Szellemtan

Kép
Karsay   2019.06.12. 06:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AZ ERÉNYEK ÉS HATÁSAIK 2. rész
Névtelen Szellem közleménye
Az emberek azt mondják: Igenis, engedelmeskedem Istennek, de nem engedelmeskedem az embereknek, mert az emberek tökéletlenek, hibásak, bűnösek; miért kellene hát az embereknek engedelmeskednem?
Igen ám, de Isten helyezett téged ezekbe az állapotokba, mert ha a lelkednek nem lenne szüksége mindezekre a megpróbáltatásokra és szenvedésekre, melyekben az emberektől részed van, akkor maradhattál volna fent a tiszta Paradicsomban. Mivel azonban a paradicsomi élethez való jogodat méltatlanul eljátszottad, tehát az engedelmességben kell magadat gyakorolnod, hogy ezt a három erényt, a kereszt hármas felső részét fel tudd ismerni, mi az Isten akarata, mit kíván tőled az Isten. Hogy pedig ezt megismerhessed, ott áll előtted az örök példa, a Megváltó, aki engedelmes volt a kereszthalálig, aki a tökéletlen, gonosz, tévelygő emberek előtt megalázta Magát és természetfeletti erők és hatalmak birtokában is mindvégig az engedelmesség volt az, ami Őt minden gondolatában, minden érzésében, minden cselekedetében vezette.
Isten akarata az, hogy az ember megpróbáltatásokat szenvedjen, mert a megpróbáltatásoknak békességes tűréssel való elszenvedése oldja és bontja a bűn erejét, átváltoztatja a gonoszságnak uralmát és megszünteti feletted a tökéletlenség és gonoszság hatalmát, mert az engedelmesség által föléje kerekedsz a gonosznak. Ha ez másként volna, Krisztus nem ezt az utat választotta volna az emberiség megváltására. Mivel tehát csak ez az egyetlen út létezik, azért az ember ne vonakodjék ezen az úton követni az Isten Fiát, aki az ő megváltója lett azáltal az engedelmesség által, amely megnyitotta előtte a Mennyek kapuit, hogy aki hisz ebben az igazságban, t. i. az engedelmesség és alázatosság igazságában, az meggyőzhesse az engedetlen, gőgös, Istennel szembe helyezkedő világ hatalmát.
Azért, gyermekeim, higgyetek, bízzatok, legyetek alázatosak és kérjétek az Isten kegyelmét, hogy a ti életetekben megnyilatkozzék; és meglátjátok, hogy ez a ti várakozásotok nem lesz hiábavaló, mert életetek minden cselekedetében látni fogjátok Őt, hogyan vezet benneteket, s hogyan építi ki a jónak az útját, a jónak a sorsát. Hogyan tűz feladatokat a megtisztulni, megigazulni vágyó emberlélek elé s hogyan teszi erőtlenné a gonosz hatalmát veletek szemben - hogyha már az engedelmesség által legyőztétek a saját lelketek engedetlen természetét. Mert legelsősorban erre van szükség.
Ne keressétek a saját igazságotokat; ne keressétek az emberi életben a legnagyobb precizitással azokat a megnyilatkozó tényeket, amelyek nektek feltétlen igazságot és bizonyosságot nyújthatnak. Keressétek az Isten igazságát! Isten igazsága pedig az, hogy Ő lehajol, és minden tisztátalanságot megtisztít azzal az elnéző, áldozatos szeretettel, azzal a jóra törekvő, jót nyújtó, békességet kínáló érzéssel, amelyet a Hozzá siető emberlelkekbe sugároz alá.
És hogyha az ember meglátja Istennek hozzá lenyújtott kezét és végigtekint az életén, akkor látni fogja, hogy azokban az eseményekben, azokban a történésekben, amelyek sokszor gyötrő, kínzó szenvedéseket adtak bele az életébe, mennyi áldást hintett az ő lelkére, az ő szellemére; mennyi lehetetlent tett lehetővé az ő részére még azokban a kínzó vereségekben is, amelyekre azt mondja az ember, hogy "nem kívánom ezeket".

folyt. köv…

UI:

Vegetáriánusból hogyan lesz húsevő? - Béky László, Jakab István
https://www.youtube.com/watch?v=C4TA2lTbsAE&t=4s
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.11. 05:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AZ ERÉNYEK ÉS HATÁSAIK 1 rész
Névtelen Szellem közleménye

Minden kis jóakarat, minden igaz törekvés olyan hatalmas vonzóerő, amellyel az Isten akarata szerint munkálkodó szellemcsoportot magatokhoz vonjátok úgy, hogy minden hibátok, gyengeségetek, gyarlóságotok dacára, és mindent megtagadva, ami nekünk, a mi egyéniségünknek kedvező volna, sietünk azt kihasználni - nem a mi javunkra, hanem azért, hogy az Isten akarata lépésről-lépésre, érzésről-érzésre tovább terjedhessen és tért hódíthasson az ellentét világában.
Ti még nem tudjátok, miben éltek, hogyan és miként vagytok ide bekebelezve és milyen értékek felett határoztok, amikor Isten szerint vagy a test szerint akartok élni. Nem tudjátok, mi felett határoztok a magatok részére, amikor az Isten kegyelme felé nyújtjátok ki a kezeteket, vagy pedig a ti emberi igazságotok mellett akartok mindvégig megmaradni.
Én azt mondom: az egyetlen érték, amit az ember a maga számára örökkévaló erősségnek megtarthat az, hogy az Isten kegyelméért nyújtja ki a kezét. Mert tulajdonképpen nektek nincs is szükségetek azokra a nagy igazságokra, amelyekkel most még nincs mit kezdenetek a Földön, mert ezekbe az igazságokba, ezeknek az igazságoknak a megértésébe még előbb bele kell nőnötök, bele kell fejlődnetek.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy egyetlen érték, amit a magatokévá tehettek az, hogy az Isten kegyelmét magatokhoz vonjátok; egyetlen érdem, amit mint erényt magatokban kifejleszthettek, hogy engedelmeskedni akartok Istennek; az egyetlen érdemetek, amit itt ezen a Földön magatokban, mint a ti egyéniségetek megszilárdítására alkalmas erőt kifejleszthettek, hogy törhetetlenül az Isten kegyelméhez ragaszkodtok, önmagatokról megfeledkezve s az alázatosság érzését önmagatokban kifejlesztve.

Három fő erény van: a hit, a remény és a szeretet. Ezekre az embernek feltétlenül szüksége van, mégpedig mind a háromra, ha haladni és fejlődni akar; e nélkül el sem kezdheti a haladást. Mert az az ember, aki nem tud hinni, megmarad a kárhozatban; akinek a hite nem tud reménységgé fejlődni, annak a hite hiábavalóvá vált, mert akkor a meglévő rossz, a meglévő igazságtalanság olyan hatalmas erőt fejt ki ellene, olyan vihart kelt körülötte, amelyben nem képes megállni, így elveszti még azt a hitét is, amivel rendelkezett. Ellenben, aki reménységet tud kifejleszteni a lelkében, annak megerősödik a hite, és így teljesedik be rajta az Úr kijelentése: "Adatik annak, akinek van." Mert akkor megerősödik a hite, a reménység által ellenállóvá lesz és munkára képesíti őt. Aki hisz azokban az igazságokban, amelyeket Isten adott a világ megváltására, az a legnemesebbet, a legmagasztosabbat fogadja el, amely felold és megtisztít mindent a szeretet által; akiben pedig a szeretet munkálkodó erővé lesz, az elhagyja a Föld küzdőterét és az üdvösség honába emelkedik.

Ez a három erény a kereszt hármas felső részét jelenti az emberi lélekben, amelynek magasan fennálló és énjének uralkodó, messzire mutató eröjévé kell válnia. De hogy ez magasra emelkedhessék, meg kell alapozva lennie az alázatosság erényével, amely a keresztnek alsó, leghosszabb részét képezi. Ezen áll az egész, ebből indul ki az egész. Mert ha az alázatosság hiányzik a lélekből, akkor az a lélek hitre sem tud szert tenni.
Hiszen láthattok elég gőgös, dölyfös lelket, aki el is hiszi az igazságokat; de mivel csak elhiszi, és nem hiszi rendületlenül, ez a hite őt vakhitűvé teszi. Mert ahogyan elhiszi a jót, úgy elhiszi a rosszat is; és mivelhogy a rosszat is elhiszi, így zavaros lesz a jóról és a rosszról való ismerete, összekeveri egyiket a másikkal és a lelkében a hit sem mennyei világossággá, sem erővé nem tud kibontakozni. Tehát az alázatosság az, ami ezt a három erényt gyümölcsözővé tudja tenni a lélekben.
Hogy pedig az emberi lélek az alázatosság fogalmával megbarátkozzék, szükséges, hogy annak legalsó fokozatát: az engedelmességet elsajátítsa. Kérdezzétek meg az emberek ezreit és millióit, mind azt fogják találni, hogy ennek az elsajátítása a legnehezebb. Igen, mert ebben van az emberiségnek a legnagyobb próbája.


folyt.köv…

UI:

Müller Péter - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem
https://www.youtube.com/watch?v=GISvxcNJZY0
és mellette egy csomó jó videó
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.10. 09:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Éterikus fantomok

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 21

A fizikai test is elkopik és elhervad, mint a virág, és porrá lesz, mert ennek így kell lennie. Az erők kezdenek gyengülni, a szervek kezdik a munkát abbahagyni. Az éterikus erők kezdenek mindinkább öszszezsugorodni a testben, az öregség beáll és bekövetkezik a halál. Az éterikus testnek le kell válnia mindenkiről. Van olyan ember, akiről a halál pillanatában leválik az éteri teste, és van, akinek csak hosszú évek múlva — többnyire annyi idő múlva, mint amennyit a földön élt — és akkor meztelennek, tehetetlennek, gyengének érzi magát a szellem.
Ennek az éterikus testnek is megvan a maga törvénye. Ennek is bele kell vegyülnie ismét abba a nagy körforgásba (rotáció), amely a tisztulás állomásain keresztül egy-egy fokkal magasabbra emeli. Ezeken keresztül menve azután ismét ott áll az éterikus test a benne lappangó hajlamokkal, amelyeket attól a szellemtől örökölt, akit azelőtt szolgált. Ekkor ez az éteri test (fantom) belekerül abba a nagy csarnokba, ahol az anyagokat szétszedik és minősítik, hogy megtisztítva ismét más szellemeket öltöztessenek beléjük. Mindaddig megmarad ez a fantom és szolgál más-más testbeöltöző szellemeket, amíg végül ismét az ő igazi gazdájához nem kerül, azaz ahhoz a szellemhez, aki létrehozta, hogy vele ismét az feloldja, áttisztítsa, azaz lelkierővé tegye.
Vannak olyan éterikus testek, amelyeket részekre bontanak, és a darabokból új szellemruhát alkotnak. Az embernek kötelessége ezeket a burkokat mindig jobbakká, szebbekké, tisztábbakká tennie, hogy minden egyes megjelenés után szebb és jobb formában jöhessen vissza a fizikai síkra. Ezek az éteri testek anyagok, amelyekben élő tulajdonságok vannak latens elraktározva, de kifejezésre csak akkor juthatnak, ha ismét élő lélekhez kapcsoltatnak (amelyekre hatásokat gyakorolnak).
Vannak egyének, akik uralják ezeket a harmadlagos életerőket; képesek ezeket megeleveníteni és parancsolni nekik. Vannak emberszellemek, akik a saját testükből kihelyezkedve és ilyen üres fantomba öltözködve, megjelenni tudnak. Mindebből a lényeg csupán annyi, hogy ezek a fantomok felhasználhatók; és ha jó és igaz törekvések hatották át azokat, akik viselték, a következő fordulónál olyan gyenge szellemeknek adhatják, akik nagyon szeretnének megjavulni.
Felhasználják továbbá a nagyon jókedélyű, nyugodt szellemek fantomjait a zord és mogorva szellemek felöltöztetésére, hogy ezeket valamennyire is elviselhetőkké tegyék és számukra, emberi életükre bizonyos előnyöket biztosítsanak. Felhasználják az erélytelen szellemek felruházására az erélyesek, sőt majdnem kemény természetűek levetett ruháit, még pedig úgy, hogy legtöbbnyire csak azokat a részeket hagyják meg bennük elevenen élni, amelyek éppen annak a hibának kiküszöbölésére szükségesek, amelyeket a Gondviselés ki akar küszöbölni.
Egy-egy fantom, amit az emberszellem magáról levet, minden egyes földi élettel tökéletesedik, erőben és formában gyarapodik, és mindinkább nyer kifejező képességben. Ezeket a természet nem engedi szétrombolni.. A fantomok szétbontására csak akkor kerül a sor, ha már annyira megromlanak, hogy lehetetlen lenne a jóra felhasználni őket.
A fejlett és kifinomult fantomok magasabb szérákba kerülhetnek. A szellemnek megvan sokszor a képessége hogy ahol ő maga nem jelenhet meg, mert el van foglalva, vagy nagy megerőltetésébe kerülne lemerülnie azokba a nagyon sűrű állapotú fluidokba, amilyenekben a földi embercsoportok sokszor vannak, és nagyon nehezen tudná ott magát kifejezni, akkor egy-egy ilyen fantomot telít az ő gondolatával, az ő érzésével, és az ő akaraterejével mintegy üzenetvivőnek használja azt fel. Sokszor más szellemek is felhasználják ezeket és gyakran a materializációs jelenségek létrehozására is az ilyen fantomok szolgálnak. A fizikai médiumitáshoz a felsőbb világból pedig majdnem kizárólag ilyen hüvelyeknek (fantomoknak) az erői használtatnak fel.
Ezeket a hüvelyeket sok mindenre fel lehet használni; ezek sem hevernek tétlenül a szférákon. Például sokszor, bár a szellem már rég levetette ezt az ő fantomját, mégis, miután ez bizonyos emlékezéseket megőriz az ő finom anyagában, az őrszellem felhasználja ugyanannak a szellemnek a javítására azáltal, hogy őt a régi fantomjával összekötve, azokat az emlékeket ismét végig engedik neki élni, hogy a szellem bizonyos bűnökkel szemben erős tudjon lenni. Nem egyszer az a tünet, amit ti megszállottságnak néztek, ilyen hüvelynek a felébredése.
Ezek mind a lélek erői, olyan erők, amelyek félig lelkiek, félig a természetből valók. Ezek az erők élnek, mert telítve vannak a szellemek gondolataival és vágyaival, asztrálerők ezek.
Ameddig a földi szférákban mozgunk, azt tapasztaljuk, hogy ezek a földi szférák úgyszólván zsúfolásig meg vannak tömve ilyen hüvelyekkel és ilyen hüvelyekül felhasználandó vagy már feloszlott erők anyagával. Azoknak a magasabb szellemeknek, akik akár a földön leendő testöltésre, akár a föld szféráiban való tevékenységre indulnak, szintén keresztül kell nyomulniuk ezeken az erő-halmazokon, még pedig úgy, hogy felveszik magukra ezeket a fluidokat, és maguknak valami periszpritet alakítanak ki belőlük. Mindenesetre a legkönnyebben alakítható, a leglágyabb fluidokat használják fel, a 3. szféra anyagával merülhetnek a 2. szférába, a 2. szféra anyagával az 1. szférába. Az 1. szféra anyaga már az, amellyel a földi ember előtt láthatóvá tehetik magukat.
Vannak sokszor nagyon szépen és kedvezően kiképzett fantomok, amelyek már sokszor voltak a földön és sok testet éltettek, sokaknak adtak megjelenési formát. Az ilyen fantomok gyors felfogású eszközt adnak a szellemnek a kezébe, ügyességet, hajlékony idegeket, amelyek mint finom műszerek a szellem céljainak igen jól megfelelnek. Ha valaki ilyen kiképzett fantomot kap ajándékul a kegyelem világában, ez nagy szerencse, helyesebben: kegyelem.
Sok fejletlen, rosszhajlamú szellem kap ilyen kiképzett erőket úgy, hogy ami belőle leginkább hiányzik, az megvan a fantomban, vagy pedig ami a lelki erőiben talán túlságosan van kifejlődve, és ami neki kárára válnék, az éppen a fantomból hiányzik, miáltal vagy nem nem tud az ilyen rossz hajlamainak kifejezést adni, vagy csak nagyon csenevész módon tud az jelentkezni. Van rá eset, hogy mint a vegyészek, úgy járnak el a Gondviselés munkáját intéző kezek és 4—5 fantom összevegyítésével egy átlag-fluidot alkotnak. Vannak bizonyos betegségre való hajlamok is a fantomokban, ilyenek az öröklött hajlamok. A betegségekre való hajlandóság nem az egyéni szellemben van, hanem abban a ruhában, amelyet felvett.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.09. 06:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Éterikus test

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 20

Az emberi test szervei is hétféle csoportra oszlanak éppúgy, mint a szférák; és az egyes szervek, illetőleg testrészek a szféráknak, illetőleg a naprendszernek megfelelően vannak beosztva, és az ő funkcióik szerint minősítve. Óva intelek azonban benneteket attól, hogy ezt is, mint végigazságot tekintsétek, itt ebben a látszatvilágban semmit sem lehet mint kész, befejezett igazságot tekinteni, ami a lelki kérdésekkel összefügg. Ti itt csak következtethettek, de valóságos igazságra nem tehettek szert, mert a szellem a végső igazságot semmiképpen sem tudhatja. Ti nem láthatjátok a dolgok benső valóságát, ugyanis minden dolognak két oldala van, egy fény- és egy árnyoldala.
A szellem az Istentől kapott finomanyagi eszközöket a saját céljai és akarata szerint minősíti, s így ez ennek a minősítésnek következtében éterikus testté válik a szférákban. Ez az éterikus test már magasabbrendű minden növényi és állati léleknél. Ez azonban nem maga a lélek, csak a léleknek a ruhája, amely szintén átváltozásnak van alávetve úgy, hogy az éterikus test erői felszívódva, lelki erőkké változnak át.
Ez az éterikus test, más néven "fantom"mivel szellem viselte, magába szedi a szellem tulajdonságait, mint olyan hajlamokat, amelyeket a szellem egyénisége a maga természetével beleoltott. Gépies hajlamok, gépies ösztönök szunynyadnak ezekben az erőkben, amelyeket a szellem egy-egy földi, test levetése után, mint burkot félretesz. Minden szférának megvan a maga szükséges és kötelező megjelenési formája és ebben a formában köteles a szellem megjelenni. A 4. szférában az alacsonyabb fokokon még vannak éterikus testek, de ugyancsak a 4. szférában meg is szűnnek, hogy a szellem könynyű, felhőszerű fluidburokban mozoghasson tovább.
Tehát az éterikus testnek az az anyaga, amelyből össze van szedve, hét részből áll, mint a szférák. Az ember legmagasabb, legfejlettebb létállapotát a fej reprezentálja. A fejben van a legtöbb érzékszerv, a legérzőbb idegek; az agyban, az idegközpontban székel a szellem, vagyis az erőknek az a forrása, amely az idegszférába kapcsolódik, és amelyhez ezen az úton a, szellem tudata is kapcsolódik.
Az ember az egész szellemnek csak egy része. A szellem láthatatlan, és csak az ő kisugárzásával, az ő lelki erőivel kapcsolódik bele az anyagba, még pedig az éterikus test közvetítésével. Ez az éterikus test az, amit szervező életerőnek is mondunk; ez alkotja meg az idegszférát, és az idegszférán keresztül kapcsolódik bele lassan-lassan a tudat a földi világba és a földi világról csak ezen az idegszférán keresztül vesz tudomást. Tehát a legmagasabb rendű erőt képviseli:
• 1. az agy, a hozzá vezető idegek, valamint a tájékozó érzékszervek: a szem, a fül, az
orr, a nyelv. Azután következik:
• 2. a tüdő és a szív. A tüdő dolgozza fel az éterikus test részére azokat az anyagokat, amelyekre neki a szervezéshez féltétlenül szüksége van. A levegőt, valamint a levegőben kötve lévő anyagokat a tüdő dolgozza fel és a szív a vérbe juttatva, a véráram által elárasztja, és ellátja velük az egész testet, vagyis ez ad neki életet. Azután következnek:
• 3. a vesék és a mirigyek. Mindegyiknek megvan az éterikus testben a maga külön funkciója.
• 4. a gyomor, a máj és a lép;
• 5. a nemző szervek;
• 6. a belek és a húgyszervek, felszívó és tisztító munkájukkal, amelyeken keresztül az egész szervezet megtisztul az elhasznált anyagoktól;
• 7. a végtagok, a kezek és a lábak, amelyek mint a test munkásai a testet a szükséges segítséghez hozzájuttatják. Amit napidegfonatnak neveztek, az köti össze az alsóbb rendűt a magasabb rendűvel, az anyagi célokat szolgáló szerveket a lelki célokat szolgáló szervekkel.
A magasabb rendű embernek egy alsóbb rendű, meg egy magasabb rendű szíve is ki van fejlődve, egy lelki-fluidi szíve és egy fluidi tüdeje, amely asszimilálja a tudást, elfogadja és viszonozza a szeretetet. Ez a szív már nem érzéki és izgalmi központ, hanem érzelmi központ.
A megtérés tulajdonképpen abban rejlik, hogy az ember lelkével a jóhoz ragaszkodik, a jó győzelmét óhajtja és igyekszik azt az ő életében minél tökéletesebben kidolgozni. Ha pedig a jóhoz hajol, akkor az ő alsóbb rendű énjének vágyait meg kell tagadnia. Ez az alsóbb rendű én az éterikus test, amely a földi természetnek, a földi erőknek összefoglalása és egyben váló kifejezése. Ez az éteri test csak az ösztöneivel tudja ezt az ő természetét kifejezni és azt mint kívánságokat kidolgozva éreztetni, hogy mi kellene neki..


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.09. 06:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Éterikus test

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 20

Az emberi test szervei is hétféle csoportra oszlanak éppúgy, mint a szférák; és az egyes szervek, illetőleg testrészek a szféráknak, illetőleg a naprendszernek megfelelően vannak beosztva, és az ő funkcióik szerint minősítve. Óva intelek azonban benneteket attól, hogy ezt is, mint végigazságot tekintsétek, itt ebben a látszatvilágban semmit sem lehet mint kész, befejezett igazságot tekinteni, ami a lelki kérdésekkel összefügg. Ti itt csak következtethettek, de valóságos igazságra nem tehettek szert, mert a szellem a végső igazságot semmiképpen sem tudhatja. Ti nem láthatjátok a dolgok benső valóságát, ugyanis minden dolognak két oldala van, egy fény- és egy árnyoldala.
A szellem az Istentől kapott finomanyagi eszközöket a saját céljai és akarata szerint minősíti, s így ez ennek a minősítésnek következtében éterikus testté válik a szférákban. Ez az éterikus test már magasabbrendű minden növényi és állati léleknél. Ez azonban nem maga a lélek, csak a léleknek a ruhája, amely szintén átváltozásnak van alávetve úgy, hogy az éterikus test erői felszívódva, lelki erőkké változnak át.
Ez az éterikus test, más néven "fantom"mivel szellem viselte, magába szedi a szellem tulajdonságait, mint olyan hajlamokat, amelyeket a szellem egyénisége a maga természetével beleoltott. Gépies hajlamok, gépies ösztönök szunynyadnak ezekben az erőkben, amelyeket a szellem egy-egy földi, test levetése után, mint burkot félretesz. Minden szférának megvan a maga szükséges és kötelező megjelenési formája és ebben a formában köteles a szellem megjelenni. A 4. szférában az alacsonyabb fokokon még vannak éterikus testek, de ugyancsak a 4. szférában meg is szűnnek, hogy a szellem könynyű, felhőszerű fluidburokban mozoghasson tovább.
Tehát az éterikus testnek az az anyaga, amelyből össze van szedve, hét részből áll, mint a szférák. Az ember legmagasabb, legfejlettebb létállapotát a fej reprezentálja. A fejben van a legtöbb érzékszerv, a legérzőbb idegek; az agyban, az idegközpontban székel a szellem, vagyis az erőknek az a forrása, amely az idegszférába kapcsolódik, és amelyhez ezen az úton a, szellem tudata is kapcsolódik.
Az ember az egész szellemnek csak egy része. A szellem láthatatlan, és csak az ő kisugárzásával, az ő lelki erőivel kapcsolódik bele az anyagba, még pedig az éterikus test közvetítésével. Ez az éterikus test az, amit szervező életerőnek is mondunk; ez alkotja meg az idegszférát, és az idegszférán keresztül kapcsolódik bele lassan-lassan a tudat a földi világba és a földi világról csak ezen az idegszférán keresztül vesz tudomást. Tehát a legmagasabb rendű erőt képviseli:
• 1. az agy, a hozzá vezető idegek, valamint a tájékozó érzékszervek: a szem, a fül, az
orr, a nyelv. Azután következik:
• 2. a tüdő és a szív. A tüdő dolgozza fel az éterikus test részére azokat az anyagokat, amelyekre neki a szervezéshez féltétlenül szüksége van. A levegőt, valamint a levegőben kötve lévő anyagokat a tüdő dolgozza fel és a szív a vérbe juttatva, a véráram által elárasztja, és ellátja velük az egész testet, vagyis ez ad neki életet. Azután következnek:
• 3. a vesék és a mirigyek. Mindegyiknek megvan az éterikus testben a maga külön funkciója.
• 4. a gyomor, a máj és a lép;
• 5. a nemző szervek;
• 6. a belek és a húgyszervek, felszívó és tisztító munkájukkal, amelyeken keresztül az egész szervezet megtisztul az elhasznált anyagoktól;
• 7. a végtagok, a kezek és a lábak, amelyek mint a test munkásai a testet a szükséges segítséghez hozzájuttatják. Amit napidegfonatnak neveztek, az köti össze az alsóbb rendűt a magasabb rendűvel, az anyagi célokat szolgáló szerveket a lelki célokat szolgáló szervekkel.
A magasabb rendű embernek egy alsóbb rendű, meg egy magasabb rendű szíve is ki van fejlődve, egy lelki-fluidi szíve és egy fluidi tüdeje, amely asszimilálja a tudást, elfogadja és viszonozza a szeretetet. Ez a szív már nem érzéki és izgalmi központ, hanem érzelmi központ.
A megtérés tulajdonképpen abban rejlik, hogy az ember lelkével a jóhoz ragaszkodik, a jó győzelmét óhajtja és igyekszik azt az ő életében minél tökéletesebben kidolgozni. Ha pedig a jóhoz hajol, akkor az ő alsóbb rendű énjének vágyait meg kell tagadnia. Ez az alsóbb rendű én az éterikus test, amely a földi természetnek, a földi erőknek összefoglalása és egyben váló kifejezése. Ez az éteri test csak az ösztöneivel tudja ezt az ő természetét kifejezni és azt mint kívánságokat kidolgozva éreztetni, hogy mi kellene neki..


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.08. 07:12  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A testetöltések gyakorisága

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 19

Minden léleknek meg kell várnia a testöltésben azoknak az eszmeáramlatoknak felszínrejutását, vagyis annak a korszellemnek újraszületését, amely az ő egyéniségének megfelel, és csak akkor születhet meg ismét. Sőt nemcsak, hogy meg kell várnia azt, hanem az ilyen korszellem vonzásának nem is tud ellenállni. Vannak periódusok, amelyek két-, három-, négyszáz év alatt teszik meg az útjukat, azaz ennyi időre van szükségük, hogy ismét alámerülhessenek az anyagba. De vannak olyanok is, amelyeknek ezer-, sőt kétezer évre van szükségük, míg ismét megjelenhetnek az anyagi síkon.
Minél mélyebbre esett valamely erő az anyag törvényébe, annál nehezebben tudja megtenni az útját felfelé, így egyiknek talán ezer, másiknak esetleg csak kétezer év múlva jut alkalma arra, hogy újra felszínre kerülhessen. Még ennél is szomorúbb állapot az, ha a szellem olyan mélyre bukott, hogy nagyon nehezen és csak nagy sokára tudna a felszínre kerülni, sőt majdnem lehetetlen is számára, hogy a felszínre kerüljön. Ez az az állapot, amit örök kárhozatnak neveznek. Az ilyen szellemnek meg kell várnia az anyagnak egy újabb fluidosítását, felsodródását, hogy az őt magával vihesse, és egy újabb alakuláshoz kapcsolhassa és ez a várakozás több milliárd évet is tarthat.
Megjegyzés: Azt mondják a tanítások, hogy a korszakzárás (az állítólagos "világvége") után, amikor szétválasztódik a bolygónk szellemi tartalma, be fog következni egy tisztulási folyamat, amikor a Földanyánk a számára emészthetetlen salakot kiveti magából a bolygóközti térbe, ahol a hetedik napkör létrejötte után egy újabb hatalmas szellemi entitás kapja feladatául, hogy a lilökött salakot szereteterőivel összevonzva létrehozza azt az alacsony rendű bolygót a hetedik napkörben, ahol a mi civilizációnk bukottjainak lelkei is apró részecskékre szakadva várják több milliárd éven át, hogy a Kegyelem által végigjárva az ásványi, növényi és állati birodalmakat végre újra emberré válhassanak.. Sajnos azok, akiknek a földön ez lenne a dolga, figyelembe sem veszik, sőt írtóznak ezektől az ismeretektől, ezért az emberiség több mint két harmadát ítélik erre a szörnyű következményekkel járó szellemi bukásra.
Azoknak, akik javulni akarnak, és erős, nagy igyekezettel minden alkalmat és módot felhasználnak arra, hogy javulhassanak, ezeké a gyorsabb ütemben való testöltések. A legnormálisabb eset a földkörüli szférák javuló szellemeinek az esete, akik kb. ugyanannyi időt élnek a szférákban, pihenő állapotban, mint amennyi ideig a földön éltek, úgy, hogy kb. minden 100—150 évben testet öltenek. Vannak azonban gyorsabb tempójú testöltések is, 30, 40, 50 év múlva.
Tehát lehet az asztrológiát tanulmányozni, sőt helyes és jó dolog az, de a nélkül a bizonyos megérzés nélkül, amit ti médiumitásnak neveztek, nem sok eredményt lehet vele elérni. Sokszor vannak sorsok, amelyek azért alakulnak kedvezően, mert az illető lélek időközben megtért, és ezáltal belépett egy kedvezőbb eshetőségbe, bár az ő csillagzata ezt nem mutatta ki.
Ha az ember, illetőleg az emberek nagy része megtérne és az Isten útján haladva igaz és becsületes életet élne a világon, akkor a csillagoknak csak a jó hatása érvényesülhetne. De ha csak a fele térne is meg az embereknek és fogadná el Istent és az Isten törvényét, akkor is megszűnnének a rossz hatások, mert a csillagoknak akkor is csak a jó hatásai érvényesülhetnének, és az emberiség tömegei sokkal jobb állapotba juthatnának. De éppen mert az emberiségnek háromnegyed része súlyosan hibás és csak egy negyed része a kevésbé hibás, azért van, hogy a csillagok rosszabb befolyása nagyobb mérvben érvényesülhet.
A különböző szféráknak van nagy befolyása az emberek idegszellemére.. A 2. szférára, amelyből a legtöbb szellem van a földön, nagy befolyása van a 4. szférának, t. i. a színes, eleven élet, a felfokozott életnek a kívánása óriási elfogadó táborra talál a földön. Azonban egy nagy baj van, hogy az emberek szeretnék a szépet, kívánják a jót, de dolgozni nem akar érte, hanem fáradság, munka és gond nélkül akar hozzájutni a széphez, a jóhoz, a kívánatoshoz és mindent véghez is visz, hogy ezt elérhesse.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.07. 08:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A reinkarnációról

Részlet az 2000.10.31-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV.: Következő kérdésünk is kapcsolódik ehhez, mert keleti és nyugati felfogásról szóltunk, és megint egy bizonyos felfogásra szeretnék rákér¬dezni. A reinkarnáció a mi számunkra természetes, magától értetődő és bizonyított, de érdekes módon, mint mindenben, ebben is vannak mellékágak. Nem régen jutott a tudomásunkra, hogy van egy grúz népcsoport, ahol a reinkarnáció ismerete, és az a szerinti élés olyan természetes és meghatározó, hogy semmiféle kérdés, probléma, vagy más vélemény fel sem merül!
De ugyanakkor van egy hittételük, ami azt mondja, hogy amikor a lélek elhagyja a fizikai testét, fizikai érte¬lemben meghal, mielőtt egy új testöltésbe kerül az a lélek, akkor egy bizonyos ideig pihen, hiszen el kell számolnia, meg kell ismernie, hogy mit tett jól vagy rosszul, és fölkészülnie az új életre.
Ezen népcsoport szerint ez nem így van, hanem azonnal, ahogy elhagyja az előző testét, abban a pillanatban beköltözik egy másik testbe. Lehetséges-e ilyen azonnali testöltés, az előző élet értékelése és felkészülés nélkül? Hiszen akkor majdnem értelmét veszti mindaz a tapasztalat, amit addig begyüjött! Azt valahogy szintézisbe kell hoznia, és aztán azzal indulni újra, nem pedig csak kilépek, és abban a pillanatban egy másik testben folytatom!
TSZ.: Azt kell mondjam, hogy ennek a népcsoportnak a felfogásában ez általánosítás! Márpedig általánosítani nagyon sokszor nem hasznos és nem jó! Az bizonyított tény, és erről tudtok ti is: előfordul, hogy szinte csaknem azonosnak mondható leszületés érkezik! Ez mindig egy olyan szellemi szükségszerűség, amely különleges eljárást igényel és kap is későbben. Mert mindenképp meg kell legyen annak a szellemnek az áttekintő képessége és kidolgozása az elmúlt életéről! Meg is teszi!
Ez nem az átlag, de előfordul ilyen eset is, és nem kizárólag igen magas minőségű és különleges szellemek eseté¬ben. Ilyenről is tudtok a tibeti papság köréből, de miután ennél a népcsoportnál előzőleg több ilyen eset bebizonyosodott, és mivel mindegyiket teljesen egyformának vélik és kezelik, tehát általános érvényű szabályt állítottak fel arra, hogy ez mindenkire így vonatkozik. A reinkarnáció tana és hite a lényeg náluk. Ez némely alkalommal előfordult és bebizonyosodott esetből kialakított általánosítás!
KV.: Érdekes, hogy azt mondod, néhány eset azért előfordult, hogy a lélek azonnal egyik testből a másikba ment!
TSZ.: Nem kell ahhoz túlságosan távolra mennetek, mondjuk Távol-Keletre, elég köze-lebbi helyre, mert országotokban is előfordult már ilyen, csak ezeket az eseteket nem nagyon hirdették, kevesen tudják.
KV.: Mi erről nem tudtunk, elfogadjuk, hogy ilyen ezek szerint van, de akkor újra felteszem a kérdést : mi van azzal, hogy az elhagyott testi életének a tapasztalatait a lélek feldolgozza, értékeli, és annak a birtokában indul az új életre, felhasználva a tapasztalatokat?
TSZ.: Az a szellem, aki testbe küldi egy őt képviselő részét tapasztalatszerzésre, miután időtlenségben él, és a jövendőt is egy bizonyos távolságra mindegyikük átte¬kintheti, tudomása van arról, hogy ez nem feltétlenül egy hosszú élet után következik, van amikor rövidebb úton történik. Tehát nagy vonalakban tudja azt, hogy mire számíthat. De ugyanakkor terve van, mégpedig olyan környezeti összhatásokban, csillagászati összállásokkal, minden egyébbel kapcsolatban, hogy mondhatni azonnali, ők úgy mondják, hogy pillanat alatti testöltés következik be. De ez még földi viszonylatban sem egy pillanat, inkább rövid szakasz. Tehát amit valójában feldolgoznia kell, az már csak egy finomítás ebben az esetben, és azt a rendkívüli alkalmat ki akarta használni.
KV.: Azt is tudjuk, hogy minden lélek, amikor elindul a testöltésre, megkap minden lehetőséget, körül¬ményt, formát, kapcsolódó dolgokat, ami ahhoz a következő testöltéséhez szükséges. Nem történhet-e meg az, hogy miközben éli azt az életét, a magatartása folytán, vagy más okból kifolyólag úgy alakulnak a dolgok, hogy szükséges elhagynia az előző testet, és egy másikat vegyen fel? Mert annak nyilván mások a körülményei, mások a lehetőségei, mindaz, ami aztán tovább segíti őt. Tehát szükség¬ből, kényszerűségből kellett testet váltania, hogy betölthesse azt a feladatot, amire ő elindult.
TSZ.: Sokféle szempont dolgozik itt össze, és bár nagyvonalakban egyformán és egy okból, egy lefolyással történik minden, de mégis vannak változatok. Mint ahogy az egyének, a szellemek is mind egyediek és változatosak, az esetekben is vannak változatok. Ezt el kell fogadni, mert nemcsak magában a lényben van változás, egyik szellem, másik szellem, egyik ember, másik ember körül, hanem a¬zon eseményekben is, ahogyan érkezik, vagy ahogyan távozik.
Mert bár, mint mondom, nagy vonalakban, összefogottan hasonlatos minden, de mindig lehetnek egyedi változatok és szükségszerűségek is. Mint ahogyan nem a véletlen műve az sem, amikor úgy távozik el valaki, - nem mondom, hogy időnek előtte, mert olyan nem létezik - hogy máris szüksége van, és van is előkészítettsége egy olyan összállásra, egy olyan használható és neki kellő, éppen alakuló helyzetre, amelyet bizony szükséges kihasználnia! Előfordul, de nem kötelező, itt mindig a praktikum és a használhatóság ami dönt, a szellemi előbbre jutás, annak lehetőségei, körülményei!
KV.: És talán a szabad akarat is! Ezt úgy értem, hogy minden léleknek, amikor a testetöltés kegyelmét megkapja, megvan a feladata, amit be kell töltenie itt, a földi életben, és ehhez mindent megkap, de az ő szabad akarata folytán ezeket akadályozhatja, vagy egy jobb esetben fel is gyorsíthatja a történéseket. Vagy gyorsan meg tudta tenni, vagy képtelen betölteni amit kellett neki, és akkor egy másik testben kap lehetőséget, hogy jobban elvégezhesse a feladatát. Ez az ő szabad akaratából történt. Nem az, hogy másik testbe megy, hanem hogy hogyan éli meg az előzőt!
TSZ.: Mindig és minden körülmények között a fő szempont a folyamatnak, a végezhető feladatnak a biztosítása. Nagyon sokszor nehéz emberileg felfogni az eseményeket és történéseket, mert érthetetlennek tűnnek, de szellemileg teljesen logikus, hogy úgy történik. A két szempont nem illik egymáshoz! Hiába is próbáljuk megmagyarázni azt, hogy valamely szellemi oldalról na¬gyon is indokolt esemény miért következett be, amikor az egyrészt szinte átadhatatlan, másrészt az emberi tudatosság és gondolkodásmód pontosan ellene mond ennek. Nem tágít attól, nem fogja fel azt, hogy mi szükség van arra, mert az ő emberi szempontjai szerint az vagy káros, vagy fölösleges, és meg nem értett. Számtalan halál és születés történik, amelyek emberi szempontból nézve megmagyaráz¬hatatlanok, idegenek, elutasítottak.


UI: Szellemi közlések szerint 2035-50 között lesz egy drasztikusváltozás!

2050
https://qubit.hu/2019/06/06/ausztral-kutatok-2050-re-valoszinuleg-veget-er-az-emberi-civilizacio?_ga=2.245304268.810874034.1559805220-2005382271.1559805220&fbclid=IwAR1KAuJLUUHmGvP6UOhCCRKgCCbF16CWhpQ1xZd8lWJ3XBVv7ZBiNciT4T4
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.06. 08:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az öntudatos élet – Szellemi tanítás – Felvezetés

Zita médium közlése
Az ember nem nagyon szeret komoly dolgokról gondolkodni. Fantáziája és gondolatvilága csapongó. Többnyire a földi dolgok és a jelenlegi pillanat érdekli és gondolatai is e körül forognak, így legfeljebb rövid távolságokat hat át vele, azaz, a közeljövő problémái foglalkoztatják, kötik le gondolatvilágát, azon belül is leginkább a saját életével kapcsolatos lehetőségek. Sokat gondolkodik teljesen felesleges dolgokon, amelyek nem vezetnek sehova és gondolkodásának - ha ugyan gondolkodik -, eredménye nemigen születik. Nem tud a megoldás állapotáig eljutni, illetve gondolatai eredménytelenek. Eredménytelenek azért is, mert gondolatvilágának nincsen mélysége. Egy és ugyanazt a szálat nem tudja a mélybe gombolyítani, hanem a felületen marad vagy ezer és ezer másfajta idegen gondolat csapódik hozzá amivel nem tud mit kezdeni.
Gondolatai gyakran járnak embertársai körül is, többnyire azok negatív tulajdonságain gondolkodik el és gondolataival nemtetszését fejezi ki a történtek láttán, illetve mások megnyilvánulásával szemben. Túl kritikus, de sohasem önmagával, hanem mindíg másokkal szemben. Gyenge gondokodása és silány érzésvilága ellenére is, magát túlértékeli, másokat annál inkább elmarasztal. Mások cselekedeteiből olyan következtetéseket von le azokra nézve, amelyek az igazság fényénél nem állják meg helyüket. Emiatt és ezáltal önmagát sem képes helyesen látni és helyes ismeretekre szert tenni. Gyenge, gyarló, hibás tulajdonságait eltakarja, nem kíván szemtől szembe kerülni vele, így aztán mivel beismerése és helyes önismerete nincs, a maga rossz természetén évtizedeken keresztül is keveset tud változtatni.
Azt hiszi, hogy azért, mert valamit, amit fiatal korában – mert az életben úgy adódott és a lehetőségek is olyanok voltak – véghezvitt és megcsinált, idősebb korára pedig azt már nem tudja véghezvinni, ez már változást is jelent jellemében. Igen változást, de csakis a külsőben. A belsőben még mindig hasonló érzések és gondolatok motiválják és hasonló érzések és vágyak fűtik, csak a vágy nem képes most már a megvalósulás stádiumába jutni. Ébren van és mégsincs ébren. Tulajdonképpen félig-meddig átalussza, átszunyókálja életének éveit, évtizedeit. Sok esetben nem tud, nem is akar a lélek fejlődése szempontjából lényeges és fontos dolgokra koncentrálni. Nem tud a megfigyelés állapotára helyezkedni, mert szünet nélkül kifele kíván hatni és mindent meggondolatlanul a külvilágba, mások lelki világába beledobni. Nem önmaga felett kiván uralmat gyakorolni, hanem mások érzése és gondolata felett. Mivel nem éber, ezért ez nem is tudatos nála, hanem így is mondhatnám tudat alatti. Az élet, a létezés, az öntudat, az öntudatra ébredés az öntudatos életvitel nem tisztázott előtte. Ködben és homályban van.


Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Az öntudatos élet – Sellemi tanítás
A kegyelem kozmikus erejével élni
HANG - El kell-e hagynom társamat?
Miért fontos számunkra a szellemtan?
Nehány gondolat a húsevésről
Szellemi kibontakozásunk követelményei
Köszönöm – Mala tanmese
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGheseB34BDxRzZaJRwg
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://data.hu/get/11856837/SBK_Hirlevel_172.doc
Karsay István - 2019. június havi szellemtani hírlevél

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhepscgPmr5UABIP51w
A Mindenség földtani és laszármazási művelődésének története 1-2 rész
Báró Vay Adelma_Szellem, erő, anyag médiumilag írt könyvének feldolgozása, értelmezése és magyarázatokkal ellátása, melyeket Tóvölgyi Titusz írt meg öt évi munka után.
A könyv 1903-ban jelent meg. Elektronikus változat PDF-ben 14MB.
Letöltés a tárolóból.

https://www.youtube.com/watch?v=Ijjsj7N2GMM&t=5s
Pap Gábor_A mai kor emberének istenképei

https://www.youtube.com/watch?v=I3W-eUYDS1A
Miért kellett Jézust kilopni a jászolból – Facsar Imre és Jakab István

https://www.youtube.com/watch?v=_iIwCNuSJIA
Wass Albert – A magyarságtudat gyakorlata – Idézet

https://www.youtube.com/watch?v=TJIv1MUpJpI
Lány a liftből – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=0TKhOxLCAc4
Karavánok – Romantikus filmdráma
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.05. 09:25  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A pusztító fegyverek alkotóiról

Részlet az 2002.01.08-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; VSZ = vezetőszellem


KV.: Most megint az történt, ami két héttel ezelőtt, hogy egy má¬sik kérdésünkre máris megjött a válasz! Ténylegesen az lett volna a kérdés, hogy egyre pusztítóbb fegyvereket találnak ki és alkalmaznak. A megalkotójuk már ennek az elhatározásával öltött-e testet, hiszen mindenkinek tudomása van az elkövetkezendő é¬letéről, vagy itt a Földön váltak ilyenné? Mi a szellemi indok, célszerűség, hogyan és miért váltak ilyenné?
VSZ.: A lehetősége meg volt adva arra, hogy végrehajtsa a legdurvább és leg-szélsőségesebb választásait, ill. hogy azt kikerülje, és ne tegye meg! Itt van a le¬hetőségek között való választás, mert egy valamit tudnotok kell, és mindig figyelembe kell venni! Semmiféle földi kötelező erejű kényszerítő erő nincsen abban, hogy ő be¬lül, a lelki állapotában, a szellemi létében mit választ! Márpedig amit választ, azt fogja megvalósítani!
Tehát igenis, hiába mondja, hogy ó, nem tehetek róla, a kö¬rülményeim arra kényszerítenek, hogy én ezt csináljam! Nem igaz! Lehet, hogy fizikai tettre rákényszerítenek valakit, rabbá tesznek, egy másik ember rákényszeríti egy cse¬lekedetre, de nem kényszerítheti rá a választását! Ő igazából nem az, akire rákény¬szerítik. Most kifejezetten az a kérdés, hogy valaki igazán romboló és ártó szándékú, tömegpusztító dolgokat fedezzen fel, csináljon, irtson embereket, és egyebeket!
Ez az ő választása, amelyből igenis szabadon választ az ő fizikai lété¬ben! Szabadon választja azt, hogy ő azt a fegyverzetet feltalálja, alkalmazza, ter¬jessze, és hogy azzal mások segítségével milyen pusztítást végezzen, ez az ő választása! És ez a választása rámutat arra, hogy ki ő akkor, milyen helyzetben van egy tól-ig hely¬zetben.
Azért, mert a születésekor ez a tól-ig, lehetősége megvan, hogy ő a leg¬aljáról választ, és mindent rombolóan végrehajt, vagy nem fogad el, nem teszi meg. Lehetséges, hogy ő kisangyal, nagyon jó ember nem lesz, de nem lesz egyenesen romboló valaki! Szabad választások belső törvényei azok, amelyek a fizikálisan is megjelenő rombolásokat, rosszaságokat, gyilkolásokat és egyebeket létrehozzák. Vá¬lasztás az alapja mindennek, mit dönt!
KV.: Igen, hát ezt már elég sokszor tanítottátok! Ezek szerint ez a választás, ez a szabad akaratból való döntés mind a két síkon meglehet! Ő már odaát választhatja azt, hogy mi lesz itt!
VSZ.: Így van! A lehetőségét látja, hogy mi lesz, de a végrehajtása, a tettleges beigazolása, a bizonyítása a fizikai síkon, az a testben van! Nem kötelező! Csak a lehetősége van, semmi más!
KV.: Ezt választotta a lehetőségekből, hogy ezt fogja tenni...
VSZ.: Ilyen próbatételnek veti magát alá!
KV.: De az is lehet, hogy itt különböző behatásokra úgy dönt, úgy választ...
VSZ.: ...hogy azt a választást végrehajtja!
KV.: Vagy innen hozta, vagy onnan hozta, világos!
VSZ.: Igen, de ez nem kötelező, és semmi körülmények között nem előírás, ez egyes e-gyedül annak a földi inkarnációnak a dolga, amellyel olyan dolgokról tesz tanúbizony¬ságot, amit semmi másból kialakítani nem tudhatott volna!

UI:

Ez a 2 perces videó a leghihetetlenebb dolog, amit valaha láttam a természetről
https://www.apost.com/hu/blog/ez-a-2-perces-video-a-leghihetetlenebb-dolog-amit-valaha-lattam-a-termeszetrol-ujra-es-ujra-meg-tudnam-nezni/1498/?rd=n
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.04. 06:43  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A panaszos és a meghallgató

Részlet az 2000.01.15-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV.: Az első kérdésünk az úgynevezett vevés-adás. Akinek jót akarunk adni, tehát a lelki életének emelkedésében akarunk segíteni, akkor ő¬ket meghallgatjuk, mert a meghallgatás nagyon sokszor könnyít az elesetten és a szorult helyzetben lévőn. Ez bizonyos nehézségeket, rossz rezgéseket le is emel róla, könnyit, de hogyan adhatunk jót a helyére, és ugyanakkor a leemelt rossz árthat-e a segítőnek?
TSZ.: Árthat halmazatban, mert mindennek megvan a mér¬téke, a határa, meddig lehet egy bizonyos erőviszonylat mellett ezt ártalom nélkül végezni. A legtöbb baj és gond abból adódik, hogy az em¬ber nem tudja, nem képes a saját lelki életének erőit felmérni. Mert itt átdolgozásokról van szó. Azt, aki segí¬teni akar, vegyük röviden a meghallgató név alá, és a vele szembenállót pana¬szosnak. Hiszen minden esetben erről van szó, mert akár sajátmagáról panaszkodik, a¬kár valamelyik környezeti hatásról, mindenképpen valamely baját, sötét és fluidikus erőket ad át a meghallgatónak.
Az első fokozat az, hogy ezzel az átadás¬sal ő maga egy bizonyos fokig megkönnyebbült. Nem tette le a gondját, nem oldódtak meg a problémái, de egy bizonyos erőmennyiség, sűrűség kiszállván belőle, lehetősége nyílt arra, hogy átadja egy másik személynek.
Lehetséges, nem is tudja, hogy ez mivel járhat, pusztán az első fokozat: a meg-könnyebbülés, az elmondás is már valami jót ad. Aki ezeket a panaszokat meghallgatja, minden körülmények között jó szándékú, segíteni akaró, szeretet¬tel teli ember, akinek a lelki erői és a tisztultsági foka azon múlik, mennyit tud ezekből a sürüségekből átvenni. Mert a második fokozat azt jelenti, hogy ez őt terhe¬li, átkerült egy adag, ezt ő meghallgatta, befogadta, érzékelte, a saját lelki erőivel körbeburkolta, mint egy csomagot átvette.
Azon múlik, hogy ártalmas-e a számára vagy sem, hogy az ő lelki erői, irgalmassága, együttérzése, szeretetfoka a másik embernek a panaszára mennyire nyitott. Ez soha nem egyforma, függetlenül attól, hogy az ő lelkiállapota, segítőkészsége, szere¬tetmennyisége azonos. Mert van egy ilyen határérték is: mennyi jutott arra a másik¬ra, és ez sokszor független az ő értelmétől, jelenlévő szeretetteljes meghallgatásától, mennyire tudja ezekkel az erőkkel körbebur-kolni azt az átvett sűrűséget, átérezve annak a másiknak a panaszát a¬nélkül, hogy lenyomó és fertőző rossz ha¬tás legyen az ő erőin.
Tehát rendkívül fontos, hogy aki egy másik embernek a panaszát meghallgatja, aki annak valami módon segíteni akar, saját magára is gondolnia kell. Fel kell gerjesztenie elsősor¬ban egy sokkal nagyobb szereteterőt. A legelső, és a leg¬kézenfekvőbb módon ezt úgy tudja megtenni, hogy összehasonlítja magát a másikkal.
Ott van az én szegény társam, aki panaszkodik, mélyen alattam, sötétségeiben, bajaiban, gondjaiban. Én itt állok az én erőimben, ami nem biztos, hogy sokkal magasabb, mint az övé, de fel¬tétlenül magasabb! Ezeket az erőimet ki kell, hogy terjesszem, ki kell, hogy tágítsam, kisugározzam magamból azáltal, hogy a saját szeretetemet, szere¬tet-fokozatomat amennyire lehet megnövelem ezzel a kitágítással, mert annak most egy pluszra van szüksége, anélkül, hogy tőlem az erőket elvonná és lecsökkente¬né. Ha le akarok lehajolni hozzá, ahhoz énnekem maga¬sabbnak és többnek kell lennem.
A saját szeretet erőkbe kell belekapaszkodni, és hogy az jobban kisugározzon, kiterjedjen, mert az tud ellenállni a sötétebb fluid-tömegnek, hogy egyensúlyban lehessen tartani. Függetlenül attól, hogy mi az a tanács, amit ad neki, hiszen a tanácsadásban annyiféle forma van! Lehet az értelemre, vagy az érzelemre hatni, lehet magyarázóan, és annyi féle formában adni, de nem erről van szó, hanem arról az erőről, amellyel ez történik.
Ez a világosabb, felgerjesztett, kissé kitáguló, megvilágo¬sodottabb, jóindulatú erő olyan hangsúlyokat tud adni, olyan szavakat juttathat a ta¬nácsadó eszébe, amellyel sokkal inkább tud használni és segíteni a szemben lévőnek, mintha ezt csak e nélkül tenné. Ugyanakkor a saját védelméről is alapfokúan gondosko¬dott, mert az a bizonyos második fokozat, az ő általa befogadott panasz elvégre őt is érinti, mert a szeretet együtt sír és együtt fáj azzal, akitől átvette azt!
Ezt a síró és fájó, sötét és lenyomó erőmennyiséget kell először a sajátjával körülvennie, hogy őreá ne hasson, utána pedig feldolgoznia. Könnyen le¬hetséges, hogy ez a feldolgozás nem is aznap, és nem is akkor következik be, nem is biztos, hogy a földi értelmével kell végeznie.
Nagyon sokszor előfordul, hogy az éjszakai tartózkodása alatt a szellemi síkján foglalkozik vele tovább, mert ezeket az erőket viszi magával a szellemi síkra még éjszaka is, ezek őt kevéssé hagyják ott erőket felvenni, a testet, a testi idegrendszert kipihenni, és előbb-utóbb panaszokat okoznak. De nem lehet rajta csodálkozni! A felemésztetlen, feldolgozat¬lan, sötétebb és rosszabb erők és fluidok, amelyet átvett és befogadott másoktól, miközben neki is vannak sajátjai, ez súlyosbítja a helyzetet! Ezek halmazatban összegyűlve, összecsomósodva, gondokat és bajokat okoznak.
Az, aki rendszeresen kí¬ván foglalkozni embertársainak gondjaival, bajaival, megkísérel egy kis könnyebbséget adni nekik, először az átvétellel és a megkönnyebbüléssel, utána pedig a harmadik fokozattal, a visszasugárzott szeretettel és tanácsadással, annak ezekkel számolnia, gondolnia kell! Vannak o¬lyanok, akik ezzel foglalkoznak, mert úgy érzik, hogy ők erre alkalmasak, lehet hogy azok voltak, de ez a sok átvett, befogadott, feldolgozatlan, lehúzó, lenyomó súlyok előbb-utóbb majd őket teszik panaszossá és lenyomottakká!
Nekik feltét¬lenül kell kérniük és találniuk olyan megoldásokat, amelyekkel sokkal határozottabb és nagyobb erőkkel működő tisztogatásokat végezhetnek magukon, mert akkor már nem egyedi, egysze¬ri és ritka esetekről van szó, amelyeket az ember a saját szereteterőinek a kiterjesz¬tésével, kifényesítésével, átadásával oldott meg. Amikor komolyabb esetekről van szó, ott már más megoldást kell találnia, hogy védje sajátmagát.
KV.: Lenne egy kiegészítő kérdés. Amikor nem személyes a kapcsolat, hanem valaki tudatosan több emberért, mély imában, vagy meditációban az ő problémáikat, a sötét erőiket magára veszi, és utána szeretetteljes, fényes sugarakat küld helyet¬te, úgy érzem, ez ugyanúgy működik, és ugyanúgy megbetegíthet.
TSZ.: Hajszálpontosan ugyanúgy! Itt erőkről van szó, nem testről és testi megnyilvánulásról, beszédről, párbeszédről. Ez szellemi-lelki munka! Pontosan ugyanúgy működik. Csak mértéktartással, és főképpen csak az foglalkozzék ilyen eseményekkel, aki már nagyon erős a saját szereteterőinek a gerjesztésében és terjesz¬tésében, kifényesítésében és kisugárzásában! Mert ennek megvan a sorrendje, megvan a fejlődési fokozata. Ha valaki a kezdetén áll egy ilyen - egyébként nagyon dicséretes és nagyon szép - foglalatosságnak, ha sokkal nagyobb terhet vesz magára, mint amire képes, akkor következnek be ezek a panaszok.
KV.: Azt mondtad, hogy csak az próbálkozzon és tegyen ilyen lépést, aki már nagyon erős szeretettel rendelkezik. Mi, itt a földön, az anyagi létünk alsó három szférájában tudunk-e kellően erősek lenni, és főleg annyi szeretetet adni? Mi van, ha egy hozzánk fordulónak azt mondjuk, hogy: nézd, ne haragudj, de nem merek még ve¬led foglalkozni?
TSZ.: Szó se essék róla! Minden körülmények között, az egymás iránti szere¬tet és segítségnyújtás minden szférafokon végezhető, és kell is! De itt egész másról volt szó, a halmazati gyűjtésről, és az alkalmaknak a megválogatásáról. Arról, hogy hányszor, és milyen erőkkel történjék, és nem arról, hogy egyáltalán történhetik-e. Természetes, hogy történhet! Hát egymás segítésére vagyunk a vilá¬gon, ilyen gondotok ne legyen! De az, aki már nagyon erős vággyal, - nem azt mondom, hogy akarással - kívánással megérzi, hogy ő többre képes, és több ilyen segítséget is óhajt nyújtani, feltétlenül meg kell, hogy találja a saját erőinek és lehetőségeinek a határát. Mert megérezhető!
A földi idegrendszer hajszálpontosan jelzi azt, ha elérkezik egy olyan pontra, ame¬lyen túl nem akar menni. Ha ezen túl erőltetve van, akkor már ezek a bizonyos erők nem kiegyenlítődnek és nem kicserélődnek, hanem teherré válnak. Ott egy nagyon jól érezhető jelzés történik, amire nagyon sokan nem figyelnek oda. Itt a baj! Mert nemcsak a maga segítő vágyában, a saját szereteterőinek a számára elérhető, gerjeszthető és növelhető voltával, de a sa¬ját, mind anyagi-testi, mind a lélekállapotának, alsó szférájának a lehetőségeit is fel¬tétlenül meg kell, hogy érezze!
Ha sajátmagára is ügyel, akkor világosan kitűnik, hogy jó lesz most abbahagyni, jó lesz egy olyan tisztítómunkálatot végezni, amellyel feltöltődik, az erőit visszanyeri! Amelyen az átvett esetleges rossz, kemény, sűrű dolgokat átdolgozza, de nem olyan tempóban, ahogy azt kívánja, hanem ahogyan a jelenlegi körülményei között lehet! Ekkor nem jár különösebb bajjal, mert mindig a túlzás, az észrevehetetlenné lett halmozás okoz gon¬dokat.
KV.: Igen, amikor már automatikusan működik ez a szellemi önvédelem, az csodála¬tosan jó! De amikor kéréssel fordulnak az emberhez, olyan nehéz nemet mondani!
TSZ.: Elárulok valamit. Olyan nehéz kérdéssel, vagy olyan sok panaszos szinte soha nem fordulnak olyanhoz, aki maga is gyengült állapotban van. Lélek a lé¬lek állapotát megérzi, tudja, hogy terhelhető-e, vagy sem! Mert amikor a saját magáéhoz viszonyítva megérzi, hogy az a másik nem olyan magas, mint ő, nem fordul hozzá! Valami mindig közbejön, valami ürügy mindig támad éppen akkor, és ezért annál a személynél nem kér tanácsot. Törvényszerűség, a Hasonlatosság-törvénye!

UI:

Bolygónk, az Urantia helye a Világmindenségben
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=C4K6ppUlxyg&fbclid=IwAR0b3oCX6ysV8qs-G8ydb89JP3UWIqogSEw8FokHSkgaAm1hnv5CXlEZPpA&app=desktop
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.03. 07:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A bolygók és a lélek természete

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 18

Minden égitestnek megvan a maga szellemi légköre. Ez a légkör, mint a földön is, felvesz hatásokat és lead az égitest természetéből, annak szellemi világosságából és irányításából és ez az irányítás messze kihat ugyanabban a naprendszerben, amelyhez az a bolygó tartozik. Sőt a napok és naprendszerek is hatnak egymásra vonzólag és taszítólag. Vannak azonban idők és alkalmak, amikor egyik a másiknak hatását lerontja, vagy felerősíti aszerint, amint ellentétesen vagy együttesen hatnak; vagy egy harmadik mindkettőnek a hatását semlegesíti, vagyis felfüggeszti. A földre azért hat olyan erősen a naprendszer többi bolygója, mivel a föld a többi bolygók megépítésénél fennmaradt fluidoknak összegyúrásából keletkezett. Ezért a földről bármelyik bolygóra vissza lehet jutniuk az ide lehullott szellemeknek, ha el tudták érni azt a fokozatot, amelybe annak a bolygónak természete tartozik. Mivel tehát a föld ilyen nem egészen pozitív, ennél fogva jobban felvesz hatásokat, de kevesebb hatást ad le magából.
Megjegyzés: A bolygók a szellemi tanítások szerint a napunk kivetett salakanyagaiból keletkeztek, melyeket a bolygók leendő Logoszai (fenntartó szellem-entitásai) összegyüjtöttek és hatalmas szereteterő vonzásukkal, mondhatni cseppfolyós állapotú bolygókká formáltak. Azok a bolygók, ahol az átlag rezgésszint magasabb volt és hatalmasabb energiák működtek bennük, a napokhoz hasonlóan tisztulni kezdtek a salakos anyagaiktól, azokat kilökve a bolygóközti térbe. A mi földi Logoszunk, a Földanyánk, azaz Nagyboldogasszonyunk ezeknek a kilökött salakoknak egy részét gyűjtötte be és alakította ki bolygónkat. Ezek szerint a föld szellemi tartalmaiban megtalálható valamennyi nála fejlettebb bolygó szellemi tartalmából valamennyi, ezért a földi lelkek és testek energetikai szempontból nagyon változatosak és nagy részük rokonítható valamelyik bolygótárs lelki-testi tartalmaival.
Szellemileg azonban alig tud hatni a lélek természetére, a lélek hajlamaira valamely bolygónak természete, amelynek éppen a hatása alá kerül a föld, ha az az egyén nem annak a bolygónak a fluidáris természetével bír. Ezért van, hogy nem mindegyik lélekre egyformán hat ugyanaz a bolygó, hanem az egyikre erősebben, a másikra gyengébben, még akkor is, hogyha ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben születtek. Ez az oka annak, hogy az asztrológiát mint fix tudományt a földön sohasem lehet teljesen megrögzíteni. Nagyon erős hatással vannak az egyes bolygók az ő uralkodó állásukban azokra a szellemekre, akik annak a bolygónak természetéhez tartoztak, illetőleg tartoznak. Ezeknél a hatás 90%-ig mehet; ezek azok a hatások, amikre azt szokták mondani, hogy végzetszerűek. Azonban még itt is fenn kell hagyni tíz százalékot a szellem szabad akarata részére.
Ezért intelek én titeket, hogy soha egy-egy lerögzített pontból, vagy dogmából ki ne induljatok ilyen dolgok megítélésénél. A valóság és az igazság egy nagy, tiszta tükörlap, ami Isten képét tükrözi vissza. Az egyes emberek és szellemek pedig apró, kicsiny üvegszilánkok csupán, amelyek közül az egyik piros, a másik sárga, vagy kék stb. Ezek az üvegdarabok — apróbbak-nagyobbak — össze-vissza vannak keverve egymással és a fényt mindegyik más- és másképpen veri vissza és mindegyik üvegdarab más és más képet tükröz. Minél tökéletesebb és fejlettebb, annál nagyobb darabot képvisel az egészből. Az ember lelke is olyan, mint egy-egy ilyen széttört üveglap.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.02. 08:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberi szellem hatóereje számokban

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 17

Nézzétek meg a ti mostani korotokat! Körülbelül ennek a századnak a befejezése és még valamennyi idő reá elegendő lesz ahhoz, hogy az értelem egészen odáig felemelkedjék, hogy mindazokat az anyagokat és energiákat, amelyek a természetben kötve voltak, felszabadítsa. Amikor óriási mértékben meggyorsítjátok a közlekedést, felemelkedtek a levegőbe, igába hajtjátok az elemeket.
Amikor az éterikus test kifejlesztett idegvilágára hatni tudtok, amikor megismeritek az akarat kifelé és befelé ható erejét, amikor műszereitekkel a végtelennek látszó nagyot és a végtelennek látszó kicsinyt rögzíteni tudjátok a szemeitek lencséje előtt, amikor távolba láttok és távolba hallotok, amikor az éter rezgéseit meg tudjátok számolni, amikor az élet titkainak mélyére kezdetek hatolni, és felbontjátok elemeire a természetet; amikor küszöbön van, hogy a légköri elektromosságot igába hajtsátok.
Már nagyon közel van az időpont, hogy igazán felismerjétek az Igazságot, mint mindeneket fenntartó Erőt, a Szeretetet, mint mindenek felett kötelező Hatalmat, hogy a megismert természeti erőket minden létező élőre áldásként terjeszthessétek ki. Azonban a bennetek élő sátáni elv nem engedi ezt meg. Jaj pedig annak, akinek értelme olyan magasan fejlett, hogy szinte szédületes magasságban jár a közönséges ember értelme fölött!
Jaj annak, aki nem ismeri el a felette való hatalmat! Mert a szédületes magasságból zuhanva esik alá, még pedig nem a föld alacsony fokozatára, hanem még sokkal alacsonyabb fokozatra, és ördögi tagadó elveivel bezáratik azokba az erőkbe, amelyek felett ő hatalmat nyert tudománya által.
Azt mondom neked: mindenen, a belőled kilehelt levegőn, a belőled eltávozó és elhasznált anyagon, a köpeten, a bélsáron, vagy a vesék által kiválasztott vizeleten, a testedből kisugárzó párákon és anyagokon, mindenen rajta van a te lelkednek ódikus minősítése. És bár te mindezt elhagyod magad mögött, és mindez szétbomlik elemeire, a minősítés törvénye összeállítja ezeket és azután minden egyes kicsiny, felbomlasztott molekulára a te lelki arcod van rávésve. Mindenütt ott vagy, amerre mész a földön, az éterben, a szellemvilágban. Ezek a részecskék mindenütt, amerre megteszik a maguk útját, minősíttetnek és ezek is minősítik a testi fluidokat. És mikor ismét visszatérnek a földre, ezek az erők, amelyeket te szerettél, hozzád fűződnek és ezek a fluidok, amelyekben munkálkodtál, és amelyeket gondolataiddal, érzéseiddel, akaratoddal telítettél, áldást vagy átkot hoznak a földnek és a rajta lévőknek aszerint, amint te azokat áldásos vagy kárhozatos elvekkel itattad át.
Ezek mint tudattalanok hatnak a tudatosra és emberek vagy szellemek, akik beszívják azt a levegőt, amit te kileheltél valaha, fölveszik azt az anyagot, amely tetőled távozott el valaha, — miután a napnak sugara elemeire bontotta azokat s új összetételben más testek táplálására váltak alkalmasakká — megőrzik ez anyagokban latens fekvő elvek hatásait, mert a bennük lévő tudattalan az ő tudatosukra, hat.
A felébredt szellemű ember hat a nem tudatosra, a természeti erőkre; hat érzelmeivel a lelki erőkre, hat értelmével a szellemi erőkre. A felébredt szellemnek ennél fogva sokkal nagyobb a szabadsága, sokkal nagyobb a ténykedő ereje az asztrális és mentális világban, mint annak az embernek, aki pusztán az ő anyagi megjelenésével hat, de szellemileg még nem ébredt fel.
Megkísérlem ezt számokban kifejezni: Tegyük az ember hatóerejét 1—100-ig terjedő mértékűnek.
- A vadember ténykedését, szabadságát és hatóerejét, amellyel a természetre hat, jelöljük 1-gyel, ami azt jelenti, hogy annyit hat a természetre, mint a természet őreá. Amint az ismerete gyarapszik, ez a szám lassanként felemelkedik 10-ig; tehát az ő primitív szabadsága és hatóereje 1—10-ig terjed. Ide sorolhatók a visszasüllyedt csavargók is, akik dolgozni, a világ hasznára lenni, a törvénybe csatlakozni nem akarnak.
- 10—20-ig a primitív kultúrájú emberszellemek mozognak.
- 20—30-ig a már némi ügyességre szert tett és gondolkodni tudó emberek.
- 30—40-ig jelöljük az átlagembert, az emberek nagy részét, akik ismerik a jót és rosszat, hajlamaik és ismereteik vannak ugyan és kívánják is a jót, de cselekszik mégis a rosszat.
- 40—50-ig az egyszerű, engedelmes embereket, akikben megvan ugyan a hajlam a rosszra, de mégsem merik, sőt nem akarják azt cselekedni.
- 50—60-ig az önérzetes emberek, akik lelkük önérzete folytán nem cselekszenek rosszat, mert nem tartják magukhoz méltónak.
- 60—70-ig azok, akik már fejlettebbek, akiknek érzésvilága valamivel magasabb, az erkölcsről bizonyos tudatos fogalmuk van, azaz már nem azért erkölcsösek és jóakaratúak, mert erre kényszerülnek, hanem saját akaratukból.
- 70—80-ig, akik az ő legbensőbb igazságérzetükből kifolyólag inkább tűrik a rosszat, és nem viszonozzák, mert ez az ő kifinomult érzéseiket sértené.
- 80—90-ig, akik már áldozatot is tudnak hozni, mert szeretnek és meg tudják tagadni önmagukat.
- 90—100-ig, akik teljesen meg tudják tagadni magukat, beleélik magukat a világ-lélek egységébe. Ezek uralják az ő lelkük fluidjaival és erejével az alattuk lévő összes emberek lelki erejét; hatóképességük a világ lelkére és a világ természetére átalakító és újjáteremtő, ennél fogva szabadságuk is szinte korlátlan.
Tehát minél inkább az egység felé halad valaki és minél inkább egybefolynak az ő törekvései az egész élet egyetemességével, annál korlátlanabb szabadságot és hatóképességet élvez és annál nagyobb értéket jelent a földre nézve az ő megjelenése, gondolat- és érzésvilága.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.01. 08:24  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az ellentétes elvek állapotát nevezzük örök kárhozatnak

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 16

Vannak alacsonyabb- és magasabb rendű elvek, amelyek elhintettek Istentől, s a Rend törvényszerűségét követik és vannak olyanok, amelyeket a szellemek hoztak létre. Ezeket a szellemek által létrehozott elveket, amelyek nem tudnak hasonulni az isteni természettel, nevezzük ellentétes elveknek. Ezeknek az elveknek az állapotát nevezzük örök kárhozatnak. Nem magát a szellemet taszította az isteni igazság a kárhozatba, hanem azokat az elveket, amelyeket a szellemek Istentől elfordulva hoztak létre. Ezeknek az elveknek testbeöltözése éppúgy törvény, mint ahogyan törvény az, hogy az isteni elvek testbe öltöznek a változandóság világában.
Amit így neveztek: az ember, az nemcsak egy egyedülálló lény, mert a körülötte lévő és hozzátartozó világ: fű, fa, ásványok, kőzetek, állatok, mint az ő elveinek produktumai, hozzá tartoznak az ő szelleméhez; ezek képezik az ő otthonát, az ő lelkének tágabb vagy szűkebb hazáját, amely végeredményben a természetet alkotja körülötte. Amit a saját elveivel a természetben létrehozott azt el kell eméssze úgy, hogy megeszi, elfogyasztja, mert hiszen táplálékra szüksége van, mivel mind a teste, mind a lelke úgy van megalkotva, hogy örökké táplálkoznia kell.
A lelkét táplálják a gondolatok és az érzések. Táplálnia kell a testét is és levegőt is kell beszívnia, mert ezek nélkül nem tudna élni és nem tudná fenntartani bizonyos időre kiszabott megjelenési formáját. Így szükséges, hogy mindig a saját maga által létrehozottat fogyassza, akár akarja, akár nem. Ez az, amit a közönséges ember végez az ő egyszerű életével: hogy a rossz elvekkel megfertőzött anyagokat, amelyek körülötte képződnek, elfogyasztja, s a körforgás által egy igen picinnyel magasabb régiókba emeli. A fejlődés folyamán azonban kezd szétválni a jó a rossztól, és fejlődésnek indul, vagy felfelé, a jó irányában, vagy lefelé, a rossz felé.
Tehát nem azzal emelkedik felfelé az emberszellem, hogy táplálkozik és lélegzik, hanem azzal, hogy milyen elveket követ, milyen elvek szerint rendezi be életét, és milyen elveket valósít meg itt a földön. Akik elfogadják a jobbat, a tisztábbat, az igazabbat, azoknak a szellemeknek elért eredményei nemcsak a szférákban különböztetik meg őket, de itt a földön még sokkal inkább.
A szellem nem tér meg egyszer s mindenkorra, mert minden egyes fejlődési fok új próbák elé állítja őt, és minden egyes próbánál újra meg kell térnie a szellemnek. Tehát az a lélek, aki megtér, megkezdi fejlődésének útján azokat a gonosz eredményeket elfogyasztani, amelyeket ő bármikor is hátrahagyott. És ha ő magától mint ember nem akarja, kényszeríti őt a természettörvény, amely olyan helyzetek és állapotok elé állítja, hogy azok elől semmiképpen nem tud kitérni. Amíg az ember fejlődése tart, vagyis ameddig az ő emberi megjelenési formáját a lélek olyanná képezi ki, hogy a szellem benne felébredhessen, addig a szellem is a lélek céljait szolgálja. (Olyan helyzet mint amikor a lovak elragadják a szekeret és a kocsihajtó tehetetlenül ül a bakon, kivárva míg lenyugszanak és engedelmessé válnak.)
Megjegyzés: Ebben a részben egy nagy misztériumra derült fény. Az egész földfelszint alkotó anyagi és élő világ az emberhez tartozik, mert az ő szellemi produktuma, természetesen a káoszból kiemelve és a világosság erői által rendbe téve. Ebből érthető a bibliából az az isteni kijelentés, hogy Isten rábizza az emberre a földi természeti világot, hogy uralkodjon benne. Ebben van egy huncutság is, mert mindennek amit tesz le kell aratnia a termését és ha nem akar szenvedések között élni, meg kell változzon és jóvá kell tegyen mindent, mert ő maga kell a földi poklot, melyet ellentétes, kárhozatos elveivel teremtett, paradicsommá változtatnia.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.31. 10:22  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mi a Karma? Szanszkrit nyelven „cselekvést” jelent és egyenértékű azzal a Newton-i kijelentéssel, miszerint „minden cselekedetnek következménye van”. Mikor gondolkodunk, beszélünk vagy cselekszünk, akkor egy olyan erőt mozgatunk meg, ami következésképpen visszahat ránk. Ez az ok – okozat törvénye nem büntetés formájában nyilvánul meg, hanem segít bennünket a fejlődésben és a megtapasztalásban.


 „Ki mint vet, úgy arat”. Ez a törvény még az „ok-okozat” törvényeként is ismeretes. Amit az Univerzumnak adunk, azt kapjuk vissza. Ha Boldogságra, Szeretetre, Békére és Barátságra vágyunk… akkor boldognak, szeretőnek és igazi barátnak kell lennünk.
 A teremtés törvénye. Az élet nem megy csak úgy el mellettünk, mi is részt veszünk benne és befolyásoljuk alakulását. Kívül-belül egyek vagyunk az Univerzummal. Minden, ami minket körülvesz, visszajelzéseket adnak nekünk belső világunkról. Légy önmagad és vedd körül magad olyan dolgokkal, amelyek fontosak számodra.
 Az alázat törvénye. Ha valakiben látunk egy negatív tulajdonságot, az nem vonja maga után azt, hogy mi a létezés egy magasabb fokán vagyunk jelen.
 A fejlődés törvénye. „Bárhová is érsz, ott van a helyed”. A lelki növekedést és fejlődést a folyamatos változás jelenti. Nem a környezetünkön, hanem saját magunkon kell változtatnunk. A legnagyobb ajándék, amit kaphatunk az a mi belső világunk, és egyben az egyetlen dolog, amit igazán irányítani tudunk. Ha a lelkünk mélyén megváltozunk, az életünk azon az úton fog tovább haladni, amelyet mi kialakítottunk.
 A felelősség törvénye. Akárhányszor rossz dolog történik életemben, azt jelenti, valahol velem (bennem) is probléma van. Ami minket körülvesz, az minket tükröz, és mi tükrözzük azt, ami körülöttünk van. Ez az Univerzális Igazság – vállalnunk kell a felelősséget azért, ami életünkben történik.
 Az összefüggés törvénye. Még ha jelentéktelennek és értelmetlennek is tűnik egy-két tettünk, mégis valamiféle jelentéssel bír, mert az Univerzumban minden összefüggésben van. Minden egyes lépés egy másikhoz vezet, ami még tovább visz. Az első lépés és a negyedik is pont ugyanolyan fontosságú, mint az utolsó, mert mindre szükség volt a végső cél eléréséhez. Múlt, jelen, jövő – mind kapcsolatban vannak.
 A koncentráció törvénye. Egy időben nem lehet két dologra gondolni. Mikor a lelki értékeinkre összpontosítunk, lehetetlen ezzel szimultán olyan alacsony töltetű gondolatoknak megjelenniük, mint a harag, a düh vagy az irigység.
 A nagylelkűség törvénye. Ha valamit igaznak gondolsz, akkor egyszer majd be is kell azt bizonyítanod, a te sajátos módodon. Ez az a pillanat, mikor gyakorlatba kell ültetnünk mindazt, amit tanultunk.
 Az itt és most törvénye. Ha mindig a múlttal foglalkozunk, nem tudunk teljességgel a jelenben lenni, az ITT és MOST pillanatát élni. Régi gondolatok és sablonok, régi álmok – nem engednek teret az új álmoknak, az új megtapasztalásoknak.
 A változás törvénye. A történelem mindaddig megismétli önmagát, ameddig nem tanuljuk meg a leckét, és ameddig rá nem jövünk, hogy változtatnunk kell az útirányon.
 A türelem és jutalom törvénye. Az igazi boldogság akkor jön, ha azt csináljuk, amit igazán tennünk kell. Ha van türelmünk, és tudatában vagyunk annak, hogy amire vágyunk, az a megfelelő pillanatban fog megadatni nekünk.
 Az inspiráció törvénye. Azt kapod, amit adsz. Az általad átélt dolgok igazi értéke a belefektetett energia eredménye. Fontos, hogy milyen jelentőséggel ruházod fel az élményeidet. Amit szeretetből viszel életedbe, az az egész Univerzumot inspirálja.

Egyed Zsuzsanna

UI:

A NARCISZTIKUS MANIPULÁCIÓ 7 LEGGYAKORIBB MÓDJA
https://divany.hu/eletem/2019/03/21/narcisztikus-manipulacio/?utm_source=fac
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.30. 09:38  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ég – Föld – Menny – Szellemi tanítás - FelvezetésZita medium közlése

Aki igazán látni akar, láthat. "Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak.." mondja az Úr és imáját így kezdi: "mi Atyánk, ki a mennyekben vagy.." A menny egy egészen más világ. Még csak az éggel sem lehet közös nevezőre hozni. Sok minden van égen és földön, amit az ember hiába szeretne tudni, megismerni, képtelen arra.

Az ég zárt világ, ahová nem könnyű a bejutás. Nem azonos a láthatatlan világgal. A láthatatlan világnak egy magasabb részére kell eljutni, de itt a Földön kell az embernek helyet készíteni az életével, hogy annak törvényeivel, életmódjával ismerkedhessék és azokban az állapotokban, világokban boldog és megelégedett lehessen.

A Föld világa is zárt világ. Zárt világ azóta, mióta a Föld és az ahhoz hasonló anyagi világok, anyagi bolygók létrejöttek, mióta az első emberpár Istennel való szembeszegülése miatt lángpallóssal kiűzetett a paradicsomi világokból, amit úgy nevezhetünk, hogy ég. És az égnél még sokkal, de sokkal magasabb a mennyeknek világa, ahol a mi Atyánk, Istenünk él és uralkodik mindörökkön örökké. Akik buktak, csak lassú és fokozatos átalakulás és fejlődés révén juthatnak el ezekbe a magasabb világokba. A földön kell, kellene sok mindent megtanulnia a testbe öltözött embernek, hogy ezeket a világokat csak némileg is megismerje. Mert ami a földhöz tartozó világ, az az ember világa, de az asztrális és a mentális világ is hozzá tartozik -mert ő hozta létre gondolatai, érzési, akarati tendenciái révén- és mégsem ismeri ki ezekben a világokban magát.

Tehát, mint mondom, a magasabb régiók: az ég és a mennyeknek országa zárt terület az emberi lelkek előtt, de amit maguk hoztak létre, tehát az asztrális és mentális világ a földi, fizikai síkkal közvetlenül érintkezik. Azok, akik képesek behatolni oda és akik ezeknek az erőknek útját, módját, forgását, hatásait jó vagy rossz irányban észlelni képesek, azok onnan olyan erőket hozhatnak le, amelyek ott mindennaposak, de a földi világtól okkal és céllal elzárattak.

Sok téves, helytelen ismeret, helytelen tudás van a földön és a mentális világban. Mivel az ember a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az égi áldás és a föld átka között nem tud különbséget tenni, ezért gyakran a rosszhoz, az ellentéteshez kapcsolódik, azt támogatja, annak enged teret önmagában és azt hirdeti hangos szóval mások részére. Ezért azután ezek a tévedések, helytelenségek -nagyon sok esetben törvénytelenségek, bűnös dolgok- árasztják el a földi világot a jó helyett és az emberek többsége ezek szerint él. Ezen nagyon nehéz változtani, mert bár az ég -vagy így is mondhatom: a mennyeknek országa- mindig gondoskodott olyan emberlelkekről, akik azzal a küldetéssel születtek az égből, hogy a sötét pontokat, a homályos, ködös dolgokat feltisztítsák és megvilágositsák az emberek előtt, hogy tudják, miben higyjenek, mibe kapaszkodjanak, hogyan gondolkodjanak, milyen törvények szerint éljenek. De sokszor hallottátok tőlünk, hogy az emberek minden korban -a jelen korban is- jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Tehát nem hogy segítségére lettek volna az égből küldötteknek, hanem inkább gátúl szolgáltak a fény, a világosság, az ismeret, a tudás terjedésének és még nagyobb sötétséget és még nagyobb káoszt teremtettek.szemlézte: Bíró LaciA csatolt anyagok listája:

Ég – Föld – Menny – Szellemi tanítás

Az önmegtagadás harca az önmegvalósítással

A megnyilvánulatlan Isten egy belső mag

HANG - Egy özvegy édesanya részeges fia miatti bánata

Megszállotság, levédés, védő imák

Ősi gyökerek heted-hét országban

Pánikbetegség

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhesNPcDd3jgkQwcWxw

Innen letölthetőek külön a mai csatolmányokhttps://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw

A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában

Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár

Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhepohzVLjqZKl5D6Dw

Zita médium közlése – Az erkölcsi értékrend romlásáról 2019 majus 12

Letöltés a tárolóbólhttps://www.youtube.com/watch?v=7gN8WCYVik8

Kiáltó szó a pusztában - Amikor embertársadat bűneivel azonosítodhttps://www.youtube.com/watch?v=wZM3EE2c558

A magyarok szava élesebb mint a kétélű kard – Facsar Imre, Jakab Istvánhttps://www.youtube.com/watch?v=SUiYCAGKtbg

Wass Albert – A csodaszarvashttps://www.youtube.com/watch?v=sY6EWVQX-rc

Családot örökségbe – Romantikus filmhttps://www.youtube.com/watch?v=roETTNwjenU

Testvéri szeretet – Családi filmdráma
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron