Szellemtan

Kép
Karsay   2019.04.22. 04:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A FELTÁMADÁSRÓL
Részlet szabadon a mediális közlésből - 1933. Húsvét


Az Úr Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, és aki nélkül senki sem juthat az Atyához. Az Ő igéi lélek és élet; ennek követ¬keztében csak az értheti meg azokat, akiben az Ő Lelke van, akinek az élete Benne van. Ember – a test és vér – nem értheti meg, mert az emberi test por és hamu, és innen van, hogy az Ő egyszerű, de mélységes bölcsességet tartalmazó kijelentései az emberek óriási többsége előtt érthetetlenek.
Az Isten szellem, Krisztus pedig az Isten szellemé¬ből született tiszta, ragyogó világosság. Mivel tehát Ő is szellem, mint Atyja, azért azok az igazságok és az a táplálék, amelyet Ő hozott a földre, szintén a „szellem¬nek” szólnak és nem az (anyagi)„embernek”.
A szellemnek szólnak ezek az igazságok, ezek az igék, és nem annak, amit közönséges értelemben léleknek és testnek nevezünk. A test a föld terméke, és mint ilyen, a földhöz van kötve; súlya lehúzza őt a földre, a sötétség az ő hazája, a sír a föld, amelyből kiemelkedett, és amelybe ismét alá fog szállani. A lélek sem asszimilálhatja ezeket a táplálékokat, mert a lélek is, amelyben az emberszellem él, itt a földön nem más, mint azoknak a lepleknek sorozata, amelyek beborítják a szellemet; nem más, mint köd és pára, amelyben a szen¬vedélyek, az érzelmi viharok, a küzdelmek vannak ott¬hon, amelyben tehát az a ragyogó világosság, amely a szellem tápláléka lehet, szintén nem talál otthonra.
Minél jobban ki fog bontakozni a szelleme¬tek, annál több táplálékot találtok azokban az igékben, amelyeket az Úr ajándékozott a földnek. Mert a szel¬lemet csak a szellem értheti meg. A szellemi világosság is olyan a szellemek szá¬mára, mint a nap világossága a természeti világ szá¬mára. Az ember azonban nem tárja ki a lelkét a szel¬lemi világosság elé, azaz nem állítja félre az emberi énjét, nem rázza le magáról az emberi gondokat, aggo¬dalmakat, ambíciókat, irigységet és egész sorát azoknak a terheknek, amelyek a testéi, ha¬nem mindezeket folyton magával cipeli, és ezek meg¬kötik őt és megakadályozzák abban, hogy a szelleme kitárja egész felületét a szellemi igazságnak.
A szellemi világosságot is úgy kell fogadni, ahogyan a természet fogadja a nap világosságát: kitárni eléje a lelket, a szellemet, hadd ragyogjon rá a világosság, hadd végezze el azt a szent, átalakító, benső munkát, amely a szellemet növeli, fejleszti, ragyogóvá teszi anélkül, hogy az ember maga gondoskodnék arról, hogy szellemi nagyságát csak egy singnyivel is megnövelje.
„Én vagyok a feltámadás és az élet”. A tény, amely Krisztus feltámadásával végbement olyan óriási, olyan csodálatos, hogy szeretném, ha közelebb jutna lelketekhez az Úr Jézus feltámadásának mélységes misztériuma. De előrebocsátom, hogy a feltámadáshoz csak a Nagypéntek áldozatán keresztül lehet eljutni.
Azután eljött az Ő nagypénteki áldozata, és jött az a három nap, amely idő alatt, míg teste a sírban pi¬hent, szelleme a mélyen bukott szegény szellemek honát kereste fel, hogy ezeknek is vigyen az Ő erejéből, hogy azok is életet nyerjenek általa. Amikor ezt a misszióját is elvégezte, és Önmagára nézve a formaképzés kötelező törvényét feloldotta, akkor bekövetkezett a fel¬támadás. Az Ő isteni Szelleme szabaddá lett a Magára vett törvény alól, és teste, amelyet tökéletesen átszellemesített, szétsugárzott e föld világába, hogy annak erőparányai ennek a földnek megváltása és felemelése érdekében mindenütt, mint kezdő csirák, segítségére legyenek a megtérő lelkeknek. Megszűnt tehát számára a fizikai formaképzés törvénye, amelyet Magára vett.
Bizonysággal is kívánok szolgálni arra nézve, hogy ennek a tisztán szellemi folyamatnak valóságát köze¬lebb vigyem az értelmetekhez. Emlékezzetek arra a je¬lenetre, amikor Mária Magdaléna húsvét reggelén meg¬jelent a sírnál, amelyet nyitva talált és nem találta az Urat. Azután később, amikor visszajött és ismét kereste Őt, megállt mellette valaki, akiről azt hitte, hogy az az előtte ismeretlen kertész lehet. Mária Magdaléna meg is szólította Őt, akiben, dacára annak, hogy látta, da¬cára annak, hogy a hangját hallotta, mégsem ismerte fel az Úr Jézus Krisztust, akit pedig hosszú ideig imá¬dattal és rajongó szeretettel kísért vándorutain.
Miért nem ismerte fel? Mert többé nem abban a formában állt előtte, mint azelőtt, amikor még az „em¬ber fia” volt, hanem abban a formában, amelyet a fel¬támadott Szellem a maga méltóságában természetsze¬rűen öltött magára.
Emlékezzetek az eredménytelen halászatra, ami¬kor egészen közel a parton állt meg az Úr és szólt a tanítványoknak, hogy vessék a hálót a hajó jobbolda¬lára; és akkor annyi halat fogtak, hogy nem tudták kiemelni a hálót a vízből a halak sokasága miatt. Nem ismerték fel az ott álló emberben az azelőtt három esztendőn keresztül folyton látott Jézust. Amikor megállt a tanítványok között, meg kellett mutatnia kezeinek és oldalának sebét, hogy elhiggyék, hogy Ő az, mert az arca és az alakja teljesen más volt. Mindenki csak akkor ismerte fel Őt, amikor a Szel¬lem szólt a szellemhez.
Az Úr feltámadott szellemben, amikor szelleme fel¬szabadult a Formaképzés törvénye alól, amelyet Magára nézve kötelezővé tett. Feltámadott lélekben, amikor az Ő tiszta erői felszabadultak az emberi és szellemi támadások nyomása alól, és feltámadott testben, amikor a tökéletesen átszellemesített anyag eloszlott, szétsugárzott e föld világába, hogy e föld megváltásának hatalmas segítő eszközévé legyen.
Az embernek is szellemben, lélekben és testben, azaz szellemben, erőben és anyagban kell feltámadnia.
A szellemben való feltámadás annyit jelent, mint a bukás által meghomályosodott ragyogást, elfakult színt visszanyerni. Minden egyes szellemnek vissza kell kapnia a maga tündöklését, a maga színét, amelyet neki Isten ajándékozott.
A szellem feltámadását ennyivel segíthetitek elő: legyetek igazak és legyetek őszinték magatokhoz; legyen erkölcsi bátorságotok, azaz ne legyetek vakme¬rők, de ne is féljetek, ha az igazságért, amelyet képvi¬seltek, szenvednetek kell. Míg ettől féltek, áldozni kép¬telenek vagytok, mert aki az igazságért szenvedni nem hajlandó, az még nem jutott el a nagypéntek igazsá¬gához, tehát nem is remélheti a húsvét igazságát.

szemlézte: Bíró László

https://www.youtube.com/watch?v=EJpfzCA55wY
Jézus él – Filmrészlet
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.21. 04:24  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szeretet megszületése bennünk Pál Apostol, Kempis Tamás, Assisi Szent Ferenc imáinak misztériumában.


Igyunk ebből az örök életre szökellő, ős tisztaságú forrásból! Engedjük az Evangélium fénylő, életet adó elveit magunkba sugározni!


Álljon itt Pál Apostol I.Korintusi leveléből a szeretet kozmikus meghatározása.


Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora a hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem — semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ. A szeretet türelmes, nem féltékeny, nem cselekszik rosszat.
A szeretet nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat.
A szeretet együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elvisel. A prófétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, a szeretet soha meg nem szűnik.
Most tükör által homályban látunk, akkor majd színről-színre.
(Ap.Csel. 13,1-9)


Éljük át a szeretet bűnt oldó-bontó hatalmának másik csodálatos himnuszát, Kempis Tamás szeretethimnuszát „Krisztus követése” című munkájából.

Nagy dolog a szeretet. Valóban nagy jó, mely egyedül könnyít minden terhet, és egyaránt elvisel minden egyenetlent.
A szeretet futván fut, örül, szalad és fel nem tartóztatható. Mindent elhagy, hogy mindent elnyerjen.
A szeretet nem ismer határt, hanem minden módfelett buzgón lángol. A szeretet terhet nem érez, fáradságot nem szenved, többre vállalkozik, mintsem elbírná.
A szeretet lehetetlenséget nem ismer, mert azt állítja, hogy mindenhez van ereje.
A szeretet vigyáz. Szunnyadván nem alszik, elfáradván meg nem bágyad, szorongattatván meg nem szorul, félvén nem retteg, hanem mint a sebes láng és égő fáklya felverődik, és bátran átmegy mindenen.

Végül hallgassuk meg Assisi Szent Ferencet, aki imájában tökéletesen kifejezte az isteni szeretet és a krisztusi béke bennünk való megszületésének és földi életünkben való megvalósulásának legbensőbb lényegét.

Uram, tégy engem békéd eszközévé!
Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda a szeretetet vigyem.
Ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem.
Ahol a viszály szertehúz, oda az egységet vigyem.
Ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem.
Ahol a hamisság kígyózik, oda az igazságot vigyem.
Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a bizalmat vigyem.
Ahol a szomorúság fojtogat, oda az örömet vigyem.
Ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem.
Uram, tégy engem békéd eszközévé!

Mert álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a krisztusi szeretet elvével azonosul, lénye a világegyetemben kiteljesül. Ha azonban a szeretet elvével ellentétbe kerül, szellemi homályba kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik. Önmagam döntök sorsom, örök életem irányvonala fölött azzal, hogy engedem-e magamban megszületni a krisztusi elvet - a szeretet elvét - a cselekvő szeretet elvét.
Földi életem célját tévesztette, ha nem tud bennem megszületni Krisztus.

Ez Karácsony és húsvét örökjelentősége. Szent Ágoston nyomán elmondhatjuk Karácsony legmélyebb misztériumát:
Mily hatalmas vagy — szeretet! Te hoztad le Istent az égből. Az isteni szeretet emberré lett, hogy a mélyre bukott szellem, az ember, istenné legyen.

János evangéliumában Krisztus szavai így szólnak:
Istenek vagytok!
(Ján. 10,34)

És az írás fel nem bomolhatik. (János 10,35) — mondja Krisztus. Hogy a szellem éjszakájából újra istenivé válhassunk: ez Karácsony örök misztériuma.


A Jézus név, mint szó kiejtve egybeolvad a legszebb szóval, ami csak létezhet, és ez a szó a SZERETET.

Jézus, amikor lejött közénk azt mondta: helybenhagyom a Mózesi parancsolatokat, de egyet még hozzáteszek, a feltétlen szeretet parancsát. Szeressétek egymást!

A Hegyibeszéd csodálatos sorai is segítséget adnak, mert gyakorlati megoldásokat kínálnak mostani földi életünkre. A bibliai sorok, amik Jézus beszédének felelevenítésével tükrözik az akkori gondolatait, szavait másról se beszélnek, mint a szeretetről, és a megbocsátásáról!
Még a karmába is belenyúlt, és a szemet – szemért, fogat –fogért elvet is a szeretet fényével feloldotta, és közölte, hogy „ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel”.
„Ha megütik az egyik orcád, tartsd oda a másikat is”.

A Krisztus impulzus átjárt minden szférát, minden szellemi erőt, ami megnyilvánult itt a Kozmoszban, mert az összes bolygóra ugyanúgy kell gondolni, mert a szellemi szikra ott is érvényesül. A világ összes vallásában megtalálható az örök Krisztusi kijelentés!

Szász Ilma könyvében gyönyörű párhuzamot találtam ehhez az írásokhoz, üzenetként elküldöm neked (A nagy vallások végső üzenete):

Konfuciusz (Beszélgetések 15, 23) Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd másnak se.

Hillel (Sabbath 31a) Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek.

Jézus (Mt.7 12., Lk 6 31.) Amit tehát szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.

Iszlám ( an-Nawawri 40 Hadit 13) Senki sem igaz hívő közületek, amíg nem kívánja testvére számára ugyanazt, amit magának kíván.

Dzsainizmus ( Sutrakritanga 1.11.33) Úgy bánjon az ember a világ minden teremtményével, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak.

Buddhizmus (Samyuta Nikaja V. 353.35-354.2) Ami se nem kellemes, se nem örvendetes számomra, hogy okozhatnám azt valaki másnak.

Hinduizmus (Mahabharata XIII. 114.8) Nem volna szabad úgy viselkednünk másokkal szemben, ahogy az nekünk magunknak kellemetlen volna. Ez az erkölcs lényege.

Ugye milyen érdekes a párhuzam? Ilyen véletlen lenne?
Ha belemélyednénk a vallásokba a tiltás terén, akkor ott is megtalálhatnánk ugyanazt a párhuzamot.


Drága Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten!
Befogadlak, mint Uramat, Megváltómat.
Kinyitom előtted életem kapuját, és kérlek, irányítsd úgy az életem,
Ahogyan azt Te szeretnéd. Ámen
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.20. 03:05  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KRISZTUS SZENVEDÉSE
Zita médium (látomány) - 2000. április 23.


Egy kedves női alakot látok... régies ruhában, amilyeneket a légi festményeken lehet látni a szent asszonyokról... na¬gyon kedvesen nyújtja a kezét felém – mindkettőt – és azt mondja nekem: „gyere testvérem, lépj néhány lépést és akkor megmutatok neked valamit"...
Nagy várost látok, sziklákon épült várost... kopár, sziklás terület, kevés a zöld... a város belsejében, a kapukon belül vagyunk... mintha ez lenne a Vízkapu.., nem tudom miért, de mintha azt a nevet viselné... emitt pedig egy keskeny utcát látok: Via Dolorosa, ez van kiírva rá... itt egy törvény-házszerű épület van és nagy, tágas udvara van... az udvarról kapuk nyílnak kifelé és ezek a kapuk nyitva vannak...
Hihetetlen, micsoda tömeg tolong itt... el sem hinném, hogy ennyi ember elfér ezekben a szűk utcákban... min¬denki igyekszik az udvarba, hogy lássa a történteket...
Itt látom most – és ez nagyon megrendíti a lelkemet... itt látom az Urat... már levették Róla a bíborköntöst, amit He¬ródes gúnyként adatott Rá... még sok ember kezében vannak nádszálak, amikkel az Úr testére és fejére vertek... nem tudom, mi a neve, ilyen nagyon furcsa ostorszerű dolgokat is látok, amiknek a végén szögek vannak... ilyen ostorok vannak a római légióból kirendelt katonák kezé¬ben..., ezeket használták az Úr megkorbácsolásakor... sok katonának van ez a kezében... ezeknek a szögeknek a feje nagy és ahogy ütik az Urat, a teste tele van kék foltokkal és véraláfutásokkal... a fejéről már levették a töviskoronát... egy katona fogja a kezében... és az Úron csak egy fehér vékony lepel van... nagyon meggyötörtnek és vékonynak látszik, szinte olyannak, mintha nem is testi ember lenne... az egyik katona most oda lép Hozzá és egy fekete köntöst ad a fehér lepel fölé és egy széles bőr övvel fogják át rajta ezt a fekete köntöst...
Most ráteszik az Úr vállára a már elkészített, szálkás ke¬resztet... nincs simára legyalulva, hanem nagyon szálkás, kiszáradt fa ez, amiből a kereszt van... nem teljes kereszt ez, csak a T alakú keresztnek a felső, vízszintes része... ezt kötik vagy próbálják rákötni az Úr vállaira, ami elég nehe¬zen megy...
Megindul ez a szörnyűséges menet... elől egy katona megy, a kezében ilyen ostorszerű valami van, ami azt a célt szolgálja, hogy a bámész tömeget az útból elterelje, és utat, helyet törjön ennek a szörnyűséges menetnek....
Katonák következnek... utánuk a mi Urunk roskadozva... majd újra katonák... azután öszvér hátakon nagy, kövér, pompás díszbe öltözött emberek... úgy gondolom, hogy ezek az írástudók és farizeusok és a templom papjai... mint az araboknak, olyan turbánszerű, különleges fejdísz¬ük van... utánuk, jobbról, balról a tömeg tolong... kiabál¬nak, ordítoznak, trágár szavakkal illetik az Urat... gúnyo¬lódnak... rettenetes nagy a fejvesztettség...
Most az egyik, az Úrhoz közelálló római katona elfogja ezt a férfit – bár nem túl erős férfi – és kényszeríti, hogy a keresztet vigye... vita támad a katonák között és az Úr to¬vább viszi, amíg végül összerogy... nem segítik fel, hanem ütlegelni kezdik... de mivel az ütlegeléssel nem sokra mennek, ezért most mégis csak megragadja két erős katona a hóna alatt és felrángatja... rövid a távolság, de olyan nehézkes az egész menet... elsősorban a tömeg nem na¬gyon tisztul a katonák elől, másodsorban elölről, oldalról, hátulról a tömeg tolakodik... mindenki az Úr felé törek¬szik... a katonák nem tudják a rendet tartani és azokkal a szöges ostorokkal – flagellum, vagy minek mondják – pró¬bálnak a tömeg között utat törni...
Most látom, már harmadszor is – elesett az Úr... most a katonák látják, hogy nem tud a Golgotára eljutni, és ezt az embert – akit eddig is kísértek – kényszerítik, hogy az Úr helyett vigye a keresztet... nagyon meg van hajolva az Úr és felemeli a jobb karját, hogy az arcáról a vért és a verej¬téket letörölje... most egy asszony fut elé és egy kendőt lesz az arcára... és ahogy a kendőt leveszi az Úr, látom, milyen szenvedésteljes a pillantása, de van benne valami hála és köszönet az asszony felé, hogy ezt megtette... az asszonyba csúnyán belerúgnak... és az asszony minden¬képpen igyekszik ezt a kendőt, mint egy zsebkendőt, apróra összehajtani és ez alá a nagykendő alá, amit visel, elrejteni... most már nem is látom őt...
Már látom, hogy ideérkeztek... itt van a vége ennek a Via Dolorosának.... és most balra, ahogy elfordulunk, itt van a Golgota, a Koponyák hegye... de igazán nem is hegy, csu¬pán egy nagyon jelentéktelen kis dombocska...
És most látom, hogy itt a kereszteknek a hosszabbik szára már be van ásva a talajba... nagyon kiabálnak... nem értem milyen nyelven, zsidóul vagy arámi nyelven... a kísérőm azt mondja, hogy az a nyelv nem azonos azzal, amit a mi Urunk beszél, az Úr arámi nyelven szólt...
Most megkezdődik... jaj... jaj... már kezeit ászögezték.... ráteszik ezt a keresztfát a földben álló hosszú keresztrészre.... nem tudom, mi ez... ja, már látom... az áldozatnak az alsó teste ér oda, valószínűleg azért, hogy egy picit az ál¬dozat testsúlyát tartsa, hogy ne teljesen a kezeken és a karjain legyen a teljes súly... most a lábait keresztbe teszik és most azokat is átszegezik...

Elfelejtettem mondani, hogy azt a fekete köntöst levették Róla... a katonák leültek és maguk mellé tették és az a fe¬hér lepel, ami alatta volt, azt is lehúzták Róla és köréje csavarták, csak az van rajta... de a teste... borzalmas... én azt hittem mindig, hogy a kereszt sokkal magasabb... nem... majdnem, hogy az áldozat lába csak ennyire van a földtől... (a médium mutatja) könnyen le lehetne lépni róla, ha oda nem lenne szegezve... és most egy létrán va¬laki felmászik és az Úr fejére teszi azt a töviskoronát, amit ez a katona a törvényházból hozott... most egy táblát is tesznek a keresztre, fehér táblára pirossal van a felirat: I.N.R.I. (Immánuel Nazarenus Rex Iudeorum - Názáreti Jézus a zsidók királya)
A két latrot is nagyon hamar a keresztre juttatják... a ha¬rag, a szitok nemigen enyhül, csúnyán kiabálnak az embe¬rek: „ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről... másokat megmentett, magát menteni nem tudja..." ezeket inkább érzem, hogy mondják, mert nem ismerem ezt a nyelvet, amit itt össze-vissza ordítoznak... a katonák ide leteleped¬tek, nincs már semmi dolguk... itt kell bevárniuk, amíg az áldozatok meg nem halnak...
Itt vannak az asszonyok, akik távolról követték őket... itt vannak – úgy gondolom – a tanítványai... kitűnnek a tömegből, más a ruházatuk és az ábrázatuk, más az a meg¬döbbent és az a szomorú kifejezés az arcukon, mint a tö¬megén... ez a nagyon szép arcú, finom csontú, apró kezű nő, ez lehet Mária, az Úr édesanyja... érdekes, hogy a saját lélegzésemet jobban hallom, mint az Úrét... de most... most hangosan sóhajt és megint csak úgy érzem inkább, hogy azt mondhatja: „elvégeztetett...”
Jaj!... Istenem... micsoda vihar van... mindenki rohan, amerre tud...
Micsoda?.. most látom ezt, észre sem vettem eddig... itt a túlsó oldalon, nem is olyan messze innen, egy sírkert van... olyan hófehérek ezek a sziklába vájt sírok, hófehérre vannak meszelve... ezeket most az ünnepekre meszelték, mondja az én kísérőm... nekem azt juttatja eszembe, hogy az Úrnak milyen csodálatosan találóak a hasonlatai, amikor azt mondotta a farizeusokra: „olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt koporsók: kívül fehérek, de belül minden undoksággal telve"... úgy látszik, hogy a kovásztalan ke¬nyerek ünnepére ilyen hófehérre meszelik a jeruzsálemi sírokat... ez lesz majd az Úr sírja...
Már látom is, hogy elült a vihar... leveszik az Úr testét a keresztről... elviszik a sírkertbe... balzsamozzák, vagy mit csinálnak, különböző olajokkal kenegetik... csókolgatják, mosogatják, tiszta gyolcsba csavarják, úgy, mint az egyip¬tomiaknál láttam... a fejét, mindenét sűrűn becsavarják gyolccsal... most ezt a nagy sziklát a sír szája elé tették...
Nem időrendi sorban látom a dolgokat... olyan innen, mint amikor a filmről ide-oda irányítják a nézők figyel¬mét... látom, hogy a sírt még le is pecsételik, nagyon biztosak akarnak lenni abban, hogy a sír fel ne törettessék...
Itt leülök és szemlélődöm kissé, mert ez egy domb vagy magaslat... innen belátom Jeruzsálemet... igen gyorsan sötétedik, igazából nincs is világosság... már talán éjjel is van?.. ki tudja?., én itt ülök és valamire várunk az én kísérőmmel, ezzel a kedves női lélekkel... azt mondja: „várjuk, és ti is várjátok az Úr feltámadását"...

Jé, ez a kép nekem ismerős... évekkel ezelőtt itt, ezen a helyen már ezt a képet láttam... (Krisztus az Úr: „Nagypénteki látomány” 323. o.)
Belátok a sírba... és azt látom, hogy a sírnak a mennyeze¬tén egy ilyen pici kis - mint egy 25 centes - világos fény támad... úgy mint amikor a fény valahol vibrálni kezd... és ez a fény egyre növekszik és növekszik.... kint sötét van, de itt bent hihetetlen nagy világosság lett... és most valami mozdul a gyolcsban... és ezt a kendőt - ami nem az, ami¬vel a test van betakarva, ez a kendő az Úr fejét borította -az Úr kezdi lebontani a fejéről... és mintha felülne, össze¬hajtja ezt a kendőt és odateszi... olyan elviselhetetlenül nagy a fény, hogy nem tudom ezt nézni, és én itt már hosszabb ideig már nem maradhatok és nem szemlélőd¬hetek...
De gyönyörű reggel lett, minden él, minden virág sar¬jad... az éjszaka a halál leheletét viselte magán, most pedig minden él, minden megújhodik és a világosság egyre nő...
Feljött a mi napunk! Mert a mi napunk az Úr, a Jézus Krisztus! Feljött a mi napunk az égre, hogy beragyogja az egész világot az Ő igazságával, amelyért kereszthalált halt. Ez a feltámadás vasárnapja: Húsvét vasárnapja!
* * *
Forrás:
KORSZAKZÁRÁS ELŐTT
Oktatások, megnyilatkozások és látományok ZITA médium által
28-36. oldal.https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhedrmaAteIrMJtN48A
A Passio – Letöltés a tárolóból
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.19. 05:42  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Jézus halálával újra szembesültünk olyan tényekkel, amiről megint kevesen tudnak:
1. Szinte sehol nem beszélnek arról az egyszerű tényről, hogy a leszületést vállalva milyen komoly „tét” történt az emberiség történetében. Bebizonyította, hogy a tiszta szellemiség mindig legyőzi a gonosz erejét.
2. Komoly tanításokat adott, nagy része nem került publikálásra az elmúlt évezredekben, most már lassan „kiszivárognak” ezek a tanítások, ez köszönhető a Holt – tengeri tekercsek megtalálásnak. Prof. dr. Edmond Bordeaux Székely munkásságának köszönhető például, hogy a pápai könyvtárban félredobva, elfelejtve megtalálta az esszénus tanításokat, amik lassan könyvek alakjában a tudomásunkra jutnak. (például a Béke Evangéliuma, ami komoly gyógyítási módokat tartalmaz)
Pár mondat az esszénusokról:
Az esszénusok közösségével már az ókor írott műveiben is találkozhatunk. A híres Holt-tengeri tekercsek napvilágra kerülése óta a közösség ismét a nyilvános érdeklődés középpontjába került...
A közösségen belül különböző szellemi irányzatok léteztek, amelyek eltérő véleményt képviseltek a politika, a fegyveres erőszak, a lélekvándorlás és a nőtlenség fogadalmának kérdésében. A titkos atlantiszi tudás szétszóródott, és különböző kultúrákban fennmaradt, mint pl. Egyiptom misztérium iskoláiban, és beavató templomaiban, és innen került azután az esszénus hitközösség szellemi alapítóinak az igazság tanítóinak a birtokába.
Az esszénusok - régi atlantiszi lelkek - azt a feladatot tűzték ki maguk elé, hogy az ősi tudás segítségével kialakítsanak egy olyan képzési rendszert, amely képes arra, hogy a Messiást küldetésére felkészítse. Tudták, hogy a Megváltó az ő közösségükből fog kikerülni.Ezért a többi zsidótól elkülönülten, viszonylagos zárkózottságban, falusi közösségekben, saját szabályaik szerint éltek, és különböző kiképző helyeket tartottak fenn. Ilyen volt pl. a híres Qumran. Az egyiptomi beavatottakkal is kapcsolatban álltak.
Az esszénusok átvették Atlantiszból az angyalkommunikáció rendszerét a tizenkét királyangyallal együtt. A folytonos kapcsolat az angyalokkal olyan különleges képességekkel ruházta fel őket, mint pl. a szellemi gyógyítás, és bensőséges kapcsolat az állatokkal és a növényekkel. Az egészség és a magas életkor természetes volt, sőt az atlantisziakhoz hasonlóan a nehézségi erőt is képesek voltak legyőzni. Az esszénusok különböző helyeken egyfajta fogadókat tartottak fenn, ahol az utazók szállást és ellátást kaptak. Vándorlásai során ezeken a szálláshelyeken pihenhetett Jézus is nagyszámú követőivel...
A tenger közelében fekvő Karmel hegyén található központot egyetemi kolostorként képzelhetjük el, ahol a mesterek a titkos tudást továbbadták az ifjaknak. Aki beavatottként hagyta el a Karmelt, alapos tudással rendelkezett a Kabbala, a számmisztika, a csillagászat, a drágakövek ismeretében. Látnoki és gyógyító erővel bírt, ismerte az emberiség eredetének és céljának titkos összefüggéseit és természetesen tudott mindent, amit egy zsidónak a bibliáról és a törvényekről tudni kellett...
Jézus is esszénus mesteri beavatást nyert, de küldetése és valódi lénye csak néhány beavatott előtt volt ismert..."
(F. E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai
Visszatérve Jézus fizikai síkon végzett munkájára egy pár dolgok még megemlítenék, amiről szintén kevés helyen lehet hallani:

1. Szó volt a duálokról is, minden szellem duál – szellemnek lett teremtve. Amikor a szellemek „lebuktak” a fizikai síkra, kettéváltak, két szellemi egységé, és ha visszajutnak majd egyszer az Isteni síkra, akkor ott már újra egységes szellemként lesz együtt a szétszakad két, jelenleg önálló szellemi lény. Jézus leszületés előtt ezek a szétszakad duál – felek külön bolygón élték szellemi életüket, és a Megváltás óta van lehetőségük arra, hogy együtt fejlődjenek tovább.
2. Minden szellemi lény rendelkezik különböző „testekkel”, ilyen az éterikus, asztrál, mentál, kauzális test, és még van egy-két „érdekesség” is, ezekről bővebben a Szellem, Erő, Anyag. c. könyvben lehet részletesen olvasni. Ami fontos a számunkra, hogy az asztráltest kb. 1000 év alatt oszlik fel, így Jézus leszületése előtt csak akkor tudtunk leszületni újra a fizikai síkra, amikor az előző asztráltestünk szétoszlott. Jézus ezt megváltoztatta, és közölte velünk, hogy már kevés az idő, és egy mennyei elszámoltatásnak, korszakváltásnak leszünk hamarosan részesei (ezek pontosan le vannak írva a János Jelenésekben, amit Jézus Apokalipszisének is hívunk a szellemtanban). Így Jézus lehetőséget adott, hogy minél több alkalommal leszülethessünk a fizikai síkra, hogy karmánkat feloldjuk, ledolgozzuk! Nem kellett többet megvárni, míg az asztrálköpeny feloszlott. Jó példa a Tamás Evangéliumból az a részlet, amikor a tanítványok megkérdezték, hogy mikor kezdődnek el ezek a változások, és erre Jézus azt felelte, hogy „már régen benne vagytok, csak nem veszitek észre”. Lehetőséget kaptunk a Megváltás óta, hogy nagyon sokszor, feladatainktól függően minél több alkalommal visszaszülethessünk a földre!
3. Most következik egy érdekes dolog! Ugye arról már beszéltem, hogy a fizikai testbe csak a lélek születik le az asztrálsíkról, majd a halálunk után az visszahúzódik az asztrálsíkra. Jézus leszületése, megváltása óta arra is lehetőségünk van, hogy egyszerre több emberi testben is jelen lehessünk a fizikai síkon! Ugyanis a léleknek mindig az a „darabkája” született le eddig, amelyiknek a soros inkarnációban tanulnia kellett. Miután az idő „kevés”, így lehetőséget kaptunk arra, hogy a lélek minden osztott darabkája jelen lehessen a földön. Pár oldallal előrébb meséltem, hogy a szellemtan hetes osztottságáról, így nem meglepő, ha a lélek is egyszerre ha szükséges hét emberi testben van jelen a fizikai síkon! Így egyszerre a szellem a több jelenlevő lélekdarabkával több munkát (karmát) tud elvégezni, és több életfeladatot (dharma) tud vállalni (csak érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy gyakorlatilag duál –felenként egyszerre hét emberi testben tudunk jelen lenni egyidőben, sőt ha az egységes szellemi szempontból nézzük, akkor 14 emberi testben dolgozik ugyanazért a célért ugyanaz a szellem. És lehet, hogy egy nagy családot alkotnak, és ebben benne van az esetleges ellenség is)
folyt.köv..

UI:
Te tudod megcsinálni
https://www.youtube.com/watch?v=-UXSZK_CYsM&feature=share&fbclid=IwAR2VKm1o8
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.18. 05:38  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek húsvétja – Szellemi tanítás - Felvezetés

Részlet a Névtelen Szellem Eszter médium útján „Úton hazafelé” című könyvéből

Áldott legyen minden jóra törekvésetek minden szép és jó iránt való érdeklődésetek és törekvésetek, mert ezekben a szent törekvésekben éltek ti tovább, odaát, abban a világban, amelyben fel fogtok ébredni, mert álom csak az, amit a testben éltek. Ez az álom lehet szép, káprázatos színekkel, ragyogással elárasztott, de lehet szenvedésekben, gyötrődésekben eltöltött álom is, mindegy, fel kell belőle ébredni és boldog az, akinek van valósággá tett igaz érzése, mert hiszen minden más elmúlik, porrá lesz megsemmisül, de az, amit az örökkévalóba belehelyezett, azt amit valóságnak hittetek el az igazból, a jóból: az megmarad. Mert csakis ez az egyetlen kelendő érték abban a világban, ahonnan jöttetek és ahová vissza kell térnetek.
Innen, ebből a világból indult útnak a megváltás munkájára a mi Urunk. Innen, ebből a világból gyűjtötte össze azokat az erőket, amelyeket magára vett és amelyekben felszabadított a bűn átka alól. Innen, ebből a világból szedte össze azokat a szellemi erőket, azokat a lelki érzéseket, amelyeket mind-mind lehozott magával a Földre, hogy azokat átdolgozza, és átdolgozva adja oda a világnak, hogy valakik hisznek Istenben, az isteni jóságban, azok ezzel a hittel, ezeket az átdolgozott, mennyeivé tett erőket és érzéseket magukhoz vonhassák, azzal megerősödve haladhassanak azon az úton tovább, amelyet Ő járt meg, amelyen Ő haladott előttünk mert csakis ezen az egyetlen úton van meg a lehetőség, hogy a lélek eltávozhat ebből a siralom-völgyéből, a bűnnek, a szenvedésnek és a halálnak birodalmából.
Ő az élet birodalmából, az Isten országából jött! Ahol nincsen árny és sötétség, az Istennek fénylő világossága ragyogja be a teremtettségnek minden zugát, mert aki maga világosságban jár ő maga is világossággá lesz, mert a világosságnak hordozójává válik. Aki egyszer ott járt s aki maga a világosság, az világosságot sugároz szerte és előtte felbomlik a sötétség homályossága.
Minden egyes lépésnél kérdés elé állít benneteket a világ és az Isten gondolata.. Minden egyes lépésnél választanotok kell a jó és a rossz között; az igaz és igaztalan között. Ti magatoktól nem tudnátok dönteni ezekről a kérdésekről, hacsak nem adatik meg felülről nektek, hogy mikor mit cselekedjetek helyesen és jól. Tehát, ha ti békét akartok, a ti szívetek megnyugvást, lelketek, szellemetek előrehaladást kíván akkor tinektek meg kell állnotok a helyeteken, s aki hű marad mindvégig ezekhez az igazságokhoz: a dicsőség nem marad el, a segítség vele van és lépésről-lépésre gazdagabbá válik azokkal a mennyei igazságokkal és azokkal a mennyei erőkkel, amelyek őt mind nagyobb és nagyobb képességekkel ruházzák fel, hogy mind könnyebben harcolhassa meg a nagy harcot és végül is diadalt vehessen az ellentétes erőkön és hatalmakon és letiporva ezeket, elszabadulhasson a Földről.
Megjegyzés: A tanítószellem a fejlődő szellem ellentéttel megvívandó harcáról beszél. Ez a harc valójában az emberi lélekben zajlik és dől el. Sokan talán úgy értelmezik, hogy legyőzve az ellentétet itt a földön, élünk tovább mint a mesében és élvezzük a földi élet örömeit, nem is gondolva igazi hazánkra a szellemvilágra és Istenre. Ez végzetes tévedés, mert a földi élet utolsó percéig éberen kell Istenhez kapcsolódva helytállni és a cél nem a világi bolgogság elérése, hanem a biztos megszabadulás a sátáni karmokból.
Ne fájjon az tinektek, hogy titeket méltatlan szenvedés, méltatlan gyalázkodás ér a magatok becsületes igazságaiért: nem ti vagytok egyedül, sokan vannak, akikkel ez történik, mert hiszen mindnyájatoknak végig kell ezeken menni, akik az Isten útját választottátok. Előttetek megy a Megváltó ezen az úton, Ő szenvedi el azokat a méltatlan szenvedéseket, és gyalázkodásokat, Ő szenvedi el azokat a méltatlan gyanúsításokat, és ha ti beléje helyezitek hitetek bizalmát, s tőle várjátok a segítséget, ez nem marad el részetekre.
Azért testvéreim, ne féljetek! Bármilyen sötét és borzalmas legyen is a Nagypéntek felettetek, bármilyen szilárdnak látszik is a sátán diadala felettetek, nem messze van a ragyogó vasárnap reggel, amelyre fel fogtok ébredni és ezen a reggelen találkoztok a feltámadással. Találkoztok mindazokkal a megoldott problémákkal, amelyeket ti semmiképpen nem tudnátok megoldani. Találkoztok azzal a dicsőséggel, azzal a győzelemmel, amelyet Ő nyert meg előttetek.
Ne féljetek a sötét árnyaktól és ne legyetek félősek, bármi történjék körülöttetek és veletek e múlandó földi életben. Ti csak az Úr útján haladjatok!

Összeálította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

A lélek húsvétja – Szellemi tanítás
Krisztus
A szabad akaratról
HANG - Békére vágyom
Kövesi Péter_Az ezotéria közhelyei
A Hit Gyűlekezetenek igazi arca
Feszület a fában - Rege
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhedjpFH_aTOo5r06Ug
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhd8RQJ4OnBECiKtNzA
Zita médium közlése – Ime az ember fia – Letöltés a tárolóból (audio)

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGrwujutKwgweu7Iz4
Névtelen Szellem_Ezoteriák – Krisztus igazsága – Letöltés a tárolóból (audio)

https://www.youtube.com/watch?v=xqATRxzDbVk&feature=share
Dr Horkovics Kováts János – Őstörténelmünk helyretétele – Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=6pJfT7FDBH0
Dr. Papp Lajos – A szeretet útján

https://www.youtube.com/watch?v=CgZFGS1uEIs
Kiáltó szó a pusztában – Akiket vonz a rabság

https://www.youtube.com/watch?v=UjhHv-wb8B4
Szerelmes szellemíró – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=8yTE6RpxmgI
A hamis vőlegény – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.17. 05:09  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Miután Jézus „megnyerte” a csatát, és vérét áldozta értünk kezdetét vette ezzel a megváltás.
Ha csak belegondolunk, hogy mekkora Isteni szikrát hordozott magában, elég, ha eszünkbe jut, hogy pár fáradt vándor sétált a lyukas sarujukban, koszos ruhában a sivatag homokjában, és vezetőjük Jézus volt, és pár év múlva halála után a Föld „szinte kifordult” szellemi szikrájának erejétől a tengelyéből!
A emberek nagy része a mai napig nincsen tisztába azzal, hogy Jézus mekkora áldozatot hozott a leszületésével. Rengeteg tanítást adott a számunkra, ami iránymutató lett az emberiség történetében, mert megmutatta a kiutat a fizikai síkon tévelygő báránykái számára.
Jézus harmadnap támad fel és jelent meg újra a fizikai síkon. De hol volt addig?
A Kegyelem Törvényvilága c. anyagomban részletesen ismertetem az Isteni törvényeket, amelyek mindenkire érvényesek, még Jézus se volt kivétel ez alól, mert azzal, hogy leszületett a földre, alávette magát ugyanazon törvények hatása alá, amelyek mindenkire érvényesek, és a minősítési törvények hatása után jelenhetett meg újra közöttünk.
Feltámadásával és az utána következő tanításaival bebizonyította, hogy létezik egy másik világ, amiről eddig beszélt.
De mielőtt beszélünk még más dolgokról, térjünk vissza a kereszthalálához!
Jézus Krisztus kínszenvedéséről mediális közlés is történt több alkalommal teljesen egyezően, és az egyik ilyen közlésről szeretnék beszélni most. A mediális közlésben a szellemvilág segít minket az akkori történések megismerésében!

Jézus Krisztus kínszenvedése:

Emmerich Anna Katalin 1774. szeptember 8.-án született a westfáliai Koesfeld melletti Flamske nevű faluban. Tiszta életet élt, apácának állt be.
Kezén és testén megjelentek a stigmák jeleli, sokáig titokba tartották, majd komolyan kivizsgálta az egyház, de nem tudtak magyarázatot adni rá.

Isten őt választotta eszközéül. Látomásában leírta (1818) Jézus Krisztus keresztre feszítését, mely teljesen egyezik Eszter médium közlésével is.
Elmeséli az Utolsó Vacsora pontos történéseit, a Titokteljes Tanításokat és szenteléseket, és elmeséli a teljes megaláztatást, és keresztre feszítést, a teljes szellemi háttérrel, Judástól kezdődően a végkifejletig.

Beszél Jézus „pokolra” szállásáról, a feltámadás utáni találkozásokról, jelenésekről.

Fontos közlés, hogy Jézus beszédében előre megmondta, hogy az egyház mennyire komoly bűnöket fog elkövetni a nevében (bibliai Antikrisztus), mert mindez az emberi gyarlóság miatt lesz, és milyen széthúzás fog majd történni a nevében.

Elmondta Jézus cselekedeteit a vacsoránál, és a vacsora utáni történéseket, a tanításokat, beavatásokat:

1. Létrehozta Jézus az Oltáriszentséget, ami egy régi hagyomány felelevenítése volt: Amikor vendégek jöttek, megkínálták őket kenyérrel, és távozáskor is. Közös kupából ittak a vendégekkel a házigazdák, és ezzel jelezték a barátságukat, a szeretetüket. Jézus ezt kiegészítette egy imával és tanítással, és megkérte a tanítványai egy részét, hogy ezt a hagyományt ápolják az Ő halála után is. (ez lett az Egyház alapja)
2. Jézus, amikor beszélt a tanítványokkal egyszerre a másik világgal is folytatott beszélgetést, mintegy átadva az onnan jövő üzeneteket, tanításokat.
3. Beavatást végzett a tanítványok egy részénél, akik ennek révén képesek voltak később gyógyítani, sőt halottat is feltámasztani!
4. Oktatást adott a Szent olajok elkészítéséről, fölkenésről, utolsó kenetről és ezeknek az erkölcsi hátteréről. Elmondta, hogy milyen módon kell és mely testrészeket kell felkenni (csakrák), és elmondta a pontos technikát is. Péternek és Jánosnak valami „lényegeset” és „természetfölöttit” adott, és megkérte őket, hogy a Szentlélek eljövetelekor szenteljék fel a többi Apostolt. Amiket Jézus ekkor cselekedett az Apostolok felkenésénél mély titokban történt, és ezt később is titokként kezelték.
5. Jézus még ezután hosszú tanítást adott, beszélt az hét egyházról, koronákról, angyalokról egyéb mély értelmű képekről, amikkel bizonyos későbbi időket jelölt meg.
6. Elmondta, hogy ahova megy, oda nem követhetik, és hogy sok szenvedés lesz a részük, de az Ő országában találkozni fognak. Beszélt egy árulóról is, és Péternek itt jósolta meg, hogy megtagadja mielőtt a kakas háromszor fog kukorékolni!
7. Jézus beszélt a Szentlélek eljöveteléről is.

Beszél arról, hogy Lucifer a halála után 2000 évvel, és előtte 50-60 évvel újra el lesz oldozva a fogságából, és vissza lesz küldve a földre tanulás céljából!
(megjegyzés: Ez az időszak egybeesik a világháborúk idejével)

Mel Gibson e közlés alapján készítette a filmet Isteni sugallatra!
Ezzel megosztotta a közönséget, és emiatt sokan színt vallottak akarva – akaratlan érzelmeikről embertársaik és Isten előtt!

Még annyit hozzátennék ehhez a közléshez, hogy először a Passió c. filmet láttam, és csak utána olvastam a mediális közlést, ami egy komoly könyv alakban jelent meg annyira részletes volt. A film brutalitása engem is meglepet, de ezzel is rávilágított arra az élethelyzetre, hogy mit cselekedtünk MI emberek a Megváltóval, aki lejött közénk a szeretetről tanítani. Nagyon sok ember azért is tiltakozott a film ellen, mert méltatlannak találta, hogy „mi” Jézust kínoztuk, megaláztuk!

Amikor elolvastam a szellemi közlést Jézus kínszenvedéséről, bevallom sírtam.
A Passió c. film Jézus gyötrelmeinek csak egy részét adta vissza, a valóságban még gonoszabbul bántunk mi emberek el vele, minden akkori törvényt megszegve!
Elmondható, hogy Mel Gibson rendezés közben még kicsit vissza is fogta magát!

És a rettenetes megaláztatás, kínszenvedés után, még volt annyi ereje, hogy azt suttogja a keresztfáról:
„bocsáss meg nekik Uram, nem tudják, hogy mit cselekszenek”

folyt.köv..

UI:

Mi atyánk ki vagy a mennyekben
https://www.youtube.com/watch?v=OezcKYRygfI&feature=share
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.16. 04:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Most jön a Megváltás lényege, elnézést, de kicsit hosszú, de aki veszi a fáradságot és elolvassa megérti húsvét jelentőségét!


De mielőtt Jézus lejött a Földre, beszéljünk egy kicsit a szellemi szférákról pár mondatban.

Előadásaimban már említettem a hét szférát mely körülvesz minket, de nem árt újra megismételni, áttekinteni őket!

Szellemi szférák.


Annyit még megemlítenék, hogy a szellemtanban a 7 osztódás a mérvadó, életünk is 7 éves ciklusokra osztódik, a szférák is, és a szférákon belől is hét „réteg” van, de ezek nem befolyásolják már annyira a megértését a megismerésben.


1. szféra: purgatóriumi szféra. A föld alatt kezdődik, és 2 km magasságig tar a légkörben.
A Kegyelem törvényvilága érvényesül.

A lakók jellemzői:
Kegyetlenség, erőszak, durvaság zsarnokság érzékiség. Anyag imádása, durvaság, gőgös, dacos lelkek. Ez a viharzóna.
Az ellenségek gyakran találkoznak itt, egymás bosszúja elől menekülnek. Testet öltve a gondviselés olyan pályára állítja őket, hogy alkalmat nyerjenek a kiegyenlítődésre (karma)
Számukra a megszületés mennyországi állapotot jelent.

Több részből, rétegből áll:
- gyilkosok
- öngyilkosok
- rablók, tolvajok (pokol)
- Istentagadók, nihilisták, anarchisták
- Önzők, fösvények, pénzvágyók
- vad népek, pogányok birodalma

2. szféra: Troposzféra középszint. 2-6 km között található.
Esőfelhők szférája, purgatóriumi középszint, valamivel finomabb érzésvilágú szellemek szférája.
A 2. szféra szelleme sok ütközés folyamán megismerte, hogy önző törekvéseit büntetlenül nem elégítheti ki, mert mindig fájdalom a következmény. A 2. szféra szellemtípusa a hibát még mindig másban keresi, még nem érett meg arra, hogy önmagába tekintsen.
A szellemek a törvénytől, mint hatalomtól félnek, de minden igyekezetük arra irányul, hogy a hatalmat kijátsszák. Önzők, kapzsiak, irigyek, ravaszok, testi vágyaiknak hódolók, haragosak, de indulataik rövidebb lejáratúak. Keresik Istent, de csak az általuk kívánatosnak tartott dolgok képezik imádságuk tárgyát. Közöttük sok az idegbeteg, örült, megszállt és más betegségben szenvedő. Le kell válni a fluidoknak a lélekről, ki kell égni, hogy tisztább szellemként tovább emelkedhessenek.
Vad ösztönök, de a törvény csak egyszer engedi meg a győzelmet, a legyőzőből legyőzött lesz, és ekkor meglátják az érem másik oldalát is.
Mozgalmas az élet, nagyobb a gondolatszabadság is. Nagy a gazdagság utáni kapkodás, jelen van a fekete mágia, a csalások és a lopások itt szintén itthon vannak. A földi világ igen nagy hányadát, mintegy kétharmadát ez a szféra szolgálja, mert ez a legnépesebb.
A vallások minden fajtája jelen van. Ebbe a szférába is elküldi Isten misszió szellemeit.

3. szféra: Troposzféra felső szint, 16 km-es magasságig. A purgatórium felső szintje.
Meleg otthon, pihenőhely és tanulóhely. Ez már a bárányfelhők, fátyolfelhők szférája.
A szellemek tudják, hogy a rossz az rossz, a jó az jó, nem kapkodnak a földi javak és a testi örömök után. Haláluk után csendes pihenőhely, sokszor fedve van előlük hibáik, tévedéseik addig, míg meg nem erősödnek. A szellemek innen még reinkarnációra kényszerülnek.
A szférában minden egyszerű, tiszta, nagyobb művészi szépségeket itt még nem lehet megtalálni.
Egyszerű életmód, kevéssel való megelégedés, a szegénység, mint életkeret kezd a szellemeknek kívánatos lenni. Kezdik megtanulni a kötelességeket, és arra törekednek, hogy jó úton járjanak A szféra anyaga még mindig földies, innen kerülnek ki a szerény, dolgos emberek, a jó családapák, az egyszerű, becsületes emberek.
A 3. szféra szellemei a testetöltésig terjedő utolsó időszakokban élnek, de ez még itt szükséges vezeklési törvény alatt áll.
Csak a jók szellemei és a rendszerint még egy utolsó testetöltés után mennek át szabadon a 4. szférába (gyűrűjébe)
Itt a szellemeknek már természetes az imádkozás, és az, hogy Istent szolgálják.


4.szféra

Légkörtan szerint a sztratoszféra kb. 24 km magasságáig terjed a légkörben. A menny előcsarnoka, a szépség a 4. szférában kezdődik.
Itt a szellemek egy utolsó próbával teljesen elszakadnak a földi fogalmaktól és belenövekednek az isteni törvénybe. A vallás fogalmai itt megtisztulnak a külső alakiasságtól.
Itt a szellem nem azért engedelmeskedik a törvénynek, mert nem akar összetűzésbe kerülni vele, hanem azért mert lelkének meggyőződésévé vált.
Ebben a szférában készülődnek a szellemek, hogy belépjenek Isten országába, a békesség honába, ahonnan nincs fájdalma visszatérés, hacsak nem az áldozatkész szeretetben.
Itt már nem vonzza a szellemeket a reinkarnáció törvénye, a körforgás törvénye nem létezik többet a számukra.
A szellemek önkéntes vállalkozásai innen a testetöltések – szeretet hozzátartozóért, áldozatként, esetleg magasabb fokozat eléréséért, vagy pedig a rosszal szemben megerősödésért.
A 4. szféra a föld igazságának a szellemesített hazája. Itt már jelen van a szépség, a jóság, Istenbe vetett hitük itt már tudássá válik.
A 4. szféra szellemei a 2. szférának eszményesített, ragyogó állapota. A 4. szféra ragyogást visz a 2. szférába, sok szellem megy a 2.szférába segíteni.
Fontos dolog tudni, hogy a 2. szféra szellemei legalább a kétharmad részét teszik ki a földön élő emberiségnek!
A 4. szféra szellemeinek testetöltéskor át kell hatolni az előző három szférán, és ezeknek a szféráknak az anyagát magára kell vennie, hogy a föld természetével kapcsolódjék.
Sokan gyógyítani, tanítani jönnek le a földre.
Innen született le: Memer, Hahnemann, Mathei, Frank Ágoston (növénytan, gyógyító tudományok)


5. szféra: Ózonszféra alsó szint, kb. 45 km magasságig.
Sejtelmesen szép szféra, itt minden új színt, új formát nyer, leheletkönnyűvé lesz itt minden.
A bűnbocsánat szférája, itt tudja meg a szellem, hogy mennyit tudott a tévedéseiből helyrehozni, és mennyit bocsátott meg neki az Úr.
Eddig a fájdalom – csalódás, a vér –könny, születés – halál, viszontlátás – búcsúzás,
Dicsőség – szégyen, hatalom – nyomorúság egymást váltotta fel, míg végül a szellem az 5. szférában ébred fel. Ebben a szférában van a szellem első halvány visszaemlékezése a paradicsomi állapotokra, ahonnan kiszakadtunk 15 milliárd évvel ezelőtt!

Itt a szellem már tudja, hogy az egyéni igazságnak el kell tűnnie Isten igazságában, a szellem igazsága átalakul áldozatos szeretetté.
A szellem itt tudja megérteni a bűnbocsánatot, a messze múlt nyitva áll előtte, és veszély nélkül tudja nézni letűnt életeit, Ő is megbocsát, feloldozza ellenségeit, és Ő maga is a törvény munkásává, irányítójává válik.
Ebben a szférában válik a szellem igaziból szellemé!

Mivel ez a hely a tanulásnak, pihenésnek és a felfelel fejlődésnek a szférája, és így gyakorlati munka alig van, ennél fogva a szféra lakói, hogy tettekben is tevékenykedhessenek, az alsó szférákban munkálkodnak, mégpedig a 3. szférában fejtenek ki nagyobb tevékenységet, mivel érzésileg inkább ide kapcsolódnak. A szeretetmunkában fáradozók innen nyernek támogatást, ha hitükkel segítséget kérnek.

Az 5. szférából született le:
Colombus Kristóf, Galilei, Newton,
Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, Wagner, kik a magasabb zenét, a szférák hangjait a földre hozták.
Shakespeare, Milton, Schiller.
Itt a szépség tökéletes, mert szellemileg tiszta. A testetöltés innen a földre áldozat!

6. szféra: Ózonszféra felső szint, kb. 85 km magasságig tart.
Ismét hangos, ragyogó élet. Diadalmas mennyei élet szférája. Az ózonszféra azért oszlik két részre, mert egy csodálatos kozmikus jelenség két szintre osztja. Az ózonszféra közepén 45 km magasságban minden Földről felhatoló bármilyen hangtünemény, pl. atomrobbanás hangja, visszahajlik a Földre. A 6.szférába a diadalmas mennyei szférába már semmiféle zavaró hangtünemény nem tud felhatolni a Földről.
Az igazság ismerete, a szabadság korlátlan hatalma, a szeretet lángolása határtalan cselekvési vággyal tölti el a szellemeket. A tudásvágy, ismeretszomj, cselekvési vágy hatalmas erővel sarkallja őket. Dolgoznak előbb az alsóbb szférákon és később testetöltve, a földi életben jelennek meg mint emberek, mindig a legnehezebb helyeken.


Innen született le:
Gandhi, Schweitzer Albert, Assisi Szent Ferenc, Teréz Anya, Pater Pio,
Parahamansza Jogananda.

Ők fáklyahordozói egy eljövendő jobb kornak, szenvedéssel, megvetéssel, gúnnyal és kínos halállal. Áldozati bárányok kellenek – nem „Isten haragját” kiengesztelni – hanem a gonosz erejét megtörni!
Nagyon sok névtelen szellem születik le, a legtöbben ismeretlenek, akik nem keresik saját dicsőségüket. Tűrnek, szenvednek és inkább vértanú halált halnak, amikor egy nehéz küldetés után visszatérnek szellemi hazájukba a 7. szférába jutnak!

Minden népnek, minden nemzetnek voltak és vannak ilyen kimagasló szellemi nagyjai, akik nem keresik a saját dicsőségüket, hasznukat, előnyeiket. Sőt, ha rendelkeznek is földi előnyökkel, minden gondolkodás nélkül odadobják azokat, hogy másoknak hasznára legyenek.
A szellemi vezetők szférája

7. szféra: a légkörtan szerinti ionoszféra és exoszféra a Földet körülvevő legmagasabb légkörben. Ebben a világosságban minden látható, ami a Földön történik.

Négy mennyei szintre oszlik:

- őrangyalok
- magasabb őrszellemek
- nemzeti géniuszok
- és a Föld vezérlő géniusza szféráira.

A Föld viszonylatában: Isten országa.
Alacsonyabb szellemek számára épp oly láthatatlan, mint a földi emberek számára a szellemek.
Itt várják be egymást a duál – szellemek.
Ezen a szférán túl már nem lehet széttörten, különváltan élni, csak az örök duállal szellemben egyesülve.
(Fontos megjegyzés, hogy ezen a szinten szakadtak szét a szellemek, amikor lejöttek a Földi szférába, és végig kellett járniuk az összes szférát. Nagyon hosszú út volt lefelé, de még hosszabb a felfelel vezető út!)

A Földtől számítva a három alsó szféra a föld természetét mutatja, a negyedik átmeneti erők világa a Nap többi bolygóinak légkörébe, az ötödik szféra a Vénusz középső életelvével rokonjellegű, a hatodik szféra átmenet a Vénusz magasabb és a Jupiter alsóbb életelvéhez, a hetedik a Jupiter magasabb légköréhez és a Nap szférájához

A 7. szféra nemcsak a földről és a föld szféráiból jövő szellemek, hanem a jupiterszellemek, sőt a napszellemek elosztó és tartózkodóhelye is ez.

Ennek a szférának a sugárzása hajtja és köti össze a nap bolygóinak egész szellemi világát, olyan interplanetáris nagy állomás ez, ahol mint semleges területen mindennek, és mindenkinek keresztül kell haladnia, mielőtt a Nap szféráiba jutna. Innen valamennyi bolygóra lehet „útlevelet”, minősítési fluidokat kapni.
Itt már nincs a szellemnek éteri teste, nincs külön törvényt követő természete. Itt a szellem saját erőiben, fluidjaiban él, melyekből a saját akaratából olyan alakot formálhat, amilyen a saját ízlésének megfelel.

- a duálok találkoznak és egyesülnek.
- Családi egyesülések. Itt mindazok a szellemek találkoznak, akiket nem testi, hanem szellemi szeretet fűzött össze.
- Oktatási hely A magasabb szellemek a napkörökből tanítják itt a szellemeket, akik előkészülnek a 5. napkörbe való belépésre.
- Igazak és jók szférája, akik mielőtt a napkörbe lépnének, a földön missziót vállalnak.
- Védőszellemek. Ebből a szférából kap mindenki, aki a földön születik, védőszellemet, akinek őt vezetni kell.
- Itt vannak azok a szellemek, akik mind embriószellemek csak kis botlást követtek el, akik-e botlásukat a földön rövid inkarnációban gyerekként levezekelhették, ezért ezt a szférát a gyermekek és angyalok szférájának is nevezhetjük.


De miért is volt fontos megismerni ezeket a szférákat?

Mert amikor „lebuktunk” a „paradicsomi síkról”, akkor a szférákat végigjárva mentünk egyre lejjebb és lejjebb, majd a fizikai sík végtelen besűrűsödéséből kiszabadulva és újra az Isteni kegyelem által életre keltve elkezdtük a visszavándorlásunkat évmilliárdok alatt újra a szférákon keresztül az Isteni síkra.

De…

Itt volt az első teremtésből származó bukott szellemek tömege, élén a vezérrel, aki a markában tartott (és tart a mai napig is) minket.

És a harmadik szféra után bezárult a kapu, és senki se léphetett át rajta, a fizikai sík rabságába estünk! Évmilliókon keresztül tartott ez az állapot, Jézus leszületéséig, kereszthaláláig, a Megváltásig.

Jézus és a Sátáni erő között egyezség született. Jézus magára vállalta a fizikai világ terhét, alávetette magát a Törvényeknek levetve Isteni védettségét, magára öltve a halandóság öltözetét, minden érzelmet és fájdalmat, kísértést és kínzást vállalva lejött közénk a Földre a Sátán markába, hogy bebizonyítsa neki, hogy akinek a lelke tiszta tud lenni, az méltó rá, hogy átlépjen „Isten országába”! Ezért Jézus tudata is „törlésre” került, és mint egyszerű ácslegény, kétkezi munkás tért magához a fizikai síkon, és vállalta a nagy megmérettetést, mert tudta, hogy lelke tisztasága elegendő lesz a Sátáni Erő legyőzéséhez. És az egyezségben szerepelt, ha Jézus ellen tud állni a Sátáni Erőnek minden körülmények között, akkor Sátán köteles minden lelket, aki a szabad akaratából el akar menni a földről elengedni!

folyt.köv….

UI: én nem mondok semmit csak gondolkodom:

Európa kereszténységét már régen kiárulták a politikai kufárok, és a több százados előrejelzések szerint kevert népfaj lesz Európában, és az Iszlám teret nyer egy hosszú ideig.
A keresztény emberek nem értik meg, hogy nem a tárgyak – templomok, kegyhelyek – kötődnek Jézushoz, hanem a tiszta szív, ahol benne van és a lélek, aki befogadta, és ott örökké élni fog, persze csak annak, aki szabad akarattal szeretné!

Svédországban már engedtek, és lekerültek a templomok nagy részéről a keresztek.
Többit pedig a sors elintézi. a „faragott szobrokat” melyek léleknélküliek!
mert véletlenek nincsenek!

https://magyarnemzet.hu/kulfold/tuz-utott-ki-a-parizsi-notre-dame-szekesegyhazban-6743438/?fbclid=IwAR2-VbWErV28C4sfAHtKzQbA8U0kn1KFz6dqB9m4y_IafkvyVhkgwSI4UuE

http://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/notre-dame-katedralis-parizs-tuz-langok-katasztrofa/xdcrnh6?fbclid=IwAR1uZg2VsAIX9u6Rkc69-pqk3ZGR9EO2DBsXq-vreq6cjEu6oXKAQw9JIgk
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.15. 05:33  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
TÉVELYGÉS
Részlet Hitetlen Tamás „Veszteglés az ismeretlenben” című könyvéből, mely Szepes Mária édesnyjának intuitív médiumítása révén jött létre
Mit nevezünk tévelygésnek? - A félreismerést, a hamis értékelést, a céltévesztést. Az ember ráveti magát dolgokra, amelyekből a boldogságát akarja kisajtolni, de már maga az út téves, amelyen elindult feléje és téves a mód is, ahogyan külsőségekből akarja összehordani a feltételeit. Ilyenformán sohasem jut el az ízéhez, ott incselkedik vele ez az íz a zárt kirakat mögött, amely ebben a helyzetben sohasem jelenthet neki többet egy rákívánkozásnál.
Ez legjobban kitűnik a dúsgazdagnál, vagy az elkényeztetett hírességnél, aki az anyagi élet minden külsőségeiben kiéli magát. A boldogság, amelynek a lélekben való jelenlétét a nyugalom és elégedettség jelzi, mint a lidércfény távol marad tőle és ő lohol utána, felfokozza élvezeteit, megvesztegeti szervezetét, csakhogy utolérje, - de a tér egyre jobban tágul és az ember kimerülve, kiábrándulva, kielégítetlenül nyilatkoztatja ki végső konzekvenciáját (következtetését), hogy a Földön nincsen boldogság.
Tehát a boldogság az ember célja. De vajon ismeri-e ezt a célt? Nem! Mert amikor felkínálkozik neki, idegenül elhalad mellette. Ha ismerné, nem hagyná el, mert nem a boldogság távolodik el az embertől, hanem az ember távolodik el a boldogságtól. Szalad előle, mindent elkövet, hogy utol ne érje, míg kétségbeesve ráeszmél, hogy célt tévesztett. Mindig újra és újra célt tévesztett.
Az ember az anyagi lét berkeiben látja útját és a célt, a boldogságot, annak adományaiban képzeli. Tehát félreismeri az utat és hamisan értékeli a javakat nemcsak azért, mert ezek az adományok és maga az anyagi lét is múlandó, hanem mert, mint ahogy az almafáról nem téphetünk fügét, úgy az anyagi létből, melynek lényege a szenvedés, nem szerezhetünk boldogságot.
Az anyagi adományok, mint gazdagság, tekintély, hírnév, testi kiválóság, érzéki szerelem, mind csupa, virágos bokrokkal elmaszkírozott farkasverem, amelybe a látszólagos örömökért rajongó beleesik, hogy a minden rosszak szimbóluma: a sátán könnyebben végezhessen vele.
Merthogy mit szenvednek és mi bűnt követnek el a fenti javakban élők, arról azok, akik e javak híján „tengődnek”, halvány fogalmat sem alkothatnak maguknak. Ezek azonban az átlagember látóköre elől elrejtett szenvedések, veszedelmek és vétségek, hiszen ellenkezőleg, az üdvét képzeli el bennük. De ezzel szemben nyíltan áll az, hogy a születés, az emberrélevés, a tanulás és mindenféle tanulság, a munkaközi küzdelmek és megpróbáltatások, a kikerülhetetlen csalódások, a szeretett hozzátartozók szenvedése és elhalálozása, a testi betegségek, hanyatlások és végül a halál: szenvedés, folytonos szenvedés, mely alól egy ember sem kivétel.
De szenvedés maga a vágy is. Minden vágy szenvedés és ezeket a szenvedéseket mind magam okozom magamnak, amint tévelygek a hamis úton, amint előresegítem magam a bűneimmel és minden lépésemnél beleütközöm a tévedéseimbe, a vágyaimba, melyekkel szítom a szenvedéseimet. Mi keresnivalóm van énnekem ezek között, ha boldog akarok lenni?... És hogyan kerüljem el, ha már közöttük vagyok? Ha idáig eljutottál ember, akkor már a válaszútra értél. Ha legkisebb bizonytalanságot érzel jelen helyzetedben, az anyagi lét valóságában és eredményeiben, már bizalmatlanság támad benned az eddigi utad helyességében és más utat keresel magadnak. De hogyan találhatnál rá, mikor magadalkotta börtönödben nincsen ajtó, mely a szabadba vezetne, nincsen ablak, mely valamilyen tájékoztatást nyújthatna a fényről?
Hogyan foghatnál hozzá az áttöréshez, mikor nincs más szerszámod, mint a tapintás, a vak emberiség e tipikus mankója, mely mind az öt érzékszervén kifejeződik. A látása, hallása, ízlelése, szaglása sem más, mint tapintás. Ezért maradt számára felismerhetetlen mindaz, ami megfoghatatlan. Nos hát, ha nincs más szerszámod ember, használd azt, ami egyedül rendelkezésedre áll: a tapintást! De mivel a megfoghatatlannak nem vághatsz neki a megfoghatóval, tedd le megszokott testi mankódat és vedd elő a lelkit: a sejtelmet. Megtalálod közvetlenül a bizalmatlanságod, a kételyed mögött és ostromold meg vele börtönöd falait!
https://www.youtube.com/watch?v=_RRJ3QTtrEk
Kiáltó szó a pusztában - Aki a népszerűséget választja, a halált választja
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.14. 03:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Jézusról, Jézus életéről nagyon sok írás és film készült, így én azokkal nem is akarok versenyezni, mert értelmetlen lenne, és ugyanúgy értelmetlen lenne leírni mégegyszer azt, amit már mások is megtettek előttem.

Én most olyan szellemtani megközelítésben beszélek Jézusról, amilyenben kevesen szoktak, és olyan dolgokat tárok eléd, amit vagy nem is hallottál, vagy csak nagyon ritkán!

Nézzük először is a Teremtés és Bukás áttekintésével Jézus szerepét, és közreműködését.

Amikor sok – sok milliárd évvel ezelőtt Isten megteremtette az elsőd teremtésből származó teremtményeit, az első teremtménye Jézus volt, és szép sorban jöttek a csodálatos új szellemi teremtmények külön névvel és egyéni feladattal. Ezek a szellemek duál – szellemek voltak, egy adó és egy elfogadó részből álltak, és a szeretet ereje, energiája tartotta őket egyben és a körforgás, mellyel egymás éltették, és közösen, a legnagyobb egyetértésben végezték szellemi munkájukat. Isten szabad akarattal ruházta fel őket, és Isteni törvényekben rendezte segítségként a munkavégzést. Irányt mutatott ezzel.

A szellemek egy része szabad akarattól vezérelve eltávolodott az Isteni síkról, és lebukott egy alsóbbrendű létsíkra, ahonnan egy része az Isteni kegyelemtől vezérelve visszatért a kiindulási pontra, az Isteni síkra, de egy része dacolva Istennel szembefordult teremtőjével, és az alsó síkokon maradt. (A teremtés és Bukás pontos történetét a többi előadásomban pontosan, és részletesen meg lehet találni!)

Miközben a szellemek távolodtak Teremtőjüktől bukásuk alatt különböző síkokat (szellemtudomány megnevezése szerint napköröket) hoztak létre, míg a cégén a legutolsó napkörben beleszilárdultak az általuk létrehozott sűrű gondolatformákba, az anyagba.

Miután a kegyelem kiáradásával a szellemek nagy része visszatért, és egy része ott maradt a lenti napkörben, a közben a bukott szellemi energiák által létrehozott napkörök kiürültek, és ezek a csodálatos paradicsomi síkok ott álltak kihasználatlanul, üresen, újabb teremtményekre várva!

Ekkor az Isteni szikra gondolt egyet – miközben fájó szívvel nézve ellenszegült teremtményeit a legutolsó napkörben magára hagyatva – újabb teremtéshez kezdett, és benépesítette a paradicsomi síkot is a másodteremtett szellemekkel, akiknek feladatuk lett volna (illetve ma is az!) az elbukott elsőd szellemek jó útra téríteni, és visszavezetni az Isteni síkra!
Itt csak megjegyzésként említem, hogy a másodteremtett szellem felét az Isteni energia másik felét pedig az elsőd teremtett szellemek energiája hozta létre, így hálálta meg a teremtő az elsődöknek a szellemi munkájukat, és adott bizalmat ezzel nekik és minden szellem ezzel felelős is lett a teremtényeiért! (megjegyzésként hozzátenném, hogy van bőven, akik segítenek nekünk a másik világból!)

Sajnos, mint ismert a szellemi történelemből és a Bibliából a másodteremtett szellemek harmada elbukott, és lement az utolsó napkörbe, a jelenlegi fizikai síkra kíváncsiságból, minden tiltás ellenére. Igaz, itt azért már közreműködtek a fekete erő minden praktikái, ami Bibliában, mint a kígyó kísértése volt jelképezve.
Most egy picit még mélyebbre kell menünk a rendszer megismeréséhez!
Isten nagyon sokat gondolkodott azon, hogy milyen forma lenne a legmegfelelőbb eltévedt szellemi báránykái megmentésére, és kitalálta, hogy létrehozza a fizikai síkot, ahol kézzel foghatóan, mint egy iskolába járva az élet és a halál körforgásával különböző élethelyzetekben csiszolódhatunk, tapasztalatokat gyűjthetünk, és ha elérünk egy megfelelő érettséget, akkor visszatérhetünk az Isteni síkra. (Erről bővebben a Kegyelem Törvényvilága és a Karma és Kegyelem anyagomban beszélek!)

A fizikai síkon a szellem nem tud megnyilvánulni, így amikor teremtésre került az emberi forma, ami egy emberállati ősformában jött létre, mert ez volt a legmegfelelőbb az eltévedt szellemek számára, akkor a szellem ereje, a Lélek került minden egyes leszületésnél az emberi - fizikai testbe, ami a halál után visszahúzódik az asztrálsíkra, és várja a következő leszületési lehetőséget!

Ennyi közünk volt a majomhoz különben összesen, hogy ez a test hasonlított a majom formájára, már gyerekkoromben se értettem, hogy a „Karsay Pisti” majom miért mászott le a fáról, és a Maki majom miért maradt fent!

Amikor létrejött a mostani fizikai sík megteremtése, annak a síknak (Kozmosznak) a teremtésében már Jézus is tevékenyen részt vett, Ő volt az egyik FŐ Teremtő, segített a formák létrehozásában, síkok megteremtésében (fizikai, asztrál, mentál, kauzál stb..), magának az ember megteremtésében! Részt vett a Kozmosz teremtésében, így Ő a mai napig is a parancsolója és Ura ezeknek a formáknak, síkoknak!

De Ő nem szolgának tart minket, mert Ő a mi nagybátyánk, és kiáradó szeretetével segíti az eltévedt báránykákat vissza az Isteni síkra!
(Erről bővebben a Szeretet anyagban mesélek)

És mit mond erről a Biblia egy rövid sorban?
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak én általam”

Aki megméretett, és átment a vizsgán, az elhagyhatja ezt a síkot, és átmehet a másik napkörbe, a paradicsomi síkra!


És most álljunk meg egy pillanatra!

Amikor szóba jött, hogy Jézus, mint megváltó, az első teremtett szellem lejött értünk a földre, és vérét áldozta értünk, akkor az emberiség nagy része nincs is tisztában vele, hogy ki is volt Ő nekünk valójában, mekkora szerepe volt a teremtésünkben, az életre hívásunkban, és a mostani életterünk létrehozatalában!

Eddig már két olyan dolgot megállapíthatunk, amiről keveset lehetett hallani, vagy a köztudatban szinte semmit se:1. A jelenlegi, fizikai síkon lévő másodteremtett szellemek nagy részének többek közt Jézus volt az egyik Teremtője!
2. A jelenlegi életterünk egyik fő Teremtője maga Jézus volt! És itt idetartoznak a síkok is, amik körülvesznek minket.

Jézus már kezdettől fogva készült a fizikai síkra, hogy irányt mutasson eltévedt szellemeinek, akik nem találták a megfelelő célt, és eszközt a felemelkedéshez!
Mikor a Földön megjelent, már előtte elkezdte végigjárni a szellemi szférákat, és megtisztítani, átnemesíteni, és várta azt a pillanatot, amikor a megjelenése a legmegfelelőbb volt a Földön, és abban a pillanatban jelent meg, és gyújtotta meg a szellemi szikrával a fáklyát, mely beragyogja a fizikai sík szellemi energiáját a mai napig is.
Komoly szellemi előkészítés történt, kiválasztották a megfelelő népcsoportot, szellemi tisztaságra kezdték el nevelni őket, törvényeket adtak nevelési célzattal (Mózesi Törvények).


folyt.köv…

UI:

Bűn és bűnhődés a nganaszan mítoszokban
https://www.nyest.hu/renhirek/bun-es-bunhodes-br-a-nganaszan-mitoszokban?fbc
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.13. 04:47  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
HARC AZ ELLENTÉTTEL

Részlet a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján ciklus „A Maradékhoz” című könyvéből

Az Isten nem kíván többet senkitől, mint amennyire a képessége megvan. De az ember nem tudja soha azt, hogy mennyire van képessége és sokan önmagukat túlbecsülve, erejüket meghaladó munkát kívánnak és akarnak létrehozni. Természetesen csak félmunkát végeznek és azt is tökéletlenül hajtják végre. Amikor elérkeznek az élet befejezéséhez, akkor látják, hogy jobb lett volna várni a komoly áldozatot kívánó munkával, mert sem ő, sem más, sem a világ nem lett vele gazdagabb, csak a zavart és az összhangtalanságot nagyobbította vele.
Minden kicsiny lépésnél szükség van az egész ember erejére, az egész ember gondolatára, az érzésvilágára, hogy mind kívül, mint belül teljes öntudattal végezhesse el azokat a feladatokat, amelyeket csak akkor lát meg a maguk valójában, amikor már lépéseket tett előre a komoly munka érdekében. Csak akkor bontakozik ki előtte az ellenállásnak minden árnyalati lehetősége, amikor már elindult egy bizonyos irányban.
Ezekkel az ellenálló erőkkel és lehetőségekkel előre nem számolhat senki, mert azok minden lépésnél önmaguktól képződnek ki. Nem minden léleknek ennyire nehéz az életútja, mert nem minden léleknek azonos a célja. Az anyagban és az anyagiakért való harc egyszerű és természetes, de az anyagtól való megszabadulásért való harc már kiszámíthatatlanul sokrétű eshetőségeket produkál, ami a lelki és szellemi életbe visszaveti sötét sugárzását és az élő emberek lelkében olyan ellenálló erőket indít harcba, ami ellen alig lehet védekezni.
Végeredményben azonban mégis megtörik az ellenállás, mert az isteni kegyelem segítségével a szenvedő emberlelkek szintén belátják: oktalan és céltalan küzdelmeik hiábavalóságát és elfáradnak a gonoszban. Talán egy-egy érzés, vagy gondolat megvilágosodik lelkükben és később be is látják gonosz cselekedeteik céltalanságát, de a bűnök fő tenyésztelepe, a gőg ezt nem engedi nekik a földi életben belátni és jóvá tenni, azaz az engesztelődésig nem tudnak eljutni, vagy csak egészen ritka esetekben történik ez meg.
A földi élet után a tiszta világosságban, ha előbb nem, utóbb mégis szembe kell nézni mindenkinek eltöltött földi életének cselekedeteivel és annak következményeivel. Az élet mostohaságai, szenvedései arra kényszerítik, hogy megkeresse az okát azoknak, mert az igazság ereje nem enged békességet olyanoknak, akik a mások békességét és egyenes fejlődési lehetőségei zavarták.
Aki az igazságért szenvedett, az békességet talál a szellemi életben, de aki az igazságot szenvedtette, aki a szeretet ellen vétkezett, az az igazság világában kimondhatatlan gyötrelmeket szenved, mert a reménytelenség, a vissza nem hozható alkalmak felett való bánat, a léleknek minden erejét felőrli. Nem olyan könnyen térhet napirendre még az sem ezek felett, aki tudja, hogy van újra testöltés, mert azt nagyon sok kétségeskedés és nagyon sok megpróbáltatás előzi meg, amíg felette a szabadulást hirdető harangszó elhangzik.
A földi élet nagyon komoly dolog és méltó, hogy az ember ezzel idejében foglalkozzék. Aki szabadjára engedett akarat világában: a Földön testet ölt, szerencsejáték tétjét adja bele a játékba. Sokat, mindent megnyerhet ezzel, de mindent el is veszíthet, ha könnyelműen elszórja a lelki értékeit. Világokat építhet és világokat rombolhat le azokkal a viharokkal, amelyeket a világ atmoszférájában előidéz, de fel is építhet, ha az isteni Ige lágy, finom fuvallatával új életre ébreszti az elfáradt, csalódott, szenvedő emberlelkeket..
Ezt a nagy feladatot kaptad te, gyermekem az Úrtól, de az ellentéttel való harcban úgy érzed: kifáradtál. Azonban ez a harc már a végéhez ért, és nem messze van a pillanat, hogy a fegyvereket lerakhatod és azt az építkezést ismét elkezdheted aprólékos gondoskodással kiegészítve, átadhatod azoknak, akik veled együtt őrködtek a kincsek felett, hogy az ellentét meg ne lopja és meg ne hamisítsa azokat az igazságokat, amelyek tiszták és ragyogóak.
Azután, mint aki híven elvégezte a reábízottakat, átadod a felelősséget, a munkát azoknak, akik átérezték és átszenvedték a harcot és azok után pedig jönnek mások, hogy épüljön az Úrnak temploma tovább és tisztább csengésű énekkel dicsérhessék az Urat, mint azok, akik a maguk hiúságától fogva tartva, földi dicsőségre vágyódva, háborgatták az igazságra törekvő lelkeket. Az Úr kegyelme legyen veled és veletek, mindnyájótokkal.

szemlézte: Bíró László

https://www.youtube.com/watch?v=QzIvBnaq_hw
Kiáltó szó a pusztában – A vallás pozitív oldala
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.12. 01:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A Föld halála

Messze vezetne a célunktól, ha meg akarnánk rajzolni a jövő emberének erkölcsi világát.
Csak a fantázia adhat ehhez alapot.
Senki sem lát a jövőbe, még a legmagasabb régiókban élő szellemegyéniségek, az isteni titkok látói és hordozói sem tudják, hogy mi Isten akarata és nagy célja, milyen sorsot írnak elő a mi bolygónk számára.
Mindig vannak alsóbb szellemcsoportok, akik alkalmasnak találják a Földet fejlődésük számára. Bolygónk tehát gyakran hasonlít egy olyan épülethez, amit a lakók elhagynak, és újra benépesítik.
Magas szellemcsoportok vezetik bolygónk fejlődését Mihály arkangyal vezetésével.
Bolygónk fejlődése lassú, de az Isteni tervbe illő.

És egyszer bekövetkezik a természetszerű szükségesség: A Föld halála!

Az emberi társadalom egyszer kihal, és nem születnek többé gyermekek. A földlakók elhagyják az ősi hajlékot, hogy ne legyenek kénytelenek látni a pusztulás vigasztalan képét.
Amikor az öreg Föld teste feloszlásnak indul, akkor már régen megszűnt rajta minden organikus élet.
Mint amikor a haldokló természet sárgult levéltakaróval borítja be a kihűlt anyaföldet, olyan lassú, meghatóan szép és tragikus lesz a Föld haldoklása. Mindenki elmegy innen, aki él: elmennek a madarak is, a mélytengerek állatkái és a földi csúszó – mászó férgek.
Legutoljára az elemi szellemcsoportok vonulnak el, csendesen, szinte lopózva, mint ahogyan az erdők tündérei éjjel, holdvilágnál, hallgatag csoportokban kilépnek a tisztásra és a pásztortüzek felé lopakodnak.
Elhagyja az öreg Földet minden hű barátja, mint lerongyolódott, megvakult öreg koldus, akinek nincs többé senkije. És a kihűlt, megmerevedett test lassanként feloszlásnak indul. A porszem ezredrészénél parányibb részecskék leszakadnak a felületéről és kiszállnak a végtelenbe.
Emlékek szállannak, zizegnek, röppennek velük….

És a végtelenség örök csendjében ez a lassú haldoklás úgy hat, mint egyre gyengülő, fáradt dallam. Szenvedések, halk örömsikoltások, vágyak, fájdalmak, sóhajok, lassan – lassan megpihennek, mint téli hóhulláskor az elhagyott temető. És egyszer, késő évezredekben, kihuny az égen egy fáradt, hamvadó fény: lehull egy csillag, melyen annyi ember kergette olykor boldogságát és álmait.
A Nagy Magános áldó mosolya, mint arany napfény, suhan át a mindenségen és az örök megbocsátás derűjét önti el a megcsillanó porszemcsékre.
A Föld megszűnt létezni: a Föld meghalt.


Részlet: Domokos László a Szellem élete c. könyvből

UI:

Biztos pusztulás vár a bolygónkra
https://24.hu/tudomany/2019/04/09/nap-voros-orias-fold-pusztulasa/?fbclid=IwAR1FjFgxuKzM2qJN9IwbVjKPN-lXBYvYQiHzFBOTSqf8mND_c0kPkHixJH4
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.11. 00:33  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Szellemtani Kozmogónia - Felvezetés

Lényegi kivonat az Adelma írómédium által közvetített "Szellem, erő, anyag"
című kötet alapján szabadon

Mivel az olvasottabb szellemtanosok körében is azt tapasztaltam, hogy sok esetben Istennel és a teremtéstörténettel kapcsolatos ismeretük és hitük hiányos és bizonytalan, szükségesnek láttam, hogy a szellemtan alapművének a segítségével röviden és velősen összefoglaljam a minket tanító szellemvilág ebbéli tudását, mert ők is folyamatosan erre a műre hivatkoznak, utalnak tanításaikban..
Helyenként értelmezve és magyarázva megpróbálom minél érthetőbben felvázolni a szellemtani kozmogónia lényegét. Igyekszem röviden összefoglalni a lényeget, mert így többen elolvassák, mint az alapművet, akiket viszont nem elégít ki a lényegi kivonat, azok tekintsék bevezetőnek és ismertetőnek a "Szellem, erő, anyag"-hoz.

Kezdetben vala az Ige, az Ige Istennél vala és Isten vala az Ige. Minden általa teremtetett, valami teremtetett. János apostol ezt mondja: „Kezdetben vala Isten", és „Isten vala a kezdet" mondja az ótestamentum is.
Tehát Isten volt minden. Kezdetben volt az Ige, t.i. valami, egy fogalom, egy eszme, egy éltető princípium: az Ige. Hol volt ez az Ige? Istennél! És ki volt ez az Ige? Isten volt ez az Ige. Így tehát Isten és az Ige ugyanegy volt. Minden, ami létesült, ez által az Ige által létesült; nélküle nem létesült semmi.
A szellemileg megvilágosodott apostol azt mondja, hogy Isten létezik (van) és teremt kezdettől fogva, de hogy milyen ez az Isten, milyen a lényisége, hogyan és milyen erőkkel teremt, azt nem mondja.
Krisztus azonban „szelleminek mondja, amidőn így szól: „Az Isten szellem". Isten tehát a kezdet, az Ige és a szellem, aki tevékeny és teremt. Ha Isten mindannak a teremtője, amit magunk körül észlelünk, akkor Ő a legnagyobb értelmiség, a legnagyobb szeretet, a legerősebb akarat, az elgondolható legkiválóbb létező, mert csak ezek a tulajdonságok képesek teremtésre, csak ezek tudnak logikus egészet létrehozni..
Istennek önmagában abszolútnak és változhatatlannak kell lennie, mert csak így lehet a mindenség központja és mozgatója, a változhatatlan természeti törvények teremtője. Minden létező előtt önmagában kell bírnia mindent és pedig együttesen a legmagasabb hatványban (rezgésszinten), mert csak így teremthet mindent.
Óh emberek! Isten! Isten! Ő létezik, Ő él és teremt változhatatlan törvényei által, amelyek Hozzá hasonlók és Vele viszonylatban lévén, kormányozzák és fenntartják a mindenséget. Mindezeket a törvényeket követitek: ti, a növények, az állatok és a homokszemek a tengerparton! Mindezek közepette Ő a változhatatlan, az abszolút Isten, a Teremtő, aki mindent magában foglal, s önmagából sugároz ki világosságot, életet, mozgást.

Itt logikusan megdől az az emberi elgondolás, hogy az emberi lélektömegek és világunk fejlődésével Isten erőtömegei és tudata is gazdagodik, hogy általunk és velünk együtt Ő is fejlődik. Ő tökéletes és változhatatlan és minket is tökéletesnek teremtett, de mi ezt szabad akaratunkkal elherdáltuk, most pedig pedálozunk, hogy visszanyerjük régi eredeti állapotunkat.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Szellemtani kozmogónia
Három üzenet a szellemvilágból
HANG - Aggódom gyermekemért
Belebujt a kisördög – Megszállottság
Utazás a felső világokba
Kilenc napos karmaoldó program
Kassai Lajos_Kórunk

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhedOFKsZN6Oe7o5dKw
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg7hfaj4kR9Kn8-oaNA
Gizi médium közlései_Ezoteriák 4 – Mi is tanítjuk szellemvilági környezetünket
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=9bDiMWnMYDg
Pap Gábor – A magyar nemzet vállalása a világtörténelemben

https://www.youtube.com/watch?v=iAeRKlqtKvo
Takaró Mihály "Nem szabad politikai alapon megítélni az irodalmat!"

https://www.youtube.com/watch?v=K2IUbo_7FWs
Kiáltó szó a pusztában - Krisztus üldözés a kereszténységben

https://www.youtube.com/watch?v=0Ag5TQzxrc8
Szeretem a tanárod – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=POfIEgNxNio
Kis hazugságok a szerelem nevében – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.10. 08:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
"Ha szeretnéd megváltoztatni a világot, akkor szeress egy férfit igazán.
Válaszd ki azt, akinek a Lelke a tiédhez szól.
Aki lát téged.
Aki elég bátor ahhoz, hogy féljen.
Fogadd el a kezét, és vezesd finoman házi tűzhelyed véréhez.
Ahol érezheti a melegedet saját magán, hagyd ott megpihenni, és égesd el a tüzedben terheit.

Nézz a szemébe. Nézz bele lénye mélyébe, és lásd azt, ami ott alszik vagy ébred.
Nézz bele a szemébe. Lásd ott az apáit és nagyapáit, az összes háborút és őrültséget, amit a szellemük távoli helyeken, távoli időkben átélt.
Lásd ott az őrületet és fájdalmat, amit a mások-fölötti-hatalom világa hozott nekik és a hozzájuk tartozóknak.
Lásd a fájdalmukat, a harcaikat, a gyötrődést és a bűntudatot. Lásd ítéletek nélkül, majd engedd el. Érezz bele az őseitől örökölt terhekbe.
És tudd, hogy menedéket keres nálad. Engedd, hogy beleolvadjon a megtartó pillantásodba, és tudd, hogy nem kell visszatükröznöd a benne dúló viharokat. Mert méhed van, édes és mélységes kapu van benned, amely elmossa a régi sebeket.
Ha meg akarod változtatni a világot, akkor szeress egy férfit, szeresd őt igazán. Ülj előtte női erőd teljes szépségében, sebezhetőséged lélegzetében, a benned élő kislány ártatlan játékosságában és a halál mélységeiben.
Küldj neki meghívót a virágzásodba. Engedd, hogy feléd lépjen, és ússz vele együtt a Föld méhében, csendes tudásban, együtt.
És amikor visszahúzódik – mert vissza fog -, félelmében elrejtőzik a barlangjában, akkor gyűjtsd magad köré a nagymamáidat. Engedd, hogy a bölcsességük körbeöleljen, halld a suttogásukat, és engedd, hogy a benned lévő rémült kislány megnyugodjon, és várd türelmesen a visszatértét.
Ülj az ajtajánál, és énekeld az emlékezés dalát, hogy újra meglágyuljék.
Ne provokáld benne a kisfiút praktikákkal, játszmákkal, csábítással csak azért, hogy a pusztítás hálójába húzd, a gyűlölet és káosz helyére, mely szörnyűbb, mint az összes háború, melyet valaha megvívott.
Ez nem női energia, csak bosszú, méreg, a világunk megerőszakolása, amelyben elvérzik a nő, miközben a férfit kiheréli. Ez mindannyiunkat megöl.
És mindegy, hogy az anyja ölelte-e vagy nem, legyél te most valódi anya. Tartsd meg a kegyelmedben, vezesd a Föld méhébe saját mélységeiden keresztül.
Ne büntesd a sebeiért és azért, mert nem tud megfelelni a szükségleteidnek. Sírj érte édes folyókat, és engedd, hogy a véred hazavezesse.
Ha meg akarod változtatni a világot, szeress egy férfit, szeresd őt igazán. Szeresd őt mezítelenül és szabadon. Szeresd őt annyira, hogy megnyitod a tested és a lelked a születés és halál ciklusaira. És köszönd meg neki a lehetőséget, ahogy végigtáncoltok a zúgó szeleken és a csendes erdőkön. Legyél bátor a törékenységhez, és engedd, hogy magába igya lágy szirmaidat.
Engedd, hogy megtartson, hogy felálljon és védelmezzen. Dőlj bele a karjaiba, és bízz abban, hogy megtart akkor is, ha előtte már ezerszer elejtettek.
Tanítsd arra, hogy megadja magát azzal, hogy megadod magadat. Váljatok eggyé az édes semmivel, a világok szívével.
Ha meg akarod változtatni a világot, szeress egy férfit… Szeresd őt igazán. Bátorítsd, tápláld, halld meg, tartsd meg, gyógyítsd meg – és cserébe ő támogat és védelmez erős karokkal, tiszta gondolatokkal és célba találó nyilakkal. Mert képes rá. Ha engeded, az lesz, akiről álmodsz.
Ha szeretni akarsz egy férfit, szeresd magadat. Az apádat, a fiadat, a volt szerelmeidet… az első fiút, akit megcsókoltál, és az utolsó férfit, akit elsirattál.
Köszönd meg az összes ajándékot, amely ezen találkozáshoz vezetett. Ahhoz, aki most előtted áll, és keresd meg benne a magot, az új magját. A magot, amit táplálhatsz, és amiből új világot növeszthettek együtt."
(Katinka Soetens)

UI:

Bölcsesség
https://bouvet.cafeblog.hu/2019/04/06/egy-bizonyos-eletkor-felett-az-ember-rajon/?fbclid=IwAR1siMCcl2VIDynIdp7t86l6qentWgC7NftyGZ29D8QlZj3Ce7QD7VnEvF8
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.09. 08:26  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
ÉLET A SZFÉRÁKBAN 3 rész

Nérei Ödön üzenete a túlvilágról
Részlet Strém István: Van túlvilág című könyvéből


A lélekcsoportok munkája és fejlődése
„Testvérek! Oly nagy munka folyik! Ha látnátok, hogy megy lefelé vagy felfelé! Csodálatos színes kép! Mindenfelé! Ha látnátok, mennyi elvonulás van. Mind megannyi lelkicsoport. Jönnek-mennek. Némely csoport a Föld körül bolyong, míg el nem jön a felvilágosodás és megtisztulás ideje, míg meg nem érlelődnek. Akkor vezetőjük elmegy, megkapja a felvilágosítást, és a csoportját feljebb viszik a szférákban, lelki képességüknek megfelelő helyre és munkára.
- Vannak lefelé is szférák, a Föld belsejében?
- Ott örök tömegülés van. Évezredeken át benne vannak a lelkek, míg el nem jön az ő órájuk. Most forrt fel a mély, most jött elő a tűzhányó, amely kidobálja őket. Mindig egy földmozgással jönnek fel. Ezek munkában vannak. Alacsonyrendű erejükkel, érzésükkel, akaratukkal, ezek az úttörők, a durva munkások, akik megalakítják és kidolgozzák az utat a finomabb lelki csoportoknak.
Mert beteljesedik a hét kérés, ami a Miatyánkban van, az is: „Jöjjön el a Te országod…” Annak idején erről a hét kérésről írtam is egy kis könyvecskét… E munkások elvégzik az ő durva munkájukat, aztán belekerülnek valamilyen más körforgásba, szférába, küszködnek, fejlődnek, és mindig finomabb lélekkel reinkarnálódnak.
El fog jönni a kor, amikor csak megtisztult lelkű emberek fognak élni a Földön. Már kialakulóban van. Most megrostálnak minden lelket. Felhoznak minden lelket, ami van, vagy talán még egy átalakulással felhozódik mind, ami még van. Bárhogy haragusztok reájuk, bármit mondtok reájuk, ezek az úttörők…
Nem szabad mindent elmondanom, de a gyűlölet ne fertőzzön meg benneteket, legyetek megértők és megnyugvók Isten akaratában! Úgy van jól, ahogy Isten megalkotta a Földet. Nagy, erős csapás után mindig egy szebb kor jön, ahogy meg van írva a Testamentumban. Keressétek, megtaláljátok! Ez a Föld tisztulásának a folyamata…
Nem fejlődtem szeretetben oly sokat, de hivatásomat, melyre jöttem, elvégeztem a Földön. Elértem, hogy ez a tan, melyet dogmatikussá akartak tenni, vallásba szorítani, szabad tan maradjon, annak kell maradnia, hiszen kétezernél több vallás van, nincs szükség még egyre.”
Mindenki tud a lelkekkel beszélgetni!
„Hiszen minden ember tud a lelkekkel beszélni, minden ember médium. Csak hunyjátok be a szemeteket és várjatok, nemsokára kapcsolódik egy idegen gondolat, egy lélek sugallata. De ezt sem szabad túlzásba vinni. Munkára vagyunk küldetve, és nem arra, hogy visszavonuljunk, és mindig Istennel beszélgessünk.
De Isten megengedte, hogy bizonyos időben eljöhessenek hozzánk, és neked meg kell érezned, ki van melletted. Oly hirtelen jön a gondolat anyádra, atyádra, testvéredre, jelezve, hogy ő valóban ott van. Így bolygatják meg hajlékodat a zavaró lelkek, és azért imádba legyen foglalva: „Szabadíts meg bennünket a gonosztól!”
Lehetsz teljes Isten- és Krisztus-hívő, azért ne gondold, hogy nincs megpróbálva a lelked. Szép szavakkal környékeznek meg, csak azt érzed, hogy nyugtalan vagy, szaladni akarsz, nincs bizalmad semmihez, valami idegen van benned, te nem vagy te. Akkor egy ilyen lélek férkőzött hozzád és befolyásol érzésedben, munkában, cselekedetben.”
Itt már a földi gondok nem gyötörnek
„Én jól érzem magam, nincs semmiféle kívánságom. Mindenem meg van, amire egy léleknek szüksége van. Földi gondok sem gyötörnek, hisz szeretteim, kiket ott hagytam, nincsenek rossz sorban. Jól érzi magát az én Anna feleségem és minden rokonom, szeretteim. Isten oltalmára bízom őket, és Isten áldását kérem reátok.
Megint el fogunk jönni. János testvér is készül hozzátok. Szeret nagyon benneteket, és szereti ezt a kis kört. Ha egyszer átköltözünk, meglátjuk munkánkat. Tudjátok testvérek, mint munkálkodtam én? Szimbolikus képben megmutatták. Egy nagy csokrot. Ez volt minden, de szép fehér volt, zöld levelekkel, és én Istennek vittem az én munkámat. Igaz szívből adtam, és a jó Isten bizonyára elfogadta tőlem, mert a csokor most már nincs velem, és rendeltetésére ment minden virágszálacska.”

vége.

UI:

Így hálózzák be a mini nők a férfiakat! (video)
https://illuzio.cafeblog.hu/2019/01/08/igy-halozzak-be-a-mini-nok-a-ferfiakat-video/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.04.08. 07:22  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Készülődés az elrontott hibák kijavítására 2
Részlet Imre Margit médium közléseiből - 2008.06.12.

Ilyenkor kell az embernek nagyon erősnek lennie, mert az ellentét minden eszközt megragad arra, hogy az embert eltérítse a szándékától. Vagyis minden eszközt bevet, hogy a gyenge embereket megtévessze és ezzel félelemben esetleg rettegésben tartsák őt.. Ezt az ellentét leginkább az embereknek a közvetlen közeli hozzátartozójukon, esetleg barátaikon keresztül próbálja megtenni, mert az emberek általában a családtagjaikra, barátaikra jobban hallgatnak, mint egy külső idegen emberre.
A közvetlen családtagok, barátok észre sem veszik, hogy ők mit akarnak a legkedvesebb embertestvérükkel, csupán csak jót akarnak neki mondván, hogy az nem jó ahogyan ő cselekszik. Mert akkor már az, az ember megpróbál a szeretet hatáskörén belül élni és cselekedni, ami a körülötte lévőket valósággal megbotránkoztatja és sokkolja. Így kerülnek nagyon sokszor családtagok, barátok ellentétbe egymással. “Az Én nevemért meggyűlölnek benneteket.”
Az emberi gyengeség következtében bizony nagyon sokan képesek akkor megváltoztatni a véleményüket az ő akaratuk szerint a földi békesség kedvéért a családtagjaikkal. Ilyenkor hiábavaló volt minden addigi igyekezete az embernek az első próbánál máris gyengének bizonyult. De ezzel nem veszett el semmi remény, mert az Isten hosszútűrőn várja, hogy ismét eljöjjön az a pillanat, amikor az ember vágyakozik a szeretet után, az Isten kegyelme után. Akkor az Isten ismét lehetőséget ad az ember számára, próba elé állítja őt, hogy megerősödött-e már hitben annyira, hogy képes legyen megállni az ő Isten hitében. És ez így megy folyamatosan az emberi életek során, minden pillanatunk egy próba, hogy megállunk-e a lábunkon, vagy éppen elesünk.
Az elesést azt nem olyan értelemben kell érteni, hogy onnan már minden elveszett és nincs tovább. Az elesés az éppen abban a feladatban, élethelyzetben történt meg. De minden kijavítható, minden pótolható egy következő feladatban. Az emberek ezt nem is úgy értelmezik, hogy elesés, csupán egy sikertelen, eredménytelen döntés következménye.
Mindig minden élethelyzet egy feladat amit az emberek nem feladatnak élnek meg, hanem a mindennapi élet nehézségeinek. De ha az ember tudatosan próbálja az életét helyes mederbe terelni, akkor azok az élethelyzetek megoldása nem is kerül olyan fáradságos munkába, mintha azt csak felületesen cselekedné meg.
Mindig az a legszomorúbb az emberek körében, hogy nem is vesznek tudomást az emberek zömében arról, hogy nekik másképpen is lehetne élni. Az a másképpen való élés az már nem olyan könnyű, mint az addigi, mert ott már az Isten akarata szerint kell az embereknek élni a mindennapi életüket, ami bizony néha nem is olyan egyszerű, mert bizonyos mértékig, az embereknek ott már szem előtt kell tartani azt, hogy ha nem jól élem az életemet, akkor azzal magamnak fogok ártani, mert minden rossz cselekedetemről számot kell adnom az Isten előtt.
Az a számot adást azt nem úgy kell értelmezni, hogy Ő felelősségre fog vonni engem, hogy most miért cselekedtem így vagy úgy, hanem a saját lelkiismeretem fog engem zavarni, ha nem cselekedem helyesen. Bizony amikor az ember nem figyel magára akkor azok az események is megtörténnek vele, amit máskor nem cselekedne meg, amikor figyelmesebb. Ezért kell nagyon vigyázni az embereknek minden kimondott szóra vagy cselekedetre, mert soha sem tudja az ember, hogy melyek azok a pillanatok, amelyek elveszik az igazi gondolatait és helyette más gondolatokat tűzdel az ellentét a saját gondolatai közé.
Mindig arra kellene figyelni az embereknek, hogy a legalapvetőbb emberi tulajdonságait soha ne lépje túl, mert amikor már nem a saját gondolatai irányítják az embert, akkor bizony már nem tudja felügyelni a cselekedeteit sem. És akkor bizony az ellentét rögtön hasonló gondolatokat rak az emberek saját gondolati közé, hogy ne vegye észre, először csak nagyon óvatosan, később amikor az ember nem vette észre akkor már nagyobb adagokban küldi az ellentét a megtévesztő gondolatokat.
Ebben az esetben ha az ember nem veszi észre a téves információkat, amelyek nagyon hasonlatosak a saját gondolatihoz, akkor bizony már nincs esélye az embernek egyedül kimászni ebből a veremből, amelybe szép lassan a figyelmetlensége következtében belesétált.. Ilyenkor már csak az Isteni kegyelem az, amely kisegíti őt az eltévelyedéséből, ha az ember hajlandóságot mutat arra, hogy felismerje a hibáit és azokat megbánva az Isteni kegyelemért fohászkodik.
Ellenkező esetben, ha az ember nem mutat megbánást, sőt jól érzi magát a saját helyén, akkor az Isteni kegyelem várat magára, míg az emberi lélekből elő nem tör a vágyakozás a jó után, a szeretet után. Csak abban az esetben lehet az emberi lelket segíteni, ha azt ő akarja, Isten tiszteletben tartja a mi szabad akaratunkat és nem is kényszerít semmi olyanra, amire mi emberek nem mutatunk hajlandóságot.
Ha felébred az ember lelkében a vágyakozás az Isten után, akkor leszáll a kegyelem az emberre és visszasegíti őt a saját feladatához. Ezután az Isteni kegyelem ellátja őt minden jóval, amire neki a feladataihoz szüksége van. Így történik minden esetben, amikor az ember eltévelyeg a saját feladatától. Az emberi természet következtében nem az ember az, aki visszasétál a Teremtőjéhez, hanem a Kegyelem az, aki visszasegíti őt az eltévelyedett bárányt. Minden alkalommal amikor hasonló eset történik meg a földi emberekkel akkor a Kegyelem nem várat magára, hanem azonnal szemmel látható módon megváltoztatja az emberek körülményeit. Itt lehet fizikai betegség gyógyulásáról szó, lehet bármiféle megoldatlan gondok egyszerű megoldása is.
Az Isten mindig tisztán felismerhetően jelentkezik az emberi életekben, nem elszunnyadó lehetetlennek látszó körülményekbe burkolózva. Arról lehet felismeri azt az eseményt, hogy az emberi lélekbe boldogság költözik és akkor már az Isten Szent Lelke irányítja őt.
Minden alkalommal amikor hasonló helyzetbe kerültök, akkor mielőbb fohászkodjatok az Isten kegyelméért, hogy mihamarabb jobbra forduljon a sorsotok, mert ha sokáig elidőztök keserűségben, szomorúságban akkor sokkal nehezebb visszatérni az eredeti utatokra, mert addigra már elfelejtitek azt.
Soha ne legyen a lelketekben keserűség, szomorúság tartósan, mert az megfertőzi az emberi tudatot és akkor annak a függvényében már sokkal nehezebb felismeri az igazi Jézusi tanításokat. Mindig legyetek nagyon éberek és figyeljetek magatokra és másokra, hogy tudjatok egymásnak segíteni, ha hasonló helyzetbe kerültök. De ez csak abban az esetben lehetséges, ha az emberek tisztelik egymást és elfogadják egymás tanítását, vagyis nem elutasító módon viselkednek egymással, hanem figyelemmel, hogy azt figyeli az ember, hogy mit küld az Isten az ő számára embertársain keresztül. Ha így viselkedtek egymással, akkor sokkal több kincset lesztek képesek begyűjteni, mert az Isten nagyon sokféleképpen küld tanítást az emberek részére.
Ha ezeket figyelmen kívül hagyjátok akkor bizony nagyon silány lesz a helyzetetek, mert nem biztos, hogy minden kincset betudtatok gyűjteni, amit az Isten elrejtett a számotokra. Legyetek nagyon figyelmesek, mert néha csak egy szó az, amiből ki kell valamit következtetnetek a következő feladataitokhoz. Ha figyelmesek vagytok akkor fel is fogjátok azt ismerni, mert a lelketek az várja, hogy a következő feladatát elkezdhesse. Nem ti irányítjátok magatokat, hanem az Isteni kegyelem által a hozzátok rendelt égi segítőitek azok, akik inspirálnak benneteket bizonyos feladatok elvégzésére.

szemlézte: Bíró Lásló

https://www.youtube.com/watch?v=CgZFGS1uEIs
Kiáltó szó a pusztában – Akiket vonz a rabság
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron