azt követően fordult fel fenekestől, miután elkövettük ezt az ártatlannak tűnő “tréfát”. Mára már nagyon megbántuk amit tettünk, de nem lehetett visszacsi¬nálni. Tehetetlenül sodródtunk viharossá vált életünk hullámain. A Sátán betartotta ígéretét.

Ez az est is azt bizonyítja, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen hatalmas erővel játszadoznak. Csúfot űznek a Sátánból, úgy gondolnak rá, mint néhány csintalan ördög főnökére, aki manapság már “nem sok vizet zavar”. A Jó ellenpólusát azonban nem akármilyen hatalom képviseli a világunkban. Letaszíttatása előtt Lucifer volt a leghatalmasabb rangú angyal a mennyben. A neve is erre utal, mivel a Lucifer “fényhozó”-t jelent. Ő volt a legtökéletesebb, a leghatalmasabb, ő állt legközelebb Istenhez. Gúnyolódásaink során tehát jusson eszünkbe, hogy a Mindenható egykori helyettesével van dolgunk, aki alulról kormányozza a világot. Mindent képes megtenni, amit a Teremtő, de ő sajnos nem a javunkat akarja, hanem a vesztünkre tör. Segítőkben sincs hiánya, mert sok kiváló képességű angyalt vitt magával, akik most őt szolgálják. E döbbenetes történet után térjünk vissza az inkorporációhoz.


Mint később látni fogjuk nem csak a gonosz lelkek költöz¬hetnek az ¬emberbe, hanem átmenetileg olyan lélek is elfog¬lalhatja a testünket, amely a javunkat akarja, vagy rajtunk keresztül próbál valamilyen információt, kulturális értéket átadni a civilizációnknak. Ezt a jelenséget inkorporációnak vagy egy angol kifejezéssel channelingnek nevezzük. Több¬nyire médiumoknál, vagyis olyan személyeknél fordul elő, akik képesek a jobb agyféltekéjükkel közvetlen kapcsolatot teremteni. Ebben a folyamatban a médium a szellem eredeti (földi életében) ismert hangszínén szólal meg, és a gesztusai, sőt néha testi jellemvonásai is megváltoznak, a szellemével azonossá válnak. A szakirodalom által nyilvántartott esetek közül legismertebb az amerikai Jane Roberts -é, akin keresztül egy Seth nevű szellem több száz oldalnyi ismeretet diktált le számunkra.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.20. 03:17  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Nem tartozik ugyan szorosan a parapszichológia jelenség¬köréhez, de évszázadok óta izgatja mind a regényírók, mind a nagyközönség fantáziáját a szellemidézés, a szellemjárás, a túlvilági lelkek időnkénti visszatérése a földi világba. Ez a sokak által hihetetlennek tartott jelenség a test és a lélek meg¬le¬hetősen misztikus kapcsolatának tudható be. A lélek egy rendkívül összetett, bonyolult teremtmény, amelynek semmi köze sincs az anyagi világhoz, csupán azért költözik a testbe, hogy fejlődhessen. A lélek azonban nem kötődik szorosan a testhez. Többen tapasztalták már, főleg a klinikai halál álla¬potában, hogy lelkük kilépett a testükből. Léteznek azonban a léleknek ennél meghökkentőbb kilépési módjai is az emberi testből. Egyelőre még nem tisztázott, hogy az Agykontrollban a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikáját alkal¬mazva a tudatunk egy része kerül-e kivetítésre, vagy maga a lélek száll ki időlegesen a testből, és indul el felfedező körútra. A lélek és a test kapcsolatában néha előfordulnak olyan fura esetek is, amikor egy testbe több lélek költözik. A pszichológusok ismernek olyan személyt is, akiben összesen 23 lélek lakik együtt, és ezek különböző időpontokban lépnek fel. Mind¬egyik lélek a tudat meghatározott tartományát aktiválja, és a többi léleknek megfelelő személyiségjegyek ilyenkor háttérbe szorulnak. Egy-egy átváltozás során az illető viselkedésén kívül külső megjelenése is megváltozik, és ezzel egyidejűleg teljesen megfeledkezik a többi énjéről.

Egyébként a földi világtól elszakadni képtelen lelkek meg¬le¬hetősen gyakran költöznek mások testébe, hogy ily módon hosszabbítsák meg fizikai létüket. Az utóbbi évek pszicho¬lógiai vizsgálatai kiderítették, hogy az esetek túl¬nyomó részében a szexuális identitászavarok is a megszállottságra vezethetők vissza. A transzvesztiták és a homoszexuálisok normálistól eltérő viselkedésének többnyire az az oka, hogy a testüket egy ellenkező nemű szellem megszállta. Az idegen lélek uralma néha olyan erős, hogy áldozatukat transz¬szexuális operációra kényszerítik azért, hogy a teste jobban hasonlítson a megszálló korábbi testére. Mellesleg a test elhalt személyek vagy démonok által történő megszállása a múlt¬ban is gyakori jelenség volt. A Biblia pl. huszonhat helyen említi, hogy Jézus szellemeket űzött ki különböző emberek testéből. A középkorban az ördögűzés elismert tudomány volt. Az egyház erre a célra speciálisan képzett papokat alkalmazott, akik a megelőző vizsgálatok után egy jól kidolgozott szertartást, a Római rituálét hajtották végre. Gonosz szellemekkel, démonokkal való találkozáskor az ördögűző pap nem egyszer komoly fizikai, mentális és érzelmi sérülést szenvedett, sőt az is megesett, hogy életét vesztette. A felvilágosodás kora után ezekben az esetekben elektro¬sokkot alkalmaztak, ami szintén hatásosnak bizonyult, de sokszor maradandó agykárosodást okozott. Jelenleg klinikai pszichológusok és erre a feladatra specializálódott terapeuták végzik ezt a tevékenységet, hipnózis segítségével. Ez a módszer a rábeszélésen alapul, így a páciensre nézve teljesen ártalmatlan. Általában két-három kezelés már meghozza az eredményt, az illető végleg megszabadul a testi-lelki szen¬vedést okozó “társbérlőktől”.

Még mielőtt bárkiben alaptalan félelmet keltene ennek a jelenségnek a létezése, le kell szögezni, hogy nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a számunkra láthatatlan, kártékony erőknek. Az igaz, hogy az alvilági szféra megnyilvánulása szempontjából alapvető fontosságú az emberek megkísértése, megszállása, de ez ellen védekezni tudunk. A Sátán és csapata ugyanis nem képes közvetlenül ölni, pusztítani; ez számára nem megengedett. Pszichokinézis útján senkit sem tehet el láb alól “saját kezűleg”. Célját csak az emberek manipulálásával, emberi test által képes elérni. Erre a célra az alvilági szférából felemelt és emberi testbe született lelkeket használja, akik még az ő fennhatósága alatt állnak, vagy súlyosabb esetekben ártatlan embereket száll meg, és szolgálatába kényszeríti őket. Ebből következik, hogy fenyegetőzései mindig üresek. Olya¬nok, mint az Amerikában oly gyakori MIB (Men in Black) esetek. Ezek a fekete ruhába öltözött robotszerű emberek ismeretlen rendszámú fekete autóikon érkezve sokszor megfenyegették már az ufológiában élenjárókat, hogy ha nem hagyják abba a tevékenységüket, akkor elteszik őket láb alól. Ez azonban sohasem következett be.

A sátáni lények akárcsak a MIB-ek csupán egy módon érhetik el céljukat, ha hiszünk bennük. A gonosz erők egyetlen hatékony fegyvere, a beléjük vetett hit. Minél jobban hiszünk bennük, minél jobban félünk tőlük, annál nagyobb lesz a hatalmuk rajtunk. Ha nem félünk, ha nevén nevezve elküldjük a settenkedő Gonoszt, akkor az el fog tűnni, keres magának más áldozatot. Ehhez azonban szükségünk van a jóakaratú erőkbe vetett hitünkre, amit a Teremtőhöz, illetve a Megváltóhoz intézett imáinkkal fejezhetjük ki a legeredményesebben. Mindebből egyértelműen következik, hogy mi vagyunk a Sátán legfőbb letéteményesei; mi tehetünk arról, hogy egyre gonoszabb világban élünk. Félelmeink leküzdése által nem állunk ellen a kísértésnek, sőt mind több az olyan ember, aki evilági létének megkönnyítése érdekében szívesen lép szövetségre a pokol világunkat megrontó küldötteivel, pénzért eladja lelkét az ördögnek. Ezek az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy milyen következményekkel jár a gonosz erők szolgálata. Erre csak akkor döbbennek rá, amikor haláluk után a Sátán benyújtja nekik a számlát, és a birodalmába űzetve a pokolban találják magukat.

A középkorral ellentétben a Sátánnal kötött szövetség ma már nem nyíltan megy végbe. A mi világunkban az ördögök, démonok, fantomok már nem öltenek fizikai testet. A háttérből, láthatatlanul manipulálnak bennünket úgy, hogy sokszor észre sem vesszük. Minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a legtöbb ember nem hisz a pokolban, és tagadja az alvilág őreinek létezését. Olyanok is vannak, akik gúnyt űznek a gonosz erőkből. Ez a felelőtlen cselekedet azonban könnyen megbosszulhatja magát. Tanulságként idézzünk egy olvasói levélből, amely Árvai Attila: Paranorma című könyvében jelent meg: Egyik este összejöttünk egy csendes, szolid szórakozóhelyen a haverokkal. Mindenféléről beszélgettünk, aztán valahogy a szellemekre, a Sátánra, meg ilyenekre terelődött a szó. Öten ültünk ott, és valaki azt mondta közülünk: “Ugyan már fiúk, ez az egész egy nagy baromság!” Majd gúnyos hangon folytatta: “Jaj ne fárasszatok már ilyenekkel! Miféle Sátánról beszéltek? Ezek csak a Bibliában léteznek, meg a keresztények fejében. Ébredjetek már fel!”


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.19. 05:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Feltehetően a két lábon járó számítógépeknek nevezett fejszámoló művészek is rendelkeznek parapszichológiai képességgel. Különben nehezen lenne ért¬hető, hogy egy tizenkét gyermekes szegény indiai családból származó tanulatlan kislány hogyan tudott volna Sydney egyetemén több számítógéppel szemben diadalmaskodni. Shakunta Devi ugyanis a legnagyobb számokból is másodpercek alatt képes volt ötödik-hatodik, sőt hetedik gyököt vonni. Világ körüli útja során Texasban ötven másodperc után megmondta egy kétszáz szám¬jegyű szám huszonharmadik gyökét. Az egyik számolózseni nem is tagadta, hogy nem kerül különösebb erőfeszítésébe a megoldás, mert agyának belső képernyőjén látja a végeredményt. A Magasabb Intelligencia közremű¬kö¬dé¬sére utal az a megfigyelés is, hogy ezeket a képességeket rendkívüli mértékben zavarja a légköri elektromosság. A színpadi fejszámoló művészek is jól ismerik ezt a jelenséget, és úgy fogalmaznak, hogy “zivataros napokon nem megy a munka”. De nem csak ez nem megy, hanem az ingával való jóslás, az elhunyt lelkek megidézése, és minden olyan tevé-kenység, ami a túlvilági ¬kapcsolatfelvétellel, és ennek köz¬vetítő közegével, a szubatomi energiaáramlással kapcsolatos.

Ha netalántán matematikai őstehetségre, egy ki nem bontakoztatott képesség időnkénti megnyilvánulására gyanakodna valaki, akkor zsákutcába jut. Erre a feltételezésre egy autista ikerpár esete cáfol rá az Egyesült Államokból. Az Ame¬rican Journal of Psychiatry -ban megjelent cikk szerint George és Charles rendkívül alacsony intelligenciaszinttel rendelkeztek. Ennek ellenére mindketten hátborzongató pontossággal “emlékeztek” dátumokra. Bármely dátumról pillanatok alatt megmond¬ták, hogy mely napra esett, sőt azt is, hogy milyen idő volt akkor. Az 1582 előtti dátumok azonosításánál számításba vették a tíznapos időkülönbséget is, holott soha életükben nem hallottak a Julianus és a Gergely naptár közötti eltérésről. Aki esetleg azt feltételezné, hogy bemagolták a kettőtől négyszázig terjedő öröknaptárt, majd a táblázatra emlékezve a meg¬adott képlet alapján fejben elvégezték az átszámítást, szintén rossz nyomon jár, mivel a hétezredik év utáni dátumokat is gondolkodás nélkül közölték. Ez a képességük azért is döbbenetes, mert egyébként egyáltalán nem tudnak össze¬adni, kivonni, osztani, szorozni, sőt azt sem képesek felfogni, hogy mi az egy¬szeregy. Az iskolából is kimaradtak, mivel a memóriájukban semmilyen tan¬anyagot sem tudtak rögzíteni.

Ennél is meggyőzőbb esetről számol be a Scientific American. Egy Reuben Field nevű férfi szellemi képességei megrekedtek az óvodás gyerek szintjén, ezért be sem íratták az iskolába. Testvérei ugyan megpróbálták megtanítani legalább a betűvetésre, de minden fáradozásuk kárba veszett. Egyetlenegy betűt vagy számot sem volt képes felismerni, így mindenki komplett idiótának tartotta. Ennek ellenére a gyengeelméjű testvér a legbonyolultabb matematikai problémával is pillanatok alatt megbirkózott. Amikor megkérdezték tőle, hogy hány darab egytizenketted hüvelyk átmérőjű lencsemaggal lehetne körberakni a Földet, azonnal rávágta, hogy 19 008 000 000-val. Jó néhány percbe telt, amíg a jelen levő kutatók ellenőrizni tudták az eredményt. Az autistákról azt tartják, hogy vannak közöttük olyanok, akik egy-egy témában zseniális teljesítményekre képesek. Ez esetben azonban az autizmus rejtélyes megnyilvánulásáról nem lehet szó, mivel Reuben Field egy olyan képességgel is rendelkezett, amelynek nem sok köze van a matematikához. Bármikor percre pontosan meg tudta mondani, hogy hány óra van. Órája nem volt, de hiába is nézett volna rá, mert nem ismerte a számokat.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.18. 00:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az okkultizmus kedvelt területe a számmisztika is, melynek alapja az az ősrégi megfigyelés, hogy egyes számok¬nak különös hatásuk van életünk alakulására. C. G. Jung szerint az emberiség nem kitalálta, hanem felfedezte a számokat. Galilei egyenesen azt vallotta, hogy “a természet könyvét a matematika nyelvén írták”. A IV. fejezetben már említett Euler-féle szám (e = 2,7183) az élővilág szinte minden megnyilvánulását átszövi és szabá¬lyozza. Nem véletlen, hogy jól alkalmazható a fák és az élő szövetek növe¬kedésének kiszámításában, de használják az elektro-nikában, a biztosítási mate¬matikában, és sok más helyen.

Érdekes módon a numerológia létjogosultságát a modern tudomány sem tagadja. A tudósok szerint a matematika olyan kulcsot ad a beavatott kezébe, amelynek segítségével megfejt¬heti a kozmosz titkait. Ezen a haladó nézeten nincs mit csodál¬kozni, hiszen már ókori elődjük Pitagorasz is azt vallotta az ¬i. e. VI. században, hogy a kozmosz rendje a számok összefüg¬gésein alapul, és bizonyos számokat misztikus jelentőséggel ruháztak fel. Ennek igen sok bizonyítéka található a naprend¬sze¬rünkben, sőt a Földünkön. A Földnek szinte nincs is olyan paramétere, amely valamilyen módon ne függne össze a bűvös számként kezelt kozmikus számértékekkel. A 7 - 12 - 30 - 36 - 40 - 50 - 54 - 72 stb. számoknak és ezek többszöröseinek földi életünkkel kapcsolatos összefüggései részletesen meg¬található a szakirodalomban.

Vannak azonban olyan összefüggések is, amelyekre eddig még senki sem gondolt. Vajon a véletlen műve, hogy Brahma isten világának egyetlen másodperce alatt a Földön éppen 100 ezer év telik el? Valószínűleg nem; főleg ha tudjuk, hogy a földi év és Brahma isten 1 napja olyan arányban vannak egy¬mással, hogy az átszámítások során a szubatomi energiaré¬szecskék áramlási sebessége kerek értéket eredményez. A Földnek azonban nem csak a Nap körüli, de a precessziós mozgása is hasonló pontossággal lett beállítva. Tudjuk, hogy a Védák-könyve szerint a “nagy világév” 25 920 földi évnek felel meg, ami azt jelenti, hogy 1 világhónap 2160 évig tart. Brahma isten 1 napja ennek az értéknek éppen a kétmilliárdszorosa. Egyébként a Védák-könyve szigorú formai követelmények szerint íródott. Pontosan 432 000 szótagot tartalmaz, ami Brahma isten 1 napjának tízezred része, és a világhónap 200-szorosa. Az égiek oly nagy gondot fordítottak ennek a bolygónak a fejlődésére, hogy a Hold keringési idejét is a számmisz¬tika jegyében állították be. Újkori kísérőnk igen fontos sze¬repet tölt be az élővilág szabályozásában, ezért bizonyára nem véletlen, hogy egyes negyedei éppen 7 napig tartanak. Pitagorasz azt is felismerte, hogy a számok a zenében is nagyon fontos, sőt meghatározó szerepet játszanak.

A számok bűvös ereje annyira erős, hogy az átlagembe¬rekre is hatást gyakorol. Nem véletlen, hogy oly sokan félnek a 13-as számtól. Ez a világszerte fóbiává terebélyesedett ellenérzés, minden bizonnyal nem alaptalan. Ezt támasztja alá az alábbi anekdota: A babonás tengerészek a péntek 13-i indu¬lástól annyira rettegtek, hogy a brit kormányzat 1790-ben elhatározta, véget vet ennek a “sületlenségnek”. Utasításukra egy új hajót “Őfelsége Péntek”-nek kereszteltek el, és a legközelebbi péntek 13-ai napon nagy csinnadrattával vízre bocsátották a londoni kikötőben. Soha többé nem hallottak róla, de a legénységéről sem. “Őfelsége Péntek”-et az óceán nyomtalanul elnyelte.

Ezek után nem csoda, hogy amikor egy londoni hajózási vállalat, amely 12 hajóval rendelkezett, és szüksége volt egy új járatra, egyszerre 2 hajót rendelt, nehogy 13 vitorlása legyen. Mi sem bizonyítja jobban a számmisztika természetes eredetét, hogy a középkori babonák mára már elfelejtődtek, de megmaradt a 13-as számtól való félelem. Sok ország szállodáiban pl. átugorják a 13-as számot, a 12-ik szoba után a 14-ik következik. Kétszeres szerencsétlenségnek számít, ha 13-a péntekre esik. Ennek eredete a Bibliában keresendő, mert mint tudjuk a Megváltót ezen a napon feszítették keresztre. A másik elátkozott szám a 666-os. Az Apokalipszis szerint ez a “fenevad”, vagyis a Sátán száma. Nem zárható ki, hogy van némi alapja ennek a félelemnek is, mivel sokan panaszkodtak, hogy furcsa dolgok történnek velük, amikor ilyen rendszámú autóval találkoznak, vagy ilyen rendszámú gépkocsiban ülnek. Emiatt az angliai Rendszám- és Forgalmiengedély-nyilvántartó Iroda 1991-ben bejelentette, hogy a 666-os számot a továbbiakban nem adják ki senkinek.

Úgy tűnik, mintha az egyszerű és összetett számok specifi¬kusan kötődnének bizonyos energia-sugárzásokhoz, szemmel látható formá¬ban megtestesítve azok jellegét. Születésünk időpontja nem csupán lelkünk energiaösszetételé¬vel áll szoros kapcsolatban, hanem elválaszthatatlanul kötődik hozzá egy szám is. Ezt a számot úgy kaphatjuk meg, hogy születési dátumunk számjegyeit egymás után össze¬¬adjuk addig, amíg el nem jutunk a számok gyökeréhez, vagyis amíg egyjegyű számot nem kapunk. Ahogy az egyes planéták születési konstel¬lá¬ciónkkal har¬mo¬nikus vagy diszharmonikus szöghelyzetbe kerülve kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolják sorsun¬kat, a születésünkre jellemző szám is bizonyos napokon előnyös, vagy előnytelen hatást gyakorol életünk alakulására. Az ókori kalde¬usok megfigyeléseiket kiterjesztették a nevekre is úgy, hogy minden egyes betűhöz hozzárendeltek egy számot. Ebből kifolyólag a ne¬vünk¬höz is szorosan kötődik egy szám, melynek szintén meghatározott szerepe van sorsunk alakulásában. Ennek alapján egyébként nem csak személyek, hanem városok, vagy akár egy hajó nevéhez is hozzárendelhető egy-egy szám.

A számmisztika szabályai szerint a születésünkre és a nevünkre vonatkozó számokat összekombinálva a lakóhelyünk nevéhez hozzárendelhető számmal, vagy annak az épületnek a házszámával, amelyben lakunk, messzemenő következtetéseket vonhatunk le dol¬gaink alakulásával kapcsolatban. Hasonlóan a horoszkó¬pokhoz, a személyünkhöz fűződő számok segíthetnek a megfelelő partner kiválasztásában is. A számmisztika avatott mesterei a ránk vonatkozó számokat összekombinálva különböző naptári dátu¬mokkal, sokszor megdöbbentően pontos jóslásokra is képesek.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.17. 01:37  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A teljesség kedvéért beszélni kell még a babonáról is. A modern kor felvilágosult embere nem hisz a babonákban, és mereven elutasítja azok létjogosultságát. Az igazság azonban az, hogy az emberek nem ostobák, az életképtelen dolgok nem maradnak fenn évezredekig. A babonák annak köszönhetik mai napig is tartó pályafutásukat, hogy kisebb-nagyobb mértékben közük van a parapszichológiához. A keleti kultúrákban a Yi-Ching (ji csing), a nyugati világban pedig a kártyavetés nem más, mint az Agykontroll kezdetleges módon való alkalmazása. Akik járatosak az Agykontrollban, azok tudják, hogy életünk alakulásával kapcsolatban a legtöké¬letesebb és legmegbízhatóbb tanácsokhoz úgy juthatunk, ha közvetlenül a túlvilági tanácsadóinkhoz fordulunk. A szub¬jektív világban tartózkodó tanácsadók azonban más módon is segítenek, mindig olyan formában, ahogyan azt kérjük. Ha valaki primitív módon kérdez, az kezdetleges formában, pálcikák vagy kártyalapok elrendeződése útján fogja meg¬kapni a választ. Még ennél is megbízhatatlanabb módszer a kávézaccból, vagy az ólomöntés útján való jóslás. Rendkívül egyszerű a magyarázata a kris¬tálygömbből vagy tükörből való jóslásnak is. A kristálygömb illetve tükör tulajdonképpen nem más, mint egy alfa tartományban megjelenített képernyő. A jóslást végző személy a képernyőnek használt kristály¬gömbben pergeti a képeket vissza a múltba, vagy előre a jövőbe, és ily módon látja meg az őt érdeklő eseményeket.

Az Agykontroll gyakorlásának ezek az ősi, kezdetleges módjai természetesen nem túl hatékonyak. A jósok gyakori melléfogásaikat úgy próbálják palástolni, hogy tevékeny¬ségüknek rituális jelleget adnak. Ezért gyakori az ilyen jellegű jóslások során a misztikus ruházat és egyéb hókuszpókuszok alkalmazása. Ezek a szemfényvesztések csak arra jók, hogy növeljék a jós személyébe vetett hitet, és eltereljék a figyelmet az így kapott jóslatok sokszor homályos részleteiről. Nagy¬mértékben rontja ennek a tevékenységnek a hitelét, hogy a könnyű pénzszerzés reményében gátlástalan szélhámosok is gyakran valódi jósként lépnek fel. A hiszékenységnek eme vámszedői kuruzslással, kóklerséggel pótolják a hiányzó jós¬tehetségüket, lejáratva ezzel a parapszichológiai képessé¬gekkel rendelkező szakavatott jósok hitelét. Sarlatánok azonban az élet más területein is szép számmal akadnak, csak elfogulatlanul körül kell nézni a világunkban.

A szellemvilággal kapcsolatban nem álló “jósok” közös jellemzője, hogy csupa általánosságot mondanak. Olyan homályos célzásokkal szolgálnak, amelyek bárkire vonatkoz¬hatnak. Ezt a jóslásban hinni akaró kliensük személyes közlésnek tekinti, és erre megered a nyelve. Ezáltal sok hasz¬nos információt ad ki magáról, melyeket aztán a sejtelmesen hallgató álmédium később úgy tesz közzé, mintha tőle szár¬mazna. Mivel egy szélhámos semmit sem bíz a véletlenre, a botcsinálta sorselemző is gyakran megfogja a kliense kezét, mielőtt jósolni kezd. Ezáltal érzékelni tudja látogatója öntu¬datlan izomreakcióit, amelyből meg tudja állapítani, hogy helyes úton jár-e. Ha azt érzékeli, hogy tévúton halad, azonnal korrigál, mielőtt még kliense megszólalhatna. Ha nincs rá mód, hogy megfogja ügyfele kezét, akkor feszülten figyeli az arckifejezését és egyéb reakcióit, ami szintén kellő bizton¬sággal tükrözi, hogy szavaival jó vagy rossz nyomon jár. Az álmédium tehát nem a feladatára koncentrál, hanem a belépésétől kezdve gondosan tanulmányozza kliense viselkedését, és azt vezérfonalként használva tulajdonképpen azt mondja vissza, amit ő hallani szeretne. Ennek a jóslatnak semmi köze sincs a valósághoz, és többnyire csak pozitív közléseket tartalmaz abban bízva, hogy az ügyfél a jó hírt bőkezű honoráriummal viszo¬nozza.

Jelentős mértékben könnyíti ezeknek a csalóknak a helyzetét, hogy a sorsüldözött emberek zöme rettenetesen ki van éhezve a vigasztaló szóra, gör¬csösen kapaszkodnak minden pozitív tartalmú kijelen-tésbe, és eközben fel sem merül bennük, hogy rászedik őket. Eleve hisznek az önmagát ügyesen reklámozó kókler képességeiben, ezért elsikkadnak az általa alkalmazott trükkök felett. Jócskán elősegíti ennek a kalandor tevékeny¬ségnek a fennmaradását, hogy az áldozatok egy része nem is bánja, hogy rászedték. Azzal vigasztalják magukat, hogy legalább átmenetileg abban a hitben ringatózhattak, hogy őket is érheti szerencse. Ezekben az esetekben csupán anyagi kár történik. A hamis jóslatoknak azonban lehet egy sokkal messzebb menő következménye is, a beteljesítési kényszer. Amennyiben valakinek balesetet jósolnak - hiába nem igaz - a hiszékeny ember könnyen szerencsétlenül járhat. Az elbizonytalanodás, az önszuggesztió sodorja olyan helyzetbe, hogy végül is a baleset bekövetkezik. Olyan eseteket is feljegyeztek, hogy egyesek megbetegedtek, sőt meghaltak. Nem a megjósolt betegségbe haltak bele, hanem szívinfarktust kaptak az izgalomtól, amikor elérkezett “haláluk” előre beharangozott időpontja.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.16. 02:52  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Visszatérve a cirkuszi mutatványokhoz, minden való¬színű¬ség szerint a világhírű bűvészek és illuzionisták is parapszichológiai módszerekkel dolgoznak, amikor embe¬reket tüntetnek el, vagy tárgyakat lebegtetnek. Ők ugyan erősen tiltakoznak az ilyen jellegű célzások ellen, és váltig állítják magukról, hogy ők illuzionisták, szemfényvesztők. Belegondolva a helyze¬tükbe, ez a magatartás nagyon is érthető. Képzeljük el, hogy mi lenne akkor, ha színt vallanának, és nyíltan elismernék, hogy amit ők csinálnak, az nem más, mint létező fizikai jelenségek alkalmazása. Ki váltana jegyet egy olyan cirkuszba, amely úgy reklámozza magát, hogy egész este fizikai kísérleteket fog bemutatni. A legtöbb ember ezeket a kísérleteket már az iskolában is unta, ilyen előadásra még akkor sem menne el, ha ingyen beengednék. Egy ilyen beismerés után a ma körülrajongott, dicsfényben úszó és jól kereső bűvészek egyik napról a másikra elvesztenék állásukat, és munka¬nélkülivé válnának. A helyükben mi is így cselekednénk, ezért nem szerencsés dolog parapszicho¬lógiai kísérletekbe bűvészeket bevonni. Persze azért akadnak kivételek is. David Copperfield, a nagy amerikai mágus sohasem tagadta, hogy fantasztikus mutatványait a “szellem erejével” hajtja végre. Parapszichológiai képességeinek bizonyítására arra is vállalkozott, hogy megjósolja a német lottó nyertes számait. Február 17-én felírta egy papírra, hogy október 13-án milyen számokat fognak kihúzni az Amerikától 6000 kilométernyire levő országban. A cédulát átvette egy közjegyző, és borítékba zárva lepecsételte. A sorsolás után 1 órával élő televíziós adásban felnyitották a borítékot, és a két számsorozat teljesen megegyezett.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.15. 07:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ezeknek az akcióknak a során szinte minden esetben megfigyelhető az úgynevezett “ÓZ” tényező fellépése. Ennek a különös jelenségnek a lényege, hogy a szubatomi energiával besugárzott területen belül kísérteties csend tapasztalható, a zónában tartózkodók számára a külvilág zaja teljes mértékben megszűnik. A jelek arra engednek következtetni, hogy ez a fizikai hatás ugyanarra az okra vezethető vissza, ami az UFO-k zajmentes közlekedését lehetővé teszi. A koncentrált energiasugárzás távol tartja a levegőmolekulákat a besugárzott tértől, így a hanghullámok nem tudnak bejutni erre a területre. Érdekes ada¬lékként megjegyezhető még, hogy koncentrált szubatomi energiasugárzás hatására csak a benzinbefecs¬kendezésű motorral üzemelő járművek állnak le, hiszen a dízelüzemű járművek nem igényelnek elektromos gyújtást. A világítás azonban itt is megszűnik, és mivel ezek az elrablások többnyire éjszaka történnek, így a dízelmotorral ellátott járművek tulajdonosai sem tudják az útjukat folytatni.

Akik nem járatosak az UFO-k szakirodalmában, azok számára itt célszerű röviden vázolni a különböző típusú talál¬kozások jellemzőit. Első típusú találkozás: Az UFO nem lép kapcsolatba a környezetével, sem a megfigyelő¬vel. Nehéz ellenőrizni a történtek hitelességét, mert egyedül a szemtanú által elmondottakra hagyatkozhatunk. Ezeknél az eseteknél a megfigyelők különös, felhőszerű képződményekről, magányosan vagy csoportosan feltűnő fénypontokról, jár¬műveket követő plazmagömbökről, illetve a legkülönbözőbb formájú repülőszerkezetekről számolnak be. Második típusú találkozás: Az UFO szemmel látható, mérhető nyomot hagy a környezetben, vagy változást idéz elő a megfigyelő egészségi állapotában. Előfordulhat, hogy magát a járművet nem is látjuk, viszont olyan nyomokat, esetleg anyagmarad¬ványokat hagy hátra (pl. gabonakörök, angyalhaj) amelyeket egyértelműen az UFO-knak tulajdonítanak. Gyakori eset még, hogy elektromos zavarok lépnek fel, pl. leáll a járművek motorja; ezek a hibák azonban az UFO-k távozásával megszűnnek. Harmadik típusú találkozás: Személyes kontaktus alakul ki a Földön kívüli járművek személyzete, és a megfigyelő között. A beszélgetés történhet szóban, vagy telepatikus úton. Ebben az esetben gyakran előfordul, hogy UFO nem található a közelben. Az idegen civilizációk küldöt¬teinek megjelenése nem csak szokványos módon, hanem teleportációval, vagy falon, illetve csukott ablakon átrepülve is megtörténhet. Negyedik típusú találkozás: A földön¬kívüliek a megfigyelőt felviszik a járművükre, ahol vizsgá¬latnak vetik alá. Eközben haj-, szőr-, könny- és vérmintát vehetnek tőle, de sokszor megesik, hogy spermát vagy petesejtet “vételeznek”. A vizsgálat során gyakran meg is gyógyítják az illetőt, végül kitörlik az esemény emlékképét a tudatából. Néha előfordul, hogy az elhurcolt embereket elviszik a saját bolygójukra, hogy megmutassák nekünk a világukat. Ötödik típusú találkozás: Ezt a kategóriát akkor szok¬ták alkalmazni, ha a megfigyelő számára a földönkí¬vüliekkel való találkozás végzetessé vagy véglegessé válik. Ebbe a csoportba sorolhatók a halállal végződő összeüt¬közések (földön, vízen, levegőben) sugárfegyverek alkal¬mazása földi megfigyelőkkel szemben, és azok az elrablások, ahol az illetőt nem hozzák többé vissza a Földre. A végleges elrablás vagy a jövőbe való átteleportálás a megfigyelő járművével együtt is történhet.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.14. 06:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Pszichikai úton a pozitívon kívül a negatív energia kisugárzását is növelni lehet. A kínai Chi Kung harcművészet fő gyakorlatai közé tartozik, hogy a harcos pszichikai úton intenzív Yin energiát sugároz ki a lábán, amely kölcsön¬hatásba lépve a Földből kiáramló gravitációs kisugárzással szinte odacövekeli az illetőt a talajhoz. Ez azzal az előnnyel jár, hogy az ellenség számára az ilyen harcmodort alkalmazó katona szinte megmozdíthatatlan, a “földbe gyökerezett” lábak úgy tartják a testet, mintha egy nehéz kőszobor lenne. Természetesen a Yang energiához hasonlóan a Yin energia kisugárzásának sem egyetlen módja a koncentrált energia¬kibocsátás. A negatív energia teljes testfelületen történő kisugárzásának leglátványosabb megnyilvánulása a tibeti fakíroknak az a gyakorlata, amikor a Hima¬lája hófödte hegycsúcsain akár egy egész telet eltöltenek ruhátlanul anélkül, hogy az egészségük a legcsekélyebb mértékben károsodna. Vannak közöttük olyanok is, akik a melegítő hatást kiváltó negatív szubatomi energiát olyan intenzíven képesek a testükből kisugározni, hogy a jeges vízbe mártott kendőt is meg tudják magukon szárítani. A gyakorlott tumo-mesterek egy éjszaka alatt a testükre csavart és jéggé fagyott kendőket egymás után negyvenszer felolvasztják, majd megszárítják. Testünk nem csak meleget, hanem intenzív hideget is képes magából kiárasztani. Egy iráni férfi a csikorgó hideget és a +50 oC -os meleget egyaránt jól viseli. A -30 oC -os hideget ingujjban is jól tűri, és nem izzad a legnagyobb hőségben sem. Ez a ritka képesség feltehetően annak tudható be, hogy nagy melegben Yang jellegű energiát bocsát ki magából, ami hűti a szervezetét.


Az intenzív gravitációs vonzás nem csak úgy állítható elő, hogy belőlünk áramlik ki a koncentrált Yin energia, hanem úgy is, hogy a padló, amire ráállunk, sugároz ki intenzív Yin energiát. Ez természetesen nem úgy jön létre, hogy a Föld kezd el a korábbinál jóval nagyobb gravitációs energiát kisugá¬rozni, hiszen ehhez nagyságrendekkel nagyobb tömegre lenne szükség. Ez a fura jelenség akkor lép fel, ha egy elektromosan vezető, különleges anyagba áramot vezetünk, és rálépünk erre az anyagra. Ennek a szovjet mérnökök által évekkel ezelőtt kidolgozott eljárásnak a lényege az, hogy az áram bekap-csolásakor az anyag felületén jelentős számú elektron sűrűsödik össze, az atomok legkülső elektronhéja telítődik, és ennek következtében a sztatikus vonzáshoz hasonló jelenség lép fel. Ezt a hatást azonban nem ionizált töltés¬hordozók váltják ki, hanem a koncentráltan megnyilvánuló Yin-jellegű részecs-kesugárzás. Ennek a művi úton megnövelhető gravitációnak nagy hasznát vehetnénk a biztonságtechnikában. Amennyiben a jelentősebb értéktár¬gyakat tartalmazó helyiségek padlózatát ilyen anyagból készítenénk, akkor a betörőket a riasztáson kívül el is tudnánk fogni.

Valószínű, hogy ez a koncentrált Yin energiakisugárzást eredményező jelen¬ség alkalmas lenne az anyagi természetű fény elnyelésére is. A Véda-könyvek szerint az óindiai népeket látogató istenek repülőgépeiket szükség esetén láthatatlanná tudták tenni. Nem elképzelhetetlen, hogy ezt oly módon való¬sították meg, hogy elektromos áram segítségével igen sűrű elektronréteget hoztak létre a jármű külső felületén, és ez váltotta ki ezt a hatást. A tapasztalatok szerint ez a jelenség csak a látható elektromágneses hullámokra, vagyis a fényre terjed ki, mivel az ily módon láthatatlanná tett tárgyak radarhullámokkal, illetve hangdetektorokkal továbbra is érzékelhetők.

A jelek szerint a szubatomi energiasugárzás hatással van a levegő nedvességtartalmára is, mivel a benne levő vízmo¬lekulákat felbontja. Az így felszabaduló hidrogén reakcióba lép a levegő nitrogénatomjaival, és ammóniát hoz létre. Az oxigén-felszabadulás ózonképződéshez vezet, amelyet az elrabolt emberek közül sokan “elektromos szag”-nak neveznek. Ezek a gázok együttesen fahéjra emlé-keztető illatot is eredményezhetnek, amit a földönkívüliek által elhurcolt személyek gyakran testszagnak vélnek. Érdekessége ennek a sugárzásnak, hogy nem mindig Yang jellegű, tehát nem minden esetben vált ki súlytalanságot. Megfigyeltek már olyan eseteket is, amikor ez a legtöbbször kék, fehér vagy zöld színű sugárnyaláb Yin jellegű volt, vagyis ráirányítás után úgy odaszegezte a menekülő személy lábát a földhöz, mintha leragasztották volna. Ebben az esetben a mozgáskép¬telenségnek nem az izommerevség volt az oka, mivel az illető a többi testrészét szabadon tudta mozgatni, csak a lábai tapadtak úgy a földhöz, hogy képtelen volt bármerre lépni. A negyedik típusú találkozásokról szóló élménybeszámolók alapján pozitív jellegű sugárnyalábot a földönkívüliek gyak¬ran használják liftként is, mert ezen át siklanak le a földre, illetve emelkednek fel a levegőben álló járművükhöz.

Ennek a sugárzásnak az intenzitására jellemző, hogy még a legnehezebb gépkocsikat is könnyedén emeli a magasba. Az ily módon történő eltérítések minden esetben úgy kezdőd¬nek, hogy az energiasugárzás hatására előbb elkezd a rádió recsegni, majd megszűnik a jármű áramellátása, ezért leáll a motor. Ennek ellenére sok esetben előfordul, hogy a kocsi álló motorral is tovább robog. Ilyenkor telekinetikus úton mozgatják és irányítják a járművet, és csak ezután a bűvész¬mutatvány után emelik fel a magasba. Mivel a víz jó villamos vezető, ezért gyakori jelenség az is, hogy a koncentrált mágneses sugárzás hatására felforr és elpárolog a hűtővíz, sőt lecsökken az akkumulátor folyadékszintje.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron