Ezoterika

Kép
Karsay   2019.09.04. 07:27  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Világunk kozmikus törvényei

Az előző fejezet gondolatmenetét folytatva a fejlődés elő¬feltétele tehát a rend és a harmónia. Azonban nem csak a termé¬szetben kell rendnek lennie, hanem a társadalomban is. Ezért a társadalmakat is hasonlóan szigorú törvények irányítják, mint amilyenek az alacsonyabb rendű élőlényekre, vagy az élettelen tárgyakra hatnak. A társadalom rendszabályai természe¬tesen mások, jóval bonyolultabbak, mint a természet törvé¬nyei, hatásukat tekintve azonban ugyanolyan könyörtelenek, mint a fejlődés többi törvénye. Ahhoz, hogy egy társadalom¬ban rend legyen, irányításra van szükség. Mivel az ember egy bonyolult intellektuális lény, a közvetlen irányítást már nem lehet kizárólag statikus erőkre bízni. Az emberiség fejlődé¬sének irányát a Mindenható határozta meg, az elvi irányítás a Magasabb Intelligencia feladata, a fizikai jelenlétet igénylő közvetlen irányítást viszont a Mindenható rábízta az emberre. Az emberiség tehát ebből a szempontból két részre oszlik, irányítókra és irányítottakra. Annak érdekében, hogy az irányítók feladatuknak maradéktalanul eleget tehessenek, hatalommal kell hogy rendelkezzenek a többi embertársuk felett. A hatalom azonban nem szerezhető be, nem lehet rá tanulás útján szert tenni, mint a tudásra, és nem is tartható meg a végtelenségig. A hatalom nem más, mint Isten mindenhatósá¬gának egy darabja, amelyet átmenetileg át¬enged az emberiség egy csoport-jának, hogy vezetői feladataiknak maradéktalanul eleget tehessenek. Mivel a hatalom isteni eredetű, ezért támadhatatlan, védett minden földi ármánykodással szemben.

A hatalom azonban nem hitbizomány, hanem súlyos felelősséggel járó átmeneti megbízatás. Akinek Isten hatalmat ad, annak egy idő után el kell számolnia arról, hogy mire használta fel a mások feletti uralmát, hogyan élt a számára biztosított lehetőséggel. A Mindenható árgus szemekkel figyeli, hogy ki mire használja hatalmának ideiglenesen átengedett részét. Egy képzeletbeli mérleg egyik serpenyőjébe helyezi a hatalommal felruházott személy jó, a másikba pedig a rossz tetteit. Eközben nem kerüli el figyelmét a legkisebb moz¬za¬nat sem; a tetteken kívül a szándékot, a rossz gondo¬latokat is figyelembe veszi. Egy idő után a mérleget szemrevé¬telezi, és ha annak nyelve erőteljesen a rossz irányba billen, véget vet az illető hatalmának. Az elszámoltatás során fejére olvassa bűneit, és letaszítja az uralkodásra méltatlan embert a társadalmi ranglétra legalsó fokára. Eközben meg¬alázza, meghurcolja őt, kifor¬gatja mindabból a vagyonból, amelyet hatalma tetőfokán harácsolt össze magának, és ha a büntetés még ekkor sem áll arányban az elkövetett bűnök súlyosságával, akkor az életét is elveszi. Hatalmat azonban nem csak kapni lehet, hanem a történelem bizonysága szerint erőszakkal is hozzá lehet jutni. Az erőszakkal vagy csellel megkaparintott hatalom viszont mindig “pünkösdi királyság”-nak bizonyul, és szintén dicstelen véget ér.

A hatalommal való visszaélés következményei az egyé¬neken túlmenően rendszereket, népeket, sőt egész világbiro¬dalmakat is sújthatnak. Isten nem kizárólag kisebb embercsoportok számára választ ki vezetőket, hanem konti¬nensnyi kiterjedésű országcsoportokon belül is kijelöl egy-egy nemzetet, amely a többi vezetőjévé, politikai, gazdasági irányítójává válik. Valamely nép másik fölé rendelésének az a célja, hogy az adott régióban a Mindenható által kiválasztott legtehetsé-gesebb nemzet összefogja, fellendítse a többi tevékenységét, és magasabb szintű életvitelével példát mutasson a körülötte élők számára. Mindaddig, amíg a kiválasztott nemzetek képesek eleget tenni történelmi küldetésüknek, semmi sem ingathatja meg a más népek feletti hatalmukat, befolyásukat. Tör¬té¬nelmi példák bizonyítják azonban, hogy ezek a nagy vezető nemzetek egy idő után ugyanabba a hibába esnek, mint a személyes hatalmukkal visszaélő diktátorok. A korábbi vezető szerep zsarnokságba torkollik, hatalmukat a befolyásuk alatt álló népek leigázására, ellentételezés nélküli kiszipolyo¬zására használják fel.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.03. 05:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A pszichoorientáció kiterjesztése

Ma még egyszerűen felfogni sem tudjuk, hogy az abszo¬lút világ micsoda határtalan lehetőséget ad a kezünkbe. Tudjuk, hogy a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikájával bárhol, bármit megkereshetünk. A hétköznapi életben ennek lépten-nyomon hasznát is vesszük majd. A háztartásunkban pl. a kilyu¬kadt, eltört csővezetéket nem hálózattérképek böngészése, vagy fémdetekto-rok segítségével fogjuk megke¬resni, hanem minden eszköz nélkül, csupán a pszichikai képességünkre támaszkodva. A csővezeték javításához sem kell vízvezeték-szerelőt hívnunk, mert agyunk théta tartomá¬nyában az Agykontroll laboratóriumában megalkotott eszkö¬zökkel a javítást mi is el tudjuk majd végezni. Az elromlott rádiónkat sem kell már többé szervizbe vinnünk, hanem saját magunk fogjuk a képzeletbeli műhelyünkben megjavítani. Persze ehhez továbbra is szükséges lesz, hogy némi alapfogalmunk legyen a megjavítandó szerkezet belső kialakításáról. Akinek sejtelme sincs arról, hogy egy rádió hogyan működik, milyen alkatrészekből tevődik össze, és milyen eszközökkel javítható, az nem lesz képes megalkotni képzeletbeli laboratóriumában azokat a szerszámokat, amelyekkel a javítás elvégezhető, e nélkül pedig nem fog sikerrel járni.

Vannak viszont olyan személyek, akik béta tartományban, képzeletbeli labo¬ratórium nélkül is képesek arra, hogy elromlott eszközöket megjavítsanak. Ők semmi mást nem tesznek, mint a kezükből kiáramló, az átlagosnál intenzívebb energiával besugározzák az elromlott tárgyakat, és ezáltal újra megindulnak az órák, vagy ismét működni kezdenek az üzemképtelen zsebkalkulátorok. Ennek a jelenségnek a legis¬mertebb interpretátora a magyar származású Uri Geller, aki nyilvános fellépésein túlmenően elektronikus úton, több millió tévénéző ottho¬nában is képes ezt a hatást előidézni. Erősen gyanítható azonban, hogy ez a javulás demonstrációs céllal, a Magasabb Intelligencia közreműködésével jön létre. Később, ha majd hiszünk ebben az erőben, akkor elromlott tárgyaink javításához várhatóan már szükség lesz a tevékeny közreműködésünkre is.

Az abszolút világnak ezt a fantasztikus lehetőségét az otthonunkon kívül a munkánk, a hivatásunk során is használni fogjuk. Ma még elképzelni sem tudjuk, hogy a későbbiek során a lélek munkára fogásának lehetősége, valamint a mate¬ria¬lizáció és a dematerializáció jelenségének kihasználása milyen határtalan távlatokat nyit majd az emberiség tovább¬fejlődése szempontjából. Ezen az úton haladva egyszer csak rádöbbenünk, hogy egyre kevésbé van szükségünk azokra a feltételekre, környezeti adottságokra, amelyeket a jelenlegi világunk biztosít nekünk. Lehet, hogy ez lesz az a pillanat, amikor rájövünk arra, hogy kinőttük az emberiség bölcsőjét, és ideje átadnunk a földi világot egy újonnan kialakuló civilizációnak, akik lelki és szellemi fejlődésük kezdetleges¬ségénél fogva még képtelenek lennének előrehaladni a Föld evolúciós szempontból ideális adottságai nélkül. Ekkor lehet, hogy majd mi is lemegyünk a földkéreg alá, mint az elődeink, de az is lehet, hogy átköltözünk egy másik bolygóra, amely¬nek a felszínén korántsem lesznek olyan előnyösek az életfel¬tételek, mint a Földön. Ez azonban a rendelkezésünkre álló képességeink folytán már nem fog zavarni bennünket, mert más fejlett civilizációkhoz hasonlóan ennek a bolygónak a belsejében egy új világot alakítunk ki magunknak. Ez a világ semmivel sem lesz rosszabb, mint a jelenlegi. A mes¬ter¬ségesen alkotott égbolton minden valószínűség szerint egy koncentrált energiagömb helyettesíti majd a napot, a talajt pedig kisebb-nagyobb tavakkal tarkított ideális növénytakaró fogja borítani, amely mentes lesz minden kártevőtől. Ebben a világban már nem tombolnak az elemek, a művi úton létre¬hozott természet eszményi rendjét semmi sem fogja zavarni.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.02. 06:34  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A théta és delta tartományok aktiválása

Általános tapasztalat, hogy minél lejjebb megyünk az alfa tartományba, annál hatásosabban tudunk mind magunk, mind mások baján segíteni. A krónikus betegségeket az alfa és a théta szint határán tudjuk igazán gyógyítani. A delta tarto¬mány¬ban végezhető tevékenységről még keveset tudunk. Egy azonban biztos, hogy a mély alvás delta tartományban alakul ki. Sokan tapasztalták már, hogy ha mély álomba zuhannak, utána frissen, kipihenten ébrednek, és úgy érzik, mintha telje¬sen regenerálódott volna szervezetük. Tulajdonképpen ezt a hatást használják ki a jógik is, amikor önhipnózissal delta szintre juttatják az agyukat, és ebben az állapotban fél óra alatt tökéletesebben kipihenik magukat, mint egy átlagember egész éjszakán át tartó théta szintű alvással.

A théta és delta tartományok aktiválásának azonban van egy hatékonyabb módja is, melynek ötlete szintén egy ősi rituáléból, az indián törzsek beavatási szertartásából ered. Ennek a táncnak az a lényege, hogy miközben a transzban lévő ifjú körbe-körbe rohan a tűz körül, két sámán szegődik melléje, akik a jobb és a bal fülébe két különböző történetet mesélnek. Egy idő után a sámánok helyet cserélnek, és most a másik oldalról folytatják a történetüket. Ennek a fura szertar-tásnak az elemzése során a tudósok rájöttek arra, hogy ha a jobb és a bal agyféltekét a két fülön keresztül egymástól eltérő információzuhataggal árasztják el, akkor az agy túlterhelődik, nem képes már feldolgozni a hallottakat. Amennyiben a törté¬netekbe rafináltan elhelyezett metaforákat, gyógyító üzene¬teket ültetnek be, ezek a programok az agy összezavart állapo¬tában szinte akadálytalanul, szűrés nélkül zuhannak be a tudatalattinkba. Mostanában a nyugati természetgyógyászok is kezdik átvenni ezt a módszert. Ők úgy modernizálták a szertartást, hogy a pácienseket hátrafelé futtatják az udvaron. Ezáltal ugyancsak szokatlan információk érik az agyat, ami hasonló zavart kelt benne.

Ha a jobb agyféltekét a bal fülön keresztül zenével terhel¬jük le, akkor ez a módszer alkalmas a tanulás hatékonyságának növelésére is. Ma már mind gyógyítási, mind tanulási célra olyan technikai bravúrral elkészített “műfejes” sztereó felvételeket készítenek, amelyek a legegyszerűbb kazettás magnóba behelyezve is nagymértékben képesek aktivizálni tudatunk alsó tartományait. Létezik ennek az eljárásnak egy egyszerűbb formája is, amikor mély álomban a beteg fülébe suttognak, és így juttatják tudatalattijába a gyógyító üzene¬teket. Különösen jól alkalmazható ez a módszer gyermekek¬nél. Éjszakánként 10-15 perces szuggerálással könnyen meg¬sza¬badíthatjuk őket a félelmeiktől, káros szenvedélyeiktől. Megszüntethetjük a körömrágást és egyéb helytelen visel¬kedést. Sok szülőnek sikerült már ily módon felszámolni a rengeteg gondot okozó étvágytalanságot, vagy az ágybavizelést. Elősegíthetjük az iskolai előmenetelt, szorgalomra és szófogadásra is buzdíthatjuk őket. Mivel a gyermek nagyon mélyen alszik, nincs szükség suttogásra, a fejétől kb. egy lépésnyire fennhangon is beszélhetünk hozzá. A gyógyító, leszoktató vagy ösztönző mondatok megfogalmazása során vegyük figyelembe az előző fejezetekben, az önszuggesz¬tióval kapcsolatban elmondottakat. Arra is ügyeljünk, hogy a határozott kijelentéseket tartalmazó mondatainkat szeretet¬tel adjuk elő. A segítő szándékkal és hittel áthatott szuggesztió mindig meghallgatásra talál. Ne alkos¬sunk bonyolult monda¬tokat, az egyszerű, képszerű elvárások hamarabb jutnak célba. Természetesen ebben az esetben sem nélkülözhető a türelem, a kitartás, a naponkénti ismétlés előbb-utóbb meghozza a sikert.

A tudat alsó szférái az agy összezavarásán kívül úgy is elérhetők, hogy a pácienst felfokozott izgalmi állapotba hozzuk. Pl. ilyen szituációt idézhetünk elő akkor, ha a beteg¬nek egy rendkívül izgalmas történetet vagy viccet mesélünk, és a poénnál váratlanul szünetet tartunk. Silva szerint hasonló izgalmi állapot áll elő veszélyhelyzet esetén is. Ekkor a tudat minden figyelmét a túlélésre koncentrálja. Az előbbi esetben az elvárás, az utóbbinál az ijedtség olyan aktív, illetve alarm állapotot hoz létre az agyban, amely kontroll nélkül engedi át a gyógyító programot a tudatalattiba. A tudatalattival való közvetlen kapcsolatteremtésnek a keleti vallások tulajdoní-tanak legnagyobb jelentőséget. A haj¬naltól késő estig tartó meditálás, a mantrázás, a szellemi jógagyakorlatok mind azt a célt szolgálják, hogy eljussanak a “szamádhi” vagyis a megvilágosodás állapotába. Érdekes módon próbálják elérni a tudatalatti megnyílását a Zen-buddhisták. A szokásos meditációs gyakorlatok során gyakran egy-két kóan (rövid rejtvény jellegű kérdés) megoldásával foglalkoznak. Ezek egyike: Milyen hangzása van a tapsnak, ha csak egyik tenye¬rünket “ütjük össze”?

A teljesség kedvéért itt célszerű megjegyezni, hogy az éjszakai alvásnak az előző nap eseményeinek feldolgozásán (a jelentéktelen információk kiselejtezésén, és a fontosak elrak¬tá¬rozásán) túlmenően a legfőbb szerepe az, hogy a tudat alsó tartományaiban feltöltse a test meridiánjait ener¬giával. A fáradtság ugyanis nem más, mint energiaveszteség, amely legegyszerűbb módon az agyfrekvencia lecsökkentése útján pótolható. Ennek legkönnyebb és biológiailag legtermé¬szetesebb módja az alvás. Van azonban az alvásnak még egy igen fontos, sorsunkat is meghatározó szerepe az életünkben. Alvás közben, amíg a testünk pihen, az agyunk fokozott és zavartalan kapcsolatba kerül a lelkünkkel. Ennek során olyan igazságok tárulnak fel előttünk, ame¬lyek a tudat számára rejtve vannak. Ebben az állapotban felelevenednek bennünk előző életeink tanulságai, lehetőségünk van a korábbi leckék átismétlésére, és a tudatalattink olyan következtetéseket vonhat le ebből, amelyeknek a jelenlegi életünkben komoly hasznát vehetjük. Gyakran előfordul az is, hogy mély álomban a lélek elhagyja a testet, és közvetlen kapcsolatot létesít más emberek lelkével, vagy túlvilági lényekkel. A fejlettebb civili-zációk által hozzánk küldött személyek időszakos elszámolta¬tása is ily módon történik, habár erre ők egyáltalán nem emlékeznek. Ezek az események ugyanis a tudat szintjén maximum zavaros álomképek formájában rögzülnek, a részletekre csak a regresszív hipnózis képes fényt deríteni.

folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.01. 01:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A pszichoorientációs gyógyítás távlatai

Mint tudjuk, agyunk bal agyféltekéje az anyagi, vagyis az objektív világgal tart kapcsolatot, míg a jobb- a szubatomi energia tér és idő nélküli világával áll összeköttetésben. Ahhoz, hogy a jobb agyféltekénket aktivizáljuk és pszicho¬ori¬en¬¬tációs úton gyógyíthassunk, vagy parapszichológiai jelen-ségeket keltsünk, le kell csökkentenünk agyunk műkö¬dési frekvenciáját. Szellemi fejlődésünk je¬lenlegi szintjén még nem tudjuk teljes mértékben birtokba venni, és a bal agyfél¬teke hatékonyságát megközelítő módon használni agyunk jobb féltekéjét. Vannak azonban már ma is olyan emberek, akik béta szinten is képesek jobb agyféltekéjükkel tevékeny¬kedni. Ez a tulajdonság többnyire úgy alakult ki náluk, hogy korábban gömbvillám-becsapódás, vagy erős áramütés érte őket. Az inten¬zív elektromos sokk hatására valószínűleg egy közvetlen csatorna nyílt meg agyuk bal és jobb féltekéje között, amely az agyfrekvencia lecsökkentése nélkül is lehetővé teszi jobb agyféltekéjük használatát. Az ijedtség, a mély lelki megrendülés is nyithat csatornát a két agyfélteke között. Egy spa¬nyol férfi pl. azt követően érezte meg előre a jövő eseményeit, hogy elesett, és egy bikacsorda át¬szá¬gul¬dott felette. A jobb agyfélteke ily módon való aktiválásának azonban az a hátrá¬nya, hogy nem lehet kikapcsolni, az így kialakult összekötte¬tés tudati úton nem befo¬lyásolható. Ennek olyan kellemetlen következményei is lehetnek, mint a spontán pszichokinézis, (közismert nevén: Poltergeist) ami sokszor őrületbe kergeti mind a jobb agyféltekéjét uralni nem képes egyént, mind a környezetét.

A két agyfélteke közötti kapcsolat ma már mesterséges úton is létrehozható. Ennek módját a Virginia állambeli Faber-¬ben, a Monroe Intézetben lehet elsajátítani. Az 1 hetes Kapu¬utazás program (Gateway Voyage Program) célja a “távolbalá¬tás” megtanítása, a Robert Monroe által szabadalmaztatott “Hemy-sync”-módszer segítségével. Az eljárás lényege, hogy a módosult tudatálla¬potot, vagyis a két agyfélteke közötti közvetlen kapcsolatot hangok segítségé¬vel, rezonancia útján hozzák létre. Ennek során az egyik fület 100 Hz, a másikat 104 Hz frekvenciájú hanghullámokkal ingerlik, melynek következtében 4 Hz-es frekvenciájú lebegőfrekvencia kelet¬kezik. Az alacsony frekvenciás han¬got a fül nem érzékeli, de az agy bizonyos részei igen. A feltaláló szerint ennek hatására elektrokémiai reakció keletkezik az agyszövetekben, így szinte egy kattintással a nagy látnokokhoz hasonló állapot lép fel az alany elmeállapotában. Sokkal nagyobb azonban a valószínűsége annak, hogy a kívánt hatást nem elektrokémiai változások idézik elő, hanem a rezonancia mozgásba hozza az agyalapi mirigyet. Az alacsony frekvenciás hanggal stimu¬lált (rezonanciába hozott) hipofízis aktiválódása megnyitja a zsilipet a két agyfélteke között, módot adva a különböző para¬pszi¬cho¬lógiai jelenségek előidézésére. Előnye ennek a módszernek, hogy a két agyfélteke közötti kapcsolat nem válik véglegessé, a stimuláció leállítása után megszűnik. A Monroe Intézet kutatói sokféle finom felbontású hangkeve¬réket állítottak elő a különböző agyfrekvenciák generálá¬sához. Ezek egyike a Focus 21-nek nevezett eljárás, ami egy olyan átjárót hoz létre, amelyen keresztül betekintést nyerhe¬tünk a transzcendens világokba, és Földön kívüli lényekkel kommunikálhatunk. Érdemes még megemlíteni a Focus 12 eljárást, ami a telepatikus kapcsolat létrehozását segíti elő. Itt nincs szükség Hatékony Érzékelés Kivetítésre, mert a gondo¬latok (szavak, képek) adása és vétele az éter útján történik.

Evolúciós fejlődésünk jelenlegi szintjén agyunk fizioló¬giailag kialakultnak tekinthető. Már minden agysejtünk megvan ahhoz, hogy teljes értékű kozmikus lényként tevé¬keny¬kedjünk az univerzumban. Most már csak agyunk szellemi kifejlődése van hátra. Az elkövetkezendő évszáza¬dokban meg kell tanulnunk jobb agyféltekénk képességeit is maximálisan kihasználni, és tevékenységét tudati úton, termé-szetes formában szabályozni. Az abszolút világ által nyújtott előnyökről azonban addig sem kell lemondanunk. Agyfrek¬ven¬ciánk előzőekben tárgyalt módon való lecsökkentésével - ha egy kicsit nehezebben is - de már ma is munkára tudjuk bírni agyunk jobb féltekéjét.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.31. 04:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A teljesség kedvéért meg kell még jegyezni, hogy az Agy¬kontroll nem az egyetlen módszer, amely az agy kihaszná¬lásával gyógyítja betegségeinket. Számos, az Agykontrollhoz hasonló (sokszor azt csupán leutánzó) gyógyító eljárás közül leginkább említésre méltó az Alexander-módszer. Matthias Alexander ausztrál előadóművész közel 70 évvel ezelőtt alkotta meg korának zseniális öngyógyító módszerét, amely mind a mai napig hódít, és világszerte több százezerre tehető híveinek száma. Ennek a módszernek a lényege, hogy lépésről lépésre segít feltárni testünk rögzült szokásait, amelyek felnőtté válásunk során évről évre alakultak ki. A terápia alatt tanári segítséggel megtanuljuk feloldani ezeket a rossz beideg-ződéseket, és ezáltal mind fizikailag, mind mentálisan lazábbá, könnyedebbé válunk. Az ellazulás, a görcsös akarat leküz¬dése azáltal jön létre, hogy a terápia során képessé válunk mind befelé, mind kifelé egyszerre figyelni; ennek következtében a test és a lélek között egy olyan harmónia alakul ki, amely visszavezet bennünket természetes állapo¬tunkba, eltüntetve korábbi panaszainkat. A gyakorlatok alatt agyunk közve¬títésével olyan korrekciós mozdulatokat alakítunk ki, melyek által minden egyes szervünk feloldódik a káros rögzülések okozta torzulások alól. Ettől mozgásunk és gondolataink fesztelenné, kiegyensúlyozottabbá válnak, egész lényünkön a felszabadultság érzése lesz úrrá. A korábbi kizökkent lelki egyensúlyunk ismét helyreáll, ami háttérbe szorítja a külvilágból hozzánk érkező harsány ingereket és félelmeket.

Érdekessége még ennek a módszernek, hogy nem tilt meg semmit, nem beszél le senkit sem az alkoholfogyasztásról, sem a dohányzásról. Ennek elle¬nére azok, akik végigcsinálják ezt a kurzust, és képessé válnak lelkük belső jeleit felfogni, egy idő után önkéntelen vágyat éreznek az egészséges életmód, a természetes táplálkozás iránt, és maguktól lemon¬danak káros szenvedé¬lyeikről. A türelemre szoktatás gyógyító eljárásának is nevezett Alexander-módszer annyiban hasonlít a korszerűbb és célratörőbb gyakorlatokat alkalmazó Agykontrollhoz, hogy mindkét tanfolyam elvégzése után kiegyensúlyozottabb, derűsebb és egyúttal megfontoltabb személyiséggé válunk.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.30. 05:33  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az önszuggesztió lezárásaként feltétlenül fel kell hívni a figyelmet ennek a módszernek a buktatóira is. Sokan nem gondolnak arra, hogy a pozitív gondolkodás szinte már rutinná váló, szüntelen alkalmazása veszélyes is lehet rájuk nézve. Az ösztönszerű előnyökre törekvés, sorsunk jobbra fordításának folytonos erőltetése hosszú távon nem biztos, hogy boldoggá tesz bennünket. Könnyen megeshet, hogy vágyaink és elképzeléseink intenzitása olyan hely¬zetet kényszerít a valóságra, ami számunkra csapdának bizonyul. Előfordulhat, hogy a hőn szeretett partner valójában nem illik hozzánk, vagy az az állás amire annyira áhítozunk végső soron nem a szakmai előmenetelünket, hanem a bukásunkat fogja eredményezni. A vágy ami hatalmába kerít bennünket csalétek is lehet, így önmagunkat erőszakoljuk bele egy későbbi sorscsapásba. Emlékezzünk csak a hajdani történetre, amely arról az emberről szól, aki minden gondolatenergiáját arra koncentrálta, hogy még helyet kapjon a zsúfolt Tita¬nicra. Meg is lett az eredménye. Az utolsó pillanatban visszalépett egy utas, és ő boldogan foglalta el a helyét. A történet folyta¬tása már közismert.


A pénz, a meggazdagodás ily módon való kieszközlése is káros lehet számunkra. Az úgynevezett “Pénzkontroll” tanfolyamok elvégzése után sokan kerültek a túlvilági erők segítségével olyan helyzetbe, hogy megszűntek anyagi gondjaik; zavartalanul élvezhették az életet. Ez az állapot igen kellemes és vonzó, de a gondok nélküli élet nem más, mint luxusvegetálás. A túlzott jómód munka és erőfeszítés nélküli elérése megakadályozza lelki fejlődésünket, és sok esetben lehetetlenné teszi élettervünk teljesítését. Ennek árát aztán a következő életünkben fizetjük meg azáltal, hogy a jelenlegi életünket meg kell ismételnünk a korább kiindulási feltételekkel. Érdemes lenne elgondolkozni azon is, hogy a túl könnyen jött vagyon vajon nem a sátáni erők műve? Beszűkült gondolkodásmódunkkal fel sem merül bennünk, hogy így akarja vakvágányra futtatni az életünket.
A pozitív gondolkodás alkalmazása során tehát nem árt, ha figyelembe vesszük az élettervünket. Semmiképpen ne erőltessünk magunkra olyan változásokat, amelyek a sorsunkkal ellentétesek. Ennek a módszernek az intenzív alkalmazása előtt mélyedjünk el magunkban, és próbáljunk ráérezni életünk valódi értelmére, arra hogy mi okból születtünk erre a világra. Nem lehetetlen, hogy a jelen¬legi inkarnációnkat éppen azért választottuk, hogy kor¬látozott helyzetünkben nyert tapasztalataink által fejlődjünk. A helyzetünk javítására irányuló pozitív gondolkodás könnyen tönkreteheti a sorsunkat, meggátolhatja a lelki fejlődé¬sünket. Ha tisztában vagyunk hibáinkkal, gyarlóságainkkal, akkor előbb-utóbb rájövünk arra, hogy azok a nehézségek, amelyeket most próbálunk átprogramoz¬ni nem azért léptek fel az életünkben, hogy szeren-csétlenné tegyenek bennünket, hanem azért, hogy a leküzdésük által jobbá váljunk, megsza-baduljunk jellembeli fogyatékosságainktól. Ez persze nem jelenti azt, hogy legjobb lenne elvetni ezt a módszert, de alkalmazása során körültekintően járjunk el, hogy elősegítője, és ne gátlója legyen az életünknek.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.29. 00:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
VI. fejezet
VILÁGUNK KOZMIKUS TÖRVÉNYEI;
MAGNETOPRESSZÚRA


Az előző fejezetekben az Agykontroll fő alkalmazási területeivel foglal¬koztunk. Ez a pszicho¬ori¬en-tációs módszer azonban nem csupán gyógyításra használható.

Periférikus alkalmazási területek

Egyre idegesebbé váló társadalmunkban mások lecsillapí¬tásának és jobb belátásra térítésének legcélszerűbb módját szintén az Agykontroll segítségével sajátíthatjuk el. A legtöbb ember mások agresszivitásától szenved a legjobban, családon belül pedig a bajok fő forrása a megértés hiánya. Többször tapasztalhattuk már, hogy ezekben a “nehéz” esetekben hiába próbáljuk bétában meg¬oldani a problémát, ebben a tarto¬mányban a másikhoz való közeledés, a lelki rábeszélés rendszerint csak olaj a tűzre. A közös nevezőre jutás kizárólag szubjektív kommunikációval valósítható meg. Célunk elérése érdekében ki kell használnunk az emberi agynak azt a tulaj¬don¬sá¬gát, hogy amíg a bal agyfélteke a szembefordulást, a sarkítást, az elkülönülést képviseli, addig a jobb agyfélteke a világ minden egyes élőlényével való megértésre, az egységre, a tökéletes harmóniára törekszik. Ha agyunk alfa tartomá-nyában felvesszük a kapcsolatot má¬sok elméjével, akkor gondolati úton eljuttatott érveink már nem fognak leperegni az illetőről, hanem meghallgatásra találnak. A másik fél jobb agyféltekéje akaratlanul is foglalkozik a hozzá eljuttatott üzenettel, és ha úgy találja, hogy a javasolt megoldás számára is elő¬nyös, tudatalatti befolyást gyakorol a bal agyfél¬tekére, vagyis megváltoztatja a számunkra problematikus személy viselkedését.

Ez a képzeletbeli beszélgetés azonban csak akkor lesz sikeres, ha a másikat egyenlő félként kezeljük, mondandónkat pedig röviden, tömören, az agresszi¬vitás legcsekélyebb jele nélkül fogalmazzuk meg. Ügyeljünk arra, hogy az eljuttatott üzenet a számunkra előnyös érveken kívül azt is tartal-mazza, hogy a másiknak milyen haszna származik abból, ha megváltoztatja a viselkedését. Pl. az agresszív emberek lecsillapítása során ne csak azt hangsú¬lyozzuk, hogy lecsen¬de¬sedé¬sével kímélné a környezetében levők idegeit, hanem hozzuk fel neki érvként azt is, hogy ha megnyug¬szik, akkor lecsökken a vérnyomása, visszatér a normális ítélőképessége, és nem ragadtatja magát olyan tettekre, amelyeket később megbánna. A szubjektív kommunikáció segít mások rossz szokásainak megszüntetésénél is. Ha őszinte átérzéssel és szeretettel fogalmazzuk meg üzeneteinket, akkor elérhetjük, hogy csa¬ládtagjaink, szomszédaink, kollégáink vagy más számunkra fontos személyek elhagyják rossz szokásaikat, jobb belátásra térjenek, és mindkét fél számára előnyös módon megvál¬toztassák a viselkedésüket.
Az Agykontroll gyakorlatok közül az egészségünkön túlmenően a sorsun¬kat, az életünket is a Képzeletbeli Kép¬ernyő technika segít¬ségével tudjuk a legmélyrehatóbb módon befolyásolni. A vizualizálás útján történő programozás során azonban legyünk tekintettel arra is, hogy gondolkodásunk ne ¬probléma-, hanem megoldáscentrikus legyen. Ne korlá¬tozzuk gondjaink rendezését egyetlen lehetőség¬re. Vegyük sorra a lehetőségeinket, és igyekezzünk a legjobbat kivá¬lasztani. Ne ragaszkodjunk problémáink legkézenfekvőbb megol¬¬dásához, a lehetőségek keresése során adjunk minél nagyobb szabadságot mind a tudatalattinknak, mind a Gond¬viselésnek, mert könnyen előfordulhat, hogy a bennünket ért baj egy új, számunkra jóval kedvezőbb megoldást készít elő. Így a régi állapot helyreállításá¬hoz való görcsös ragaszkodá¬sunkkal lehetetlenné tesszük az előnyös változások bekövet¬ke-zését. Legyünk tehát rugalmasak céljaink megfogalmazá¬sakor, és ha nem rendelkezünk elegendő diplomáciai érzékkel, sorsunk alakulását bízzuk a Magasabb Intelligenciára.
Mind az önszuggesztiós, mind a vizualizálás útján történő programozás során gyakori gond még, hogy nem következik be a kívánt változás. Ennek legtöbbször az az oka, hogy nem hiszünk eléggé a sikerben. Az előző fejezetekben több alkalommal is szó volt a hit nélkülözhetetlen szerepéről ebben a folyamatban. Sajnos minél modernebbé válik egy társa¬dalom, minél felvilágosultabbak lesznek az emberek, annál kevésbé hisznek a csodaszerű változásokban, a tudatukban eluralkodó racionalitás egyre kevesebb teret enged a hitnek. Ez ellen a kortünetnek tekinthető káros jelenség ellen úgy védekezhetünk, hogy mindig csak annyi változást irányozunk elő, amennyinek a megvalósulását reálisnak véljük. Hiába programozunk ugyanis hirtelen változást életünkkel kapcso¬latban, ha nem hiszünk fenntartás nélkül a megvalósulásában, semmi sem fog történni. Az erősen bal agyfélteke orientáltak számára tehát az a legjobb módszer, ha lépésről lépésre haladva, egyszerre csak kis változásokat programoznak be maguknak. Így ha lassabban is, de biztosan elérik a céljukat.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.27. 07:16  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Érdekességként megemlíthető, hogy a hajdani Csehszlo¬vákiában a piramis effektusra már szabadalmat is adtak ki, és jó néhány cég sorozatban gyártja a Kheopsz-piramis asztalra helyezhető kicsinyített mását. A koncentrált energia¬sugárzás telekinetikus hatására alapozva a legtöbben fém-szerszámok és zsilettpengék újraélezésére használják ezeket a miniatürizált piramisokat. Karl Drbal feltaláló olyan hatékonysággal alkalmazza a szabadalmát, hogy 25 év alatt csupán 28 pengét kellett vásárolnia. Olyan példány is akadt közöttük, amelyet kétszázszor sikerült újraélezni. Mások élelmiszerek tartósítására használják a plexipiramisukat, de a bab és a borsó csírázási idejét is képes a felére lerövidíteni. Ilyen kicsinyített piramist egyébként otthon is építhetünk magunknak bármilyen anyagból. A működés előfeltétele azonban a tökéletes mérethűség, és a gúla éleinek a négy égtáj felé való pontos beállítása. Kísérletező hajlamú emberek 8-10 méter magas piramisokat is építettek már. Van aki zöldsé-geket termeszt benne, mert ebben a sajátos alakú üvegházban sokkal gyorsabban nő pl. az uborka, a paradicsom. Ráadásul keményebbek, tartósabbak, és az illatuk is intenzívebb a hagyo¬mányos úton termesztetteknél. Mások meditálásra használják a kertben felállított melléképület méretű pirami¬sukat. Élménybeszámolójuk alapján az agyfunkcióik hihe¬tetlen mértékben felerő¬södtek. Amikor egy éjszakát töltöttek bent a hallucinációjuk annyira felfokozódott, hogy időuta¬zásban volt részük.

A piramis effektus jelentős mértékben javítja az általa bezárt tér akusztikáját is. Ezért akadnak, akik zenét hallgatnak benne. Ebben a sajátos környezetben a melódiát megtestesítő hangeffektusok olyan tökéletes hatást keltenek, hogy szinte hipnotizálják a hallgatóságot. Ma már óriási tömegek befogadására alkalmas piramisutánzatokat is építenek. A Moszkva mellett felállított 44 m magas gúlát egy orosz gyárigazgató emeltette, műanyagból. Százával özönlenek a látogatók a fővárostól 38 km-re levő építménybe, hogy részük legyen a belsejében tapasztalható jótékony sugaraknak. Állítólag a desztillált víz -38 oC -on sem fagy meg a piramisban. A környékre is jó hatást gyakorol. A közelben lakók között jelentősen csökkent a megbetegedési arány, és jobbak lettek az aratási eredmények. Ennek láttán újabb 16 piramist építettek országszerte.

Aki ennél is részletesebb képet kíván kapni a parajelenségekről, tanulmá¬nyozza a szakirodalmat. Ebben a témakörben nagyon sok jó könyv jelent meg a világon. A hazai szerzők közül kiemelkedő szerepet tölt be Nemere István. Nem csak a mostanában írt művei kapcsán övezi őt általános elismerés, hanem a parajelenségek megismertetése terén végzett úttörő munkássága miatt is. Az 1980-as évek végén a “Titkok könyve” és az “Új titkok könyve” című művei¬vel ő törte át azt a gátat, amit a kommunista diktatúra emelt az okkultizmus ismeretanyagának nyilvánosságra hozatala elé. Ismerve a letűnt rendszer végle¬tekig materialista felfogását, ez a tett akkoriban nagy merészségnek számított.

A fenti, sokszor bizonytalan alapokon álló misztikus jelenségek megemlítése nem az okkultizmus vagy a sci-fi irodalom népszerűsítését, hanem azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb áttekintésünk legyen a parajelenségekről, és felfigyeljünk arra, hogy ezek a jelenségek mind egy tőről fakadnak. Ennek az átfogó képnek a tanulmányozása során óhatatlanul fel fog vetődni bennünk, hogy a miszticizmus minden egyes jelensége az univerzum legkisebb alkotóeleme, a régebben ódnak, fluidumnak illetve orgonenergiának, később pszí-energiának vagy WIMP-nek nevezett szub¬atomi energia vala¬milyen megnyilvánulási formája. Az előzőekben vázolt erőknek a megismerésével idővel áthidalható lesz a vallásos és a materialista felfogás közötti szakadék. Be fogjuk látni, hogy a hívők által emlegetett csodák igenis léteznek, ugyan¬akkor a materialistáknak is igazuk lesz, akik azt hirdetik, hogy csodák nincsenek. Mindennapi értelemben vett csodák ugyanis valóban nincsenek, csak olyan jelenségek léteznek, amelyek fizikai alapjait ma még nem ismerjük.

Budapest, 1990. június
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.26. 07:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Végül célszerű még említést tenni a piramis effektusról. Mivel a gúla alakú építmény igen jól ellenáll a természet romboló erőinek, a haladó nézetek képviselői szerint az egyiptomi, a latin-amerikai valamint a kínai piramisokat az özönvíz előtti, pusztulásra ítélt civilizáció építette azért, hogy megpróbálja benne átmenteni tudásanyagát az életben ma¬radók számára. Mások szerint a piramisok a korábban közöttünk élt, és bennünket sok mindenre megtanító, ezért istenként tisztelt kozmikus lények számára szolgáltak fő tartózkodási helyül. Régi történeti leírásokra alapozva ezt látszik alátámasztani az a körülmény is, hogy hajdanában ezeknek a piramisoknak a külső felületét hézag¬mentesen záródó csiszolt kőlapok borították. A tudósok megállapításai alapján ez a kemény, sima felület arra szolgálhatott, hogy megvédje a piramisokban tartózkodókat a napszélből eredő pro¬ton¬sugárzás káros hatásaitól. A sima felületről lesikló protonsugárzás nem jutott be a piramisba, így a bent tartóz¬kodók lassabban öregedtek. A régi papirusztekercsek szerint az “istenek” a piramisokban aludtak. Nappal az embereket tanították különféle hasznos dolgokra, éjszaka pedig ezekben a sajátos építményekben regenerálódtak. A piramis belseje ugyanis gyógyító, vitalizáló, egészségmegőrző hatást gyako¬rolt a benne tartózkodókra.

Az óegyiptomi feljegyzések szerint ezek a misztikus épít¬mé¬nyek azon kívül, hogy a Földre látogató “istenek” hajlékául szolgáltak, a kőbe vésett könyv szerepét is betöltötték. A piramisokat a legutolsó vízözön előtti negyedik földi világ lakói építették, hogy ez úton örökítsék meg társa¬dalmuk ismeretanyagát a jövő nemzedéke számára. Különösen a tévesen Kheopsznak tulajdonított piramis esetében ezt az állítást ma már számos bizonyíték támasztja alá. Neves matematikusok és csillagászok ugyanis megállapították, hogy a Nagy Piramis elhelyezési módjába és méreteibe minden geofizikai és csillagászati adat bele van sűrítve, amely Földünket és Naprendszerünket jellemzi. Ezt a feltételezést támasztják alá Szakudzsi Josimura japán professzor mérései is, aki modern műszerek segítségével megállapította, hogy ebben az épületben még számos fel nem tárt helyiség létezik. Egyes látnokok szerint ezekben a titkos kamrákban az emberiség olyan dokumentumokra lel majd, amelyek egyér¬telműen bizonyítják számunkra, hogy már előttünk is éltek fejlett kultúrával és technikai tudással rendelkező civilizációk a Földön. Sajnos az özönvíz nem csak az előző, magasan fejlett civilizációt pusztította el, hanem a technikai tudásu¬kat is. Így nem véletlen, hogy mi még megközelíteni sem tudjuk elődeink -eredményeit. A két civilizáció lehetőségeinek különbségét jól szimbolizálja a vízözön előtt épült Nagy Piramis és III. Amenemhat fáraó agyagtéglából készült piramisának építési módja. Amíg az előbbi 12 ezer éve dacol az idővel, és minden mérete valamilyen koz¬mikus törvényt szimbolizál, addig a 3800 évvel ezelőtt épült egyharmadnyi magasságú Amenemhat piramis ma már nem más, mint egy szánalmas sártéglahegy, amely semmilyen kozmikus törvényt sem testesít meg.

A hagyományelvű egyiptológusok által képviselt harma¬dik elképzelés sze¬rint a piramisok az elhunyt fáraók temetkezési helyéül szolgáltak. Ez nem kultikus okok miatt történt, de nem is azért, hogy a fáraók ezekkel a hatalmas építményekkel hívják fel az utókor figyelmét uralkodásuk jelentőségére. Az utóbbi évek műszeres vizsgálatai kiderí¬tették, hogy ezeknek a monumentális sírhelyeknek egészen más volt a szerepük. A fő feladatuk nem az volt, hogy dísz¬sírhelyül szolgáljanak, hanem hogy a fáraók bebalzsamozott, mumifikált testét tökéletesen konzerválják. Ezt az teszi lehetővé, hogy a piramisok csúcsa mindig a naprendszer középpontja felé irányul, melynek feltehető oka, hogy a hozzánk közel álló planéták közül a legnagyobb méretű, és ezért a Földet legintenzívebb szubatomi sugárzással elárasztó planéta a Nap. A piramis alakzat tulajdonképpen egy “kozmikus gyűjtőlencse”, melynek fókuszpontja a piramis alsó harmada. Korábban már szó volt róla, hogy a koncentrált energiasu¬gárzás baktériumölő és dehidratáló hatású. Ennek tudható be tehát, hogy a piramis alsó harmadába elhelyezett múmiák tökéletesen konzerválódtak. Több ezer évvel a halá¬luk után az itt elhelyezett fáraóknak még most is vannak olyan sejtjeik, amelyek ép DNS láncot tartalmaznak.

Ezekben a piramisokban olyan mikroklíma uralkodhatott, mint amilyen jelenleg tapasztalható a mexikói Caballos városban és környékén. Ezt a térséget ugyanis a Földet körülvevő Van Allen övezet folytonossági hiánya miatt a Napból kiáramló szubatomi energiasugárzás közvetlenül bombázza. Ennek következtében az itt lakók a más tájakon élő mexikóiakkal összehasonlítva jóval egészségesebbek, a baktériumokkal szemben ellenállóbbak, és teljesen ép a foga¬zatuk. Ennek a sugárzásnak járulékos hatása még, hogy ezen a vidéken szinte hemzsegnek az állat- és növényvilág fura kinézetű mutáns példányai, felette elrepülve pedig elhalnak a rádióhullámok. A kozmikus sugárzás koncentrálásán kívül a piramis alakzat rejtélyes hatása még, hogy tökéletesen véd a földből kiáramló káros sugárzások ellen.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.25. 08:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ehhez a témához tartozik még, hogy a neves személyek halálát többnyire valamilyen különös esemény (pl. arcké¬pének falról való le¬esése) jelzi. Köztudott, hogy Edison halálának pillanatában megállt házában a falióra. Ennél is különösebb esetet jegyeztek fel 1912-ben, lord Carnarvon halálakor. Mint már szó volt róla ő volt az, aki az átokkal dacolva először lépte át Tutenkámen fáraó sírkamrájának küszöbét. Néhány hónap múlva az ókori átok beteljesedett, és a híres mecénás lelke kénytelen-kelletlen elhagyta a földi világot. Ekkor egész Kairó hirtelen sötétségbe borult. A váratlan áramszünetet az áramfejlesztő telep felrobbanása váltotta ki, melynek okára azóta sem találtak magyarázatot. Hacsak nem jelent magyarázatot az a felirat, amit Carnarvon a sírban talált: “Gyors szárnyakon érkezik a halál ahhoz, aki megzavarja a fáraó békéjét”. Ez az intelem Nehbet keselyűistennőre utal. Az ő képmásait találták meg a múmia mellett. Szemtanúk szerint, amikor Carnarvon haldoklott, önkívületében ezt mondta: “egy madár karmolja az arcomat”. A leg¬rémisztőbb események azonban Krisztus halálát kísérték. A Bibliából tudjuk, hogy a kegyelemdöfés megadása után hirtelen elsötétedett az ég. A föld megrendült, a sziklák megre¬ped¬tek, a sírok megnyíltak, és a jeruzsálemi templom kárpitja hosszában ket¬té¬ha¬sadt. A déli 12 órától délután 3 óráig tartó ítéletidőt viharos szél kísérte, és az embereket iszonyatos félelem fogta el.

folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.24. 06:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A halál utáni lét kézzel fogható bizonyítéka még, hogy elhunyt művészek médiumokon keresztül gyakran érintke¬zésbe lépnek világunkkal, és tovább folytatják az alkotó tevékenységüket, vagy befejezik félbehagyott műveiket. Az ily módon születő versek, drámák és színdarabok többnyire automatikus írással keletkeznek, vagyis a médium lazán tartja a ceruzát a papíron, amely magától elkezd mozogni, és meglehetősen gyorsan megtölti a lapot. A túlvilágról vezérelt írás sebessége percenként a 3000 szót is elérheti, de vannak olyan szerzők, akik még ezt a sebességet is keveslik, ezért közvetlenül a médium agyába közvetítik a szöveget, amit csak gyorsírással lehet rögzíteni. Mivel a médiumok minden esetben alacsony fokon iskolázott személyek, akik ráadásul még a lakóhelyüket sem hagyták el soha, kizárt dolog, hogy olyan művet alkos¬sanak mint pl. az ily módon keletkezett “The Sorry Tale”, amely 325 ezer szóban meséli el Krisztus egy kortársának történetét. A két óra alatt született mű a legapróbb részletekig hitelesen ismerteti a korabeli Palesztina és a Római Birodalom gazdasági, társadalmi, és politikai éle¬tét. Az abszolút világból irányított írnokok közül legismertebb egy londoni háziasszony Rosemary Brown, aki Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninov, Monteverdi és Mozart közve¬títője. A meglehető¬sen kezdetleges zenei műveltséggel rendel¬kező nő egymás után jegyzi le a nagy zeneszerzők befeje¬zetlen szimfóniáit, de a mesterek gyakran diktálnak neki új zongoradarabokat, vagy eddig nem ismert zenekari műveket is. Sokan tanúi voltak ennek a folyamatnak, és megdöbbentek, hogy ez az egyszerű asszony ilyen elképesztő iramban “írja” a zenét.


Már olyan médiumról is tudunk, aki egy sor elhunyt énekes hangján képes énekelni. Úgy látszik, hogy az elmúlt évtizedek neves énekesei sem akarnak teljesen elszakadni a fizikai világtól. Megfelelő közvetítő esetén ők is szívesen hírt adnak magukról. A hölgy amikor visszatér az éber állapotba, semmire sem emlékszik. A transz ideje alatt nem ül vagy fekszik, hanem fel-alá járkál, és mikrofonnal a kezében énekel.

A lélek halhatatlanságát a nagy íróinkon, zeneszer¬zőinken és énekeseinken kívül rég elhunyt képzőművészeink is bizonyítják. Luis Gasparetto brazil “transz” művész pl. pilla¬natok alatt képes ihletett állapotban egy Toulouse Lautrec festményt produkálni, de Claude Monet, Manet, Paul Klee, Renoir, Modigliani, Cézanne, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer és Pablo Picasso is rendszeresen alkot pszichikus közvetítéssel újabb műveket. A festőktől függően szénrajzot, vízfestményt, olajfestményt. Ecsetet azonban nem használ, az ujjaival, a csuklójával fest. Közben beszédbe elegyedik az őt éppen “megszállva” tartó művésszel. Gasparetto tisztában van vele, hogy ő csak eszköz, olyannyira, hogy neki még látnia sem kell a készülő művet. Ezért többnyire sötétben fest, mert mint mondotta nem az ő dolga, hogy figyelemmel kísérje az alkotás menetét. A kétkedők meggyőzésére gyakran fest színpadon is, teljes megvilágításban. Ilyenkor mindig becsukja a szemét. Egyébként mindkét kezével egyszerre fest, az egyikkel mondjuk egy Dürert, a másikkal Van Goghot. Nem csak egyszerűen maszatol a vásznon, hanem hűen utánozza az illető festő stílusát, sőt kedvenc témáját is.

A csalás azért is kizárt, mivel a “transz” művész normál állapotban rajzolni sem tud. Akinek még mindig kétségei lennének a túlvilági irányítást illetően, vegye figyelembe a BBC televízió vele készített műsorának körülményeit. Ebben az 1978-ban lezajlott adásban a médium 75 perc alatt 21 festményt készített. Több tízmillió ember szeme láttára festett az egyik kezével Cézanne-t, a másikkal Renoir-t, méghozzá úgy, hogy a képek fejjel lefelé álltak. Nincs az a tehetséges csaló, aki ilyen feltételek mellett meg tudná ismételni ezt a produkciót. Nem is szólva a képkészítés sebességéről. Az adás ideje alatt több néző is betelefonált a stúdióba, hogy miért gyorsították fel a filmet. Azt hit¬ték, hogy felvételről megy a műsor, és így próbálták az adásidőt csökkenteni. A kétségek maradék¬talan eloszlatása érdekében egyszer ledobott egy tiszta vásznat a padlóra. Levette a cipőjét és a zokniját, felhajtotta a nadrágja szárát. Kiválasztott néhány tubus festéket, kinyitva a vászonra ejtette, majd lábujjaival a tartalmukat kinyomva elkezdett festeni. Miközben a lábával Rembrandt-képet festett, maga elé tett két vásznat, és a bal kezével egy Monet, a jobbal pedig egy Picasso képet készített. A három mű 12 percen belül megszületett, eredeti aláírásokkal hitelesítve. Gasparettot eddig több mint negyven elhunyt művész használta közvetítőként. Ezeknek a képeknek a mennyisége és a festők korábbi alkotásaihoz való hasonlatos¬sága a szakértők számára is meghökkentő, és igen csak elgondolkoztató, hogy véget ér-e az életünk a halállal.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.23. 02:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A “túlvilági lelkek” az Agykontroll tanácsadóihoz hasonlóan viszonylag könnyen megidézhetők, ezt hívják szellemidézésnek. Vannak visszajáró szellemek is, akik bizo¬nyos okok miatt (pl. zavarodottság, gyűlölet, birtokló szeretet, önvád) nem tudnak teljesen elszakadni korábbi világuktól. Ezek a szellemek materializálódás útján gyakran testet is öltenek, így keltve riadalmat az élők között. A romantikus rémregények tanúsága szerint a visszajáró lelkek kívánsá¬gának teljesítése esetén a szellemjárások végleg megszűnnek. Sokan nem is sejtik, hogy lépten-nyomon előfordulnak a világunkban olyan szellemek is, akik látszólag semmiben sem különböznek az átlagemberektől. A “tisztánlátók” azonban jól meg tudják különböztetni a materializálódott szellemeket a földi emberektől. A túlvilágról meghatározott céllal hozzánk küldött szellemek testének ugyanis nincs aurája. Ennek oka, hogy nincs étertestük, a fizikai testüket az asztráltestükre materializálják rá. Mivel az étertest nem csak a fizikai testnek, hanem az aura egyes rétegeinek is az alapja, így az étertest nélküli szervezetnek nincs energiakisugárzása. Megtehetnék ugyan, hogy alkotnak egy étertestet, de ennek semmi értelme sincs, mert az átlagember úgy sem látja. Itt létük csupán ideiglenes, egy-egy feladat elvégzéséig tart. Megbízásuk többnyire arra szól, hogy próbára tegyenek bennünket. Isten így dönti el, hogy érdemes-e valakit valamilyen fontos feladatra kijelölni, vagy továbbra is támogatni, ily módon vizsgáztat minket emberségből.

Materializálódni a hívatlan kísérteteken kívül a parapszi¬cho¬lógusok által megidézett túlvilági lelkek is képesek. Spiritiszta szeánszokon gyakran előfordul, hogy a hozzá¬tartozók kérésére a médium “halottidézést” hajt végre. Ennek során a megidézett lélek korábbi fizikai testében, kézzel¬fog¬ható módon jelenik meg, és olyan természetesen visel¬kedik rokonai körében, mintha sohasem távozott volna el közülük. Ennek a jelenségnek további érdekessége még, hogy a fekete mágusok élő személyek lelkét is ki tudják léptetni, és a kívánt helyen képesek újramaterializálni. A lélek saját testből való kiléptetésére azonban bárki képes, aki le tudja csökkenteni az agyfrekvenciáját théta szintre. Ebben az esetben a Hatékony Érzékelés Kivetítés egy továbbfejlesztett változatát végrehajtó személy egyszerre két helyen létezik. A két, minden tekintetben meg¬egyező test akár több ezer kilométerre is lehet egymástól, és önálló személy¬ként cselekedhet. A koncentrálás intenzitásától függően a kivetített lélek köré materializált test olyan tökéletes is lehet, hogy senki sem tudja megkülönböztetni az eredetitől. Ennek ellenére, van különbség a két test között. Az asztrál¬test köré materializálódott fizikai testből hiányzik az étertest, ezért az előbb említett okok miatt nincs aurája. Ezt azonban az a környezetében tartózkodók nem látják. Ebből a szempontból tehát nincs különbség a túlvilági és az e világi szellemek között. A földi ember azért nem képes szert tenni éter¬testre, mert nem tudja azt kiemelni a fizikai testéből. A két test ugyanis szerves egységet képez. Az étertest csak a halál beállta után válik le a fizikai testről, de a túlvilágra nem érdemes átvinni, mert egy idő után automatikusan feloszlik, szubatomi energiarészecskékké válik. Vannak, akik ezt a bilokációnak nevezett jelenséget éber állapotban is elő tudják idézni, tehát nem szükséges “transzba” kerülniük ahhoz, hogy a saját alteregójukat előhívják. Az ily módon megnyilvánuló személyre a szakirodalom gyakran alkalmazza a német eredetű “Doppelgänger” kifejezést is.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.22. 06:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az inkorporáció sajátos megnyilvánulási formája a tant¬rikus éneklés. A tibeti szerzetesek egy túlvilági eredetű technikával képesek arra, hogy egy¬szerre két, sőt három hangot szólaltassanak meg a torkukban. A mély tónusú dörmögő alaphang frekvenciája 75 Hz, ami két oktávval alatta van a normál “c” hangnak. Azért, hogy fogalmunk legyen ennek az orgánumnak a mélységéről érdemes megemlíteni, hogy az ismert operákban a legmélyebb basszushang frekven¬ciája 150 Hz. Az egyidejűleg megszólaló másik hang ennek több oktávval magasabb felharmonikusa. A mormogó mély hang egy magas és tiszta hanggal fonódik össze, mintha egy gyermek énekelne. Extrém esetben ennek a felhangnak illetve a harmadik hangnak a frekvenciaértéke két oktávval magasabb is lehet a normál hangfekvésnél. A templomi szertartásokban azonban többnyire teljes akkordokat szólaltatnak meg egyszerre, pl. a C-dúr akkordot, vagyis a “c”, az “e” és a “g” hangot azonos időben. Ez a fantasztikus hanghatás elképzel¬he¬tetlen azok számára, akik nem hallották élőben. A nagyon mély, mormogó alaphangot mintha fejhangon kísérnék a felhangok, ami semmi máshoz nem hasonlítható különleges élményt jelent a hallgatóságnak. Maguk a szerzetesek is úgy nyilatkoznak erről a jelenségről, hogy ez nem az ő érdemük, ők csak közvetítők, “hordozó edények” a túlvilági szellemek számára, akik torkukban megszólalnak. Ez az új éneklési stílus egyszerre testesíti meg az isteni energia férfias és nőies aspektusát. Ennek a különleges vokális képességnek az előfeltétele a meditáció, az agyfrekvencia lecsökkentése, hogy a túlvilági lények átvehessék a hangképző szervek irányítását.


Halál esetén a lélek elköltözik a testből, de nem semmisül meg, mert a lélek nem anyag, hanem energia, ezért elpusz¬títhatatlan. Az energiát azonban itt nem köznapi értelemben, erőforrásként kell érteni, hanem az anyag és minden ener¬giaforrás eredendő építőkövére, forrására, a szubatomi energia¬részecskékre kell gondolni. A lélek tehát szubatomi ener-giarészecskék intelligens koncent¬rációja, életteremtésre képes együttese. Az élet nem ér véget a halállal, csak egy időre áthelyeződik az abszolút világba, amíg a lélek újra testet nem ölt. A halál-nak és a lélekvándorlásnak létezik egy egészen különös módja is, amikor a halál beállta után egy másik lélek költözik a testbe, és az újjáéledő test felveszi az új lélek szoká¬sait és személyiségjegyeit. A lélekcsere legismertebb, minden részletében dokumentált esete éppen nálunk fordult elő. A nagy sajtóvisszhangot kiváltott történet lényege, hogy a két világháború között egy Lucia nevű spa¬nyol munkás¬asszony lelke beköltözött egy vele egyidejűleg tüdőgyul-ladásban elhunyt magyar diáklány testébe. Betegségéből felépülve időközben megta¬nult magyarul, és még ma is él Budapesten. Az azonosításba a spanyol nagy¬követ¬ség is bekapcsolódott, melynek során bebizonyosodott, hogy a csalás legcsekélyebb jele sem mutat¬ható ki ebben az ügyben. Írisz megrökönyödött szülei, a fiatal testben újjáéledt főhős, valamint a bizonyítást végző mellék¬szereplők tanúvallomásait utólag bárki ellenőrizheti, mert ezt a nem minden¬napi törté¬netet egy dokumentumfilm is megörökítette.

A lélekcserének ennél is meghökkentőbb módja a kiűzetés. Az UFO-iro¬dalom szerint ez akkor fordul elő, amikor egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció valamely tagja belefárad a munkájába, vagy egy olyan sorscsapás éri, amelyből nem talál kiutat. Ekkor keres az univerzumban egy nyugalmas bolygót, ahol kipihenheti a fáradalmait. Ott kinéz magának egy fiatal testet, a benne levő lelket szabályosan kizavarja, és elfoglalja a helyét. Ez az új helyzet azért hoz számára enyhülést, mert az elfoglalt test tudata nincs tisztában azzal, hogy valójában ki is ő, így a természetes halál bekövetkeztéig zavartalanul pihen¬het és felejthet. A lélekcsere hasonlóan ritka esete a “besétálás”. Ez a közös meg¬egyezésen alapuló jelenség akkor játszódik le, amikor egy földi ember nem kíván többé a testében élni, vagy éppen halni készül, ezért a testét átadja egy olyan szellemnek, aki részt szeretne venni a világunkban, de nem kíván átesni a gyermekkor és a serdülés hosszú szakaszán. A lélekcserének ez a módja csak a túlvilági erők engedélyével jöhet létre, egy olyan cél érdekében, amely a világ fejlődését segíti elő.

folyt.köv..


UI:

Iriszke - Lucia lélekcsere


Farczády Gerő vegyészmérnök Írisz nevű, tizenhatéves gimnazista lánya egyik reggel felébredve, a szüleit, testvéreit nem ismerte meg és a család számára ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. Az édesanya szerint a lány mély álomból ébredt, kiugrott az ágyból és elakart szaladni. Idegen nyelven Madridról beszélt, bizonyos Pedrót emlegetett, az anyját szenyórának, (úrnőnek) nevezte, magáról pedig azt állította, hogy Luciának hívják és szolgáló. (újsághír) Egy kezdő riporter, Ráthonyi János bukkant 1935-ben Budapesten e máig megmagyarázhatatlan történetre. Rátonyi másodszor is felkereste a családot. Magával vitte a spanyol követség titkárnőjét és a Budapesten szereplő Busch Cirkusz egyik spanyol artistáját. A spanyol vendégek szerint Írisz-Lucia olyan tökéletes kiejtéssel beszélt spanyolul, hogy ezt itt, Budapesten nem tanulhatta volna meg. Az is kiderült, hogy a lány úgy ismerte Madrid utcáit, tereit, piacait, mintha ott élt volna. A lány átlényegülése alaposan megváltoztatta Farczády Gerő mérnök családjának életét. Szolgálóként dolgozott a szülei házában, spanyol ételeket főzött, spanyol dalokat, tácokat adott elő. A család közben az egyik szerzetes rokon segítségével, - aki sok latin eredetű nyelvet ismert - egyre több érdekességet tudott meg a lány "madridi életéről". Ezek szerint Lucia Altarez de Salvio a neve, negyvenéves korában, 1933 augusztusában tüdőbajban halt meg Madridban és most "ébredt fel" Budapesten. A férje napszámosként kereste a kenyerét, ő pedig tizennégy gyermeket hozott a világra. Írisz-Lucia nehézkes, gyakorlatlan, szálkás betűkkel írta le a nevét. A lány korábbi írásával törvényszéki írásszakértő hasonlította össze, elemezte a spanyol szöveget és megállapította, hogy a kézírás teljesen elütő, más jellemű, megfáradt, iskolázatlan nő produktuma. A lány "elfelejtette" a magyar nyelvet. Ha magyarul szóltak hozzá, értetlenül bámult, gesztusokkal jelezte, hogy nem érti, amit mondanak neki. A riporter az első találkozáskor megpróbálta leleplezni a lányt. Amikor az anya kiment a szobából és kettesben maradt a lánnyal, olyan ocsmány és durva kifejezéseket vágott Írisz fejéhez, hogy azok hallatán, az apácáknál nevelkedett lány rögtön elpirul és felháborodik. Írisz azonban ártatlan, csodálkozó szemmel nézett a riporterre. A különböző hatóságok szakemberei, - törvényszéki elmeszakértők, pszichiáterek - igyekeztek választ kapni Írisz-Lucia hihetetlen átváltozására, azonban vizsgálódásaik eredménytelenek maradtak. Akadtak, akik a skizofrénia rejtélyes esetének tartották a lány történetét. A spanyol ügyvivő felkérte a budapesti főkapitányságot, derítsen fényt a bonyodalmas ügyre, mert ha a lány valóban spanyol állampolgár, tartózkodási engedélyt kell kérni a számára. A vizsgálat nem járt eredménnyel. Az Est madridi tudósítója jelentette, hogy számos Alvarez és Altarez család van spanyol fővárosban, de mivel nincs bejelentkezési kötelezettség, lehetetlen megtalálni Lucia madridi családját. Egyébként Írisz-Lucia Magyarországon élte le életét, sokáig tervezőintézetben műszaki rajzolóként dolgozott, családtagjai, köztük unokái, nagy-nagy szeretettel vették körül. Közeli rokonai szerint még idős korában is idegen kiejtéssel beszélt magyarul, törte "egykori anyanyelvét".

https://www.youtube.com/watch?v=4P18uylGFSc&feature=share
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.21. 07:22  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ez a kijelentés volt a fordulópontja további életünknek. Ezután heves vita alakult ki közöttünk. A csapat két részre oszlott, ketten állították azt, hogy van Sátán és Isten is, a többiek tagadták a létezésüket. Mindkét csoport egy sor érvet sorakoztatott fel a maga állításának bizonyítására, mígnem egyikünk azt javasolta: “Ide figyeljetek! Ha olyan nagy szátok van, menjünk és bizonyosodjunk meg róla, hogy kinek van igaza.” Erre a többiek: “Mégis hogyan?” - “Már láttam ilyet a tévében, idézzük meg a Sátánt.” Első hallásra idétlennek tűnt az ötlet, de miután este 11 óra után sem tudtunk dűlőre jutni, felkerekedtünk, és elmentünk egyikünk éppen üres lakásába. Tibor a látottak alapján a szoba közepére állított egy nagy asztalt, és kérte, hogy üljük körbe. Utána összeérintettük a kezeinket, és vártunk. Nem történt semmi. Erre valakinek a tanácsára gyertyát gyújtottunk, és leoltottuk a lámpát. Tibor fennhangon ezt mondta: “Sátán! Idézünk, jöjj el hozzánk! Itt várunk rád, ha létezel adj jelet!” Továbbra sem történt semmi, de amikor már vagy 20 perce próbálkoztunk, egyszer csak lassan emelkedni kezdett az asztal egyik lába. Csak kuncogtunk rajta, azt hittük valamelyikünk tréfát űz velünk. De hamar kiderült, hogy senki sem emelgette közülünk az asztalt, és ekkor kezdtünk megijedni. Valaki közbeszólt: “Én nem akarom tovább csinálni, hagyjuk abba!” Mikor ezt kimondta a függöny elkezdett össze-vissza táncolni a karnison, majd teljesen felemelkedett a leve¬gőbe. Ez már mindnyájunkat megrémítette, és azonnal be akartuk fejezni a játékot, de azon vettük észre magunkat, hogy képtelenek vagyunk felállni az asztaltól.

Valami láthatatlan erő odaragasztott bennünket a székeinkhez. Ekkor az asztal lapján lassan betűk kezdtek el kirajzolódni. Összeolvasva ez állt rajta: “MINDNYÁJATOKAT UTOLÉR A BALSZE¬RENCSE!” Erre már nagyon “berezeltünk”, gyorsan felálltunk az asztaltól, és döbbenten gyújtottunk lámpát. Az iszonyatos élmény után Tibor halkan megjegyezte: “Ez elképesztő, még most sem tudom elhinni.” Erre én: “Látjátok megmondtam, minek kellett ezt csi-nálni! Most mi lesz, ha mindegyikünk meghal, vagy ilyesmi?” Valaki ezt vála¬szolta: “Nyugodj meg, hazamegyünk, és elfelejtjük az egészet. Néhány hét múlva már nem is fogsz rá emlékezni.”
Bárcsak igaza lett volna, de sajnos tévedett. Három hónap múlva Tibor autó¬balesetet szenvedett, és deréktól lefelé megbénult. Most tolókocsiban tengeti napjait. László egy ígéretes üzleti vállalkozást vezetett, de egy év után csődbe jutott. Mindenét elvesztette, majd öngyilkosságot kísérelt meg. Péter barátomat elhagyta a felesége és három gyermeke. Miután teljesen kisemmizték, hajléktalan lett. Én ez év végén totálkárosra törtem össze a vadonatúj személygépko¬csimat. A biztosító egy fillért sem fizetett, nem beszélve a sérüléseimről, ame¬lyek az egész testemen látszanak. Csoportunk ötödik tagja alkoholista lett. Nemrég kaptam hírt róla, hogy most éppen börtönben ül, emberölésért. Szóval így végződött a sátánidézés. Egyébként korábban mindnyájan kiegyensúlyozott, boldog családi életet éltünk, és ígéretes karrier állt előttünk. Életünk azt követően fordult fel fenekestől, miután elkövettük ezt az ártatlannak tűnő “tréfát”. Mára már nagyon megbántuk amit tettünk, de nem lehetett visszacsi¬nálni. Tehetetlenül sodródtunk viharossá vált életünk hullámain. A Sátán betartotta ígéretét.

Ez az est is azt bizonyítja, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen hatalmas erővel játszadoznak. Csúfot űznek a Sátánból, úgy gondolnak rá, mint néhány csintalan ördög főnökére, aki manapság már “nem sok vizet zavar”. A Jó ellenpólusát azonban nem akármilyen hatalom képviseli a világunkban. Letaszíttatása előtt Lucifer volt a leghatalmasabb rangú angyal a mennyben. A neve is erre utal, mivel a Lucifer “fényhozó”-t jelent. Ő volt a legtökéletesebb, a leghatalmasabb, ő állt legközelebb Istenhez. Gúnyolódásaink során tehát jusson eszünkbe, hogy a Mindenható egykori helyettesével van dolgunk, aki alulról kormányozza a világot. Mindent képes megtenni, amit a Teremtő, de ő sajnos nem a javunkat akarja, hanem a vesztünkre tör. Segítőkben sincs hiánya, mert sok kiváló képességű angyalt vitt magával, akik most őt szolgálják. E döbbenetes történet után térjünk vissza az inkorporációhoz.


Mint később látni fogjuk nem csak a gonosz lelkek költöz¬hetnek az ¬emberbe, hanem átmenetileg olyan lélek is elfog¬lalhatja a testünket, amely a javunkat akarja, vagy rajtunk keresztül próbál valamilyen információt, kulturális értéket átadni a civilizációnknak. Ezt a jelenséget inkorporációnak vagy egy angol kifejezéssel channelingnek nevezzük. Több¬nyire médiumoknál, vagyis olyan személyeknél fordul elő, akik képesek a jobb agyféltekéjükkel közvetlen kapcsolatot teremteni. Ebben a folyamatban a médium a szellem eredeti (földi életében) ismert hangszínén szólal meg, és a gesztusai, sőt néha testi jellemvonásai is megváltoznak, a szellemével azonossá válnak. A szakirodalom által nyilvántartott esetek közül legismertebb az amerikai Jane Roberts -é, akin keresztül egy Seth nevű szellem több száz oldalnyi ismeretet diktált le számunkra.


folyt.köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.08.20. 03:17  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2203
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Nem tartozik ugyan szorosan a parapszichológia jelenség¬köréhez, de évszázadok óta izgatja mind a regényírók, mind a nagyközönség fantáziáját a szellemidézés, a szellemjárás, a túlvilági lelkek időnkénti visszatérése a földi világba. Ez a sokak által hihetetlennek tartott jelenség a test és a lélek meg¬le¬hetősen misztikus kapcsolatának tudható be. A lélek egy rendkívül összetett, bonyolult teremtmény, amelynek semmi köze sincs az anyagi világhoz, csupán azért költözik a testbe, hogy fejlődhessen. A lélek azonban nem kötődik szorosan a testhez. Többen tapasztalták már, főleg a klinikai halál álla¬potában, hogy lelkük kilépett a testükből. Léteznek azonban a léleknek ennél meghökkentőbb kilépési módjai is az emberi testből. Egyelőre még nem tisztázott, hogy az Agykontrollban a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikáját alkal¬mazva a tudatunk egy része kerül-e kivetítésre, vagy maga a lélek száll ki időlegesen a testből, és indul el felfedező körútra. A lélek és a test kapcsolatában néha előfordulnak olyan fura esetek is, amikor egy testbe több lélek költözik. A pszichológusok ismernek olyan személyt is, akiben összesen 23 lélek lakik együtt, és ezek különböző időpontokban lépnek fel. Mind¬egyik lélek a tudat meghatározott tartományát aktiválja, és a többi léleknek megfelelő személyiségjegyek ilyenkor háttérbe szorulnak. Egy-egy átváltozás során az illető viselkedésén kívül külső megjelenése is megváltozik, és ezzel egyidejűleg teljesen megfeledkezik a többi énjéről.

Egyébként a földi világtól elszakadni képtelen lelkek meg¬le¬hetősen gyakran költöznek mások testébe, hogy ily módon hosszabbítsák meg fizikai létüket. Az utóbbi évek pszicho¬lógiai vizsgálatai kiderítették, hogy az esetek túl¬nyomó részében a szexuális identitászavarok is a megszállottságra vezethetők vissza. A transzvesztiták és a homoszexuálisok normálistól eltérő viselkedésének többnyire az az oka, hogy a testüket egy ellenkező nemű szellem megszállta. Az idegen lélek uralma néha olyan erős, hogy áldozatukat transz¬szexuális operációra kényszerítik azért, hogy a teste jobban hasonlítson a megszálló korábbi testére. Mellesleg a test elhalt személyek vagy démonok által történő megszállása a múlt¬ban is gyakori jelenség volt. A Biblia pl. huszonhat helyen említi, hogy Jézus szellemeket űzött ki különböző emberek testéből. A középkorban az ördögűzés elismert tudomány volt. Az egyház erre a célra speciálisan képzett papokat alkalmazott, akik a megelőző vizsgálatok után egy jól kidolgozott szertartást, a Római rituálét hajtották végre. Gonosz szellemekkel, démonokkal való találkozáskor az ördögűző pap nem egyszer komoly fizikai, mentális és érzelmi sérülést szenvedett, sőt az is megesett, hogy életét vesztette. A felvilágosodás kora után ezekben az esetekben elektro¬sokkot alkalmaztak, ami szintén hatásosnak bizonyult, de sokszor maradandó agykárosodást okozott. Jelenleg klinikai pszichológusok és erre a feladatra specializálódott terapeuták végzik ezt a tevékenységet, hipnózis segítségével. Ez a módszer a rábeszélésen alapul, így a páciensre nézve teljesen ártalmatlan. Általában két-három kezelés már meghozza az eredményt, az illető végleg megszabadul a testi-lelki szen¬vedést okozó “társbérlőktől”.

Még mielőtt bárkiben alaptalan félelmet keltene ennek a jelenségnek a létezése, le kell szögezni, hogy nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a számunkra láthatatlan, kártékony erőknek. Az igaz, hogy az alvilági szféra megnyilvánulása szempontjából alapvető fontosságú az emberek megkísértése, megszállása, de ez ellen védekezni tudunk. A Sátán és csapata ugyanis nem képes közvetlenül ölni, pusztítani; ez számára nem megengedett. Pszichokinézis útján senkit sem tehet el láb alól “saját kezűleg”. Célját csak az emberek manipulálásával, emberi test által képes elérni. Erre a célra az alvilági szférából felemelt és emberi testbe született lelkeket használja, akik még az ő fennhatósága alatt állnak, vagy súlyosabb esetekben ártatlan embereket száll meg, és szolgálatába kényszeríti őket. Ebből következik, hogy fenyegetőzései mindig üresek. Olya¬nok, mint az Amerikában oly gyakori MIB (Men in Black) esetek. Ezek a fekete ruhába öltözött robotszerű emberek ismeretlen rendszámú fekete autóikon érkezve sokszor megfenyegették már az ufológiában élenjárókat, hogy ha nem hagyják abba a tevékenységüket, akkor elteszik őket láb alól. Ez azonban sohasem következett be.

A sátáni lények akárcsak a MIB-ek csupán egy módon érhetik el céljukat, ha hiszünk bennük. A gonosz erők egyetlen hatékony fegyvere, a beléjük vetett hit. Minél jobban hiszünk bennük, minél jobban félünk tőlük, annál nagyobb lesz a hatalmuk rajtunk. Ha nem félünk, ha nevén nevezve elküldjük a settenkedő Gonoszt, akkor az el fog tűnni, keres magának más áldozatot. Ehhez azonban szükségünk van a jóakaratú erőkbe vetett hitünkre, amit a Teremtőhöz, illetve a Megváltóhoz intézett imáinkkal fejezhetjük ki a legeredményesebben. Mindebből egyértelműen következik, hogy mi vagyunk a Sátán legfőbb letéteményesei; mi tehetünk arról, hogy egyre gonoszabb világban élünk. Félelmeink leküzdése által nem állunk ellen a kísértésnek, sőt mind több az olyan ember, aki evilági létének megkönnyítése érdekében szívesen lép szövetségre a pokol világunkat megrontó küldötteivel, pénzért eladja lelkét az ördögnek. Ezek az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy milyen következményekkel jár a gonosz erők szolgálata. Erre csak akkor döbbennek rá, amikor haláluk után a Sátán benyújtja nekik a számlát, és a birodalmába űzetve a pokolban találják magukat.

A középkorral ellentétben a Sátánnal kötött szövetség ma már nem nyíltan megy végbe. A mi világunkban az ördögök, démonok, fantomok már nem öltenek fizikai testet. A háttérből, láthatatlanul manipulálnak bennünket úgy, hogy sokszor észre sem vesszük. Minden bizonnyal ennek tudható be, hogy a legtöbb ember nem hisz a pokolban, és tagadja az alvilág őreinek létezését. Olyanok is vannak, akik gúnyt űznek a gonosz erőkből. Ez a felelőtlen cselekedet azonban könnyen megbosszulhatja magát. Tanulságként idézzünk egy olvasói levélből, amely Árvai Attila: Paranorma című könyvében jelent meg: Egyik este összejöttünk egy csendes, szolid szórakozóhelyen a haverokkal. Mindenféléről beszélgettünk, aztán valahogy a szellemekre, a Sátánra, meg ilyenekre terelődött a szó. Öten ültünk ott, és valaki azt mondta közülünk: “Ugyan már fiúk, ez az egész egy nagy baromság!” Majd gúnyos hangon folytatta: “Jaj ne fárasszatok már ilyenekkel! Miféle Sátánról beszéltek? Ezek csak a Bibliában léteznek, meg a keresztények fejében. Ébredjetek már fel!”


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég

cron