Szellemtan

Kép
Karsay   2019.05.29. 08:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Beavatottak és szélhámosok
"A megkülönböztetés jógája magasabb rendű a cselekvés jógájánál." Bhagavad-gítá "A megkülönböztetés jógája" természetesen a szükséges kritikát jelenti, amelyhez még hozzá kell tenni az "Isteni Ének" egy másik fontos tételét: "Ha az igazságért a jogos küzdelmet nem veszed fel, elmulasztod Dharmádat, kötelességedet, elvész becsületed, a bűnbe jutsz." E könyv zárófejezetét fontos figyelmeztetésként nyújtom át olvasóimnak.
Beteg földünk gazdasági, ökológiai körülményei, bolygónk "rossz közérzete", nyugtalanító perspektívája, illetve annak hiánya – a tisztességes, értelmes kutatók, futurológusok, világunk felderítetlen titkait elismerő tudósok, filozófusok, művészek, pszichológusok mellett – felszínre hozta a csalók, öncsinálta próféták, a szorongó emberek hiszékenységét jó pénzért alaposan kihasználó sarlatánok tömegét is. Igyekszem pontosan megfogalmazni, mire figyeljenek, hogyan válasszák el a tiszta eszmék gyógyító Arkánumától a dudvát, a hamisat, a félrevezető, mérgező, önmagát valósnak feltüntető valótlant.
Önpusztító indulatoktól, gazdasági gondoktól terhes Földet hagyunk örökül gyermekeinknek. Félelmetes dolgok történnek velünk már ma és még nehezebb feladatokkal kell majd utódainknak megbirkózniuk az uránikusan gyorsuló időben, ijesztően hamar a hiteles statisztikák bizonysága alapján.
Nem engedhetjük meg sem magunknak, sem nekik, hogy összetévesszük a lelkiismeretlen csalót, a dogmatikus fantasztát, az ájtatos jelmezt viselő gyilkos gazságokat szent szavakba rejtő sarlatánt az igazi beavatottal, aki érti, szánja, szereti és akár élete feláldozásával is menteni próbálja embertársait. A sarlatánok története évezredek óta sötét árnyékként követi a szellemi fény történetét. Ez az árnyék a maga réveteg, fantomarányaiban, néha szinte hatalmasabbnak tűnik az Igazság ragyogásánál is, mivel a sarlatánok megszámlálhatatlanul sokan voltak mindig, s az Adeptusok igen kevesen. A sarlatánok a kirakatban ágáltak, síppal-dobbal árulva kétes portékájukat, az Adeptusok csendben, a háttérben maradtak valahol Indiában, Tibetben, bár Európában is felbukkant egy-egy a századok folyamán néhány történelmi pillanatra az alkimisták, hermetikus tudósok között; de legtöbbje névtelenül bocsátotta közre eredményeit. Ez teljesen érthető. Aki előtérbe lépett és a személyiségét hangsúlyozta, már nem volt Adeptus.
A sarlatánok ereje az emberek nagy többségének gyöngeségében, tudatlanságában, hiszékenységében és bálványépítő fanatizmusában rejlik. A sarlatán mindig a szellemi és erkölcsi igazság, a mágikus hatalom jelmezét ölti fel. Szavai nem sokban különböznek az Adeptusétól. Úgyszólván mindarra hivatkozik, amire ő. Szájából kenet, rejtélyes utalások ömlenek; s gyakran a szeretet zengő igéivel tereli híveit mágikus csapdákba, anyagi csődbe, vagy lelki összeomlásba.
Napjainkat a Vízöntő-korszak uralja, a mérhetetlen szenvedés és halál misztériumának véres színjátéka után, amelynek mindannyian főszereplői voltunk. Még égetőbbé váltak a transzcendens kérdések, mint valaha. A matéria uralma megingott. Ami biztosnak, áthatolhatatlannak, gőgös bázisnak tűnt, köddé vált egyszerre. S a lelki talajvesztettség érzetét, a borzalmak tépte sebeket nem enyhítheti semmiféle materiális ígéret. Az ember a pusztulás meztelen arcába nézett. Kedvesei a szeme előtt haltak kínhalált. Javait elvesztette. Becsvágya, emberi méltósága semmivé lett. Ezen a benső csődön, névtelen szorongáson és támpont nélkül való bizonytalanságon nem segíthet már a bölcsőtől a sírig terjedő sorsának esetleges anyagi lefedezése, a remény, hogy az emberi hús, a fizikum, amely a szeme előtt zúzódott össze törékeny cserépedényként – a jövőben majd kedvezőbb feltételek közé kerül.
Nem. Itt másról van szó. Egy lázító titokról, óriási ellentmondásról: arról, hogy miért született? Miért szenved? Miért tekint önmaga rejtélyes fókuszából a mérhetetlen messzeségbe, magasságba, mélységbe, ha a gondolatai, vágyai, szomjúsága teljében meg kell halnia?
Ezekre a kérdésekre felelnek ugyan az ősi kinyilatkoztatások, vallások, különféle filozófiai rendszerek, de különös törvény az, hogy hiába ömlik évezredek sokféle kútjából az egylényegű forrás, az emberben mindig csak egyetlen kút vize válik életelixírré, amelyet sajátosan az övének érez, s míg rá nem talál, mindaddig csak nyugtalan átutazó minden eszmében, vallásban, vagy tagadásban. Ez a törvény hajszolja ki a lelket a nyájból, hogy megjárja a hosszú, magányos utat a hiszékenységtől a kételkedésen, majd a tudáson át a teljes megismerésig, a külső vallástól a belső vallásig.
Minden olyan kísérlet fiaskóval végződött eddig, amely félelemkeltéssel, szuggesztióval, vagy erőszakkal meg akarta fosztani az embert isteni jogától, hogy az egyetlen igazságot a maga módján keresse meg. Az átmenet mulandó önmagunktól örök önmagunkig a veszélyek ideje, a nagy, ingoványos dzsungel: a sarlatán vadászterülete.
Minél félénkebb, megalkuvóbb, kényelmesebb egy ember, annál inkább behúzódik hierarchiák, vagy erősebb egyéniségek szárnyai alá, és zsibbadt jóérzéssel tűri, hogy szellemi táplálékát mások rágják elő neki. Azt gondolja: Isten messze, rajta kívül van, s a meredek, borzasztó út, amelyen a Messiás, a próféták és a szentek haladtak, gyenge embernek nem járható. Megkeresi tehát a széles, lassan emelkedő – ha ugyan emelkedő – szerpentinek pihenőkkel, szórakozásokkal, langyos lelki szendergésekkel tűzdelt ösvényét. E népes, önáltató zarándokúton a sarlatánoknak van a legnagyobb sikerük. Ők azok, akik készséggel leveszik jámbor áldozatuk válláról az erőfeszítés, a töprengés, a saját, transzcendens gondok terhét, s mint kitűnő összeköttetésekkel rendelkező mennyországi kijárók, biztosra ígérik a földi boldogság, s utána a halhatatlanság aktájának kedvező elintézését az illetékeseknél.
Cserébe mindössze hitet kívánnak. Minden átkos, bűnös kételytől mentes, feltétlen hitet. Magyarul: vakhitet. S a vakon hívők tömege minden vásári kikiáltó: zugjósnő, álpróféta, vadjógi, csodamédium, címbitorló grafológus, sötétszándékú tisztánlátó, önimádó szektaalapító és reklámmágus köré. Az itt bemutatott alakok persze egytől egyig ellentétei, szomorú paródiái a különféle spirituális irányok valódi képviselőinek, saját területük hűséges tolmácsainak, nagy gondolatok tehetséges és tisztességes előadóinak, akik ezalatt maguk szorgalmasan tanulnak, gyakorolnak, szerzett javaikat készségesen megosztják rászoruló, szomjazó útitársaikkal. Az Adeptusok és a sarlatánok, a végső magasság és a sötét mélység állomásai között e tanító tanítványok, személytelen, de aktív, áldozatkész szamaritánusok végzik a legszebb, legfontosabb munkát.
Ez a fejezet azért állítja kifejezetten a két végletet szembe egymással, mert a sarlatán sohasem úton lévőnek, törekvő, de még meg nem érkezett neofitának tünteti fel magát, hanem Adeptusnak. A spirituális eszme becsületes hirdetőinek, az igazi misztikusnak, jóginak, tisztánlátónak, inspiráltnak és karakterológusnak értékes szerepe és jelentősége tehát minden kétségen felül áll itt. Sőt.
Talán senkinek nincs annyi oka és joga rá, hogy ebben a zűrzavarban rendet teremtsen végre, mint éppen a komoly okkultistának. Nemcsak azért, mert ha kirobban egy botrány, lelepleznek egy csaló médiumot, vagy elképesztő szexuális és kriminális üzelmek közepette tetten érnek valami sarlatánt, az egész okkultizmust elmarasztalják miatta. Nem. Ez az ősi tudomány minden vihart, változást, minden támadást kibírt és túlél, mert szellemi tartalma igaz és örök értékű.
Emberek gyanútlan, jóhiszemű, egyre növekvő tömegéről, kérdező, szomjas, gazdátlan lelkekről van szó. Ezeket, amennyire lehet, kötelességünk megmenteni a lelkiismeretlen vagy tudatlan asztrálragadozóktól!
Kényes téma ez, tudom. Mesterséges köd takarja s rengeteg álszempont védi – de higgyék el, a tiszta, egészséges, igaz dolgok elbírják a legélesebb világosságot is. Az emberek általában hajlamosak rá, hogy összetévesszék az építő, szükséges kritikát a kegyeletsértéssel. Pedig Krisztus azt mondta: "...legyetek szelídek, mint a galamb és okosak, mint a kígyó". S a Bhagavad-gítá, a keleti bölcsesség ősi szent könyve arról beszél, hogy a megkülönböztetés jógája magasabb rendű a cselekvés jógájánál. Hogyan is lehetne másképp, amikor egyedül a megkülönböztetés, az elemzés, a mérlegelés határozhatja meg a cselekvés helyes irányát.
A végső léttitok megértéséhez már kétségtelenül valami kauzalitáson túl lévő, misztikus képesség szükséges, amelyet intuíciónak, vagy szintetikus látásnak nevezhetünk. De ez a mentális képesség, ez a transzcendens állapot túl van a logikán... nem pedig innen rajta, valahol a téveteg, homályos tudattalanban, az ösztönök alvilági mélyvízében.
Ebben a veszélyes érzelemingoványban, ahol a vallásos rajongás szenvedélybe, a szenvedély fanatizmusba, a fanatizmus a legvadabb indulatokba csap át gáttalanul – a kritika az a kontrollszerv, amely megvilágítja a szakadékokat, sötétben lapuló ösztöncsapdákat; nevet ad nekik, és ezzel leleplezi, megfékezi őket.

Szepes Mária

UI:

Fény derült a népirtásra: tényleg mérget permeteznek ránk a pilóták (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=Am2qjF9SPxQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Mq7
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.28. 08:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Popper Péter halála előtt nem sokkal ezt nyilatkozta:

"Ez az egész családprobléma nagyon nehéz história - mondta a professzor. - Régen mindig volt a közelben egy nagymama vagy egy nagybácsi, akinek a vállán el lehetett sírni az embernek a baját. Ma az emberek többségének rengeteget kell dolgoznia ahhoz, hogy az anyagi lecsúszást lassítsa, és nincs a közelben senki. Jön tehát az a modell, hogy kívülről kell segítséget kérni, amiben én nem hiszek.
A klinikán, ahol dolgoztam, az egyik doktornő egyszer körbevezetett, és azt mondta, hogy az ott fekvő gyermekek többségének csak az a baja, hogy cirókahiánya van, azért vannak ott, mert nem kapnak elég odafigyelést és törődést. És ezt nem csak a gyerekekről lehet elmondani. Azt gondolom, hogy baj van az emberi kapcsolatokkal. Annyi kompromisszumot hoz valaki élete során, annyifelé kell alkalmazkodnia, hogy otthon már nem akar, viszont enélkül meg nem lehet együtt élni, így fel is borulnak a kapcsolatok. Nálunk a házasságok fele tönkremegy, elválnak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az emberek szeretnének újra hinni benne, meg is próbálják megint, újraházasodnak, de nem megy, mert ahhoz sok lemondás kell.
Mert végül is mi a szeretet? Az, hogy a másik ember jó érzése, öröme fontosabb nekem, mint a sajátom. Vagyis az ő öröme nekem is öröm. Ez a dolog lényege, de ez nagyon könnyen sérül. Sikerre nevelünk, de arra nem, hogy kudarcok is jönnek az életben. Ez utóbbiakat rettenetes traumaként élik meg az emberek. Mérei Ferenc, a neves pszichológus szerint a sikeres élet titka nagyon egyszerű: nem kell mindig jól járni. El kell fogadni, hogy vannak a vereségeknek, a bukásoknak, az életnek olyan szempontjai is, amelyeket az ember csak akkor láthat meg, miután kiütötték, és a földön fekszik.
Assisi Szent Ferenc imája így szól: >Uram, te tudod, hogy nem az a fontos, hogy engem szeressenek, hanem az, hogy én szeressek. Nem az a fontos, hogy engem megértsenek, hanem az, hogy én megértsek.< Ez ellen nagyon sokan berzenkednek. Persze fontos, hogy kapjon is az ember, de a legfontosabb az, hogy adni tudjon, és elfogadni helyzeteket. Ahol elvárások vannak, az már valamiféle >üzlet<. Ha valaki csak akkor tud adni, ha ő is kap, abból nem sül ki jó dolog."


UI:

Várunk. és közben szépen... lassan eltelik az Életünk..
https://egyenesben.com/hu/gondolatok/varunk-es-koezben-szepen-lassan-eltelik-az-eletuenk
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.27. 06:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szellemmagvak

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 15

A földbe elvetett mag élete csak akkor kezdődik számotokra, amikor a növény a földből kibúvik, szárba szökken, törzset hajt, leveleket és virágokat hoz és gyümölcsöt terem. Nem látjátok azonban a gyümölcs magvában szintén bezárt titkot, az abba elrejtett elkövetkezendő nemzedék életét, mivel ez előttetek elrejtve nyilatkozik meg. Ha igazán megértenétek és láthatnátok, hogy milyen hatalmas erő van ebben elrejtve Istentől, s hogy a kicsiny magból hogyan kezd az élet kisarjadni, imádattal borulnátok le az Isten nagysága előtt.
Mindezek között a csodák között ti emberek süketen és vakon éltek, mindez nem foglalkoztatja a tudatotokat. De mindezek a kérdések rendkívül szoros összefüggésben állnak a ti magatok életével. A táplálkozás révén ti is növényi és állati anyagokat vesztek magatokhoz, amelyek éppen a ti életetek által nyernek újabb minősítést az életnek felfelé való rotációja folyamán.
Az ember a földön váló puszta megjelenésével áldásává, vagy ha nem üti meg a föld fejlődésének szintjét, átkává válhat és lealacsonyító tényezőjévé a föld erőinek és állapotainak. Magától értetődik tehát ebből kifolyólag az is, hogy akik a földön alacsony rendű elvek szerint éltek és cselekedtek, magukkal viszik mindazokat a megfertőzött anyaglelkeket, amelyekkel ők táplálkoztak, és amely elemeket ők minősítettek.
Példának hozom föl a lélegzést. A levegő is természeti anyag, a benne élő emberszellem az ő lelkének, az ő szellemének színeivel és az ő egyéniségének bélyegével impregnálja. Mindazok az ódok és fluidok, amelyeket így a földi világból, a természet erőiből, a levegőből a szférába magával visz, képezik körülötte azokat az anyagerőket, amelyek az ő szellemének járulékaiként hozzája fognak tartozni. Ezeket a szellem nemcsak magával viszi, hanem feladatul is kapja ezeknek az erőknek fokról-fokra váló fejlesztését és a haladás útján való felemelését.
Ha mélyen elgondolkodtok, be kell látnotok, hogy az maga is Istennek nagy kegyelmi ajándéka, hogy az emberszellem nem teremthet magas rendűt, állandót, mert ha nem volna a változás törvénye, akkor megvalósulna az örök kárhozat. Ezek az elvek, amelyek az elfordult értelem, vagyis az Istentől való eltávolodás folytán jöttek létre, törvénybe vannak zárva. Nem a szellemek, hanem ezek az elvek vannak törvénybe zárva. A szellem ezeknek a törvényeknek urává nem lehet, csak akkor, ha már e törvényeknek minden egyes fokozatán és fázisán felülemelkedett; aminek azonban föléje emelkedni nem tudott, annak ő nem ura, hanem az uralkodik őfelette.
Az anyagi világ a szellemek megsűrűsödött fluidjainak külső formája. Ezeket az elveket Isten törvénye tartja össze és kormányozza és mindent a maga helyére állít, hogy a káoszból rendezett világ legyen. Csak amikor a fluidok már rendezve vannak ez által a törvény által, akkor kelhetnek ki a fluidokban bezárt szellemmagvak, és indulhatnak csírázásnak, még pedig legelőször a földben, mert az ő anyagaik és erőik ott vannak és amikor a földből az élők világa, a föld flórája és faunája kibontakozott, csak akkor van itt az ideje, hogy a szellemmag is emberi megjelenésével itt a világban életet nyerhessen.
Megjegyzés: A tanító szellem ebben a részben elmondja, hogy az élet megjelenése abban a változatos formavilágban, ahogyan mi is tapasztaljuk, már az anyagi világ káosz állapotából rendezett állapotba hozása előtt létezett szellemi magok formájában. Ez azt jelenti, hogy létezik az akashában egy szellemvilági raktára a szellemmagoknak, melyek közül az isteni rendező elv azokat a formákat hozza a fizikai életbe, amelyekre éppen szükség van. Tehát felejtsük el azokat a tévhiteket, hogy az idegenek telepítették volna a különböző életformákat a Föld felszinére. Ez az elképzelés a szellemi tudás hiányából fakadt. Könnyű belátni mekkora tévedés, ha arra gondolunk, hogy legelőször melyik civilizáció alkotta és ültette el az első cseresznyemagot. Ez maga a tyúk-tojás paradoxon.
Burkoltan mondja, de kikövetkeztethető, hogy a szellemmagok be kell járják az egész növényi és állati fejlődés útját, míg megjelenhet az emberi életforma, amely önmagában hordja a fejlődés összes további lehetőségét, amelynek földi csúcsa a krisztusi tudat kifejlődése az emberben.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.26. 09:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A férfi és a nő kapcsolata a fejlődésben
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 14

Ha a férfi csak a nála alacsonyabb fokú női szellemekkel volna kapcsolatban, sohasem tudna feljebb emelkedni. A férfi ösztönszerűen érzi ezt, azért úgyszólván két életet él, kétféle törekvése éli ki magát benne.. Az egyik a felfelé való törekvés, amellyel az ő felfelé haladásának eszközét: a feleséget, az anyát tisztának és szeplőtlennek igyekszik megőrizni, és egy másik törekvés: az ő érzékiségének felelősség nélkül való kielégítése, amivel a bűnbe, a sárba igyekszik lenyomni a nőt. Aki pedig éppolyan hozzátartozója, mint az anyja, felesége, vagy leánya (itt az ágyasokra, szeretőkre, kitartottakra vagy kurtizánokra utal).
Ebből a tévedésből a férfinak ki kell gyógyulnia. Fel kell ismernie a legutolsó nőben is az anyát, a féleséget és az ő leánygyermekét. Azért a nőt meg kell becsülni, mert nem tudhatja egyik férfi sem, hogy az, akit alantas szenvedélyének eszközéül tekint, nem éppen az Ő lelkének hozzátartozó mása-e (nem a duálja-e)? És jaj annak a férfiléleknek, akinek a lelke másik fele a posványban van, mert nem tud addig felemelkedni, ameddig az a női lélek a posványban jól érzi magát. (Mivel az ilyen fejlődésben elmaradt nőt a férfi duálja képtelen felemelni, ezért a saját szférájában be kell várja míg a női fele utoléri.)
Ameddig a férfi nem becsüli meg a nőt, és az ő jó és hozzá hű feleségét és nem neveli tisztaságra a leányát, addig az ő részére mindig nehezebb és nehezebb a jóban, az igazban való kifejlődés és érzéseinek kifinomodása. Mert a nő az, akin keresztül jobb és tisztább erőkre tud szert tenni.
A paráznaság a sátán vegykonyhája. Mivelhogy olyan nagy a romlottság az emberek között, azért minden legkisebb jót, minden lekisebb igazat, amit az ember a földön észlel, hálával kell fogadni. Mert ha az ember valami jónak, valami igaznak és világosságnak ellenáll, vagy hatásaiban valamiképp meggátol: a Szentlélek elleni bűnt követi el. Ez az a bűn, amit nem lehet megbocsátani, amelyet nem lehet eltörölni, amelyet nem lehet lemosni a lélekről, hanem az ilyet csak nagy szenvedések, nehéz megpróbáltatások, és súlyos ütközések árán lehet a léleknek megismernie s belőle a jót a maga számára kivonnia.
Szükségképpen szenvednie kell az embernek ezekért, mert a szenvedések által olvad le az emberi lélekről a salak, az a homály, amely az értelmét és érzelmeit vastag kéreggel födi be. Itt van a szenvedésnek célszerű és okszerű volta. A tévedés és a bűn olyan, mint a dudva, amely az ember lelkének természetét, a lényeget, az egyéniséget nem engedi kibontakozni. Egészen addig törvényes a szenvedés, ameddig a lélek meg nem tisztult tévelygéseinek homályától.
A földön Krisztus eszméje a leggyorsabb oldó- és bontószere a karma törvényének, vagyis okozati törvénynek. Akik ebben élnek és ebben munkálkodnak, azok szükségképpen olyan szenvedésekben is részesülnek, amelyek nekik nem járnak ki, vagyis olyan életekbe, olyan körülmények közé is kell kerülniük, amelyek számukra nem törvényszerűek, de hitük próbájaképpen és különös kegyelemképpen részesülnek azokban. Ezek a szellemek egy-egy ilyen élettel óriási nagyot lendülnek előre.

Szemlézte: Bíró László..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.25. 09:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szenvedések szerepe a testetöltések során

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 13

A vasárnapi testöltésben a természettörvény a szellemet olyan testtel ruházza fel, és olyan körülmények, és állapotok közé helyezi, hogy ekkor mind a jó, mind a rossz tulajdonságai egész terjedelmükben megnyilatkozhatnak. Az ilyenekre azt mondjátok, hogy a sors dédelgetett kedvencei. Az ilyen életek nyújtotta előnyökkel a fejletlen lelkek nagyrészben visszaélnek, és ezek után az életek után szoktak bekövetkezni a nehéz, vezeklő életek. Itt van a szerepe a szenvedésnek, hogy az mint gátló hatalom a lélek lehúzó fejletlen részének hatásait megakadályozza s egyúttal a lélek fejlettebb részei is valamennyire elnyomva legyenek.


Mikor az ilyen nehéz életek ott állnak a szellem előtt, a szellem fél az ilyen jövőtől s a benne rejlő lehetőségektől, különösen a fejletlen szellem, aki egyáltalában nincs tudatában, hogy mivel kell majd megküzdenie, mert ha tudná, semmi körülmények közt sem lenne képes a testöltés törvényébe belekapcsolódni. Mi lenne a nagy zsarnokokkal, akik visszaéltek a hatalmukkal, ha látnák a rájuk következő szenvedéseket; vagy a gazdagokkal, akiknek gazdagságukkal a lelki szegénységet kellett volna megszerezniük és látnák a nagy nyomort, amely rájuk következik?

Kell tehát lennie egy útbaigazító és rendező törvénynek, és ebben a törvényben kell működniük olyan szellemeknek, akik az ő megszerzett hitükkel lámpásokat hordoznak a tévelygő csoportok előtt, hogy őket a világosság útjára vezessék. Ezeket a szellemeket úgy hívjátok ti magatok is, hogy misszió-szellemek. Mindenkinek, aki az igazságot megismerte kötelessége, hogy ezt az igazságot a nála szegényebbekkel közölje. Azért minden léleknek, aki ebben a munkában részt akar venni, azaz haladni akar, különböző küldetéseket kell vállalnia úgy a szellemvilágban, mint a földön, hogy ő is ismét magasabb és nagyobb világossághoz jusson.

A szenvedéseknek tehát akkor van helyük és idejük, amikor a lélek a jóban megpróbáltatott és a rossz győzött. Ilyenkor a szenvedés a rossz egy részét fölemészti, a megmaradó rossz pedig leülepszik a lélek fenekén és a jóra való törekvés marad a felszínen. Nem mindenki azért szenved a földön, mintha az ő régebben elkövetett bűnei és gazságai ütnének vissza.
Vannak kisebb küldetésben lévő ember-lelkek is, akik másoknak szánt szenvedéseket és gyötrelmeket viselnek el. Sok az olyan női szellem, akik küldetésben munkát vállalnak e világon, ezek viszik az emberiség sorsát előre. Az ilyen nők azok a megtisztító edények, akik által a férfi-szellemek világosságot és szeretetet nyernek.

Megjegyzés: A szellem és a lélek alaptermészetben androgün, azaz kétnemű, még akkor is, ha a duál-egységban az adó vagy az elfogadó felet képviseli, hiszen nemiség csak a testetöltésben van. A testetöltések során mindkét duálfél alaposan ki kell ismerje mind a két nemi szerepet, úgy a nőét mint a férfiét. Természetesen a női duéálfél többször vállal női szerepet mint férfit és fordítva a férfi esetében. A testetöltések megtanulnivalója és feladatai szabják meg, hogy melyik nem szerepét játszva hatékonyabb és eredményesebb a tanulás és tapasztalás.

A szellemvilági létben a földhöz kötöttebb alsó szférákban az elmúlt élet nemisége még él egy darabig a szellem tudatában, de egy idő után elveszti a jelentőségét, hisz a szellem előbb-utóbb rájön, hogy ő több mint egy férfi vagy egy nő, mert ő mindkettő, bármelyik szerepet eljátszhatja az életjátékaiban.

A női duálfél az ő magasabb befogadó természeténél fogva könnyebben változik és gyorsabban fejlődik mint a férfi duálfele, ezért általában megelőzi a féri duálpárját. Ekkor lehetőséget kap, hogy segítsen neki kiemelkedni egy posványból vagy csapdából. Leszülthet a közelébe mint anya, testvér, családtag vagy barát és jótékonyan befolyásolja, hogy megváltozzon, észretérjen és igyekezzen behozni a fejlődésbeli hátrányát duálfelével szemben. Szóval a férfi sorsa valóban a nő, mert az önmaga fejétől, a nő segítsége nélkül képtelen lenne a felemekedésre.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.24. 06:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

6.rész


Testvéreim, nem kell nagy matematikusnak lenni ahhoz, hogy az ember megértse: amikor gazdasági vagy pénzügyi érdekközösségek jönnek létre, akkor ezekben a zárt közösségekben néhány ember kezén felgyülemlik az anyagi értékek jelentős része, a többségnek pedig nem marad semmi.

Tehát ebben az esetben már nem csak a mindennapi kenyérről van szó, hanem arról, hogy hatalmasabb akar lenni a földi világban mindenkinél. A testi ember egy olyan világrendet akar építeni, amelyben nála van a hatalom, ő az, aki ha kell erőszakkal is végrehajttatja az akaratát. Akik így cselekszenek, azok nagyon messze estek az alázatosságtól. Azok nem érzik át jelentéktelenségüket, kicsinységüket, azt, hogy mennyire az égi hatalomra, az isteni hatalmasságra vannak rászorulva.
Azonban akármennyit gyűjt magának az ember, akármit képzel valaki magáról, egyik pillanatról a másikra elveszítheti a kegyelemből kapott talentumait, értelmi képességét, a tehetségét, anyagi javait, elveszítheti az egészségét, magát az életét is, mert aki a Földre született, annak egyszer meg is kell halnia. Van, akiknél a halálhoz vezető út kemény, éles kövekkel van kikövezve, van, akiknél az egyik pillanatról a másikra következik be. Bárhogy is jut valaki a haldoklás fázisaiba, a halál pillanatáig elérkezni nem könnyű.

Sokan már itt testben megszenvednek mindazért, ahogyan éltek, amit életük folyamán véghezvittek, megengedtek maguknak, ahogy éreztek, gondolkodtak, vagy ha itt nem szenvedtek, odaát mindezért biztosan utolérik őket a szenvedések. Aki így élt, az odaát homályban, ködben, sőt nem egyszer sötétségben él mindaddig, amíg valaki az isteni akarat szerint fényt, világosságot nem gyújt a számára.

A földi világban is Krisztus a világ világossága. Krisztus eszméje, igéje, a szeretettörvény, az igazságtörvénye az, ami a valóságnak megfelelően világítja meg a mennybe vezető utat. Ma azonban az emberi erőszakosság és hitetlenség letakarja ezt a világosságot, az ember bűneivel egyre nagyobb sötétséget hoz létre.

Az ember az ismereteinek a nagy részét a látáson keresztül szerzi meg. A vak embernek ezáltal sokkal kevesebbről van tudomása, mert nem látja, ami körülötte történik. Nem tud eligazodni, nem tudja, hogy két lépéssel előbbre milyen akadályba ütközik.
A szellemileg vakok sem látják a világ Világosságát; a szellemileg vak ember, mint a vakondok, csak a földet látja, az az ő otthona. A magasság világait nemcsak nem látják, sőt tagadják is, mert úgy gondolják, amit vaksi szemeikkel nem látnak, az nem létezik, holott ezer és ezer dolog van a földi világban, amire a tudomány már rájött, hogy bár nem látható, nem szagolható, nem tapintható, nem hallható, és mégis van, mégis létezik.
Minden a láthatatlanból indul ki. A láthatatlan szellem használja a testet, mint eszközt a cselekvésre. Ez a láthatatlan szellem indítja a látható embert a jó cselekedetekre, az irgalmasságra, a mások megsegítésére és mindenre, ami Istentől való. De ez a láthatatlan én indítja őt gyilkosságokra, háborúságokra is, hogy elvegye mások testi életét, amelyre minden egyes embernek, aki a Földre született, éppen olyan nagy szüksége van a megtérés érdekében, mint néki.

Vége a közlésnek


UI:

Erre már 25 éve rájöttem és egy másik tanító barátom is, a gabonakörök ábrái megegyeznek ezekkel az ábrákkal, sőt a szellemi tanításokban lévő "túlvilági" tanítók által lerajzol ábrákkal is, ami a könyveinkben benne van!

Szakrális geometria
http://titokterminal.com/szakralis-geometria-bizonyitekok-az-intelligens-tervezesre-a-vilagon-mindenhol-megtalalhato-felismerheto/?fbclid=IwAR01je1Ux5bCj4fbM-JkU4TtY_nDAtBoJlMJKrl7RqRtiVgHiW8DFtvgMKM


Hubble kamerája
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/a-hubble-kameraja-tobb-mint-4-honapig.html?fbclid=IwAR0KABjTmsgSCIGH_hXREw1ClVmxUeyXl8S4ZYghSSoN7YMSSKCO5_seN6o
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.23. 06:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az isteni igazság misztériuma – Szellemi tanítás - Felvezetés

Az „Igazság" kérlelhetetlen szentség
…Az igazság egy, amit semmiképpen nem lehet megváltoztatni. Ez a kérlelhetetlenség és változhatatlanság a vétkező lélek előtt teljesen hozzáférhetetlenné teszi az igazságot, mert az igazság szentség, és Isten tulajdonságai közé tartozik. Nem lehet valami jó, boldogító, helyes és harmonikus, csak ha igaz. Az igazságnak betöltése tehát az első és fő szükségesség ahhoz, hogy a lélek önmagában önmagát, t.i. a szellemet feltalálhassa. Ameddig a lélek önmagában önmagát fel nem találja, addig egyáltalában tájékozatlanul áll a világmindenségben, mert csakis az nyújthat neki valami tájékozódást ebben a szétkuszált, és helytelen irányban haladó természetes világban, ha önmagában megtalálja az isteni szikrát, és önmagában fel tudja találni Isten tulajdonságait.
Miután azonban az emberi lélek itt a földön annyira bukott, olyan mélyen aláesett, hogy az abszolút igazságról még csak fogálma sem lehet: ennélfogva az igazságot sem önmagában, sem a körülötte lévő világban feltalálni nem képes, mert ez az egész világ bűnnel és gyarlósággal van tele.
Minden időben a tévelygések voltak azoknak az eszméknek a rugói, amelyekkel a világot a szenvedésekből, fájdalmakból kivezetni igyekeztek. Így tehát, mivel a földi ember az igazságot nem ismerheti, abból egyáltalában ki sem indulhat; így nem indulhat el az ő gondolkozásában az Abszolút felé az igazság útján, mert az az igazság, amit a földi ember fel tud fogni, meg tud érteni, mindenkor ütközésekbe, fájdalmakba és széthullásokba vezeti őt.

Az igazi megtérés értelmezése
Ha azonban az ember megtért, és a lelkét már át- meg átitatta Isten kegyelme, annyira, hogy gonoszat még akkor sem cselekszik, ha az a gonosz ütközéseket hozott is létre az ő életében: akkor az ütközések által az ő lelkéből nemes és tiszta érzés, igazságszeretet és engesztelés hull szét a világba. Amikor teljesen megtért és át tudja ezeket gondolni, és ami a fő, át tudja érezni, és nem félelemből cselekszi a jót, nem a félelem tartja vissza a hamisságtól, hanem a lelkének igaz érzése, a lelkében kifejlődött szeretet vezeti őt: akkor már az isteni Lélek nyilatkozik meg benne.
Tehát nem a cselekedetekben áll az igazi megtérés, hanem az érzésben; mert a cselekedet még lehet utánzat is, de az érzést nem lehet utánozni, annak igazinak, tisztának, isteni eredetűnek kell lennie. Ezt az isteni eredetű igazságot Krisztus adta az emberiségnek, és Általa lett ismertté az Ige. Ő adta a világnak a megoldást, hogy nem a külsőben, hanem csak a bensőben igazulhat meg az ember; nem a cselekedetek emelik őt fel, hanem az érzések, amelyekkel a cselekedeteket véghezvitte. Számtalanszor rámutatott Krisztus az igazi jó cselekedetekre, a lélekből jött jóra, amely nem keresi az emberektől nyerhető dicsőséget, hanem annak örül, ha az igazságnak és a szeretetnek érvényesülését szolgálhatta. Amikor valakinek az életében ez az érzés, ez a titkosan érzett jó megnyilatkozik, abban az Isten Lelke van, és az az Isten Lelkének részesévé válva cselekszi az igaz jót, s akkor ő az igazságnak valóban közvetítője.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Az isteni igazság misztériuma – Szellemi tanítás
A segítségnyujtás határai
HANG - Csalódott vagyok a tanfolyamok után
Korunk üléseiről - Egy médium beszamolója
Végzetes megszállottság
Vedd észre
Moloch, a halál és a pokol szelleme

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhep0geQPORNo2nBAdQ
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhecr9Jd-GyFCQwp65g
Zita médium közlése – A fehér és a fekete mágiáról – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=2ndCrnXqMbA
Pr. Dr. Pap Lajos - A Mag népének életfeladata és küldetése

https://www.youtube.com/watch?v=v15OsFzOFLk
Kocsis István – A Szent Korona tan és Mátyás király

https://www..youtube.com/watch?v=DeonvXY-HVg
Kiáltó szó a pusztában – Minél tovább bámuljuk a világot,
annál később látjuk meg a mennyet

https://www.youtube.com/watch?v=TbRZ9Hw5B84
Almási Kitti - A kedvesség vonzóvá tesz

https://www.youtube.com/watch?v=fHcwDyioEe0
Hallgass a szívedre – Romanikus filmdráma

https://www.youtube.com/watch?v=T4lBKm0a-_U&t=6s
Carol karácsonya – Misztikus karácsonyi film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.22. 07:41  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

Találtam egy nagyon jó mediális közlést, de pár dolgot magyarázatként hozzátennék a könnyebb megértéshez.5. rész

Háromezer évvel ezelőtt, vagyis ezer esztendővel a mi Urunk Jézus Krisztus Földre jövetele előtt, a világ ismét nagy sötétségbe és mélységbe zuhant. Ekkor hangozhatott el az Úr szava: „az én gondolataim nem olyanok, mint a ti gondolataitok.”

Isten üdvterve más, mint ahogy azt az ember elképzeli. Hol dörgedelmesen, hol csendben, lágyszavúan, alig hallhatóan, de az isteni szózat mindenkor elhangzott az ember megmentése érdekében. Krisztus Urunk ennél tovább ment, bűnbocsánatot hirdetett azoknak, akik megtérnek, sőt azt is mondta, hogyha megtérnek bűneikről említés többé nem lészen. Ez természetesen a mi Atyánk, Istenünk üzenete a megtérő bűnösöknek.

A világmindenségben Isten minden egyes bukott teremtményének fenn van tartva az eredeti helye, amíg azok az idegenben vesztegelnek, és üres helyüket mennyei Atyánk a könnyeivel áztatja. Mindent elkövet, hogy az ember meghallja és megértse a megtérésnek szükségességét.

Saját megjegyzés:

Jézus megjelenésekor, illetve már előtte 1000 évvel nagyon mélyre süllyedt a világ. A Mennyi Atya már látta, hogy innentől kezdve vége a normális fejlődési ciklusnak, most már a visszaesés fázisába kerültünk.
Jézus lejött segíteni akinek még lehet, és segítséget, megoldást is adni, segítségként elküldte a Szent Szellemek (Szentlélek), az egyszer elbukott, de megtisztult és visszatért szellemek sokasága, akik tudják mindre a megoldást a gyakorlatból.

Innentől kezdve már rajtuk múlik minden, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy sodródunk a fizikai síkba belemélyedt "tömeggel", mely pillanatnyilag élvezi az élet felkínált örömeit, vagy választunk egy lemondással teli kicsit rögös életet, a fizikai síkot csak a fejlődéshez használva. Ez a keskeny Út, itt megvetnek minket, kihasználnak, átnéznek rajtunk, gúnyolódás tárgya vagyunk, de mi tudjuk, hogy a szeretet töretlen, nem részlehajló, és kitartó.
Gyümölcsét nem a látható világban hozza meg sok esetben, és ez a kitartó HIT és Tudás.

Sajnos azt is el kell mondani, hogy most a "maradék" akik nem mentek el mélyebbre süllyedtek, mint a Jézus előtt ezer évvel élt emberiség, bár azt is meg kell említeni, hogy akkor már akik most itt vagyunk nagy részünk mindenki már akkor is élt.....

folyt.köv…

UI:

Okos és szép lelki nyomorékok társadalma
http://hasznaldfel.hu/2018/05/okos-es-szep-lelki-nyomorekok-tarsadalma.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.21. 06:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.


4. rész


Ezért volt és ezért van ma is, hogy az emberek által "csinált" forradalmak, elgondolások, elvek, társadalmi felépítések előbb utóbb mind összedőlnek, mint a kártyavár. Ezért van az, hogy egy-egy hatalmas birodalom, ha fent is áll ötven, száz, százötven, vagy akár még ötszáz évig is, amikor annak erkölcsi tartóoszlopai leomlanak, akkor az a birodalom kártyavárként omlik össze. Emellett a birodalmak a hatalmukat mindenkor fegyverekkel szerezték és fegyverekkel, katonasággal, katonai légiókkal tartották, illetve tartják fent ma is. Márpedig aki fegyvert fog, fegyver által vész el.
Tehát embertestvéreim, minden ember kivétel nélkül jól gondolja meg, hogy életében és életével mit cselekszik. Épít-e vagy rombol? Építi-e lelkében és környezetében Istennek országát, mint ahogy tette és teszi azt ma is Keresztelő János, vagy pedig rombol, a bűnnek és szomorú következményeinek ezáltal egyre nagyobb teret ad és biztosít?
Nem lehet más a sorsa sem az eltévelyedett egyénnek, sem a tömegléleknek, sem a tömeglélek hátán vezetéshez jutott embereknek, mint a pusztulás. Mert sok minden található az életben, amiben nincs az isteni lényeg, ezért lényegtelen, és vannak az életben kevésbé lényeges és halálos komolyan lényeges dolgok.
Az embernek elsősorban ezt kell felismernie az életében, és ha felismeri, akkor azt egész életével, érzéseivel, gondolataival, és ha szükséges, anyagi javaival is támogatnia kell. Ha az ember ezt elmulasztja testvéreim, annyi az élete, mint a fűszálé. Ma van, holnap nincs. Ma zöldell, holnap el-szárad és kemencébe vettetik. Ennyi.
Mondják az emberek, hogy politika, gazdaság, társadalom, vagy a tudomány szempontjából valaki ezt meg azt tette le a társadalom asztalára. Nos, ezek mind itt maradnak a földi világban, mert ideát nem azt kérik számon tőle, hogy mit tett emberi nevének, tehát nem isteni nevének felemelésére, hogy hírnévre szert téve figyeljenek rá, hajbókoljanak előtte és elismeréssel adózzanak neki.
Nem ez a lényeg! Még csak nem is az, hogy külső szerint milyen talentumokkal rendelkezik valaki, mert a földi ember talentumainak legnagyobb részét ingyen kegyelemből, ajándékként kapja Istentől, hogy ezeken a talentumokon szellemi értékeket, szellemi javakat szerezzen magának. Azért adatik, hogy akik a környezetében élnek, akik életét látják, netán nagyítóval vizsgálják, azok minél kevesebb kivetnivalót találjanak benne.
Éppen ezért lenne ma is szüksége a világnak olyan vezetőkre, mint akiket papkirályok néven ismertek, azaz olyan vezetőkre, akiknek élete erkölcsi alapokon nyugszik, akik ismerik a valóságot, az igazságot, és ez az igazság szabaddá teszi őket.
Mert az a fajta emberies hazugságokkal, tévelygésekkel, tévedésekkel megkevert „igazság”, amely arra indítja az embert, hogy azt tartsa szem előtt, kinek a kegyei révén juthat jobb pozícióba, tehet szert minél több anyagi értékre: az nem teszi szabaddá, hisz pont azok az elvárások kötik őt gúzsba, amit elvárnak tőle azok, akiktől ezekbe az előnyökbe részesült.

folyt.köv..

UI:

Porig égett a templom, de a bibliáknak semmi baja nem lett
https://24.hu/kulfold/2019/03/05/tuz-templom-biblia/?fbclid=IwAR2hkULg_93_uW

10 megtanulandó Bibliai vers
http://www.nicelife.hu/cikkek/bizodalom/10bibliavers.php?fbclid=IwAR3CZAGlpYus148cAaz9D-nbMfV5B8u8vaOcaGYHIlyiUTF1na52p5uJAnk
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.20. 01:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A hit ereje felbecsülhetetlen

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 12

Az emberi test telve van hibákkal, nyavalyákkal, betegségekkel, szenvedésekkel, fájdalmakkal, holott az embernek Istentől adott állapota az egészség. A szenvedés a lélek nevelő-eszköze. A mai ember értelmi fejlettsége révén hatványozottan haladhatna előre a jóban, de ugyanannyit is süllyedhet vissza a rosszban. Ezért történik meg az, hogy értelmileg magasra fejlett emberi szellemek a mélységbe zuhannak alá és elveszítve fejlettségük összes előnyeit, nagy tompultságba merülnek. Olyannak kell tehát lennie az emberi léleknek, hogy benne a tudás ne haladja felül az erkölcsi erőt. Ezért az alázatosság az emberi lélek legfőbb erénye, míg a gőg a leggonoszabb hibája, mert a gőgös lélek nem elfogadó, tehát elzárja maga előtt a fejlődés útját.
A hat munkálkodással teli élet után bekövetkezik a hetedik élet, amely a számmisztika szerint kiengesztelést és kiegyenlítést jelent. Ez a vasárnapi testetöltés ideje, amikor kibontakozhat a lélekben minden jó eredmény, amit elért az előbbi hat testetöltés során. A Kegyelem céllal adja meg az ember szellemnek ezt a lehetőséget. Bár kissebb feladatai és próbatételei vannak az élete során, de a hit erényének megszerzése a fő cél. Szóval amennyire könyű, annyira felelősségteljes ez az inkarnáció. Amennyit emelkedhet, annyit is bukhat a lélek, ha nem végzi el a feladatát.
A hetedik életében a hat munkálkodó évében megszerzett természeti erőket magához vonzza, s akkor olyan éteri testtel ruházza, őt fel a Gondviselés, amelyben ezek a megszerzett képességek tökéletesen kidomborodhatnak. Ebben az állapotban igen nagy esélyei vannak az ember szellemnek mind felfelé, mind lefelé. Ebben az életében pihenhet is. Próbái vannak ugyan ekkor is, de azok könyűek a képességeikhet mérten.
Hatásaiban kiszámíthatatlan a hit eredménye. A hittel párosult alázatosság jóakarattal és nemes törekvésekkel nagyon sokat lendít az ember lelki sorsán. Nem mindenki azért szenved, mintha az neki bizonyos bűn folytán járna, hanem azért, hogy megismerjen olyan dolgokat, amelyekre a később következendő eshetőségekben szüksége lesz (az eljövendő életek buktató kísértéseivel szemben). A szenvedések képezik azt a kemény héjat a mag körül, amely arra szolgál, hogy ne jusson a maghoz könnyű szerrel hozzá az ellentét szelleme, hogy a mag tisztán maradhasson.
A hit ereje felbecsülhetetlen. A hit mindennél nagyobb kincs s azért ezt egyedül Isten adhatja. A hit erejével hegyeket lehet megmozdítani és kiemelni a helyükből, azaz az emberi lélek lehetetlennek látszó dolgokat képes a hit erejével véghezvinni, mert a hittel Isten Lelkéhez tapad az ember, Isten pedig mindent megtehet, még a lehetetlennek látszó dolgot is. A hitnek erejével mindazt megvalósíthatja a lélek, ami a végzetben mint lehetőség és eshetőség áll. S ha rendületlenül hisz és hitét Isten akaratába kapcsolja bele, keresztülgázolhat minden akadályon, amely karmatikusan áll előtte, és csodát művelhet önmagán. Hit nélkül azonban a legkisebbre sem képes, hit nélkül a végzet labdájává válik.
Az imádsággal óriási nagy dolgokat lehet cselekedni a gondolati világban, vagyis a mentális síkon. A mentálisban bekövetkezett dolgok alakítják át az asztrálvilág dolgait úgy, hogy a mentál-síkon erőteljesen kitervezett dolog az asztrálsíkon mint befejezett tény áll, s ugyanúgy az asztrálvilágban befejezett dolog az anyagi világban feltétlenül bekövetkezik kissebb-nagyobb késéssel.
Így az imádsággal az ember önmaga és a mások sorsát irányíthatja. Az imádság erő, amelyet a hit ad neki; a hit pedig hatalmas, nagy dolog, amely megmozgatja és megingatja a nála kisebb erővel megépített mentál- és asztrál-dolgokat. A gondolat és érzés: erő. Azok a gondolatok, amelyeket a mentális síkon teremtettetek, ott tovább élnek, s így a nagyobb lelki hatások, vagyis azok, amelyek az Isten törvényeibe mélyebben kapcsolódnak bele, ledöntik a kisebb erőhatásokat. A földön csak azért nem érvényesül a jó minden körülmények között az ember kívánsága dacára, mert az embereknek kicsiny a hitük.
Az erős hitű egy életben nemcsak egy, hanem két, sőt három élet munkáját is elvégezheti a megszületés és meghalás nehéz törvényeinek elkerülésével. Mert „Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen”. Isten nem gyönyörködik a szenvedésben és kínlódásban, mert a szeretet Istene nem érezhet örömöt ezek fölött, hanem igenis örömöt érez a megtért lelkek törekvésein, örömöt érez a megpróbált lelkek hűségén és kitartásán. Nem okvetlenül szükséges tehát, hogy az ember mind a hat életét leélje, hogy a vasárnapi testöltéshez eljusson, hanem ami hét periódusra van beosztva, azt megrövidítheti. Ilyen esetben gondviselő kezek megnyitják a lelkének olyan részeit, amelyek az előbbi periódusban még nem voltak nyitva s eléje mehet új próbáinak, vagy élvezheti azt a pihenést, amit neki a Kegyelem nyújt.
Megjegyzés: A törekedő és tudatosan fejlődni szándékozó lélek, mivel a kirótt életfeladatok általában nem nehezek, sokkal hamarább letudhatja, mint tervezve voltak, ezért őrangyala kérhet újabb feladatokat, melyeket elvileg egy következő inkarnációban kellene elvégeznie. Megnyitja a lélek megfelelő részeit, átíródik a további életútja és sorsvonala, kap még életerőt és tudatában sincs talán annak, hogy meglévő testében már egy másik életet él.
Vannak rendkivüli helyzetek, amikor a szellemvilág bizonyos testeket felhasznál hasonló célokra. Mondjuk, van egy személy, aki még aránylag fiatalon elvégezte a sorsfeladatát és vissza kell térnie a szellemvilágba, de lehet olyan személy is, aki rossz útra tért és teljesen elszúrta az életfeladatát és ezért kiragadják a földi életből, hogy ne bukhasson mélyebbre. Mivel a fizikai test még erős és egészséges, ezért nem vetik el, hanem egy várakozó szellem foglalja el a helyét a távózónak úgy, hogy a test elvágott életfonál végét bekötik az új lélekhez. Leggyakoribb balesetek, kómák esetén az ilyen eset és nyilvánvaló memóriavesztéssel jár. Ekkor szokták mondani, hogy olyan ez az ember mintha kicserélték volna. Egészen más a természete mint a régi "gazdának", más az érdeklődési köre, a hajlamai, képességei és másképp folytatja az életét, más úton jár mint a régi. Ez nyilvánvaló, hisz más lélek, más életfeladattal.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.19. 05:36  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek hét különböző természete

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 11


Az emberi test a lélek utánzata, vagy mondhatnók vetülete. A szellem Istenhez hasonlít, ahogyan meg van írva: „teremtette a saját hasonlatosságára”. A szellemnek tehát formája nincsen; a szellem hajlamainak megfelelő forma a lélek. Amikor a lélek már alakot ölt a szépben nyilatkozik meg a harmónia, a szellemnek az Istentől való eltávolodása folytán a lélek mindinkább durvul, a formaképzés eltávolodik a széptől, s az általa kivetített hatás eltávolodik a jótól. Így a lefelé süllyedés minden fokozatán megvan a szenvedés, a fájdalom érzése.
A léleknek az a vágya, hogy harmonikus legyen azért a legalsó fokon is vágyik a szép, a jó, a boldogító után, s akkor a természetelleneshez fordul. Így:
1- A szerelem érzékiséggé válik,
2 - Az alázatosság gőggé, makacssággá, hiúsággá, ellenállássá fajul,
3 - Az idealizmus materializmussá durvul,
4 - Az önszeretet önzéssé válik,
5 - A reménység kétségbeeséssé, levertséggé válik,
6 - A hit, az Istenbe vetett bizalom, amely a lelket összekapcsolja Istennel, tagadássá, hazugsággá torzul és
7 - A szeretet gyűlöletté fajul.
Ez a hét oldala van a léleknek s ezen a hét oldalon süllyed, vagy emelkedik. S mivel hétféle lelkierői vannak, hétféle természet képezi benne az „egyet”. Így hétféle törekvése van az embernek s ennek a hétféle törekvésnek felfelé, vagy lefelé irányuló tendenciája mutatja meg az ember, illetőleg a lélek fokozatát.
Ez volt a fentről való lebukás képe, most a felemelkedés folyamatára térek át. Az Istennek erkölcsi parancsolatai a lélek különböző természeteire külön-külön vannak megszabva.
1 - Az érzékiség lebonyolítására szerezte Isten a házasságot a földön.
2 - A gőg gyógyszere az alázatosság.
3-4 - A testiség és önzés gyógyszerei a szenvedések és a lemondás. A helyes önszeretet helyett az önzés lett rajta úrrá, ami a testiséggel mintegy duális egészet képez. Ez a kétféle bűn teszi önzővé az embert, ebből az önzésből születtek meg: a bírvágy, a kapzsiság, az erőszakosság, az irigység, a fösvénység, a telhetetlenség és az elégedet-lenség. Ennek a kettős bűnnek másik fele pedig: a testiség, a pompák, kényelemszeretet, ínyencség, falánkság, tobzódás, részegeskedés, restség; továbbá mindenféle olyan bűn, amely a testnek kedves és kívánatos.
5 - A kétségbeesés gyógyszere a kitartás és a türelem.
6 - A tagadás és babona ellenszere: az Istenbe vetett hit.
7 - A gyűlölet ellenszere a szeretet, a megbocsátás, az áldozat, irgalmasság, könyörületesség, részvét és a szánalom.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.18. 00:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A vasárnapi testetöltések

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 10

A szellemtanban minden a hetes szám szerint igazodik, így a testetöltések is. A vezeklő és munkálkodó testetöltések sorban kinyítják a lélek zárt burkának egy-egy részét és a szellem gyertyafénye mind jobban bevilágíthatja a lelket. Mire a szellem a testöltések során a munkáshetet leéli, akkorra a sötét szoba bizonyos mértékig világosabbá lett. Most következik a pihenő élete, a vasárnapja, amelyben az átvilágított és megszerzett képességek mind nyitva vannak a szellem számára. Utána következik ismét a lemerülés a hat hétköznapi testöltésbe, hogy a lélek homályát még jobban átvilágítsa, s mikor ennek a sorozatnak is a végére ér, ismét vasárnapi, pihenő inkarnációt kap. Mikor a szellem így a meghomályosodott léleknek minden képességét átvilágította, akkor felszabadul a testöltés kötelezettsége alól.
Csak amikor a lélek az Isten törvényében kiképezi magát, s megtanulja ennek feláldozni a maga egyéni, ellentétes természetét, akkor nyilvánul meg előtte a kívánatos magasabb rendű lét lehetősége, t. i. a szellemvilági életének a rögzítése iránti vágy. Mindaddig alá kell szállnia a szellemnek az anyagi létbe, ameddig a lelkének egyes részei nincsenek egyöntetűen átvilágítva.
A ti lelketek már meglehetősen komplikált szerkezetű, mivel benne már sok rész van nyitva. A komplikáltság abból ered, hogy a lélek egyes részeken nagy fájdalmakat szenvedett, ahol a léleknek rossz irányú kinövései lenyirbálódtak. Ez pedig nem megy szenvedések nélkül. S amíg a lélek ezeket szenvedi, addig a szellemnek nagyon-nagyon kell vigyáznia, hogy mellette a lélek a másik oldalról a helyes és jó irányt kövesse. Tehát a törvény a léleknek mindig azt a részét nyitja meg egy-egy testöltés számára, amelyet megnyitni a legszükségesebb. A léleknek azok a latens, pihenő részei, amelyek éppen a jelenvaló életben nem nyilvánulhatnak meg, mégis éreztetik a hatásukat legalábbis a hajlandóságokban, a vágyakban, az ösztönzésekben.
A lélek fejletlenebb természete szerinti állapotában kialakul a földi én. Az ember, önmagában csak ezt a földi ént ismeri, és nem ismeri az ő benső énjét, mert nem is tud róla. Azonban akiknek erős benső énjük van, sok lelkiismereti furdalást szenvednek, mert a külső én a külső világhoz akar alkalmazkodni, a benső én pedig a nagy egyetemes isteni törvénnyel akar harmóniában lenni.
A halállal ez a két féle én lassanként összeolvad, és a szellem sorra kidobálja a földi énből vett, de neki nem tetsző és általa el nem ismert jókat és igazakat, amelyek nem állják meg a helyüket abban a világban, amelyben ő él. Azokkal az igazságokkal, amelyek tiszták, ragyogók, valódiak, azokat magába építi. Minden egyes kibontakozott lelki tulajdonság egy-egy sugárral, egy-egy csövecskével köti össze a lelket az isteni igazsággal, a Szentlélekkel.


Megjegyzés: A vasárnapi testetöltés olyan mint nálunk a pihenő nap. A léleknek már úgy a kifejlődött pozitív mint a még fejletlen rossz tulajdonságai, megnyilvánulhatnak szabadon élete során. Az életfeladata könnyű, és aránylag tehermentes. Az ilyen emberek vonzóak, rokonszenvesek és mindenki szereti őket, mert jó barátok, házastársak és szülők. Olyan emberek, akiknek látszólag minden sikerül az életben. Nincsenek konfliktusaik, mindenük megvan, tehát semmiben nem nélkülöznek. Sok mindenre van hajlamuk és élnek is velük, ha jónak látják. Általános megbecsültségben élik le életüket.
Ha mondjuk valaki egyik előző életében remek órásmester volt, akkor ebben az életében, bár soha nem foglalkozott órákkal, ha a szükség úgy hozza, nincs az az óra, amit ne ismerne ki és nem javítaná meg. Hasonlóan, aki valaha zenész volt, tudta és szerette a zenét, ha most egy a régihez hasonló szeneszerszámot vesz a kezébe, rövid gyakorlás után tetszetősen kezd játszani rajta szabadon. Ezek az úgymond született hajlamok, de tudni kell, ahhoz, hogy valaki zseniális és virtuóz lehessen ebben az életében, ahhoz sok életen keresztül kellett felfejlődjön, hogy erre a szintre felemelkedhessen. Ez minden féle zsenialításra igaz, nincsenek kivételek.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.17. 06:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

Találtam egy nagyon jó mediális közlést, de pár dolgot magyarázatként hozzátennék a könnyebb megértéshez.


3. rész


Keresztelő János óriási munkát végzett azzal, amit cselekedett, amit hirdetett Krisztus földi világban való fellépése előtt, és végez ma is, mint szellem, az Úr második eljövetele előtt. Egyébként azért munkálkodik most is láthatatlanul a földi világban, mert a bűn elhatalmasodása miatt a kegyelem egyre inkább visszavonatik, és helyét ismét átveszi a törvény szelleme, a szemet szemért, fogat fogért törvény.

Ennek a törvénynek Ő volt földi testben a legnagyobb és leghatásosabb képviselője, és amikor munkáját, küldetését elvégezte, azt életével is megpecsételte, hisz Heródes a fejét vetette. Ez nem a teremtő Isten akarata volt, hanem ezt az emberi gonoszság tette vele. Sajnos a Földön a jók a rosszaktól, a jobbak pedig a jóktól mindig vesszőfutásnak vannak kitéve, mert még a jó sem képes felmérni a maga fokozatán a nála nagyobbak szellemi nagyságát, küldetését, és azt az isteni célt, aminek eléréséért az küzd. Így többnyire azokat juttatja bitófára, azokat juttatja máglyára, és veti alá mindennemű szenvedésnek, akik az isteni jónak megvalósításán fáradoznak.

Szükséges lenne, ha az ember nem is képes átlátni a küldetésben lévők feladatát, a jó eszközeinek, a jónak megvalósításáért és érvényesítéséért folytatott harcát és küzdelmét, hogy akkor legalább átlátva a maga bűneit, hibáit, gyengeségeit, bűnre hajló természetét, legyen annyira alázatos, hogy ne szigorú bírálattal és ítélettel legyen a jobbakkal szemben. Ne növelje az általuk hordozott amúgy is nehéz terhet, hanem inkább csökkentse annak súlyát azáltal, hogy segítségükre van, és így legalább időnként egy kis lélegzetvételhez juthassanak, mert ha az emberi gonoszság által rájuk rakott kereszt súlya alatt összeesnek, akkor jaj, akkor jaj e világnak! Akkor mindenen keresztül a világ fejedelme lesz az úr, amely nem épít, csak rombol, amely mindenen átgázol, hogy a hatalmat magához ragadja, és ha azt megszerezte, meg is tartsa.

Így és akkor egyre több valós keresztény lelkületű ember esik áldozatul, egyre több olyan lélek esik áldozatul, akik ugyan különböző vallásokhoz tartoznak, de lelkükben a jónak megvalósítása a szent cél. Mert minden vallás addig állhat fent, amíg valamit tartalmaz az isteni igazságból. Ugyanis, ha egy elv vagy elgondolása nem tartalmaz valamit az isteni igazságból, akkor annak, ha előbb nem, utóbb széthullás a vége.


saját megjegyzés:

ehhez az idézethez szeretnék hozzászólni kis magyarázattal:
"Sajnos a Földön a jók a rosszaktól, a jobbak pedig a jóktól mindig vesszőfutásnak vannak kitéve, mert még a jó sem képes felmérni a maga fokozatán a nála nagyobbak szellemi nagyságát, küldetését, és azt az isteni célt, aminek eléréséért az küzd"


Tanács a jóknak és a legjobbaknak:

"Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:
Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek.
Tegyetek meg és
tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek,
de tetteikben ne kövessétek őket,
mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt.
Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára,
de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta.
Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat.
Vendégségben szeretnek a főhelyekre
ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek
köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket.
Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok.
De atyának se hívjatok senkit a
földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei.
És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus.
Aki a legnagyobb köztetek,az legyen a többi szolgája.
Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és
aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.?"
Mt 23,1-12


UI:

Fekete pedagógia: ami egy életre megnyomorít
https://www.life.hu/csalad/20190228-fekete-pedagogia-mergezo-tanarok-ami-egy-eletre-megnyomorit.html?fbclid=IwAR3vAbLtTuAOwBIKQsCw9LWjTN9w6EZuzyE6Ho2sE_cityVQorMuWVhgxpU
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.16. 06:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek mint temető – Szellemi tanítás – Felvezetés

A jellem a lélek színe. A szín viszont csak akkor képes átütni, - ha már bizonyos rétegek lekoptak a lélekről, vagy bizonyos rétegek némileg átvilágíttattak vagy bizonyos rétegek felett a felsőbbrendű én már uralmat nyert. Végeredményben minden bukott teremtménynél, de legfőképpen az embernél a lélek egy temető. Talán ez a kifejezés számotokra kicsit furcsán hangzik, de csak ezt mondhatom: az emberi lélek egy temető, amiben már sok-sok minden van eltemetve. Van, - amit az isteni Gondviselés temetett el oda, hogy majd a megfelelő időben, és csakis kicsiny részekben a felszínre hozzon, de többnyire olyan dolgok vannak benne eltemetve, amivel az ember nem akart, vagy még ma sem akar foglalkozni. Mivel nem akar tudni róla, azért a lélek mélységeibe küldte vissza, és ott eltemette azokat, pedig a feltisztuláshoz, a megtisztuláshoz szükséges, ha előbb nem, akkor utóbb minden a felszínre kerüljön.
Olyan ez testvéreim, mint a tályog, amit bőrréteg fed, vagy mint egy csúnya gennyes seb, ami már bevarasodott, azonban alatta még fertőzött és gennyes. Ilyenkor válik szükségessé, hogy ezt a felső bevarasodott réteget az orvos eltávolítsa, és az alatta lévő rétegekből a gennyet, a gennyes váladékot kitisztítsa, mert csak így következhet be a gyógyulás. Hasonlóképpen az ember lelkében is előbb vagy utóbb mindennek a napvilágra, a felszínre kell kerülnie. Az ember lelki világa különben is titkos, és legtöbb esetben sötétséget tartalmaz. Mint tudjátok, a lélek a szellem ruhája, és egyben a szellem energia és erő tárháza, amit a szellem tisztán azért kapott, hogy ezzel az Istentől kapott tiszta erővel szabad akaratánál fogva megvalósíthassa azt a gondolatot, amit teremtéskor Isten belé helyezett, hogy a későbbiekben tökéletességét elérve hatalmas, csodálatos világok tárulhassanak ki előtte, és örök boldogságot élvezhessen. De a boldogság szinten tartása is energiát igényel.
A bukottak viszont ezt az energiát nem arra és nem úgy használták fel, amire azt a teremtés pillanatában kapták, hanem pont az ellenkezőjére. A teremtmény először boldog volt, hogy ilyen nagy mennyiségű energia áll a rendelkezésére, és szabad akaratával ezen energiákkal azt tesz, azt cselekedhet, és abba fektetheti, amibe akarja. Mind a gondolatok, mind az érzések, a vágyak és törekvések energiák.
A tiszta gondolat növeli, és egyre nagyobb mennyiségű felhasználható energiát hoz létre. Viszont, amikor nem az Isten akarata, nem Isten törvényei szerint fekteti be ezeket a csodálatos, tiszta energiákat, hanem a maga akarata szerinti elgondolásokba, akkor ezzel megkezdődik egy olyan folyamat, amelynek végkimenetelét, végeredményét végkövetkezményeit a kezdeti stádiumban a szellem fel sem képes mérni.
Amikor azonban a nem kívánatos eredményt tapasztalva eszmélni kezd, mert rájön, hogy valami nincs rendben és vizsgálni kezdi érzés-, gondolat- és vágyvilágát, hogy mi is történt, akkor még van lehetősége a megfordulásra, a helyes irányba való térésre, az aranyközépútra való visszatérésre. De ha ezt az önmaga túlértékelése miatt nem képes átlátni és felfogni, mert nagynak, sőt Istennek képzeli magát, akkor egyre inkább veszít erőiből, energiájából.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A lélek mint temető – Szellemi tanítás
Angyal kurzusok, extrém nézetek
Mit kell tudnunk a Kryon könyvekről?
HANG - Családi problémáim vannak
Jézus szavai a reinkarnacióról
Szerencsés csillagzat alatt született
Ur város feltárása
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhepn19TpEvX9x07KUA
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=t06B5ENAZj0
Balogh Béla - Minden titok nyitja a frekvencia – A gyógyítás új utjai

https://www.youtube.com/watch?v=hi_biM58mSM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hZkIFPU53UqSxXrgxs4cxMxPgD-wv6vq1elLYLfCovYyzN0BHbKp5HTs
Bagdy Emőke - A testi betegségel kelki okai

https://www.youtube.com/watch?v=UQ0-LPA0N94
Kiáltó szó a pusztába – Isten országa tibennetek van

https://www.youtube.com/watch?v=SyNnnrfV6zg&t=167s
A vitéz Hunyadi Jánosról

https://www.youtube.com/watch?v=F4ApaWE3rj8
Egy apró bökkenő – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=xkQkNfrGM1c
Szabad egy táncra – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.15. 07:34  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

Találtam egy nagyon jó mediális közlést, de pár dolgot magyarázatként hozzátennék a könnyebb megértéshez.


2. részlet

Akik akár az Úr eljövetele előtt, vagy Keresztelő János ideje alatt az erős felszólításokra magukba tekintettek és megtértek, azok Izrael népéből mind elmehettek innen. Visszamaradtak azok, akik nem hittek és csak külső szerint cselekedtek, és visszamaradtak a megtéretlen pogány népek is.

E két csoporthoz tartozók számára vált szükségessé, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus eljöjjön, a bűn által megfertőzött erőkből magára vegyen, azokat megtisztítsa, majd küldetésének befejezése után, mennybemenetelekor visszaadja ezeket a megtisztított erőket oda, ahonnan azokat magára vette. Azt akarta elérni ezzel az Úr, hogy a bűn által fertőzött bűnös anyagi és fél anyagi világokon is új, tiszta erőtartályok jöjjenek létre, amelyek a bukottakat a megtérésükben segítik elő.

saját megjegyzés:

Jézus amikor megjelent a fizikai síkon végig kellett járni az asztrálsíkot ahol hét komoly réteg van.

Az első 3 szférából kötelező a testetöltés, sőt Jézus leszületéséig a 3 szféra után az átmenet le volt zárva, nagyon kevesen tudtak átmenni, a sötét erő nagy erővel lezárta.
Jézusnak is végig kellet járni a szférákat, és ahogy jött le megtisztította, és elvetette a szeretet magvait is, ugyanúgy bevilágította a Fénnyel.

nagyon fontos, hogy lejövetelével megnyílt a hármas lezárt szféra kapuja, és aki méltó rá, és elérte a megfelelő spirituális szintet átmehetett a negyedik szférába, ami a "menny előcsarnoka"...

Szerencsére Jézus előtt is sokan ráébredtek, hogy rossz útra tévedtek, és a s"szenvedtető karma" ráébresztette erre őket, és el tudtak menni a fizikai síkról...

folyt. köv...

UI:

Ilyen hatással van az imádság a vérre
https://metropolita.hu/2019/01/ilyen-hatassal-van-az-imadsag-a-verre-a-kiserlet-ami-mindenkit-igencsak-meglepett/

Csendes gyilkosok
http://hasznaldfel.hu/2016/10/csendes-gyilkosok.html?fbclid=IwAR2KNbI4I7b5ne
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron