Szellemtan

Kép
Karsay   2017.08.24. 07:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mivé lettek a keresztény vallások – Felvezetés

A történelem folyamán létrejött különböző vallások többnyire emberies elgondolások alapján jöttek létre, tehát vajmi kevés közük volt ahhoz, ami a valóság, azaz Aki a természeti világot is megalkotta, létrehozta, fenntartotta és irányította. Csak homályos fogalmuk volt arról, hogy milyen erő lehet az, míg végül is Isten könyörülő szeretete kereste az emberek világával a kapcsolatot, és elküldött olyan magasabb szellemi síkon élő szellemeket, akiknek fogalmai voltak az egy igaz Istenről, hogy ebbe az irányba tereljék a fejlettebb embercsoportok figyelmét, és ezáltal lassú fejlődés révén ugyan, de elérkezhessenek ahhoz a ponthoz, amikor már hinni tudtak az egy igaz Istenben.
A későbbiek folyamán, a népesség növekedésével, mivel az egyik helyről a másikra való közlekedés még nem volt olyan egyszerű és könnyű, mint ma, a különböző helyeken különböző vallások alakultak ki úgy, ahogy ott egy-egy lelki ember, aki képes volt megnyitni benső lelki világát, a felsőbbrendű énjét a magasabb világ törvényeinek némi megismerésére, az megírta az általa alapított vallás tantételeit, vallási formáit, és a betartandó követelményeket. Így a későbbiekben öt világvallás alakult ki. Minden világvalláson belül is, a különböző nézetekből adódóan, különböző irányzatok szétválása jött létre, mert az egyik ezzel, a másik azzal a törvénnyel nem tudott egyetérteni.
Ennek ellenére az emberiség szellemi fejlődés tekintetében mégiscsak bizonyos eredményeket mutatott fel mindegyik vallásban.
A szellemi fejlődés szempontjából a legjelentősebb és a legalkalmasabb vallás a keresztény vallás volt, amely Krisztus szeretet törvényére épül, amelyet Krisztus, mint isteni igazságot hozott el, amely mint isteni lényeg az emberiséget a helyes irányba, a „hazavezető” útra terelte. Tehát Krisztus szellemi vallásáról, a szeretet vallásáról, az anyagi világtól mentes szellemi vallásról beszélek. Ezt az emberek közül csak igen kevesen voltak képesek helyesen értelmezni, és még kevesebben gyakorolni és betartani azt. Krisztus után sok vallás jött létre a kereszténységen belül. Közülük egyes csoportok megakadtak a fejlődésben, mások pedig gyorsabban haladtak, és gyorsabban eljutottak arra a pontra, amelyen kezdték megérteni, megérezni, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus mire is kívánja tanítani az embert.
Az első kereszténység idején, amikor az akkori nehéz körülmények és minden üldöztetés ellenére, Krisztus keresztény egyháza a virágkorát élte, azonban amikor világvallássá tették, akkor mindezt megszüntették, és a Lélek nem szólt többé. Ennél nagyobb veszteség nem érhet egy emberi közösséget, egyetlen vallást sem, mint amikor elveszti a kapcsolatát a magasabb világgal, amikor nem szól a Lélek, amikor nem hallja a belső hangot, a figyelmeztetést, a lelkiismeret szavát, hogy mit mond a Lélek mind az egyénnek, mind a gyülekezeteknek, mert fülének kell lenni mindenkinek a hallásra és szemének a látásra, különben vak vezet világtalant.
A Lélek hangja nélkül könnyen tévútra jut az ember, és azon is marad, mert nem találja a jobbat, a helyesebbet. Ha a Lélek nem szól hozzá, mert azt elhallgattatta, nem fejlesztette, hanem a „testi embert” hizlalta magában, akkor nem tudja a jót a rossztól, a rosszat a jótól megkülönböztetni. Ilyenkor a test cselédjei, vagyis a bűnök hangjára hallgat, amik megrabolják az embert minden lelki értékétől, és így akaraterejét a rosszra használja.
A mi Urunk Jézus Krisztus Kelet és Nyugat között állt, azaz Közép-Keleten született és világossága Keletre és Nyugatra egyaránt kiáradt, de a nyugati civilizáció, különösen Nyugat-Európa elpazarolta, tönkretette ezt a hihetetlenül nagy szellemi igazságot. Jöttek a béresek, akik elhallgattatták, megölték mindazokat, akik által szólt a Lélek, akik erkölcsileg bátrak voltak ahhoz, hogy figyelmeztessék a körülöttük lévő embereket, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Figyelmeztettek, hogy az isteni lényeg belülről a felszínre hozható, általa megismerhetjük önmagunkat, és a megismerés által a rosszat elhagyhatjuk, a jót pedig akaraterőnk igénybevételével megerősíthetjük magunkban.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Mivé lettek a keresztény vallások
A Krisztussal való kapcsolat
A feltamadás ünnepén
Mit kell az eredeti bűn alatt érteni
Reinkarnáció a Bibliában
Sátánista szimbólumok
Székely nemek és ágak, földközösség

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=qndJ28CIH6U
https://www.youtube.com/watch?v=6ny1b2bxBt0
Tóth Ferenc – A Gondviselés hiányosságai 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=Oq-7Y8mUDCk
Géczi Gábor – A világ működése – A nő és a férfi szerepe - Előadásrészlet

https://www.youtube.com/watch?v=U8O3Qj3KZNw
Az élelmiszeriper trükkjei

https://www.youtube.com/watch?v=jfLpreScBhU&feature=youtu.be
VNTV - A ThetaHealing a gyakorlatban - Nagy Szilvia Jakab István vendége

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGg8xwTGu-uzuDHDNpaA
Válogatott klasszikus muzsika – Letöltési lehetőség a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=7kcxBj9YmlQ
https://www.youtube.com/watch?v=TfkRPLuFquo
Szines fátyol 1-2 – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=pFpmAXNrrtc
Vakrandi – Romantikus filmdráma
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.23. 05:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
"A BŰN ZSOLDJA A HALÁL" 1 . rész

Amint azt már megszokhattuk, valami ősi emberi kétkedés és okoskodás kérdőjelez meg mindent, von kritika alá, s kíván kétségessé tenni, ami kapcsolatos a Bibliával vagy abban napvilágot látott. A legelvakultabb Biblia-kritikák magát a Szentírást kívánták valami eklektikus mese, fabula-gyűjteménnyé degradálni; a kevésbé elfogultak mitológiát láttak benne, melynek valóságtartalmát azonban nem szükséges nagyon komolyan venni. Ezekben a véleményekben, magyarázatokban Jézus is csak egy volt a sok legenda-hős között, aki nyugodt szívvel beülhetett volna a kerekasztal lovagjai közé, vagy Vejnemöjnen oldalán, akár szampot rabolni, Pohjolába hajózhatott.
Ezek a hosszú ideje folyó erőlködések nem kívánnak tőlünk különösebb figyelmet, s nem is említeném, ha Péter apostol levelével kapcsolatban ismét bele nem botlottam volna hasonló igyekezetbe.

A Bibliai Kislexikont idézem:
- "A második Péter levelet ma már senki nem tartja Péter alkotásának, hanem egy későbbi nemzedék ismeretlen keresztény szerzője írásának. A III. század előtt nem nagyon ismerték, és a kánoni voltát is sokan vitatták. Legkorábban a II. század elején keletkezhetett."
S ha e véleménynek még segítségére is kívánunk lenni, úgy hozzá tehetjük, hogy Péter egyáltalán nem írt leveleket, hisz a Szentírás tanúsága szerint sem írni, sem olvasni nem tudott. Így nem olvashatta, hacsak hallomásból nem ismerte Noé történetét, Sodoma és Gomora pusztulását, Lót gyötrődését, amint azt második levelében olvashatjuk.
Vagy ki járt Jézussal a pusztában, hogy ismerjük az Úr és a Kísértő közötti párbeszédet? S az újabb csillagászati számítgatások szerint Jézus, Kr.u. 5-ben vagy 7-ben, esetleg még később született.
Ennyi pontatlanság, ellentmondás, naivitás láttán hogyan tudjuk komolyan venni a Biblia kijelentéseit, és miért fogadjuk el autentikusnak történeteit és szerzőit?
Péter leveleiben ezt olvashatjuk:
- "Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem fejthető meg önkényes magyarázattal, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. "(II. 1,20.)
Nyilvánvaló, hogy e leveleket Péter apostol környezetéhez tartozó tanult, írástudó tanítványa munkatársa foglalta írásba, az apostol tanítása, esetleg tollbamondása alapján; - és kevésbé valószínű, hogy Krisztus halála után két évszázaddal Péter apostol nevében egy ismeretlen keresztény szerző mert volna ilyen személyes közlést kitalálni és közreadni. De a leglényegesebb bizonyíték az a tiszta, hatalmas szellemiségtől áradó, kozmikus távlatokat átfogó tanítás és üdvözlet, melyet Jézus Krisztus szolgája és apostola küld azoknak, akik ugyan abban a drága hitben részesültek; - ezek számára egy pillanatig sem kétséges a levél hitelessége.

Ugyan már nem esküszünk fel sem Pálra, sem Apollósra, bár a bennünk rejlő lelki karakter szerint nagyobb vonzást érzünk egyes tanítók iránt, mégis mi az, ami Péter apostolban ilyen lenyűgöző, sodró erejű, elementáris hatású, amint a levele is tanúsítja?
Az Újszövetségben összesen nem hallunk annyit a többi tanítványról, mint Péterről. Talán csak János a kivétel.

Máté szerint Ő az első, aki Jézus szavára ledobta hálóját, melyből élt, és követte az Urat. A tizenkét apostol felsorolása is az Ő nevével kezdődik. Gondolkodás nélkül lép ki a tengerre, hogy a vízen járó Mesteréhez menjen, majd saját bátorságától megrémülve már-már elmerül. Ő Kéfás, a kőszikla, aki megkapja a mennyek kulcsait, de Ő az a Sátán is, akit elküld magától Jézus, mivel nem akarja megérteni a Krisztusra váró szenvedések szükségességét. Fent jár a hegyen testvérével, Jakabbal és Jánossal, hogy lássa Ura dicsőségét, s a megváltás két szellemóriását: Mózest és Illést. Sátrat kíván építeni, és ott maradni, hátat fordítva a rájuk váró emberfeletti munkának. Péter az, aki nyíltan felteszi a kérdést: milyen jutalomra számíthatnak a mennyben, ha már itt a földön mindent elhagytak az Úrért? Ő az, aki tiltakozik, hogy Jézus megmossa lábait. Péter és János készítik el a húsvéti vacsorát, s néki mondja az Úr, hogy könyörgött érte, el ne fogyatkozzék a hite. Kardot ránt és lecsap a Gecsemáné kertben, s hitet tesz arról, hogy kész meghalni is Mesteréért; de az is Péter, aki háromszor is megtagadja. Jézus sírjához az asszonyok után ő fut el Jánossal, hogy meggyőződjön a feltámadásról, s az Úr meg is jelenik neki. Tiberiás taván halászva, a parton álló Mesterét felismerve vízbe veti magát, hogy elsőnek érjen hozzá. Neki szól a kérdés háromszor is: - "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?"

A megbízatás is neki szól:"Legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat!" (Ján. 21, 16-17.)

S a felszólítás is neki szól: - kövess engem!
De Péter az is, aki Jánosra mutatva megkérdezi: - Uram, hát ezzel mi lesz?
Péter apostol mondja el a pünkösdi beszédet, keresztel, gyógyít, halottat támaszt fel, vallást tesz Krisztusról, s elsőként szenvedi el a korbácsot, a börtönt, az üldöztetést. Csodák történnek általa, és csodák menekí-tik meg üldözői kezéből. Apokrif írások szerint Kr.u. 65-ben, Rómában keresztre feszítik, - kérésére fejjel lefelé, mert nem tartja magát méltónak ahhoz, hogy úgy szenvedjen, mint Ura és Mestere.
"Kornéliusz római századosnak és házanépének megkeresztelésekor a százados Péter lábaihoz borul, de az apostol felemeli, és ezt mondja: -„Állj fel, én is ember vagyok!" - és ebben áll Péter apostol titka, nagysága és ereje. Ember! - a legemberibb apostol. Gyengeségével és hősiességével, kíváncsiságával és teljes önátadásával. Az ember megigazulásának útján ez a kőszikla az útmutató. Hit és hitetlenség, erő és gyengeség, hősiesség és ijedt tagadás. De mindenütt elől, mindig elsőként, törhetetlenül a cél felé menetelve.
A Krisztus követésének útjára lépett ember hatalmas példája, szimbóluma, égi modellje. Péter apostol mindent megmutat, átél, és véghez visz érettünk és miattunk, hogy lássuk és merjük vállalni ezt az utat, melynek keskeny, meredek, nehezen járható ösvényén - lépésről lépésre rajzolódik ki előttünk az örökkévalóság talajába kitörülhetetlenül belevésett lábanyoma.
. o . o . o . o . o .


Milyen érdekes a kettősség, mely a levél kezdetén olvasható igékből e világban megvalósult:
- "Jézus isteni erejével megajándékozott bennünket mindazzal, ami az életre és kegyességre való, hogy ezzel a drága és hatalmas ígérettel elkerülhessük azt a romlottságot, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon!"
Mi ez a bűnös kívánság, amely romlottságba taszítja az emberiséget? A hatalomvágy, gazdagság, hírnév, birtoklás utáni sóvárgás. A mások feletti uralom mámora, a név-, rang- és címkórság; a leghíresebb, annál is bölcsebb, legesleghatalmasabb ember-isten - szintetikus önkívületben fogant - apoteózisa!
Ezzel szemben mi az a drága és hatalmas ígéret, melyet Krisztus tanítványai és követői kaptak?
Hatalmat betegségek fölött, bűnöket bocsáthattak meg, halottakat támaszthattak fel. Milyen földi hatalom teszi képessé erre szolgáit? Az apostolok királyi székekből fognak ítéletet tartani Izrael 12 törzse felett; - hol van nagyobb rang, mint a királyé? - Isten emberei próféciáikkal a messze jövőbe láttak, olyan álmokat fejtettek meg, melyeket nem ők álmodtak.
Hol lehet ezt megtanulni? - milyen iskola, diploma szükséges e tudáshoz? A fél világot meghódító Attiláról nem tudjuk, mit mondott birodalmai fölött uralkodó vezéreinek, s hogy kik voltak ezek egyáltalán, de tudjuk, hogy a hatalmas római birodalom egy maroknyi protekturátusának fél-Balatonnyi tavacskájában halászó, írni-olvasni nem tudó férfit Simon Péternek hívták, aki évezredek távlatából küldi üdvözletét azoknak, akik ugyan abban a drága hitben részesültek, mint Ő! Kell-e ennél maradandóbb világhír?
A mi kis életünkben és világunkban már eddig is lemérhettük, mi lesz e világ dicsőségéből:
- élet és halál urait láttuk, mint váltak a halál fiaivá;
- azokkal az óriási vagyonokkal, melyekkel százezreket tettek szolgákká, nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy gazdáik bőrét vele megvásárolhassák;
- tízezer holdak gőgös birtokosai váltak földönfutóvá;
- nagyhírű életek hulltak jeltelen sírokba;
- kényes, cifra rangokkal jártak emberek szürke, sunyi félelemmel rangrejtve;
- s az emberistenek, kiket vélt nagyságuk embertelenített el, istentelenül pusztultak el!

Hát ez az a kettősség, amiről beszéltünk: - elveszít mindent az, aki itt e földön akarja megörökíteni erejét, gazdagságát, hatalmát, és itt szeretné megvalósítani álmait, - de ha képessé válik lemondani mindenről, elhagyni mindent Istenért, - mindennek birtokosává válik: erőnek gazdagságnak, hatalomnak és az örök élet krisztusi ígéretének.
Jézust a kísértő egy igen magas hegyre vitte, megmutatva neki a világ minden országát és dicsőségét, ezt mondva: - "Mindezt neked adom, a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom, ha leborulva imádsz engem!"
Ekkor még a Sátán nem volt elég képzett a reklámszakmában, hogy így ajtóstul rontott a házba. Legjelentéktelenebb ügynökei is ma már elképesztő tudományossággal és pszichológiai ismeretek birtokában oltják be milliókba a bűnös kívánságot, amellyel uralmát biztosítja e világon. Óh, nem Jézust akarja megnyerni, hisz az erőviszonyokkal tökéletesen tisztában van, hanem a tömegeket, a milliókat keríti be; s mert a közgazdaságtant is ő találta fel, amelynek világos képlete:
- korszerű tömegtermelés, irányított tömegfogyasztás egyenlő: - "maximális profit!"

folyt.köv...

Kathy: A Te feladatod (fontos: VÉGIG kell nézni, 2 perc)
https://www.youtube.com/watch?v=Sl6Z4lcRkoM

Grigorij Grabovoj interjú 2017 HU
https://www.youtube.com/watch?v=xhNIBKx2ink
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.22. 03:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Találtam egy írást:

Sokkoló felfedezés: a keresztények tévedtek: egy tudós szerint a Sátán nem gonosz!
http://paranormal.hu/sokkolo-felfedezes-a-keresztenyek-tevedtek-egy-tudos-szerint-a-satan-nem-gonosz/


VÁLASZOM:

Sajnos az ilyen cikkel van gond, mert a szerzőjének nincs fogalma a szellemtudomány alapjairól, és keveri a tanult, internetről, vagy könyvekből összeszedett féligazságokkal. Édenkert - Ádám - Éva és kígyó. Itt nem volt soha semmilyen kígyó, ezek mind olyan képletes dolgok, amivel az emberi belső negatív érzelmeket,, érzéseket jelképezték, az mind jelkép, mint az Édenkert fogalma is.


Sajnos ebbe hibába sok "híres" tanító is belesik, van amelyiknek még arról sincs fogalma, hogy az "Édenkert" jelképe előtt még volt 150 milliárd (hozzátevőlegesen, mert idő csak a fizikai síkon van) történés komoly dolgokkal!


Sajnos sokan azt hiszik, ha olvasnak valamit az interneten, akkor az biztosan IGAZ..


Még azt se kell elfogadni amit én írok, akár én is hazudhatok, ezért mondom minden tanítványomnak, hogy menjen utána a dolgoknak, és akkor eljut arra szintre ahol én vagyok, és rájön az IGAZSÁGRA, VALÓSÁGRA  


Domokos idézet


„ A varázslatos szellemi kincsek soha el nem tűnnek. Ha az öntudat túléli az embert, az emberiség szellemi tartalma is örökké él. Él, fejlődik, gyarapodik. Csak olvasni tudni kell benne. Ne kérj tehát semmi bizonyítékot, mert azokra neked nincs szükséged, sem az igazságnak.. Ha részese vagy az emberiség nagy szolidaritásának és lelked alkalmas arra, hogy egy porszemet csatoljon mindnyájuk közös munkájához, úgy érezni fogod a szavak rezgésén túlcsendülő örök harmóniát, ami a világ teremtése óta minden ember szívéhez szól, csak nem minden ember fogadja a szívébe.
E könyv módszere kerüli a vitatkozásokat, más életfelfogások cáfolatát, és kritikus vizsgálását. Egyszerűen csak tényeket ad elő, meggyőzni akarás nélkül azok számára, akik nem a könnyen hozzáférhető igazságok kereséséért nem riadnak vissza a lelkiekben való fárasztó elmélyedéstől. Ezért a szerző nem helyez hangsúlyt az előadottak bizonyítására, mert az élet és halál nagy kérdései is hívatlanul és magyarázatlanul tolulnak a tudatunkba, s ehhez az isteni színjátékhoz a világosságot és értelmet nekünk magunknak kell, sokszor szenvedésünk véres árán is megkeresnünk. Aki maga nem keresi, nem fogja megtalálni soha. De aki vágyakozik az elrejtett értelem után, annak ez a könyv hasznos útbaigazítást fog nyújtani.”


Steiner idézet:
„Nem vitatkozom vitába senkivel, mindenki azt hisz el írásaimból, ami fontos a számára. Azt az utat kell követni, amit én követtem és azon az úton kell mindent megtapasztalni.”


Johannes Greber idézet Kapcsolat Isten szellemvilágával c. művéből „Én, mint tévelygő, gyenge, bűnös ember nem igényelhetek magamnak több szavahihetőséget, mint bármely más embertársam. Ezért nem várom el, hogy nekem vakon higgyenek. Egyet viszont elvárok: Azt az igazságot, ami nekem megadatott, azon az úton vizsgálják meg, amelyet én is megtaláltam. Az utat pontosan leírtam, azon senki nem tévedhet el. A tanult és tanulatlan, a gazdag és a szegény, mind járhatnak rajta. Nincs szükség semmiféle előtanulmányokra vagy iskolára. Nem kerül semmibe. Csak egy dolog legyen a birtokunkban: az igazságra való vágy. Készen kell állnunk az igazság elfogadására akkor, ha az számunkra meggyőző módon jelentkezik, és életüket alakítsák annak megfelelően. Aki ezt nem akarja, annak nem szól ez a könyv. Az ilyen számára nem vezet semmiféle út az igazsághoz. Mert Isten csak azok számára nyilvánítja ki igazságát, akikben meg van a jóakarat.”"Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet. Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz !"
Ismeretlen szerző
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.21. 04:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A gondviselésről
Részlet Imre Margit médium közléseiből - 2006.11.14.

A gondviselés az emberi életek során nem azt tartja fontosnak, ami a földi ember javát szolgálja, hanem azt tartja elsődlegesen fontosnak, hogy az emberi lélek tudjon fejlődni. Meg tudjon szabadulni attól a megkötözöttségeitől, amit évtizedeken keresztül magáévá tett, vagyis fontosnak tartotta az életében. Ezek lehetnek jó tulajdonságok is de legtöbbször az ember saját maga alkotta rossz berögződéseiből adódik az emberek megkötözöttsége.
Mindig arra kell elsődlegesen gondolnotok, hogy bármit akartok azt ne magatok akarjátok, hanem a lelketekben élő Jézus legyen az, aki irányít benneteket. Az irányítás leginkább abból áll a részetekről, hogy elhiszitek, hogy van gondviselőtök, de már a valóságban nem mindig tudtok úgy élni és cselekedni mintha lenne gondviselőtök.
Arra kellene a hangsúlyt helyeznetek, hogy mindig arra figyeljetek, amit a lelketekben megéreztek és a szerint is cselekedjetek. Van amikor nem tudjátok felismerni a tiszta égi tanítást, amit küldünk a számotokra, mert mással vagytok elfoglalva, a lelketek nem hangolódik a Jézus adta lehetőségek irányába. Mindig nagyon nehéz az amikor a lelketek elidőzik valami mellett, ami akadályozza a felismerését a jónak a tisztának. Ehelyett mindig a másik akadályozó feladatot válasszátok, ami szerint nem tudtok mást tenni csak idegeskedni vagy éppen feszültségben élni.
Próbáljatok elgondolkozni azon, hogy valóban érdemes-e a nehezebb feladatokat vállalni a helyes és a könnyebben élhető feladat helyett. Mindig az Isten gondviselő szeretete az, ami elvezet benneteket arra az útra, ahol nem kell mást tennetek csak az Istenre figyelve élni az életeteket és az Isten megad hozzá mindazt amire csak szükségetek van.
Mindig rá figyeljetek és akkor nem kell aggódnotok a mindennapjaitokért, hogy hogyan fogtok megélni és egyéb dolgokat elrendezni. Mindig az Isten az, aki elrendezi az Ő gyermekei sorsát, csak figyeljetek rá és hagyjátok a lelketeket szabadnak, hogy Ő mindig eltudja érni a ti szíveteket és meglágyítja, ha egy kicsit megkeményedett, vagy elkeseredett.
Ő mindenben a ti javatokat akarja, de nem tudja megtenni, ha hiányzik belőletek az a meggyőződés, hogy van Istenetek és Ő az, aki elrendezi a mindennapjaitokat és annak gondjait is, ha valóban reá figyeltek. Mindig van kiút és nem kell elkeseredni még a legnehezebb esetekben sem, mert Isten mindenható és mindent tudó. Tudja, hogy nektek mire van szükségetek a lelketek fejlődése érdekében. Van, hogy ez nem egyezik meg a ti akaratotokkal, mert ti másként szeretnétek élni, de Ő látja, hogy a többi feladat megoldásához mit kell elvégeznetek, hogy sikeres legyen a földi életetek. Ez mindig attól függ, hogy mennyire vagytok elkeseredve, mert a vigasztalás az állandó, csak nem tudjátok észre venni sem, mert az elkeseredés erősebb a lelketekben mint az élő hit, ami elvezet benneteket arra az útra, ahol megtaláljátok a ti gondviselőtöket.
Mindig az legyen az elsődleges a számotokra, hogy tudjátok magatokat az Istenre bízni, ez olyan értelemben nagyon fontos, hogy ne legyen bennetek olyan akadály, ami miatt megakad bennetek az a jó érzés, hogy van Istenünk, aki a mi gondviselőnk és még a hajunk szálait is számon tartja. Mindig gondoljatok arra az igerészre amikor az erdők és a mezők liliomairól beszél Jézus, hogy mennyire igaz, mert azokat senki sem táplálja és gondozza és mégis milyen szépen fejlődnek és virágoznak. Őket is az Isten az ő gondviselőjük tartja életben, illetve gondoskodik róluk bőséges esővel és napfénnyel. És mindenük megvan amire szüksége van egy növénynek, hogy éljen és fejlődni tudjon. Hát akkor az Ő gyermekeiről miért ne gondoskodna, örömmel teszi azt, mert Ő veletek együtt örül, ha látja, hogy ti elégedettek és kiegyensúlyozottak vagytok.
A gondviselésről szóló példabeszéd az egyik alapja az evangéliumoknak, mert ebben ténylegesen kell az embereknek megtenni azt, ami abban le van írva, ahhoz hogy az Isten valóban a segítségükre tudjon lenni, mert a hit az alapja a gondviselésnek. Ez olyan mint az ház építkezése, ahol az alapokat kell nagyon megerősíteni ahhoz, hogy a többi rárakott terhet eltudja viselni, illetve megtartani azt.
Testvéreim a hit olyan mint a kőkemény fa, amit nem lehet egykönnyen elvágni sem, mert a keménysége miatt az ember néha akadályba ütközik szerszámaival. De a megkeményedett hit is meglágyulhat, meglazulhat, ha az ember nem fordít rá kellő időt annak ápolására. Az ápolás az abból áll, hogy mindig az Istenre figyelve élitek az életeteket. Az élet az nagyon fontos eseménye a mindennapjaitoknak, mert az élet egyenlő az Isteni szeretet adta lehetőséggel. Ámen.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.20. 01:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A természettörvény hatalma
Részlet szabadon a Névtelen Szellem „A maradékokhoz” című könyvéből

Azért használta az Úr a természetből vett hasonlatokat, hogy azt a legegyszerűbb tudású lélek is megértse és a legnagyobb tudós sem talál jobb szemléltetőbb példát, mint a hamisítatlan természetet. Bölcselkedhetik a világ a maga nagyot akarásával, de nagyobbat, mélyebbet és igazabbat nem tud mondani, ami az emberi lelket közelebb viheti a boldogsághoz.
A természet igazságát nem tudja senki sem megcáfolni, sem valami mással helyettesíteni, mert az ember maga is tévelyeg és csak rosszat, a lelki fejlődést hátráltató, az életet megnehezítő, sőt az elviselhetetlenségig gyötrelmessé tévő elgondolásokat hoz a világ és az emberiség fejlődési útjába, amivel csak pusztulást és romlást hoz eredményképpen. A természet, bár látszólag lassan forogja le az emberi befolyásokat és későn adja meg a feleletet az ember tévedéseire, de nem felejt és nem téveszti el a maga feleletét megadni.
A természet az emberi lélek hű tükörképe, nemcsak a test nélküli életben, hanem a Földön is. Mindent visszatükröz a maga áldásos, vagy nem kívánatos eredményeivel, amit az ember tudatlanul, vagy akaratával belehint. Minden cselekedet, akár szándékosan, akár felületességből, vagy tudatlanságból megvalósul a történések világában, azt a természettörvény, mint az elvetett magot, életre kelti és annak idején a magvető életében előhozza, mint eredményt, és kényszeríti annak elfogyasztására, vagyis feldolgozására.
Boldog ember az, aki az ő cselekedeteinek eredményeivel még ugyanazon földi életében szembetalálkozik, mert ha a megátalkodottság teljesen úrrá nem lett a lelkén, eszébe jutnak mindazok a bűnök és tévelygéseiből kifolyó helytelenségek, amelyek miatt sorsában az ítéletszerű szenvedtető eredmények felsorakoznak. Ugyanis bűneit, tévelygéseit megbánva, akkor még valamit kiigazíthat. A rossz helyett jóval fizethet. Gőgjét levetve, megalázkodhat és tévedéseit beismerve, az igaz és helyes útra léphet, és ha van idő rá, azon haladva még eredményeket is érhet el. De sajnos az ember nehezen ismeri be felebarátja előtt tévedését, főképpen, ha annak külseje valamely formában a jóhoz hasonlatos. Azért súlyosodik az emberiség felett mindig közelebbről az az ítéletszerű végzet felhője, amelyet, ha kioldanak a természetet irányító égi kezek, akkor elmossa a vihar a bűnöket és tévelygéseket, de vele együtt a kultúrájára büszke emberiség nagy részét is.
Hogy hol kezdődik el az ítélet - azt senki sem tudhatja, még a mennyei angyalok sem, mert csak egy kicsiny, láthatatlan parány az, ami talán ma még semminek látszó voltával elkerüli az emberek figyelmét, és vígan készülnek a holnapi nap eredményeire és - ez a holnap már nem létezik a részükre, az már nem az övék, hanem az örökkévalóság törvényéé... A bűn megrövidíti a kegyelem hosszútűrését, a gonoszság elébe siet végzetének és az elbizakodott ember bezárja magát az égő házba, hogy senki meg ne menthesse. Nem akarattal cselekszi ezt, hanem tudatlanságból és hitetlenségből, mert tévelygő természetével nem képes elhinni azt, hogy ő nem látja a veszedelem viharának közeledését. Önmagában bízik, saját tudományos eredményeiben, találmányaiban és éppen ez a bizalma csalja meg őt, mert nem tekint ki az őstermészetbe, a természet védekező készülődéseire, hánykódásaira. Akik azonban az Úrra néznek és látják a vihar közeledését, igyekeznek védett helyre sietni. Lerakják terheiket és az Isten kegyelmébe burkolózva várják a vihar elvonulását.
A vándormadarak megértik a természet útmutatását. A vadállatok is félik a természet erejét, de a kultúrájában elbizakodott szegény, sokat tanult, sokat kísérletezett és sokat tudó ember lelke érzéketlen a természet törvényével szemben, mert nem tudja és nem hiszi azt, hogy a látható természetet a láthatatlan szellemi törvények igazgatják. Az idő halad előre, magával viszik azokat az okokat, melyekre nem figyelt és nem figyel a Föld embere, de meghozza az okozatokat, melyekkel szemben készületlenek a legnagyobb tudósok is a Földön.
Akik hittel tekintenek előre a jövendőbe, igyekezzenek olyan cselekedeteket elvetni, melyek, ha kikelnek, védelmet tudnak nyújtani a nagy viharban is, mert a halál nem védi meg a Földhöz tartozó szellemi szférákat sem a veszedelemtől, mert ott is ugyanaz a tomboló vihar száguld keresztül, mint a Földön. Az Úr védelmet nyújtó kegyelme új eget és új földet teremt azoknak részére, akik hittek és hitük szerint cselekedtek, úgy ahogyan azt az Ő Megváltójuk megparancsolta az Ő utolsó vacsoráján az elbúcsúzásában „Szeressétek egymást!” Ne cselekedjetek hamisságot és gonoszságot egymás ellen, de a világ ellen se! Mert a természettörvény számon kéri a világ cselekedeteit és azok szerint ítéltetnek meg a pogányok is, amint az ő cselekedeteiket is feljegyezte a természettörvény. Isten veletek!

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.19. 12:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
TERJESSZÉTEK! EGYSÉG Meditáció a 2017. 08. 21-i Napfogyatkozáskor

Újra itt az idő, hogy cselekedjünk! Itt az idő, hogy kezünkbe vegyük világunk sorsát! Mindannyian egyetértünk abban, hogy a bolygó felszabadítási folyamata túl sokáig tart. Itt a lehetőség, hogy közösen felgyorsítsuk a folyamatot. Ezért kihasználjuk az augusztus 21-i Napfogyatkozás adta lehetőséget, hogy létrehozzunk egy portált, melyen keresztül egyesíteni fogjuk tudatosságunkat és világosságba borítjuk a bolygó körül lévő energiamezőt.

Terjesszétek ezt a hírt! Osszátok meg világszerte! Jelentessétek meg weboldalaitokon és blogjaitokon. Hívjatok meg spirituális csoportokat, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ha ismertek alternatív médiát, küldjétek el nekik. Facebook csoportot is létrehozhattok helyi csoportok részére, akik lakóhelyetek környékén végzik a meditációt. Szükség van egy fő Facebook csoportra is ehhez az eseményhez. YouTube videót is készíthettek.

Tudományos vizsgálatok is megerősítették már a tömeges meditáció pozitív hatásait az emberi társadalomra, így ha mindannyian részt veszünk ebben a meditációban, tényleg segíthetünk közelebb hozni az Eseményt:

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

Ez a meditáció segít a Fényerőknek lehorgonyozni a Fény energiáját a bolygó felszínén, hogy megerősítsék a Fényrácsot. Erre azért van szükség, hogy felgyorsítsák a Teljes Közzététel és a Felemelkedés folyamatát. Az egyetlen leghatékonyabb tényező, aminek a felszíni lakosság birtokában van, a meditációt végző emberek száma, amivel felgyorsíthatják az Esemény megvalósulását.

Elérhetjük a meditációt végző 144000 fős kritikus tömegét! Ez világszerte hatalmas gyógyító láncreakciót fog teremteni az energiamezőben. A fókusz az Egyesült Államokon lesz, ahol sok gyógyulásra van szükség.

A meditációnkhoz készült asztrológiai grafikonon látható egy erőteljes nagy hármas az alábbiak között: Galaktikus Központ/Szaturnusz/Lilith a Nyilasban; Eris/Uránusz a Kosban és a Mars/Hold csomópont/Nap/Hold az Oroszlánban. E nagy hármas magja a Galaktikus Központ pontos nagy hármasa 28 fokon a Nyilasban, Uránuszban 28 fokon a Kosban és Nap/Hold fogyatkozás 28 fokon az Oroszlánban. A Napfogyatkozáskor a felszabadulás elektromos tüzének energiája fog keresztüláramolni a Galaktikus Központból (Pleromából) az egész Naprendszeren és keresztülcsatornázódik az Uránuszon és a Nap/Hold fogyatkozáson, melyek mindegyike tűz jegyben helyezkedik el. Ezért megvan annak a lehetősége, hogy a meditációnk a Napfogyatkozás pillanatában hatalmas áttörést fog eredményezni a bolygó felszínén, mivel ez az a pillanat, amikor a legközvetlenebb kapcsolat jön létre a Galaktikus Központtal.

1918 óta ez lesz az első olyan Napfogyatkozás, melynek totalitás sávja keresztülhalad az Egyesült Államok szárazföldi részén. Ez a Napfogyatkozás nagyszerű lehetőség számunkra, hogy döntést hozzunk az egység megteremtésére. A felébredett egyének egysége a legerősebb katalizátor a planetáris felszabadítás megteremtésére. Ezen okból kifolyólag én, Corey Goode és sokan mások összefogunk, hogy összehozzuk azt a legalább 144000 ember kritikus tömegét, akik ezt a meditációt végzik.

Fölvettünk egy közös Cobra/Corey interjút, elsősorban erre az alkalomra, amit néhány nap múlva fogunk megjelentetni.

A totalitás sávja az oregoni Salem közelében fogja elérni a talajt észak-amerikai idő szerint 10:18-kor és a dél-karolinai Charleston közelében fog kilépni 14:47-kor. Az Egyesült Államok nyugati részén élők számára már véget fog érni a Napfogyatkozás totális fázisa, amikor a meditáció elkezdődik. A meditáció épp a maximumpont pillanata előtt fog kezdődni és az Egyesült Államok középső részén élők éppen ekkor fognak meditálni, amikor a Napfogyatkozás totalitása lesz. Az ország keleti részén élők a teljes fogyatkozást végignézhetik a meditáció után.

Az alábbi térkép azt mutatja, hogy az Egyesült Államok nyugati részén élő emberek fogják legnagyobb valószínűséggel látni a Napfogyatkozást.

Ezt a meditációt a Napfogyatkozás csúcspontjában fogjuk végezni augusztus 21-én, közép-európai idő szerint 20:11-kor.

Instrukciók a meditációhoz:

1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.

2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy segítségével felgyorsítsd azt a folyamatot, mely harmóniát és egységet hoz a Föld és minden lakója számára.

3. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy Fényoszlopot, amint a Galaktikus Központi Napból kiáradva áthalad a Naprendszerünk összes Fénylényén, a fogyatkozó Napon és a Holdon, majd a testeden keresztül a Föld középpontjáig. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy másik Fényoszlopot, amely a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, fel az ég felé, a Naprendszerünk és a galaxisunk minden Fénylénye felé. Most két Fényoszlopban ülsz, a Fény egyszerre áramlik fölfele és lefele. Tartsd meg gondolatban magad előtt ezeket a Fényoszlopokat néhány percig.

4. Most gondolatban jeleníts meg magad előtt egy puha rózsaszín gyógyító Istennői energiát, ami meggyógyítja minden ember múltbéli traumáját és békét, harmóniát, megértést, bőséget és egységet hoz. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy ez a puha rózsaszín fény meggyógyítja minden ember elméjét és szívét szerte a világon. Lásd, hogy minden Fénymunkás, Fényharcos és "Igazságtudó" egységben dolgozik az Új Föld megteremtéséért. Lásd, hogy a Föld emberei ünnepelnek és örömmel vesznek részt új valóságunk megteremtésében, ahol mindenki hozzájuthat ahhoz, amire szüksége van és szabadon választhat, hogy olyan életet éljen, amilyenre vágyik.

A meditáció javasolt időtartama 15 perc.

Az Istennő egységet akar és egység lesz!

Az Egység Meditációról szóló friss információk itt lesznek olvashatók:

http://2012portal.blogspot.com/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.19. 01:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AKIK ISTENT SZERETIK,
AZOKNAK MINDEN JAVUKRA VÁLIK 2
Részlet a Névtelen Szellem „Örökértékű igazságok” című kötetéből

Minden pillanat elhozza az alkalmakat, csak az emberi lélek árnyékban él és nem akarja észrevenni ezeket az alkalmakat, amikor jót kellene cselekednie, mert az árnyék önző természeténél fogva tartja és fél mindentől, ami áldozattal jár. Mivel önzése miatt magától nem áldoz semmit előbbre jutása érdekében, tehát időnként eljön az ideje a számonkérésnek, amikor akár akar, akár nem, muszáj áldozatot adni. Mintegy az életért járó adót le kell fizetni a Természettörvényben. Igen, le kell fizetnie, de hogy ezt javára, vagy kárára fordítja-e az a bizonyos törvény, azt már megint a Kegyelem magasabb rendű törvénye szerint bírálják el a Gondviselés Angyalai. Mert itt már különválasztódnak az egyéni sorsok a tömegek sorsától, mert a minősítés és osztályozás árnyalatai megkülönböztetéseket tesz az egyéni lelkek haladottsága és elmaradottsága között. Az egyiket felmagasztalja, a másikat elmarasztalja egy és ugyanazon cselekedet miatt.
Azért nagyon szükséges az, hogy az emberi lélek megtanulja azokat a törvényeket, amelyek szerint felmentést, vagy elmarasztalást várhat a sorsok kiszabásánál. Az ember önmagában hordozza sorsát, mert minden pillanatban gondolatok és érzések cikáznak át lelkén, vágyak, lelkesedések lobogtatják meg, örömökre és sikerekre vágyakozó érzésvilágát. Szükséges, hogy tudjon különbséget tenni jó és rossz között, hogy ezzel az ismerettel bizakodva indulhasson el a cselekvések terére. Bátran kiállhasson a jó és igaz mellett a földi életben, megvédelmezze a jót és elűzhesse a rosszat az életből. Természetesen az ütközéseket nem kerülheti így el, mert a gonosz erősen védi a maga várát és minden eszközt jónak ítél, hogy célját elérje, de az Istenben élő lélek nem bizonytalankodik amikor a jó és rossz között választania kell, hanem habozás nélkül a jónak és igaznak ítélt eszme mellé áll és kitart mellette.
Nem keresi az elismerést, a felmagasztalást, de szerényen és alázatosan el tudja hordozni az emberek megbecsülését, ha ez keresés nélkül kijut neki. De ugyanolyan szerényen és alázatosan tudja a megszégyenítést és a gúnyolódók tudatlanságból, vagy rosszakaratból származó bántásait is elviselni, ha ez elkerülhetetlenné válik. A belső bizonyosság tudata adja meg azt a biztonságot a léleknek, amelyből kiindulva szilárdan ki tud tartani az Igazság mellett. Aki elérte ezt a bizonyosságot és van egy szent cél lelki szemei előtt, ami felé törekszik és áldozatot tud hozni érte, az nem tartozik a tömeglelkek törvényébe. Azt bárhová vezesse sorsa, — mely a külső szerint kapcsolatos ugyan a tömegek sorsával, de azt kiemelik az egyéni sorsokat intéző Gondviselés Angyalai, mert az már nem tartozik a szorosan vett tömegek karmájához. Hiszen az egyetemes világtörvénynek az a célja, hogy mindenkiben eljuthasson az egyénesült szellemi lényeg az isteni világosságban lévő legmagasabb megismeréshez és önmaga törvénye bírálja el cselekedeteinek mineműségét. Ha az isteni világosság át tudja hatni az egyénesült lélek minden legrejtettebb zugát is, akkor már tiszta és megdicsőült állapotában az isteni jóság és igazság keresztülragyog rajta.
Ez pedig nem egy irigyen elrejtett dolog, mert mindenki előtt itt áll az Eszmény, a megdicsőült Krisztus alakjában, Aki legyőzte a bűnt és a halált. Ez a Krisztus nem rejtőzik el a templomok hűvös magányába, sem az ég távoli felhőiben nem lakik, hanem kíván lakni az emberek szívében, hogy megtölthesse azt szeretettel és mennyei igazsággal és ezzel képesítse a megpróbáltatás alá vettetett emberi lelket a jó és rossz közötti különbségtevésre. Hogy a jót szeresse, és érvényt szerezzen neki életének minden mozzanatában, a rosszat kerülje el, bármilyen csábító szirénhangon csalogatja is be a bűn mocsarába, ne engedje magát sem a csábítással, sem a félelemkeltéssel félrevezetni.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.18. 03:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AKIK ISTENT SZERETIK,
AZOKNAK MINDEN JAVUKRA VÁLIK 1
Részlet a Névtelen Szellem „Örökértékű igazságok” című kötetéből

Nem kell aggódnod, az Úr Isten minden gyermekéről gondoskodik és sokszor csak a kezét kell kinyújtani egyiknek-másiknak, máris ott találja a mentőövet, hogy magához ragadhassa és megmenekülhessen a veszedelemtől. Nem mindenki részére rejt veszedelmet még a tengeri vihar sem. Még a hajótöröttek is megmenekülnek idejében, ha igen, ha az az eshetőség sorsukban van. A sorsukban lévő nagyon rossz dolgoktól is megmenekülnek sokan, ha idejében elérik azt a fokot, amelyen túl már nincs hatalma a karmának felettük. Szándékomban volt ezt a dolgot az emberekkel közelebbről ismertetni, hogy felettébb el ne keseredjék az, akinek úgynevezett rossz karmája van; és el ne bizakodjék az, akinek látszólag igen előnyös kilátásai vannak a földi életben.
Mert minden rossz karmát meg lehet javítani, ha nem is egészen, de valójában mindent a maga helyére és idejére lehet állítani és ott valójában beteljesedik, ami meg van írva: „...akik az Istent szeretik, azoknak mindenek javukra válnak.”
Az isteni Kegyelem azt, ami rossz, úgy engedi lefutni, hogy az nem tesz nagyobb horzsolást a lélek falán, mert előre átitatja azt az isteni Kegyelem azzal az elhordozó erővel, világossággal és bölcsességgel, hogy amikor már átesett rajta, akkor látja: milyen nagyszerűen oldotta meg feladatát és milyen jó eredmény származott belőle. Mert nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy minden rosszat csak annak kell elszenvedni, aki azt valamikor előhozta és mindenki okvetlen méltán szenved a világon, vagyis saját maga okozta a bajokat, melyek miatt szenvednie kell. Nem így van! Az emberi bűnök, mint az árnyék úgy bevonják a lélek világát és mivel sötétségben van, nem is tudja, hogy bűnt követ el bizonyos elgondolásaival és cselekedeteivel.
A Természettörvény nem egyéni sorsokat kalkulál, csak a beszennyezett erőket osztja el az egyénekre, még pedig úgy sorakoznak ezek, mint ahogyan a fényképeket készíti el a mai ember a napfény hatásokkal. Ez is magától sorakozik a fény és árny szerint, amint a meglévő dolgok a maguk képét önmagukon és önmagukban hordják. Ez nem előre elkészítése a sorsoknak, hanem csak kivetítődése a belső énből egy-egy résznek, mely a nap fényében a Törvény szerint formát nyer. Lehet egy nagyszerű és szent elhatározása az egyéni léleknek, amivel esetleg egy hatalmas árnyékot akar a belőle kisugárzó fénnyel felbontani, de az árnyék nagy és tömörségével ellenáll a fénynek. Az árnyék felfalja a fényt és az eltűnik, mielőtt felbontotta volna az árnyékot. Ilyenkor azt mondják az emberek: nem sikerült a jónak diadalra jutnia a rosszal szemben. Ilyenkor, amikor a jó eredmény nélkül bukik el a világi színtéren, azt mondják, az emberek: nem jött még el az ideje.
Ebben is tévednek, mert amikor már előlép valaki valami jobbal, mint ami már megvan, annak máris itt van az ideje, csak a tudatlanság még sötét árnyékban tartja az emberek lelkét és nem értik meg, mivel nem is akarják megérteni a jobbat, hiszen azon gondolkozni és annak érdekében valamit cselekedni és áldozni kellene. Ez az áldozathozatal nagy gyengéje a Földön élőknek és nehéz megértetni velük azt, hogy áldozat nélkül nem várhatnak semmi javulást sorsukban. Csak az áldozat eredménye hozhatja meg azt a kézzel fogható és érezhető jobbat, amire mindenki várt és mindig vár. Mert minden idők terhesek voltak bizonyos várakozással, aminek el kell jönnie, aminek ki kell teljesednie. Hiszen a történések világában minden percben változik a kép, minden pillanatban történik valami; vagy jó, vagy rossz, ami a képet másnak mutatja.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.17. 01:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Szellemi tanítás az időről – Felvezetés

A Szellemvilág mindig szerető tanítással hajol a földi síkon testetöltött szellemtársai felé. A médiumi úton kapott tanítások nagy része több mint száz éve olvasható a szellemtani könyvekben. Ezek örök érvényűek és értékűek (pl. a Névtelen Szellem tanításai). A szellemi Vezetők és Tanítók (és a Segítők is!) mindig ott vannak mindannyiunk körül, egyengetik útjainkat, vigyázzák lépteinket, irányítanak, tanácsolnak, erősítenek, támogatnak. A történések, a környezet hatásai, a sors-helyzetek: mind a szellemi igazság-törvények tanulságait hordozzák, „csak” értő füllel-szemmel és főleg szívvel kell közelíteni.
A médiumi úton kapott szó- és írásbeli tanítások manapság is tartanak. Sőt, a korszakzárás közeledtével még intenzívebbek ott, ahol befogadásra találnak. Istennek egyetlen elvesztésre kárhoztatott teremtménye sincs, mindenhová elküldi „munkásait,” (tanítóit) hogy a számadás idejére minden „elhullott kalászt” még begyűjtsenek végtelen szeretetének menekvést adó csűrébe.
Ezekből az újabb tanításokból elsőnek azt tesszük a nyitott szívű olvasó asztalára, ami a földi élet egyik legnagyobb meghatározója: az idő. Még a tudomány is a gyorsuló időről beszél, és ezt érezzük, tapasztaljuk minden nap. Ugyanakkor idő csak az anyagi síkon van, a szellemvilágban csak folyamat, állapot. Ez a „gyorsuló idő” egyben jelzi az oly sokat jelzett „utolsó időket” is, mivel az időnek nemcsak tartalma, hanem minősége is van.
Az idő csak földi értelemben igaz, a szellemi oldalon a feladat véghezvitele nem időpontok kitűzésétől függ, hanem az erők, körülmények szabják meg. Ami a Földön idő, az a szellemi síkon folyamat, amire szükség van, ami akkor teljesedik be, amikor a szükségessége elérkezett.
Egy egészen más értelemben mégis van idő. De ennek Ura egyedül Atyánk, Aki tökéletessége folytán egyedül tudja áttekinteni a felmérhetetlen sokaságú folyamatok összefonódását, egymásutániságát, szükségességét. Mindannyian folyamatvivők, feladat teljesítők vagyunk, a földi ember és a szellemvilág is. Végső soron az ember is szellem lévén, a folyamatos munkában önmagán és kozmikus feladatokon tevékenykedik.
Az idő, mely annyira szorít és hajt, kizárólag a szellemi öröklét folyamatában parányokká szabdalt villanásnyi korszakokra, az anyagi lét tartamára vonatkozik. Ez az ember számára az egy inkarnáción belüli időtartamra utal. De nemcsak egy inkarnáció van, így azok sorozatának idői is szerepelnek, de a szellemi létezésnek is vannak korszakai. Az egy-egy Korszakban végrehajtandó lelki-szellemi feladatok a tömegek számára írnak elő hasonlatos szellemi munkálkodásokat. Aki abban végrehajtja a maga feladatát, az a következő korszak emeltebb feladatait már könnyebben hajtja végre, ha el nem érte már azt a fokot, hogy tisztán szellemi területen működjék.
Akik „alulteljesítettek” egy-egy korszakban, mely a szellem számára már egy jelentősebb időtartam, azoknak keményebb feladat még nem adható. Azok még gyengébb munkásai az Úr „szőlőjének,” mert magukkal kell még erősebben foglalkozniuk.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Szellemi tanítás az időről
Az idő közel van - már az ajtó előtt
A földi élet helyes betöltéséről
A tűzvész
A pentagram és a Baphomet szimbólum
Szentek zendülése - részlet 2
Ámor és Pszükhé

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=WQN8djPPv5o
Dr. Raffai Ernő – A befolyásolás művészete 1

https://www.youtube.com/watch?v=u083RaR-tTM
Dr Őrlős Gábor előadása – A spirituális út lépcsőfokai

https://www.youtube.com/watch?v=1tiowkX6woA
Dr. Bakay Kornél - A 9. századi Magyarok DNSe eldöntötte az ugor-hun háborút

https://www.youtube.com/watch?v=eJ4CUXpSVU4
Az egyik legkeményebb hangú Világ-panoráma - Echo Tv

https://www.youtube.com/watch?v=wZM3EE2c558
A magyarok szava élesebb, mint a kétélű kard - Facsar Imre, Jakab István

https://www.youtube.com/watch?v=mPkJb-THJhk
Bárcsak – Romantikus misztikus film

https://www.youtube.com/watch?v=5uEOJ2QwBYA
A bébiszitter naplója – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.16. 08:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A VALÓSÁG ÉS A KÁPRÁZAT


Részlet a Névtelen Szellem „Örökértékű igazságok” című kötetéből, Lajos, a médium duálszellemének közléseiből

(Eszter közelmúltban elhunyt édesanyjára vonatkoztatva:)
Már nagyon jól van. Eleven és nagyon érdeklődik minden iránt, de még nem jutott el a teljes öntudatos énnek az egyensúlyi helyzetéhez. Sokat vívódik magában, mert már bontakozik valami sejtés benne, de még nagyon bizonytalan. Már nem messze van a teljes ébrenléthez, de még csak lassan szivárog át tudatába a valóság. Mert nagyon soká volt testben és sokat szenvedett. Ennek a kellemetlen emlékezésnek fel kell szívódnia, hogy a jó, a maga mindent átható erejével le tudja kötni azokat a fájó emlékeket, amíg azok szépen meggyógyulnak, mert ezek olyanok, mint egy-egy seb a lélek eleven testén.
A földi élet áttekintésénél úgyis felszakadnak azok és ha van olyan ok, ami miatt azok a törvénytelenségek és igazságtalanságok, mint okozatok álltak elő, akkor abból nagy tanulságok és bizonyságok jutnak előtérbe. Ha ilyen ok nincs, hanem a jónak és igaznak birtokában minden támadással szemben hűen kitartott a lélek az élet harcában, akkor az nagy előmenetelt és ezzel kapcsolatban nagy világosságot, örömöt, boldogságot jelent a lélek számára.
Azért mondják sokszor az emberek, ha igaz jósággal találkoznak: fizesse meg neki az Úr!, mert valóban: ezt a Földön senki nem tudja megfizetni érdem szerint. A fizetésért, a dicséretért végzett munka a legjobb lehet, amit egy ember a Földön elvégezhet, mivel mind az egyik, mind a másik nagyon nagy ambíciót ébreszthet a lélekben, mert látja és élvezi munkája nyomán a hasznot, amit az hajt; de aki ezek nélkül a kilátások nélkül is a legjobbat adja embertársainak és a világnak, csak azért, mert nem tud más lenni, mint igaz, becsületes és jó, annak az Úr éppen úgy megfizet, olyan hűségesen, mint ahogyan az ilyen lélek minden emberi dicsőséget mellőzve a jót magáért a jóért cselekszi.
Akit még csak a hiúsága indít a jó cselekedetekre, hogy az emberek felnézzenek rá, az ezért a felszínes jóért elveszi a fizetést. Kiélvezi az emberek által kapott magasztalást és nincs tovább. Azonban, aki elvonulva az élet külsőségei elől és magában a jóban és igazban találja meg lelkének kielégülését és azért cselekszi a jót, mert nem tud a rosszban örömet találni még akkor sem, ha talán testi énjének kára, vagy szenvedése származna is a jó követéséből; az ilyenek ebben a világosságban nagyon nagy boldogságra ébrednek fel ebben a világban.
Mindennek van egy valódi és igaz és egy visszás formája, ami az igaznak csupán másolata, vagy mondjuk vetített képe. Az egyik a valóságos, az az igazi, a másik pedig semmi: csak káprázat, ami a megtévesztésre van felhasználva. Aki a valóság szerint él és cselekszik, az attól a valóságtól meg is kapja az eredményt, de aki a látszatra épít, az a semmit találja meg. A te anyukád a jobbik részben dolgozott, fáradott és tűrte az élete zordságát, mégsem tudott más lenni, mint becsületes és igaz. Hogy voltak neki is hibái és tévedései: az bizonyos. A legjobb emberek is tévednek.
Ezek a tévedések azok, amik a nagy világosságban borzasztó nagynak látszanak. De a felismeréssel és a megbánással meghalványulnak és a lélek a maga fokozott, kitartó, jóban való munkásságával végül is az isteni Kegyelem segítségével eltakarhatja és meg is szüntetheti annak előretörését. Az ilyen szűk korlátok közé szorított, eshetőségekben szegény élet, nagyon kifárasztja a lélek erőit, de gyorsan újból megtelítődik és mivel edzve van az akadályokkal való harcokban, nagyon kitartó tud lenni. Majd meglátod te is, milyen nagyszerű munkakört fog ő betölteni és az kedvére való lesz neki. Isten veled!
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.08.15. 02:57  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Bölcsességek Névtelen Szellem tanításaiból 6

Megjelent a szellemtani közleményekben 1929-ben


Isten megadja a lehetőséget jónak és rossznak is, mert szükséges, hogy Isten esőt adjon úgy a jónak, mint a gonosznak földjére, hogy a konkoly is felnövekedhessék a gabonával együtt. Mert úgy a jónak, mint a rossznak meg kell érnie. Isten tehát megadja a lehetőséget úgy a jónak mint a rossznak, hogy egyéniségét kimutathassa, hogy minden meghozza a maga virágát és gyümölcsét, mert gyümölcséről ismerni meg a fát és a magjáról a gabonát.
***
A fejlődésből nem vonhatja ki magát senki. A rossznak jóvá, a jónak jobbá kell lennie. A fejlődés folyamán minden jónak meg kell tisztulnia és igazulnia, hogy megdicsőülhessen. Ezt Isten törvénye így kívánja. Amíg megmarad az ember tévedéseiben, addig a salak hozzá van tapadva. A bűnnek ezt a salakját Isten még nem veheti le az ember lelkéről, -- ez igazságtalanság volna. E tévelygésektől magatoknak kell megszabadulnotok és ez másképpen nem lehetséges, csak összeütközések által.
***
A javulásra hajlandó emberi léleknek mindig előremutat az útja a kibontakozás felé, mely kibontakozás pontról-pontra, részről-részre engesztelődésképen jön csak létre. Nem máról-holnapra, nem egyik percről a másikra, mint ahogyan azt az emberek gondolják, hanem csak lassan, fokról-fokra. Mert hiszen a lélek minden részének tisztává, tökéletessé kell lennie, hogy helyet foglalhasson Isten Családjában, a tökéletesek országában.
***
Minden lélekhez más és más úton szól a kegyelem Istene. Nincs két lélek, aki egyformán ébredt volna fel, nincs két út, mely teljesen megegyezne, s így minden léleknek külön-külön kell utat törnie magának a sötétségen és tudatlanságon át. Istennek minden lélekhez külön szava van.
***
Szükséges, hogy a Szentlélek besugárzása által az embernek rossz, hibássá lett természete fokról-fokra megszépüljön, fokról-fokra átváltozzék, újjáteremtődjék. Mert a régi ember a régi természetében nem állhat meg az ígéret szerint való találkozásnál Isten előtt. A régi ember, a föld embere a halálé, a kárhozaté, csak az új ember, aki Krisztusban újjászületett, aki átment tűzkeresztségen, akit átsugárzott a pünkösdi láng: állhat meg az Úr előtt. Mert ő már nem az aki él, hanem él benne a feltámadott Krisztus, aki benne és általa munkálkodik, végrehajtja az ő tervét: teremti, alakítja a földet, tisztítja a megromlott természetet és igazzá teszi a hazuggá vált megromlott életet.
***
Az élet, melyet a földön éltek, a valóságos életnek csak árnyképe, csak másolata. Álom ez csupán, melyből fel kell ébrednetek, bármilyen boldogoknak vagy boldogtalanoknak érezzétek is magatokat. Ha majd az álom véget ér és a ti lelketek a csalódásba hull vissza, akkor látjátok csak meg mennyire nem volt érdemes a tévedések világában egy pillanatig is olyan igazsághoz ragaszkodnotok, mely utóbb mégis csak fájdalommal és csalódással fizetett.
Keressetek olyan igazságot, mely ennek a világnak, földnek és testnek nem kedvez, azonban kedvez a léleknek. A cél mindenkor az a hatalmas nagy törvény: a szeretet törvénye.
***
Egyetlen legszükségesebb dolog van: megérteni Krisztust: betölteni Krisztus törvényét. Cselekedni azt, amit Ő kíván az embertől: hogy szeretetet adjon és szeretetet ébresszen maga körül a lélek.
Nincs más igazság ezen kívül, mely az ember lelkét előbbre vinné a fejlődésben. Hiába emlegetitek a pogány „karmát”, a jóvátételt, a visszafizetést: nem használ semmit. Nem tudtok semmit jóvátenni, nem tudtok semmit helyrehozni, csak ha Krisztus szellemébe beleélitek magatokat, az Ő akaratát cselekszitek, csak ő általa tehettek valamit jóvá a földön. Krisztus lelkének kell a ti életetekben visszatükröződnie, hogy a világ lássa meg bennetek Krisztust: akkor cselekedtetek valamit. Mert a ti akaratotokból a ti igazságaitokból nem tehettek semmit jóvá.
Amikor az Úr benneteket munkára szólít, ne a nagyot keressétek, ahol magatokról megfeledkezve mindig csak a külsőn, a láthatón dolgozhattok: dolgozzatok ti csak magatokon és igyekezzetek arra a tökéletességre, amelyet el kell érnetek, mert amíg magatokon a munkát el nem végzitek, semmiképpen nem válhattok alkalmassá arra, hogy másokon munkálkodjatok.
***
Akik haragosak és a maguk, igazát keresik, saját meggyőződésükből nem képesek engedni, a maguk igazságát akarják másokon viszontlátni azt türelmetlenül másokra kényszeríteni: azokat még nem Isten Lelke irányítja.
A ti igazságaitoknak ne keressetek erőszakos érvényesülést. Hagyjátok Isten lelkét munkálkodni.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.07.28. 05:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Sziasztok!

Mai tanításom rövid lesz.
Most pár napra elutazok, de közben a gépem is átalakításra kerül, így nyaralás után még kis ideig nem fogok üzemképes lenni, így kis türelmet kérek mindenkitől, főleg aki levelet ír nekem és válaszra vár.
Múltkor elég nehéz volt összeszedni a programokat, címlistákat és hosszú a sor, de remélem most gyorsabb leszek.
de... közben dolgozni is kell.

szeretettel.

István

Bizonyított reinkarnációs emlékek
http://kutatokozpont.hu/hu/bizonyitott-reinkarnacios-emlekek/


Megdöbbentő kutatás: Tovább él a tudat a halál után
http://dszilvia.blogspot.hu/2017/07/megdobbento-kutatas-tovabb-el-tudat.html

Mindenki érzi hogy meg fog halni
http://index.hu/tudomany/2017/06/07/mindenki_erzi_ha_meg_fog_halni/


5 jel, hogy a szellemvilág kapcsolatba akar lépni veled
https://www.joy.hu/onismeret/50032-5-jel-hogy-a-szellemvilag-kapcsolatba-akar-l
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.07.27. 06:02  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A jó és igaz viszonya egymáshoz - FelvezetésAz isteni jó és igaz tulajdonképpen egyet jelent, mert jóság igazság nélkül és igazság jóság nélkül nem létezik; de én azért használom ezt a két szót, mert a ti emberi felfogásotokban mást jelent az igazság és mást jelent a jóság.

Az igazság olyan, mint a tokjába rejtett tőr; s ha az Isten az igazságot érvényesítené, nem lenne egyetlen lélek sem aki megszabadulna a kárhozattól. Mert olyan mélyen meg van fertőzve az embernek a jóról alkotott fogalma, hogy az isteni igazsággal semmiféle formában, semmiféle részecskéjében nem egyezhetik.

Az emberben az ellentétes elv az Isten törvényével, az Isten igazságával és az isteni jósággal merőben ellenkező jó és igaz fogalmát alkotta meg. Az ember, természetében annyira meg van romolva, hogy ha az isteni igazság napja a maga tisztaságában reásugároznék, ez az igazság őt mindenestől megsemmisítené.

Ez a földi élet célja: hogy az emberi lélek különbséget tudjon tenni az isteni jó, meg az ellentétes jó között. Az isteni igazban az a nagy és tiszta ragyogás, amely legelőször az ember érzésvilágában alakul ki, a szenvedések által lesz érezhetővé. A szenvedések fogékonnyá teszik a lelket a magasabb rendű jó iránt s ebben csak nagyon lassú haladással, csak igen kicsiny méretű tapasztalatokat tud egy-egy életben szerezni. Tehát nem az eszével, hanem érzésvilágával fogja fel azokat az igazságokat, amelyek, az örökkévaló jó felé egyengetik a lélek útját.

Az igazsággal sohasem lehet előbbre vinni az emberiség sorsát, hanem csak áldozattal. Mert ha máskülönben volna, akkor az Isten Fia sem az áldozatnak útját választotta volna az emberiség megváltására (lelki tartalmainak a megváltoztatására).

Amikor az ember lelke megérzi és megérti, hogy tulajdonképpen mi a rossz, hogy az a helytelen és igazságtalan cselekedet: akkor inkább áldozatot hoz az igaztalanság világában, inkább ő maga szenved, ő maga mond le, s adja oda azt, amivel rendelkezik, s nem tart meg magának a mulandóból. És amikor lemond, és önmagáról megfeledkezik, mert a lelke ebben az isteni érzésben, ebben az isteni tulajdonságban felmagasztosul, akkor megváltódik a mulandó földi világ erőszakos törvényétől, azonban pusztán csak a megtérés által még nem emelheti ki az isteni hatalom azokat a lelkeket, akik még csak elfogadják a jót, de még semmit sem dolgoztak benne. Nem elég csupán elfogadni, de munkálkodni is kell az igazság törvényében, azaz elvállalni a meglévő rosszat, megemészteni azt és jót adni helyette.

Ne fájjon ezért nektek soha, ha bántanak; ne fájjon, ha a jó és igaz törekvést nem akarják elismerni. Ti csak végezzétek a ti munkátokat legjobb tudástok és akaratotok szerint. Kérjétek Istentől mindenkor a világosságot és az erőt, hogy a reátok bízottakat elvégezhessétek. Eljő az idő, amikor a ti munkátokat értéke szerint becsülik meg. Jót tenni áldozat nélkül nem lehet. És csak az jó, aki áldozatot tud hozni. Áldozat nélkül semmi igazság sincs, mert az isteni igazság e földön nem juthat szóhoz, mivel itt a földi igazság csak hasonlót nemz, a rossz csak rosszat hoz létre.összeállította: Bíró LászlóA csatolt anyagok listája:A jó és igaz viszonya egymáshoz

A kinyilatkoztatásokról

A holdak születése

A Hang a szerelemről

A lelketeken végzett munka

Biró Lajos_DÁKOK és SZÉKELYEK- Skythák

Dilara királynő és a tibeti király különös története
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw


A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában

megtaláljátok és letölthetitek.


Történelem hamisítások 1-2 - Beszélgetés Pap Gáborralhttps://www.youtube.com/watch?v=EAfwnZiEjgw


https://www.youtube.com/watch?v=-fIPxQEz06c

Az emberiséget kontrolláló három vallás Babilonból 1-2 rész


https://www.youtube.com/watch?v=WM0t74Z9On0

Hogyan és miért hozta létre a római katolicizmus az iszlám vallást?https://www.youtube.com/watch?v=-0EPPf8upOs

Vankó Zsuzsa – Hogyan jött létre a Bibliahttps://www.youtube.com/watch?v=uZDFKoBeE-Q


https://www.youtube.com/watch?v=beoQWYVjI98


https://www.youtube.com/watch?v=4-h4YP9sdCc


https://www.youtube.com/watch?v=zqI2SQgKmtc

Rosamunde Pilcher – Négy évszak 1-4 – Romantikus négy részes film

Szellemtani Irodalom:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB84AloMtPMjlEc&id=8627752B1B3312C8%2147563&cid=8627752B1B3312C8
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB84AloMtPMjlEc&id=8627752B1B3312C8%2147563&cid=8627752B1B3312C8

http://data.hu/dir/wqa1frzgei6922
http://data.hu/dir/wqa1frzgei6922
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.07.26. 05:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Cselekvő szeretet - Megmaradunk!

Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt években itt is - ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a statisztikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is ki tudom számolni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mikor fog elfogyni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer méterről az autó ötvenessel, akkor hány másodperc múlva fog elütni... csak az nem logikus, hogy miért nem ugrok félre, miért nem igazítom meg a cserepeket az otthonomon, miért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését?

Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember abból indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. Mostanában újból és újból felcsendül bennem egy régi, Kájoni János által gyűjtött csíksomlyói dal refrénje: "ha nincs kenyér, keresünk!"
Igen, mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt halljuk:

"Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek", "bármit kértek az én nevemben, azt megkapjátok".

Igen, egy változó, növekvő, kibontakozó világot teremtett az Isten, és mi ennek a folyamatosan születő világnak vagyunk a gyermekei. Nem statikus, fáradt gondolkodás kellene vezessen bennünket, hanem egy dinamikus, bátor, cselekvő, keresztény lelkület, a mi Urunk Istenünk szelleme. Isten ránk bízta a teremtő erőt, merem-e azt használni hittel, reménnyel? Szépnek látom Isten adta drága szülőföldemet? Azt, ami érték nekem, azt örömmel meg merem-e osztani gyermekeimmel?

Egy kedves vállalkozó itt Székelyföldön 15 év alatt egy kis csodát teremtett: van neki panziója, sípályája és főleg sok-sok vendége. Egy nap felhívott szomorúan, hogy nagyra nőtt fia összepakolt és elment Amerikába.

Leültünk beszélgetni és én megkérdeztem őszintén: "Mit gondolsz, ezt, amit itt 15 év alatt megálmodtál, felépítettél, más országban ezt el tudtad volna érni? Saját szájával mondta ki, hogy nem. Hát akkor miért kell nap, mint nap azt mondani, hogy itt Erdélyben nem lehet eredményesen dolgozni, meg nem is érdemes, mert úgyis minden hiába, meg stb., stb. Ha a gyerekeid nap, mint nap csak azt hallják, hogy nehéz, hogy nem éri meg, akkor miért ne mennének el a mi "rossz" világunkból?

Barátom némán hallgatott, láttam, hogy érti azt, amiről beszélünk. Végül is ő űzte el, a problémák folyamatos felemlegetésével magától, szépen fejlődő vállalkozásától a gyermekét. Így igaz, de gond egy szál sincs - mondtam neki - most te kell vissza is édesgessed a fiadat! Ha felhívod, ha írsz neki, mindig mondd el, hogy mennyi vendég volt, hogy ma hányan lovagoltak, és hogy mennyi állatot tudtál értékesíteni a saját tehéncsordádból. Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel mondd el, mert a te örömödnek, bizakodásodnak teremtő ereje van! Használt a gyógymód, a fiatalember mint szakács hazajött, és vezeti apja konyháját.

Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát- medencében. Nehéz a magyar ember sorsa?

Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében! Miért sírunk? Miért űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat falvainkból, városainkból? A félelem, a szorongás, ha csak irreális, még akkor is mindenképp kifejti a maga pusztító hatását.

Hogy mennyire így van, elmondok egy kísérletet:

A tudósok vettek száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan terembe zárták. Arra voltak kíváncsiak, hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit fog eredményezni az egereknél? Éppen ezért az egyik megfigyelés alatt álló terembe beraktak egy ketrecbe zárt macskát. Így, bezárva a macska nem bánthatta az egereket, de a szaga érződött, közben nyávogott, morgott félelmetesen és a kis parányi állatokra ez az irreális félelem is hatással volt. Abban a teremben, ahol nem volt cica, az élet szépen ment a maga medrében, sok-sok kis egérke született, a párok gondoskodtak a parányi utódokról, vígan fejlődött az egérpopuláció. A másik teremben, ahol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, a félelmet, hiába, hogy egyetlen egeret sem tudott bántani, az egerek nem hoztak kellő mennyiségű utódot, sőt sokszor a megszületett utódokat is megették, és azok a kis egerek, amelyek életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, betegesebbek voltak, sőt mindenféle deviancia gyakrabban előfordult náluk, pl. több volt itt a saját neme iránt vonzódó egyed.
Igen, a félelem, a szorongás, még az irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít, megfojtja az áldozatát!! Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, félelem!
A Gonosz mindig, de mindig a Szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten által szeretettel teremtett világot.
Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem bízzunk benne!

Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdélyben, tavaly télen, a hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli vakációt, és mi szépen, csendben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes: a kollégáim családjaiban toronymagasan a szeptemberi hónapban született a legtöbb kisbaba. Igen, a csend, a nyugalom, a béke meghozta a maga gyümölcsét. Szerintem ebben a mai gazdasági, társadalmi hullámverésben is, ha magunkban, környezetünkben békés nyugalmat tudnánk teremteni, akkor Isten áldása kiáradna ránk és megmaradnánk. Ha hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szorongás, a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan stressz összemorzsolja a szívünket is, de a népünket is.

E néhány gondolattal szeretném megköszönni azt a hatalmas bizalmat, szeretetet, melyet folyamatosan érzek az anyaországi testvéreim iránt.

Böjte Csaba testvér


UI:

Meghalt, majd egy másik dimenzióból visszatérve megdöbbentő üzenetet hozott
http://avilagtitkai.com/articles/view/meghalt-majd-egy-masik-dimenziobol-visszaterve-megdobbento-uzenetet-hozott

5 MEGHÖKKENTŐ VISSZAEMLÉKEZÉS A MENNYORSZÁGRA GYEREKEKTŐL
https://bioenergetic.hu/magazin/5-meghokkento-visszaemlekezes-a-mennyorszagra-gyerekektol
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.07.25. 02:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Levelezés történet:Kaptam egy levelet egy Amerikában élő barátomtól, a levél ékezetek nélkül van, nem változtattam meg:“Errol kb.20 eve hallottam. Egy a'tlag embernek e'rtelmetlen hulyese'g, de Te tala'n meg tudod magyara'zni. Re'gen akartam ra'ke'rdezni, me'g E'desapa'm hala'la elott, de most igazi okom van ra.

Vagy 22 e've tortent, amikor a Penthouse magazinnak dolgoztunk. A fonokasszonyom meghalt es a fonokom, Bob Guccione valami olyat akart, hogy felese'ge, akivel 30 eve e'lt, teha"t a szelleme a baratnoje'be sza'lljon a't, igy tovabb "e'lhessen vele". Ezt nem e'rtettem, akkor nem is e'rdekelt. Miota Edesapa'm lehunyta a szemeit, 2 e've, 3 he't hija'n - nagyon nem tudom 'elengedni', a hamvai is velem vannak. Kb. 6-8 ho'napja kezdek ugy viselkedni, mint O tette annak ideje'n. Ezt nem "oroklodessel" magyara'ztam, hiszen soha azelott ilyet nem e'reztem. Ez amolyan felszabadult e'rze's, extra szellemi, fizikai energia'val, megnyugva'ssal. Vannak apro dolgok, amit e'vek ota csina'lok, de nem vagyok buszke ra, nem besze'lek rola, de az elmult 2 evben ez megszunt. Vagy "buntudat" miatt, hogy la't engem vagy Joatya'm sugallata'ra. Szerinted ez csak kepzelet, vagy van e'rtelme, amit mondtam ???”

Válaszom:Nagyon komoly dolog, hogy a szeretet halottainkat itt tudjuk tartani sajnos a fizikai síkon. Jönnek értük odaátról, és elkísérik a szellemi lakóhelyére.... és ami fontos, onnan teljes rálátás van a fizikai síkra, azaz pontosan tudja, hogy mi történi veled, édesanyáddal.Sajnos ha itt tartjuk őket a gondolatainkkal, hamvakkal, nem tudnak átmenni.. bármilyen furcsa, ezzel neki okozunk bajt.El kel őket szeretettel engedni, elküldeni a fénybe.. ha nem tudnak átmenni energiára van szükségük, amit rólunk szednek le.. így fáradtabbak lehetünk.. anyám a édesanyját tartotta itt – nagymamámat – a végén megszállta, anyám azokat a dolgokat csinálta mint a nagymama, sőt a végén elkezdett hasonlítani is rá... kb. 10 év kellett mire a nagymama elment.Volt egy látó ismerősöm, meghalt a 21 éves lánya, berendezve hagyta a szobáját, ott voltak a hamvai. kb. 2 év után üzent a lánya Dettyn keresztül, hogy nagyon kéri, hogy engedje el az anyja, mert nem tud átmenni a szellemvilágba addig, és már lehetősége lett volna visszaszületni!
Az anyja nem hallgatott ránk, mert annyira szerette a lányát, bolondulásig..

Megbetegedett – mert mint mondtam az anyja energiájából élnek ketten – megbetegedett, pár év utána betegségeibe belehalt, és utánament a lányának. Nem a hamvak itt tartása miatt történt, hanem állandóan a lányára gondolt, beszélt hozzá, nem engedte el.. és ez lett az eredmény, és sajnos nagyon sok hasonló esetről tudok beszámolni!Én amikor meghalt a nagymamám rá 10 évre elvittem az urnát a temetőből, és a Dunába szórtam egy vízi temetkezési helyen, ugyanezt tettem két éve édesanyámmal!Hamvak:Szerintem keres egy nagyon szép helyet, é szórd el a hamvakat, és ha meghal az édesanyád szórd el ugyanott...

ha nagyon ragaszkodsz a hamvakhoz, akkor a temetőben vegyél egy két sírhellyel urnatárolót, és tedd oda és majd anyut is odateheted.

Ne tartsd a lakásban

Édesanyám temetése spirituális tanítás a halálról (5 perc)

https://www.youtube.com/watch?v=vroqETlDXVE&feature=youtu.beKarsay István Nagymamám temetése. Spirituális tanítás

https://www.youtube.com/watch?v=jON_tb7SG7c
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron