Szellemtan

Kép
Karsay   2019.06.03. 07:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A bolygók és a lélek természete

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 18

Minden égitestnek megvan a maga szellemi légköre. Ez a légkör, mint a földön is, felvesz hatásokat és lead az égitest természetéből, annak szellemi világosságából és irányításából és ez az irányítás messze kihat ugyanabban a naprendszerben, amelyhez az a bolygó tartozik. Sőt a napok és naprendszerek is hatnak egymásra vonzólag és taszítólag. Vannak azonban idők és alkalmak, amikor egyik a másiknak hatását lerontja, vagy felerősíti aszerint, amint ellentétesen vagy együttesen hatnak; vagy egy harmadik mindkettőnek a hatását semlegesíti, vagyis felfüggeszti. A földre azért hat olyan erősen a naprendszer többi bolygója, mivel a föld a többi bolygók megépítésénél fennmaradt fluidoknak összegyúrásából keletkezett. Ezért a földről bármelyik bolygóra vissza lehet jutniuk az ide lehullott szellemeknek, ha el tudták érni azt a fokozatot, amelybe annak a bolygónak természete tartozik. Mivel tehát a föld ilyen nem egészen pozitív, ennél fogva jobban felvesz hatásokat, de kevesebb hatást ad le magából.
Megjegyzés: A bolygók a szellemi tanítások szerint a napunk kivetett salakanyagaiból keletkeztek, melyeket a bolygók leendő Logoszai (fenntartó szellem-entitásai) összegyüjtöttek és hatalmas szereteterő vonzásukkal, mondhatni cseppfolyós állapotú bolygókká formáltak. Azok a bolygók, ahol az átlag rezgésszint magasabb volt és hatalmasabb energiák működtek bennük, a napokhoz hasonlóan tisztulni kezdtek a salakos anyagaiktól, azokat kilökve a bolygóközti térbe. A mi földi Logoszunk, a Földanyánk, azaz Nagyboldogasszonyunk ezeknek a kilökött salakoknak egy részét gyűjtötte be és alakította ki bolygónkat. Ezek szerint a föld szellemi tartalmaiban megtalálható valamennyi nála fejlettebb bolygó szellemi tartalmából valamennyi, ezért a földi lelkek és testek energetikai szempontból nagyon változatosak és nagy részük rokonítható valamelyik bolygótárs lelki-testi tartalmaival.
Szellemileg azonban alig tud hatni a lélek természetére, a lélek hajlamaira valamely bolygónak természete, amelynek éppen a hatása alá kerül a föld, ha az az egyén nem annak a bolygónak a fluidáris természetével bír. Ezért van, hogy nem mindegyik lélekre egyformán hat ugyanaz a bolygó, hanem az egyikre erősebben, a másikra gyengébben, még akkor is, hogyha ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben születtek. Ez az oka annak, hogy az asztrológiát mint fix tudományt a földön sohasem lehet teljesen megrögzíteni. Nagyon erős hatással vannak az egyes bolygók az ő uralkodó állásukban azokra a szellemekre, akik annak a bolygónak természetéhez tartoztak, illetőleg tartoznak. Ezeknél a hatás 90%-ig mehet; ezek azok a hatások, amikre azt szokták mondani, hogy végzetszerűek. Azonban még itt is fenn kell hagyni tíz százalékot a szellem szabad akarata részére.
Ezért intelek én titeket, hogy soha egy-egy lerögzített pontból, vagy dogmából ki ne induljatok ilyen dolgok megítélésénél. A valóság és az igazság egy nagy, tiszta tükörlap, ami Isten képét tükrözi vissza. Az egyes emberek és szellemek pedig apró, kicsiny üvegszilánkok csupán, amelyek közül az egyik piros, a másik sárga, vagy kék stb. Ezek az üvegdarabok — apróbbak-nagyobbak — össze-vissza vannak keverve egymással és a fényt mindegyik más- és másképpen veri vissza és mindegyik üvegdarab más és más képet tükröz. Minél tökéletesebb és fejlettebb, annál nagyobb darabot képvisel az egészből. Az ember lelke is olyan, mint egy-egy ilyen széttört üveglap.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.02. 08:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberi szellem hatóereje számokban

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 17

Nézzétek meg a ti mostani korotokat! Körülbelül ennek a századnak a befejezése és még valamennyi idő reá elegendő lesz ahhoz, hogy az értelem egészen odáig felemelkedjék, hogy mindazokat az anyagokat és energiákat, amelyek a természetben kötve voltak, felszabadítsa. Amikor óriási mértékben meggyorsítjátok a közlekedést, felemelkedtek a levegőbe, igába hajtjátok az elemeket.
Amikor az éterikus test kifejlesztett idegvilágára hatni tudtok, amikor megismeritek az akarat kifelé és befelé ható erejét, amikor műszereitekkel a végtelennek látszó nagyot és a végtelennek látszó kicsinyt rögzíteni tudjátok a szemeitek lencséje előtt, amikor távolba láttok és távolba hallotok, amikor az éter rezgéseit meg tudjátok számolni, amikor az élet titkainak mélyére kezdetek hatolni, és felbontjátok elemeire a természetet; amikor küszöbön van, hogy a légköri elektromosságot igába hajtsátok.
Már nagyon közel van az időpont, hogy igazán felismerjétek az Igazságot, mint mindeneket fenntartó Erőt, a Szeretetet, mint mindenek felett kötelező Hatalmat, hogy a megismert természeti erőket minden létező élőre áldásként terjeszthessétek ki. Azonban a bennetek élő sátáni elv nem engedi ezt meg. Jaj pedig annak, akinek értelme olyan magasan fejlett, hogy szinte szédületes magasságban jár a közönséges ember értelme fölött!
Jaj annak, aki nem ismeri el a felette való hatalmat! Mert a szédületes magasságból zuhanva esik alá, még pedig nem a föld alacsony fokozatára, hanem még sokkal alacsonyabb fokozatra, és ördögi tagadó elveivel bezáratik azokba az erőkbe, amelyek felett ő hatalmat nyert tudománya által.
Azt mondom neked: mindenen, a belőled kilehelt levegőn, a belőled eltávozó és elhasznált anyagon, a köpeten, a bélsáron, vagy a vesék által kiválasztott vizeleten, a testedből kisugárzó párákon és anyagokon, mindenen rajta van a te lelkednek ódikus minősítése. És bár te mindezt elhagyod magad mögött, és mindez szétbomlik elemeire, a minősítés törvénye összeállítja ezeket és azután minden egyes kicsiny, felbomlasztott molekulára a te lelki arcod van rávésve. Mindenütt ott vagy, amerre mész a földön, az éterben, a szellemvilágban. Ezek a részecskék mindenütt, amerre megteszik a maguk útját, minősíttetnek és ezek is minősítik a testi fluidokat. És mikor ismét visszatérnek a földre, ezek az erők, amelyeket te szerettél, hozzád fűződnek és ezek a fluidok, amelyekben munkálkodtál, és amelyeket gondolataiddal, érzéseiddel, akaratoddal telítettél, áldást vagy átkot hoznak a földnek és a rajta lévőknek aszerint, amint te azokat áldásos vagy kárhozatos elvekkel itattad át.
Ezek mint tudattalanok hatnak a tudatosra és emberek vagy szellemek, akik beszívják azt a levegőt, amit te kileheltél valaha, fölveszik azt az anyagot, amely tetőled távozott el valaha, — miután a napnak sugara elemeire bontotta azokat s új összetételben más testek táplálására váltak alkalmasakká — megőrzik ez anyagokban latens fekvő elvek hatásait, mert a bennük lévő tudattalan az ő tudatosukra, hat.
A felébredt szellemű ember hat a nem tudatosra, a természeti erőkre; hat érzelmeivel a lelki erőkre, hat értelmével a szellemi erőkre. A felébredt szellemnek ennél fogva sokkal nagyobb a szabadsága, sokkal nagyobb a ténykedő ereje az asztrális és mentális világban, mint annak az embernek, aki pusztán az ő anyagi megjelenésével hat, de szellemileg még nem ébredt fel.
Megkísérlem ezt számokban kifejezni: Tegyük az ember hatóerejét 1—100-ig terjedő mértékűnek.
- A vadember ténykedését, szabadságát és hatóerejét, amellyel a természetre hat, jelöljük 1-gyel, ami azt jelenti, hogy annyit hat a természetre, mint a természet őreá. Amint az ismerete gyarapszik, ez a szám lassanként felemelkedik 10-ig; tehát az ő primitív szabadsága és hatóereje 1—10-ig terjed. Ide sorolhatók a visszasüllyedt csavargók is, akik dolgozni, a világ hasznára lenni, a törvénybe csatlakozni nem akarnak.
- 10—20-ig a primitív kultúrájú emberszellemek mozognak.
- 20—30-ig a már némi ügyességre szert tett és gondolkodni tudó emberek.
- 30—40-ig jelöljük az átlagembert, az emberek nagy részét, akik ismerik a jót és rosszat, hajlamaik és ismereteik vannak ugyan és kívánják is a jót, de cselekszik mégis a rosszat.
- 40—50-ig az egyszerű, engedelmes embereket, akikben megvan ugyan a hajlam a rosszra, de mégsem merik, sőt nem akarják azt cselekedni.
- 50—60-ig az önérzetes emberek, akik lelkük önérzete folytán nem cselekszenek rosszat, mert nem tartják magukhoz méltónak.
- 60—70-ig azok, akik már fejlettebbek, akiknek érzésvilága valamivel magasabb, az erkölcsről bizonyos tudatos fogalmuk van, azaz már nem azért erkölcsösek és jóakaratúak, mert erre kényszerülnek, hanem saját akaratukból.
- 70—80-ig, akik az ő legbensőbb igazságérzetükből kifolyólag inkább tűrik a rosszat, és nem viszonozzák, mert ez az ő kifinomult érzéseiket sértené.
- 80—90-ig, akik már áldozatot is tudnak hozni, mert szeretnek és meg tudják tagadni önmagukat.
- 90—100-ig, akik teljesen meg tudják tagadni magukat, beleélik magukat a világ-lélek egységébe. Ezek uralják az ő lelkük fluidjaival és erejével az alattuk lévő összes emberek lelki erejét; hatóképességük a világ lelkére és a világ természetére átalakító és újjáteremtő, ennél fogva szabadságuk is szinte korlátlan.
Tehát minél inkább az egység felé halad valaki és minél inkább egybefolynak az ő törekvései az egész élet egyetemességével, annál korlátlanabb szabadságot és hatóképességet élvez és annál nagyobb értéket jelent a földre nézve az ő megjelenése, gondolat- és érzésvilága.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.01. 08:24  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az ellentétes elvek állapotát nevezzük örök kárhozatnak

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 16

Vannak alacsonyabb- és magasabb rendű elvek, amelyek elhintettek Istentől, s a Rend törvényszerűségét követik és vannak olyanok, amelyeket a szellemek hoztak létre. Ezeket a szellemek által létrehozott elveket, amelyek nem tudnak hasonulni az isteni természettel, nevezzük ellentétes elveknek. Ezeknek az elveknek az állapotát nevezzük örök kárhozatnak. Nem magát a szellemet taszította az isteni igazság a kárhozatba, hanem azokat az elveket, amelyeket a szellemek Istentől elfordulva hoztak létre. Ezeknek az elveknek testbeöltözése éppúgy törvény, mint ahogyan törvény az, hogy az isteni elvek testbe öltöznek a változandóság világában.
Amit így neveztek: az ember, az nemcsak egy egyedülálló lény, mert a körülötte lévő és hozzátartozó világ: fű, fa, ásványok, kőzetek, állatok, mint az ő elveinek produktumai, hozzá tartoznak az ő szelleméhez; ezek képezik az ő otthonát, az ő lelkének tágabb vagy szűkebb hazáját, amely végeredményben a természetet alkotja körülötte. Amit a saját elveivel a természetben létrehozott azt el kell eméssze úgy, hogy megeszi, elfogyasztja, mert hiszen táplálékra szüksége van, mivel mind a teste, mind a lelke úgy van megalkotva, hogy örökké táplálkoznia kell.
A lelkét táplálják a gondolatok és az érzések. Táplálnia kell a testét is és levegőt is kell beszívnia, mert ezek nélkül nem tudna élni és nem tudná fenntartani bizonyos időre kiszabott megjelenési formáját. Így szükséges, hogy mindig a saját maga által létrehozottat fogyassza, akár akarja, akár nem. Ez az, amit a közönséges ember végez az ő egyszerű életével: hogy a rossz elvekkel megfertőzött anyagokat, amelyek körülötte képződnek, elfogyasztja, s a körforgás által egy igen picinnyel magasabb régiókba emeli. A fejlődés folyamán azonban kezd szétválni a jó a rossztól, és fejlődésnek indul, vagy felfelé, a jó irányában, vagy lefelé, a rossz felé.
Tehát nem azzal emelkedik felfelé az emberszellem, hogy táplálkozik és lélegzik, hanem azzal, hogy milyen elveket követ, milyen elvek szerint rendezi be életét, és milyen elveket valósít meg itt a földön. Akik elfogadják a jobbat, a tisztábbat, az igazabbat, azoknak a szellemeknek elért eredményei nemcsak a szférákban különböztetik meg őket, de itt a földön még sokkal inkább.
A szellem nem tér meg egyszer s mindenkorra, mert minden egyes fejlődési fok új próbák elé állítja őt, és minden egyes próbánál újra meg kell térnie a szellemnek. Tehát az a lélek, aki megtér, megkezdi fejlődésének útján azokat a gonosz eredményeket elfogyasztani, amelyeket ő bármikor is hátrahagyott. És ha ő magától mint ember nem akarja, kényszeríti őt a természettörvény, amely olyan helyzetek és állapotok elé állítja, hogy azok elől semmiképpen nem tud kitérni. Amíg az ember fejlődése tart, vagyis ameddig az ő emberi megjelenési formáját a lélek olyanná képezi ki, hogy a szellem benne felébredhessen, addig a szellem is a lélek céljait szolgálja. (Olyan helyzet mint amikor a lovak elragadják a szekeret és a kocsihajtó tehetetlenül ül a bakon, kivárva míg lenyugszanak és engedelmessé válnak.)
Megjegyzés: Ebben a részben egy nagy misztériumra derült fény. Az egész földfelszint alkotó anyagi és élő világ az emberhez tartozik, mert az ő szellemi produktuma, természetesen a káoszból kiemelve és a világosság erői által rendbe téve. Ebből érthető a bibliából az az isteni kijelentés, hogy Isten rábizza az emberre a földi természeti világot, hogy uralkodjon benne. Ebben van egy huncutság is, mert mindennek amit tesz le kell aratnia a termését és ha nem akar szenvedések között élni, meg kell változzon és jóvá kell tegyen mindent, mert ő maga kell a földi poklot, melyet ellentétes, kárhozatos elveivel teremtett, paradicsommá változtatnia.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.31. 10:22  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mi a Karma? Szanszkrit nyelven „cselekvést” jelent és egyenértékű azzal a Newton-i kijelentéssel, miszerint „minden cselekedetnek következménye van”. Mikor gondolkodunk, beszélünk vagy cselekszünk, akkor egy olyan erőt mozgatunk meg, ami következésképpen visszahat ránk. Ez az ok – okozat törvénye nem büntetés formájában nyilvánul meg, hanem segít bennünket a fejlődésben és a megtapasztalásban.


 „Ki mint vet, úgy arat”. Ez a törvény még az „ok-okozat” törvényeként is ismeretes. Amit az Univerzumnak adunk, azt kapjuk vissza. Ha Boldogságra, Szeretetre, Békére és Barátságra vágyunk… akkor boldognak, szeretőnek és igazi barátnak kell lennünk.
 A teremtés törvénye. Az élet nem megy csak úgy el mellettünk, mi is részt veszünk benne és befolyásoljuk alakulását. Kívül-belül egyek vagyunk az Univerzummal. Minden, ami minket körülvesz, visszajelzéseket adnak nekünk belső világunkról. Légy önmagad és vedd körül magad olyan dolgokkal, amelyek fontosak számodra.
 Az alázat törvénye. Ha valakiben látunk egy negatív tulajdonságot, az nem vonja maga után azt, hogy mi a létezés egy magasabb fokán vagyunk jelen.
 A fejlődés törvénye. „Bárhová is érsz, ott van a helyed”. A lelki növekedést és fejlődést a folyamatos változás jelenti. Nem a környezetünkön, hanem saját magunkon kell változtatnunk. A legnagyobb ajándék, amit kaphatunk az a mi belső világunk, és egyben az egyetlen dolog, amit igazán irányítani tudunk. Ha a lelkünk mélyén megváltozunk, az életünk azon az úton fog tovább haladni, amelyet mi kialakítottunk.
 A felelősség törvénye. Akárhányszor rossz dolog történik életemben, azt jelenti, valahol velem (bennem) is probléma van. Ami minket körülvesz, az minket tükröz, és mi tükrözzük azt, ami körülöttünk van. Ez az Univerzális Igazság – vállalnunk kell a felelősséget azért, ami életünkben történik.
 Az összefüggés törvénye. Még ha jelentéktelennek és értelmetlennek is tűnik egy-két tettünk, mégis valamiféle jelentéssel bír, mert az Univerzumban minden összefüggésben van. Minden egyes lépés egy másikhoz vezet, ami még tovább visz. Az első lépés és a negyedik is pont ugyanolyan fontosságú, mint az utolsó, mert mindre szükség volt a végső cél eléréséhez. Múlt, jelen, jövő – mind kapcsolatban vannak.
 A koncentráció törvénye. Egy időben nem lehet két dologra gondolni. Mikor a lelki értékeinkre összpontosítunk, lehetetlen ezzel szimultán olyan alacsony töltetű gondolatoknak megjelenniük, mint a harag, a düh vagy az irigység.
 A nagylelkűség törvénye. Ha valamit igaznak gondolsz, akkor egyszer majd be is kell azt bizonyítanod, a te sajátos módodon. Ez az a pillanat, mikor gyakorlatba kell ültetnünk mindazt, amit tanultunk.
 Az itt és most törvénye. Ha mindig a múlttal foglalkozunk, nem tudunk teljességgel a jelenben lenni, az ITT és MOST pillanatát élni. Régi gondolatok és sablonok, régi álmok – nem engednek teret az új álmoknak, az új megtapasztalásoknak.
 A változás törvénye. A történelem mindaddig megismétli önmagát, ameddig nem tanuljuk meg a leckét, és ameddig rá nem jövünk, hogy változtatnunk kell az útirányon.
 A türelem és jutalom törvénye. Az igazi boldogság akkor jön, ha azt csináljuk, amit igazán tennünk kell. Ha van türelmünk, és tudatában vagyunk annak, hogy amire vágyunk, az a megfelelő pillanatban fog megadatni nekünk.
 Az inspiráció törvénye. Azt kapod, amit adsz. Az általad átélt dolgok igazi értéke a belefektetett energia eredménye. Fontos, hogy milyen jelentőséggel ruházod fel az élményeidet. Amit szeretetből viszel életedbe, az az egész Univerzumot inspirálja.

Egyed Zsuzsanna

UI:

A NARCISZTIKUS MANIPULÁCIÓ 7 LEGGYAKORIBB MÓDJA
https://divany.hu/eletem/2019/03/21/narcisztikus-manipulacio/?utm_source=fac
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.30. 09:38  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ég – Föld – Menny – Szellemi tanítás - FelvezetésZita medium közlése

Aki igazán látni akar, láthat. "Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak.." mondja az Úr és imáját így kezdi: "mi Atyánk, ki a mennyekben vagy.." A menny egy egészen más világ. Még csak az éggel sem lehet közös nevezőre hozni. Sok minden van égen és földön, amit az ember hiába szeretne tudni, megismerni, képtelen arra.

Az ég zárt világ, ahová nem könnyű a bejutás. Nem azonos a láthatatlan világgal. A láthatatlan világnak egy magasabb részére kell eljutni, de itt a Földön kell az embernek helyet készíteni az életével, hogy annak törvényeivel, életmódjával ismerkedhessék és azokban az állapotokban, világokban boldog és megelégedett lehessen.

A Föld világa is zárt világ. Zárt világ azóta, mióta a Föld és az ahhoz hasonló anyagi világok, anyagi bolygók létrejöttek, mióta az első emberpár Istennel való szembeszegülése miatt lángpallóssal kiűzetett a paradicsomi világokból, amit úgy nevezhetünk, hogy ég. És az égnél még sokkal, de sokkal magasabb a mennyeknek világa, ahol a mi Atyánk, Istenünk él és uralkodik mindörökkön örökké. Akik buktak, csak lassú és fokozatos átalakulás és fejlődés révén juthatnak el ezekbe a magasabb világokba. A földön kell, kellene sok mindent megtanulnia a testbe öltözött embernek, hogy ezeket a világokat csak némileg is megismerje. Mert ami a földhöz tartozó világ, az az ember világa, de az asztrális és a mentális világ is hozzá tartozik -mert ő hozta létre gondolatai, érzési, akarati tendenciái révén- és mégsem ismeri ki ezekben a világokban magát.

Tehát, mint mondom, a magasabb régiók: az ég és a mennyeknek országa zárt terület az emberi lelkek előtt, de amit maguk hoztak létre, tehát az asztrális és mentális világ a földi, fizikai síkkal közvetlenül érintkezik. Azok, akik képesek behatolni oda és akik ezeknek az erőknek útját, módját, forgását, hatásait jó vagy rossz irányban észlelni képesek, azok onnan olyan erőket hozhatnak le, amelyek ott mindennaposak, de a földi világtól okkal és céllal elzárattak.

Sok téves, helytelen ismeret, helytelen tudás van a földön és a mentális világban. Mivel az ember a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az égi áldás és a föld átka között nem tud különbséget tenni, ezért gyakran a rosszhoz, az ellentéteshez kapcsolódik, azt támogatja, annak enged teret önmagában és azt hirdeti hangos szóval mások részére. Ezért azután ezek a tévedések, helytelenségek -nagyon sok esetben törvénytelenségek, bűnös dolgok- árasztják el a földi világot a jó helyett és az emberek többsége ezek szerint él. Ezen nagyon nehéz változtani, mert bár az ég -vagy így is mondhatom: a mennyeknek országa- mindig gondoskodott olyan emberlelkekről, akik azzal a küldetéssel születtek az égből, hogy a sötét pontokat, a homályos, ködös dolgokat feltisztítsák és megvilágositsák az emberek előtt, hogy tudják, miben higyjenek, mibe kapaszkodjanak, hogyan gondolkodjanak, milyen törvények szerint éljenek. De sokszor hallottátok tőlünk, hogy az emberek minden korban -a jelen korban is- jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Tehát nem hogy segítségére lettek volna az égből küldötteknek, hanem inkább gátúl szolgáltak a fény, a világosság, az ismeret, a tudás terjedésének és még nagyobb sötétséget és még nagyobb káoszt teremtettek.szemlézte: Bíró LaciA csatolt anyagok listája:

Ég – Föld – Menny – Szellemi tanítás

Az önmegtagadás harca az önmegvalósítással

A megnyilvánulatlan Isten egy belső mag

HANG - Egy özvegy édesanya részeges fia miatti bánata

Megszállotság, levédés, védő imák

Ősi gyökerek heted-hét országban

Pánikbetegség

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhesNPcDd3jgkQwcWxw

Innen letölthetőek külön a mai csatolmányokhttps://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw

A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában

Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár

Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhepohzVLjqZKl5D6Dw

Zita médium közlése – Az erkölcsi értékrend romlásáról 2019 majus 12

Letöltés a tárolóbólhttps://www.youtube.com/watch?v=7gN8WCYVik8

Kiáltó szó a pusztában - Amikor embertársadat bűneivel azonosítodhttps://www.youtube.com/watch?v=wZM3EE2c558

A magyarok szava élesebb mint a kétélű kard – Facsar Imre, Jakab Istvánhttps://www.youtube.com/watch?v=SUiYCAGKtbg

Wass Albert – A csodaszarvashttps://www.youtube.com/watch?v=sY6EWVQX-rc

Családot örökségbe – Romantikus filmhttps://www.youtube.com/watch?v=roETTNwjenU

Testvéri szeretet – Családi filmdráma
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.29. 08:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Beavatottak és szélhámosok
"A megkülönböztetés jógája magasabb rendű a cselekvés jógájánál." Bhagavad-gítá "A megkülönböztetés jógája" természetesen a szükséges kritikát jelenti, amelyhez még hozzá kell tenni az "Isteni Ének" egy másik fontos tételét: "Ha az igazságért a jogos küzdelmet nem veszed fel, elmulasztod Dharmádat, kötelességedet, elvész becsületed, a bűnbe jutsz." E könyv zárófejezetét fontos figyelmeztetésként nyújtom át olvasóimnak.
Beteg földünk gazdasági, ökológiai körülményei, bolygónk "rossz közérzete", nyugtalanító perspektívája, illetve annak hiánya – a tisztességes, értelmes kutatók, futurológusok, világunk felderítetlen titkait elismerő tudósok, filozófusok, művészek, pszichológusok mellett – felszínre hozta a csalók, öncsinálta próféták, a szorongó emberek hiszékenységét jó pénzért alaposan kihasználó sarlatánok tömegét is. Igyekszem pontosan megfogalmazni, mire figyeljenek, hogyan válasszák el a tiszta eszmék gyógyító Arkánumától a dudvát, a hamisat, a félrevezető, mérgező, önmagát valósnak feltüntető valótlant.
Önpusztító indulatoktól, gazdasági gondoktól terhes Földet hagyunk örökül gyermekeinknek. Félelmetes dolgok történnek velünk már ma és még nehezebb feladatokkal kell majd utódainknak megbirkózniuk az uránikusan gyorsuló időben, ijesztően hamar a hiteles statisztikák bizonysága alapján.
Nem engedhetjük meg sem magunknak, sem nekik, hogy összetévesszük a lelkiismeretlen csalót, a dogmatikus fantasztát, az ájtatos jelmezt viselő gyilkos gazságokat szent szavakba rejtő sarlatánt az igazi beavatottal, aki érti, szánja, szereti és akár élete feláldozásával is menteni próbálja embertársait. A sarlatánok története évezredek óta sötét árnyékként követi a szellemi fény történetét. Ez az árnyék a maga réveteg, fantomarányaiban, néha szinte hatalmasabbnak tűnik az Igazság ragyogásánál is, mivel a sarlatánok megszámlálhatatlanul sokan voltak mindig, s az Adeptusok igen kevesen. A sarlatánok a kirakatban ágáltak, síppal-dobbal árulva kétes portékájukat, az Adeptusok csendben, a háttérben maradtak valahol Indiában, Tibetben, bár Európában is felbukkant egy-egy a századok folyamán néhány történelmi pillanatra az alkimisták, hermetikus tudósok között; de legtöbbje névtelenül bocsátotta közre eredményeit. Ez teljesen érthető. Aki előtérbe lépett és a személyiségét hangsúlyozta, már nem volt Adeptus.
A sarlatánok ereje az emberek nagy többségének gyöngeségében, tudatlanságában, hiszékenységében és bálványépítő fanatizmusában rejlik. A sarlatán mindig a szellemi és erkölcsi igazság, a mágikus hatalom jelmezét ölti fel. Szavai nem sokban különböznek az Adeptusétól. Úgyszólván mindarra hivatkozik, amire ő. Szájából kenet, rejtélyes utalások ömlenek; s gyakran a szeretet zengő igéivel tereli híveit mágikus csapdákba, anyagi csődbe, vagy lelki összeomlásba.
Napjainkat a Vízöntő-korszak uralja, a mérhetetlen szenvedés és halál misztériumának véres színjátéka után, amelynek mindannyian főszereplői voltunk. Még égetőbbé váltak a transzcendens kérdések, mint valaha. A matéria uralma megingott. Ami biztosnak, áthatolhatatlannak, gőgös bázisnak tűnt, köddé vált egyszerre. S a lelki talajvesztettség érzetét, a borzalmak tépte sebeket nem enyhítheti semmiféle materiális ígéret. Az ember a pusztulás meztelen arcába nézett. Kedvesei a szeme előtt haltak kínhalált. Javait elvesztette. Becsvágya, emberi méltósága semmivé lett. Ezen a benső csődön, névtelen szorongáson és támpont nélkül való bizonytalanságon nem segíthet már a bölcsőtől a sírig terjedő sorsának esetleges anyagi lefedezése, a remény, hogy az emberi hús, a fizikum, amely a szeme előtt zúzódott össze törékeny cserépedényként – a jövőben majd kedvezőbb feltételek közé kerül.
Nem. Itt másról van szó. Egy lázító titokról, óriási ellentmondásról: arról, hogy miért született? Miért szenved? Miért tekint önmaga rejtélyes fókuszából a mérhetetlen messzeségbe, magasságba, mélységbe, ha a gondolatai, vágyai, szomjúsága teljében meg kell halnia?
Ezekre a kérdésekre felelnek ugyan az ősi kinyilatkoztatások, vallások, különféle filozófiai rendszerek, de különös törvény az, hogy hiába ömlik évezredek sokféle kútjából az egylényegű forrás, az emberben mindig csak egyetlen kút vize válik életelixírré, amelyet sajátosan az övének érez, s míg rá nem talál, mindaddig csak nyugtalan átutazó minden eszmében, vallásban, vagy tagadásban. Ez a törvény hajszolja ki a lelket a nyájból, hogy megjárja a hosszú, magányos utat a hiszékenységtől a kételkedésen, majd a tudáson át a teljes megismerésig, a külső vallástól a belső vallásig.
Minden olyan kísérlet fiaskóval végződött eddig, amely félelemkeltéssel, szuggesztióval, vagy erőszakkal meg akarta fosztani az embert isteni jogától, hogy az egyetlen igazságot a maga módján keresse meg. Az átmenet mulandó önmagunktól örök önmagunkig a veszélyek ideje, a nagy, ingoványos dzsungel: a sarlatán vadászterülete.
Minél félénkebb, megalkuvóbb, kényelmesebb egy ember, annál inkább behúzódik hierarchiák, vagy erősebb egyéniségek szárnyai alá, és zsibbadt jóérzéssel tűri, hogy szellemi táplálékát mások rágják elő neki. Azt gondolja: Isten messze, rajta kívül van, s a meredek, borzasztó út, amelyen a Messiás, a próféták és a szentek haladtak, gyenge embernek nem járható. Megkeresi tehát a széles, lassan emelkedő – ha ugyan emelkedő – szerpentinek pihenőkkel, szórakozásokkal, langyos lelki szendergésekkel tűzdelt ösvényét. E népes, önáltató zarándokúton a sarlatánoknak van a legnagyobb sikerük. Ők azok, akik készséggel leveszik jámbor áldozatuk válláról az erőfeszítés, a töprengés, a saját, transzcendens gondok terhét, s mint kitűnő összeköttetésekkel rendelkező mennyországi kijárók, biztosra ígérik a földi boldogság, s utána a halhatatlanság aktájának kedvező elintézését az illetékeseknél.
Cserébe mindössze hitet kívánnak. Minden átkos, bűnös kételytől mentes, feltétlen hitet. Magyarul: vakhitet. S a vakon hívők tömege minden vásári kikiáltó: zugjósnő, álpróféta, vadjógi, csodamédium, címbitorló grafológus, sötétszándékú tisztánlátó, önimádó szektaalapító és reklámmágus köré. Az itt bemutatott alakok persze egytől egyig ellentétei, szomorú paródiái a különféle spirituális irányok valódi képviselőinek, saját területük hűséges tolmácsainak, nagy gondolatok tehetséges és tisztességes előadóinak, akik ezalatt maguk szorgalmasan tanulnak, gyakorolnak, szerzett javaikat készségesen megosztják rászoruló, szomjazó útitársaikkal. Az Adeptusok és a sarlatánok, a végső magasság és a sötét mélység állomásai között e tanító tanítványok, személytelen, de aktív, áldozatkész szamaritánusok végzik a legszebb, legfontosabb munkát.
Ez a fejezet azért állítja kifejezetten a két végletet szembe egymással, mert a sarlatán sohasem úton lévőnek, törekvő, de még meg nem érkezett neofitának tünteti fel magát, hanem Adeptusnak. A spirituális eszme becsületes hirdetőinek, az igazi misztikusnak, jóginak, tisztánlátónak, inspiráltnak és karakterológusnak értékes szerepe és jelentősége tehát minden kétségen felül áll itt. Sőt.
Talán senkinek nincs annyi oka és joga rá, hogy ebben a zűrzavarban rendet teremtsen végre, mint éppen a komoly okkultistának. Nemcsak azért, mert ha kirobban egy botrány, lelepleznek egy csaló médiumot, vagy elképesztő szexuális és kriminális üzelmek közepette tetten érnek valami sarlatánt, az egész okkultizmust elmarasztalják miatta. Nem. Ez az ősi tudomány minden vihart, változást, minden támadást kibírt és túlél, mert szellemi tartalma igaz és örök értékű.
Emberek gyanútlan, jóhiszemű, egyre növekvő tömegéről, kérdező, szomjas, gazdátlan lelkekről van szó. Ezeket, amennyire lehet, kötelességünk megmenteni a lelkiismeretlen vagy tudatlan asztrálragadozóktól!
Kényes téma ez, tudom. Mesterséges köd takarja s rengeteg álszempont védi – de higgyék el, a tiszta, egészséges, igaz dolgok elbírják a legélesebb világosságot is. Az emberek általában hajlamosak rá, hogy összetévesszék az építő, szükséges kritikát a kegyeletsértéssel. Pedig Krisztus azt mondta: "...legyetek szelídek, mint a galamb és okosak, mint a kígyó". S a Bhagavad-gítá, a keleti bölcsesség ősi szent könyve arról beszél, hogy a megkülönböztetés jógája magasabb rendű a cselekvés jógájánál. Hogyan is lehetne másképp, amikor egyedül a megkülönböztetés, az elemzés, a mérlegelés határozhatja meg a cselekvés helyes irányát.
A végső léttitok megértéséhez már kétségtelenül valami kauzalitáson túl lévő, misztikus képesség szükséges, amelyet intuíciónak, vagy szintetikus látásnak nevezhetünk. De ez a mentális képesség, ez a transzcendens állapot túl van a logikán... nem pedig innen rajta, valahol a téveteg, homályos tudattalanban, az ösztönök alvilági mélyvízében.
Ebben a veszélyes érzelemingoványban, ahol a vallásos rajongás szenvedélybe, a szenvedély fanatizmusba, a fanatizmus a legvadabb indulatokba csap át gáttalanul – a kritika az a kontrollszerv, amely megvilágítja a szakadékokat, sötétben lapuló ösztöncsapdákat; nevet ad nekik, és ezzel leleplezi, megfékezi őket.

Szepes Mária

UI:

Fény derült a népirtásra: tényleg mérget permeteznek ránk a pilóták (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=Am2qjF9SPxQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Mq7
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.28. 08:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Popper Péter halála előtt nem sokkal ezt nyilatkozta:

"Ez az egész családprobléma nagyon nehéz história - mondta a professzor. - Régen mindig volt a közelben egy nagymama vagy egy nagybácsi, akinek a vállán el lehetett sírni az embernek a baját. Ma az emberek többségének rengeteget kell dolgoznia ahhoz, hogy az anyagi lecsúszást lassítsa, és nincs a közelben senki. Jön tehát az a modell, hogy kívülről kell segítséget kérni, amiben én nem hiszek.
A klinikán, ahol dolgoztam, az egyik doktornő egyszer körbevezetett, és azt mondta, hogy az ott fekvő gyermekek többségének csak az a baja, hogy cirókahiánya van, azért vannak ott, mert nem kapnak elég odafigyelést és törődést. És ezt nem csak a gyerekekről lehet elmondani. Azt gondolom, hogy baj van az emberi kapcsolatokkal. Annyi kompromisszumot hoz valaki élete során, annyifelé kell alkalmazkodnia, hogy otthon már nem akar, viszont enélkül meg nem lehet együtt élni, így fel is borulnak a kapcsolatok. Nálunk a házasságok fele tönkremegy, elválnak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az emberek szeretnének újra hinni benne, meg is próbálják megint, újraházasodnak, de nem megy, mert ahhoz sok lemondás kell.
Mert végül is mi a szeretet? Az, hogy a másik ember jó érzése, öröme fontosabb nekem, mint a sajátom. Vagyis az ő öröme nekem is öröm. Ez a dolog lényege, de ez nagyon könnyen sérül. Sikerre nevelünk, de arra nem, hogy kudarcok is jönnek az életben. Ez utóbbiakat rettenetes traumaként élik meg az emberek. Mérei Ferenc, a neves pszichológus szerint a sikeres élet titka nagyon egyszerű: nem kell mindig jól járni. El kell fogadni, hogy vannak a vereségeknek, a bukásoknak, az életnek olyan szempontjai is, amelyeket az ember csak akkor láthat meg, miután kiütötték, és a földön fekszik.
Assisi Szent Ferenc imája így szól: >Uram, te tudod, hogy nem az a fontos, hogy engem szeressenek, hanem az, hogy én szeressek. Nem az a fontos, hogy engem megértsenek, hanem az, hogy én megértsek.< Ez ellen nagyon sokan berzenkednek. Persze fontos, hogy kapjon is az ember, de a legfontosabb az, hogy adni tudjon, és elfogadni helyzeteket. Ahol elvárások vannak, az már valamiféle >üzlet<. Ha valaki csak akkor tud adni, ha ő is kap, abból nem sül ki jó dolog."


UI:

Várunk. és közben szépen... lassan eltelik az Életünk..
https://egyenesben.com/hu/gondolatok/varunk-es-koezben-szepen-lassan-eltelik-az-eletuenk
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.27. 06:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szellemmagvak

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 15

A földbe elvetett mag élete csak akkor kezdődik számotokra, amikor a növény a földből kibúvik, szárba szökken, törzset hajt, leveleket és virágokat hoz és gyümölcsöt terem. Nem látjátok azonban a gyümölcs magvában szintén bezárt titkot, az abba elrejtett elkövetkezendő nemzedék életét, mivel ez előttetek elrejtve nyilatkozik meg. Ha igazán megértenétek és láthatnátok, hogy milyen hatalmas erő van ebben elrejtve Istentől, s hogy a kicsiny magból hogyan kezd az élet kisarjadni, imádattal borulnátok le az Isten nagysága előtt.
Mindezek között a csodák között ti emberek süketen és vakon éltek, mindez nem foglalkoztatja a tudatotokat. De mindezek a kérdések rendkívül szoros összefüggésben állnak a ti magatok életével. A táplálkozás révén ti is növényi és állati anyagokat vesztek magatokhoz, amelyek éppen a ti életetek által nyernek újabb minősítést az életnek felfelé való rotációja folyamán.
Az ember a földön váló puszta megjelenésével áldásává, vagy ha nem üti meg a föld fejlődésének szintjét, átkává válhat és lealacsonyító tényezőjévé a föld erőinek és állapotainak. Magától értetődik tehát ebből kifolyólag az is, hogy akik a földön alacsony rendű elvek szerint éltek és cselekedtek, magukkal viszik mindazokat a megfertőzött anyaglelkeket, amelyekkel ők táplálkoztak, és amely elemeket ők minősítettek.
Példának hozom föl a lélegzést. A levegő is természeti anyag, a benne élő emberszellem az ő lelkének, az ő szellemének színeivel és az ő egyéniségének bélyegével impregnálja. Mindazok az ódok és fluidok, amelyeket így a földi világból, a természet erőiből, a levegőből a szférába magával visz, képezik körülötte azokat az anyagerőket, amelyek az ő szellemének járulékaiként hozzája fognak tartozni. Ezeket a szellem nemcsak magával viszi, hanem feladatul is kapja ezeknek az erőknek fokról-fokra váló fejlesztését és a haladás útján való felemelését.
Ha mélyen elgondolkodtok, be kell látnotok, hogy az maga is Istennek nagy kegyelmi ajándéka, hogy az emberszellem nem teremthet magas rendűt, állandót, mert ha nem volna a változás törvénye, akkor megvalósulna az örök kárhozat. Ezek az elvek, amelyek az elfordult értelem, vagyis az Istentől való eltávolodás folytán jöttek létre, törvénybe vannak zárva. Nem a szellemek, hanem ezek az elvek vannak törvénybe zárva. A szellem ezeknek a törvényeknek urává nem lehet, csak akkor, ha már e törvényeknek minden egyes fokozatán és fázisán felülemelkedett; aminek azonban föléje emelkedni nem tudott, annak ő nem ura, hanem az uralkodik őfelette.
Az anyagi világ a szellemek megsűrűsödött fluidjainak külső formája. Ezeket az elveket Isten törvénye tartja össze és kormányozza és mindent a maga helyére állít, hogy a káoszból rendezett világ legyen. Csak amikor a fluidok már rendezve vannak ez által a törvény által, akkor kelhetnek ki a fluidokban bezárt szellemmagvak, és indulhatnak csírázásnak, még pedig legelőször a földben, mert az ő anyagaik és erőik ott vannak és amikor a földből az élők világa, a föld flórája és faunája kibontakozott, csak akkor van itt az ideje, hogy a szellemmag is emberi megjelenésével itt a világban életet nyerhessen.
Megjegyzés: A tanító szellem ebben a részben elmondja, hogy az élet megjelenése abban a változatos formavilágban, ahogyan mi is tapasztaljuk, már az anyagi világ káosz állapotából rendezett állapotba hozása előtt létezett szellemi magok formájában. Ez azt jelenti, hogy létezik az akashában egy szellemvilági raktára a szellemmagoknak, melyek közül az isteni rendező elv azokat a formákat hozza a fizikai életbe, amelyekre éppen szükség van. Tehát felejtsük el azokat a tévhiteket, hogy az idegenek telepítették volna a különböző életformákat a Föld felszinére. Ez az elképzelés a szellemi tudás hiányából fakadt. Könnyű belátni mekkora tévedés, ha arra gondolunk, hogy legelőször melyik civilizáció alkotta és ültette el az első cseresznyemagot. Ez maga a tyúk-tojás paradoxon.
Burkoltan mondja, de kikövetkeztethető, hogy a szellemmagok be kell járják az egész növényi és állati fejlődés útját, míg megjelenhet az emberi életforma, amely önmagában hordja a fejlődés összes további lehetőségét, amelynek földi csúcsa a krisztusi tudat kifejlődése az emberben.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.26. 09:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A férfi és a nő kapcsolata a fejlődésben
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 14

Ha a férfi csak a nála alacsonyabb fokú női szellemekkel volna kapcsolatban, sohasem tudna feljebb emelkedni. A férfi ösztönszerűen érzi ezt, azért úgyszólván két életet él, kétféle törekvése éli ki magát benne.. Az egyik a felfelé való törekvés, amellyel az ő felfelé haladásának eszközét: a feleséget, az anyát tisztának és szeplőtlennek igyekszik megőrizni, és egy másik törekvés: az ő érzékiségének felelősség nélkül való kielégítése, amivel a bűnbe, a sárba igyekszik lenyomni a nőt. Aki pedig éppolyan hozzátartozója, mint az anyja, felesége, vagy leánya (itt az ágyasokra, szeretőkre, kitartottakra vagy kurtizánokra utal).
Ebből a tévedésből a férfinak ki kell gyógyulnia. Fel kell ismernie a legutolsó nőben is az anyát, a féleséget és az ő leánygyermekét. Azért a nőt meg kell becsülni, mert nem tudhatja egyik férfi sem, hogy az, akit alantas szenvedélyének eszközéül tekint, nem éppen az Ő lelkének hozzátartozó mása-e (nem a duálja-e)? És jaj annak a férfiléleknek, akinek a lelke másik fele a posványban van, mert nem tud addig felemelkedni, ameddig az a női lélek a posványban jól érzi magát. (Mivel az ilyen fejlődésben elmaradt nőt a férfi duálja képtelen felemelni, ezért a saját szférájában be kell várja míg a női fele utoléri.)
Ameddig a férfi nem becsüli meg a nőt, és az ő jó és hozzá hű feleségét és nem neveli tisztaságra a leányát, addig az ő részére mindig nehezebb és nehezebb a jóban, az igazban való kifejlődés és érzéseinek kifinomodása. Mert a nő az, akin keresztül jobb és tisztább erőkre tud szert tenni.
A paráznaság a sátán vegykonyhája. Mivelhogy olyan nagy a romlottság az emberek között, azért minden legkisebb jót, minden lekisebb igazat, amit az ember a földön észlel, hálával kell fogadni. Mert ha az ember valami jónak, valami igaznak és világosságnak ellenáll, vagy hatásaiban valamiképp meggátol: a Szentlélek elleni bűnt követi el. Ez az a bűn, amit nem lehet megbocsátani, amelyet nem lehet eltörölni, amelyet nem lehet lemosni a lélekről, hanem az ilyet csak nagy szenvedések, nehéz megpróbáltatások, és súlyos ütközések árán lehet a léleknek megismernie s belőle a jót a maga számára kivonnia.
Szükségképpen szenvednie kell az embernek ezekért, mert a szenvedések által olvad le az emberi lélekről a salak, az a homály, amely az értelmét és érzelmeit vastag kéreggel födi be. Itt van a szenvedésnek célszerű és okszerű volta. A tévedés és a bűn olyan, mint a dudva, amely az ember lelkének természetét, a lényeget, az egyéniséget nem engedi kibontakozni. Egészen addig törvényes a szenvedés, ameddig a lélek meg nem tisztult tévelygéseinek homályától.
A földön Krisztus eszméje a leggyorsabb oldó- és bontószere a karma törvényének, vagyis okozati törvénynek. Akik ebben élnek és ebben munkálkodnak, azok szükségképpen olyan szenvedésekben is részesülnek, amelyek nekik nem járnak ki, vagyis olyan életekbe, olyan körülmények közé is kell kerülniük, amelyek számukra nem törvényszerűek, de hitük próbájaképpen és különös kegyelemképpen részesülnek azokban. Ezek a szellemek egy-egy ilyen élettel óriási nagyot lendülnek előre.

Szemlézte: Bíró László..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.25. 09:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szenvedések szerepe a testetöltések során

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 13

A vasárnapi testöltésben a természettörvény a szellemet olyan testtel ruházza fel, és olyan körülmények, és állapotok közé helyezi, hogy ekkor mind a jó, mind a rossz tulajdonságai egész terjedelmükben megnyilatkozhatnak. Az ilyenekre azt mondjátok, hogy a sors dédelgetett kedvencei. Az ilyen életek nyújtotta előnyökkel a fejletlen lelkek nagyrészben visszaélnek, és ezek után az életek után szoktak bekövetkezni a nehéz, vezeklő életek. Itt van a szerepe a szenvedésnek, hogy az mint gátló hatalom a lélek lehúzó fejletlen részének hatásait megakadályozza s egyúttal a lélek fejlettebb részei is valamennyire elnyomva legyenek.


Mikor az ilyen nehéz életek ott állnak a szellem előtt, a szellem fél az ilyen jövőtől s a benne rejlő lehetőségektől, különösen a fejletlen szellem, aki egyáltalában nincs tudatában, hogy mivel kell majd megküzdenie, mert ha tudná, semmi körülmények közt sem lenne képes a testöltés törvényébe belekapcsolódni. Mi lenne a nagy zsarnokokkal, akik visszaéltek a hatalmukkal, ha látnák a rájuk következő szenvedéseket; vagy a gazdagokkal, akiknek gazdagságukkal a lelki szegénységet kellett volna megszerezniük és látnák a nagy nyomort, amely rájuk következik?

Kell tehát lennie egy útbaigazító és rendező törvénynek, és ebben a törvényben kell működniük olyan szellemeknek, akik az ő megszerzett hitükkel lámpásokat hordoznak a tévelygő csoportok előtt, hogy őket a világosság útjára vezessék. Ezeket a szellemeket úgy hívjátok ti magatok is, hogy misszió-szellemek. Mindenkinek, aki az igazságot megismerte kötelessége, hogy ezt az igazságot a nála szegényebbekkel közölje. Azért minden léleknek, aki ebben a munkában részt akar venni, azaz haladni akar, különböző küldetéseket kell vállalnia úgy a szellemvilágban, mint a földön, hogy ő is ismét magasabb és nagyobb világossághoz jusson.

A szenvedéseknek tehát akkor van helyük és idejük, amikor a lélek a jóban megpróbáltatott és a rossz győzött. Ilyenkor a szenvedés a rossz egy részét fölemészti, a megmaradó rossz pedig leülepszik a lélek fenekén és a jóra való törekvés marad a felszínen. Nem mindenki azért szenved a földön, mintha az ő régebben elkövetett bűnei és gazságai ütnének vissza.
Vannak kisebb küldetésben lévő ember-lelkek is, akik másoknak szánt szenvedéseket és gyötrelmeket viselnek el. Sok az olyan női szellem, akik küldetésben munkát vállalnak e világon, ezek viszik az emberiség sorsát előre. Az ilyen nők azok a megtisztító edények, akik által a férfi-szellemek világosságot és szeretetet nyernek.

Megjegyzés: A szellem és a lélek alaptermészetben androgün, azaz kétnemű, még akkor is, ha a duál-egységban az adó vagy az elfogadó felet képviseli, hiszen nemiség csak a testetöltésben van. A testetöltések során mindkét duálfél alaposan ki kell ismerje mind a két nemi szerepet, úgy a nőét mint a férfiét. Természetesen a női duéálfél többször vállal női szerepet mint férfit és fordítva a férfi esetében. A testetöltések megtanulnivalója és feladatai szabják meg, hogy melyik nem szerepét játszva hatékonyabb és eredményesebb a tanulás és tapasztalás.

A szellemvilági létben a földhöz kötöttebb alsó szférákban az elmúlt élet nemisége még él egy darabig a szellem tudatában, de egy idő után elveszti a jelentőségét, hisz a szellem előbb-utóbb rájön, hogy ő több mint egy férfi vagy egy nő, mert ő mindkettő, bármelyik szerepet eljátszhatja az életjátékaiban.

A női duálfél az ő magasabb befogadó természeténél fogva könnyebben változik és gyorsabban fejlődik mint a férfi duálfele, ezért általában megelőzi a féri duálpárját. Ekkor lehetőséget kap, hogy segítsen neki kiemelkedni egy posványból vagy csapdából. Leszülthet a közelébe mint anya, testvér, családtag vagy barát és jótékonyan befolyásolja, hogy megváltozzon, észretérjen és igyekezzen behozni a fejlődésbeli hátrányát duálfelével szemben. Szóval a férfi sorsa valóban a nő, mert az önmaga fejétől, a nő segítsége nélkül képtelen lenne a felemekedésre.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.24. 06:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

6.rész


Testvéreim, nem kell nagy matematikusnak lenni ahhoz, hogy az ember megértse: amikor gazdasági vagy pénzügyi érdekközösségek jönnek létre, akkor ezekben a zárt közösségekben néhány ember kezén felgyülemlik az anyagi értékek jelentős része, a többségnek pedig nem marad semmi.

Tehát ebben az esetben már nem csak a mindennapi kenyérről van szó, hanem arról, hogy hatalmasabb akar lenni a földi világban mindenkinél. A testi ember egy olyan világrendet akar építeni, amelyben nála van a hatalom, ő az, aki ha kell erőszakkal is végrehajttatja az akaratát. Akik így cselekszenek, azok nagyon messze estek az alázatosságtól. Azok nem érzik át jelentéktelenségüket, kicsinységüket, azt, hogy mennyire az égi hatalomra, az isteni hatalmasságra vannak rászorulva.
Azonban akármennyit gyűjt magának az ember, akármit képzel valaki magáról, egyik pillanatról a másikra elveszítheti a kegyelemből kapott talentumait, értelmi képességét, a tehetségét, anyagi javait, elveszítheti az egészségét, magát az életét is, mert aki a Földre született, annak egyszer meg is kell halnia. Van, akiknél a halálhoz vezető út kemény, éles kövekkel van kikövezve, van, akiknél az egyik pillanatról a másikra következik be. Bárhogy is jut valaki a haldoklás fázisaiba, a halál pillanatáig elérkezni nem könnyű.

Sokan már itt testben megszenvednek mindazért, ahogyan éltek, amit életük folyamán véghezvittek, megengedtek maguknak, ahogy éreztek, gondolkodtak, vagy ha itt nem szenvedtek, odaát mindezért biztosan utolérik őket a szenvedések. Aki így élt, az odaát homályban, ködben, sőt nem egyszer sötétségben él mindaddig, amíg valaki az isteni akarat szerint fényt, világosságot nem gyújt a számára.

A földi világban is Krisztus a világ világossága. Krisztus eszméje, igéje, a szeretettörvény, az igazságtörvénye az, ami a valóságnak megfelelően világítja meg a mennybe vezető utat. Ma azonban az emberi erőszakosság és hitetlenség letakarja ezt a világosságot, az ember bűneivel egyre nagyobb sötétséget hoz létre.

Az ember az ismereteinek a nagy részét a látáson keresztül szerzi meg. A vak embernek ezáltal sokkal kevesebbről van tudomása, mert nem látja, ami körülötte történik. Nem tud eligazodni, nem tudja, hogy két lépéssel előbbre milyen akadályba ütközik.
A szellemileg vakok sem látják a világ Világosságát; a szellemileg vak ember, mint a vakondok, csak a földet látja, az az ő otthona. A magasság világait nemcsak nem látják, sőt tagadják is, mert úgy gondolják, amit vaksi szemeikkel nem látnak, az nem létezik, holott ezer és ezer dolog van a földi világban, amire a tudomány már rájött, hogy bár nem látható, nem szagolható, nem tapintható, nem hallható, és mégis van, mégis létezik.
Minden a láthatatlanból indul ki. A láthatatlan szellem használja a testet, mint eszközt a cselekvésre. Ez a láthatatlan szellem indítja a látható embert a jó cselekedetekre, az irgalmasságra, a mások megsegítésére és mindenre, ami Istentől való. De ez a láthatatlan én indítja őt gyilkosságokra, háborúságokra is, hogy elvegye mások testi életét, amelyre minden egyes embernek, aki a Földre született, éppen olyan nagy szüksége van a megtérés érdekében, mint néki.

Vége a közlésnek


UI:

Erre már 25 éve rájöttem és egy másik tanító barátom is, a gabonakörök ábrái megegyeznek ezekkel az ábrákkal, sőt a szellemi tanításokban lévő "túlvilági" tanítók által lerajzol ábrákkal is, ami a könyveinkben benne van!

Szakrális geometria
http://titokterminal.com/szakralis-geometria-bizonyitekok-az-intelligens-tervezesre-a-vilagon-mindenhol-megtalalhato-felismerheto/?fbclid=IwAR01je1Ux5bCj4fbM-JkU4TtY_nDAtBoJlMJKrl7RqRtiVgHiW8DFtvgMKM


Hubble kamerája
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/09/a-hubble-kameraja-tobb-mint-4-honapig.html?fbclid=IwAR0KABjTmsgSCIGH_hXREw1ClVmxUeyXl8S4ZYghSSoN7YMSSKCO5_seN6o
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.23. 06:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az isteni igazság misztériuma – Szellemi tanítás - Felvezetés

Az „Igazság" kérlelhetetlen szentség
…Az igazság egy, amit semmiképpen nem lehet megváltoztatni. Ez a kérlelhetetlenség és változhatatlanság a vétkező lélek előtt teljesen hozzáférhetetlenné teszi az igazságot, mert az igazság szentség, és Isten tulajdonságai közé tartozik. Nem lehet valami jó, boldogító, helyes és harmonikus, csak ha igaz. Az igazságnak betöltése tehát az első és fő szükségesség ahhoz, hogy a lélek önmagában önmagát, t.i. a szellemet feltalálhassa. Ameddig a lélek önmagában önmagát fel nem találja, addig egyáltalában tájékozatlanul áll a világmindenségben, mert csakis az nyújthat neki valami tájékozódást ebben a szétkuszált, és helytelen irányban haladó természetes világban, ha önmagában megtalálja az isteni szikrát, és önmagában fel tudja találni Isten tulajdonságait.
Miután azonban az emberi lélek itt a földön annyira bukott, olyan mélyen aláesett, hogy az abszolút igazságról még csak fogálma sem lehet: ennélfogva az igazságot sem önmagában, sem a körülötte lévő világban feltalálni nem képes, mert ez az egész világ bűnnel és gyarlósággal van tele.
Minden időben a tévelygések voltak azoknak az eszméknek a rugói, amelyekkel a világot a szenvedésekből, fájdalmakból kivezetni igyekeztek. Így tehát, mivel a földi ember az igazságot nem ismerheti, abból egyáltalában ki sem indulhat; így nem indulhat el az ő gondolkozásában az Abszolút felé az igazság útján, mert az az igazság, amit a földi ember fel tud fogni, meg tud érteni, mindenkor ütközésekbe, fájdalmakba és széthullásokba vezeti őt.

Az igazi megtérés értelmezése
Ha azonban az ember megtért, és a lelkét már át- meg átitatta Isten kegyelme, annyira, hogy gonoszat még akkor sem cselekszik, ha az a gonosz ütközéseket hozott is létre az ő életében: akkor az ütközések által az ő lelkéből nemes és tiszta érzés, igazságszeretet és engesztelés hull szét a világba. Amikor teljesen megtért és át tudja ezeket gondolni, és ami a fő, át tudja érezni, és nem félelemből cselekszi a jót, nem a félelem tartja vissza a hamisságtól, hanem a lelkének igaz érzése, a lelkében kifejlődött szeretet vezeti őt: akkor már az isteni Lélek nyilatkozik meg benne.
Tehát nem a cselekedetekben áll az igazi megtérés, hanem az érzésben; mert a cselekedet még lehet utánzat is, de az érzést nem lehet utánozni, annak igazinak, tisztának, isteni eredetűnek kell lennie. Ezt az isteni eredetű igazságot Krisztus adta az emberiségnek, és Általa lett ismertté az Ige. Ő adta a világnak a megoldást, hogy nem a külsőben, hanem csak a bensőben igazulhat meg az ember; nem a cselekedetek emelik őt fel, hanem az érzések, amelyekkel a cselekedeteket véghezvitte. Számtalanszor rámutatott Krisztus az igazi jó cselekedetekre, a lélekből jött jóra, amely nem keresi az emberektől nyerhető dicsőséget, hanem annak örül, ha az igazságnak és a szeretetnek érvényesülését szolgálhatta. Amikor valakinek az életében ez az érzés, ez a titkosan érzett jó megnyilatkozik, abban az Isten Lelke van, és az az Isten Lelkének részesévé válva cselekszi az igaz jót, s akkor ő az igazságnak valóban közvetítője.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Az isteni igazság misztériuma – Szellemi tanítás
A segítségnyujtás határai
HANG - Csalódott vagyok a tanfolyamok után
Korunk üléseiről - Egy médium beszamolója
Végzetes megszállottság
Vedd észre
Moloch, a halál és a pokol szelleme

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhep0geQPORNo2nBAdQ
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhecr9Jd-GyFCQwp65g
Zita médium közlése – A fehér és a fekete mágiáról – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=2ndCrnXqMbA
Pr. Dr. Pap Lajos - A Mag népének életfeladata és küldetése

https://www.youtube.com/watch?v=v15OsFzOFLk
Kocsis István – A Szent Korona tan és Mátyás király

https://www..youtube.com/watch?v=DeonvXY-HVg
Kiáltó szó a pusztában – Minél tovább bámuljuk a világot,
annál később látjuk meg a mennyet

https://www.youtube.com/watch?v=TbRZ9Hw5B84
Almási Kitti - A kedvesség vonzóvá tesz

https://www.youtube.com/watch?v=fHcwDyioEe0
Hallgass a szívedre – Romanikus filmdráma

https://www.youtube.com/watch?v=T4lBKm0a-_U&t=6s
Carol karácsonya – Misztikus karácsonyi film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.22. 07:41  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

Találtam egy nagyon jó mediális közlést, de pár dolgot magyarázatként hozzátennék a könnyebb megértéshez.5. rész

Háromezer évvel ezelőtt, vagyis ezer esztendővel a mi Urunk Jézus Krisztus Földre jövetele előtt, a világ ismét nagy sötétségbe és mélységbe zuhant. Ekkor hangozhatott el az Úr szava: „az én gondolataim nem olyanok, mint a ti gondolataitok.”

Isten üdvterve más, mint ahogy azt az ember elképzeli. Hol dörgedelmesen, hol csendben, lágyszavúan, alig hallhatóan, de az isteni szózat mindenkor elhangzott az ember megmentése érdekében. Krisztus Urunk ennél tovább ment, bűnbocsánatot hirdetett azoknak, akik megtérnek, sőt azt is mondta, hogyha megtérnek bűneikről említés többé nem lészen. Ez természetesen a mi Atyánk, Istenünk üzenete a megtérő bűnösöknek.

A világmindenségben Isten minden egyes bukott teremtményének fenn van tartva az eredeti helye, amíg azok az idegenben vesztegelnek, és üres helyüket mennyei Atyánk a könnyeivel áztatja. Mindent elkövet, hogy az ember meghallja és megértse a megtérésnek szükségességét.

Saját megjegyzés:

Jézus megjelenésekor, illetve már előtte 1000 évvel nagyon mélyre süllyedt a világ. A Mennyi Atya már látta, hogy innentől kezdve vége a normális fejlődési ciklusnak, most már a visszaesés fázisába kerültünk.
Jézus lejött segíteni akinek még lehet, és segítséget, megoldást is adni, segítségként elküldte a Szent Szellemek (Szentlélek), az egyszer elbukott, de megtisztult és visszatért szellemek sokasága, akik tudják mindre a megoldást a gyakorlatból.

Innentől kezdve már rajtuk múlik minden, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy sodródunk a fizikai síkba belemélyedt "tömeggel", mely pillanatnyilag élvezi az élet felkínált örömeit, vagy választunk egy lemondással teli kicsit rögös életet, a fizikai síkot csak a fejlődéshez használva. Ez a keskeny Út, itt megvetnek minket, kihasználnak, átnéznek rajtunk, gúnyolódás tárgya vagyunk, de mi tudjuk, hogy a szeretet töretlen, nem részlehajló, és kitartó.
Gyümölcsét nem a látható világban hozza meg sok esetben, és ez a kitartó HIT és Tudás.

Sajnos azt is el kell mondani, hogy most a "maradék" akik nem mentek el mélyebbre süllyedtek, mint a Jézus előtt ezer évvel élt emberiség, bár azt is meg kell említeni, hogy akkor már akik most itt vagyunk nagy részünk mindenki már akkor is élt.....

folyt.köv…

UI:

Okos és szép lelki nyomorékok társadalma
http://hasznaldfel.hu/2018/05/okos-es-szep-lelki-nyomorekok-tarsadalma.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.21. 06:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.


4. rész


Ezért volt és ezért van ma is, hogy az emberek által "csinált" forradalmak, elgondolások, elvek, társadalmi felépítések előbb utóbb mind összedőlnek, mint a kártyavár. Ezért van az, hogy egy-egy hatalmas birodalom, ha fent is áll ötven, száz, százötven, vagy akár még ötszáz évig is, amikor annak erkölcsi tartóoszlopai leomlanak, akkor az a birodalom kártyavárként omlik össze. Emellett a birodalmak a hatalmukat mindenkor fegyverekkel szerezték és fegyverekkel, katonasággal, katonai légiókkal tartották, illetve tartják fent ma is. Márpedig aki fegyvert fog, fegyver által vész el.
Tehát embertestvéreim, minden ember kivétel nélkül jól gondolja meg, hogy életében és életével mit cselekszik. Épít-e vagy rombol? Építi-e lelkében és környezetében Istennek országát, mint ahogy tette és teszi azt ma is Keresztelő János, vagy pedig rombol, a bűnnek és szomorú következményeinek ezáltal egyre nagyobb teret ad és biztosít?
Nem lehet más a sorsa sem az eltévelyedett egyénnek, sem a tömegléleknek, sem a tömeglélek hátán vezetéshez jutott embereknek, mint a pusztulás. Mert sok minden található az életben, amiben nincs az isteni lényeg, ezért lényegtelen, és vannak az életben kevésbé lényeges és halálos komolyan lényeges dolgok.
Az embernek elsősorban ezt kell felismernie az életében, és ha felismeri, akkor azt egész életével, érzéseivel, gondolataival, és ha szükséges, anyagi javaival is támogatnia kell. Ha az ember ezt elmulasztja testvéreim, annyi az élete, mint a fűszálé. Ma van, holnap nincs. Ma zöldell, holnap el-szárad és kemencébe vettetik. Ennyi.
Mondják az emberek, hogy politika, gazdaság, társadalom, vagy a tudomány szempontjából valaki ezt meg azt tette le a társadalom asztalára. Nos, ezek mind itt maradnak a földi világban, mert ideát nem azt kérik számon tőle, hogy mit tett emberi nevének, tehát nem isteni nevének felemelésére, hogy hírnévre szert téve figyeljenek rá, hajbókoljanak előtte és elismeréssel adózzanak neki.
Nem ez a lényeg! Még csak nem is az, hogy külső szerint milyen talentumokkal rendelkezik valaki, mert a földi ember talentumainak legnagyobb részét ingyen kegyelemből, ajándékként kapja Istentől, hogy ezeken a talentumokon szellemi értékeket, szellemi javakat szerezzen magának. Azért adatik, hogy akik a környezetében élnek, akik életét látják, netán nagyítóval vizsgálják, azok minél kevesebb kivetnivalót találjanak benne.
Éppen ezért lenne ma is szüksége a világnak olyan vezetőkre, mint akiket papkirályok néven ismertek, azaz olyan vezetőkre, akiknek élete erkölcsi alapokon nyugszik, akik ismerik a valóságot, az igazságot, és ez az igazság szabaddá teszi őket.
Mert az a fajta emberies hazugságokkal, tévelygésekkel, tévedésekkel megkevert „igazság”, amely arra indítja az embert, hogy azt tartsa szem előtt, kinek a kegyei révén juthat jobb pozícióba, tehet szert minél több anyagi értékre: az nem teszi szabaddá, hisz pont azok az elvárások kötik őt gúzsba, amit elvárnak tőle azok, akiktől ezekbe az előnyökbe részesült.

folyt.köv..

UI:

Porig égett a templom, de a bibliáknak semmi baja nem lett
https://24.hu/kulfold/2019/03/05/tuz-templom-biblia/?fbclid=IwAR2hkULg_93_uW

10 megtanulandó Bibliai vers
http://www.nicelife.hu/cikkek/bizodalom/10bibliavers.php?fbclid=IwAR3CZAGlpYus148cAaz9D-nbMfV5B8u8vaOcaGYHIlyiUTF1na52p5uJAnk
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.20. 01:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A hit ereje felbecsülhetetlen

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 12

Az emberi test telve van hibákkal, nyavalyákkal, betegségekkel, szenvedésekkel, fájdalmakkal, holott az embernek Istentől adott állapota az egészség. A szenvedés a lélek nevelő-eszköze. A mai ember értelmi fejlettsége révén hatványozottan haladhatna előre a jóban, de ugyanannyit is süllyedhet vissza a rosszban. Ezért történik meg az, hogy értelmileg magasra fejlett emberi szellemek a mélységbe zuhannak alá és elveszítve fejlettségük összes előnyeit, nagy tompultságba merülnek. Olyannak kell tehát lennie az emberi léleknek, hogy benne a tudás ne haladja felül az erkölcsi erőt. Ezért az alázatosság az emberi lélek legfőbb erénye, míg a gőg a leggonoszabb hibája, mert a gőgös lélek nem elfogadó, tehát elzárja maga előtt a fejlődés útját.
A hat munkálkodással teli élet után bekövetkezik a hetedik élet, amely a számmisztika szerint kiengesztelést és kiegyenlítést jelent. Ez a vasárnapi testetöltés ideje, amikor kibontakozhat a lélekben minden jó eredmény, amit elért az előbbi hat testetöltés során. A Kegyelem céllal adja meg az ember szellemnek ezt a lehetőséget. Bár kissebb feladatai és próbatételei vannak az élete során, de a hit erényének megszerzése a fő cél. Szóval amennyire könyű, annyira felelősségteljes ez az inkarnáció. Amennyit emelkedhet, annyit is bukhat a lélek, ha nem végzi el a feladatát.
A hetedik életében a hat munkálkodó évében megszerzett természeti erőket magához vonzza, s akkor olyan éteri testtel ruházza, őt fel a Gondviselés, amelyben ezek a megszerzett képességek tökéletesen kidomborodhatnak. Ebben az állapotban igen nagy esélyei vannak az ember szellemnek mind felfelé, mind lefelé. Ebben az életében pihenhet is. Próbái vannak ugyan ekkor is, de azok könyűek a képességeikhet mérten.
Hatásaiban kiszámíthatatlan a hit eredménye. A hittel párosult alázatosság jóakarattal és nemes törekvésekkel nagyon sokat lendít az ember lelki sorsán. Nem mindenki azért szenved, mintha az neki bizonyos bűn folytán járna, hanem azért, hogy megismerjen olyan dolgokat, amelyekre a később következendő eshetőségekben szüksége lesz (az eljövendő életek buktató kísértéseivel szemben). A szenvedések képezik azt a kemény héjat a mag körül, amely arra szolgál, hogy ne jusson a maghoz könnyű szerrel hozzá az ellentét szelleme, hogy a mag tisztán maradhasson.
A hit ereje felbecsülhetetlen. A hit mindennél nagyobb kincs s azért ezt egyedül Isten adhatja. A hit erejével hegyeket lehet megmozdítani és kiemelni a helyükből, azaz az emberi lélek lehetetlennek látszó dolgokat képes a hit erejével véghezvinni, mert a hittel Isten Lelkéhez tapad az ember, Isten pedig mindent megtehet, még a lehetetlennek látszó dolgot is. A hitnek erejével mindazt megvalósíthatja a lélek, ami a végzetben mint lehetőség és eshetőség áll. S ha rendületlenül hisz és hitét Isten akaratába kapcsolja bele, keresztülgázolhat minden akadályon, amely karmatikusan áll előtte, és csodát művelhet önmagán. Hit nélkül azonban a legkisebbre sem képes, hit nélkül a végzet labdájává válik.
Az imádsággal óriási nagy dolgokat lehet cselekedni a gondolati világban, vagyis a mentális síkon. A mentálisban bekövetkezett dolgok alakítják át az asztrálvilág dolgait úgy, hogy a mentál-síkon erőteljesen kitervezett dolog az asztrálsíkon mint befejezett tény áll, s ugyanúgy az asztrálvilágban befejezett dolog az anyagi világban feltétlenül bekövetkezik kissebb-nagyobb késéssel.
Így az imádsággal az ember önmaga és a mások sorsát irányíthatja. Az imádság erő, amelyet a hit ad neki; a hit pedig hatalmas, nagy dolog, amely megmozgatja és megingatja a nála kisebb erővel megépített mentál- és asztrál-dolgokat. A gondolat és érzés: erő. Azok a gondolatok, amelyeket a mentális síkon teremtettetek, ott tovább élnek, s így a nagyobb lelki hatások, vagyis azok, amelyek az Isten törvényeibe mélyebben kapcsolódnak bele, ledöntik a kisebb erőhatásokat. A földön csak azért nem érvényesül a jó minden körülmények között az ember kívánsága dacára, mert az embereknek kicsiny a hitük.
Az erős hitű egy életben nemcsak egy, hanem két, sőt három élet munkáját is elvégezheti a megszületés és meghalás nehéz törvényeinek elkerülésével. Mert „Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen”. Isten nem gyönyörködik a szenvedésben és kínlódásban, mert a szeretet Istene nem érezhet örömöt ezek fölött, hanem igenis örömöt érez a megtért lelkek törekvésein, örömöt érez a megpróbált lelkek hűségén és kitartásán. Nem okvetlenül szükséges tehát, hogy az ember mind a hat életét leélje, hogy a vasárnapi testöltéshez eljusson, hanem ami hét periódusra van beosztva, azt megrövidítheti. Ilyen esetben gondviselő kezek megnyitják a lelkének olyan részeit, amelyek az előbbi periódusban még nem voltak nyitva s eléje mehet új próbáinak, vagy élvezheti azt a pihenést, amit neki a Kegyelem nyújt.
Megjegyzés: A törekedő és tudatosan fejlődni szándékozó lélek, mivel a kirótt életfeladatok általában nem nehezek, sokkal hamarább letudhatja, mint tervezve voltak, ezért őrangyala kérhet újabb feladatokat, melyeket elvileg egy következő inkarnációban kellene elvégeznie. Megnyitja a lélek megfelelő részeit, átíródik a további életútja és sorsvonala, kap még életerőt és tudatában sincs talán annak, hogy meglévő testében már egy másik életet él.
Vannak rendkivüli helyzetek, amikor a szellemvilág bizonyos testeket felhasznál hasonló célokra. Mondjuk, van egy személy, aki még aránylag fiatalon elvégezte a sorsfeladatát és vissza kell térnie a szellemvilágba, de lehet olyan személy is, aki rossz útra tért és teljesen elszúrta az életfeladatát és ezért kiragadják a földi életből, hogy ne bukhasson mélyebbre. Mivel a fizikai test még erős és egészséges, ezért nem vetik el, hanem egy várakozó szellem foglalja el a helyét a távózónak úgy, hogy a test elvágott életfonál végét bekötik az új lélekhez. Leggyakoribb balesetek, kómák esetén az ilyen eset és nyilvánvaló memóriavesztéssel jár. Ekkor szokták mondani, hogy olyan ez az ember mintha kicserélték volna. Egészen más a természete mint a régi "gazdának", más az érdeklődési köre, a hajlamai, képességei és másképp folytatja az életét, más úton jár mint a régi. Ez nyilvánvaló, hisz más lélek, más életfeladattal.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron