Szellemtan

Kép
Karsay   2019.07.27. 02:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lét három alapfogalma

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 40

Tulajdonképpen csak három alapfogalom van: szellem, erő, anyag. Ezek azonban fejlődési fokozatok szerint változnak, és ezek a fokozatok adják a sokféleséget úgy, hogy az egyes nevek csak a fokozatokat, elért eredményeket jelölnek.. A szellemet nem lehet sem megfogni, sem látni, mert az nem érzékelhető. A szellem megjelenési alakja az önmagából kibocsátott erő. Az erő pedig a szellemmel együtt, amely már gondolatot és érzést sugároz kifelé: világosság; ez a legtisztább megjelenési forma. A szellem fokozatát az az irány árulja el, amely irányban a szellem ténykedik és mozog. A szellem és az erő együttvéve munkálja ki önmagából a harmadik megjelenési formát, az anyagot.
A lélek nem más, mint az élet. Lélek és élet egy fogalom. Ahol élet van, ott mozgás van, ott valamely irányban való ténykedés van; ahol pedig már ténykedés és mozgás van, ott mindenkor fel kell tételezni a láthatatlant, a szellemet; itt bármiféle fokozatban, bármiféle rétegben, de a szellemnek jelen kell lennie. Itt még nem beszélek egyéni szellemről. A szellem, miután teremtőereje van, maga körül gondolatokat, érzéseket, vetítéseket hoz létre és ezek minősége határozza meg a szintjét.
A szellem isteni szikra; ennek a lényegét hiába kutatja az ember, mert ebbe behatolni nem képes. A szellem titok, mint maga az Isten, és vele együtt titok a léleknek, az életnek a lényege is. A szellem olyan mélység, amelyet kiszámítani, megmérni semmiféle számtörvénynyel nem lehet. A szellem az életnek kifogyhatatlan forrása, azért végtelen. Istenen kívül nincs semmi, ami van, az mind Istenben van. Így valami van, a létező, a van, mind Istentől való és az élettel együtt ismét Istenbe tér vissza.
Isten mindegyikünket Önmagából egy gondolattal, egy érzéssel, egy céllal küldött ki a létezésbe.. Ameddig el nem értük, addig nem vagyunk tökéletesek. És amikor tökéletesekké lettünk, Istenhez hasonlóvá váltunk. Amilyen mértékben megtelíti magát az Istentől jövő világossággal, olyan mértékben nagyobbodnak, mélyülnek és válnak tökéletesebbekké szellemi és lelki képességei, és ezzel teremti meg a maga világát, a maga környezetét.
Hogy megérthessétek ezt a folyamatot, azért vagytok itt a földön. Azt látjátok, hogy a földi természet és környezet mint tükörkép azt mutatja meg, hogy ezek a megromlott erők hogyan fogamzanak meg és testet öltve hogyan tükrözik vissza azt, hogy milyen fokozaton állnak azok a szellemek, akik ezeket létrehozták. Ez a látható és érzékelhető világ is a láthatatlanban gyökerezik.
Megjegyzés: Ez a hármasság képezi létünk alapigazságát és minden más igazság erre épül, ami azt jelenti, hogy a teremtett világunk rendje mint egy tökéletes fractál, (karfiol forma) analógiák szerint épül, bokrosodik és növekszik, de soha nem lépi át az analógikus (hasonszerűségek) számtörvényét és korlátait. Ennek az igazságnak, az analógiák törvényének az elfogadása nekünk, keresőknek óriási lehetőséget nyújt, mondhatni az egyedüli lehetősséget, hogy az analógiák vonalán elindulva, azaz a karfiol pici kis felületi bigyójából, eljuthassunk az igazság építményének mind magasabb szintjeiig, figyelemben tartva, hogy minden mindennel összefügg. Erre megkaptuk az isteni sémát a “Szellem, erő, anyagban”. Ezt követve értelmünkkel juthatunk el magunkig, illetve fordítva.
A kereső, aki az analógiákat nem veszi figyelembe, az bedől az emberi okoskodásoknak és folyton tévelyeg, forgolódik maga körül és nem látja a fáktól az erdőt.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.26. 05:19  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Iriszke - Lucia lélekcsere


Farczády Gerő vegyészmérnök Írisz nevű, tizenhat éves gimnazista lánya egyik reggel felébredve, a szüleit, testvéreit nem ismerte meg és a család számára ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. Az édesanya szerint a lány mély álomból ébredt, kiugrott az ágyból és elakart szaladni. Idegen nyelven Madridról beszélt, bizonyos Pedrót emlegetett, az anyját szenyórának, (úrnőnek) nevezte, magáról pedig azt állította, hogy Luciának hívják és szolgáló. (újsághír) Egy kezdő riporter, Ráthonyi János bukkant 1935-ben Budapesten e máig megmagyarázhatatlan történetre. Rátonyi másodszor is felkereste a családot. Magával vitte a spanyol követség titkárnőjét és a Budapesten szereplő Busch Cirkusz egyik spanyol artistáját. A spanyol vendégek szerint Írisz-Lucia olyan tökéletes kiejtéssel beszélt spanyolul, hogy ezt itt, Budapesten nem tanulhatta volna meg. Az is kiderült, hogy a lány úgy ismerte Madrid utcáit, tereit, piacait, mintha ott élt volna. A lány átlényegülése alaposan megváltoztatta Farczády Gerő mérnök családjának életét. Szolgálóként dolgozott a szülei házában, spanyol ételeket főzött, spanyol dalokat, tácokat adott elő. A család közben az egyik szerzetes rokon segítségével, - aki sok latin eredetű nyelvet ismert - egyre több érdekességet tudott meg a lány "madridi életéről". Ezek szerint Lucia Altarez de Salvio a neve, negyvenéves korában, 1933 augusztusában tüdőbajban halt meg Madridban és most "ébredt fel" Budapesten. A férje napszámosként kereste a kenyerét, ő pedig tizennégy gyermeket hozott a világra. Írisz-Lucia nehézkes, gyakorlatlan, szálkás betűkkel írta le a nevét. A lány korábbi írásával törvényszéki írásszakértő hasonlította össze, elemezte a spanyol szöveget és megállapította, hogy a kézírás teljesen elütő, más jellemű, megfáradt, iskolázatlan nő produktuma. A lány "elfelejtette" a magyar nyelvet. Ha magyarul szóltak hozzá, értetlenül bámult, gesztusokkal jelezte, hogy nem érti, amit mondanak neki. A riporter az első találkozáskor megpróbálta leleplezni a lányt. Amikor az anya kiment a szobából és kettesben maradt a lánnyal, olyan ocsmány és durva kifejezéseket vágott Írisz fejéhez, hogy azok hallatán, az apácáknál nevelkedett lány rögtön elpirul és felháborodik. Írisz azonban ártatlan, csodálkozó szemmel nézett a riporterre. A különböző hatóságok szakemberei, - törvényszéki elmeszakértők, pszichiáterek - igyekeztek választ kapni Írisz-Lucia hihetetlen átváltozására, azonban vizsgálódásaik eredménytelenek maradtak. Akadtak, akik a skizofrénia rejtélyes esetének tartották a lány történetét. A spanyol ügyvivő felkérte a budapesti főkapitányságot, derítsen fényt a bonyodalmas ügyre, mert ha a lány valóban spanyol állampolgár, tartózkodási engedélyt kell kérni a számára. A vizsgálat nem járt eredménnyel. Az Est madridi tudósítója jelentette, hogy számos Alvarez és Altarez család van spanyol fővárosban, de mivel nincs bejelentkezési kötelezettség, lehetetlen megtalálni Lucia madridi családját. Egyébként Írisz-Lucia Magyarországon élte le életét, sokáig tervezőintézetben műszaki rajzolóként dolgozott, családtagjai, köztük unokái, nagy-nagy szeretettel vették körül. Közeli rokonai szerint még idős korában is idegen kiejtéssel beszélt magyarul, törte "egykori anyanyelvét".

https://www.youtube.com/watch?v=4P18uylGFSc&feature=share
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.25. 05:47  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Krisztus a megváltó – Szellemi tanítás - Felvezetés

Az én Atyámnak, Istenemnek nevében köszöntelek benneteket testvéreim. Mindenki okkal, céllal és feladattal születik e világra. Az Úr úgy mondja: „az én Atyám házában sok hajlékok vannak”. Az Atya házában ezeknek a hajlékoknak lakói vannak, és hogy ki, melyik égitestnek, melyik világnak a lakója, annak is oka van.
Az Írás szerint „innen oda és onnan ide nem jöhettek”, mert mindent a teremtmény fejlettsége szab meg; fejlettségi állapota szerint lesznek lehetőségei. A magas világokba semmi szenny és semmi tisztátalan be nem mehet, mert az ott káoszt teremtene és lehúzná a tiszta világok színvonalát.
Az Atya hajlékaiban a szellemek részére a lehetőségeket az szabja meg, hogy milyen az ő lelki állapotuk, milyen elvek, eszmék és elgondolások szerint élik életüket; mennyi bennük a szeretet és milyen mértékben él bennük a szándék Isten akaratának teljesítésére. Ilyen alapon, akik a Földre kerülnek, azok az ellentét világába kerülnek.
A Föld nem az igazság és nem a szeretet világa. A Föld az önzés, a gonoszság és a bűn világa. A Földön nem Isten, hanem az ellentét akarata érvényesül, ahol az igazságot újra és újra arcul ütik, megalázzák, száműzik és az igazság képviselőivel ugyanezt cselekszik, tehát a Földön többnyire olyan bűnös lelkületű egyének öltenek testet, akiknek a lelkében a hazugság, az ellentétes gondolatok és vágyak húzódnak meg.
Mivel ezeket a lelkeket a bűnös természetük a földi világba száműzte, azért szükségessé vált, hogy a magasabb világokból, magasabb szellemi fokozatról jöjjenek olyanok, akik valami szebbre, jobbra tanítják meg a bukott világok, így a Föld lakóit is. Mert ha ez nem történnék meg, akkor jó példa hiányában nem lenne kiút a Föld nehéz állapotaiból, akkor a Föld lakói minden egyes születéssel újra csak az ellentétes elveket ismerhetnék meg, így a fejlődés el lenne zárva előlük.
Ezért Isten szeretete és kegyelme időnként magasabb rendű és rangú szellemeket küld a Földre az itt lakók megsegítésére és irányítására. Az átlagember, a tömeglélek a maga bűnei miatt jön ide, hogy itt a lehetőségek világában levetkőzze azokat. A lehetőségek alatt azt értem, hogy itt lehetősége van a jót is észrevenni, megtanulhatja a különbségtételt a jó és a rossz között és a szabad akaratával elhagyhatja a rosszat és a jó mellé állhat.
Abban van a földi élet lehetősége, hogy a lélek nem a hasonlókkal van egy szférába zárva, hanem a Földön minden fajta, rendű és rangú szellemmel találkozhatnak; még olyan magas fokozatúval is, mint a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk, hogy ezáltal az isteni Jót megismerhesse és magáévá tehesse.
Tehát az átlagember a bűneitől való szabadulás miatt jön ide és nem azért, hogy vezekeljen. Az elkövetett bűnöket nem lehet levezekelni, mert a lélek az első bukás óta annyi bűnt követett el, hogy nincs annyi idő, ami elegendő lenne azok levezeklésére. Tehát a cél nem a vezeklés, a cél nem a rideg karma.Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Krisztus a megváltó – Szellemi tanítás
Aggódó gondolataink hatásai
HANG – Elhagytak
Váradi Tibor_A tudati lélek fejlesztése
Az Isten akarata
Mi a cél és a feladat?
Párhuzamos világok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhewPuwyEdVNvLbVkbg
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg7hdN6roUvj3PV4bJw?e=gWx5ze
Gizi medium közlése_Ezoteriak 10 – Számunkra Krisztus az isteni igazság közvetítője
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=EuyKXgW2s7M
https://www.youtube.com/watch?v=jwF1BqB6VRg
Aradi Éva – Magyar – Hun kapcsolat 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=y48hNFX3kgc
Kronovizor - Időgép a Vatikánban_Aranyi László előadása

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGg8xwTGu-uzuDHDNpaA
Válogatott klasszikus muzsika – Letöltési lehetőség a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=Ch0E7SvcrbE
Kitervelt románc – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=LW_j2102DC4
A múlt árnyéka – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.24. 05:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
TALÁLKOZÁS A SZELLEMVILÁGGAL
Az alábbiakban sorozatot kezdünk egy ún. "szenvedő" lélek médiumi úton történő jelentkezéseiről. Bár itt az induláskor, bizonyos értelemben valóban szenvedőről van szó, mégis jelezzük, - amit már többször is mondtunk - hogy a szenvedő kifejezést eddig csak azért használtuk, mert így honosodott meg a szellemtani irodalom kezdetén. Sokkal helyesebb a köztes léti lélek kifejezés, hisz a szellemi síkon földi értelmezésű szenvedés (valamint tér, idő, hely) nem létezik, ott csak munkálkodó állapot van. Ennek igazát jól ábrázolja ki ez a sorozat.
SZ: Köztesléti Szellem, KV: Körvezető

SZ: Nem jön a megváltó halál!
KV: Köszöntelek szeretettel.
SZ: Hah, beszóltál az ablakon?
KV: Nem, nem az ablakon szóltam be, hanem egy kis közösségben köszöntünk téged sok szeretettel. Ne szomorkodj, túl vagy már azon, amit most mondtál.
SZ: Halálra éheztetnek. Ha jól figyelem, több mint egy hete se étel, se ital, majdnem, hogy a saját kezemet rágom. Valami kis maradék volt itt, néhány csepp a korsó alján, de már az sincs.
KV: Engedd meg, hogy mielőtt tovább mennénk, megnyugtassalak, hogy ez már elmúlt, túl vagy rajta, de ezt mindjárt megbeszéljük.
SZ: Szenvedek!
KV: Megértelek, de nem kell már tovább szenvedned, meg fogod érteni, hogy miért. Mondd, hogy szólíthatlak?
SZ: Borbála.
KV: Kedves Borbála, hol éltél?
SZ: Hogy most hol vagyok, már nem is tudom, de én... Csesztvén.
KV: Tudsz egy évszámot, vagy időszakot mondani?
SZ: 1680, de én már nem tudok semmit.
KV: Köszönöm, ez elégséges is. Az 1680-as évekre emlékszel, Csesztve és Borbála.
SZ: Nem tudtok segíteni valamiben?
KV: De igen, pontosan azért vagyunk együtt, hogy segítsünk rajtad.
SZ: Meg fog bomlani az agyam, már meg is bomlott. Nem tudok már gondolkozni se, annyit szenvedek.
KV: Nem Borbála, ez már csak az emlékeidben van így, túl vagy ezen a nehézségen. Emlékszel, hogy kezdted a találkozásunkat, mi volt az első mondatod?
SZ: Hogy nem tudok meghalni és szabadulni ettől a fájdalomtól.
KV: Így kérdeztem: hol éltél, és te azt mondtad: mikor jön már a megváltó halál.
SZ: Ott éltem, de ez már nem élet, ami ebben a börtönben van. Már nem is ütnek, nem is vernek, nem is kiabálnak az ablakon át mindenféle csúfságot rám, hogy boszorkány, meg ilyesmit.
KV: Meg tudod mondani, hogy miért zártak be? Mert, hogy azt kiabálják neked, hogy boszorkány, meg az évszámból, nagyon sok mindenre gondolhatunk, de szeretném, ha ezt te mondanád meg nekünk.
SZ: Egy úri házban éltem én, mint afféle megbecsült belső cseléd. Gyönyörűen tudok hímezni, és nagyon sok hasznomat vehették. Képzeljétek, tudok írni, olvasni! Ezt mind annak az orvosnak köszönhetem, aki annál az úri háznál szolgált, és az én történetemmel nagyon szoros összefüggésben van. Asszonyom nagyon megbecsült engem, néha az ő imádságos könyvéből is felolvastatott velem. Jobban szerettem nem hangosan, hanem csak úgy magamba, de az ő könyveihez ritkábban férhettem hozzá. Erre az orvosra sokszor azt mondták, hogy varázsló, de nem mertek ellene tenni semmit, mert az úréknak volt egy fia, nagyon beteg, annak mindenféle baja volt. Egyik betegségből kigyógyult, a másikba belement. Arra az orvosra, akiben az úrék megbíztak, nagy szükség volt, mert nagyon sok mindent tudott. Tőle tanultam meg jól olvasni. Annyi minden szépet és jót magyarázott nekem, ő is belső cselédnek számított, mint én. Öreg ember volt, nagyon jóságos, és kedvelt engem, jó szívvel volt irántam. Ő magyarázta meg nekem, amikor azok a furcsa dolgok történtek velem.
KV: Mik ezek a furcsa dolgok?
SZ: Először egy estéli imádságomnál történt. Nem az úrnőmnek a könyvéből olvastam, hanem magamtól, és egyszer csak képzeljétek, - de nem voltam ám őrült, csak most bomlik meg az agyam - hogy hallottam, de nem volt ott senki, mégis hallottam, hogy valaki szólít: "Borbála, figyelj rám! Figyelsz rám, hallod a hangom?" Annyira megrettentem, hogy csak hánytam magamra a keresztet, meg tovább imádkoztam. Aztán egyszer csak megint: "Én nem akarok rosszat neked, hanem tanítani akarlak." Na, erre már végképp azt mondtam, hogy nem lehet istenes dolog.
KV: Kedves Borbála, hadd nyugtassalak meg. Azt mondtad, hogy ez nem lehet istenes dolog. Én, egy kicsit másképp fejezem ki: amit te ott hallottál és átéltél, az egy nagyon igaz és valós dolog volt. Ne félj attól, hogy az agyad megbomlott, mikor ezt a hangot hallottad, mert azzal, hogy mi most beszélgetünk egymással, tulajdonképp ennek az igazságát bizonyítod.
SZ: De gondoljátok meg: ez aztán igazság is lett, mert amikor panaszkodtam az én kedves orvos-cseléd társamnak, - dehogyis cseléd társamnak, hol is vagyok én ettől az okos embertől! Ő megmagyarázta nekem: nehogy már azt higgyem, hogy megbomlott az agyam, hanem ez egy csodálatos isteni ajándék. Azt mondta, hogy figyeljek, mindig imádkozzak, és ha a hangot hallom, jegyezzem meg, mit mond. Így történt.
KV: Borbála, nagyon sok hálával gondolj erre az orvosra, mert igazat, jót mondott, és hogy mi most itt beszélgethetünk, ennek az orvosnak igazságát bizonyítja.
SZ: Az a hallás, ami jött, nagyon sok érdekeset és szépet mondott. Hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogy az embereket jóra kell vezetni, inteni, mert nagyon viharos és rossz időket élünk. Isten nem akarja, hogy Tőle elforduljanak. Nagyon kell imádkozni, és nagyon kell figyelni az ilyen hallós tanításokra, mert ezek nagyon sokat tudnak majd segíteni. Tényleg, nagyon sok olyan dolgot hallottam, amin mindmáig csodálkozom, hogy én, a belső cseléd, szózatokat hallok. Én ezt csak az orvosnak mondtam ám el, és ő biztos, hogy nem mondta senkinek. Titokban beszélgettünk ilyen dolgokról. Nagyon igaznak és jónak találta ő is. Én beszámoltam neki, de most megint nagyon félek, hogy igazán megbolondulok.
KV: Borbála kedves, mondtam már, hogy ne félj, mert mindarra, amit te ott átéltél, újra azt mondom: igaz. Az igazságtól nem kell félned! Ez így igaz, amit te hallottál és éreztél. Most már az emberektől sem kell félned. De valaki mégis csak megtudhatta, hogy neked ez a képességed van.
SZ: Itt a szívemben érzem, hogy csak jó lehet, de az volt a legnagyobb baj, hogy utána egyszer csak fényeket láttam ott, ahol nem volt fényes. Azután ezek a fények alakultak, és egyszer, amikor valami kis ételt kellett bevinni az akkor nagy beteg fiatalúrhoz, észrevettem, hogy körülötte is van olyan kis fény, és abban sötétes foltok, mintha mocskos lett volna az a fény. Kiszaladt a számon, hogy a betegséget ott látom körülötte. Aztán a fiatalember megmondhatta az anyjának, mert az úrnő egyszer csak előszedett engem: Mit látsz te lány? Miféle betegséget látsz te? De úgy szólt, mint aki megüt engem. Mondtam: Asszonyom, én olyan furcsa dolgot láttam az úrfi körül, és elmondtam neki is, hogy mi az. Ami ezután következett... Azt mondták, hogy boszorkány vagyok, és nincs nekem helyem abban a házban, hogy megérdemlem a halált, meg hogy a sokkal jobbak is elpusztultak már, az ilyennek nincs helye a Földön. Sírtam, zokogtam, belöktek egy kocsiba, elvittek, nem tudom, hogy Csesztvén vagyok-e, vagy egy másik helyen. Egyszerűen, mint valami haszontalan kutyát, bedugtak egy olyan sötét börtönbe, aminek csak olyan kis lyuk ablaka van. Az is csak arra jó, hogy mindenféle szemetet bedobjanak rám a haszontalan suhancok, meg leköpdössenek, meg ilyesmi. Adtak ugyan nekem ételt, úgy odalökték, meg ivóvizet naponta egyszer. Meg is vertek már sokszor, hogy mondjam meg, hogy az ördöggel cimborálok. Aztán már nem tudom, mi történhetett, nem adtak enni sem. Tudtok egy kicsit segíteni nekem?
KV: Igen kedves Borbála. Ezért vagyunk együtt, hogy megtudd, mi történt veled, s ez meg fog téged teljesen nyugtatni. Mi erről az időszakról, amiről te szóltál, hallottunk és tudunk. Mi ezt úgy nevezzük, hogy boszorkányüldözéses időszak, ami nem azt jelenti, hogy mi el is fogadjuk ezt az elméletet és gondolkozást. Emlékezz, azt mondtam neked, hogy amit te ott hallottál, átéltél, éreztél, az mind igaz.
SZ: A szívem mélyén mindig éreztem, hogy igaz. Nagyon sokat imádkoztam, mert az a hang azt mondta: sokat imádkozni, jónak lenni, szolgálni Istent és az embereket, mert nagyon rossz a világ, minden jó lélekre szükség van.
KV: Ez a hang a legjobbat mondta a számodra...
SZ: Ezért érzem a szívemben igazán, hogy nem boszorkányság volt, és nem ördög.
KV: Mondtam már neked, hogy nyugodj meg, mert igazad van. Ne szorongj, ne félj, mert számodra mindez már csak szörnyű emlék, már elmúlt, túl vagy rajta.
SZ: Csúnya, rossz emlékek. Olyan kedves vagy, hogy megkérdezted, miféle vagyok, meg mi a bajom. De régen nem hallottam ilyen jó hangot, ilyen rendes emberi beszédet.
KV: Örülök, hogy egy kicsit megnyugszol. Arra is emlékezz, amikor azt mondtam, hogy mind igaz, amit te átéltél és éreztél, és hogy ezt az igazat a jelenléted és a beszélgetésünk bizonyítja.
SZ: Olyan furcsán beszélsz. Mit bizonyítok?
KV: Azt, hogy ezek az állapotok igazak.
SZ: Ugye nem voltam én megbolondulva?
KV: Nem, nem is voltál, és most sem vagy.
SZ: Itt fogok ebben a börtönben megbolondulni.
KV: Nem, mert már nem vagy a börtönben.SZ: Hát hol vagyok?
KV: Ahogy mondtam neked: egy kis baráti közösségben.
SZ: Milyen baráti? Én hozzám barátságosak?
KV: Igen, mindannyian szeretettel vártunk téged, hogy a felvilágosítást és ezzel a megnyugvást megadjuk.
SZ: De ugye tudjátok, hogy nem vagyok boszorkány?
KV: Tudjuk, sőt mindazt, amit elmondtál a hangokról és arról az állapotról, azt mi mindannyian hisszük és valljuk, mert igaz.
SZ: Ti is ismeritek az ilyet?
KV: Igen, és ebben a pillanatban is ezt tapasztaljuk
.SZ: Nektek mit mondott a hang?
KV: Az a hang, ami benned szólalt meg, az nekünk is elmondta ezeket az igazságokat...
SZ: Igazság, amit hallok!?
KV: Azt is mondtam, hogy most te itt magad bizonyítod, hogy mennyire igaz. Csak nem figyelted meg.
SZ: Óh, kérlek, ne haragudj, de mindig az jár a fejemben, hogy meg kell zavarodni ebben a helyzetben...
KV: De most már megértetted, hogy nem kell megzavarodni és igaz mindaz, amit éreztél. Gondold tovább egy kicsit: miért fohászkodtál?
SZ: Az az orvos, az nagyon sok mindent elmondott nekem. Nemcsak az úrfi betegségeiről, hanem sok minden más furcsa dolgot is, és nagyon igaza lehetett. Azt mondta, hogy nem látható emberek is meg tudnak szólalni úgy, hogy azt mi halljuk, hogy én is hallhatom őket.
KV: Borbála! Mi is hallunk téged! Beszélgetünk, de nem látlak.
SZ: Miért nem látsz, ha itt vagyok?
KV: Mert nem a tested van itt, hanem a lelked. Az, aki te vagy és aki éltette akkor a testedet...
SZ: Álljunk meg! Nem látsz, de beszélgetünk. Én lélek vagyok?
KV: Igen.
SZ: És te többször is azt mondtad, én figyeltem, de nem tudtam a fejembe befogadni, hogy már nekem nem kell félnem semmitől.
KV: Így van. Szedd össze ezeket a gondolatokat, hogy mire jutsz, mert én azt szeretném, hogy te mondd ki. Megmondhatnám neked most rögtön, de jobb lenne, ha te jössz rá.
SZ: Fiatal vagyok, de nem vagyok egészen ostoba. Nincs itt az a börtön, ugye?
KV: Nincs.
SZ: Nincs ott a Borbála se?
KV: Nincs.
SZ: A Borbála lelke van itt. Akkor az a hang is igazat mondott, amikor azt mondta, hogy a lelkek útja más, mint amit a pap mondott.
KV: Igen.
SZ: Akkor nemcsak az orvosnak volt igaza, a hangnak is mindenben igaza volt.
KV: Így van. A hang még az orvosnál is jobban tudta.
SZ: Akkor én már nem a börtönben, és nem a Borbála vagyok, ugye?
KV: Így igaz.
SZ: De én vagyok!
KV: Igen.
SZ: Ezt akartad mondani nekem, azzal, hogy... értem! Nincs szó megzavarodásról, éhezésről, szomjazásról, ütésről, leköpdösésről.
KV: Volt, de elmúlt.
SZ: Egy valamiről van szó: az én Uram, Krisztusom elé állani, és elmondani Neki ezt az egészet.
KV: Így van Borbála, bár Ő ezt mind tudja, és ha te most elé állsz, nem is kell elmondani, hogy mi volt.
SZ: Akkor én rosszat tettem, szidalomra vagyok méltó.
KV: Miért?
SZ: Mert azzal a mondásommal, hogy látom az úrfi betegségét, meg hogy fényt látok körülötte, meg ilyesmit, úgy felbolygattam annak az úri háznak a nyugalmát, hogy azok megrémültek! Juj!
KV: Te igazat mondtál, de az emberek többsége nem ismeri el, és el se fogadja.
SZ: De én rosszat tettem azzal, hogy csak úgy hirtelen kimondtam, nem is gondoltam meg. Úgy megijedtek.
KV: Ezt így meghatározni, hogy rosszat tettél, nem lehet. Tudod, nagyon sokszor, amit mi rossznak vélünk, az végül is az Úr kezében és kegyelmében jó. Lehetséges, hogy azért ők elgondolkoztak azon, mit is mondtál, amikor láttad a betegséget a fiatalember körül.
SZ: Megnyugodtam a sorsomban. Megszabadultam attól, ami egy nagyon szerencsésen és jól induló élet után olyan szerencsétlenül és borzasztóan végződött. Megszabadultam. Hála néked Istenem, meghaltam.
KV: De csak a tested.
SZ: Tudom, hiszen a lelkem itt beszél veled. Köszönetet mondok neked, hogy ilyen sokat foglalkoztál velem, és még azt mondtam, hogy nem vagyok egy ostoba teremtés. Milyen sokat kellett beszélj ahhoz, hogy észrevegyem magamat.
KV: Nem nekem kell köszönetet mondanod, hanem az Úrnak! Aki megadta ezt a felismerésedet, elhozott téged ide, és megbeszélhettük ezt. Mert azért annyit hadd mondjak, hogy 300 évvel vagyunk később, most egy másik országban, de akkor még egy voltunk.
SZ: Bár az én esetem nagyon rosszra fordult, de az, amit az a hang mondott... Óh Istenem! Jaj, de örülök! Nektek, meg magamnak, a hangnak, az orvosnak... Akkor elsüllyedt az a börtön, meg az a sok verés, éheztetés, már csak az van, hogy mekkora ajándékot kaptam, és azt nem vették észre. Hogyan is mondtad? Nem fogadták be. Mit tudok ezek után tenni, hogy nekem ilyen hallásom van?
KV: Azt mondtad az előbb, hogy ajándékul kaptad ezt a felismerést.
SZ: De most nem hallom a hangot.
KV: Majd fogod hallani, de aki ajándékot kap, azon kívül...SZ: Hálás lehetek érte annak, Akitől kaptam.
KV: Erről van szó. Ha valakitől kapunk valamit, azt meg kell köszönni, és te tudod, hogy Kitől kaptad ezt.
SZ: Egyre jobban tudom. Kérlek benneteket, tudtok valami módot, hogy egy ilyen kóbor lélek... mit mondtál, mennyi idő?
KV: Több mint háromszáz év.
SZ: Ne is mondd! Én olyan sokáig abban a börtönben voltam?
KV: Csak az érzéseiddel, mert olyan szörnyű átéléseid voltak, hogy nem tudtál tőle szabadulni.
SZ: Nem gondolok rá többé, Borbálának nem ez a fontos. Akit annak hívtak valamikor, és most az életkorához illően több, mint 300 éves, kíváncsi egy perszóna. Most mit csináljon tovább ez a lélek? Én nagyon szeretném ám az Úr Jézusnak megköszönni, de hogy megyek oda?
KV: Ha valamit szeretnénk, akkor mit teszünk? Kérjük. Először megköszönjük, amit kaptunk, és utána kérjük azt, amit szeretnénk.
SZ: Most te vagy olyan hang, aki a fülembe olyan jó dolgokat mond. Óh Istenem, végtelen jóságú Istenem! Milyen csodálatos a Te világod! Mindenféle borzalom, háború, minden ellenére milyen csodálatos a Te világod, hogy ilyen dolgok vannak! Édes Istenem, engedd meg, hogy egy nyomorúságos, 320 éves szerencsétlen lélek Hozzád emelje a szavát. Jóistenem, megköszönöm Neked azt, hogy így éltem ennél a családnál. Megköszönöm Neked, hogy ott volt az a tudós orvos, aki felkarolt engem, és annyi jó és hasznos dolgot mondott. Képzeld Uram, egyszer azt mondta nekem, hogy majdnem kis orvos vagyok, annyit tudok. Uram, Te mindent tudsz, fölösleges is elmondanom Neked, hogy mi minden volt velem. Csak egyet tudok mondani, Neked köszönetet! Azoknak, akik ostobaságból, nemértésből ilyen élet befejezést adtak nekem, Uram, bocsásd meg nekik, mert ostobák, és nem tudták, hogy mit tesznek. Most már tudom Uram, hogy egy nagy ajándékot kaptam Tőled, de arra már nem volt lehetőségem, hogy használjam is. Bocsásd meg minden botlásomat, mert én egy haszontalan cseléd voltam, nagyon is szerettem a vígságot, sok bohóságot csináltam a többi cseléddel. Édes jó Istenem, kérlek, ha már a saját ostobaságomból itt ragadtam ezen a Földön, lehet, hogy mégis megbolondultam egy kicsit, különben hamarabb észre kellett volna vennem, mi történt velem. Nagyon kérlek, fogadj engem a Te mennyországodba, hűséges jó cseléded leszek. Szófogadó, szorgalmatos, és ha úgy gondolod, még vidám is. Uram, segíts rajtam...Úgy legyen!
KV: Ámen. Az Úr biztos meghallgatja a könyörgésedet, és hogy mennyire így van, ha most körül nézel, látni fogsz...
SZ: Nézhetek!? Egy lélek? Én nem látlak...
KV: Nézz körül, mondd meg nekünk, hogy mit látsz?
SZ: De furcsa, már megint látomásom van! Csak egy nagy fényesség, abból a fényességből mintha egy kéz nyúlna ki. Várjatok csak, megint mintha hallanék valamit: "Én tanítottalak, most vezetlek tovább."
KV: Kit látsz?
SZ: Nem merem megmondani...
KV: A doktor bácsit, az orvost?
SZ: Nem látom őt, csak a kezét... most már a másik kezét is. Így csinál... (Hívogatóan int.) Milyen jó nála! Jó voltál hozzám a Földön, segíts rajtam most is, legyünk együtt úgy, mint akkor.
KV: Az Úr hallgassa meg a kérésedet, a Jóisten áldjon meg és segítsen az utadon.

Közreadja: Kotányi Ottó

UI:

Halál. Biztos? - Válaszok az élet legbizarrabb kérdésére
https://www.harmonet.hu/ezoteria/17932-halal.-biztos-valaszok-az-elet-legbizarrabb-kerdesere.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.23. 05:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Kilenc napos Karmaoldó Program


Ez a gyakorlatsor az egyik legerősebb és legintenzívebb karmaoldó módszer. Évente kétszer érdemes elvégezni. Ajánlatos újhold napján elkezdeni. Erre a kilenc napra ki kell iktatni – amennyire csak lehet – minden hírközlő eszközt (például tv, rádió, újságok, telefon, számítógép) Ezt hívják médiaböjtnek.

Mind a kilenc napon el kell végezni mind a kilenc gyakorlatot!

A gyakorlatok elvégzésével komoly hatással leszünk a múlt életből hozott karmacsirákra, oldjuk azokat vagy megszüntetjük.

1. Ne elégedetlenkedj! Nem méltatlankodj, ha valami nem úgy történik, ahogyan vártad. Fogadj mindent örömmel a sorstól. Keresd meg minden eseménynek a fejlesztő és tanítóoldalát.
2. Ne kritizálj! Ne bírálj se embert, se tárgyat, de még magadat sem. Legyél ítéletmentes mindennel és mindenkivel szemben.
3. Figyelj magadra! Valósíts meg egy folyamatos önreflexiót! Figyeled éberen, ahogy gondolataid felmerülnek és távoznak. Légy tudatos tetteid végrehajtása közben is.
4. Kelj korábban! Mind a kilenc napon kelj fel egy órával előbb a szokásosnál. Ezt az egy órát használd ki a szellemi fejlődésre. A lehető legjobb valamilyen szellemi témájú könyv figyelmes olvasása.
5. Étkezz helyesen! A kilenc nap alatt ne fogyassz állati eredetű ételeket (hús, hal, zsír, tojás, tej, tejtermékek) Csak nyers gyümölcsöt, zöldséget és magvakat (dió, mogyoró, mandula stb..) egyél. Igyál sok tiszta vizet. Naponta csak egy főétkezés legyen (Gyümölcsfogyasztás nem számit étkezésnek)
6. Meditálj! Minden nap találj alkalmat a magányos visszavonult meditálásra. A meditációs gyakorlatot bevezetheted légzésed vagy egy gyertyaláng figyelésével. Próbáld meg teljesen kiüresíteni magad. Ürítsd ki magadból minden akarati, érzelmi és gondolati megnyilvánulást.
7. Tegyél valamit naponta, amit egyébként nem tennél! Naponta legalább egyszer tegyél olyasmit, amit nem szeretsz megcsinálni, és egyébként nem kellene elvégezned. Olyan tevékenységet válasz, ami nem fontos a mindennapi létfenntartáshoz.
8. Légy önzetlen! Mindennap hajts végre legalább egy önzetlen cselekedetet, amiről senki sem szerezhet tudomást. Tegyél valami mások vagy a világmindenség érdekében, de maradj a háttérben. Olyan tettet hajts végre, ami áldozattal vagy lemondással jár.
9. Nézd vissza a napod! Minden este lefekvés előtt nézd végig a napodat fordított sorrendben, a lefekvéstől a felkelésig. A nap visszanézése ne tartson tovább 10-15 percnél. Értékeld ki a napodat. Ha olyan ponthoz érsz, ahol szerinted máshogyan kellett volna viselkedni, akkor képzeld el az általad helyesnek tartott viselkedési módot.

(Forrás: Manifesztum 2005.május)

UI:

Mindenki visszakapja egyszer...
https://egyenesben.com/hu/gondolatok/mindenki-visszakapja-egyszer
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.22. 01:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A természetszellemek születése

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 39

Nem szükséges dolog a szenvedés, és mégis van, mert maga a természet, maga a léleknek az állapota, vagyis igazsága az, ami az ő fejlődési fokán határt szab körülötte és korlátozza mozgási lehetőségeit.
A tovább teremtődni akarás, ez az élettel való telítődési vágy az, amit ti nyers ösztönnek neveztek, amely az emberben és az állatban megnyilatkozik.
Megjegyzés: A beteges emberi gondolkozást és vágyakat kiélni a végtelenségig nem lehet, mert természetes korlátokba ütközik. A leghatékonyabbak a testi fájdalmak, szenvedések korlátai. Ezek, mondjuk egy agresszív ember esetében lehetnek visszaadott pofonok, sebesülések, de a leghatékonyabban a különböző betegségek formájában nyilvánulnak meg, mert minden hibatipus bizonyos beteg elváltozásokat okoz az étertestben, amelyek egy idő után kivetítődnek és megjelennek a fizikai testben is mint figyelmeztető jelzések. Sajnos az emberek nagy része nem érti és nem is akarja megérteni ezeket a jelzéseket, mert ragaszkodik gondolkodásmódjához, szándékaihoz és szenved egész hátralévő életében.


Egyébként ez az elv az egész bukott teremtettségben benne él. Az ásvány természetében még úgyszólván alig ébredez; a növényben már erős hatalommá növi ki magát és az állatban már teljesen élő ösztönné ébred. Az ösztönöknek ez a fokozatos ébredése az állati testeket elhagyva és az állati életek sorozatán felemelkedve az ember tudatalatti ösztönévé finomul a harmadlagos életerővé. Az emberi testeket elhagyva s az asztrálvilágnak minden egyes állomásán keresztülfinomodva, lelki princípiummá válik, majd később elemi szellemmé.


Az elemi szellem még nem vétkezik, még nem kész, még nem öntudatos. Ők a természet világában müködnek és végig kell járniuk alulról fölfelé és felülről lefelé, vagyis úgy a fizikai sík alatt lévő törvényekben és erőkben, mint a fizikai sík felett lévő szférákban dolgozniuk kell. Mikor az elemi szellemek ezeket az állomásokat végig járták, akkor válnak öntudatos szellemekké, akkor nyernek szabadakaratot, akkor nyernek teljes tudást, azaz a jó és rossz közötti megkülönböztetőképességet a szellemekkel való érintkezés által. Ezután a fejlődésük egy más vonalon folytatódik mint az emberé, az angyalok és természetszellemek vonalán.
Megjegyzés: Ebből a néhány sorból fény derül a természetszellemek misztériumára. Tehát nemcsak a környező anyagi világunkat teremtettük meg eredetileg káosz állapotban, hanem az elemi lények és az emberekétől különböző angyali hierarchia születési lehetősége is hozzánk kötődik. Az emberi lélek ásványi, növényi és állati világokon keresztüli vándorlása folyamán a tudatalatti ösztönvilágából származó hatalmas erőfluidok a természeti törvények hatására sok-sok kis elementállá alakulnak, akik az őket alkotó bizonyos fokig értelmes emberi lélekerőnek köszönhetően képesek rájuk szabott feladatokat elvégezni. A szükségnek megfelelően ezek a kezdetleges elementál lények besorolódnak egy-egy feladatkörbe, ahol szakosodnak és folyamatosan fejlődnek. A fejlődés alatt az értelmi és érzelmi tartalmaik növekedését és finomodását kell érteni.


Ezek az elementálok bármennyire is fejlettek legyenek, ők csak kifinomult lelki tartalmak, nem lélekkel rendelkező szellemek. Bejárva az egész fizikai világot, számtalanul inkarnálódva étertestben, annyira kifinomodnak és megerősödnek, hogy már csak az asztrál síkon kell tevékenykedniük. Ekkor már értelmi és érzelmi szintjük jóval meghaladta az állatvilágét. Innen is kiemelkedve, kinőve jutnak a mennyei szférába, ahol a minősítési törvény támogatásával eljuthatnak abba a kegyelmi állapotba, hogy erőiket egy újonnan teremtett szabad akaratú szellemhez kapcsolják. Tudjuk a “Szellem, erő, anyag”-ból, hogy erre a hűséges elsődök is fel voltak hatalmazva és hatalmas segítőtábort hoztak létre a napköröket, világokat létrehozó munkájukhoz. Ez a teremtési folyamat most is tart a teremtési szférában. Ezek az új szellemek az emberi embriószellemekkel párhuzamos, de tőle különböző természet-angyalinak nevezett szellemrendet alkotják.(Szanszkritül Dévák) Sokkal értelmesebbek az inkarnálódó földi embernél. A misztikusok szerint ez a két párhuzamos fejlődési ág valahol, a fejlődés egy magas fokán egyesül.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.21. 09:40  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A táplálkozásról

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 38

Tulajdonképpen mindegy, hogy az ember mivel táplálja a testét, ha egyszer a lélek megtalálta a helyes irányt. A helyes irányban haladó lélek nem csinál magának problémát a táplálkozásból, mert hiszen minden jó, amit az Isten táplálékul teremtett a földre. És ha én mégis bizonyos irányelveket megjelölök, ezzel nem akarok szoros korlátokat vonni, csak éppen azt az irányt kívánom megmutatni, amelyet az ember a táplálkozás terén aggodalom nélkül követhet.
Jó az embernek hússal és szeszes italokkal nem élnie, mert úgy a hús, mint a szeszes italok az idegszférára (az éterikus testre, nem a lélekre!) hatnak. Az idegszféra a lélek és a test öszszekötésére szolgáló és a testet fenntartó harmadlagos életerőnek a produktuma. Minél érzékenyebb, minél fejlettebb, minél többoldalúan képzett valamely lélek, annál szenzitívebb az idegszférája. Ez a szenzitív idegszféra a testből jövő s a testen keresztül az egész környező természetből jövő behatásokat közvetíti a lélekre. A lélek pedig az ő mozdulatait, az ő törekvéseit, az ő egyéni életének a kisugárzását közvetíti rajta keresztül a világra. Ezért nem mindegy az, hogy ez az idegszféra mit közvetít a lélekre, és nem mindegy, hogy a lélek mit sugároz keresztül az ő idegszféráján a világba.
A szellemileg kiegyensúlyozott, lelkileg harmonikus ember táplálkozhatok bármivel, az nem fogja befolyásolni az ő nyugodt kedély világát. Azonban a nyugtalan és természeténél fogva ki nem egyensúlyozott lélekre már nagy hatással van a külvilág, miért is az ilyen gyorsan hevülő, lobbanékony vérmérsékletű embereknek különösen nem válik javára sem a hús, sem a szeszes italok, áltálában semmi izgató étel és ital élvezése.
Az ilyen lélek azért nyugtalan, azért izgul és tevékenykedik, mert elégedetlen, mert nem találja önmagában azt a békét, amelyre törekszik. Mert hiszen az idegszféra is kívánja a békés megnyugvást. Ha mármost az ilyen kiegyensúlyozatlan kedélyű ember hússal táplálkozik, akkor ezeken a nyugtalan testi erőkön kívül azok az állati fluidok, amelyek még nem végezték el a pályafutásukat, azaz nem élték ki magukat, a táplálékul felhasznált húsban akként hatnak, hogy az állati testhez kötött és abból kisugárzó életerők, amelyek még benne vannak a húsban és a vérben, még nagyobb nyugtalanságot okoznak, és békétlenségre izgatják azt az embert, akinek erre úgyis megvan a hajlandósága.


Különösen az ilyeneknek ajánlom a növényi táplálkozást és a gyümölcsöt, valamint a tejjel való táplálkozást. A tejben t. i. természettől fogva az egész test táplálására szükséges anyagok benne vannak. A tejet tulajdonképpen a szeretet (az anyai szeretet), az odaadás választotta ki a szervezetből, azért a tej mint táplálék az idegekre-megnyugtató hatássál van.
Nem egészen így áll azonban a dolog a tojással. Ez is táplálja ugyan, sőt felfokozza az idegek erejét, azt a bizonyos sugárzást, de nincs megnyugtató hatása. Csak aki nagyon el van gyengülve, és kifáradva, és akinek az idegzete kimerült, az találja meg a tojással való táplálkozásban az idegerő pótlását. Akinek elég vére van, aki nincsen elfáradva, nincsen kimerülve, annak egyenesen káros és veszélyes, mert meggondolatlanságokra, helytelenségekre, egyszóval túlzásokra ösztönzi.
Megnyugtató és jótékony hatású táplálék tehát: a tej, a gyümölcs és azok a főzelékfélék, amelyeket nyersen is meg lehet enni. A nyers táplálkozásnak az az előnye, hogy a föld természetéből a növényekbe átszívódott elemek nagyszerűen helyezkednek el a test erői között és kiegyensúlyozzák és pótolják azokat az elhasznált erőket, amelyek a fáradtság áltál elégnek. Ezért különösen a nyers gyümölcsök igen ajánlhatók.
A húsban fel vannak fokozódva a növényekben talált elemek, mert azok az állati testben már egy magasabb fokozatot nyernek, mivel az állati test idegszférájának a hatásaival telítődnek. Vannak állati testek, amelyek annyira telítve vannak az állat életélvének ellentétes természetével, hogy azok az emberi test táplálására teljességgel nem alkalmasak. Ilyenek a húsevő állatok. Hogyha ezeket az emberek megennék, ezek borzasztó rossz hatássál lennének az ő természetükre, úgyszólván megmérgeznék a szervezetet.


Eredetileg az ember nem volt húsevő, hanem növényevő. Csak később, amikor már tudatossá vált a rossz az emberekben, akkor szoktak rá a húsevésre és az állatoknak e célból váló megölésére. Aki állatokat öl nagyobb mennyiségben, az az idegszférájának az érzékenységét elveszti, eltompítja és alkalmatlanná válik a szellemiekre.
Amikor egy bizonyos faj elérte a maga megjelenésének legmagasabb fokát a földi mérték szerint, akkor az a faj kipusztul anélkül, hogy az emberek kipusztítanák. Az a kipusztult faj, amelyet az emberek pusztítottak ki, más úton és módon keres magának életlehetőséget.
Hogyha az emberek abból a célból akarnák kipusztítani a kártékony állatokat, hogy a gonosz életelveknek a megjelenését meggátolják, akkor először önmagukban kellene megszüntetniük a gonosz elveket, és akkor megszűnnék a gonosz állatok életlehetősége is, mivel nem nyernének fluidokat a megjelenésre. Hiszen ezek a fluidok és erők eredetileg is a bűnös emberi lélek elhullatott erői voltak, amelyek állati formákban kerestek megjelenési lehetőséget.
Mindezek dacára a nagyon mérsékelt húsevés és borfogyasztás a mai emberiség fejlettségi színvonalán törvényes állapot, mert a föld mostani fokozatán még nem elég érett arra, hogy kizárólag növényi táplálékkal éljenek az emberek, mert nagyon különböző fokozatú szellemek vannak testben a földön.
Megjegyzés: Környező világunk olyan mint egy tökör, mindég az emberiség belső lelki tartalmait mutatja meg. A fentebb említett fluidok elnevezés ne tévesszen meg. A lelki tartalmak a gondolatok és érzések és ebből áll az egész anyagi világ. Minden gondolatunk és érzésünk a maga síkján "megfogható" valóság és magán viseli teremtője nevét, "kézjelét". Amerre járunk életünk során a földön vagy a szférákban mindenütt elterítjük ezeket magunk körül, így megfelelő lelki látással és ismerettel visszakövethető utunk egész szakasza.


Most képzeljük el, hogy az emberi társadalmunk minden tagja hasonló módon otthagyja mindenütt a nyomát, mindenre és mindenbe belenyomja jó vagy rossz lelki lenyomatát, így a környező természeti világ a vonzás törvénye alapján mindég azokat az elveket, formákat és élőlényfajtákat jeleníti meg a tükrözésben, amelyek az általunk keltett fluidkavalkádnak leginkább megfelelnek. Ezért, ha ki is pusztítunk egy kártékony állatfajt, vagy ártalmas vírust, ha lelkileg nem tisztulunk meg, akkor biztosan jönni fog egy másik, vagy egy ellenálló mutáció, amely lehet sokkal károsabb vagy ártalmasabb lesz mint az előbbi.Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.20. 09:45  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A médiumításról

Részlet a "Titkos tanítások"-ból – 37

Minél magasabb fokú szellemek használták az éteri testeket, annál hajlékonyabbak; sőt minél többet használták az ilyenek, annál finomabbak. A legjobb és a leghasznavehetőbb az olyan éterikus test, amelyet egy törvényesen élt szellem viselt, aki nem túlságosan kihasznált idegzetű egyéniség volt. Azért legtöbbnyire ezek a levetett hüvelyek azok, amelyekben kiképződik az ú. n. mechanikai médiumitás, a materializációs és fizikai jelenségek előidézésére szolgáló erők médiumitása.
Az éterikus test nyujthatóságától és bizonyos tekintetben a puhaságától, a benne lakó lélek engedelmességétől és annak a bizonyos delejességnek a mértékétől függ az ilyen médiumitás, amely a nyugalommal fejlődik ki az emberben és szellemben egyaránt. Az egyiknél gépies beszédre, írásra, látásra, megérzésre, a másiknál fizikai jelenségek előidézésére alkalmasabb.
A médiumitás legfejlettebb alakja az a bizonyos látnokság, amikor a szellem képes elhagyni a saját alsóbb énjét és erőit, és a szelleme felemelkedik az asztrál- és mentálvilágok fölé a kauzális síkra. Ahol azokat a hatásokat képes elfogadni, amelyeket ott tapasztal és azokat épen, tisztán megőrizve hozza le emberi, vagyis alsóbb tudatába, és ott vagy lefordítja képekbe, vagy magát az Igét adja át.
Sokszor alacsonyabb rendű érzésvilággal bíró médiumnak csak az értelmi világához tud kapcsolódni a szellem, már pedig ez a legsilányabb médiumitás, mert ez esetben nyújt legkevesebbet a médium a szellem egyéniségéből. Ennél jobb és hasznavehetőbb az érzelmi világhoz való kapcsolódás. Materializációs és egyéb ilyen fizikális jelenségeket közvetítő médiumitásnak az a kelléke, hogy az ilyen médiumitás fluidáris rétege a gyomor körül legyen erős, mert a fizikai erőknek, a felszívó és leadó erőknek kell kifejlődve lenniük az éterikus testben.
Általában minél harmonikusabb az ember az ő megjelenésében, az ő szellemi mivoltában, annál többoldalú médiumitás fejlődhetik ki benne, ezek erőközpontja a szív tájékán van. Az alacsonyabb rendű erők semmiféle igazságot nem nyújthatnak és jaj azoknak, akik az ilyen alacsonyrendű erők utasításai szerint vakhitűen cselekszenek!
Az alacsonyrendű médiumi erők a gyomor tájékán vannak. Ezért én azokat, akiknek ezen a szinten erős vonzásuk van a szellemvilággal szemben, nem is helyes és nem is törvényes az ilyen médiumitást felszabadítani, mert az ilyen médiumitás igen súlyos veszélyeket rejt magában: megőrülés, vagy a megszálltság lehetőségét. A szeretetben gyenge emberek részére egyáltalában nem találom helyesnek a médiumitás kifejlesztését.
Megjegyzés: Az izgága, ideges természetű ember alkalmatlan a médiumításra, az anyagias természetű embernek, ha mutatkozik is nála ilyen képesség, nem ajánlott belemerülnie a médiumítás gyakorlatába. Mint minden szellemi tevékenység és képesség esetében a legfontosabb az ember szeretet foka. Ez minél magasabb szinten áll, annál áldásosabb bármilyen szellemi tevékenysége, így a médiumítás is.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.19. 08:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Amikor minden elmélet megbukik
Az elme nem képes felfogni, hogy létezik egy mély, igaz intelligencia, egy transzcendens intelligencia, amely nem mentális erőfeszítés és fogalmi megértés terméke. Nem tudja elképzelni, hogy lehetséges olyan bölcsesség, amelyik nem gondolatok, illetve elsajátított és felhalmozott tudás formájában ölt testet.
Az igazi spirituális késztetés mindig az elme mögé nézésről szól. Ha képes vagy elengedni az összegyűjtött tudást, egy teljesen más létállapotba kerülsz. Ebben a dimenzióban minden tapasztalás elhalkul benned. Lehet, hogy az elme még mindig ott csacsog a háttérben, az is lehet, hogy nem, a lényeg az, hogy a tudat nem foglalkozik többé vele. Nem kell azzal törődnöd, hogy leállítsd. Tudatosságod szépen áthalad a tudás falán, egyenesen abba a bizonyos nagyon csendes állapotba. Ebben a csendben aztán rájössz, hogy semmit sem tudsz - egyszerűen azért, mert minden elsajátított tudásodat a hátad mögött hagytad az elméddel együtt.
Ez a csendesség felfoghatatlan az elme számára. Ismeretlen. Ahogy mélyebbre mész, szó szerint valami nagy titokban van részed. Ilyenkor ismét bejöhet a kíváncsi elme, hogy megtudja, miről van szó, és hogy megpróbálja megmagyarázni azt. Ez azonban nem visz mélyebbre. A titok csak akkor tárul fel jobban, ha lemondasz az irányításról.
Amikor látod, ki és mi vagy valójában, az összes addigi elmélet megbukik. Üres vagy, csak a tudatod létezik. Ebben az ürességben megízlelheted, milyen is a létezés. A létezés, amely még azelőtt van, mielőtt bárki vagy bármi lennél.
Ha egyszer igazán mélyen felismered mindazt, amiről beszélek — na nem az elméddel vagy deduktív következtetések által, hanem közvetlen tapasztaláson, ébredésen keresztül -, hirtelen minden hihetetlenül egyszerű lesz. Mert amint a fogalmi tudásod által felépített világ a helyére kerül, már meg is haladtad, túl is lépted azt. Onnantól kezdve tudod, hogy valójában végtelen, örök tudat vagy, amely most éppen egy nő vagy egy férfi alakjában öltött testet. Minden, ami létezik, voltaképpen tudat, Isten, Én, szellem - nevezd, ahogyan tetszik - valamilyen megjelenési formában. A Buddháról azt mondják: nem-én. Ha azt látod, látod az Egységet. Mert csupán Isten létezik. A világon mindenben ő ölt testet: a padlóban, az emberben, a falban, a székben.

Adyashanti-Az Üresség Tánca

UI:

A kamerás ufóvadász - Novák László & Miskolci László

https://www.youtube.com/watch?v=yeHSp66aTAY
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.18. 01:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Feltámadás ünnepén – Szellemi tanítás – Felvezetés

Krisztus a Szeretet, áldozatul adta Magát, az ember előtt fel¬foghatatlan nagy szeretet oltárán áldozott Ő azzal, hogy testbe öltözött az emberekért és ezt a testet áldozatul adta a tévelygésnek, a hazugságnak, a gonoszságnak. Áldozatul adta Önmagát Önmagától, hogy az ember megismerje a mulandó élet értéktelenségét, s megis¬merje ennek az életnek a célját abban a nagy és szent ér¬zésben, amely mindent tisztává, ragyogóvá, igazzá és boldogítóvá tud tenni a szeretetben.
Mert az élet célja a szeretet megismerése, a sze¬retet törvényének megtanulása és az abban való munkál¬kodás.
Nézzétek csak meg a ti korotokat, és az előtte való időket: minden korban ott van a tévelygés, éppen azok csúfolják és másítják meg az Isten törvényét, akikre az van bízva, hogy azt ápolják, fenntartsák, hogy az mint erőforrás, mint összetartó kapocs Isten és ember között fenntartsa az összeköttetést. Éppen a törvény őrei azok, akik ellenszegültek a szellemi igazságoknak, emberi dog¬mákba kényszerítik, s ezáltal átalakítják azokat.
Ebben a tévelygő nagy akaratban, a léleknek ebben az engedetlenségében van az a bizonyos homály, amely mindig sűrűbbé és sűrűbbé teszi a látóhatárt úgyannyira, hogy az ember végeredményben a testen keresztül néz mindent, és ami a testén kívül esik, azzal már nem törő¬dik, azért már nem hajlandó munkálkodni, azért nem hajlandó semmiféle terhet hordozni, mert az önző és szembehelyezkedik a szeretettel.
Nem ez tombol-e annyi hosszú évszázadon, annyi éle¬ten keresztül változatlanul? Nem az önzés igazsága viszi-e most is előre a fejlődést? Nem ez-e az, ami nem en¬gedi az emberi lelkekben az isteni igazságot visszatükrö¬ződni? Nem ez-e az, ami kiöli az emberekből a hálát, az emlékezést, amikor a szeretet csodálatosságát semminek állítja oda a merev dogmával szemben?! Nem áll-e Krisz¬tus és a vakságból és bélpoklosságból kigyógyított em¬ber közé a dogma és azt mondja a meggyógyult bélpoklosoknak és vakoknak, hogy aki elhiszi és elhiteti, hogy Jézus gyógyította meg, azt kiközösíti az egyházból?
Az egyház nem ismeri el, hogy a vakok szemei megnyílnak, a betegek meggyógyulnak; az egyház nem ismeri el az igazságot, amely egyenesen Is¬tentől jön az egyház megkerülésével, mert az egyház a régi dogmát, a megcsontosodott, anyag¬gá vált emberi gondolkodás megkeményedett formáját őrzi.
Testvéreim, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy a külső forma titeket is meg ne tévesszen! Mert Krisztus feltámadt, és erről bizonyságot nyújtott annak a sok hívő léleknek, akiknek megjelent, és bizonyságot nyújt ma is mindazoknak, akik Őt keresik, hogy Ő él és kezében tartja az emberi lelkek sorsát, meghallgatja imád¬ságaikat, vezeti sorsukat, számon tartja lelkük eredményeit, mivel hittek az élő Isten beszédjének, hittek a feltámadott Krisztus igaz¬ságának, és nem álltak abba a népcsődületbe, amelyet az „írástudók és farizeusok" és a többi hatalomra vágyó lelkek alkotnak, hogy elsikkasszák az Istent, és elidegenítsék az emberi lelkeket egymástól.
Vigyázzatok, hogy bele ne tévedjetek a tömegbe! Mert a hamis tudás, a helytelen ismeret belesodorja a lelket abba a tömegbe, amelynek tagjai azt hiszik, hogy ők az igaz Isten hívei, és „feszítsd meg!”-et kiáltanak az ártatlanra, az igazra, az őszintére, a szeretet vértanú¬jára, az emberiség Üdvözítőjére, Megváltójára.


Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Feltámadás ünnepén – Szellemi tanítás
A feltámadás
HANG - Félek a szellemektől
Testvérlélek
Az élet egyenes útja, a szeretet és igazság útja
Inerjú Nicola Teslaval
Kicsodák a jezsuiták?
https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGheweHZKFoRhADHH_7g?e=XSxsvd
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg7hb_qfpfJhlOD5bgg?e=aNWAlq
Gizi médium_Ezoteriák 8 – Az ember ellenségét magában hordozza – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=nm0RbK1NX_o
Pap Gábor_Bakócz Tamás, Mediciek, Fuggerek, proletariátus, Székely (Dózsa) György

https://www.youtube.com/watch?v=fqCwhBIS-cI
Kristalizálódik a magyar múlt – Tényfeltáró dokumentumfilm

https://www.youtube.com/watch?v=q1p8iFA_e0I
Kiáltó szó a pusztában – Internetes rémálom

https://www.youtube.com/watch?v=yFqZuRw_oDI
Hozz világra még egy magyart!

https://www.youtube.com/watch?v=d7Lel8A2xA4&t=35s
Szerelem a palackból – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=a6x8_5Uy2F4
Üdv a családban – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.17. 07:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
"Bármit gondolunk, mondunk vagy cselekszünk, azt vagy a szeretet vagy a
félelem vezérli. A szeretet békességet, megelégedést hoz, a félelem
háborúságot, fájdalmat okoz. Rajtunk múlik, melyiket választjuk. Arra
születtünk, hogy tapasztalatszerző utunkat örömmel, megelégedéssel járjuk.
Saját megrögzött nézeteink, rugalmatlanságunk, elvárásaink hatására negatív
gondolatok, szavak és tettek keletkeznek, amelyek természetes közegünkből -
a szeretetből - kizökkentenek. Az elhatárolódás nyugtalanságot,
egyensúlyvesztést (bánatot, békétlenséget) okoz és fájdalommal jár. Minden
fájdalom figyelmeztetés arra, hogy tegyünk valamit az egyensúlyi helyzet
visszaszerzése, vagyis az elhatárolódás megszüntetése érdekében.
Tudatosságra van szükségünk ahhoz, hogy bátran szembe nézhessünk
félelmeinkkel. A tudatosság fény, amely rávilágít a félelmek árnyaira és
elnyeli azokat. A félelmek tulajdonsága, hogy csak a sötétben létezhetnek.
Mások félelme (barátságtalan, ellenséges, agresszív viselkedése) mögött
észre kellene vennünk a bajba jutott egyént, és meg kellene hallanunk
segélykiáltását a szertetért.
A félelem megváltása - megismerése, megtapasztalása -, univerzális ügy. A
Szeretet élteti az univerzumot, és benne minden alkotó elemét. Az ember
összekötő láncszem az Ég és a Föld között. Rajta keresztül áramlik az
univerzumot éltető és tápláló erő, a Szeretet. Mindenki annyi szeretettel
rendelkezik, amennyit tovább is tud adni. A félelem megakadályozza a
továbbadást, így a Szeretet áramlatát is. A Szeretet éltető ereje nélkül a
lények beszűkülnek, elsorvadnak. Saját félelmeink eloszlatása az emberiség
fejlődésének felelősségének vállalása is egyben."

"Ha kitűztél egy célt, ne gondold át, milyen negatív "mellékhatásokat"
rejt. Csak a tiszta cél lebegjen a szemed előtt. Éld bele magad a kívánt
helyzetbe, érezd magad körül a megvalósult terveket, beszélj róla másoknak,
viselkedj úgy, mintha máris minden úgy lenne, ahogy eltervezted. Váljon ez
szokásoddá. A Gondolat -Szó- Cselekedet hármassága olyan hatalmas eröt
biztosít számodra, amit nem lehet eltéríteni, legyőzni. Egy ellensége van: a
félelem. De figyeld csak meg: a félelmed tárgya is gondolat szó és
cselekedet útján jön létre. Igaz, ez más gondolat, más szó, más cselekedet.
A minősítést, miszerint valami jó vagy rossz neked, Te magad hozod létre
pillanatnyi értékrended (hit-rendszered) alapján.
A Gondolat -Szó- Cselekedet univerzális ereje nem pozitív vagy negatív - így
válogatás nélkül mindent megteremt, amire irányul. Légy tudatában ennek !
Napi teendök formájában találkozol azokkal a kihívásokkal, feladatokkal,
amelyek elvégzésén keresztül eljutsz oda, ahová vágyakozol, vagy azzá válsz,
aki szeretnél lenni."

Írta:

Barátom, Óvári Anna médiumi író.

Drága Anna pár éve elment fénybe.
Írt egy csodálatos könyvet: Imakönyv ateistáknak

Mindjárt felteszem pár írását letöltésre…
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.16. 01:16  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szellemi családok összerendeződnek

A mai írásom alapját egy beszélgetés adta, ezt mondta a barátom:
"Nálam beteljesedett az a Jézusi mondás, hogy akik Őt szeretik, azoknak a saját családjukban is ellenségei támadnak"

A saját példámon is tudom, sőt a feleségem és jó példája ennek, hogy a család az ellen fordul, aki kilóg a sorsból, szellemi életet él, a rezgéseik másak - ezt érzik - de a valóságban sokkal magasabbak és ezzel szinte taszítják azokat, akik a fizikai világba, az anyagba vannak besüllyedve, és azt imádják, annak élnek.

Feleségemet már gyermekkorában eldobták a szülei, testvérei, mert "különleges" volt, és a problémáival nem illet be az ő képzelet világukba, Isten - Jézus - szellemvilág, ezek messze álnak mások vakóságától. Teljesen megszakították vele a kapcsolatot, mint ahogyan velem is a gyerekeim. De nem sajnálom, válásomkor pár "barát", ismerős kötelességszerűen (kicsit megtévesztés áldozataiként is az exeim miatt) elvesztettem talán 50 ismerőst, barátot, de lett helyett ötezer!

Feleségem rokonsága is kötelességből követte a a családja lépését, akik eldobtak egy problémás 19 éves kislányt (mert logikus ugye, ha valaki beteg annak nem segítünk hanem eldobjuk, ez a legegyszerűbb megoldás, még akkor is ha a saját gyermekünk), de később a normálisan lő és gondolkozó rokonok, ismerősei visszatértek hozzá az idők folyamán, mert rájöttek, hogy őt érdemes követni, mintahogyan az én eltévedt barátaim és ismerőseim nagy része is visszatért és olvassa a napi tanításokat, és beszélget velem szellemi dolgokról.
Megjegyzem, bár ez nem közvetlen ehhez a témához tartozik amiről írni szeretnék, de sokat kell foglalkozni vele a nap 24 órájában, de én olyan férfi vagyok, aki úgy szeret élni, ha a felesége a nap 24 órájában mellette van, és ha elmegyek dolgozni, már a sarkon hiányzik fél perc múlva..

Visszatérve az eredeti gondolathoz, kiterjedt levelezésem van, ahol beszámolnak ugyanerről a problémáról. Nagyon sok családban a rokonok az ellentétes rezgések miatt egymás ellen fordulnak, még a házastársak is.

Mik ezek az ellentétes rezgések?

- Szeretetben, becsületesen és tisztességesen élni. Nincs hazudozás, pletyka, világi drámai játszmák.
- Isten - Jézus szeretete, és az IGE megélése.

Aki ebben élnek nem lehet őket becsapni, átlátnak a dolgokon, és ezt érzi a másik és zavarja!

Mondjuk sokan, akik nagyon vallásosak átesdnek a "ló túlsó oldalára" és erőszakosan térítenek, mert nem tudják, hogy megtérni mindenkinek szabad akaratból kell, és erre az ÚT-ra saját maguknak kell rátalálni, ráadásul az IGAZSÁG a vallások felett áll.
De ezt nekik kell megtapasztalni.

Ezért mondta Jézus, hogy akik Őt követik sok mindent fel kell vállalni, sokan szembefordulnak velük, még családon belül is. Jézus nem mondta, hogy alapítsatok Egyházat a nevemben, Ő csak segítséget adott az életünk helyes megélésére, lásd a Hegyibeszéd csodálatos tanítását, vagy később a szellemtudomány tanításait, amit ennek kiegészítéseként a Szent Szellem által elküldött nekünk!

Van olyan szellemtanos barátom aki hosszú évekig a spirituális baráti körünkbe járt, és a felesége közölte, ha odamer járni elválik tőle! Így elmondta nekem és megértettem!
Később az asszony titokban pár év múlva belenézett a levelezőrendszerébe, és rájött, hogy onnan kap infókat, friss tanításokat, így újra szóba jött a válás!
Most nem kap személyes leveleket tanításokkal, de hála a sors rendezésének rajta van a legnagyobb közösségi oldalon, és így most többet tud olvasni, mint amit eddig kapott e.mailben, vagy amit a klubban hallgatott, most a videó tanításokról nem s beszélve!

Van olyan is, aki nagy családban él, és a családja szinte kiközösíti a nézetei miatt, napi szinten megalázzák, még a rokoni találkozásokon is ő a fekete bárány! lelkében porrá zúzzák, de a HITe átsegíti ezen, komoly próbák

Szerencsére vannak ellenpéldák is, ahol a család elfogadja és.. boldogan élnek..

Miután sokan beszámolnak ezekről a családi dolgokról, pont meséltem a spirituális feleségemnek, és Ő mondta ki a mai előadás fő gondolatát, ami beindította bennem ennek az előadásnak az alapgondolatát: Utolsó időben a szellemi családok összerendeződnek!
Mit jelet ez a gyakorlatban?

Régi mondás: barátaidat megválogathatod, a rokonaidat nem.
A rokonok (ez a közvetlen családra is vonatkozik, feleség - gyerekek) karmikusan, feladatként kerülnek össze, mi melléjük. Sok esetben régi ellenségeket is összezárnak, hogy a szeretetben feloldódjon az ellentét, van amikor sikerül, de van amikor két testvér egymás ellen fordul, ekkor győzött "múlt", e Sors úgyis talál lehetőséget a megoldásra, "idő van rá bőven és sok életbeli lehetőség".

A másik világban egy nagy szellemi családban élünk ahova több ezer szellem tartozik (lélek ha szakszerű akarok lenni, az asztrálsíkon) és mi itt láthatatlanul de segítjük egymást, nem tudunk arról, hogy mi egy másik világban összetartozunk, de ez így természetes a fizikai - szellemi sík kapcsolatrendszerének törvényei miatt.

Miután egy komoly korszakváltás előtt állunk (világvége érdeklődés hiányban elmarad) , folyik a szétválasztás, azaz a fizikai sík emberének a nyelvezetével elmondva a jók a rosszaktól szétválasztódnak.

Spirituálisan elmagyarázva nincs Isteni vezérelt személyes szétválasztás, mint ahogyan Mengele egy bottal mutogatta a haláltáborban, hogy ki menjen jobbra és ki menjen balra, azaz tábor vagy gázkamra.

Mindenki a saját élete és tettei alapján elér egy bizonyos rezgésszámot.
Isten megváltozhatatlan Törvényei tökéletesen működnek, így amikor bekövetkezik az "aratás" . bibliai példa - a "búza szétválasztódik az ocsútól", akkor ez a szétválasztás az elért rezgéseink alapján történik. Azaz, nem Isten dönti el, hogy ki hova fog kerülni a nagy változásnál, hanem MI MAGUNK DÖNTÜNK A SORSUNK FELETT a saját életünkkel cselekedetinkkel és ami fontos még a GONDOLATINK is számítanak nagy erővel.

Az utolsó időkben átrendeződünk, akinek segíteni kell a helyén marad, de párhuzamosan bevonzzák egymást a szellemi családok itt élő testben lévő lelkei, megtalálják egymást (sajnos százalékban nézve a föld lakosságához kevesen vagyunk), és hirtelen olyan barátok kerülnek elő, akiket eddig nem ismertünk, de mégis olyan az érzésünk minta örökké ismertük volna egymást.

A nagy megpróbáltatásban segítjük egymást, erőd adunk egymásnak, átéljük a feltétel nélküli szeret érzését a gyakorlatban, közösen dolgozunk saját magunkon, és mások segítésén!

Például feleségem problémáinak kezelésével rengeteg indigó gyereknek tudunk segíteni, szülőknek, nagymamáknak a problémák kezelésében, de ide tartozik a feltétel nélküli szeret megélése a gyakorlatban, párkapcsolat és problémák kezelése és még hosszú a sor amit sikerült a gyakorlatban átélni, megtanulni és átadni!
Én magam többet fejlődtem mellette a duál - kapcsolat megélésében egy év alatt, mint a karma - asztrológus ex feleségem mellett 28 év alatt!

Visszatérve az alapgondolatra, ezért történnek változások a családi életünkben sok esetben és a baráti körünkben, megy az átrendeződés látványosan.

A héten készítettem egy ide illő videót " Mai korunk párkapcsolati problémái. Miért nincs társunk, mi erre a magyarázat? Duál - kapcsolat a párkapcsolatban, gyakorlati magyarázatok" címmel, de azt hiszem. ezt a témát is feldolgozom videó előadásként, mert szükségszerű és fontos.

Írta: Karsay István, mediális segítséggel.

Budapest, 2019. július 13. hajnali órák

UI:
Családi kapcsolatok változása Karsay István előadása
Az előadásban elmondom, hogy miért vannak komoly változások családi - rokoni - baráti kapcsolatainkban, és beszélek a szellemcsaládok földi találkozásáról, és fogalmáról.

https://www.youtube.com/watch?v=wit3lNTP_yc

Mai korunk párkapcsolati problémái. Miért nincs társunk, mi erre a magyarázat? Duál - kapcsolat a párkapcsolatban, gyakorlati magyarázatok.
https://www.youtube.com/watch?v=d28FcYAEZdk&feature=youtu.be
Megbocsájtás fontossága a gyakorlatban. Elmondom, hogy hogyan csináljuk és miért fontos a számunkra.
https://www.youtube.com/watch?v=xcfrdD4pR_w&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.15. 01:45  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az asztrálvilág misztériuma

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 36

Ha az ember böjtölés által a testét sanyargatja, akkor tudatosan átléphet az asztrálvilágba, azonban ezt nem ajánlom senkinek. Az asztrálvilág a lélek világa, a lélek érzéseinek, vágyainak, szenvedélyeinek világa. Ne gondoljátok, hogy azok az ösztönök, amelyeket a testben éreztek, csak testi ösztönök; azok tulajdonképpen a lélek ösztönei. Mert hiszen a léleknek éppen olyan törvénye van, mint a testnek, csak nem annyira rögzített, időhöz és térhez kötött, mint a testé. A test tulajdonképpen csak ruha, egy szervesített élethullám, mely a lélek szolgálatára, vagyis az asztrálban érzett vágyaknak és törekvéseknek materializálására való és azokat mutatja többé-kevésbé jó vagy rossz kiadásban..
Az asztrálvilágban élő vágyak kielégítetlen vágyak, olyan lelki tulajdonságok és lelki életvibrációk, amelyek mind-mind a fizikai sík felé törekszenek, hogy itt, ha nem is végérvényesen, de legalább egy időre megpihenhessenek, illetőleg kielégülhessenek. Ezek a vágyak éppen azért olyan kínzók, olyan nyugtalanítók és szenvedéssel teljesek, mert hamis elvek szerint fejlesztetnek ki és nem az igazban és jóban, hanem éppen a jónak ellentétében kívánnak kifejezésre jutni. Azért ezek a vágyak még akkor sem nyújtanak boldogságot, megnyugvást és megelégedést, hogyha itt a földön ki is elégülhetnek, mert a kielégülés folytán még jobban fokozódnak.
Kihelyezkedni, vagy valakit készakarva kihelyeztetni (asztrálutazás vagy utaztatás): ez már a mágiához tartozik. Minden alvásnál is kihelyezkedik a szellem a testből, de nagy részben mégis foglya marad a természeti világnak az életszalag által. A földnek és minden természet-rétegnek megvan a maga számtörvénye, amelyet kinyitni és bezárni tudnak azok a szellemek, akik mágiával foglalkoznak. (A számtövény alatt az isteni igazság szerinti rendet és annak természetes korlátait kell érteni.)
A hold, a nap, a csillagok mind bizonyos fluidokat és ódokat sugároznak bele a föld természetébe, amelyekre a föld természete visszhangot ad, amely visszhangon keresztül a egyes szellemek értelme utat nyithat oda és onnan ide. A fekete mágiáról és annak művelőiről: a bűbájosokról nem kívánok részletesen beszélni. Ezek a természeti világ szigorú határkövein: a természettörvényeken rést ütve akarják a természetet megrontó erőiket és elveiket beleszorítani az élők világába. Ezeken keresztül materializálódnak azok az elvek, azok az Isten törvényével ellentétben álló gondolatok, vágyak és érzések, amelyeknek a földön élő emberek kívánságai adnak létlehetőséget.
Ezért van és volt rengeteg megszállottság; ezért vannak a különböző nyavalyák, őrültségek és mindenféle kiszámíthatatlan lelki betegségek, amelyeknek egész rendszere van a fekete mágiában, amelyeket gyógyítani tudnak ugyan a fekete mágiával foglalkozók, de a gyógyításuk csak úgy sikerül, ha egy másiktól elvonják az erőt. Önmaguktól nem tudnak gyógyítani. Ilyenek azok a csodatevők, akik el tudják zárni és meg tudják nyitni azokat a réseket, amelyeken keresztül gonosz hatóerők jutnak a fizikai síkra.
A fekete mágiával hatni lehet az ember asztrális lényére, azon keresztül a kedélyvilágára, lelki érzéseire, vonzódására, az egész érzelmi világára, sőt azon keresztül értelmi világára is, de erre már kisebb mértékben. Azonban aki istenfélő és igazán megtér a világosság útjára, arra a fekete mágiának ezen „az úton nincs hatása.
Ez a világ az isten alkotta természetes világ felett akar uralkodni, azt mindenáron a hatalmába keríteni. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a sátán világa, azaz a bűn világa. Különösen ellensége ez a világ azoknak, akik a bennük élő szeretet folytán valakiért áldozatot akarnak hozni, akikben a szeretet olyan nagy, hogy ki akarják emelni a bűn világából azt, aki nekik kedves. Mindennek, ami igaz, ami szép, ami boldogító, ellensége ez a sötét világ, amely az emberek szívében a bűnökön és az elfordult gondolkozáson keresztül ezer meg ezer gátat emel a jó fejlődése elé.
Magasabb fokú médiumitások csakis Isten útján haladó emberlelkek között fordulhatnak, elő. Gyógyítás, megvilágosítás, a tudományok előmozdítása és minden, ami a földnek valami lelki, vagy testi jólétet, a fejlődéshez eszközül szolgáló valami jót nyújt, mind magasabb rendű erők birtokában élő szellemektől ered. Minden tudományok között a legnagyobb tudomány az, hogy valaki megértse Isten akaratát, és a lelkét kiművelje az alázatosságban, hogy tudjon béketűrő lenni, és áldozatot hozni a szeretetben. Ezek a legmagasabb tantárgyak és a legnagyobb feladatok.
Nem is tudjátok, hogy a mágikus erőknek milyen zuhataga vesz körül benneteket! Nem is tudjátok, milyen erőket vonzotok magatokhoz az imádság, a szeretet, a jó és igaz felé való törekvés által és még inkább a cselekedetek által, amikor meg tudtok bocsátani, amikor valakinek valamit el tudtok nézni, amikor gondolatotokban az indulat és szenvedély föllobbanását le tudjátok győzni!
Ez az a bizonyos védőpajzs, amely megóv a gonosszal szemben, a gonosz erőknek és gonosz szellemeknek alattomos támadásával szemben. Ezt ti nem érzitek, nem is tudjátok, de tudják azok, akik látnak benneteket. A saját testen úrrá lenni annyi, mint a szenvedélyeken, a vágyakon úrrá lenni. És aki ezeken a vágyakon úrrá lett, vagyis ezeket megsemmisítette, az megsemmisítette a gonosznak hatalmát, mert nincs mihez kapcsolódnia. Amint a testnek vágyai pusztulnak, azok lelki erőkké, asztrál-erőkké lesznek.
A lélek asztrál-erőiben van a forrása az egészségnek és a betegségnek is. Azért annyi a betegség, mert az asztrálerők meg vannak romolva. A tökéletes és megtisztított asztrál-erők a léleknek fényburkát képezik, az ő külső megjelenési formáját. Tulajdonképpen az a cél, hogy minden emberi lélek az ő egyéni burkát annyira feljavítsa, anynyira fejlessze, hogy a jobb, a magasabb szférákban is megtalálja a létfeltételét. Hiszen ideiglenesen feljuthat egy lélek magasabb szférába is, ha kap valamely jóakaró testvérétől ideiglenes asztrálburkot. Az embernek minden érzése, vágya, akarása és cselekvése az asztrálerők fejlődését vagy romlását segíti elő. Az emberek önkéntelenül is hatnak egymásra a példaadás által és a testükből kisugárzó fluidok által.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.14. 02:34  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A házasság három pillére

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 35

A szeretet, a tisztaság, a hűség a házasság három pillére. Ha valaki ez ellen a három pont ellen vét, még mielőtt házasságra lépne, máris házasságtörést követett el és az embereknek csak igen kis hányada az, akiknek részére szent a házasság, akik mindezt a három pontot bele tudják vinni a házasságukba. Ki mit visz a házasságba, az az övé. Előfordulhat, hogy a házasság az egyik félre nézve szent, a másik félre nézve azonban nem szentelődik meg.
Minél érzékibb valamely férfi vagy nő, annál alantasabb szellem és a gonosznak terjeszkedési vágya nem hagyja nyugton, s nem engedi, hogy a saját lelkük javát munkálják. Minél messzebbre hatni: ez a gonosznak a természete. Ezért nevezem én a paráznaságot az ördög vegykonyhájának. Mocsár ez, amely mérges miazmáival megfertőzi a környezetet, a levegőt, a talajt úgy, hogy semmi jó és igaz meg nem maradhat mellette, mert egyik bűn, egyik tévelygés szüli a másikat és a bűnöknek egész légiója, egész tömege telíti az atmoszférát az ilyen természetű lelkek körül.

Ha a társadalomnak elkényeztetett élvhajhászai tudnák, hogy milyen fluidokba keverednek bele s milyen irtózatos atmoszférát teremtenek maguk körül, és ha a nők, amikor egy ilyen férfivel viszonyt kezdenek, tudnák, hogy milyen következményeknek teremtenek lehetőséget: irtózattal és undorral telnének él a saját tévelygéseik miatt. Ebből a káoszból nem vezeti ki az emberiséget sem a paragrafusoknak, törvényeknek és rendeleteknek sokasága, sem a szenvedéseknek és gyötrelmeknek egész tengere, csak egyetlenegy: az érzéseknek megtisztulása és felemelkedése.
A lélek az ilyen elhibázott életek után valósággal megcsömöröl ettől az életmódtól és újabb életében teljesen kivonja magát a párkapcsolat teremtésből. Kolostori, vagy zárda életet választanak maguknak, vagy másképpen vonulnak el. Az önkínzás és aszketizmus is tévutak melyekből semmi haszna nincs a léleknek.
A tisztaéletű szerzetesek, és papok akik meg tudják tagadni magukat, magasabb szférából jött lelkek, akik birtokában vannak annak a nagy szeretetnek, amely képesíti őket az önmagukról való lemondásra. Ezek a világnak világosságot, ismeretet, igazságot hoztak, az irgalmat és a kegyelmet hirdetik, és az emberiség megtérését sürgetik.

Mindenesetre a házasság van adva a földi ember számára, hogy a szeretetben kiképezze magát. És a szeretetben a legmagasabb fokot, amit csak a földön el lehet érni, a házasságban tudja megszerezni. Sok elnézés, sok megbocsátás, sok kiegyenlítődés kell, amíg az ember tisztán tud szeretni, azaz önmagát feláldozni azért, akit szeret. Mert ez a tiszta szeretet.
A szerelem háromszögének legfelső csúcsa a szeretet, a bal felől eső csúcs a tisztaság, a jobb felől eső a hűség. De mindegyik rész felett legmagasabban trónol a szeretet. Mert hiába van meg a tisztaság, szeretet nélkül értéktelen; hiába a hűség, szeretet nélkül csak mint száraz kötelesség nehezedik a lélekre, csak ha megvan a szeretet, ez tudja a másik kettőt kitermelni önmagából. A szerelem érzése csak akkor lehet magasabb rendű és tiszta, hogyha az anyagiasságtól mentes. Minél magasabban fejlett a lélek szerelmi érzése, annál tökéletesebb virágként jelenik az meg a lélek természetében, és illatával szinte az egész lelket átalakítja és újjáteremti.


Két léleknek hasonló virágzása, hasonló illat kilehelése bizonyos magasabb rendű rajongás mámorában egyesülve hozza létre a legnagyobb, a legnélkülözhetetlenebb kiegyenlítődés érzését, azaz a boldogságot. A férfi és a nő közötti harcban hol az egyik, hol a másik kerekedik felül ahelyett, hogy összeolvadva haladnának felfelé. Ebben a párharcban a férfi fegyvere az erőszakosság, a nőé a ravaszság. Az anyagias, uralkodni vágyó, gőgös, testies, hazug, indulatos, önző, gyűlölködő női lélek nemcsak az érzékiségen keresztül, hanem mindezeken az érzelmi szálakon keresztül is mindenkor olyan hatással van a férfira — még akkor is, ha nem feleség vagy anya — mint a mérgezett levegő a szervezetre.
Az a férfi viszont, aki azt a nőt, akit szeret, megbántja, saját maga ellen vét, mert a nő érzései finomabbak, érzékenyebbek és minden érzés-szálacska, amely a női lélekben visszafelé hajlik, a férfinak lelki vesztesége, mert annyival kevesebb behatást kap, annyival kevesebb érzés-szálacska indulhat útnak az ő lelkéből felfelé. Mert a férfi önmagában véve sohasem tudná az érzéseket puhábbakká, jobbakká és boldogítóbbakká tenni, hogyha a nő érzésvilágával össze nem kapcsolódhatnék.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.13. 04:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A duálszakadástól a szerelemig

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 34

Az Istennel való szembehelyezkedés volt az első csírája annak a bűnnek, amely kezdte elválasztani a Teremtőtől a teremtett lényeket. Ez az elsődleges ok volt a gőg. A gőgnek első alapvonása az engedetlenség; tehát nem az elfogadót, a női principiumot terheli az első bűn, hanem éppen az adó-felet, amely hatni, adni, továbbterjeszkedni, teremteni akart. Tehát az első gondolat volt a Teremtővel való szembehelyezkedés, amely az adó féltől indult ki és megfertőzte a duális egységet, mintegy homályt borítva arra.
A duálok észrevették a lelkükben a visszahatásokat a létrehozott eredmények szemlélése folytán, de ezek a hatások csak elégedetlenséget, diszharmóniát keltettek a lelkükben. Ez folyton fokozódó komorsággá változott a lelkükben és ez az érzés hozta létre köztük a szakítást. Tehát ez volt az őseredete a meghasonlásnak.
Még mindig összetartoztak, de a gondolataik nem voltak már közösek, a fluidjaik nem voltak egybefolyók. A válás által az adó fél az ő elfogadójából, az elfogadó fél pedig az ő adójából bizonyos részt magával vitt, mert tökéletesen nem tudtak egymástól elszakadni. A különböző (nem összetartozó) duálfeleknek érintkezéséből villamosság támadt. Ez a rezgés új, ismeretlen örömet jelentett: úgy érezték, hogy ebben az örömben megtalálták a lelkük kielégülését. Lelkük mind jobban szegényedett érzésekben, annyira, hogy a szeretet, amit magukkal hoztak, színtelenné, kopottá vált, erőtlenné lett. S akkor elkezdték keresni a harmóniát, ez a lelkükben szinte beteges nagy vággyá növekedett és ezt más szellemek duálfelében remélték megtalálni. Ez volt a házasság fogalmának első keletkezése szellemi szinten.
A földön látható, hogy az értelem eltompult, a világosság teljes sötétséggé, a szeretet gyűlöletté vált, a harmónia, az egy cél után való törekvés és együtt való teremtés öröme érzékiséggé fajult. Az isteni kegyelem törvénye ezt az erőszakos érzést, az érzékiséget állította munkába, és ennek kell pótolnia a szeretetnek elhanyagolt és elcsenevészedett érzését gyermekek nemzése, szülése és felnevelése által.
Lassanként kifejlődik bizonyos szeretet-érzés, amely mindkettőnél jelentkezik: a gyermek iránt való szeretet. Az élet továbbfolytatásának lehetősége szunnyad ez alatt az érzés alatt, ez alatt az ösztön alatt a szellemben. Ez az a cél, amely az embernek első feladata: hogy megtanuljon szeretni.
A szülői szeretet csak híd: abban a közös szeretetben talál rá egyik lélek a másikra, amely a két szülőt a harmadikhoz, a gyermekhez fűzi. Itt nyílik meg előttük a fejlődés útja; itt kiengesztelődnek az ellentétek, a különböző vágyak és törekvések egymásba olvadnak és a háborúság a két nem között megszűnt, megszokják, sőt megszeretik egymást. A férfi lelkéről is lekopik a nagy hatni- és akarni vágyás, a női lélekről is lekopik a más irányba való törekvés.
Mi lenne, ha ennek a két mélyen alábukott szellemtermészetnek nem volna közös összekötő kapcsa: a nemi vágy?! Hiszen bennük még nincsenek érzések, csak ösztönök, kielégülésre, megnyugvásra törekvő vágyak. Az egymásutáni testetöltések során megszokják egymást és mindinkább keresni kezdik a stabil kapcsódásokat. Küzdenek, harcolnak egymással, de érzik, hogy szükségük van a másikra és vágyják az összeolvadást és megnyilatkozik az első valódi, igen piciny, igen gyenge igazi szerelmi érzés a vágyvilágukban.
Az átlagemberben az érzékiség, az önzés, az élvezetvágy, az önmagának-kedvezés oly nagyfokú az emberben, hogy a tiszta szeretetet el sem tudja képzelni a másiknál, azért a kétféle neműek közötti szerelemben is mindenfélét ezekre az alantas érzésekre vezet vissza. A paráznaság a halál birodalmából hoz törvénytelen elveket a felszínre, és ezeknek az elveknek helyet biztosít a földön. Minden bűnnek megvannak a maga külön fájdalmas, szenvedésteljes következményei, de talán a gyilkosságon kívül egyik sem nagyobb, egyik sem gonoszabb, mint a paráznaság bűne. Hiszen éppen a duálok elválása folytán létrejött erőkeveredésekből származtak a millió meg millió szenvedésteljes állapotok.


Megjegyzés: Ebből a részből érthető meg az a paradoxon felvetés a duálok szakadásáról, hogy, ha az adó és a fogadó fél kötelékei szétszakadtak, hogyan lehetséges mégis, hogy testet ölthetnek mind a két nemmel. Az adó fél születhet nőként és fordítva, bár a leszületések száma a saját természetük szerint mindég nagyobb, nagyjából 60-40%. Ennek oka, hogy a szakadáskor akaratlanul magukkal vitték duáljuk lélektestének egy bizonyos részét. Végül ez az isteni előrelátó szándék hasznosnak bizonyult, mert lényegesen megkönnyítette a duálfelek fejlődését. A fejlődő lelkek saját bőrükön megismerhették a másik természetét, hajlamait és közeledhettek egymáshoz, magyarán érzelmi szinten hamarabb összerázódhattak.
Azt mondják a földi síkon az ellentétek vonzzák egymást. Igen ám, de a duálfelek nem ellentétei egymásnak, hanem kiegészítik egymást, ugyanis ez az együttműködés és harmónia záloga. Nagyon sok ilyen-olyan leszületés tapasztalata kell meghozza a lelkek számára azt a bölcsességi fokot, amikor már nem a hormonok, a libidó és a szex a férfi és nő közötti vonzó tényező, hanem a békés és harmonikus együttlétre, munkára való vágykozás. Csak ekkor érik el azt az érzelmi fejlődési fokot, amikor remélhető, hogy találkozzanak a duálok.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron