Szellemtan

Kép
Karsay   2019.05.06. 06:36  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A testetöltés szellemi háttere

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 6


Az embernek kötelessége, hogy az egészségét és tisztaságát megőrizze, hogy fizikai teste önmagának jó szolgálatot tehessen és utódaira is jó génállományt hagyjon. Az embernek sohasem szabad elfelejtenie, hogy nem egyedül magának él. Különben is minden, amit testbeöltözése alkalmával kapott, Isten kegyelmi ajándéka, amiről élete végén el kell számolnia, tehát úgy ezeket a testi erőket, mint a Kegyelem által nyújtott alkalmakat, egyszóval mindent az igaz jónak szolgálatába kell állítania. Mert hogyha rosszul és helytelenül éli az életét s ezeket az erőket a gonosz elvének a szolgálatában érvényesíti: ugyanezek az erők ugyanebben az elvben bosszulják meg rajta magukat, megteremtik az ember számára a pokoli jövőt.
Nincs egyetlen hang, gondolat, vagy érzés, amellyel újból ne találkoznék az emberi lélek úgy ebben az életben, mint a jövendőben, mert a gonosz elvekkel megteremtett rossz hatások lélekről-lélekre terjeszkedve gyarapodnak; ugyanis a hasonló gondolkodású és érzésű szellemek ezeket a gondolatokat és érzéseket a saját erőikkel továbbfejlesztik. Ha tehát gonosz volt a csíra, még gonoszabb lesz az eredmény, amellyel az emberi lélek találkozik, és a szomorú következmények alól nem vonhatja ki magát.
A halállal levetkőzik az ember mindent, minden szertefoszlik, semmivé válik, és semmit nem vihet át a szellemvilágba abból, ami itt az övé volt, ami felett rendelkezett. Csak a lélek tulajdonságai, érzései, gondolatai maradnak meg. De amikor újra visszakerül a földre, akkor sem hozhat magával semmit abból, amivel azelőtt rendelkezett, így egyik megszületéstől a másikig óriási, úgyszólván áthidalhatatlan űr képződik a szellem életében.
A halál nagy, hatalmas törvény, amelynek senki ellen nem állhat, amelyet föl nem oldhat sem a legnagyobb bölcsesség, sem a legnagyobb tudomány. Olyan hatalmas törvény ez, hogy e felett egyedül Istennek és az őrszellemeknek van hatalma, akik a szellemek és az emberek sorsát intézik. Innen van, hogy az ember sorsa nem úgy alakul, ahogy ő szeretné, hanem úgy, ahogyan az ő fejlődését vezető szellemek irányítják, akik mindig arra törekszenek, hogy a lélek fejlődésére nézve a legjobb eredmény legyen elérhető.
Mielőtt egy emberszellem testet öltene, őrszelleme át- meg áttanulmányozza annak minden legkisebb rejtett hajlamát, vágyát, gondolatát, érzését; elzárja, vagy kinyitja azokat a hajlamokat, amelyekkel rendelkezik, hogy egyensúlyban tarthassa védencének életfolyását, hogy az lehetőleg el ne bukjék, vagy ha elbukik, ne essék olyan nagyot. Amit az ember egy életben elvégezhet, amire alkalom kínálkozik, azt meg kell ragadnia, azt el kell végeznie.
Ugyan ki tudná megmondani, hogy majd a másik, vagy a harmadik életben adódik-e neki alkalom levizsgáznia abból a kérdésből, amelynek megoldására ma nyitva vannak a hajlamai? Vagy, hogy ezek a hajlamai, melyek az őrszellem munkája folytán ma akcióképesek, vajon a következő életben akcióképesek lesznek-e? Vajon nem más hajlamoknak kell-e majd akkor a lélekben megnyilatkozniuk, hogy előbbre vigyék őt a fejlődés útján? Mert hogyha más rejtett képességek ajtaja nyílik meg, akkor természetesen más hajlamoknak megfelelő lehetőségek állnak is elő. Mindig ilyen lehetőségek láncolatából alakul az ember sorsa.

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.05. 06:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélekrészecskék misztériuma

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 5


Most visszatérek a fejlődés menetének taglalásához.. Amikor a szervező életerő átvette a vezetést, feloldódik az az elv, amelyben az erő megsűrűsödött. Ezt a folyamatot a világosság indítja meg. A szervező életerő összevonzza egyik parányt a másikkal, azután felhasználja különböző alakulatok létrehozására, először a kicsinyt, mint önmagát fenntartó egységet képezi ki, azután sok ilyent összegezve nagyobb élet-telepet alkot, hogy ezeket az élettelepeket egymással ismét úgy csoportosítsa, hogy bizonyos cél szolgálatára alkalmasak legyenek.
Végül ezeket a célokat összegezi, hogy a kisebb célok együtt nagyobb célokat szolgáljanak és végül az összes célok együttes célja egy egység legyen. (Vagyis a parányokból molekulákat alkot, a molekulákból sejteket, a sejtekből szöveteket, a szövetekből szerveket, s mindezek összességéből és harmonikus együttműködéséből egy egységet, egy életformát alkot.)
Mindaz, amit eddig végezett, csak fluid, azaz a testnek éterikus fantomja, amely nem szolgál más célt, mint hogy összeköttetést létesítsen a lélek és más lelkek világa között. Mikor pedig ezzel az előkészítő munkával a szervező életerő elkészült, akkor a felszínre hozza, vagyis megkezdi a sejtesítést.
Mindennek pedig a legmagasabb állomása az emberi test.
Nem mintha a növények, a virágok talán alacsonyabb erőkből állanának; csakhogy ezeknek egészen más elvük van és igen messze állnak az ember lelkétől; de amikor a fizikai síkon megjelenik az ember az ő világában, a céljuk eggyé válik. Az ember t. i. a lélek céljait van hívatva szolgálni és ugyanebben a célban egyesül minden, ami a földön megjelenik. Ennek a célnak szolgálatában működik a természet is. Az emberi testnek a fantomja, a megszervezett erőrendszer félig a lélek, félig pedig a természet erőiből van megalkotva. Ezért szükséges, hogy az bizonyos tekintetben szép, jó, használható legyen és minél tökéletesebb gépezetül szolgáljon a lélek részére, amikor az itt a földön megjelenik.
Megjegyzés: Tehát eljutottunk az ember éterikus testének kialakulásáig, melynek az a föltétele, hogy az anyagban szétszóródott apró kis lélekrészecskék mindannyian egyesülhessenek, miután bejárták az egész anyagi világot az ásványtól az állati lelkek legmagasabb szintjéig. Az eredetileg anyaghoz kötött részecskék egy bizonyos létrezgésszint elérésekor leválasztódnak saját teremtéseikről és keresik egymást, hogy a vonzás törvénye alapján egyesülhessenek, így előbb kisebb csoportokban egy-egy kisebb és fejletlenebb lényt lelkesítenek meg, majd a csoportok egyesülésével mind fejlettebbeket, míg valamennyi lélekrész egyesül. Ekkor válik a lélek alkalmassá, hogy egy emberi éteri testet éltessen. Majd ez az éteri test lesz a leendő fizikai test "öntőtégelye", azaz formaadója és fenntartója az inkarnáció ideje alatt.
A Föld életében, még jóval a kéreg megszilárdulása előtt megkezdődött az emberi szellem földi élete és fejlődése, előbb éteri testben, majd félanyagiban, mint most a Jupiteren és a Vénuszon, és végül, amikor a feltételek kialakultak a földi környezetben, megjelenhetett a fizikai testben való inkarnáció is.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.03. 23:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A múlandóság misztériuma
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 4
Csak ami igaz, ami tökéletes, az a „Van”, mert az örökéletű. A bűn, szenvedés, gonoszság, tévelygés pedig a „Nincsen”; és ha ez az időleges világban ennek dacára mégis van, a tévelygő szellem tette a Nincsent Vanná, tehát neki kell megtapasztalnia, hogy amit ő a Nincsenből merített, az nem életképes (múlandó). De mivel a szellem, aki ezt létrehozta, az ő lényegében Istenből való lényeg, s ennél fogva ránézve megsemmisülés nincsen: mindaddig megmaradnak az ő hibás elveinek a következményei, ameddig csak azokat az elveket meg nem változtatja, vagy fel nem adja. Itt a fizikai síkon, az ember a maga erőiben, a maga járulékainak testesülésében cselekedhet, hathat.
Azok az ércek, amelyeket nemes érceknek neveztek: az arany, meg az ezüst, bizonyos kőzetekben mint apró, alig észrevehető erecskék vannak beágyazva. Ezek a kőzetek képezik a salakot és ezek is mind szellem-termékek (gondolatok és érzések), amelyek így öltöttek testet, így materializálódtak, ugyanígy a növények közt is vannak nemes, meg teljesen vad, káros növények is, és ezek együtt tenyésznek a mezőn, vagy az erdőn. Az egyiket felismeri az ember és ragaszkodik hozzá, a másikat felismeri és eldobja, egészen addig, ameddig annak a hasznát is föl nem ismeri. Mert nincsen olyan hiábavaló dolog, amit az emberiség fel nem tudna használni, csakhogy még nem érett annyira, hogy az ásványoknak minden fajtáját hasznosítani tudná a maga életében. Mert mindennek csak annyi haszna van a földön (éppúgy, mint az embernek is), amennyit jobbá tud tenni, vagyis aminek az átváltozása egy fokkal előbbre tudja segíteni a szellemet.
Mindennek a szellem szolgálatára kell állnia. Minél magasabb rendű elv van az ásványba, növénybe, vagy állatba zárva, annál többet fel tud használni belőle a szellem, és amit felhasznál, amit szellemesít, az már ide többé nem jön vissza mint erő, mert a magasabb légkörben végezheti tovább a maga pályafutását, vagy magasabb világokhoz kapcsoltatik aszerint, amint a szellemek céljait jobban szolgálja. Ugyanígy a szellemeknek meg az Isten céljait kell szolgálniuk, vagyis mindenféle elvnek a magasabb rendűt.
Csak látszólagos rögzítése mindennek a megjelenése a világon, mert itt minden mulandó. A mai kor embere már kezd hinni a láthatatlan erőkben, és egy lépés kell csak ahhoz, hogy behatoljon a lélek világába. Nem mondom, hogy a szellem világába (Isten országába, mely a negyedik és a fölötte lévő szférákat jelenti), mert oda nem léphet be. Oda csak szellemileg léphet be; de a lélek világába behatolhat (Az asztrál és mentál síknak az alsó tartományaiba).
Az emberek bele akarnak látni az előttük elrejtett titkokba, és tudománnyá akarják tenni azokat, pedig ha az emberek megváltoznának, nagyon sok titokra rájöhetnének. Mert a szférákban, ahova az ő szellemük alvás idején pihenni tér, mindenféle dolgok nyitva állnak, természetesen kinek-kinek fokozata szerint. És amire azt mondja a földi ember, hogy gondolkodásával rájött, arra nem az ember jött rá, hanem az ő szelleme, az ő lelke szívta azt magába a szférában, ameddig ott időzött, amikor ott kutatott (vagy tanult, mert aki arra érdemes azt tanítják).
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.03. 00:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A hála veszélye.

Nem telik el nap úgy, hogy ne találkoznék valamilyen bejegyzéssel, videóval, cikkel, ami a hálával kapcsolatos és a hála fontosságával foglalkozik. Ezeknek mindig az a mondanivalója, hogy legyél hálás mindenért reggel mikor felébredsz, legyél hálás mindenért este mikor lefekszel, írd le minden nap mi mindenért vagy hálás és gyakorold ezt az hozzáállást mert így sokkal jobban fogod magad érezni, jobban telik a napod sőt ez a sikered egyik záloga.
Nálam a biztosítékot mindig kiverik ezek a gondolatok és már régen készülök rá, hogy leírom mi az ami miatt az ilyen tipusu hála veszélyes, sőt káros.
Ahhoz, hogy érhetőbb legyen, hogy mire gondolok elmondok egy példát. Évekkel ezelőtt a kezembe került itt Tenerifén egy ismerősünk „hála” füzete. Ő jutalékos rendszerben dolgozott itt és ebbe a füzetbe minden nap írta a bevételeket, abból kiszámolta a jutalékot és a nap végén összesítette. Az üzlet nagyon nem ment jól mivel naponta 5-10 esetleg 15 eurós jutalékok képződtek. Nagyon ritkán esetleg 20 euró. Havi szinten az 3-400 eurót jelentett egész napi munkával. Ez az összeg itt egy lakás bérléséhez sem elég. Ennek ellenére minden esetben oda volt írva a lap aljára, hogy mennyire hálás ő azért, hogy ezt a pénzt megkereste.
Gondolhatnánk nincs ezzel semmi gond, egy nagyon nemes lélekről lehet szó de a dolog lényegét vizsgálva ez nem így van. Már akkor is éreztem, hogy itt valami nincs rendben. A szándék becsülendő de a célját nem éri el.
Éljük bele magunkat ennek az embernek a helyzetébe. Ő egyszerüen csak szeretett volna keresni vagy ezer eurót havonta, hogy kifizesse a lakásbérletet, meg tudjon élni és nyugodtan dolgozhasson itt az örök tavasz szigetén. Ezzel szemben mi történik. Egész nap dolgozik és a nap végére marad átlagban 10-15 eurója.
Világos, hogy belül nagyon elkeseredett, elégedetlen és ideges de magára erőlteti a hála érzését mert azt gondolja az majd kihúzza ebből az állapotból. Azt gondolja ha hálás lesz ezért a kicsiért is, később majd lesz több is...és ez az attitűd a probléma.
A helyzet az, hogy az emberünknek az ilyen feszültséggel terhelt állapotában, az ilyen módon gyakorolt hála a nagyobb siker elérésében nem fog segíteni.
Ugyanis ez a hozzáállás nem más mint a tehetetlenségből eredő, hála általi csodavárás, ami többet árt mint használ. Ha így cselekszel az azt jelenti, hogy kulső erőtől várod a megváltást cserébe azért, hogy hálát gyakorolsz. Abban bízol, hogy a háládért cserébe később majd kapsz többet is mert a hála egy nemes érzés tehát ezért te ezt a többet meg fogod majd érdemelni. Attól a hátsó szándéktól vezérelve vagy hálás, hogy ettől neked később jobb lesz. Ez a M.I.J.E.N hála (Dr Alexander Loyd M.I.J.E.N szeretet kifejezése után szabadon). Ez azt jelenti, hogy ez a hála a M.I.J.E.N hála azaz a Miért Jó Ez Nekem hála. Ez egészen pontosan azt jeleni, hogy nem feltétel nélkül vagy hálás. Holott a hála az egy, az evilági érdekeken való felülemelkedés, a feltételnélküli szeretetben gyökerező érzés kellene, hogy legyen. Ezzel szemben te azért vagy hálás – színleg, feltételekhez kötötten -, hogy neked ezáltal később jobb legyen. Önérdekből vagy hálás. Úgy is mondhatnám, hogy igazából önző vagy és nem hálás.
Ahhh ez lehet sok volt...hogy kicsit megnyugtassalak azt azért hozzáteszem, hogy ez az önző magatartásod persze közvetlenül nem a te hibád. A belső téves hiedelmeid miatt gondolkodsz így tévesen, valamint a társadalmilag elfogadott tévhitek áldozata vagy. Illetve sokat ártanak a tucat sikerkönyvek teljesen hamis állításai is.
A valóság az, hogy az emberünk azért irta minden nap a lap aljára, hogy hálás ezért a kicsiért is mert a tudatalattiját uraló stresszképek miatt nem volt elég belső energiája, gyenge volt és valami külső segítségbe – a hálába - akart kapaszkodni és jobbhíján attól várta a megváltást.
A megoldás viszont nem ez.
A megoldás az, hogy meg kell szabadulnod a belsődben lévő feszültségtől ki kell törolnöd magadból a félelmet, ki kell törolnöd többek között a nélkülözéstől való félelmet és akkor megszabadulva ezektől stressz okozta blokkoktól feltöltődhetsz energiával, megszűnik az energiahiányból származó gyengeséged, újból visszatér beléd a lélek és így saját magad fogod saját magadat meghaladva megoldani a saját problémádat, mindenféle külső csodavárástól és önző hálálkodástól függetlenül.
És miután megszabadultál a tudatalatidat terhelő káros beidegződéseidtől, a féleleidtől azaz megtisztult a tudatalattid, akkor árad szét benned a valódi megelégedettség és nyugalom.
Ez a megelégedettség és nyugalom, ez a tiszta érzés lesz a - minden hátsó szándék nélküli - valódi HÁLA. Ha már itt tartasz akkor jó helyen vagy...de ha ezt a tisztítási folyamatot nem végzed el és a káros beidegződéseiddel, a benned lévő feszültséggel terhelten akarod a hálát arra használni, hogy a stressz miatti tehetetlenségedben segítsen neked eredményesebbnek lenni vagy segítsen abban, hogy meggyógyulhass stb....akkor ezzel többet ártasz magadnak mint gondolnád. A sorsod feletti irányítás átvételét a tudatalattid megtisztításával kell kezdened és nem a hamis hálálkodástól várni a segítséget.

irta:Lajos Antal

UI:

Lajos Antal március 9.-i budapesti előadása a tudatalattiról, a gyógyító kódról. A tartalomból: Ha szeretnél változtatni az életeden akkor azt sem akaraterővel, sem tudatos döntéssel nem tudod megtenni. Ehhez a tudatalattid segítségére lesz szükséged. Csak akkor indulhatsz el a valóban elégedettséget okozó siker és egészség útján ha a tudatalattidból törlöd a régi káros emlékeket, megszabadulsz a benned lévő félelemtől. Ennek a módjáról és sok más témáról is hallhatsz az előadásba

https://www.youtube.com/watch?v=dpyJ_v_sGQo&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.02. 06:46  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A húsevésről – Felvezetés

A húsevés nem Istentől van, hanem a kegyetlen és önző ember tudathasadásos gondolataiból ered. Bár a Bibliában lévő négy kanonizált evangéliumból az eltelt kétezer év során az erre vonatkozó tanítás eltűnt, de a lelkünk mélyére írott egyetemes törvénynek a léleklény-társaink gyilkolásának tilalmára és a húsevés ártalmaira vonatkozó tanítás apokrif iratokban olvasható, és ezt tanítja a mennyei szellemvilág ma is, médiumok közvetítésével küldött szellemi üzeneteiben. Egy apokrif evangéliumban Jézus a következőket tanítja a húsevéssel kapcsolatban:
„Ne ölj”, mert Isten adott életet mindeneknek, és amit Isten adott, azt ember vissza nem veheti. Ezért bizony mondom néktek, egy Anyától ered minden élet itt a földön. Következésképpen, aki öl, az a testvérét öli meg. És tőle a Földanya elfordul, és megvonja tőle éltető megelevenítő kebleit. És az angyalok elkerülik őt, és a Sátán ver tanyát a testében. És a teste a levágott és megölt állatok húsának sírjává válik, ami egyben a saját sírja is lesz.
Ezért bizony mondom néktek, aki öl, az saját magát öli meg, és aki eszi a leölt állatok húsát az a halál testét eszi. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az ő vérében; leheletében az ő leheletük bűzlik; húsuk a húsában gennyes tályoggá lesznek; csontjaik a csontjaiban elmeszesednek, beleik rothadnak az ő beleiben; szemeik hályoggá lesznek szemein, és füleik az ő füleiben képeznek ragacsos váladékot. És haláluk az ő halála lészen.
Ennek az evangéliumnak egy másik fejezetében az alábbiakat olvashatjuk:
És Jézus folytatta: –Megparancsolá az Úr ősatyáitoknak: „Ne ölj!” De szívük megkeményedett és öltek. És Mózes akkor azt kívánta, hogy legalább embert ne öljenek, és ezért megengedte nekik, hogy állatokat öljenek. De ősatyáitok szíve még keményebbé vált, és embert-állatot egyaránt öltek. De én azt mondom néktek, hogy sem embert, sem állatot ne öljetek, de még a táplálékot sem, amit magatokhoz vesztek. Mert ha élő táplálékot esztek, az megelevenít benneteket, de ha megölitek a táplálékotokat, a halott étel is megöl titeket.
Mert élet csak életből ered, a halálból mindig csak halál jön. Mert minden, ami megöli táplálékaitokat, megöli a testeteket is. És minden, ami megöli a testeteket, a lelketeket is megöli. Mert testetek olyanná válik, amilyen az ételetek, és hasonlóképpen, lelketek olyanná lesz, mint a gondolataitok. (János evangéliuma az Ember Fiának csodálatos gyógyításairól. Jézus Krisztus béke (kozmikus) evangéliuma.
A vegetáriánus táplálkozás nem új dolog. Az ember eredetileg nem húsevőként, hanem vegetáriánusnak született, amit a fogazata, a bélrendszere és egész testi felépítése is bizonyít. Elképzelhetetlen, hogy a Teremtő olyan terméket szánt volna az embernek táplálék gyanánt, melyet ártatlan, érző lények meggyilkolása árán állítanak elő. Tény, hogy az emberiség nagyobbik része húsevő. De ez nem jelenti azt, hogy a húsevés helyénvaló lenne. A sok ezer év alatt rögzült mintáktól az ember nehezen tud megszabadulni. Nem beszélve arról, hogy az emberek egymást is gyilkolják nap mint nap, és nem csak fegyverrel, hanem szóval és gondolattal is.
A hústáplálkozás erősen földelő hatású, hátráltatja a szellemi fejlődést, és akadályozza az érzékszervek finomodását. A vegetáriánizmus nem csak azt jelenti, hogy lemondunk a kannibalizmusról, vagyis élőlénytársaink holt tetemének elfogyasztásáról, hanem azt is, hogy lehetőség szerint nem ártunk senkinek és semminek. Nem csak cselekedettel, hanem még szóval vagy gondolattal sem, mert a gondolat is energia, melynek teremtő ereje van.

Összealította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

A húsevésről
A szférák összessége ti magatok vagytok
HANG - Bizonytalan vagyok
Eskük, fogadalmak megszegése
Vigyázzatok magatokra
Amit jó tudni az iszlámról
Annak jelei, hogy a barátod álnok megtévesztő

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGheo31DUXlIH9Ggt0ew
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://data.hu/get/11799697/SBK_Hirlevel_171.doc
Karsay István - 2019. május havi szellemtani hírlevél

https://www.youtube.com/watch?v=KuhS_-3VKX0&t=2059s
https://www.youtube.com/watch?v=-OeMmWfM1_o
Szántai Lajos – Atilla élete (I.- II. Rész)

https://www.youtube.com/watch?v=oKFZ6R4BiCU
Pap Gábor_Atilla utóélete

https://www.youtube.com/watch?v=Pe0BGLfn5S0
Böjte Csaba – Szeressük ki egymásból a jót

https://www.youtube.com/watch?v=ccVtnv2QJt8&t=71s
Ház kilátással – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=MBbDEc2M7Do
Nyári hold – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.01. 07:20  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
12 ijesztő kijelentés egy híres neurolingvisztikai szakembertől, az agy, a tudat és a tudatalatti működéséről!

Tatiana Chernigovskaya, a biológia és a bölcsésztudományok doktora érdekes gondolatokat osztott meg az agy, a tudat, a tudatalatti, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan. Lássuk, melyek ezek!
1. Az agyunk annyira egy bonyolult képződmény, hogy még bizonyításra vár az, hogy mi uraljuk-e, vagy “ő” minket.
2. Az agy 30 másodperccel azelőtt meghozza a döntést, mielőtt az az emberben tudatosul. Így kérdés, hogy az ember, vagy az agy hozza meg a döntéseket.
3. Sokak szerint a gének, a pszichoszomatika, vagy éppenséggel a receptorok testünk urai. De gondoljunk csak bele, melyik szervünk hozza meg a döntéseket, melyik szervünk a mindenható?
4. Az agyunkat vegyük komolyan, mert ez a szerv képes megtéveszteni, gondoljunk csak a hallucinációkra, amelyek teljesen valósnak tűnnek.
5. Az embernek ki kell beszélnie magából a problémáit, amelyek foglalkoztatják, vagy különben megborul az elméje. Forduljon paphoz, baráthoz, pszichológushoz, és beszéljen nekik. Nem szabad magunkba fojtani a gondjainkat.
6. Ha rendszeresen eddzük az elménket, akkor az átlagosnál hosszabb és kiegyensúlyozottabb életünk lesz.
7. Minden lehetőséget nem lehet számításba venni az életben, de ha agyilag felkészültek vagyunk, akkor sok mindent képesek vagyunk megoldani. Nem véletlen, hogy Mengyelejev álmodta meg a periódusos rendszert és nem egy szakács. Hogy miért? Mert az ő agyát foglalkoztatta a tábla, így a megoldás egyik nap egyszerűen kipattant a fejéből, miután felébredt álmából.
8. Minden ember a maga módján egy zseni!
9. Bennem félelmet kelt a mesterséges intelligencia. Azért, mert akkor az ember megszűnik egyedi lényként létezni, mert az új intelligencia-forma fogja meghatározni a tervünket, a céljainkat.
10. Az agyunk tőlünk független, és egyedül ő dönt. Ha egy pillanatra mégsem ő dönt, akkor létrejön az illúzióérzet, amelyet már mi idéztünk elő.
11. A zsenik létezéséért sok pénzt fizetünk, azonban az ideg- és elmebetegségben szenvedők gyógyítására már vajmi kevés jut.
12. Születésünktől kezdve az agyunk olyan, mint egy számítógép, amire az évek során új és új programokat kell telepítenünk, és mikor meghalunk, akkor ezek letörlődnek.
UI:

Alien blog – érdekesség
(valóság tartamáért felelőséget nem vállalok)
http://alienblog.net/its-happening-now-cloning-facility-raided-after-a-hybrid-escaped/?fbclid=IwAR1XOiiaOrRFLe_WPPmRCW7JZTT5aF_YFvsr8sbDujpiVsFzMmkhRorR7fQ
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.30. 05:56  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Kaptam egy nagyon érdekes és fontos levelet:

"Szia István! Mi a véleményed Dascalos - Gnózis című könyvéből idézett állítólag János evangélistától kapott Miatyánk ima forma fent elküldött "És légy velünk a kísértésben" részéhez és annak további teljes második versszakához. Az eredeti részek kapcsán nem értem, hogy ISTEN miért vinne minket kísértésbe, hisz nem Ő kísértő, és erre nekem a szellemi magyarázatok sem adnak megnyugtató választ. "És ne vigy minket a kísértésbe" (Máté 6:9), engedd, hogy a mi szellemünk nyerjen folyton annyi erőt, mellyel képes legyen bevonulni a maga tulajdonképpeni szférájába, nehogy meghódoljon az érzékeknek s ezek által kiragadtassa magát a saját szférájából s így bolyongni legyen kénytelen a látszatnak, a csalódásnak, az ellentétnek világában, s a maga céljától az örök élettől eltereltessék a halálba s az időleges elváltozásokba! (Antal írómédium útján); "És ne vígy minket a kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól". (Lukács 11:2) Ezt ne úgy fogjátok fel, mintha Isten a ti kérésiekre elengedne nektek minden kísértést, mert ez igazságtalanság volna Istentől és nem szolgálna a ti üdvötökre, minthogy épp a kísértés eszköz a ti erőitek gyakorlására és megacélozására, szellemetek haladásának elősegítésére. Ezen szavakkal könyörögjetek ellenálló erőért a benneteket érő kísértésekkel szemben, ezek által kell, hogy ébredjetek, s óvakodjatok, nehogy könnyelműen azoknak nekik rohanjatok. Ebben a kérelemben van kifejezve a ti saját gyengeségetek alázatos beismerése, és az a könyörgésetek, hogy felismerhessétek a szellemetek előtt egymást keresztező összes tévutakat, hogy ezeket kikerülhessétek, - és ha azokat kikerültétek, akkor megszabadultatok a gonosztól! (Erzsébet írómédium útján). Fentiek miatt nekem "És légy velünk a kísértésben", vagy a Makk István féle "Szabadíts meg a gonosztól, hogy ne vigyen minket kísértésbe." változatok meggyőzőbben tűnnek. Szerinted így is elmondható ez az ima, anélkül, hogy megsérteném vele a szellemi mondanivalóját?

Válaszom:

Szia, összetett de egyszerű a válasz erre....

Kezdjük az összetett részével.

Kétfajta kísértés van, egyik a sötét erő próbálkozása, másik egy olyan próba, amit a szellemvilágtól kapsz, ha átmentél egy feladaton, akkor abból próbát kell tenni, hogy valóban sikerült mondjuk azt a rossz tulajdonságodat legyőzni.

Gyakorlatilag ez is kísértés, de a jó oldal "vizsgafeladata", de megkülönböztetni nem lehet, hogy honnan jön!

Na, ezért vannak a keveredések az imákba, de elárulom neked, hogy mindegyiket lehet mondani!

Hogy miért?

Pont a te hajnali kérdésed kapcsán elmondták nekem a szellemvilág tanítói, hogy amikor te leülsz imádkozni,és a gondolatodban már benne van, hogy a Mennyi Atyához akarsz imádkozni, te már abban a pillanatban elküldted energia formájában a benned lévő szeretetet az Atya irányba, Ő ezt akkor érzékeli (és a szellemi vezetők), és azzal, hogy az imád magadban vagy kimondva megerősíted, ez csak egy kisebb "akarat - pecsét" - megerősítés - az egész "szertartáson"!

Ha a gondolatodban naponta reggel - este (napközben) az Atyára gondolsz szeretettel, az felér egy kisebb imával....

Egy részlet a Hegyibeszéd csodálatos tanításából:

"És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle"

Nekem ez a legszebb imám:

"Drága Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten!
Befogadlak, mint Uramat, Megváltómat.
Kinyitom előtted életem kapuját, és kérlek, irányítsd úgy az életem, Ahogyan azt Te szeretnéd! Ámen."

Amúgy régebben a 23. zsoltárt mondták a középkorban szinte állandóan, később jött be a Miatyánk fő imának a templomokba és a köztudatba.

A 23. zsoltár szellemi magyarázata Karsay István https://www.youtube.com/watch?v=2GJ-EyimXrI&feature=youtu.be


Nagyon örülök a kérdésednek, mert erre én is most kaptam meg a pontos választ tanulásként!

Látod, ezért szeretek hajnalban kelni, ekkor mér tökéletes a kapcsolatom a másik világgal, mondhatnám teljesen állandóan mellettem vannak ilyenkor..

Leveledet félretettem, feltettem a tanításokat, közben kaptam a friss üzeneteket és a választ a te kérdésedre...

Köszönöm a kérdésed!

szeretettel.

Karsay István

Budapest, 2019. húsvét

Michael Quist imája
https://www.youtube.com/watch?v=pVJF2RPSSl8&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.29. 06:07  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szervező életerő munkája
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 3
Amikor a szervező életerő megalkotja az éterikus testeket, akkor már működésbe lép a születés törvénye. Eddig még mindig csak a föld belsejében folyó funkciókról volt szó, de ezzel már a föld felszínére lépünk. Mikorra az élet ekképp láthatóvá válik, akkor már annyira felfejlődött, hogy más, fejlettebb világok légköréből lesugárzó erőkkel, pl. a Napnak erőivel — képes kapcsolódni. Ekkor képződik ki az első szféra, amely ezeket a fluidokat, éterikus testeket, vagy fantomokat felszínre hozza. Így képződik ki a föld felszíne.
Megjegyzés: Ne feledjük az elsődleges állapot a leszületéseknél a mentál és asztrál élet azok tudatosságával. Az éteri, más néven finom fizikai testbe csak úgy költözhet bele a tudatosság, ha abból a szellem készít és magára ölt egy testet, másnéven éteri fantomot. A környezetünkben élő elemi lények, mint a tündérek, szilfek és a többi, éteri testben vannak inkarnálódva. Ha például egy kis virág, amelyről egy pici tündérke gondoskodik, elpusztul, az a tündérke testet öltésének is a végét jelenti. Leveti éteri ruháját és visszatér tudatossága az asztrális hazájába.
A víz anyagai is elválnak és a vizek is magukkal hozzák a beléjük rejtett elveket éppúgy, mint a szárazföld a maga vegetációját. Ez az egész folyamat tehát csak fokról-fokra való fejlődéssel létesül. Folytonos erjedés és osztódás követik egymást, hogy a különböző princípiumok minél tökéletesebben juthassanak a felszínre. Mikor pedig létrejöhet az éterikus test akkor a lényeg annyira életképessé válik, hogy kifejezheti magát és szervesül. Ez a szervesülés ismét más osztódásokat hoz létre olyannyira, hogy ezáltal nemcsak a külső, állati test van készen, hanem bizonyos lelki-test is, amely nemcsak ú.n. ösztöni erőket, hanem már gondolkodó erőket is munkába szólít. Ilyképpen az életerő önmagából mindig többet és többet, folyton tökéletesebbet hoz elő, ami mindig abban az alakban jelenik meg, amely akkor, abban az esetben a legtökéletesebbnek látszik. Így áll elő egy kiképzett forma, amelyet a természettörvény helyesnek, jónak ítél.
Amíg az elvek vadak, gonoszak, rosszak, addig nem fejlődhet ki valami nagyon finom és légies fantom, hanem csak erősen villanyos és alantas, olyan, amely éppen annak az elvnek felel meg, amilyen elv felszínre került, vagyis amilyen elv azt kiképezte. Ez az „anyag szelleme”.
Megjegyzés: A természettörvényben a bukottak lélek és teremtésrészecskéi végigjárják a fejlődés útját az ásványvilágtól az állatvilágig mind magasabb és magasabb szintű formákat éltetve, míg eljut az egyéniesülés szintjére, amikor végre egy emberi testet éltethet. Ekkor válik szabad akaratú teljes értékű emberszellemé.
A fejlődés folyamán a felébredt szellem azokat az erőket, amelyek valaha az anyagot alkották, illetőleg az anyagban éltek, sajátjává teszi , és ő maga diktálhat azoknak alakot és formát és azok az ő szolgálatára állnak. Minél jobban van eltelve valamely szellem az isteni gondolattal, annál tökéletesebb formákat képes kihozni ezekből az erőkből. A szellem akár ember-alakban, akár a testétől megszabadultan él, minél többet hajt a maga hatalma alá az anyag szelleméből és minél többet tud áthatni a maga szellemi erejével, annál több erő felett rendelkezik, amely erőket megtölthet a maga gondolkodásának és vágyainak kifejező formáival, vagyis új alakulatokat hozhat belőlük létre. Ha ez a lényeg rossz, akkor azt a szellemnek mindenesetre meg kell változtatnia, jóvá kell tennie, azaz szellemesítenie.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.28. 05:55  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A holt anyag életre keltésének misztériuma
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 2
Az Istentől eredő élethullám, amely lefelé árad a holt anyagba, tiszta életsugár, ellenben amely a megtermékenyített holt molekulákat magával ragadva visszatér, már természetesen nem olyan tiszta, mint lefelé haladó útjában volt. Azok a holt részecskék melyek kimozdultak, de az életet elfogadni nem képesek, a legelső állomásnál mint salak lerakódnak. Azok viszont amelyek az életerőt elfogadták megtermékenyülnek az Istentől jövő tiszta életprincipiummal és felébred bennük az eddig szunnyadó saját életerő és osztódni kezdenek.
A (szellemi)halálmolekulák hatalmas sűrűsége az életerővel feltöltődés után megduzzad és önmagát száz fele osztja és ezek mindegyike már élettel telített anyag-erő. Ez az osztódás nem elaprózódás hanem sokszorozódás és mennyiségi növekedés. Az osztódott részecskék is felduzzadnak élettel, a beléjük rejtett lényeg mind jobban, és jobban kibontakozik és tovább osztódnak és közben a minősítési törvény kiértékeli mindegyiket és tovább emeli újabb osztódások felé, vagy ejti vissza a salakba.
Megjegyzés: Ne feledjük, hogy az anyag csupán gondolatok és érzések konglomerátuma. Ezt jól tudja a szellemvilág, csak a mi anyagias, az örökkévalósághoz képest tiszavirág életű tudatunk látja illúzióként szilárd, cseppfolyós vagy légnemű állapotúnak. A halálmolekulák összezsugorodott termékei a bukó teremtő csökkenő életerőinek, életképtelen parányok. Az isteni ébresztő kegyelmi életkiáradás duzzasztja meg és tölti fel ezeket a halálmolekulákat tiszta szeretet tartalommal és osztja szét száz részre. Ezek a felébredt molekulák fényesek, erővel telítettek és mozgékonyak, ezért környezetükre életerőt sugároznak ki. A magas rezgésű szeretet energiatartalom miatt a molekulák sokat veszítenek eddigi kötöttségükből, lényegesen nagyobbakká és légiesebbekké válnak.
Mikor a törvény a molekulákat szétbontja, legelsősorban valami kőzetféle formáció jelenik meg. A második fokozaton már ezek is osztályozódnak s mind külön-külön rétegekbe helyezkednek el aszerint, amint leülepednek, míg a legelevenebbeket mind feljebb és feljebb emeli az élethullám. Ez az előhaladás útja a kőzetfélékben.
A további elfogadásra képes molekulák hatalmas tömegei már összefüggő fluidok formájában emelkednek és bontakoznak ki, létrehozva a növényvilág legprimitívebb formáit. További osztódással magasabb fokú elveket hoznak ki magukból és fokozatosan megjelenik az átmeneti világ a növényi és állati szervezetek között. Ekkor képezi ki magát az élethullám szervező életerővé. Ez a szervező életerő úgyszólván önmagának is bizonyos célokat tűz ki, még pedig mindig magasabb- és magasabb rendű célokat, s így hozza létre a különböző osztódások által a szerveket a latens pihenő elvek szerint, amelyeket fokozatosan felszínre hoz. A minősítési törvény továbbtolja a fluidokat, a szervező életerő pedig megszervezi azokat.
Megjegyzés: Ha megfigyeltétek itt már a hullámzó életerő mellett megjelenik a belőle levált szervező életerő, amely már konkrét feladatot végez. Azokhoz az anyagi tartalmakhoz kötődik, melyeket sikerült felébresztenie. Ezek a tartalmak is gondolatok és érzések, a bukott teremtőké. Ők is életerőt tartalmaznak, de az még kötött és magatehetetlen, ezért ezek az anyagi tartalmak a természet törvényének hullámzásában magatehetetlenül sodródnak, mint a parti homok a tenger hullámzásában.
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhed1ADHIQgP0GGfRSw
Névtelen Szellem_Titkos tanítások 1-3 – Letölthető a tárolóból PDF és World formában
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.27. 01:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A holt anyag és az élettenger

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 1


Már jó ideje, hogy elkészítettem a "Titkos tanítások" lényegi kivonatát és nagyobb részeket közöltem is belőle nektek. A három kötetes mű nagyon tömény anyag és maga a kivonat is meglehetősen nagy terjedelmű és helyenként nehezen érthető. Sok részlet számomra is csak jóval a kivonatolás után vált felismerések által érthetővé.
Mivel nagyon nehezen emészthető anyag, a három kötetet szerintem nagyon kevesen olvasták el, vagy fogják elolvasni, viszont akkora szellemi értéket képviselnek, hogy föltétlenül szükségesnek tartom, hogy minél többen megismerjék és megértsék a tanító üzenetét. Ezért rövid, átlagosan egy-egy oldalas részekre bontottam a kivonatot és magyarázatokkal láttam el minden részletét, ahol szükségesnek láttam. A részek címei sorszámozva tőlem származnak. Remélem, így sokkal többen képesek lesznek befogadni ezeket a roppant értékes tanításokat. Aki kíváncsi a három kötetes műre, vagy egészében a lényegi kivonatomra, bármikor letöltheti a "Tárolóból". BL.

Minden egyes porszemnek, minden egyes molekulának, minden atomnak — amennyiben nem halott, hanem élő — éppúgy megvan a maga légköre, mint a világtesteknek, mihelyt rajtuk az élet megindul. Amit ti anyagnak neveztek, s amely előttetek tömörnek látszik, az nem tömör, a teljesen szilárdnak nevezhető részek között aránylag óriási távolságok vannak. Csupán a holt anyag az, aminek nincsen légköre, amely mint fluid, mint holt erő mintegy megsűrűsödve, összenyomva képezi a föld belsejét. De még az ilyen holt anyag is az életprincípiumot tartja magába zárva, csakhogy ez az életprincípium halott, illetőleg a benne elraktározott élet megdermedt. Ez a halálnak a halála.
Az Istentől lesugárzó élethullámzás, mint egy élettenger folyton-folyvást ott hullámzik e holt anyag felett, hogy annak atomjait az életbe magával ragadja, mely folyton érinti a „holt anyagot” s azután visszaárad. Mikor így visszahúzódik, mindig ragad magával holt anyagrészecskéket, amelyek azonban az élettel való érintkezés folytán már élettel telítődnek. Az az anyagrészecske, amely elfogadta az életet, rögtön le is válik a holt tömegről, és ezt az élethullámzás magával ragadja, az életnek egy magasabb fokozatába emelve.
Megjegyzés: Isten Szent Lelkének megnyilvánulása az egész Mindenséget mozgásban tartó élet, amely lüktetve szétárad az egész teremtésben. A szellem teremtései, úgy Istené mint a bukott szellemeké, akiket az Atya saját képmására teremtett, csupán érzések és gondolatok. A bukás során, amint a bukó szellemek rezgésszintben sülyedtek, úgy teremtményeik is mind sűrűbbé és keményebbé váltak, míg végül a bukók életerői és teremtései számára bekövetkezett a szellemi halál állapota, maga a káosz a maga szellemileg "holt anyagával". Isten megmentési terve alapján a Hozzá hűséges szellemvilág ezt az általunk okozott káoszt tette rendbe, hozta és hozza most is létre a mentális, asztrális és fizikai univerzumokat..
Az az állapot, amivel ez a tanításrész kezdődik, a napok és bolygók létrehozása után történik, amikor a halott anyagot, benne a bukott szellemek lélekerőivel együtt a Kegyelem élethullámzása kezdi életre kelteni.

Szemlézte: Bíró László

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhed1ADHIQgP0GGfRSw
Névtelen Szellem_Titkos tanítások 1-3 – Letölthető a tárolóból PDF és World formában
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.26. 06:38  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A Jézus utáni idők szellemtani irányzatai is már Jézus munkásságára, tanításaira épült fel, az abból vett szellemi szikra volt a meghatározó, de befolyásolta az adott tanítást mindig a kor emberének spirituális értelme.

Nézzük, mit írnak Maniról, illetve Mani hogyan tanít Jézusról:

A szellemi tanítások szerint az emberiség három nagy üdvhozója: Zarathusztra, Buddha és Jézus Krisztus. Általuk valósul meg a dekadenciába süllyedt emberiség visszatérése az Atyai Házba. Ha egy szóval szeretnénk jellemezni a három ember (pontosabban két ember és egy istenember) jelentőségét, akkor ezt mondhatjuk:
• Zarathusztra kulcsszava a „megtisztulás”
• Buddha kulcsszava a „megvilágosodás”
• Krisztus kulcsszava a „megdicsőülés”.
A III. században születik egy ember, aki ötvözi a három nagy üdvhozó tanításait, hogy egyetemes, mindenki által hozzáférhető vallást teremtsen, amely nem korlátozódik a beavatottak számára fenntartott ezoterikus tanításra. Ő Mani!
Egy új szellemi áramlatot indított meg. Kijelenti, hogy egyházába beolvasztotta minden Írás és minden bölcsesség lényegét.
„Ahogyan egy folyó beleömlik a másikba, hogy hatalmas folyam jöjjön létre, úgy csatlakoztak
a régi könyvek az én írásaimhoz, és nagy Bölcsességet alkottak, amilyen még nem volt az előző
nemzedékekben.”
(Mani)

Mani nem egyszerűen„összeollózta” a tanításokat, hanem az előző vallások értékeit is felhasználva létrehozott egy új szellemi impulzust. Mircea Eliade, századunk egyik legjelentősebb vallástörténésze ezt így fogalmazta meg:
„A manicheizmus látszólag heterogén elemei ellenére egy nagyszabású és eredeti alkotás belső egységességét mutatja.”
Mani Kr. u. 216. április 14-én született Mardinuban (ez Babilónia egy kis helysége). Mani párthus származású, méghozzá az uralkodói Arszakida családból. (A párthusokat nem szabad a perzsákkal összekeverni!)
Mani nevének egyik magyarázata a szanszkrit
nyelvből nyerhető. Mani jelentése: gyöngy, ékszer
vagy drágakő. (lásd az ősi mantrát: OM MANI PADME HUM, melynek jelentése: „Ó, te drágakő a lótuszban”.)


Maniról nagyon sokféle tanítás és tévtanítás terjedt el az idők folyamán, de nézzük meg mit vallott Mani magáról:
„Én, Mani, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Igazság Atyjának akaratából, akiből származom, aki az Öröklétben él és marad, aki minden előtt volt és minden után lesz. Belőle lettem, és az Ő Akaratából vagyok. Belőle fedetett fel számomra minden Igazság, és az Ő Igazságából való vagyok. Megmutattam az Igazságot a velem tartóknak, a Békét hirdettem a Béke gyermekeinek, a Reményt hirdettem a Halhatatlanok nemzetségeinek, a kiválasztandókat kiválasztottam, és az utat, mely a Mennybe vezet, megmutattam azoknak, akik ezen igazság mércéjével élednek újjá.”
Tehát Mani Jézus Krisztus Apostolának vallja magát! Kit nevezhetünk apostolnak? Aki megtapasztalja a Pünkösdi Élményt, a Szent Szellem befogadását! Ezt az eseményt hívja Krisztus tűzkeresztségnek. Mani a mandeusoknál átesik a vízkeresztségen, majd később a védőangyala segítségével a tűzkeresztségen. Ezt tekintve nem szentségtörés, hogy Mani Krisztus Apostolának nevezi magát, hiszen befogadta a Szent Szellemet! Ezenfelül Manit a jézusi tanítás befejezőjének is tartják, mégpedig három tekintetben:

1. Míg Jézus Júdea szűk területére korlátozza missziós tevékenységét, addig Mani lényegesen nagyobb területet jár be.
2. Mani nagyobb hangsúlyt fektet tanai írásos rögzítésére, mint akármelyik Apostol előtte. Mani hét fő kötetben fektette le tanításait:
• Élő Evangélium
• Titkok könyve
• Élet Kincse
• Pragmateia
• Óriások könyve
• Zsoltárok és imádságok
• Levelek

3. Mani Jézus tanításainak befejezője abban az értelemben is, hogy őutána már nem jelenik meg több Fény-Küldött Üdvhozóként. Mani többször a próféták pecsétjének nevezi magát,
mondván ő a nagy tanítók sorában az utolsó, a zárókő!

Mani az Üdvhozók közül kétségtelenül Jézust tekinti a legnagyobbnak, akiről így ír:

„Lejött Jézus és megnyilatkozott a világban a zsidók szektájában. Kiválasztotta a tizenkettőt és a hetvenkettőt, és teljesítette az Atya akaratát, aki őt a világba küldte. A Sátán belement Iskarióti Júdásba, Jézus tizenkettőjének egyikébe. Ez bevádolta őt a zsidók szektájánál, csókja által átadta őt a zsidók kezébe és a katonáknak. A zsidók a maguk részéről megragadták Isten Fiát, ítéletet tartottak felette törvénytelenül egyik gyűlésükön, és elítélték őt igazságtalanul, noha semmit sem vétkezett. Felemelték őt a keresztfára, rablókkal együtt feszítették meg őt a kereszten. Levették a keresztről, és elhelyezték a sírba, ám három nap múltán feltámadott a holtak közül, és eljött tanítványaihoz, megjelent nekik, és felöltöztette őket Erővel, és beléjük lehelte az ő Szent Szellemét, kiküldte őket az egész világba, hogy prédikáljanak a Nagyságáról. Ő maga pedig felemelkedett az égbe.”

UI:

Bioterrorizmus, mint tudatos népirtás? - Dr. Weixl- Várhegyi László, Jakab István
https://www.youtube.com/watch?v=EPKSjfcGTNM&t=4s&idU=2&utm_source=newsletter
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.26. 06:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Titkos tanítások – Beharangozás

Kedves lista és csoporttársak!

Istvánnal együtt úgy gondoltuk, hogy az eddigi lelki érésünk eredményeként eljött az ideje, hogy megosszuk végre a Névtelen Szellem „Titkos tanítások” anyagát. A három kötetes mű lényegi kivonatát megosztható részekre bontva és helyenként magyarázatokkal ellátva fogjuk feltenni a mindennapi tanításokba.
A Titkos tanítások három kötetének tartalma nagyon tömény és hatalmas szellemi információhalmaz, ezért a lényegi kivonatok is terjedelmes anyag, így 77 részre bontottuk. A hétvégeken (szombat, vasárnap és hétfőn) fogjom megosztani nap mint nap. Szerintem a megjegyzések sokat fognak segíteni a megértésben. Ha valaki többre vágyik, esetleg úgy érzi, hogy az eredeti kötetekből szeretné kiegészíteni a kivonatolt, tehát a nem teljes tartalmat, az letöltheti a tárolóból az alább megadott megosztó linkről a három kötetet.
Aki esetleg úgy érzi, hogy neki ez magas és nem sokat ért belőle, azt tanácsolom, mégis olvassa el figyelmesen és gondolkodjon el rajta, mert még el sem tudja képzelni mekkora haszna lehet belőle. Megmagyarázom, hogy érthető legyen:
Szellemünk fejlődésének eszközei a mindenkori értelmi és érzelmi lélektartalmak. A felsőbb énünk, mint “karmester” képviseli ezt a legmagasabb fokon. A testetöltésben a lélek tudatossága, mármint az a rész, mely a testetöltésben részt vesz, a gömbszimbolika szerint olyan mint egy gömb, amely a szellem fejlődése folyamán mind nagyobb és légiesebb. A mi mostani átlagos fejlődési szintünkön, és itt ránk, a szellemtanosokra gondolok, már annyira nagy és légies, hogy a lélektartalmak csak egy csekély része sülyed bele az anyagba. Így a fizikai síkba csak egy gömbszelet képviseli a lelket és ennek a gömbszeletnek a tudatosságát nevezzük elmének, azaz fizikai tudatosságnak. Az elménk többnyire a világi dolgokra és életre van kihegyezve, hisz ebben kell működnie, ezért a tudatalatti illetve tudatfölötti tartalmak csak intuició és inspiráció útján juthatnak az elmetudatba.
Nyilvánvaló, hogy a szellemi tudás sem olvasva, sem hallgatva nem sajátítható el, ha a lélek fejlettségi szintje még éretlen és nem képes a befogadásra. Ezért mondhatjuk, hogy a szellemi tudást nem világi módon tanuljuk és sajátítjuk el, hanem felismerések alapján, tehát a lélek örömmel, eufóriával jelzi az elmében, hogy képes befogadni a kapott szellemi ismeretet. Ha például olvasás közben inkább azt érezzük, hogy nem vagy alig értjük az anyagot, akkor újra kell olvasni és elgondolkodni rajta, ha így se megy, azt jelenti, hogy még nem vagyunk készek a befogadásra, azonban ez sem szabad elbátortalanítson, mert ez csak egy homályosabb része az anyagnak. Mellesleg erre várnak az ellentéterők és mint a pörgettyűből jönnek a lehervasztó, elbizonytalanító és végül a feladást késztető gondolatok.
Ne adjuk fel! Tartsunk ki! Az elmetudatosság megértő és ráérző képessége csak egy kis elhanyagolható része a lélek tudatosságának. A lélek mindent megjegyez elraktároz magában és soha semmit nem felejt. Ha egyszer valamit beírt magába, akár egy merevlemez, az mindig készenlétbe van helyeződve és a vonzás törvénye szerint, ha hasonló ismeret puhítja és világítja meg az elme befogadóképességét, azonnal kitálalja a régebben rögzített tartalmat, hogy hátha most képes az elmetudat befogadni. Ha most sikerült, akkor jön a nagy “Aha” megvilágosodás érzése, és ez a tudásrészecske ezután örökre az övé. Vannak esetek, amikor csak egy későbbi inkarnációban történik meg, de valamikor biztosan elsajátítja.
Van még egy ennél fontosabb oka is annak, hogy tartsatok ki és ne bizonytalanodjatok el a tanulásban. Van egy isteni törvény a “szellemi szolidaritás törvénye”, amely velünk együtt minden szellemet arra kötelez, hogy ki-ki a fejlettsége, tudatossága és szeretetéből fakadó ereje szerint segítsen ott és azoknak a szellemtestvéreknek, akiknek lehet. Ez a tudatosság és az ebből fakadó jószándékú segítőmunka sorolja be a szellemet a Szentlélek erőinek munkásai közé.
A mi szintünkön mindegyikünk mellé több-kevesebb tanulnivágyó szellemtestvérünk van önként vagy felsőbb irányítással besorolódva, akiket a vonzástörvény sodort mellénk, mert példaképnek látnak, tartanak és hűségesen követnek. Lehet, hogy a gyarapodó szellemi tudásunk itt a fizikai sikon egy fabatkát sem ér a világias emberek számára, a szellemvilágból minket követők számára viszont a “minden” vagyunk. Ők nem látják a fizikai testünket, dolgainkat, de a lelkünk érzéseinek és gondolatainak tartalmát sokkal jobban mint mi magunk, mert nincs szükségük agyi átfordításra, hanem szinről-szinre érzékelnek mindent, nem kell, hogy ismét és ismét elolvassanak valamit, ha nem értik, hisz a lélek azonnal pontosan és kitörölhetetlenül beírja a tudásanyagot.
Az anyagi sikon alig-alig adható át embertársainknak a szellemi tudás, ezért azt mondja a tanítószellem, hogy nem is kell erőltetni, inkább legyünk annak a tudatában, hogy semmi sem vész kárba szellemi szempontból. Azt is elmondja, hogy sokkal eredményesebbek vagyunk a szellemtestvéreink tanításában a szellemi ismeretek kisugárzásával és ne legyen gondunk, ne aggodalmaskodjunk a velünk élő testetöltött embertársainkért, álljunk el minden győzködéstől, papolástól, mert ez nem a mi dolgunk, hanem a szellemi vezetőké. Ők az álom ideje alatt sokkal eredményesebben “rágják az illetékesek füleit”, mint mi azt tehetnénk.
Viszont óriási eredményeket érhetünk el szeretetünkkel, jó szándékainkkal, kedvességgel, haragnélküliséggel, megértéssel, odafigyeléssel, megbocsátássak és segítőszándékkal. Lehetne hosszan sorolni az erényeket, de láthatjátok, hogy valamennyi fejleszthető önneveléssel. Egy kedves jószándékú emberre nem lehet megharagudni. Egy illedelmes jóérzésű ember, aki előre köszön, még a legmorcosabb embert is befolyásolni tud a jóra. Aki így él tudatosan az embertársai között, hamar megleli a lelki békét és jelenléte áldás lesz a közösség számára, melyben él. El sem képzeli egy fejletlen világi ember, hogy mennyi szellemi kincset lehet így apránként összegyűjteni az élet folyamán.

Bíró László

Névtelen Szellem_Titkos tanítások 1-3 – Letölthető a tárolóból PDF és World formában
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhed1ADHIQgP0GGfRSw
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.25. 02:26  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Tanítás a “Világvégéről" - Felvezetés

Mediális közlés a korszakzárásról, az Utolsó Időkről.
Elérkeztünk a XXI. századhoz! Az ilyen és hasonló időpontok, történések mindig felszínre hozzák a nagy változások, esetenként világvégének mondott katartikus lezárásnak a gondolatát. Pedig hát: idő csak az anyagi felfogásban van, mindeneket, így a földi életeket is irányító szellemi Törvényekben hirtelen változás nincs, minden folyamatában működik, melynek csak állapot-korszakai vannak. A szellem elsődleges törvénye az örök fejlődés, nem a totális pusztulás.
A "világvége" gondolata mindig foglalkoztatta az emberiséget. Bekövetkezte körülményeiről, idejéről a legkülönbözőbb jóslatok, vélemények, tudományos és fantázia leírások láttak napvilágot egészen napjainkig, főként azok számára riasztó, akik telve vannak félelemmel az ismeretlentől! Ez a félelem a bukottságból adódik, mert az aggódások, szorongások ismeretlenek a Földről már eltávozott szellemek között. Feljebbről szánalommal tekintenek alá oda, ahol ez a félelem érzés még létezik. Egy Istenben bízó lélek, bármi is történik, nem fél és nem nyugtalankodik.
Az elanyagiasodott ember lelkülete messze eltávolodott Istentől, és az így keletkezett hiányt bizonytalanságban, félelemben, nyugtalanságban éli meg. Minél messzebb távolodott, annál inkább, a végén már mindentől fél. Pedig leginkább önmagától kellene tartania. Az Istenhez közelállóknak csak a mélységes béke, nyugalom, bizakodás létezik. A félelem tehát testi, emberi dolog, a már tisztán szabad szellem számára nem létezik!
Az egyik félelem-téma a meg-megújuló ˝világvége˝ várás is, mely félreértések sorozatán és a bizonytalan ismereten alapszik. Elpusztulást és megsemmisülést értenek alatta, a Földre és a rajta élőkre egyaránt. A Földre azonban mindig szükség van mindaddig, míg olyan bukott szellemek vannak, akik számára éppen ez a hely a legmegfelelőbb a megtérésükhöz és további emelkedésükhöz. Ismeretes a korábbi tanítás: ˝A szellemi világban pazarlás nincs˝, ott minden felhasználásra kerül, így a rossz is a jónak érdekében!
Isten soha meg nem semmisíti a Belőle való életet! Szellem nem semmisülhet meg! Az állapotváltozás más. Az anyagi test halála nem a kegyetlen eltörlése valaminek, hanem felszámolása egy olyan helyzetnek, melytől már nem várható jó eredmény. Elérkezett a szükséges átalakítás ideje, hogy utána létrejöjjön a jobb, mely elvárható. Ez a lényege ennek!
Minden világtest, a rajta lévő Természettel együtt, egy bizonyos időre megérik. Az elért eredmények mutatják meg, mire jutott és aszerint alakulnak a továbbiak. Megadatik a kiteljesedés ideje, hogy beérjen mindaz, ami benne van. Akik eddig a fordulópontig sem termelik ki magukból azokat az értékeket, melyek a szférakörükben elvárhatók, alábbszállnak és nem kapnak lehetőséget a földi megjelenésre.
A haladás mindig egy bizonyos időhöz van kapcsolva, melyben minden rendelkezésre áll, hogy az azon a világon élők végrehajthassák a kitűzött feladataikat. Ha ez nem ment végbe, ennek oka felméretik, az elért eredményekkel, ill. hiányokkal együtt. A fejlődési turnusok különböző hosszúak az egyes világokon, mert mások a lehetőségek és a bennük munkálkodók is. Semmi sem egyforma mindenütt, az egészet a Fejlődés-törvény intézi aprólékosan, különböző módszerekkel, a cél azonban azonos: a tökéletesedés előbbrevitele.
Amely ˝világ˝ ideje lejár, nagyobb lendülettel kezdődik a számbavétel: mire érett meg az a világ, az eredmény és az idő mérlegében mennyi valósult meg az elérhetőkből, ki hol tart az érés-folyamatában. Az együttes az egyedekből áll, tehát részletes felmérés szükséges.

Összeállítota: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Tanítás a világvégéről
A sötétkamra elve a létsíkok között
HANG - Boldog akarok lenni
Emberlelek, állatlelek
Vigasztalás
A jelen és a jövő
A nagyenyedi magyarok kiírtása

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhelfN_5d_UbNSR0YqQ
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhbBhpNmQJFQtfuh0SA
Gizi médium magánkérdései – Letöltés a tárolóból
A médium életművének egy kis szegmense ez a négy kötetes gyüjtemény, amelyben a körökön kivüli magánbeszélgetéseit rögzítette írásban.
Ezeken kivül ránk maradt közel 300 kazettára felvett hanganyag, melynek digitalizálását megkezdtük.
Belőlük egyelőre 30 darab van letöltésre készen a Tárolóban a szellemtani közlések között.

https://www.youtube.com/watch?v=D01qBZDaTJ4&t=2787s
Born Gergely – Az ősvallásunk nyomában az ősmeséink útján

https://www.youtube.com/watch?v=UQ0-LPA0N94
Kiáltó szó a pusztába – Isten országa tibennetek van
https://www.youtube.com/watch?v=JKqvFmoagL8

https://www.youtube.com/watch?v=SMkCaJwwYxA
Wass Albert üzenete a magyar nemzetnek

https://www.youtube.com/watch?v=J8WmFiRt0rk&t=2970s
Az emlékek nyara – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=hhNCNoI7ZCY&t=223s
Újrakezdés – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.24. 04:43  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mai tanításunk a bekövetkezendő változásról szól…hogy mikor lesz?
Órák, napok, hetek, évek, évtizedek?

Itta válasz rá:


Részlet a Hegyibeszédből:

„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
A miképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mert a miképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.
És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.

Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.”


UI:

https://www.youtube.com/watch?v=IG4wtuagDNc
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.23. 04:40  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Elnézést, kicsit hosszú, de a mondanivalója miatt nem lehet szétszadni több résre, mert megszakad a gondolatmenet!

A következőben Buddha tanítása következik, aki Névtelen Szellemként adott mediális közléseket:

JÉZUS ÉS A KÉT LATOR

Kérdés: Kedves Vezetőnk! Az evangélium szövege szerint annál a tragikus jelenetnél, amikor az Úr Jézus Krisztust keresztre feszítik, a Vele együtt fölfeszített két lator közül az egyik megátalkodottan azt követeli az Úrtól, hogy szabadítsa meg Magát is, meg őket is a keresztfáról, míg a másik arra kéri az Urat, hogy emlékezzék meg róla, ha megtér az ő országába. Ennek az utóbbinak az Úr azt mondja: ,,Még ma velem leszesz a Paradicsomban”
Kedves Vezetőnk! Emberi felfogásunk előtt különösnek tűnik az, hogy egy gonosztevő egy pillanatnyi megtérés árán egyenesen a Paradicsomba juthasson, másrészt azonban az Úr Jézus szavainak tökéletes igazságában kételkedni nem lehet. Kérlek Téged, szíveskedjél erre az emberi gondolkozás előtt áthidalhatatlannak látszó ellentmondásra világosságot deríteni.

Felelet: Amikor ti arról a bizonyos Paradicsomról hallotok, mindig azokat a legfelsőbb napokat gondoljátok alatta, amelyeket ti a „Szellem, erő, anyag” című kijelentésből ismertek és itt tévedtek el. Mert hiszen ahogyan a „Szellem, erő, anyag” leírásából is tudjátok, a bukás nem hirtelen, hanem fokról-fokra való süllyedés által jutott le a föld színvonaláig. Így tehát a fölemelkedés sem történhet máról holnapra; nem lehet eljutni egyik végletből a másikba hirtelen. (Csak mellesleg jegyzem meg, hogy a föld is a bukás után azonnal nem a mostani állapotában, nem a mostani szellemi világosságában ébredt fel, hanem bizonyára beláthatjátok, hogy azóta sokat emelkedett ér¬telmileg és finomult érzelmileg.)
Azonban vannak a földet körülvevő szférákon olyan szép, kellemes és a léleknek oly nagy boldogságot és örö¬möt nyújtó helyek és állapotok, amelyek bizony felérnek egy Paradicsommal, különösen egy szenvedő, bűnhődő, a földről elszabadult szellem számára. Az is tudnivaló, hogy az Úr a földrejövetelével új szférákat nyitott meg és a magasabb világokkal összeköttetést hozott létre.
Ennyit előzetes magyarázatképpen.
Most azoknak a pillanatoknak válságos hatását aka¬rom a te lelkedben szavakba öltőztetve világossá tenni, amelyeket egy olyan lélek él végig, aki előtt ott van a ha¬lál és rettenetes kínok között gyötrődik; olyan ember, aki bár gonoszat cselekedett, akiben sok rossz érzés megvalósult földi életében, de azért a lelke nem volt tökéletesen megvastagodva, elszigetelve, az istenség titkaitól még nem volt végleg eltávolodva.

Összehasonlíthatatlan annak a két embernek lelki állapota, akik ott egyforma szenvedésben és egyforma ítéletben várták a véget.
Hiszen tudjátok, hogy nem lehet egy bűnnel mind¬járt a kárhozatba jutni, sem egy erénnyel azonnal a leg¬magasabb mennyországba emelkedni, hanem úgy a bűnök¬nek, mint az erényeknek ki kell bontakozniuk és az emberi lélekben el kell hatalmasodnia a jónak, vagy pedig egészen meg kell vastagodnia a rossznak, hogy az a jó, vagy az a rossz csakugyan teljesedésbe mehessen rajta. Mert hiszen az ember a jó és a rossz között, amelyben a földön él, folytonos súrlódásnak és ütközésnek van kitéve és egyiknek a hatása sem végeredmény, csak átmeneti állapot. Hiszen különben nem kellene folyton testet öltenie, hanem egyet¬len jótett, vagy egyetlen bűn eredményeként az egyiknek azonnal a Paradicsomba, a másiknak pedig a kárhozatba kellene jutnia.
Az emberek éppen azért vannak a földre küldve, hogy a jóról meg a rosszról való fogalmaik teljesen megvilágosodjanak, és szabad akaratukkal csatlakozzanak vagy a jóhoz, vagy a rosszhoz. Aki a jóhoz csatlakozik, annak szakítania kell a rosszal, hogy a lelke felszabaduljon a salak¬tól; aki pedig a rosszhoz csatlakozik, annak el kell szakadnia a jótól, mert máskülönben a gonosznak is szenvednie kell a jótól.
Ennek a célja pedig az, hogy egyetlenegy lélek se okolhassa Istent az ő végzetéért.
Tehát egy földi élet alatt nem lehet valaki egészen jóvá, sem egészen rosszá, csak jobbá, vagy rosszabbá aszerint, ahogyan őt az ő vonzódása vezeti, ahogyan a rosszra való hajlandóság, vagy a jóra való hajlandóság mind jobban kialakul a lélekben.
Az a bűnös, akit Krisztus egyszer s mindenkorra megjelölt az ő ígéretével, a jó és a rossz közt vergődő lé¬leknek a típusa volt. Benne a jó és a rossz iránt egyaránt ki volt alakulva a vágy egyszerűen azért, mert nem volt helyes fogalma sem a jóról, sem a rosszról. A másik azon¬ban egészen a rosszhoz pártolt; olyan szellem volt, aki ta¬lán egy utolsó testöltését végezte a földön, hogy azután az ő részére egy igen-igen hosszú idő következzék el – talán évszázadok, vagy évezredek – míg majd újból testet ölthet.
Mikor az ember utolsó óráit éli és a halál közvetlen közelében érzi magát, akkor a léleknek minden ösztönös életereje fölébred, hogy az életet, mint a cselekvések lehe¬tőségét megtarthassa, vagy legalább az élethez valami hasonló állapotba kerülhessen.
Így volt az a szóban levő latorral is. Ez, bár elbu¬kott, bár bűnt-bűnre halmozott, de a lelkéből még nem halt ki a jó és ez a lelkében szunnyadó jó az élet¬ösztönnel együtt ébredt fel, amely legelső sorban a megfigyelésben, azután a csodálkozásban ad magáról életjelt. Megfigyeli a társát, aki szitkozódva és átkozódva keresné a menekvést, ha kereshetné. Mivel pedig az elvadult cső¬cselék a kereszt alatt így ordítozik és kiabál: „Ha Isten. Fia vagy, szállj alá a keresztről”- ...”Másokat megszabadított, magát nem szabadíthatja meg”... „Ha ezt meg ezt a csodát meg tudtad csinálni, tégy most csodát magaddal!” - és sokan voltak olyanok is, akik valóban csodát vártak, vagy ahogyan ti most mondanátok, szenzációra voltak éhesek ahelyett, hogy a lelkükben megmozdult volna a részvét és az emberszeretet érzése: ezeket hallván ezek a szenvedésbe mélyen alámerült emberek, hogy ennek az ő sorstársuknak milyen képességei, milyen csodái ismertek a nép előtt, mintegy utolsó szalmaszálba kapaszkodik az ő gondolatuk, hogy ha ez az ember mindezeket meg tudja cselekedni, akkor ők is megmenekülhetnek a haláltól és a szenvedéstől.
Egyik átkozódva követeli ezt Tőle, mint az emberi¬ségnek olyan típusa, aki erőszakosan akarja megszerezni a jót, a könnyebbséget, mert még ott az utolsó vergődésé¬ben is a gőg, az erőszakosság, az uralomvágy, az önzés, a parancsolási düh kerekedik felül benne. A másiknak a lelkén végigvonul élete eseményeinek minden emléke; ben¬ne volt szeretet is és megbánás, félelem, sőt hit is, azaz az ¬ő lelkében volt jó is, meg rossz is és ki tudja, talán ha ezt a jót ápolták volna benne az emberek, a hozzá közelállók, talán a rossz elhalványult, elcsitult volna a lelkében és a jó talán megerősödve került volna felül. Nem mondom, hogy jó és tökéletes ember lett volna, csak olyan lett volna, mint a többi átlagember. Mert ő csak annyiban különbö¬zött az átlagembertől, hogy az átlagember gonosz vágyai nem válnak tettekké, ő pedig ezeket a vágyakat tettekbe vitte át.
Hány ember megcselekedné a rosszat s megfosztaná az ő embertársát az életétől, hogy hozzájuthasson annak anyagi javaihoz, ha nem félne a büntetéstől, amely félelem az emberi lélekben a már sokszor átélt büntetés nyomán keletkezik! Tehát amabban (t. i. az átlagemberben, aki fél) ott élnek a gonosz vágyak, hogy megvalósítsa azokat; de nem mer a cselekvés terére lépni; emez pedig, aki talán még nem szenvedett annyit és nincs a lelkében a bünteté¬sek egész sorozatának emléke, enged a vágyaknak, meg¬valósítja azokat, mert balga értelmével azt hiszi, hogy nekimegy a korlátnak, és legföljebb szétzúzza a fejét és nincs tovább.
Ilyen volt ez a lélek is. Még heves, még kiforratlan a lelki természete, de van benne jó is. Érzései megmozdul¬nak, és csodálkozva szemléli a mellette némán tűrő és szenvedő Megváltót, aki ahelyett, hogy gonoszul válaszolna a bántalmakra, imádkozik az Őt gúnyolókért és bántalmazó-kért. És azt gondolja ez a lélek, hogy ennek a némán szen¬vedőnek bizonyosan van valami láthatatlan, hatalmas erőforrása, melyre támaszkodik, mert lám, sem bosszúállásra nem gondol, sem gonosz szavakat nem mond, hanem némán tűr, mert bizonyára egy titokzatos hatalomra támaszkodik, amelyről meg van győződve, ahogy az van.
Csodálkozva kémleli: hol, merre, miként van az a hatalom, amelyre ez az ő némán tűrő sorstársa támaszkodik? És megjelenik a lelki szeme előtt Isten, a másvilág. Meg¬elevenednek előtte a csodás gyógyításoknak és halott-feltámasztásoknak a legendái. S mikor mindezek felvonulnak a lelki szemei előtt, akkor ez a kétségbeesés végső pontján álló lélek a halál közellétét érezve, mint utolsó lehetőségbe kapaszkodik bele Istenbe. Igen, Isten van!
És ebben a pillanatban, amikor a halálhoz egészen közel érzi magát, megbánja bűneit, mert látja, hogy a jó hatalmasabb a rossznál, mert a jónak van egy olyan erős¬sége, amelyre támaszkodva még a haláltól sem fél, mert a halál az ő részére felszabadulás, megváltás. Lelkében felébred a jobb, a szebb után való vágy, amelyre nézve az élet nem nyújt számára többé lehetőséget. Az a kétségbe esés, amit a lélek ilyenkor érez, csak azokban a szavakban nyert kifejezést, amelyekkel mintegy végső kétségbeesésben megalázkodva könyörög: „Uram, emlékezzél meg rólam, ha a te országodba mégy.”
A lelki szemei előtt megjelenik a másvilág, az a másik világ, amelynek lennie kell; mert honnan venné ez az ember azt a nyugalmat, azt a békességet, és honnan vették volna az ő szidalmazói mindezeket a csodákat, ha azok nem történtek volna meg? És az a lélek hisz, és amikor ezzel a hittel eljut a saját bűnei és tévedései beismeré¬séhez és leinti a társát azokkal a szavakkal, hogy: „Mi méltán szenvedünk”, ezzel beismeri az ő bűnös voltát és azt, hogy ő csakugyan méltó az ítéletre, mert a rossznak csak ilyen következménye lehet.
Lelki szemei előtt annak a bizonyos másik világnak a lehetősége óriási módon kiterjeszkedik és kialakul előtte és már a lelke teljes erejével hisz. Ha most előtte állna a lehetőség, hogy megjavuljon, ezeken a borzalmakon ke¬resztül bizonyára a javulás útjára térne, de mindennek vége, közvetlen a halál küszöbén áll már. Lelki szemei előtt megjelennek a bűnök, amelyeket ő meg a társa elkövettek és látja, hogy a rossznak csak rossz következménye lehet.
És az élet már nem is kívánatos előtte többé, hanem menekülni igyekszik és megalázkodva, kétségbeesve fohászkodik a nála jobbnak felismerthez, hogy vigye őt magával. Ebben a pillanatban megirtózott a bűntől és me¬nekülni igyekszik tőle. De jól tudja, hogy bűnei ehhez a testhez vannak hozzákötve, amelyben a halállal küszködik és annak a testnek el kell pusztulnia. És ő nem is akarja ezt már megmenteni, leszámolt az élettel, a testtel és csak a felébredt lelkének kívánt szabadulási helyet, lehetőséget és állapotot: a benne lévő jó akar szabadulni a szenved¬tető rossztól.
Ennek a lélekben élő jónak, amely a Jóhoz kapcso¬lódni vágyott, ígéri az Úr, hogy: „Még ma Velem leszel a Paradicsomban”. Nem a bűnöket elkövetett embernek szól ez az ígéret, aki ott hal meg a keresztfán, hanem an¬nak a léleknek, aki a jóban akar tovább élni; annak a meg¬lévő jónak, amely még a lélekben benne maradt.
S valóban, amikor a lélek elhagyja a testet, az ő szenvedéseinek színhelyét, megnyugodott, megpihent és az Úr vezette őt a pihenés és megnyugvás helyére.
De nemcsak ennek a léleknek szólt az Úr ígérete, hanem minden léleknek. Mert minden megtérő lélek, akiben nemcsak külső forma szerint megy végbe a megbánás és a bűnök beismerése, hanem igazán a lélek mélyéről szakad fel a menekülési vágy és azért kapaszkodik a Krisztus ke¬gyelmébe, megenyhül a halál pillanatában és minden meg¬térő lélek az enyhület hazájában ébred fel. Nincs egyet¬lenegy sem, aki lélekben Krisztushoz fordul, hogy az a gonosznak, vagy a bűn következményeinek a világában ébredne azonnal öntudatra. Mert valakik hisznek Krisz¬tus megmentő erejében és Isten végtelen hatalmában, és lelküket Őrá bízzák, azok meg vannak mentve.
Nem mondom ezzel, hogy amikor újra elkövetkezik rájuk nézve a munkálkodás ideje, nem fognak többé ütközéseket szenvedni, vagy hogy nem lesznek a bűneikhez hasonló módon megpróbálva, de az Isten kegyelme, amelyhez hozzátapadtak, ahonnan üdvösségüket várták az ő erőtlenségükben, ahonnan szabadulásukat remélik: meg¬tartja őket, és nem hagyja őket alámerülni.
Így minden megtért lélek számára a maga fokozatához mért paradicsomi állapot készen áll az Úrnál. Azt mondtam, hogy a maga fokozatához mért; természetesen, hiszen hogyha valakinek alacsonyfokú a lelki fejlettsége, úgy, hogy még nem volna képes egy tőle igen távol eső jót megismerni, az azt nem is tudja értékelni, de a hozzá közel eső jót fel tudja fogni az ő értelmével. A jóba bele tud helyezkedni az ő érzelmi világával és azt a maga részére ¬jónak, igaznak és kívánatosnak tartja. Ez az a jó, ez az az enyhülés, ez az a békesség, amely az ő lelkének hasznára van és ez készen áll minden megtérő lélek számára.
Hogyha azonban egy ember nem is tud egy jobbról, mint amit ő fel tud fogni, azért az a jobb mégis létezik és az a jobb törvényt tart felette, az a jobb vezeti őt. Ezt nevezik Isten gondviselésének és ez az a nagy titok, amely¬be nehezen tud az ember lelke belehelyezkedni. Pedig aki feltétlenül hisz anélkül, hogy tudna, vagy megértené a sok¬kal nagyobb jót, az Isten jóságát és azért mégis ragaszko¬dik hozzá, annak ez az isteni jóság készen tartja a megért¬hető jót és ezen keresztül vezeti őt oda, ahol felfoghatóvá válik számára az addig még nem ismert és fel nem fo¬gott jó.
Azért a földi embernek többet ér az, ha azt mondja: Hiszek Isten végtelen jóságában, örökkévalóságában és kegyelmében. Hasonlíthatatlanul nagyobb érték ez, mint ha azt mondja: tudom ezt és ezt; tudom, hogy ez és ez kö¬vetkezik, mert „ez az igazság”, s tudom, hogy ebben lesz részem. Hogyha az ember „tudja”, hogy a halál után a bűneire ilyen meg ilyen megpróbáltatások következnek és nem hiszi azt, hogy az Isten kegyelme ettől megmentheti őt: nem is menti meg, mert az ő hite gyenge, a tudása pedig gyarló, és nagyon vaskos igazságra támaszkodik a maga „tudásában”. Ennél fogva előbb meg kell tapasztal¬nia ennek a vaskos igazságnak a súlyát, hogy egy szelídebb, enyhébb igazságot feltételezni tudjon, amire őt a szenvedések vezetik rá.
Azért jobb hinni, mint tudni!
Ha az Isten ad is meggyőződéseket, azokat nem azért adja, hogy a fluidi világot az ember most már lépés¬ről-lépésre kitanulmányozza, hogy a kitaposott úton végig tudjon haladni még az oda nem való tömeg is, hanem csak ¬azért adja a meggyőződést, hogy a hitét növelje és erősítse, mert a hitével többre megy, mint a tudásával, amely az ő hitét megrögzíti, és hiányos igazságokhoz köti hozzá.
Ami ebben a pár szóban le van fektetve, az nagy ti¬tok, amelybe az ember az ő „igazságával” bele nem szólhat. Mert a lelki világban nem úgy van, mint az emberek gon¬dolják, hogy ott szabatosan meg van rögzítve a lelkek sorsa! Az Isten kegyelmében nincs semmi sem megrög¬zítve, hanem a lélek felemelkedése, megbánása, hite olyan erőt és alkalmakat jelent és teremt, amelyeknek hatásait nem lehet paragrafusokkal kiszámítani és lerögzíteni, ahogyan azt az emberi gondolkozás szokta.

* * *
Közreadja: Koltai István

Forrás:
A „NÉVTELEN SZELLEM” KÖZLEMÉNYEI Eszter médium útján – III. kötet.
195-203. oldal.

UI:

Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe
https://egeszsegter.hu/cikk/1288/minden-betegseg-lelki-eredetu-az-emberi-tes
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Ahrefs [Bot] valamint 1 vendég

cron