Szellemtan

Kép
Karsay   Tegnap, 01:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A természetszellemek születése

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 39

Nem szükséges dolog a szenvedés, és mégis van, mert maga a természet, maga a léleknek az állapota, vagyis igazsága az, ami az ő fejlődési fokán határt szab körülötte és korlátozza mozgási lehetőségeit.
A tovább teremtődni akarás, ez az élettel való telítődési vágy az, amit ti nyers ösztönnek neveztek, amely az emberben és az állatban megnyilatkozik.
Megjegyzés: A beteges emberi gondolkozást és vágyakat kiélni a végtelenségig nem lehet, mert természetes korlátokba ütközik. A leghatékonyabbak a testi fájdalmak, szenvedések korlátai. Ezek, mondjuk egy agresszív ember esetében lehetnek visszaadott pofonok, sebesülések, de a leghatékonyabban a különböző betegségek formájában nyilvánulnak meg, mert minden hibatipus bizonyos beteg elváltozásokat okoz az étertestben, amelyek egy idő után kivetítődnek és megjelennek a fizikai testben is mint figyelmeztető jelzések. Sajnos az emberek nagy része nem érti és nem is akarja megérteni ezeket a jelzéseket, mert ragaszkodik gondolkodásmódjához, szándékaihoz és szenved egész hátralévő életében.


Egyébként ez az elv az egész bukott teremtettségben benne él. Az ásvány természetében még úgyszólván alig ébredez; a növényben már erős hatalommá növi ki magát és az állatban már teljesen élő ösztönné ébred. Az ösztönöknek ez a fokozatos ébredése az állati testeket elhagyva és az állati életek sorozatán felemelkedve az ember tudatalatti ösztönévé finomul a harmadlagos életerővé. Az emberi testeket elhagyva s az asztrálvilágnak minden egyes állomásán keresztülfinomodva, lelki princípiummá válik, majd később elemi szellemmé.


Az elemi szellem még nem vétkezik, még nem kész, még nem öntudatos. Ők a természet világában müködnek és végig kell járniuk alulról fölfelé és felülről lefelé, vagyis úgy a fizikai sík alatt lévő törvényekben és erőkben, mint a fizikai sík felett lévő szférákban dolgozniuk kell. Mikor az elemi szellemek ezeket az állomásokat végig járták, akkor válnak öntudatos szellemekké, akkor nyernek szabadakaratot, akkor nyernek teljes tudást, azaz a jó és rossz közötti megkülönböztetőképességet a szellemekkel való érintkezés által. Ezután a fejlődésük egy más vonalon folytatódik mint az emberé, az angyalok és természetszellemek vonalán.
Megjegyzés: Ebből a néhány sorból fény derül a természetszellemek misztériumára. Tehát nemcsak a környező anyagi világunkat teremtettük meg eredetileg káosz állapotban, hanem az elemi lények és az emberekétől különböző angyali hierarchia születési lehetősége is hozzánk kötődik. Az emberi lélek ásványi, növényi és állati világokon keresztüli vándorlása folyamán a tudatalatti ösztönvilágából származó hatalmas erőfluidok a természeti törvények hatására sok-sok kis elementállá alakulnak, akik az őket alkotó bizonyos fokig értelmes emberi lélekerőnek köszönhetően képesek rájuk szabott feladatokat elvégezni. A szükségnek megfelelően ezek a kezdetleges elementál lények besorolódnak egy-egy feladatkörbe, ahol szakosodnak és folyamatosan fejlődnek. A fejlődés alatt az értelmi és érzelmi tartalmaik növekedését és finomodását kell érteni.


Ezek az elementálok bármennyire is fejlettek legyenek, ők csak kifinomult lelki tartalmak, nem lélekkel rendelkező szellemek. Bejárva az egész fizikai világot, számtalanul inkarnálódva étertestben, annyira kifinomodnak és megerősödnek, hogy már csak az asztrál síkon kell tevékenykedniük. Ekkor már értelmi és érzelmi szintjük jóval meghaladta az állatvilágét. Innen is kiemelkedve, kinőve jutnak a mennyei szférába, ahol a minősítési törvény támogatásával eljuthatnak abba a kegyelmi állapotba, hogy erőiket egy újonnan teremtett szabad akaratú szellemhez kapcsolják. Tudjuk a “Szellem, erő, anyag”-ból, hogy erre a hűséges elsődök is fel voltak hatalmazva és hatalmas segítőtábort hoztak létre a napköröket, világokat létrehozó munkájukhoz. Ez a teremtési folyamat most is tart a teremtési szférában. Ezek az új szellemek az emberi embriószellemekkel párhuzamos, de tőle különböző természet-angyalinak nevezett szellemrendet alkotják.(Szanszkritül Dévák) Sokkal értelmesebbek az inkarnálódó földi embernél. A misztikusok szerint ez a két párhuzamos fejlődési ág valahol, a fejlődés egy magas fokán egyesül.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.21. 09:40  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A táplálkozásról

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 38

Tulajdonképpen mindegy, hogy az ember mivel táplálja a testét, ha egyszer a lélek megtalálta a helyes irányt. A helyes irányban haladó lélek nem csinál magának problémát a táplálkozásból, mert hiszen minden jó, amit az Isten táplálékul teremtett a földre. És ha én mégis bizonyos irányelveket megjelölök, ezzel nem akarok szoros korlátokat vonni, csak éppen azt az irányt kívánom megmutatni, amelyet az ember a táplálkozás terén aggodalom nélkül követhet.
Jó az embernek hússal és szeszes italokkal nem élnie, mert úgy a hús, mint a szeszes italok az idegszférára (az éterikus testre, nem a lélekre!) hatnak. Az idegszféra a lélek és a test öszszekötésére szolgáló és a testet fenntartó harmadlagos életerőnek a produktuma. Minél érzékenyebb, minél fejlettebb, minél többoldalúan képzett valamely lélek, annál szenzitívebb az idegszférája. Ez a szenzitív idegszféra a testből jövő s a testen keresztül az egész környező természetből jövő behatásokat közvetíti a lélekre. A lélek pedig az ő mozdulatait, az ő törekvéseit, az ő egyéni életének a kisugárzását közvetíti rajta keresztül a világra. Ezért nem mindegy az, hogy ez az idegszféra mit közvetít a lélekre, és nem mindegy, hogy a lélek mit sugároz keresztül az ő idegszféráján a világba.
A szellemileg kiegyensúlyozott, lelkileg harmonikus ember táplálkozhatok bármivel, az nem fogja befolyásolni az ő nyugodt kedély világát. Azonban a nyugtalan és természeténél fogva ki nem egyensúlyozott lélekre már nagy hatással van a külvilág, miért is az ilyen gyorsan hevülő, lobbanékony vérmérsékletű embereknek különösen nem válik javára sem a hús, sem a szeszes italok, áltálában semmi izgató étel és ital élvezése.
Az ilyen lélek azért nyugtalan, azért izgul és tevékenykedik, mert elégedetlen, mert nem találja önmagában azt a békét, amelyre törekszik. Mert hiszen az idegszféra is kívánja a békés megnyugvást. Ha mármost az ilyen kiegyensúlyozatlan kedélyű ember hússal táplálkozik, akkor ezeken a nyugtalan testi erőkön kívül azok az állati fluidok, amelyek még nem végezték el a pályafutásukat, azaz nem élték ki magukat, a táplálékul felhasznált húsban akként hatnak, hogy az állati testhez kötött és abból kisugárzó életerők, amelyek még benne vannak a húsban és a vérben, még nagyobb nyugtalanságot okoznak, és békétlenségre izgatják azt az embert, akinek erre úgyis megvan a hajlandósága.


Különösen az ilyeneknek ajánlom a növényi táplálkozást és a gyümölcsöt, valamint a tejjel való táplálkozást. A tejben t. i. természettől fogva az egész test táplálására szükséges anyagok benne vannak. A tejet tulajdonképpen a szeretet (az anyai szeretet), az odaadás választotta ki a szervezetből, azért a tej mint táplálék az idegekre-megnyugtató hatássál van.
Nem egészen így áll azonban a dolog a tojással. Ez is táplálja ugyan, sőt felfokozza az idegek erejét, azt a bizonyos sugárzást, de nincs megnyugtató hatása. Csak aki nagyon el van gyengülve, és kifáradva, és akinek az idegzete kimerült, az találja meg a tojással való táplálkozásban az idegerő pótlását. Akinek elég vére van, aki nincsen elfáradva, nincsen kimerülve, annak egyenesen káros és veszélyes, mert meggondolatlanságokra, helytelenségekre, egyszóval túlzásokra ösztönzi.
Megnyugtató és jótékony hatású táplálék tehát: a tej, a gyümölcs és azok a főzelékfélék, amelyeket nyersen is meg lehet enni. A nyers táplálkozásnak az az előnye, hogy a föld természetéből a növényekbe átszívódott elemek nagyszerűen helyezkednek el a test erői között és kiegyensúlyozzák és pótolják azokat az elhasznált erőket, amelyek a fáradtság áltál elégnek. Ezért különösen a nyers gyümölcsök igen ajánlhatók.
A húsban fel vannak fokozódva a növényekben talált elemek, mert azok az állati testben már egy magasabb fokozatot nyernek, mivel az állati test idegszférájának a hatásaival telítődnek. Vannak állati testek, amelyek annyira telítve vannak az állat életélvének ellentétes természetével, hogy azok az emberi test táplálására teljességgel nem alkalmasak. Ilyenek a húsevő állatok. Hogyha ezeket az emberek megennék, ezek borzasztó rossz hatássál lennének az ő természetükre, úgyszólván megmérgeznék a szervezetet.


Eredetileg az ember nem volt húsevő, hanem növényevő. Csak később, amikor már tudatossá vált a rossz az emberekben, akkor szoktak rá a húsevésre és az állatoknak e célból váló megölésére. Aki állatokat öl nagyobb mennyiségben, az az idegszférájának az érzékenységét elveszti, eltompítja és alkalmatlanná válik a szellemiekre.
Amikor egy bizonyos faj elérte a maga megjelenésének legmagasabb fokát a földi mérték szerint, akkor az a faj kipusztul anélkül, hogy az emberek kipusztítanák. Az a kipusztult faj, amelyet az emberek pusztítottak ki, más úton és módon keres magának életlehetőséget.
Hogyha az emberek abból a célból akarnák kipusztítani a kártékony állatokat, hogy a gonosz életelveknek a megjelenését meggátolják, akkor először önmagukban kellene megszüntetniük a gonosz elveket, és akkor megszűnnék a gonosz állatok életlehetősége is, mivel nem nyernének fluidokat a megjelenésre. Hiszen ezek a fluidok és erők eredetileg is a bűnös emberi lélek elhullatott erői voltak, amelyek állati formákban kerestek megjelenési lehetőséget.
Mindezek dacára a nagyon mérsékelt húsevés és borfogyasztás a mai emberiség fejlettségi színvonalán törvényes állapot, mert a föld mostani fokozatán még nem elég érett arra, hogy kizárólag növényi táplálékkal éljenek az emberek, mert nagyon különböző fokozatú szellemek vannak testben a földön.
Megjegyzés: Környező világunk olyan mint egy tökör, mindég az emberiség belső lelki tartalmait mutatja meg. A fentebb említett fluidok elnevezés ne tévesszen meg. A lelki tartalmak a gondolatok és érzések és ebből áll az egész anyagi világ. Minden gondolatunk és érzésünk a maga síkján "megfogható" valóság és magán viseli teremtője nevét, "kézjelét". Amerre járunk életünk során a földön vagy a szférákban mindenütt elterítjük ezeket magunk körül, így megfelelő lelki látással és ismerettel visszakövethető utunk egész szakasza.


Most képzeljük el, hogy az emberi társadalmunk minden tagja hasonló módon otthagyja mindenütt a nyomát, mindenre és mindenbe belenyomja jó vagy rossz lelki lenyomatát, így a környező természeti világ a vonzás törvénye alapján mindég azokat az elveket, formákat és élőlényfajtákat jeleníti meg a tükrözésben, amelyek az általunk keltett fluidkavalkádnak leginkább megfelelnek. Ezért, ha ki is pusztítunk egy kártékony állatfajt, vagy ártalmas vírust, ha lelkileg nem tisztulunk meg, akkor biztosan jönni fog egy másik, vagy egy ellenálló mutáció, amely lehet sokkal károsabb vagy ártalmasabb lesz mint az előbbi.Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.20. 09:45  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A médiumításról

Részlet a "Titkos tanítások"-ból – 37

Minél magasabb fokú szellemek használták az éteri testeket, annál hajlékonyabbak; sőt minél többet használták az ilyenek, annál finomabbak. A legjobb és a leghasznavehetőbb az olyan éterikus test, amelyet egy törvényesen élt szellem viselt, aki nem túlságosan kihasznált idegzetű egyéniség volt. Azért legtöbbnyire ezek a levetett hüvelyek azok, amelyekben kiképződik az ú. n. mechanikai médiumitás, a materializációs és fizikai jelenségek előidézésére szolgáló erők médiumitása.
Az éterikus test nyujthatóságától és bizonyos tekintetben a puhaságától, a benne lakó lélek engedelmességétől és annak a bizonyos delejességnek a mértékétől függ az ilyen médiumitás, amely a nyugalommal fejlődik ki az emberben és szellemben egyaránt. Az egyiknél gépies beszédre, írásra, látásra, megérzésre, a másiknál fizikai jelenségek előidézésére alkalmasabb.
A médiumitás legfejlettebb alakja az a bizonyos látnokság, amikor a szellem képes elhagyni a saját alsóbb énjét és erőit, és a szelleme felemelkedik az asztrál- és mentálvilágok fölé a kauzális síkra. Ahol azokat a hatásokat képes elfogadni, amelyeket ott tapasztal és azokat épen, tisztán megőrizve hozza le emberi, vagyis alsóbb tudatába, és ott vagy lefordítja képekbe, vagy magát az Igét adja át.
Sokszor alacsonyabb rendű érzésvilággal bíró médiumnak csak az értelmi világához tud kapcsolódni a szellem, már pedig ez a legsilányabb médiumitás, mert ez esetben nyújt legkevesebbet a médium a szellem egyéniségéből. Ennél jobb és hasznavehetőbb az érzelmi világhoz való kapcsolódás. Materializációs és egyéb ilyen fizikális jelenségeket közvetítő médiumitásnak az a kelléke, hogy az ilyen médiumitás fluidáris rétege a gyomor körül legyen erős, mert a fizikai erőknek, a felszívó és leadó erőknek kell kifejlődve lenniük az éterikus testben.
Általában minél harmonikusabb az ember az ő megjelenésében, az ő szellemi mivoltában, annál többoldalú médiumitás fejlődhetik ki benne, ezek erőközpontja a szív tájékán van. Az alacsonyabb rendű erők semmiféle igazságot nem nyújthatnak és jaj azoknak, akik az ilyen alacsonyrendű erők utasításai szerint vakhitűen cselekszenek!
Az alacsonyrendű médiumi erők a gyomor tájékán vannak. Ezért én azokat, akiknek ezen a szinten erős vonzásuk van a szellemvilággal szemben, nem is helyes és nem is törvényes az ilyen médiumitást felszabadítani, mert az ilyen médiumitás igen súlyos veszélyeket rejt magában: megőrülés, vagy a megszálltság lehetőségét. A szeretetben gyenge emberek részére egyáltalában nem találom helyesnek a médiumitás kifejlesztését.
Megjegyzés: Az izgága, ideges természetű ember alkalmatlan a médiumításra, az anyagias természetű embernek, ha mutatkozik is nála ilyen képesség, nem ajánlott belemerülnie a médiumítás gyakorlatába. Mint minden szellemi tevékenység és képesség esetében a legfontosabb az ember szeretet foka. Ez minél magasabb szinten áll, annál áldásosabb bármilyen szellemi tevékenysége, így a médiumítás is.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.19. 08:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Amikor minden elmélet megbukik
Az elme nem képes felfogni, hogy létezik egy mély, igaz intelligencia, egy transzcendens intelligencia, amely nem mentális erőfeszítés és fogalmi megértés terméke. Nem tudja elképzelni, hogy lehetséges olyan bölcsesség, amelyik nem gondolatok, illetve elsajátított és felhalmozott tudás formájában ölt testet.
Az igazi spirituális késztetés mindig az elme mögé nézésről szól. Ha képes vagy elengedni az összegyűjtött tudást, egy teljesen más létállapotba kerülsz. Ebben a dimenzióban minden tapasztalás elhalkul benned. Lehet, hogy az elme még mindig ott csacsog a háttérben, az is lehet, hogy nem, a lényeg az, hogy a tudat nem foglalkozik többé vele. Nem kell azzal törődnöd, hogy leállítsd. Tudatosságod szépen áthalad a tudás falán, egyenesen abba a bizonyos nagyon csendes állapotba. Ebben a csendben aztán rájössz, hogy semmit sem tudsz - egyszerűen azért, mert minden elsajátított tudásodat a hátad mögött hagytad az elméddel együtt.
Ez a csendesség felfoghatatlan az elme számára. Ismeretlen. Ahogy mélyebbre mész, szó szerint valami nagy titokban van részed. Ilyenkor ismét bejöhet a kíváncsi elme, hogy megtudja, miről van szó, és hogy megpróbálja megmagyarázni azt. Ez azonban nem visz mélyebbre. A titok csak akkor tárul fel jobban, ha lemondasz az irányításról.
Amikor látod, ki és mi vagy valójában, az összes addigi elmélet megbukik. Üres vagy, csak a tudatod létezik. Ebben az ürességben megízlelheted, milyen is a létezés. A létezés, amely még azelőtt van, mielőtt bárki vagy bármi lennél.
Ha egyszer igazán mélyen felismered mindazt, amiről beszélek — na nem az elméddel vagy deduktív következtetések által, hanem közvetlen tapasztaláson, ébredésen keresztül -, hirtelen minden hihetetlenül egyszerű lesz. Mert amint a fogalmi tudásod által felépített világ a helyére kerül, már meg is haladtad, túl is lépted azt. Onnantól kezdve tudod, hogy valójában végtelen, örök tudat vagy, amely most éppen egy nő vagy egy férfi alakjában öltött testet. Minden, ami létezik, voltaképpen tudat, Isten, Én, szellem - nevezd, ahogyan tetszik - valamilyen megjelenési formában. A Buddháról azt mondják: nem-én. Ha azt látod, látod az Egységet. Mert csupán Isten létezik. A világon mindenben ő ölt testet: a padlóban, az emberben, a falban, a székben.

Adyashanti-Az Üresség Tánca

UI:

A kamerás ufóvadász - Novák László & Miskolci László

https://www.youtube.com/watch?v=yeHSp66aTAY
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.18. 01:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Feltámadás ünnepén – Szellemi tanítás – Felvezetés

Krisztus a Szeretet, áldozatul adta Magát, az ember előtt fel¬foghatatlan nagy szeretet oltárán áldozott Ő azzal, hogy testbe öltözött az emberekért és ezt a testet áldozatul adta a tévelygésnek, a hazugságnak, a gonoszságnak. Áldozatul adta Önmagát Önmagától, hogy az ember megismerje a mulandó élet értéktelenségét, s megis¬merje ennek az életnek a célját abban a nagy és szent ér¬zésben, amely mindent tisztává, ragyogóvá, igazzá és boldogítóvá tud tenni a szeretetben.
Mert az élet célja a szeretet megismerése, a sze¬retet törvényének megtanulása és az abban való munkál¬kodás.
Nézzétek csak meg a ti korotokat, és az előtte való időket: minden korban ott van a tévelygés, éppen azok csúfolják és másítják meg az Isten törvényét, akikre az van bízva, hogy azt ápolják, fenntartsák, hogy az mint erőforrás, mint összetartó kapocs Isten és ember között fenntartsa az összeköttetést. Éppen a törvény őrei azok, akik ellenszegültek a szellemi igazságoknak, emberi dog¬mákba kényszerítik, s ezáltal átalakítják azokat.
Ebben a tévelygő nagy akaratban, a léleknek ebben az engedetlenségében van az a bizonyos homály, amely mindig sűrűbbé és sűrűbbé teszi a látóhatárt úgyannyira, hogy az ember végeredményben a testen keresztül néz mindent, és ami a testén kívül esik, azzal már nem törő¬dik, azért már nem hajlandó munkálkodni, azért nem hajlandó semmiféle terhet hordozni, mert az önző és szembehelyezkedik a szeretettel.
Nem ez tombol-e annyi hosszú évszázadon, annyi éle¬ten keresztül változatlanul? Nem az önzés igazsága viszi-e most is előre a fejlődést? Nem ez-e az, ami nem en¬gedi az emberi lelkekben az isteni igazságot visszatükrö¬ződni? Nem ez-e az, ami kiöli az emberekből a hálát, az emlékezést, amikor a szeretet csodálatosságát semminek állítja oda a merev dogmával szemben?! Nem áll-e Krisz¬tus és a vakságból és bélpoklosságból kigyógyított em¬ber közé a dogma és azt mondja a meggyógyult bélpoklosoknak és vakoknak, hogy aki elhiszi és elhiteti, hogy Jézus gyógyította meg, azt kiközösíti az egyházból?
Az egyház nem ismeri el, hogy a vakok szemei megnyílnak, a betegek meggyógyulnak; az egyház nem ismeri el az igazságot, amely egyenesen Is¬tentől jön az egyház megkerülésével, mert az egyház a régi dogmát, a megcsontosodott, anyag¬gá vált emberi gondolkodás megkeményedett formáját őrzi.
Testvéreim, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy a külső forma titeket is meg ne tévesszen! Mert Krisztus feltámadt, és erről bizonyságot nyújtott annak a sok hívő léleknek, akiknek megjelent, és bizonyságot nyújt ma is mindazoknak, akik Őt keresik, hogy Ő él és kezében tartja az emberi lelkek sorsát, meghallgatja imád¬ságaikat, vezeti sorsukat, számon tartja lelkük eredményeit, mivel hittek az élő Isten beszédjének, hittek a feltámadott Krisztus igaz¬ságának, és nem álltak abba a népcsődületbe, amelyet az „írástudók és farizeusok" és a többi hatalomra vágyó lelkek alkotnak, hogy elsikkasszák az Istent, és elidegenítsék az emberi lelkeket egymástól.
Vigyázzatok, hogy bele ne tévedjetek a tömegbe! Mert a hamis tudás, a helytelen ismeret belesodorja a lelket abba a tömegbe, amelynek tagjai azt hiszik, hogy ők az igaz Isten hívei, és „feszítsd meg!”-et kiáltanak az ártatlanra, az igazra, az őszintére, a szeretet vértanú¬jára, az emberiség Üdvözítőjére, Megváltójára.


Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Feltámadás ünnepén – Szellemi tanítás
A feltámadás
HANG - Félek a szellemektől
Testvérlélek
Az élet egyenes útja, a szeretet és igazság útja
Inerjú Nicola Teslaval
Kicsodák a jezsuiták?
https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGheweHZKFoRhADHH_7g?e=XSxsvd
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg7hb_qfpfJhlOD5bgg?e=aNWAlq
Gizi médium_Ezoteriák 8 – Az ember ellenségét magában hordozza – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=nm0RbK1NX_o
Pap Gábor_Bakócz Tamás, Mediciek, Fuggerek, proletariátus, Székely (Dózsa) György

https://www.youtube.com/watch?v=fqCwhBIS-cI
Kristalizálódik a magyar múlt – Tényfeltáró dokumentumfilm

https://www.youtube.com/watch?v=q1p8iFA_e0I
Kiáltó szó a pusztában – Internetes rémálom

https://www.youtube.com/watch?v=yFqZuRw_oDI
Hozz világra még egy magyart!

https://www.youtube.com/watch?v=d7Lel8A2xA4&t=35s
Szerelem a palackból – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=a6x8_5Uy2F4
Üdv a családban – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.17. 07:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
"Bármit gondolunk, mondunk vagy cselekszünk, azt vagy a szeretet vagy a
félelem vezérli. A szeretet békességet, megelégedést hoz, a félelem
háborúságot, fájdalmat okoz. Rajtunk múlik, melyiket választjuk. Arra
születtünk, hogy tapasztalatszerző utunkat örömmel, megelégedéssel járjuk.
Saját megrögzött nézeteink, rugalmatlanságunk, elvárásaink hatására negatív
gondolatok, szavak és tettek keletkeznek, amelyek természetes közegünkből -
a szeretetből - kizökkentenek. Az elhatárolódás nyugtalanságot,
egyensúlyvesztést (bánatot, békétlenséget) okoz és fájdalommal jár. Minden
fájdalom figyelmeztetés arra, hogy tegyünk valamit az egyensúlyi helyzet
visszaszerzése, vagyis az elhatárolódás megszüntetése érdekében.
Tudatosságra van szükségünk ahhoz, hogy bátran szembe nézhessünk
félelmeinkkel. A tudatosság fény, amely rávilágít a félelmek árnyaira és
elnyeli azokat. A félelmek tulajdonsága, hogy csak a sötétben létezhetnek.
Mások félelme (barátságtalan, ellenséges, agresszív viselkedése) mögött
észre kellene vennünk a bajba jutott egyént, és meg kellene hallanunk
segélykiáltását a szertetért.
A félelem megváltása - megismerése, megtapasztalása -, univerzális ügy. A
Szeretet élteti az univerzumot, és benne minden alkotó elemét. Az ember
összekötő láncszem az Ég és a Föld között. Rajta keresztül áramlik az
univerzumot éltető és tápláló erő, a Szeretet. Mindenki annyi szeretettel
rendelkezik, amennyit tovább is tud adni. A félelem megakadályozza a
továbbadást, így a Szeretet áramlatát is. A Szeretet éltető ereje nélkül a
lények beszűkülnek, elsorvadnak. Saját félelmeink eloszlatása az emberiség
fejlődésének felelősségének vállalása is egyben."

"Ha kitűztél egy célt, ne gondold át, milyen negatív "mellékhatásokat"
rejt. Csak a tiszta cél lebegjen a szemed előtt. Éld bele magad a kívánt
helyzetbe, érezd magad körül a megvalósult terveket, beszélj róla másoknak,
viselkedj úgy, mintha máris minden úgy lenne, ahogy eltervezted. Váljon ez
szokásoddá. A Gondolat -Szó- Cselekedet hármassága olyan hatalmas eröt
biztosít számodra, amit nem lehet eltéríteni, legyőzni. Egy ellensége van: a
félelem. De figyeld csak meg: a félelmed tárgya is gondolat szó és
cselekedet útján jön létre. Igaz, ez más gondolat, más szó, más cselekedet.
A minősítést, miszerint valami jó vagy rossz neked, Te magad hozod létre
pillanatnyi értékrended (hit-rendszered) alapján.
A Gondolat -Szó- Cselekedet univerzális ereje nem pozitív vagy negatív - így
válogatás nélkül mindent megteremt, amire irányul. Légy tudatában ennek !
Napi teendök formájában találkozol azokkal a kihívásokkal, feladatokkal,
amelyek elvégzésén keresztül eljutsz oda, ahová vágyakozol, vagy azzá válsz,
aki szeretnél lenni."

Írta:

Barátom, Óvári Anna médiumi író.

Drága Anna pár éve elment fénybe.
Írt egy csodálatos könyvet: Imakönyv ateistáknak

Mindjárt felteszem pár írását letöltésre…
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.16. 01:16  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szellemi családok összerendeződnek

A mai írásom alapját egy beszélgetés adta, ezt mondta a barátom:
"Nálam beteljesedett az a Jézusi mondás, hogy akik Őt szeretik, azoknak a saját családjukban is ellenségei támadnak"

A saját példámon is tudom, sőt a feleségem és jó példája ennek, hogy a család az ellen fordul, aki kilóg a sorsból, szellemi életet él, a rezgéseik másak - ezt érzik - de a valóságban sokkal magasabbak és ezzel szinte taszítják azokat, akik a fizikai világba, az anyagba vannak besüllyedve, és azt imádják, annak élnek.

Feleségemet már gyermekkorában eldobták a szülei, testvérei, mert "különleges" volt, és a problémáival nem illet be az ő képzelet világukba, Isten - Jézus - szellemvilág, ezek messze álnak mások vakóságától. Teljesen megszakították vele a kapcsolatot, mint ahogyan velem is a gyerekeim. De nem sajnálom, válásomkor pár "barát", ismerős kötelességszerűen (kicsit megtévesztés áldozataiként is az exeim miatt) elvesztettem talán 50 ismerőst, barátot, de lett helyett ötezer!

Feleségem rokonsága is kötelességből követte a a családja lépését, akik eldobtak egy problémás 19 éves kislányt (mert logikus ugye, ha valaki beteg annak nem segítünk hanem eldobjuk, ez a legegyszerűbb megoldás, még akkor is ha a saját gyermekünk), de később a normálisan lő és gondolkozó rokonok, ismerősei visszatértek hozzá az idők folyamán, mert rájöttek, hogy őt érdemes követni, mintahogyan az én eltévedt barátaim és ismerőseim nagy része is visszatért és olvassa a napi tanításokat, és beszélget velem szellemi dolgokról.
Megjegyzem, bár ez nem közvetlen ehhez a témához tartozik amiről írni szeretnék, de sokat kell foglalkozni vele a nap 24 órájában, de én olyan férfi vagyok, aki úgy szeret élni, ha a felesége a nap 24 órájában mellette van, és ha elmegyek dolgozni, már a sarkon hiányzik fél perc múlva..

Visszatérve az eredeti gondolathoz, kiterjedt levelezésem van, ahol beszámolnak ugyanerről a problémáról. Nagyon sok családban a rokonok az ellentétes rezgések miatt egymás ellen fordulnak, még a házastársak is.

Mik ezek az ellentétes rezgések?

- Szeretetben, becsületesen és tisztességesen élni. Nincs hazudozás, pletyka, világi drámai játszmák.
- Isten - Jézus szeretete, és az IGE megélése.

Aki ebben élnek nem lehet őket becsapni, átlátnak a dolgokon, és ezt érzi a másik és zavarja!

Mondjuk sokan, akik nagyon vallásosak átesdnek a "ló túlsó oldalára" és erőszakosan térítenek, mert nem tudják, hogy megtérni mindenkinek szabad akaratból kell, és erre az ÚT-ra saját maguknak kell rátalálni, ráadásul az IGAZSÁG a vallások felett áll.
De ezt nekik kell megtapasztalni.

Ezért mondta Jézus, hogy akik Őt követik sok mindent fel kell vállalni, sokan szembefordulnak velük, még családon belül is. Jézus nem mondta, hogy alapítsatok Egyházat a nevemben, Ő csak segítséget adott az életünk helyes megélésére, lásd a Hegyibeszéd csodálatos tanítását, vagy később a szellemtudomány tanításait, amit ennek kiegészítéseként a Szent Szellem által elküldött nekünk!

Van olyan szellemtanos barátom aki hosszú évekig a spirituális baráti körünkbe járt, és a felesége közölte, ha odamer járni elválik tőle! Így elmondta nekem és megértettem!
Később az asszony titokban pár év múlva belenézett a levelezőrendszerébe, és rájött, hogy onnan kap infókat, friss tanításokat, így újra szóba jött a válás!
Most nem kap személyes leveleket tanításokkal, de hála a sors rendezésének rajta van a legnagyobb közösségi oldalon, és így most többet tud olvasni, mint amit eddig kapott e.mailben, vagy amit a klubban hallgatott, most a videó tanításokról nem s beszélve!

Van olyan is, aki nagy családban él, és a családja szinte kiközösíti a nézetei miatt, napi szinten megalázzák, még a rokoni találkozásokon is ő a fekete bárány! lelkében porrá zúzzák, de a HITe átsegíti ezen, komoly próbák

Szerencsére vannak ellenpéldák is, ahol a család elfogadja és.. boldogan élnek..

Miután sokan beszámolnak ezekről a családi dolgokról, pont meséltem a spirituális feleségemnek, és Ő mondta ki a mai előadás fő gondolatát, ami beindította bennem ennek az előadásnak az alapgondolatát: Utolsó időben a szellemi családok összerendeződnek!
Mit jelet ez a gyakorlatban?

Régi mondás: barátaidat megválogathatod, a rokonaidat nem.
A rokonok (ez a közvetlen családra is vonatkozik, feleség - gyerekek) karmikusan, feladatként kerülnek össze, mi melléjük. Sok esetben régi ellenségeket is összezárnak, hogy a szeretetben feloldódjon az ellentét, van amikor sikerül, de van amikor két testvér egymás ellen fordul, ekkor győzött "múlt", e Sors úgyis talál lehetőséget a megoldásra, "idő van rá bőven és sok életbeli lehetőség".

A másik világban egy nagy szellemi családban élünk ahova több ezer szellem tartozik (lélek ha szakszerű akarok lenni, az asztrálsíkon) és mi itt láthatatlanul de segítjük egymást, nem tudunk arról, hogy mi egy másik világban összetartozunk, de ez így természetes a fizikai - szellemi sík kapcsolatrendszerének törvényei miatt.

Miután egy komoly korszakváltás előtt állunk (világvége érdeklődés hiányban elmarad) , folyik a szétválasztás, azaz a fizikai sík emberének a nyelvezetével elmondva a jók a rosszaktól szétválasztódnak.

Spirituálisan elmagyarázva nincs Isteni vezérelt személyes szétválasztás, mint ahogyan Mengele egy bottal mutogatta a haláltáborban, hogy ki menjen jobbra és ki menjen balra, azaz tábor vagy gázkamra.

Mindenki a saját élete és tettei alapján elér egy bizonyos rezgésszámot.
Isten megváltozhatatlan Törvényei tökéletesen működnek, így amikor bekövetkezik az "aratás" . bibliai példa - a "búza szétválasztódik az ocsútól", akkor ez a szétválasztás az elért rezgéseink alapján történik. Azaz, nem Isten dönti el, hogy ki hova fog kerülni a nagy változásnál, hanem MI MAGUNK DÖNTÜNK A SORSUNK FELETT a saját életünkkel cselekedetinkkel és ami fontos még a GONDOLATINK is számítanak nagy erővel.

Az utolsó időkben átrendeződünk, akinek segíteni kell a helyén marad, de párhuzamosan bevonzzák egymást a szellemi családok itt élő testben lévő lelkei, megtalálják egymást (sajnos százalékban nézve a föld lakosságához kevesen vagyunk), és hirtelen olyan barátok kerülnek elő, akiket eddig nem ismertünk, de mégis olyan az érzésünk minta örökké ismertük volna egymást.

A nagy megpróbáltatásban segítjük egymást, erőd adunk egymásnak, átéljük a feltétel nélküli szeret érzését a gyakorlatban, közösen dolgozunk saját magunkon, és mások segítésén!

Például feleségem problémáinak kezelésével rengeteg indigó gyereknek tudunk segíteni, szülőknek, nagymamáknak a problémák kezelésében, de ide tartozik a feltétel nélküli szeret megélése a gyakorlatban, párkapcsolat és problémák kezelése és még hosszú a sor amit sikerült a gyakorlatban átélni, megtanulni és átadni!
Én magam többet fejlődtem mellette a duál - kapcsolat megélésében egy év alatt, mint a karma - asztrológus ex feleségem mellett 28 év alatt!

Visszatérve az alapgondolatra, ezért történnek változások a családi életünkben sok esetben és a baráti körünkben, megy az átrendeződés látványosan.

A héten készítettem egy ide illő videót " Mai korunk párkapcsolati problémái. Miért nincs társunk, mi erre a magyarázat? Duál - kapcsolat a párkapcsolatban, gyakorlati magyarázatok" címmel, de azt hiszem. ezt a témát is feldolgozom videó előadásként, mert szükségszerű és fontos.

Írta: Karsay István, mediális segítséggel.

Budapest, 2019. július 13. hajnali órák

UI:
Családi kapcsolatok változása Karsay István előadása
Az előadásban elmondom, hogy miért vannak komoly változások családi - rokoni - baráti kapcsolatainkban, és beszélek a szellemcsaládok földi találkozásáról, és fogalmáról.

https://www.youtube.com/watch?v=wit3lNTP_yc

Mai korunk párkapcsolati problémái. Miért nincs társunk, mi erre a magyarázat? Duál - kapcsolat a párkapcsolatban, gyakorlati magyarázatok.
https://www.youtube.com/watch?v=d28FcYAEZdk&feature=youtu.be
Megbocsájtás fontossága a gyakorlatban. Elmondom, hogy hogyan csináljuk és miért fontos a számunkra.
https://www.youtube.com/watch?v=xcfrdD4pR_w&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.15. 01:45  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az asztrálvilág misztériuma

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 36

Ha az ember böjtölés által a testét sanyargatja, akkor tudatosan átléphet az asztrálvilágba, azonban ezt nem ajánlom senkinek. Az asztrálvilág a lélek világa, a lélek érzéseinek, vágyainak, szenvedélyeinek világa. Ne gondoljátok, hogy azok az ösztönök, amelyeket a testben éreztek, csak testi ösztönök; azok tulajdonképpen a lélek ösztönei. Mert hiszen a léleknek éppen olyan törvénye van, mint a testnek, csak nem annyira rögzített, időhöz és térhez kötött, mint a testé. A test tulajdonképpen csak ruha, egy szervesített élethullám, mely a lélek szolgálatára, vagyis az asztrálban érzett vágyaknak és törekvéseknek materializálására való és azokat mutatja többé-kevésbé jó vagy rossz kiadásban..
Az asztrálvilágban élő vágyak kielégítetlen vágyak, olyan lelki tulajdonságok és lelki életvibrációk, amelyek mind-mind a fizikai sík felé törekszenek, hogy itt, ha nem is végérvényesen, de legalább egy időre megpihenhessenek, illetőleg kielégülhessenek. Ezek a vágyak éppen azért olyan kínzók, olyan nyugtalanítók és szenvedéssel teljesek, mert hamis elvek szerint fejlesztetnek ki és nem az igazban és jóban, hanem éppen a jónak ellentétében kívánnak kifejezésre jutni. Azért ezek a vágyak még akkor sem nyújtanak boldogságot, megnyugvást és megelégedést, hogyha itt a földön ki is elégülhetnek, mert a kielégülés folytán még jobban fokozódnak.
Kihelyezkedni, vagy valakit készakarva kihelyeztetni (asztrálutazás vagy utaztatás): ez már a mágiához tartozik. Minden alvásnál is kihelyezkedik a szellem a testből, de nagy részben mégis foglya marad a természeti világnak az életszalag által. A földnek és minden természet-rétegnek megvan a maga számtörvénye, amelyet kinyitni és bezárni tudnak azok a szellemek, akik mágiával foglalkoznak. (A számtövény alatt az isteni igazság szerinti rendet és annak természetes korlátait kell érteni.)
A hold, a nap, a csillagok mind bizonyos fluidokat és ódokat sugároznak bele a föld természetébe, amelyekre a föld természete visszhangot ad, amely visszhangon keresztül a egyes szellemek értelme utat nyithat oda és onnan ide. A fekete mágiáról és annak művelőiről: a bűbájosokról nem kívánok részletesen beszélni. Ezek a természeti világ szigorú határkövein: a természettörvényeken rést ütve akarják a természetet megrontó erőiket és elveiket beleszorítani az élők világába. Ezeken keresztül materializálódnak azok az elvek, azok az Isten törvényével ellentétben álló gondolatok, vágyak és érzések, amelyeknek a földön élő emberek kívánságai adnak létlehetőséget.
Ezért van és volt rengeteg megszállottság; ezért vannak a különböző nyavalyák, őrültségek és mindenféle kiszámíthatatlan lelki betegségek, amelyeknek egész rendszere van a fekete mágiában, amelyeket gyógyítani tudnak ugyan a fekete mágiával foglalkozók, de a gyógyításuk csak úgy sikerül, ha egy másiktól elvonják az erőt. Önmaguktól nem tudnak gyógyítani. Ilyenek azok a csodatevők, akik el tudják zárni és meg tudják nyitni azokat a réseket, amelyeken keresztül gonosz hatóerők jutnak a fizikai síkra.
A fekete mágiával hatni lehet az ember asztrális lényére, azon keresztül a kedélyvilágára, lelki érzéseire, vonzódására, az egész érzelmi világára, sőt azon keresztül értelmi világára is, de erre már kisebb mértékben. Azonban aki istenfélő és igazán megtér a világosság útjára, arra a fekete mágiának ezen „az úton nincs hatása.
Ez a világ az isten alkotta természetes világ felett akar uralkodni, azt mindenáron a hatalmába keríteni. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a sátán világa, azaz a bűn világa. Különösen ellensége ez a világ azoknak, akik a bennük élő szeretet folytán valakiért áldozatot akarnak hozni, akikben a szeretet olyan nagy, hogy ki akarják emelni a bűn világából azt, aki nekik kedves. Mindennek, ami igaz, ami szép, ami boldogító, ellensége ez a sötét világ, amely az emberek szívében a bűnökön és az elfordult gondolkozáson keresztül ezer meg ezer gátat emel a jó fejlődése elé.
Magasabb fokú médiumitások csakis Isten útján haladó emberlelkek között fordulhatnak, elő. Gyógyítás, megvilágosítás, a tudományok előmozdítása és minden, ami a földnek valami lelki, vagy testi jólétet, a fejlődéshez eszközül szolgáló valami jót nyújt, mind magasabb rendű erők birtokában élő szellemektől ered. Minden tudományok között a legnagyobb tudomány az, hogy valaki megértse Isten akaratát, és a lelkét kiművelje az alázatosságban, hogy tudjon béketűrő lenni, és áldozatot hozni a szeretetben. Ezek a legmagasabb tantárgyak és a legnagyobb feladatok.
Nem is tudjátok, hogy a mágikus erőknek milyen zuhataga vesz körül benneteket! Nem is tudjátok, milyen erőket vonzotok magatokhoz az imádság, a szeretet, a jó és igaz felé való törekvés által és még inkább a cselekedetek által, amikor meg tudtok bocsátani, amikor valakinek valamit el tudtok nézni, amikor gondolatotokban az indulat és szenvedély föllobbanását le tudjátok győzni!
Ez az a bizonyos védőpajzs, amely megóv a gonosszal szemben, a gonosz erőknek és gonosz szellemeknek alattomos támadásával szemben. Ezt ti nem érzitek, nem is tudjátok, de tudják azok, akik látnak benneteket. A saját testen úrrá lenni annyi, mint a szenvedélyeken, a vágyakon úrrá lenni. És aki ezeken a vágyakon úrrá lett, vagyis ezeket megsemmisítette, az megsemmisítette a gonosznak hatalmát, mert nincs mihez kapcsolódnia. Amint a testnek vágyai pusztulnak, azok lelki erőkké, asztrál-erőkké lesznek.
A lélek asztrál-erőiben van a forrása az egészségnek és a betegségnek is. Azért annyi a betegség, mert az asztrálerők meg vannak romolva. A tökéletes és megtisztított asztrál-erők a léleknek fényburkát képezik, az ő külső megjelenési formáját. Tulajdonképpen az a cél, hogy minden emberi lélek az ő egyéni burkát annyira feljavítsa, anynyira fejlessze, hogy a jobb, a magasabb szférákban is megtalálja a létfeltételét. Hiszen ideiglenesen feljuthat egy lélek magasabb szférába is, ha kap valamely jóakaró testvérétől ideiglenes asztrálburkot. Az embernek minden érzése, vágya, akarása és cselekvése az asztrálerők fejlődését vagy romlását segíti elő. Az emberek önkéntelenül is hatnak egymásra a példaadás által és a testükből kisugárzó fluidok által.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.14. 02:34  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A házasság három pillére

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 35

A szeretet, a tisztaság, a hűség a házasság három pillére. Ha valaki ez ellen a három pont ellen vét, még mielőtt házasságra lépne, máris házasságtörést követett el és az embereknek csak igen kis hányada az, akiknek részére szent a házasság, akik mindezt a három pontot bele tudják vinni a házasságukba. Ki mit visz a házasságba, az az övé. Előfordulhat, hogy a házasság az egyik félre nézve szent, a másik félre nézve azonban nem szentelődik meg.
Minél érzékibb valamely férfi vagy nő, annál alantasabb szellem és a gonosznak terjeszkedési vágya nem hagyja nyugton, s nem engedi, hogy a saját lelkük javát munkálják. Minél messzebbre hatni: ez a gonosznak a természete. Ezért nevezem én a paráznaságot az ördög vegykonyhájának. Mocsár ez, amely mérges miazmáival megfertőzi a környezetet, a levegőt, a talajt úgy, hogy semmi jó és igaz meg nem maradhat mellette, mert egyik bűn, egyik tévelygés szüli a másikat és a bűnöknek egész légiója, egész tömege telíti az atmoszférát az ilyen természetű lelkek körül.

Ha a társadalomnak elkényeztetett élvhajhászai tudnák, hogy milyen fluidokba keverednek bele s milyen irtózatos atmoszférát teremtenek maguk körül, és ha a nők, amikor egy ilyen férfivel viszonyt kezdenek, tudnák, hogy milyen következményeknek teremtenek lehetőséget: irtózattal és undorral telnének él a saját tévelygéseik miatt. Ebből a káoszból nem vezeti ki az emberiséget sem a paragrafusoknak, törvényeknek és rendeleteknek sokasága, sem a szenvedéseknek és gyötrelmeknek egész tengere, csak egyetlenegy: az érzéseknek megtisztulása és felemelkedése.
A lélek az ilyen elhibázott életek után valósággal megcsömöröl ettől az életmódtól és újabb életében teljesen kivonja magát a párkapcsolat teremtésből. Kolostori, vagy zárda életet választanak maguknak, vagy másképpen vonulnak el. Az önkínzás és aszketizmus is tévutak melyekből semmi haszna nincs a léleknek.
A tisztaéletű szerzetesek, és papok akik meg tudják tagadni magukat, magasabb szférából jött lelkek, akik birtokában vannak annak a nagy szeretetnek, amely képesíti őket az önmagukról való lemondásra. Ezek a világnak világosságot, ismeretet, igazságot hoztak, az irgalmat és a kegyelmet hirdetik, és az emberiség megtérését sürgetik.

Mindenesetre a házasság van adva a földi ember számára, hogy a szeretetben kiképezze magát. És a szeretetben a legmagasabb fokot, amit csak a földön el lehet érni, a házasságban tudja megszerezni. Sok elnézés, sok megbocsátás, sok kiegyenlítődés kell, amíg az ember tisztán tud szeretni, azaz önmagát feláldozni azért, akit szeret. Mert ez a tiszta szeretet.
A szerelem háromszögének legfelső csúcsa a szeretet, a bal felől eső csúcs a tisztaság, a jobb felől eső a hűség. De mindegyik rész felett legmagasabban trónol a szeretet. Mert hiába van meg a tisztaság, szeretet nélkül értéktelen; hiába a hűség, szeretet nélkül csak mint száraz kötelesség nehezedik a lélekre, csak ha megvan a szeretet, ez tudja a másik kettőt kitermelni önmagából. A szerelem érzése csak akkor lehet magasabb rendű és tiszta, hogyha az anyagiasságtól mentes. Minél magasabban fejlett a lélek szerelmi érzése, annál tökéletesebb virágként jelenik az meg a lélek természetében, és illatával szinte az egész lelket átalakítja és újjáteremti.


Két léleknek hasonló virágzása, hasonló illat kilehelése bizonyos magasabb rendű rajongás mámorában egyesülve hozza létre a legnagyobb, a legnélkülözhetetlenebb kiegyenlítődés érzését, azaz a boldogságot. A férfi és a nő közötti harcban hol az egyik, hol a másik kerekedik felül ahelyett, hogy összeolvadva haladnának felfelé. Ebben a párharcban a férfi fegyvere az erőszakosság, a nőé a ravaszság. Az anyagias, uralkodni vágyó, gőgös, testies, hazug, indulatos, önző, gyűlölködő női lélek nemcsak az érzékiségen keresztül, hanem mindezeken az érzelmi szálakon keresztül is mindenkor olyan hatással van a férfira — még akkor is, ha nem feleség vagy anya — mint a mérgezett levegő a szervezetre.
Az a férfi viszont, aki azt a nőt, akit szeret, megbántja, saját maga ellen vét, mert a nő érzései finomabbak, érzékenyebbek és minden érzés-szálacska, amely a női lélekben visszafelé hajlik, a férfinak lelki vesztesége, mert annyival kevesebb behatást kap, annyival kevesebb érzés-szálacska indulhat útnak az ő lelkéből felfelé. Mert a férfi önmagában véve sohasem tudná az érzéseket puhábbakká, jobbakká és boldogítóbbakká tenni, hogyha a nő érzésvilágával össze nem kapcsolódhatnék.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.13. 04:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A duálszakadástól a szerelemig

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 34

Az Istennel való szembehelyezkedés volt az első csírája annak a bűnnek, amely kezdte elválasztani a Teremtőtől a teremtett lényeket. Ez az elsődleges ok volt a gőg. A gőgnek első alapvonása az engedetlenség; tehát nem az elfogadót, a női principiumot terheli az első bűn, hanem éppen az adó-felet, amely hatni, adni, továbbterjeszkedni, teremteni akart. Tehát az első gondolat volt a Teremtővel való szembehelyezkedés, amely az adó féltől indult ki és megfertőzte a duális egységet, mintegy homályt borítva arra.
A duálok észrevették a lelkükben a visszahatásokat a létrehozott eredmények szemlélése folytán, de ezek a hatások csak elégedetlenséget, diszharmóniát keltettek a lelkükben. Ez folyton fokozódó komorsággá változott a lelkükben és ez az érzés hozta létre köztük a szakítást. Tehát ez volt az őseredete a meghasonlásnak.
Még mindig összetartoztak, de a gondolataik nem voltak már közösek, a fluidjaik nem voltak egybefolyók. A válás által az adó fél az ő elfogadójából, az elfogadó fél pedig az ő adójából bizonyos részt magával vitt, mert tökéletesen nem tudtak egymástól elszakadni. A különböző (nem összetartozó) duálfeleknek érintkezéséből villamosság támadt. Ez a rezgés új, ismeretlen örömet jelentett: úgy érezték, hogy ebben az örömben megtalálták a lelkük kielégülését. Lelkük mind jobban szegényedett érzésekben, annyira, hogy a szeretet, amit magukkal hoztak, színtelenné, kopottá vált, erőtlenné lett. S akkor elkezdték keresni a harmóniát, ez a lelkükben szinte beteges nagy vággyá növekedett és ezt más szellemek duálfelében remélték megtalálni. Ez volt a házasság fogalmának első keletkezése szellemi szinten.
A földön látható, hogy az értelem eltompult, a világosság teljes sötétséggé, a szeretet gyűlöletté vált, a harmónia, az egy cél után való törekvés és együtt való teremtés öröme érzékiséggé fajult. Az isteni kegyelem törvénye ezt az erőszakos érzést, az érzékiséget állította munkába, és ennek kell pótolnia a szeretetnek elhanyagolt és elcsenevészedett érzését gyermekek nemzése, szülése és felnevelése által.
Lassanként kifejlődik bizonyos szeretet-érzés, amely mindkettőnél jelentkezik: a gyermek iránt való szeretet. Az élet továbbfolytatásának lehetősége szunnyad ez alatt az érzés alatt, ez alatt az ösztön alatt a szellemben. Ez az a cél, amely az embernek első feladata: hogy megtanuljon szeretni.
A szülői szeretet csak híd: abban a közös szeretetben talál rá egyik lélek a másikra, amely a két szülőt a harmadikhoz, a gyermekhez fűzi. Itt nyílik meg előttük a fejlődés útja; itt kiengesztelődnek az ellentétek, a különböző vágyak és törekvések egymásba olvadnak és a háborúság a két nem között megszűnt, megszokják, sőt megszeretik egymást. A férfi lelkéről is lekopik a nagy hatni- és akarni vágyás, a női lélekről is lekopik a más irányba való törekvés.
Mi lenne, ha ennek a két mélyen alábukott szellemtermészetnek nem volna közös összekötő kapcsa: a nemi vágy?! Hiszen bennük még nincsenek érzések, csak ösztönök, kielégülésre, megnyugvásra törekvő vágyak. Az egymásutáni testetöltések során megszokják egymást és mindinkább keresni kezdik a stabil kapcsódásokat. Küzdenek, harcolnak egymással, de érzik, hogy szükségük van a másikra és vágyják az összeolvadást és megnyilatkozik az első valódi, igen piciny, igen gyenge igazi szerelmi érzés a vágyvilágukban.
Az átlagemberben az érzékiség, az önzés, az élvezetvágy, az önmagának-kedvezés oly nagyfokú az emberben, hogy a tiszta szeretetet el sem tudja képzelni a másiknál, azért a kétféle neműek közötti szerelemben is mindenfélét ezekre az alantas érzésekre vezet vissza. A paráznaság a halál birodalmából hoz törvénytelen elveket a felszínre, és ezeknek az elveknek helyet biztosít a földön. Minden bűnnek megvannak a maga külön fájdalmas, szenvedésteljes következményei, de talán a gyilkosságon kívül egyik sem nagyobb, egyik sem gonoszabb, mint a paráznaság bűne. Hiszen éppen a duálok elválása folytán létrejött erőkeveredésekből származtak a millió meg millió szenvedésteljes állapotok.


Megjegyzés: Ebből a részből érthető meg az a paradoxon felvetés a duálok szakadásáról, hogy, ha az adó és a fogadó fél kötelékei szétszakadtak, hogyan lehetséges mégis, hogy testet ölthetnek mind a két nemmel. Az adó fél születhet nőként és fordítva, bár a leszületések száma a saját természetük szerint mindég nagyobb, nagyjából 60-40%. Ennek oka, hogy a szakadáskor akaratlanul magukkal vitték duáljuk lélektestének egy bizonyos részét. Végül ez az isteni előrelátó szándék hasznosnak bizonyult, mert lényegesen megkönnyítette a duálfelek fejlődését. A fejlődő lelkek saját bőrükön megismerhették a másik természetét, hajlamait és közeledhettek egymáshoz, magyarán érzelmi szinten hamarabb összerázódhattak.
Azt mondják a földi síkon az ellentétek vonzzák egymást. Igen ám, de a duálfelek nem ellentétei egymásnak, hanem kiegészítik egymást, ugyanis ez az együttműködés és harmónia záloga. Nagyon sok ilyen-olyan leszületés tapasztalata kell meghozza a lelkek számára azt a bölcsességi fokot, amikor már nem a hormonok, a libidó és a szex a férfi és nő közötti vonzó tényező, hanem a békés és harmonikus együttlétre, munkára való vágykozás. Csak ekkor érik el azt az érzelmi fejlődési fokot, amikor remélhető, hogy találkozzanak a duálok.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.12. 01:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mai korunk párkapcsolati problémái. Miért nincs társunk, mi erre a magyarázat? Duál - kapcsolat a párkapcsolatban, gyakorlati magyarázatok.
https://www.youtube.com/watch?v=d28FcYAEZdk&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.12. 01:57  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A karma és a társkapcsolat.


Minthogy ebben a kozmoszban nincs véletlen, az is törvényszerű, hogy milyen partnerrel találkozom. Ezt a találkozást szabadon választom annak érdekében, hogy bizonyos tanulási folyamatot tovább vigyek, melyet korábbi inkarnációimban megkezdtem. Valamennyien tudatosan vagy öntudatlanul az elveszített egység felé törekszünk, melynek elvesztése különösen fájdalmasan érint bennünket ebben a duális világban. A társkapcsolat értelme ennél fogva mindig az egymással és egymástól való tanulás, hogy végül a vágyott egységet felfedezzük önmagunkban.
Az érzékeny, szellemi orientációjú ember életét mindig az elveszített egység iránti vágyakozás határozza meg, ami végső soron az önmaga keresését jelenti. A dualitás világában élünk, mert csak itt tudunk visszatalálni az egységbe. A fájdalmasan megélt dualitás ugyanis ébren tartja az egység iránti vágyat.

Első lépésünk e felé az egység felé a másik emberrel való kapcsolat, amelyben tökéletes egységgé olvadhatnánk össze. Ám még ha sikerülne is, meg kell állapítanunk, hogy ez csak az első lépés. A társkapcsolat ugyanis csupán támogatásként szolgál az úton, amelyen végighaladva az egységet önmagunkban találjuk meg. Ez a társkapcsolat igazi értelme, s ha ezt a feladatát egyáltalán nem vagy már nem képes betölteni, értelmét vesztette, és meg kell szűnnie. Nem azért jön tehát létre egy társkapcsolat, hogy a másik segítségével szép, harmonikus vagy akár kényelmes életet éljünk. Még ha a legideálisabb társat találnám is meg, netán az úgynevezett "duál páromat", éppen a hozzám legszorosabban kötődő lélek jelenti számomra a legnagyobb kihívást és egyben a legnagyobb segítséget. A társkapcsolatban jelentkező nehézségek tehát mindig belőlem fakadnak, nem pedig a másikból, értelemszerűen tehát csak én tudom megoldani őket.

Az egymással karmikus kapcsolatban álló emberek tehát nemcsak "a számlájukat tudják egymással rendezni", hanem ezzel egyidejűleg lehetőséget is adnak egymásnak a gyors szellemi növekedésre. Ajánlatos volna tehát ezeket a lehetőségeket tudatosan kihasználni. A partnerkapcsolat értelmét és belső tartását vesztette, mihelyt feladatát beteljesítette, vagy már nem képes ezt a feladatot betölteni. Ha a felek ennek ellenére ragaszkodnak hozzá, hogy együtt maradjanak, az kíméletlenség önmagukkal és a másikkal szemben is.
Miközben ugyanis valami túlhaladotthoz ragaszkodik, az élet által most kínált dolgokra nem tud odafigyelni. Azok egyikük esetében sem tudnak megvalósulni, ekképpen gátolják további fejlődésüket.
Igazi társkapcsolat kizárólag két önálló, "egészséges" lény között jöhet létre, akik individualitásukat mindvégig megőrzik. Csak így leszünk képesek szembenézni azokkal a gyengéinkkel, melyeket a társunk segítségével fedeztünk fel, csak így találhatunk egymásra kozmikus tudattal és szellemi nyitottsággal. Csak így derül ki, mennyire izgalmas és gazdagító lehet egy társkapcsolat.

Kurt Tepperwein: A szellemi törvények

A Pár(kapcsolat)od a Te következményed
http://www.imani.hu/2015/02/a-parkapcsolatod-te-kovetkezmenyed_73.html?m=1
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.11. 05:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A tudás hatalom – Szellemi tanítás – Felvezetés

Zita médium által
A tudás hatalom, tartják az emberek, és ez valóban így is van, de a hatalommal, amit a tudás ad, lehet helyesen élni, de lehet visszaélni is. Valaha az én Atyámnak, Istenemnek országában minden tudás, minden ismeret az élő, a teremtő Istennél volt. Mivel, hogy teremtményeit a maga hasonlatosságára teremtette, éppen ezért nekik is ismeretük és tudásuk volt. Ismeretük az isteni jóról, és a célról, amit el kell érniük, és tudásuk mindarról, ami Isten szándéka volt velük, azaz ami az isteni akarat volt. Tehát tudással és ismerettel rendelkeztek: isteni tudással, vagyis a helyes, a valós, a jó tudásról.
A bukás óta tulajdonképpen mindig ez a két tudás vetélkedett egymással: az, ami előrevisz, ami a fejlődést, a beérkezést, a teremtmények tökéletességének elérését szolgálja és az a tudás, amely Isten által tiltott, hiszen tudta, hogy azok, akik ezt a tudást teszik magukévá, szomorú állapotokat teremtenek a maguk részére, és káoszt hoznak létre az egész világmindenségben.
Az alantasabb világokban, azaz az anyagi és félanyagi világokon, a harmad-, negyed-, ötöd- és sajnos hatodrendű napokon, így az emberekből lassan kihalt az igaz, ajó isteni tudás ismerete, és helyét lelkükben átvette az a rossz tudás, amit tudatlanságukban jónak, helyesnek tartottak, ami aztán mindent megfertőzött.
Ezeken a világokon, így a Földeteken is egyre nagyobb mértékben terjedt a hazugság, vagyis az igazság, a valóság tagadása, sőt Isten helyett magukat képzelték istennek. Az isteni hatalom helyett ők akartak hatalommal rendelkezni, és megkövetelték az ebben a tudásban kevésbé járatos társaiktól, hogy Isten helyett őket imádják. Így jöttek létre a Földön azok a korok, korszakok, amikor már egyáltalán nem ismerték a valóságot, és teljes lett a szellemi sötétség. A realitástól, amit a számtörvények is rögzítettek, teljesen elfordultak, nem voltak tisztában azzal, hogy cselekedeteikkel, gondolataikkal és érzéseikkel szomorú, visszafordíthatatlan, vagy legalábbis nagyon hosszú időre visszafordíthatatlan állapotokat hoznak létre a maguk részére.
Megerősödött egy olyan tudás, aminek nem lett volna szabad létrejönnie, megerősödnie és ez a hazugságra és erőszakra épülő tudás egyeseknek félelmetes hatalmat adott. Hatalmat adott már azokban az időkben is, amikor az írástudatlanság igen nagy volt, ugyanis akik az írás tudásával rendelkeztek, azok azt olvasták ki a maguk által leírtakból, amit csak akartak, és a köznépnek úgy adták át, hogy az az ő hatalmukat és dicsőségüket szolgálja
A rossz tudás halált hoz, szellemi, lelki eltunyulást, elbutulást hoz olyan mértékekig, hogy valóban nem látják az ilyen emberek a fától az erdőt. Éppen ezért az ellentét szükségesnek találta olyan doktrínák kidolgozását, amelyet igaztudásként hirdetett, hogy ezzel csábítsa magához azokat, akik a hitben gyengék. Tehát az ő „igazságát” tette magas talpazatra, azt tette naggyá és elérhetővé az emberiség részére, de aminek valóságban semmiféle létjogosultsága nem volt.
Ha a mai világot megnézitek, ugyan ki olvas ma komoly tudást tartalmazó, vagy szépirodalmi könyveket? A magazinokat, a helyi lapokat talán átlapozzák, de jó könyvet csak kevesen olvasnak, mert úgymond nincs rá idő. Az ember nem hajlandó időt szentelni a jó tudás megszerzésére, és, hogy aztán irgalmas szamaritánusként másokon segítsen.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A tudás hatalom – Szellemi tanítás
Kik az indigó gyermekek és honnan jöttek?
HANG - Elviselhetetlen számomra férjem halála
Szeressétek egymást
Az ember anatómiája - a szellemi felfogás szerint
Félreértelmezve, lejáratva a szeretet
Felnőttként felelősen
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhewAJgHfvH5kNXpG8Q
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhd96Qtoc3PqHPglwIw?e=0vyTCw
Zita médium közlése – Nemcsak kenyérrel él az ember – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube..com/watch?v=TpErQWcQaRs
Kiáltó szó a pusztában - Mikrocsipp implantátum a küszöbön

https://www.youtube.com/watch?v=ZL7ccj64z6Q
Hitek és tévhitek – Balogh Béla előadása

https://www.youtube.com/watch?v=921ALlUQx8Y
Egy igaz szerelem – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=28VloySZJKs
A szerelem útján – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.10. 17:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Megbocsájtás fontossága a gyakorlatban. Elmondom, hogy hogyan csináljuk és miért fontos a számunkra.
https://www.youtube.com/watch?v=xcfrdD4pR_w&feature=youtu.be

a párkapcsolati előadást majd pénteken küldöm , ma készítettem őket….
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.10. 05:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Vízprogramozás


1. Fogj egy pohár vizet a két kezed közé, ujjaid ne érjenek össze.
Csukd be a szemed, és képzeld el, hogy a homlokod közepén lévő harmadik szemeddel a vízre koncentrálsz, szinte eggyé válsz vele. Közben koncentrálj a légzésedre, és számolj lassan tíztől egyesével.
10, 9, 8, közben végy egy mély lélegzetet, 7, 6, végy ismét egy mély lélegzetet, 5, 4, 3, ismét vegyél egy mély lélegzetet, 2, 1 a következő mély lélegzetvételnél érezd, hogy egyre jobban ellazulsz.
Ürítsd ki az agyad, csak a vízre figyelj.
Fogalmazd meg magadban, milyen információt akarsz átadni a víznek.
Képzeld el, hogy ez az információ a harmadik szemedből és a tenyeredből gyönyörű arany fehér fény formájában a víz felé áramlik.
Lásd, ahogy a vízben megjelenik egy kis fénygömb, ez az információ, amire koncentrálsz.
Fogalmazd meg jelen időben.
(A hasfájásom megszűnik. Egészséges ételeket eszem.)
(Szép bőröm van. Csodásan karcsú vagyok.)
Lásd, ahogy a fénygömb egyre nagyobb lesz, és szinte megszínezi a vizet. Képzeld el, hogy a víz részecskéi szépen sorban átveszik egymástól az információt, ami betölti a poharat, szinte túlárad a falán.

2. Képzeld el, ahogy megiszod a vizet. Lásd, ahogy a fényes víz a benne lévő információval eljut a gyomrodba, majd beszívódva ereidbe szétárad egész testedben. Érezd, ahogy a hűsítő, kellemes víz eljut tested minden apró sejtjéhez.

3. Most lásd, ahogy a víz, hatással van az életedre. Erezd testedben a változást. Lásd magad olyannak, amilyen lenni szeretnél, képzeld el a legapróbb részleteket is.

4. Lassan mozdítsd meg kezeidet, és számolj visszafelé háromtól egyig. Végy egy mély lélegzetet, és mielőtt kinyitnád szemed, fogalmaz meg jelen időben néhány pozitív megerősítést.
(Csodás érzés fájdalom nélkül élni. Finomak az egészséges ételek.)
(A víztől szebb és tisztább bőröm van. Jól érzem magam a bőrömben.)

5. Most pedig idd meg a vizet! A jótékony információval felruházott folyadék eljut a sejtjeidhez, és a rezgés segítségével kommunikáló sejtek megértik és továbbítják a víz üzenetét. Éppen úgy, mint a homeopátiás gyógyszereknél.
A vizet lágynak, kellemes ízűnek fogod érezni, és már az első kortytól érzed, hogy jó hatással van szervezetedre.

6. Figyelj arra, hogy ne tedd elektromos készülék, mikrohullámú sütő, mobiltelefon, számítógép, vagy televízió közelébe. Az elektromos hullámok ugyanis károsan hatnak a szerkezetére.

7. Másnak is programozhatsz vizet, mert az általad a vízbe juttatott információ rezgése,
mindenkire jótékony hatással van.


UI:

Testi betegségek lelki okai. - Bagdy Emőke
1 rész https://www.youtube.com/watch?v=hi_biM58mSM
2.rész https://www.youtube.com/watch?v=VIOkW81Opec
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron