Ezoterika

Kép
Karsay   Ma, 04:08  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az ezotéria műszaki alapjai

A szubatomi energiával kapcsolatos eddigi ismereteink alapján megpróbálkozhatunk a mágnesesség lényegének megfejtésével is. A fizikusok régóta gyanítják, hogy a mágne¬sesség és a gravitáció rokon fogalmak. A jelenleg alkal¬mazott elektromágnesek viszonylag kis térereje miatt azonban eddig nem sike¬rült a gravitáció nagyságrendjébe eső, nagy ható¬távolságú erőteret létrehozni, ami lehetetlenné tette a mág¬neses erővonalak beható tanulmányozását. Az előző feje-zetben említett mesterséges teleportációs berendezés, és a Joseph Newman által konstruált szubatomi elektromotor feltételezett működési módja elgondolkoztató analó¬giát mutat az elektromágneses erővonalak, és a különböző jellegű energia¬kisugárzások között.

Fizikai ismereteink alapján tudjuk, hogy az elektromág¬neses erővonalakat elektronáramlás váltja ki. Ha egy fémes vezetőre feszültséget kapcsolunk, akkor a külső feszültség hatására meginduló elektronáramlás mellett elektromágneses erővonalak sugárzódnak ki a térbe. Többmenetes elektromág¬nesek esetén ezek az erővonalak koncentrálódnak, és az elektromágnes két végén ellentétes előjelű pólusok alakulnak ki. A jelek szerint az elektromágnesnek ez a perma-nens mágne¬sekhez hasonló polarizálódása egy sajátos töltésátrendeződés következménye. A tápáram¬forrás negatív elektródájáról nagy mennyiségű elektron áramlik a fémes vezető egyik végébe. A fémes anyagba emittált elektronok megindulnak a pozitív elektróda felé, és útjuk során az anyag atomjainak legkülső elektronhéjáról elektronokat szakítanak le. Ezáltal az anyag¬ban megszapo¬rodik a szabadelektronok száma. Az áramforrás vagy generátor elektronhiányos pozitív elektródája az összekötő vezetéken keresztül elszívja ezeket az elektronokat a vezető ellenkező végéből. Emiatt a fémes anyag egyik vége elektronokban gazdag, a másik vége pedig elektronhiányos lesz, ami az anyag belső átrendeződését eredményezi. Mivel a fémes vezető egyik végén az elektronok feldúsulnak, a másik végén pedig elektronhiány jön létre, megszűnik az anyag energia¬kisugár¬zásának homogenitása. Elektromos áram hatására tehát az anyagban egy sajátos tömegátrendeződés megy végbe, amely azt eredményezi, hogy a fémes vezető, vagy elektromágnes egyik sarkának az elektron¬többlet következtében nagyobb lesz a negatív energiakisugárzása. Fokozza ezt a hatást, hogy a negatív pólusba beáramló nagyszámú elektron kiszorítja az atomközi térben levő pozitív szubatomi energiarészecskéket, az étert. Főleg váltakozó áramú táplálás esetén intenzívebbé teszi a negatív kisugárzást a Skin hatás is, ¬melynek lényege, hogy az anyag külső felületére sodródott elektronok sugárirányú erővonalaiknak csak egy részét fordítják ütközéses ionizációra, felülről ható atomok hiányában jelentős részük szabadon kisugárzódik az anyagból.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Tegnap, 13:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Teleportációs téráthelyezés során ugyanez a folyamat megy végbe, azzal a különbséggel, hogy előbb az anyagot le kell bontani, szubatomi energiaré¬szecskékké alakítani. Ezután a visszamaradt éter¬testet át kell szállítani az új helyre, ahol megtölthető anyagi részecskékkel. A lélek testből való kilép¬tetése, átirányítása, és az újjáépített testbe való visszatele¬pítése, valamint a meridi¬ánok és reflexvezetékek helyreállí¬tása nem jelent különösebb gondot, mert itt nincs szükség materia-lizálásra. Azt már tudjuk, hogy a szubatomi energia¬részecskék terjedési sebessége nagyság-rendekkel nagyobb mint a fényé, ezért a dematerializált tárgy vagy élőlény után visszamaradt étertest pillanatok alatt áthelyezhető akár egyik bolygóról a másikra. Ezt követően már semmi mást nem kell tenni, mint az étertestre rákopírozni a fizikai testet. Az étertest ugyanis annyira kifinomult, hogy a legkisebb részleteiben is hűen tükrözi az anyagi testet. A fizikai testnek ez a rendkívül bonyolult lenyomata azáltal jön létre, hogy az étertest nem atomokból, hanem annál jóval kisebb szubatomi energiaré¬szecskék¬ből épül fel. A rematerializálás során az étertestet körülvevő szubatomi energiarészecskéket kell sűrítés útján anyaggá alakítani, és ráültetni az étervázra. Azt, hogy hány szubatomi energiarészecskét kell elhelyezni és hová, az étertest egyértelműen mutatja.

A semmiből történő materializálás is hasonló módon zajlik azzal a különbséggel, hogy itt a kívánt tárgy étertestét előbb az elménkben meg kell terem¬teni, vagy ha nem rendelkezünk pontos képpel a létrehozandó tárgyról, akkor a Magasabb Intelligencia memóriájából gondolati úton elő kell hívni¬, majd ennek megérkezése után a materializáció már helyben megy végbe.

Ezen az alapon érthetőbbé válik a Képzeletbeli Képernyő technika által megvalósítható gyógyítás mechanizmusa is. Az elhalt testrészek demateriali¬zálódása, és az újak materiali¬zálása valószínűleg itt sem a Magasabb Intelligencia számí¬tógépeiben őrzött ideális kép alapján történik, hanem az étertest segítségével, amelyet láthatatlanul magunkban hordunk. A szubatomi energiarészecskékből álló étertest fizikai testünk ideális állapotát tükrözi, nem lehet megcson-kítani, nem károsítják az anyagi világ romboló elemei. Ennek egyik bizonyítékát az auralátók szolgáltatták, akik elmond¬ták, hogy amputáció után továbbra is látható az eltávolított végtag éterteste, anyagi testünk szubatomi energiából álló váza tehát sohasem sérül meg. Az étertest szerkezete hasonló a fizikai testhez, tartalmazza valamennyi szervet és anatómiai képletet. Finom struktúrája energiamátrixot alkot, amelyen a testszövetek horgonyt vetnek.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.13. 08:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Még ennél is nagyobb titok övezi az anyag létrejöttének folyamatát. A materializáció rendkívül bonyolult és összetett folyamat, ezért nehezen képzelhető el, hogy intelligens irányítás nélkül végbemenjen. Ennek a jelenségnek az egyik feltételez¬hető magyarázata az, hogy a Magasabb Intelligencia az éter egy meghatározott pontján a létrehozni kívánt anyag atom¬magjainak és elektronjainak megfelelő mennyiségű energia¬kvantumot pszichoenergetikai úton összesűrített energia¬nyalá¬bokkal körbevesz, és megállítja az energiaré¬szecskék mozgását. A tengely körüli forgásukban meggátolt energia¬kvantumokat most már semmi sem akadályozza abban, hogy vonzerejüknek engedelmeskedve egymáshoz tapadjanak. Az egyesülés után azonban az energia-részecskék tömege jelen¬tősen megnő, ezért elvesztik eredeti fizikai tulajdonságaikat. A megszűnő energiakvantumok miatt az éterben hiány lép fel, és ez a hiány sugárzódik ki az összesűrűsödött nagy tömegű energiából, amelyet most már anyagnak nevezünk. Ezután a Magasabb Intelligencia az így létrehozott elemi részecskéket pszicho¬energetikai úton tengely körüli forgásra kényszeríti - hogy semmilyen körül¬mények között ne tapad¬hassanak egymáshoz - és az elektronokat elindítja az atom¬mag körüli forgásukban. Ezt követően halmazállapottól függően elvégzi az atomok molekulává való összekapcso¬lását, vagy kristályszerkezetbe rendezését, és kész a kívánt méretű és tulajdonságú anyag.

A materializáció másik, sokkal valószínűbb magyarázata, hogy a létrehozandó tárgy képét nem a Magasabb Intelligencia szolgáltatja. Nem szükséges a bennünket felügyelő fény¬lények számítógépes adattárából lehívni a materiali¬zálandó objektum képét, mert az rendelkezésünkre áll, étertest formá¬jában. Ez azért van így, mivel a teremtés eredményeként min¬den tárgy, minden élőlény magában hordoz egy láthatatlan vázat, az étertestet. A fizikai test erre a rendkívül finom és részletgazdag éteri vázra épül rá. Így a materializáció során nincs más dolgunk, mint az étertestet megtölteni szubatomi energiarészecskékkel. Megerősíti ennek a folyamatnak a valószínűségét a távol-keleti bölcseleti iskolák tanítása, mely szerint “az anyagi világ puszta látszat, lyukakkal és élekkel teli durva képződmény”. A forma igazi őrzője az étertest, amelyen az anyag nem más, mint “göcsörtös rárakódás”.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.12. 01:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A pénz ingatlanokba fektetésének sem lesz sok értelme, mert a korlátlan energiabőség, és az új építési eljárások következtében a házak előállítási költsége nagy¬mér¬tékben csökkenni fog. Főleg nem érdemes a nagyvárosokban ingatlant vásárolni. Sokan a metropoliszok központjában vesznek mé-regdrága lakásokat abban a reményben, hogy később még jobban felmegy az áruk. A fejlődés azon¬ban ellenkező irányban hat. A nyugati országokban egyre intenzívebbé válik az a törekvés, hogy aki csak teheti leköltözik vidékre, a természet közelébe, ahol nincs zaj, zsúfoltság, és tiszta a le¬vegő. Ennek következtében a világvárosok magja fokozatosan elnéptelenedik. Az angliai Newcast¬le pl. már ott tart ebben a folyamatban, hogy a városatyák 50 pennyért árulják a megüresedett lakásokat. A beköltözés egyetlen feltétele, hogy az új lakónak saját költségére fel kell újítania az ajándékba kapott lakást. A telekspekulációknak a földalatti építkezések fognak véget vetni, mivel a jövőben mi is egyre több települést fogunk a föld alatt kialakítani. Ennek az építési módnak főleg a földrengésveszélyes zónákban lesz nagy jelentősége, mert minél lej¬jebb hatolunk a kéreg alá, annál kevésbé érvényesül a földmozgások hatása. A későbbiek során a mezőgazdasági területek felvásárlása is értelmetlenné válik, mivel a növények termesztése nem talajban, hanem hidro¬kultúrában, azaz tápanyagokkal kevert vízben fog történni.

Az abszolút világ két legtitokzatosabb jelensége a mate¬riali¬záció és a dema¬terializáció. Ezekről a rejtélyes megnyilvá¬nulásokról egyelőre semmit sem tudunk. Lefolyási folyama¬tukkal kapcsolatban csak hipotéziseket lehet felál¬lítani, a valós folyamatot beható atomfizikai kutatások fogják majd kideríteni. A dematerializáció egyik valószínű magyarázata az, hogy intenzív energiabesugárzás esetén az energiakvan-tumok egymás után szakítják le az elektronokat az atom¬magról, míg végül felbomlik az atomszerkezet. Az elemi részecskék azonban ekkor még megtartják anyagi mivoltukat, és taszító hatást gyakorolnak a szubatomi energiaközegre. A szubatomi energia sűrűségének növekedé¬sével azonban az előző fejezetben már említett módon az energiakvantumok szinte “satuba” szorítják az elemi részecskéket, és megállítják őket. A gyors tengely körüli forgás megszűnésével az energia¬kvantumok most már hozzáférnek az elemi részecskékben felhalmozott energiatömeghez. A környező nagy sűrűségű szubatomi energiaközeg vonzerejénél fogva kiszippantja az elemi részecskékben lévő energiakvantumokat. Ezáltal az atommag és az elektronok kisebb energiafelhővé alakulnak, majd az energiarészecskék elvegyülnek az éterben, és ezzel, mint anyag megszűnnek létezni.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.11. 03:09  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az energetikai úton megvalósuló anyag át-, illetve kialakí¬tásnak, nem a vagyongyarapítás lesz a célja, mivel az arany a jövőben ugyanolyan fém lesz, mint a többi, jelentősége csu¬pán ipari nyersanyagként betöltött szerepére korlátozódik. Nagy valószínűséggel ez a sors vár a későbbiek során a gyé¬mántra, és egyéb ma még ritkaságszámba menő ásványi kincsekre is, mert ezeknek a nyersanyagoknak más olcsó matériákból való előállítása rutin jellegű feladat lesz. Egy újabb érv tehát, hogy nem érdemes anyagi értéket gyűjteni. Könnyen megeshet, hogy a most összeharácsolt aranyunk annyit fog majd érni, mint az út szélén heverő rozsdás vasdarab. Az emberek még azt a fáradságot sem veszik, hogy lehajol¬janak érte. Ennek a módszernek a továbbfejlesztése, a technikai módszerekkel végrehajtott materializáció segítségével pedig várhatóan létrehozható lesz bármely tárgy tökéletes másolata. Tehát a műkincsek vagyontárgyként való felvásárlásának sem lesz már értelme, mivel replikátorral bármely értékes műtárgy¬ról olcsón és korlátlan mennyiségben előállíthatók lesznek olyan másolatok, amelyek egyetlen atomjukban sem térnek el az eredetitől.

Az ékszeripart már megérintette elértéktelenedés előszele. Materializálásra egyelőre nem vagyunk képesek, de a gyémánt mesterséges előállítására igen. A laboratóriumokban művi úton létrehozott kristály még nem rengette meg az ékszeripart, mert a kristálynövesztés drága és bonyolult eljárás, az ily módon keletkező ipari gyémánt nem olcsóbb, mint a valódi. Oroszországban azonban kifejlesztettek egy új technológiát, amely képes arra, hogy a természetet utánozva az 1800 oC -ra felhevített grafitot 80 ezer atmoszféra nyomás alatt gyémánttá alakítsa. Miután a világ ékszerforgalmának felét gyémántkreációkkal bonyolítják, az olcsó és tökéletes briliáns-alapanyag megjelenése nagy riadalmat okozott a piacon. Ráadásul ily módon sárga- aranykék- és vörös színű gyémántot is elő lehet állítani, ami a természetben igen ritkán fordul elő. Növeli a kereskedők és a vásárlók elbizonytalanodását, hogy az olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre álló alapanyag folytán semmi akadálya sincs a tömegtermelésnek. Arra sincs lehetőség, hogy a szakértők a futószalagon előállított gyémántot mesterségessé nyilvánítsák, ily módon tartva fenn a természetes gyémánt árfolyamát, mivel mindkét változat ugyanúgy keletkezik. A mesterséges körülmények között létrehozott gyémánt csupán annyiban különbözik a gyémánt¬bányákból kikerülttől, hogy szebb, tökéletesebb és nagyobb.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.10. 04:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ahhoz, hogy két atommag egyesíthető legyen, vagyis a tengely körüli forgásukat le tudjuk állítani, óriási nyomásra és hőmérsékletre van szükség. Az ilyen körülmények között egymáshoz préselt atommagok egyesülése során viszont hatalmas mennyiségű energia sugárzódik szét, amely a fúziós erőművek és a hidrogénbomba működési elvének a lényegét képezi. Az anyag legkisebb részecs¬kéinek negatív energia¬kisugárzása, illetve ennek következtében fellépő vonzó hatása csak zárt szerkezetű molekulává alakulás, vagy kristály¬szerkezetbe rendeződés esetén képes maradéktalanul érvényre jutni. A negatív energiasu¬gárzás zavartalan fellépésének és összegződésének alapfeltétele tehát a nyugalmi állapot elérése, vagyis az anyag elemi részecskéinek olyan fokú integ¬rálódása, hogy az kifelé, a környezet felé már nyuga¬lomban lévő egységet mutasson.

Az V. fejezetben felhozott gondolatokat tovább folytatva a koncentrált ener¬giasugárzás nem csupán elektronáramlást tud elindítani az anyagban a legkülső elektronhéjról lesza¬kított elektronok segítségével, hanem ennél mélyrehatóbb változásokat is képes előidézni az atomokban. Az energia¬sugárzás intenzitásának növelésével az energiakvantumok letaszítják a belső elektronhéjak elektronjait is a pályájukról, és részecskéket szakítanak ki az atommagból, ami már anyagszerkezeti változásokat okoz. Az elektronkonfiguráció valamint az atom¬súly megváltozása az anyag rendszámának csökkenését vonja maga után, és átalakítja a fizikai tulaj¬donságait. Ezzel a módszerrel tehát egy magasabb rendszámú anyagból viszonylag egyszerű módon alacsonyabbat, és alacso¬nyabból magasabbat hozhatunk létre, vagyis megvaló¬síthatjuk az alkimisták régi álmát, más elemekből mi is elő tudunk majd állítani aranyat. Atomfizikai eszközökkel már jelenleg is tudunk az eggyel nagyobb rendszámú higanyból aranyat “csinálni”, csak ez a módszer nagyon drága, többe kerül, mint a keletkezett arany értéke. A koncentrált energia¬besugárzással való anyag-átalakítás viszont jóval olcsóbb, és veszélytelenebb lesz. Hihetetlen ugyan, de már ma is van példa az anyag ilyen jellegű átalakítására.

A VI. Nemzetközi Hidegfúziós Konferencián egy amatőr kutató beszámolt róla, hogy kísérletei során aranyat állított elő grafitból. Vegytiszta grafitport tett egy tégelybe, és grafit-elektródák hozzávezetésével áramkört alakított ki. A nagy¬feszültségű és nagy áramú impul¬zusok hatására a finom grafitpor ¬nagyobb szemcsékké olvadt össze, és a reakció melléktermékeként ferromágneses anyagok, valamint néhány szemcsényi arany keletkezett. Egyelőre ő sem érti, hogy ez miként történhetett, de szinte biztos, hogy ebben a sajátos mag¬át¬alaku¬lásban nagy szerepe van annak a plazmaburoknak, ami a nagyfeszültségű illetve nagy áramú elektromos ívkisüléseket körülveszi. Ennek a módszernek azonban a jövőben nem az aranycsinálás lesz a legjelentősebb szerepe, hanem ezen az úton mi is létrehoz¬hatunk majd olyan különleges - a természetben elő nem forduló - anyagokat, melyeknek rendkívül nagy lesz a szilárdságuk, mechanikus eszközökkel szétroncsolhatatlanok lesznek. Ezen az úton megtervezhetünk, kitalálhatunk majd olyan matériákat, amelyek maximálisan eleget tesznek a felhasználási követel¬ményeknek. Létrejön a modern alkímia, ami az elemek átalakításának tudománya lesz.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.09. 07:47  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az élet mozgatórugói

A korábbiakban már kiderült, hogy az univerzum struktu¬rális felépítése egységes, csupán a méretekben vannak nagyság¬rendnyi különbségek. Meggyőződtünk róla, hogy amilyen a makrovilág, olyan a mikrovilág. Az atom kis mére¬tekben ugyanazon az elven épül fel, mint az egyes boly¬gó¬-rendszerek. Az elektron ugyanúgy kering az atommag körül, mint ahogy a Föld kering a Nap körül. Ebből következik, hogy az atommag tömege nagyságrendekkel nagyobb, mint az elektroné. Az atommag körül nem csupán egy, hanem több elektron is keringhet, mint ahogy a Napnak is több bolygója van. Az anyag fizikai tulajdonságait az szabja meg, hogy hány elektron kering az atommag körül, és mekkora az atommag tömege. Bármennyire ellenkezik eddigi fizikai ismere¬teinkkel, igen nagy a valószínűsége annak, hogy energetikai értelemben mind az atommag, mind pedig az elektron negatív töltésű, mivel mind¬egyik részecske anyagi jellegű. A belőlük kiáramló negatív kisugárzásnak tudható be, hogy kölcsönösen vonzzák egymást. Ennek ellenére az elektronok nem zuhan¬nak bele az atommagba, mert a bolygókhoz hasonlóan a centripetális erő itt is megakadályozza, hogy a nagyobb tömegű anyagi részecske a kisebbet magához vonzza. Az elektronokat ugyanúgy, ahogy a bolygókat, a gravi¬tációs és a centrifugális erő egyensúlya tartja meg a pályájukon. Ezt a feltéte¬lezést támasztja alá az a Védák-könyvében található megjegyzés is, amely a tér és idő relativitásán kívül “a Föld minden atomjában megbúvó gravitáció” törvényéről beszél.
Ennek a tetszetős elméletnek azonban van egy sebezhető pontja is. Ezen az alapon ugyanis az elektronjaitól megfosztott atommagok¬nak egyesülniük kellene egymással, és a leszakadt elektronoknak sem lenne szabad egyenként áramolniuk az anyagban, hanem a negatív kisugárzásuk következtében egy tömeggé kellene összeállniuk. Márpedig ez nem történik meg, és ennek nagy valószínűséggel az az oka, hogy az elemi részecskék rendkívül nagy sebességgel forognak a saját tengelyük körül. Ez a fürge, intenzív mozgás mechanikusan meggátolja, hogy az atomi részecskék összetömörüljenek, és feltehetően ez az oka annak is, hogy a szabadon áramló energiakvantumok vagy szubatomi részecskék összesűrít-hetők ugyan, de normál körülmények között nem tapadnak egy¬máshoz. Miután az anyagi részecskék tömege igen kicsi, így a tehetetlen¬ségi erő sem hat rájuk számottevően. Ennél¬fogva összeütközésük esetén nem zúzódnak darabokra, mint az égitestek, hanem csak lepattannak egymásról.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.08. 10:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Szorosan hozzátartozik ehhez a témához, hogy az ok-oko¬zati törvény beteljesülésének, a karma érvényre jutásának van egy sajátos segítője is, a lelkiismeret. A lelkiismeret nem más, mint az újraszületéseink során évmilliókon át szerzett tapasztalatok összessége. A közösség, amelyben élünk, minden egyes életünk során rendszeresen jutalmazott vagy büntetett bennünket, aszerint amit érdemeltünk. Így alakult ki bennünk az a belső iránytű, amit lelkiismeretnek nevezünk. Ez a lelkünk legmélyén működő erkölcsi iránytű mindig pontosan megmondja nekünk, hogy mi a helyes, és mely cselekedetünk helytelen. A lelkiismeret tehát a korlátok, a határok velünk született tudása. A lelkiismeret megnyilvánu¬lásának tekinthető belső hang elhallgathatatlan, és akkor is közli a tudattal a véleményét, ha erre nem kértük. A korunk társadalmi szokásaira hivatkozó racionalitás, a felmentésünk érdekében felhozott enyhítő körülmények, a kimagyaráz¬kodás nem hatnak rá; elnyomni, elaltatni nem hagyja magát. Csak akkor nyugszik meg, ha az elkövetett hibákért elnyerjük méltó büntetésünket. Ha ez nem következik be, akkor a lelkiismeretünk életünk végéig büntetni fog minket, és ez sokkal súlyosabb megtorlás, mint amelyet a törvény kiróhat ránk. A lappangó lelkiismeret ugyanis még a kisebb vétkekért is életfogy¬tiglan tartó büntetést szab ki ránk. Senki sem tud olyan kegyetlen és kitartó módon fenyíteni bennünket, mint mi magunk; az önbüntetés a legfájdalmasabb vezeklés, amelyben a földi életünk során részesülhetünk. Amíg a törvény által kiszabott, és az embertársaink által végrehajtott ítélet a legtöbbször csak a testünknek fáj, addig a lelkiismeret a tudatot, az elmét károsítja. Az éjjel-nappal szüntelenül támadó, vagy a legváratlanabb pillanatban feléledő lelkiismeretünk tartós félelmet ültet el a tudatunkban, és ezek a képzelgések egy idő után önszug¬gesztió útján lejutnak a tudatalattiba is, amely valósággá formálja félelmeinket. Ez a folyamat gyakran végződik megőrülésig fokozódó üldözési mániával, vagy külön¬böző súlyos betegségek kialakulásával. Ezek az embe¬rek legtöbbször már alig várják, hogy a folyamatot betetőző nyomorúságos halál végre bekövetkezzen, és megszaba¬duljanak az önmaguk által alkotott börtönből.

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.07. 01:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A karmatan szakirodalma könyvtárnyi anyagot tesz ki, így a róla szóló ismertetés sohasem lehet teljes. A lényeget azonban olyan röviden és közért¬hetően fogalmazta meg Baktay Ervin, a világhírű magyar indológus, hogy érdemes az ő összefoglaló gondolataival is megismerkedni: “Minden tett, minden cselekvés megteremti a maga következményét, mint ahogy a magból kihajt a fa, s ebből kisarjad a gyümölcse. A tettek és következmények idézik elő minden élőlény sorsát. A Jó emelkedő, tisztuló sorsot eredményez, a Rossz viszont zavaros, bukás felé sodró sors előidézője. A helyes magatar¬tással együtt ¬jár a belső egyensúly, ez a boldogság egyedüli forrása; a rossz tett azonban mohó vágyakozás, kielégület¬lenség, boldogtalanság, szenvedés okozója. Az emberek újra és újra megszületnek, majd elmúlnak, utána ismét megszület¬nek mindig azon a fokozaton, amelyet magatartásukkal, cselekedeteikkel előké¬szítettek, és ennek megfelelően szenvednek, vagy részesülnek a boldogságból. A jó embernek is el kell szenvednie a bűnhődést a rossz tettéért, amelyet vala¬melyik régebbi életében követett el. Csak az emelkedhet a Jó és Rossz fölé, aki már minden tartozását megfizette. Ez a tettek következményeitől való végső szabadulás.”

Itt érdemes felhívni a figyelmet Baktay Ervin: Indiai regék és mondák című regényére. Visnu különböző alakban történt megtestesüléseiről igen sokan írtak a világban, de ezeknek a műveknek a többsége meglehetősen hosszú és nehézkes nyelvezetű. Baktay Ervinnek azonban oly módon sikerült ebből a mérhetetlenül gazdag és bonyolult anyagból összeválogatni a lényeget, hogy ez az átlagos terjedelmű könyv is átfogó képet ad India bámulatosan gazdag rege- és mondakincséről. Művének legnagyobb értéke azonban a rendkívül választékos, költői nyelvezete, amely maradékta¬lanul megőrizte az ősi teremtésmondák eredeti szépségét. Ennek a sok kiadást megért kötetnek a lapjain szinte megeleve¬nednek az óindiai hitregék istenei. Elolvasása igazi élvezetet nyújt mindazoknak, akik behatóan érdeklődnek a földre szállt istenek hőstettei és tanításai iránt.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.06. 05:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az egyéni karmával szoros kapcsolatban áll a csoport¬karma. Egyes népek, ember¬csoportok sorsa választott vezetőik döntésein túlmenően a társadalom minden egyes tagjának viselkedésétől is függ. A történelem ugyanis nem más, mint Isten ítélete mindennapi cselekedeteink felett. Egy-egy nép sorsát nem a csatába küldött katonák döntik el; ők már csak beteljesítik Isten akaratát, ki¬egyen¬lítik a szembenálló felek közötti karmikus adósságterhet. Ezt a tartozást viszont mi magunk hozzuk létre mindennapi cselekedeteinkkel. Az egyén aktív formálója népe történelmének. Ahogy embertársainkkal viselkedünk, ahogy más népcsoportok tagjaival bánunk, aszerint alakul az általunk alkotott közösség sorsa. A történelem tehát nem eleve elrendeltetés, hanem együttes erőfeszítéseink következménye. Nem dróton rángatott bábuk vagyunk; törté¬nelmünk nem tőlünk függetlenül zajlik, hanem mi is tevékeny alakítói vagyunk társadalmi fejlődésünk irányának. Ha cselekedeteink humánusak, előremutatóak, akkor győztesen kerülünk ki a népek közötti küzdelmekből, ha viszont életmódunkat a mások feletti élősködés, a szomszéd népek gyűlölete hatja át, akkor a karma kíméletlenül lesújt ránk, történelmünk tragikus alakulása elke¬rülhetetlenné válik. A végkifejletbe már nincs ugyan beleszólásunk, de a döntés kimenetele rajtunk múlik. Tetteink mérlegre helyezése előtt kizárólag tőlünk függ, hogy mi fog történni velünk.


Ebből a folyamatból mindenki kiveszi a részét, ha nem is egyforma mértékben. A társadalom vezetői, a nagyobb hatalommal rendelkező személyek fokozottan képesek hozzájárulni mind a felemelkedéshez, mind a romláshoz, így a felelősségük is nagyobb az események alakulásában, de ez nem mentesíti az átlagembert a történtek következményei alól. Társadalmuk vezetőit ugyanis a kisemberek választják meg, vagy ha nem demokratikus közösségről van szó, akkor sokat tehetnének a diktatúra megdöntése érdekében. A nem elég körültekintő választás, vagy a saját sorsukkal szembeni közömbösség a nép felelőssége, ezért a csoportkarma következményeit nekik is viselniük kell. Nem véletlen, hogy a karma oly előszeretettel alkalmazza a kollektív bűnösség elvét. Isten szemében nem csupán a negatív cselekedet, hanem az ezt eltűrő passzi¬vitás is bűn, ezért a közömbös emberek szintén büntetésben részesülnek. Érdekessége még ennek a folyamatnak, hogy az ítélet meghozatalát többnyire természeti katasztrófák, vagy tömeges balesetek jelzik. Egy-egy társadalom sorsának rosszra for¬dulása tehát nem váratlanul éri az embereket, de a legtöbb¬jük nem tulajdonít ezeknek az előjelzéseknek semmi jelentőséget. Tájékozatlanságuknál, beszűkült gondolkodásmódjuknál fogva elkerülhetetlen sors¬csapásnak tekintik a szerencsét¬lenséget, és hamar túlteszik magukat rajta.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.05. 02:42  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A karmának létezik egy sajátos megnyilvánulása is. Azoknak az embe¬reknek a vétke, akik a magasabb szférából segítőként érkeztek a Földre, nem válhat karmikus adóssággá, mivel az ő világukban nincsenek testi szenvedések, így visszatérve nem tudják rendezni a tartozásukat. Ezért a küldetéssel rendelkezőknek még ebben az életükben benyújtják a számlát az elkövetett hibákért, botlásokért. Az ilyen emberek jól teszik, ha minden szavukra, a legapróbb tettükre is gondosan ügyelnek, mert bármely ballépésük azonnali következménnyel jár rájuk nézve. Nem véletlen, hogy a korábbi szentek némelyike emberfeletti szenvedéseket élt át élete hátralevő részében, a tudati feleszmélése előtt gyanútlanul elkövetett tettei miatt. Ezt a törvényt “azonnali karmatörlesztés”-nek hívják. Az is előfordulhat, hogy valaki olyan nagy bűnt követ el a földi gyarlóságoknak kitett testi létében, amelynek ledolgozásához kevés egy élet. Ilyenkor az istenek fizikai megtestesülések sorozatára kárhoztatják mindaddig, amíg lelke meg nem tisztul azoktól a fogyatékosságoktól, amelyek őt az anyagi világhoz láncolták. Ugyanez a büntetés vár azokra is, akik elfeledkez¬tek küldetésükről; vagy a várható nehézsé¬gektől megrettenve az érvényesülés könnyebb, de rövidebb útját választották. Önként vállalt fel-adataikat feledve karrierépítésbe kezdtek, és sokszor csak életük végén tudatosul bennük, hogy másra szólt a megbízásuk.

Különösen megnehezíti a kiválasztott emberek életét, hogy őket nem csak az őrangyalaik, hanem a démonvilág is állandóan szemmel tartja. A Sátán csat¬lósai minden lépésüket éberen figyelik, a legapróbb botlásukat is azonnal felfedik, s ellenük fordítják. Ha nem elég elővigyázatosak, szinte ellenállhatatlan erővel sodorják őket a még nagyobb bűnök elkövetésének irányába, hogy a teljes romlásba taszítva kiiktassák őket a világunkból. Az átlagembereket nem fenyegeti ez a veszély, mert feladataik zavartalan elvégzése érdekében az ő hibáik gyakran csak feljegyeztetnek, és a törlesztésre a következő életükben kerül sor. A nagy többség élete tehát látszólag könnyebb, mivel az ő esetükben a gonosz erők ráérnek a számlát később is benyújtani. Emellett a tevé¬kenységük sem veszélyezteti számottevően a démoni lények alantas törekvéseit, mert az átlagembereket sokkal jobban érdekli ösztöneik kiélése, mint a világ megváltása.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.04. 06:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A karmikus ciklust mindenkinek végig kell járnia. A karma lefolyását irányító túlvilági lények minden egyes életünk időtartamára leckét szabnak ki. A lecke mindig a legnega¬tívabbnak ítélt lelki tulajdonságunk leküzdését, megváltoz¬tatását irányozza elő. Amennyiben valamelyik életünkben a próbatételre nem az elvárásoknak megfelelően reagálunk - azaz nem sikerül leküzdenünk pl. a gyűlölködő, kicsinyes, önző vagy bosszúálló hajlamainkat - akkor megbu¬kunk a vizsgán, és mindaddig újra kell próbálkoznunk, amíg meg nem tanuljuk a leckét. Igyekezzünk tehát győztesen kikerülni ezekből a nehézségekből. Ne hagyjuk, hogy a megpróbálta¬tások két vállra fektessenek minket. Az életben adódhatnak igen kemény kihívások is, amelyeknek teljesítése lehetet¬lennek látszik. Ilyen esetekben sok múlik azon, hogy milyen módon dolgozzuk fel az eseményeket. Ha nem hagyjuk, hogy a bajok, a problémák felőröljenek bennünket, akkor nincs az a megpróbáltatás, amely legyűrhetne minket. Ha pozitív módon reagálunk a negatív hatásokra, ha arra gondolunk, hogy a szenvedések özöne végső soron a javunkra válik, akkor nem összetörve, hanem lélekben megerősödve kerülünk ki az eseményekből. A harc feladásával, a nehézségek elkerülé¬sével azonban törvényszerűen kárt okozunk magunknak. Azzal, hogy nem teljesítjük a feladatainkat, vagy önmagunk által felállított önsorsrontó akadályokkal lehetetlenné tesszük a lecke megtanulását, csak magunknak ártunk. Ezzel a magatartással egyre alacsonyabb szintre degradálódunk, és rendkívüli mértékben elnyújtjuk a karmikus ciklusunkat. A leckét meg kell tanulni, a karma nem ismer könyörületet. Aki lassan tanul, az sokáig lesz a test nem éppen kellemes fogságában. A lecke elsajátításának, a lélek fejlődésének sokféle módja van, ennek a folyamatnak a kikény¬szerítése igen kifinomult eszközökkel zajlik. Ha egy hibás cselekedetünk után az elme leszűri a megfelelő tapasztala¬tokat, akkor a lélek ezt a lecke megtanulásának tekinti. Ha viszont a tudat elutasítja helytelen tettünk reális értékelését, akkor a sors drasztikusabb eszközökhöz folyamodik, hogy hibáinkat beláttassa velünk.

Az előző életekbe visszavivő hipnotikus regressziók bizonyítják, hogy a karmában a szemet szemért, fogat fogért kegyetlen törvénye érvényesül. Aki gyilkol, azt a következő életében a kozmikus igazságtétel törvénye szerint hasonló módon fogják meggyilkolni. Aki a jelenlegi életében állat módjára viselkedik, az a következő életében olyan körül¬mények közé fog születni, ahol állati szenvedések várnak rá. Minden ami tőlünk indult el, előbb-utóbb visszatér hozzánk, egyetlen tettünk sem marad következmények nélkül. Gyakran előfordul az is, hogy a karma már menet közben beleszól egyes emberek életébe. Ennek oka, hogy nincs olyan evolúciós folyamat, amely ne termelne ki magából selejtet. Az univerzum azonban védekezik a selejt ellen. Aki nem képes vagy nem akar engedelmeskedni az univerzális törvényeknek, azt a karma idő előtt kiselejtezi. Akik nem tartják be az evolúciós szabályokat, nem hajlandók a kozmikus rendbe beilleszkedni, azokat a karma önsorsrontással, betegségekkel, balesetekkel, vagy a bűntársak ellenük irányuló merényletei által pusztítja el. Nem érdemes tehát becstelen módon részt venni a kozmikus fejlődés folyamatában, mert az így eljáró embereket a sors könyörtelenül likvidálja. Az ily módon való kiselejteződés azt jelzi, hogy elbuktunk a vizsgán, és a következő életünkben eggyel alacsonyabb osztályba kerülünk. Itt még nehezebb körülmények közé kerülünk, ami nagy valószínűséggel azt eredményezi, hogy még kevésbé tudunk eleget tenni a követelményeknek. Ezúton haladva fokozatosan lesüllyedünk a kőkorszaki társadalmak szintjére, ahol a primitív életviszonyok és a teljes kiszolgáltatottság okozta mérhetetlen szenvedések közepette addig edződik a lelkünk, amíg kellően erőssé nem válik ahhoz, hogy ismét elinduljon a felemelkedés útján.

Karmikus ciklusunk akkor fejeződik be, ha lelkünk megtisztult, ha sikerült legyőznie minden alantas tulajdon¬ságát, ha semmiféle negatív ösztön nem uralkodik többé rajta. Az óindiai mitológia szerint a fejlődésben kiteljesedett és megtisztult lélek a nirvánába kerül, amely nem a megsem¬misülés, hanem a tökéletesség, az abszolút lét birodalma, ahol Isten maga köré gyűjti a hozzá hasonló lelkeket. 700 évvel ezelőtt Chishti így fogalmazta meg a nirvánába jutás folyamatát: “A folyó zúg, zajong és tajtékzik medrében sodródván. Vég nélkül jajveszékel, míg a tengerbe érve megleli nyugalmát. Hasonlóan sopánkodik az egyedülálló lélek is, amíg a hazájába visszavezető úton bukdá¬csol a külön¬böző szinteken, hogy végül belefolyhasson az egyetemes lélekbe. Midőn eggyé vált Istennel, jajongása megszűnik.”


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.03. 06:24  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Végül foglalkozzunk egy kicsit részletesebben az emberi fejlődést irányító legfontosabb törvénnyel, a karmával. A karma nem más, mint a világ majd minden vallásában fellelhető ok-okozati törvény, amelyet a modern kor ¬embere a sors vagy a végzet törvényével azonosít. A karma célja a lélek felemelése és megtisztítása. Azt az időtartamot, amely alatt ez a folyamat lezaj-lik, karmikus ciklusnak nevezzük. Az asztrológusok szerint a karmikus ciklus alciklusokból áll, és egy-egy alciklus 12 életet foglal magába, amelyek az állatöv jegyei szerint követik egymást. Ezek az alciklusok mindaddig ismétlődnek, amíg a primitív lélek meg nem szabadul minden negatív tulajdonságától. A karma tehát úgy is felfogható, mint az ember tetteiből eredő és reinkarnációkon (újjászületéseken) keresztül kiegyenlítendő tehertétel. A karma kidolgozásának eszköze a test, mely arra szolgál, hogy a lélek rajta keresztül érvényesíthesse akaratát; érezze, tapasztalja annak következ¬ményeit. A lélek mindig szabad akarattal rendelkezik, normál körülmények között mindenki szabadon dönthet sorsáról, jövőjéről. A karma önhatalmúlag semmire sem kényszerít bennünket. A jövőnket magunk teremtjük meg azzal, ahogy élünk és cselekszünk. A karma törvénye abszolút és igazságos; nem jutalmaz, és nem büntet. A karma mentes minden emberi érzéstől, nem áll bosszút és nem hálálkodik, hanem következetesen, a tényeknek megfelelően értékel minket. Életciklusunk egy-egy állo¬másának befejezése után az elért eredménytől függően besorol bennünket arra a szintre, amit elértünk. Pozitív eredménnyel végződő élet esetén magasabb besorolást kapunk, kudarccal záruló élet esetén alacsonyabb osztályba kerülünk, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb szinten kell folytatnunk a karmikus ciklusunkat.

Tetteink tehát a jövőnkön kívül a karmikus ciklusunk időtartamát is jelen¬tősen befolyásolják. Nincs eleve elren¬delés, a sorsunkat mi magunk szabjuk meg. Sorsunk rosszra fordulása esetén nem Isten büntet bennünket, hanem mi magunk büntetjük önmagunkat. Jövőbeli nehézségeink okozói mi magunk vagyunk, Isten csak őrködik a törvények beteljesülésén. Minél fejlettebb egy lélek, annál hamarabb ismeri fel a karma szükségszerűségét. Az ilyen lélekkel rendelkező emberek már indulatmentesen, és a szellem tökéletes nyugalmával reagálnak a környezetükben lezajló eseményekre, és igyekeznek a saját életüket úgy irányítani, hogy ne hátráltassák karmikus ciklusuk mielőbbi sikeres befejezését. Aki felismeri a karma lényegét, annak a sors már nem sötét erő többé, amellyel szemben küzdeni kell, hanem tág élettér, amit maga tölthet ki akarata és képességei szerint. A sorsát uraló ember viselkedése is teljesen megváltozik. Még végveszély esetén sem esik pánikba, nem lesz úrrá rajta a halálos rémület. A felvilágosult lélek végtelen nyugalommal fogadja az elkerülhetetlen esemé¬nyeket is. Egy anekdota szerint Assisi Szent Ferenc éppen a kolostor kertjében ásogatott, amikor két tanítványa megkérdezte tőle: “Mondd atyám, mit tennél, ha most valaki tudomásodra hozná, hogy holnap itt a világvége?” - “Tovább ásnám a kertemet.” - felelte Szent Ferenc a sztoikusok bölcs belátásával.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.12.01. 08:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Többnyire azonban nem a feltaláló hibájából, hanem a környezet részvétlensége, a segítőkészség teljes hiánya miatt hiúsul meg egy-egy találmány. Erre minden ország történe¬tében találunk példát, de van ennek a jelenségnek egy spe¬ciális esete is, ami legkirívóbb módon Magyarországon nyilvánul meg. A társadalom önpusztító hajlama miatt az elvetélt találmányok nálunk olyan nagy számban fordulnak elő, hogy csupán a felsorolásuk egy vaskos kötetet töltene meg. Egyet kiemelve közülük, kevesen tudják a világon, hogy a helikop¬terhez hasonlóan a léghajó is magyar találmány. Az első kormányozható léghajót nem Ferdinand Zeppelin, hanem egy magyar mérnök, Schwarz Dávid építette meg. A szerkezet remekül működött, de az első repülése során szélviharba került, és lezuhant. Ennél az 1897-ben lezajlott kísérletnél ott volt Zeppelin gróf is, aki Schwarz halála után az özvegyétől megvásárolta a léghajó tervrajzait, majd kissé módosítva a saját neve alatt mutatta be a világnak. Az eredeti feltaláló sikertelensége alapvetően a támogatás hiányára vezethető vissza. Honfitársai közönyössége, nagyfokú értetlensége folytán itthon semmilyen segítséget nem kapott, és csak óriási nehézségek árán tudott külföldről harmincezer márkát szerezni a kísérleteihez. A német Zeppelin gróf viszont már az indulásnál hatmillió márkás költségvetéssel dolgozhatott, így ez a találmányunk is külföldön, egy életképesebb környe¬zetben jutott diadalra.
A szinte már törvényszerűnek mondható kudarcok oka, hogy a magyarok legcsekélyebb mértékben sem hajlandóak támogatni az új ötleteket, találmányokat. Mereven elzárkóz¬nak minden jobbító szándéktól, ami a társa¬dalom felemel¬kedését szolgálná. Kreatív képességekkel “megvert” polgá¬raikat ellenségnek tekintik, és addig üldözik őket, amíg vagy belepusztulnak a soro¬zatos kudarcokba, vagy elmenekülnek az országból. Valamilyen ősi átok folytán szinte örülnek annak, ha az általuk “nehéz embereknek” titulált nagy “kopo¬nyáktól” megszabadulnak. Ez az ösztön olyan erősen munkál ennek a népnek a lelkében, hogy inkább elemészti önmagát, de akkor sem tűri, hogy saját polgárai tehetségük révén érvényesüljenek, és hazájuk hasznára váljanak.

Az egyéni és a társadalmi fejlődés intenzitását az önsorsrontó viselkedésen, valamint a karma törvényein kívül a klíma is befolyásolja. Minél változé¬konyabb az éghajlat, minél több alkalmazkodást igényel az elviselése, annál életképesebb a vidék lakossága. Azokban a földrajzi régiókban, ahol örök nyár uralkodik, az emberek nincse¬nek rákényszerítve arra, hogy élelmiszert termeljenek, mert megterem az magától is. Nem kell táplálékot felhalmoz¬niuk a téli időszakra, mivel a növények megszakítás nélkül kínálják termésüket. Ráadásul ruhát sem kell készíteniük a hideg ellen, és házat sem kell építeniük az időjárás viszontagságainak kivédése céljából. Ez a paradicsomi állapot nagyon kellemes ugyan, de van egy nagy hátrá¬nya. Ezeket az embereket semmi sem kényszeríti arra, hogy fejlesszék a kézügyességüket, növeljék szellemi ismereteiket, és a természet erőinek fokozatos legyőzése révén egyre feljebb emelkedjenek a civilizációs fejlődés útján. Törekvés, fáradozás, munka nélkül pedig semmit sem lehet elérni az életben. Az embert a létért folyó harc, a természettel folytatott soha meg nem szűnő küzdelem emelte ki az állatvilágból, és a nehézségek szakadatlan sora gondoskodik arról, hogy lelki fejlődése egyre magasabb szintet érjen el. Nem véletlen tehát, hogy a meglehetősen zord éghajlatú Skandináv-félszigeten van a világ szociális mintaállamainak többsége, míg a legszegényebb, legelmaradottabb országok a sokak által irigyelt szubtrópusi és trópusi éghajlat alatt találhatók. Ennek az alapvető társadalmi törvénynek a felismerésére utal az a norvég közmondás is, mely szerint “a vikingeket az északi szél teremtette.”


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.11.30. 08:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Világunk kozmikus törvényei

Az előző fejezet fejtegetéseit folytatva a Mindenható semmit sem bíz a véletlenre, ezért mindig túlbiztosítja magát. Sok nagy jelentőségű találmány esetében beigazolódott már, hogy ugyanazon az elgondoláson egyszerre két különböző helyen kezdtek el dolgozni. Legismertebb példa erre a fono¬gráf esete, melyet Edison és a francia Charles Cros egymástól függetlenül dolgozott ki, és találmányukat egy nap eltéréssel jelentették be szabadalmaztatásra. Hason¬lóan nagy vihart kavart akkoriban a telefonügy is, amely miatt Graham Bell és Elisha Gray, a két amerikai feltaláló éveken át pereskedett. Az általuk kidolgozott ötlet szabadalmaztatási időpontja között csupán két óra különbség volt. Nem kisebb vitát vált ki még ma is egy szintén igen jelentős találmány, a rádió, melynek tulajdonképpeni elődjével, a szikratávíróval egy időben kezdett el foglalkozni és eredményt elérni az orosz Popov és az olasz Marconi. A sorsszerű folyamatok részéről ennek a dupla indításnak valószínűleg az az oka, hogy ha az ötlet kidolgozására kiszemelt két feltaláló közül az egyik elakad, vagy időközben feladja a küzdelmet, akkor is legyen aki célba juttatja az ügyet. Ez az óvatosság egyébként nem minden alap nélküli, mert a legtöbb találmányt egyetlen személy neve alatt jegyzik. Ez feltehetően azért alakult így, mivel a “biztonsági tartalék” nem bizonyult elég kitartónak, így neve a későbbiek során már fel sem vetődött a kidolgozott eredmény kapcsán. Ránk nézve ebből az a tanulság vonható le, hogy senki se gondolja azt, hogy kegyet gyakorol azzal, ha “túlvilági” sugallatnak engedelmeskedve hajlandó kidolgozni egy isteni szikrából eredő gondolatot. Ha valaki az ezzel járó nehézségektől félve nem teszi meg amit a sors kíván tőle, akkor megteszi helyette más, de akkor a dicső¬ség és a vele járó jutalom is őt illeti. Aminek meg kell történni a világban, az meg is fog történni, ha nem így, akkor úgy; ember nem vethet gátat a Minden¬ható akaratának.

Azonban ez a törvény nem csak abban az esetben érvé¬nyesül, ha valaki nem képes élni a számára biztosított lehető¬séggel, hanem akkor is, ha az elért eredményt nem ülteti át a gyakorlatba, mert hiába alkotjuk meg akár a világ legzseniá¬lisabb találmányát is, ha utána elzárjuk egy íróasztalfiókba. Minden ötlet, minden új eljárás annyit ér, amennyi hasznot hajt a gyakorlatban. Az eltitkolt ötleteknek nincs valódi értékük, mivel nem szolgálják a világ hala¬dását. Eltekintve a manipulatív jellegű titkosításoktól, az elvetélt találmányok azért sem tudtak érvényre jutni, mert alkotójuk nem ismerte fel az ötlet jelentőségét. Erre talán a legtalálóbb példa Jedlik Ányos magyar pap-tanár esete, aki a dinamót 1857-ben, vagyis a lexikonokban rögzített időponthoz képest 10 évvel korábban, az elektromotort pedig már 1827-ben feltalálta. Találmá¬nyainak gya¬korlati jelentőségét azonban nem ismerte fel, ötleteit nem szabadalmaztatta, az elkészült modellek segítsé¬gével csupán diákjainak tartott néha bemutatót erről az érdekes fizikai jelenségről. Ekkor a sors továbblépett, és a német Sie¬mens már tudta, hogy mit kell tennie, a megfelelő jogi védelem biztosítása után ezekre a találmányokra egy ma már világhírű gyárkomplexumot alapított.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron